RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM"

Transkrypt

1 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

2 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania - Systemu Zliczania Osób Bacom (SZOB), dziêki czemu mo e stale modyfikowaæ produkt dopasowuj¹c go do Pañstwa indywidualnych potrzeb. Celem firmy jest tworzenie oraz integracja systemów zliczania osób o jakoœci spe³niaj¹cej oczekiwania dynamicznie rozwijaj¹cego siê rynku. Innowacyjnoœæ rozwi¹zañ wi¹ e siê z ci¹g³ym doskonaleniem i rozwojem, nie tylko nowych technologii. Doœwiadczenie BACOM pozwala oferowaæ produkt pewny i stabilny. 03

3 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasze produkty Sercem ka dego licznika przejœæ BACOM jest centralka. Odpowiada ona za funkcjonalnoœæ ca³ego systemu. Dziêki szerokiej gamie dostêpnych urz¹dzeñ mo emy dopasowaæ produkt do Pañstwa oczekiwañ. Centralka licznika BL01 - standardowa Centralka standardowa oferuje zliczanie osób i prezentacjê wyniku na wyœwietlaczu LCD urz¹dzenia. Kasowanie wyniku odbywa siê za pomoc¹ kluczyka. Centralka prosta mo e obs³ugiwaæ do 4 wejœæ, jak równie rozpoznawaæ kierunki przejœæ. Opis dzia³ania i obs³ugi Sygnalizacja akustyczna wejœcia osoby - wejœcie osoby mo e byæ sygnalizowane dÿwiêkiem. Sygnalizacja awarii - przerwanie strumienia promieni na d³u ej ni minutê traktowane jest jako sytuacja awaryjna i sygnalizowana jest ci¹g³ym alarmem akustycznym oraz napisem ZAKRYTY! na wyœwietlaczu. Usuniêcie przeszkody kasuje alarm. Podtrzymanie wyniku - wynik zapisywany jest w pamiêci nieulotnej po od³¹czeniu zasilania wynik NIE zostanie utracony. Stacyjka umo liwia wygaszanie i zaœwiecanie wyœwietlacza oraz kasowanie wyniku. Rodzaje centralki BL01 Parametry techniczne Symbol Obs. wejœæ Rozp. kierunku BL01 1 nie BL01W2 2 nie BL01W3 3 nie BL01W4 4 nie BL01K 1 tak BL01KW2 2 tak Wymiary centralki [mm] 133 x Masa [kg] 0,3 Napiêcie zasilania DC[V] Pr¹d maksymalny [ma] 40 Zakres temperatur [ C] od 0 do 50 Wyœwietlacz LCD alfanumeryczny 2 x 16 z podœwietleniem Sygnalizacja dÿwiêkiem Mo liwoœæ wy³¹czenia sygnalizacji dÿwiêkiem Kasowanie wyniku Rêczne Realizacja dzielenia wyniku przez 2 Zabezpieczenie antysabota owe Optoizolacja wejœcia 5 kv Porty komunikacyjne brak 04 Gniazdo pod³¹czenia czujników Oprogramowanie RJ11 Brak 05

