Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1

2 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011

3 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2011 roku przez polską Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Zamieszczamy w nim dane na temat polskich instytucji realizujących projekty, liczby uczestników wyjeżdżających za granicę oraz przyznanego dofinansowania. Przedstawiamy także krótkie streszczenia realizowanych działań. Projekty podzielone są na trzy działy, według typów projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. to wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju. Wyróżniamy wśród nich: - staże dla uczniów (IVT), - staże dla absolwentów, pracowników i osób bezrobotnych (PLM), - wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (VETPRO). Projektu partnerskie polegają na tworzeniu międzynarodowych partnerstw różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego. Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. 1

4 IVT PLM VETPRO 2

5 Numer projektu: PL1-LEO Zagraniczna praktyka zawodowa w Karyntii atutem na rynku pracy Stowarzyszenie Pegaz ul Groszowa Jelenia Góra Osoba kontaktowa: Sylwia Musiał tel.: 0048/ , Liczba uczestników: euro Uczestnikami projektu będzie 30 pełnoletnich uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Młodzież pochodzi z okolicznych wsi i ma ograniczone możliwości dokształcania nawet w kraju. Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów Technikum Hotelarskiego wykazała, że uczniowie ze względu na niskie dochody rodziców, odbywają praktyki zawodowe blisko miejsca zamieszkania (na terenie powiatu jaworskiego) w miejscach niedostatecznie dostosowanych do wymogów programowych. Szkoła posiada niewystarczające wyposażenie techno-dydaktyczne do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, a co za tym idzie uczniowie posiadają niskie umiejętności manualne i małe doświadczenie praktyczne. Założeniem programu jest poznanie specyfiki austriackiego rynku usług hotelarskich i zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego. Region Karyntii jest dobrą bazą do szkolenia młodzieży ze względu na duży ruch turystyczny i bardzo dużą ilość przedsiębiorstw turystycznych: hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. Program umożliwi przeszkolenie młodzieży szkolnej w zakresie innowacyjnych trendów i profili zawodowych branży hotelarskiej. Równolegle pozwoli na rozszerzenie programu szkolnego o nowości związane z usługami hotelarskimi na przykładzie austriackim. Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy oraz umożliwienie zdobycia umiejętności i kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy 30-tu uczniom Technikum Hotelarskiego zagrożonych wykluczeniem, poprzez odbycie 8 tyg. praktyki zawodowej w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych w Karyntii do r. Główne cele rozwoju zawodowego uczestników: zdobywanie kwalifikacji i kompetencji uznawanych w krajach UE w branży turystycznej, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania firm turystycznych, organizacji pracy zwiększających szanse na zatrudnienie lub samozatrudnienie, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać rozwój zawodowy i osobisty, poprawa znajomości języka niemieckiego, promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe życie. Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży turystycznej w środowisku międzynarodowym przez 30 uczestników potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass. Uczestnicy projektu przebywając wśród personelu austriackiego poprawią znajomość języka niemieckiego branżowego, zwiększą odporność na stres. Poznają