4 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasze produkty Centralka licznika BL02 - z interfejsem do komputera Centralka z interfejsem do komputera oferuje prezentacjê wyniku na wyœwietlaczu urz¹dzenia oraz mo liwoœæ odczytu danych prezentowanych na komputerze, do którego centralka zosta³a bezpoœrednio pod³¹czona. Pobierane i zapisywanie danych z urz¹dzenia odbywa siê na ¹danie, natomiast kasowanie obywa siê automatycznie. Dane prezentowane s¹ w postaci raportów CVS, PDF lub TXT. Urz¹dzenie ma wbudowan¹ pamiêæ wewnêtrzn¹, co pozwala zachowaæ zebrane dane mimo braku po³¹czenia z komputerem. Urz¹dzenie mo e obs³ugiwaæ do 4 wejœæ w obiekcie. Opis dzia³ania i obs³ugi Sygnalizacja akustyczna wejœcia osoby - wejœcie osoby mo e byæ sygnalizowane dÿwiêkiem. Sygnalizacja awarii - przerwanie strumienia promieni na d³u ej ni minutê traktowane jest jako sytuacja awaryjna i sygnalizowana jest ci¹g³ym alarmem akustycznym oraz napisem ZAKRYTY! na wyœwietlaczu. Usuniêcie przeszkody kasuje alarm. Podtrzymanie wyniku - wynik zapisywany jest w pamiêci nieulotnej po od³¹czeniu zasilania wynik NIE zostanie utracony. Rodzaje centralki BL02 Symbol Interfejs Obs. wejœæ Rozp. kierunku Parametry techniczne BL02 RS232/USB* 1 nie BL02W2 RS232/USB* 2 nie BL02W3 RS232/USB* 3 nie BL02W4 RS232/USB* 4 nie BL02K RS232/USB* 1 tak BL02KW2 RS232/USB* 2 tak *po zastosowaniu konwertera RS232 -> USB Wymiary centralki [mm] 133 x Masa [kg] 0,3 Napiêcie zasilania DC [V] Pr¹d maksymalny [ma] 40 Zakres temperatur [ C] od 0 do 50 Wyœwietlacz Sygnalizacja dÿwiêkiem Mo liwoœæ wy³¹czenia sygnalizacji dÿwiêkiem Kasowanie wyniku LCD alfanumeryczny 2 x 16 z podœwietleniem Automatycznie wg harmonogramu Realizacja dzielenia wyniku przez 2 Zabezpieczenie antysabota owe Optoizolacja wejœcia 5 kv 06 Porty komunikacyjne Gniazdo pod³¹czenia czujników Oprogramowanie RS232/USB* *po zastosowaniu konwertera RS232 -> USB RJ11 SZOB LITE 07

5 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasze produkty Centralka licznika BL04 - internetowa Centralka Internetowa znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych o natê eniu ruchu z pojedynczych lokalizacji, jak równie przy budowaniu globalnego systemu lokalizacji rozproszonych. Pod³¹czenie urz¹dzenia bezpoœrednio do sieci internetowej umo liwia zbieranie i kolekcjonowanie danych przez aplikacjê serwerow¹. Urz¹dzenie kolekcjonuje wszystkie zdarzenia takie jak: zas³oniêcie czujników, od³¹czenie czy te brak zasilania. Urz¹dzenie mo e obs³ugiwaæ do 4 wejœæ w obiekcie. Centralka posiada wbudowan¹ pamiêæ wewnêtrzn¹. Opis dzia³ania i obs³ugi Sygnalizacja akustyczna wejœcia osoby - wejœcie osoby mo e byæ sygnalizowane dÿwiêkiem. Sygnalizacja awarii - przerwanie strumienia promieni na d³u ej ni minutê traktowane jest jako sytuacja awaryjna i sygnalizowana jest ci¹g³ym alarmem akustycznym oraz napisem ZAKRYTY! na wyœwietlaczu. Usuniêcie przeszkody kasuje alarm. Podtrzymanie wyniku - wynik zapisywany jest w pamiêci nieulotnej po od³¹czeniu zasilania wynik NIE zostanie utracony. Rodzaje centralki BL04 Symbol Interfejs Obs. wejœæ Rozp. kierunku Bl04 LAN 1 nie BL04W2 LAN 2 nie BL04W3 LAN 3 nie BL04W4 LAN 4 nie BL04K LAN 1 tak BL04KW2 LAN 2 tak Parametry techniczne Wymiary centralki [mm] 133 x Masa [kg] 0,3 Napiêcie zasilania DC [V] Pr¹d maksymalny [ma] 40 Zakres temperatur [ C] od 0 do 50 Wyœwietlacz LCD alfanumeryczny 2 x 16 z podœwietleniem Sygnalizacja dÿwiêkiem Mo liwoœæ wy³¹czenia sygnalizacji dÿwiêkiem Kasowanie wyniku Automatycznie wg harmonogramu 08 Realizacja dzielenia wyniku przez 2 Zabezpieczenie antysabota owe Optoizolacja wejœcia 5 kv Ethernet 10/100Base-T, half/full Porty komunikacyjne Gniazdo pod³¹czenia czujników duplex przez gniazdo RJ-45, zabezpieczenie 1,5KV RJ11 09 Oprogramowanie SZOB LITE / SZOB PRO

6 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasze produkty Czujnik poziomy Miniaturowy nadajnik i odbiornik umieszczone s¹ po przeciwnych stronach wejœcia do obiektu, tworz¹c niewidzialn¹ barierê podczerwieni. Osoba wchodz¹ca przecina poziom¹ barierê, a centralka zlicza kolejne wejœcie. Czujniki dwustrumieniowe, emituj¹ce dwie wi¹zki, potrafi¹ rozró niæ kierunek przejœcia. Programowane limity czasowe wykluczaj¹ b³êdy zwi¹zane z zas³oniêciem czujników. Wysokoœæ zainstalowanych czujników wyznacza minimalny wzrost osób, które bêd¹ zliczane. Bariera podczerwieni emitowana przez czujniki poziome jest odporna na powierzchnie takie jak szklane drzwi, gabloty. Czujniki mog¹ obs³ugiwaæ wejœcie o szerokoœci do 12m. Parametry techniczne Wymiary czujnika [mm] 15, g³êbokoœæ 13,2 Napiêcie zasilania DC [V] Pobór pr¹du [ma] <10 Pr¹d max. [ma] 50 K¹t optyczny ± 5 Czas reakcji [ms] < 20 Zakres temperatur [ C] od -20 do 60 Stopieñ ochrony IP65 Zakres pracy [m] 0,

7 SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasze produkty Czujnik pionowy Czujniki pionowe dokonuj¹ pomiaru na zasadzie analizy odbitych promieni podczerwieni. Dziêki mo liwoœci analizy mocy sygna³u czujniki pionowe posiadaj¹ szereg dodatkowych zalet: - mo liwoœæ okreœlenia wzrostu zliczanych osób, - mo liwoœæ zliczania osób w obiektach z drzwiami otwieranymi do œrodka. Czujniki pionowe s¹ czujnikami jednoelementowymi nadajnik i odbiornik znajduj¹ siê w jednym elemencie montowanym nad wejœciem do obiektu. Czujniki dwustrumieniowe, emituj¹ce dwie wi¹zki, potrafi¹ rozró niæ kierunek przejœcia. Idealnie wspó³graj¹ z ka dym rodzajem centralek. Parametry techniczne Wymiary czujnika [mm] 39,2 x 22,0 x 24,7 Napiêcie zasilania DC[V] Pobór pr¹du [ma] 12 Pr¹d max. [ma] 40 K¹t optyczny ± 3,5 Czas reakcji [ms] < 150 Czas rekalibracji [s] 10 Zakres temperatur [ C] od -20 do 65 Stopieñ ochrony IP65 Zakres pracy [m] 0,2-6,

8 Lite SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasz SYSTEM Program SZOB LITE Program dedykowany jest dla centralki BL02 i BL04 z interfejsem komputerowym. Aplikacja umo liwia komunikacjê jednoczeœnie z jedn¹ centralk¹. Licznik Po³¹czenie internetowe Klient Po³¹czenie bezpoœrednie lub RS232/USB/LAN Podgl¹d liczników Program umo liwia odczyt aktualnego wyniku oraz danych archiwalnych z centralki poprzez komputer za pomoc¹ internetu lub bezpoœredniego pod³¹czenia do komputera. Zdalne kasowanie U ytkownik programu ma mo liwoœæ zdefiniowania harmonogramu kasowania stanu licznika dowolnie dla ka dego dnia tygodnia. Jednoczeœnie, gdy zajdzie taka potrzeba, istnieje mo liwoœæ rêcznego wyzerowania licznika z aplikacji. Raporty SZOB LITE umo liwia generowanie raportów z pojedynczego obiektu w formacie CSV, XLS lub PDF. Program oferuje ró nego rodzaju raporty: dzienne, tygodniowe, miesiêczne, roczne oraz ró nicowe lub narastaj¹ce. Zarz¹dzanie centralk¹ Oprogramowanie s³u y równie do zarz¹dzania centralk¹ tzn. mamy mo liwoœæ ustawienia harmonogramów odczytu i kasowania danych na ka dy dzieñ tygodnia. Poprzez program mo emy równie edytowaæ ustawienia takie jak: dÿwiêk, automatyczne dzielenie wyniku przez 2, wygaszanie ekranu lub ustawianie czasu licznika

9 PRO SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasz SYSTEM Program SZOB PRO Oprogramowanie SZOB PRO jest zintegrowane z centralk¹ typu BL04. Poprzez aplikacjê SZOB PRO mo emy zarz¹dzaæ wszystkimi licznikami jednoczeœnie. Dostêp do aplikacji klienckiej uzyskujemy poprzez przegl¹darkê WWW. Aplikacja kliencka oraz serwerowa dzia³a na ró nych systemach operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS, Android) i wspó³pracuje z bazami danych takimi jak: PostgreSQL, MS SQL Server. Serwer Licznik Licznik Internet Licznik Baza danych Klient

10 PRO SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasz SYSTEM Modu³ raportów Aplikacja kliencka umo liwia wygenerowanie raportów z pojedynczego obiektu lub zestawienie z wielu lokalizacji. U ytkownik dysponuje mo liwoœci¹ stworzenia wielu rodzajów raportów: godzinowe, dzienne, miesiêczne i roczne, z mo liwoœci¹ ich pobrania w formacie CSV, XLS lub PDF. Raporty i SMS Niezale nie od raportów generowanych na ¹danie system automatycznie rozsy³a do zdefiniowanych odbiorców wczeœniej wskazane raporty wed³ug ustalonego harmonogramu. Istnieje mo liwoœæ integracji z urz¹dzeniem rozsy³ajacym SMS-y po wyst¹pieniu okreœlonego zdarzenia w systemie. Dostêp poprzez WWW Aplikacja kliencka SZOB PRO daje nam mo liwoœæ korzystania z oprogramowania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dostêp do systemu SZOB PRO realizowany jest przez przegl¹darkê WWW, na ró nych systemach operacyjnych takich jak Windows, Linux i MacOS. Nie wymaga on koniecznoœci instalowania dodatkowego oprogramowania. Automatyzacja Dowolnie ustawiane harmonogramy odczytu/kasowania dla ka dego licznika. Dostêp do danych historycznych (Edycja/dodawanie/usuwanie danych)

11 PRO SYSTEM ZLICZANIA OSÓB Poznaj nasz SYSTEM Definiowanie praw dostêpu System pozwala na ustawienie dostêpu do aplikacji klienckej z ustawionymi prawami danych dla ró nych u ytkowników wed³ug zapotrzebowania (personalizacja danych). Porównywanie wyników System SZOB PRO daje nam mo liwoœæ porównywania wyników z dowolnie wybranych lokalizacji z danego okresu. Aplikacja pozwala na generowanie raportów przedstawiaj¹cych zestawienia wyników z poszczególnych salonów. Dodatkowo istnieje mo liwoœæ tworzenia zestawieñ z podzia³em na miasta, województwa lub wed³ug innych kryteriów. System SZOB PRO obliczy równie wskaÿnik przyrostu lub spadku odwiedzin wybranego salonu. Istnieje mo liwoœæ integracji systemu z programami sprzeda owymi

12 Twój instalator 22 23

13

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja osób i mienia

Lokalizacja osób i mienia Lokalizacja osób i mienia Prosty w obs³udze system lokalizacji Ekahau RTLS to prosty w obs³udze i szybki sposób lokalizacji osób i mienia. Dziêki Ekahau RTLS mo esz usprawniæ dzia³ania biznesowe, obni

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo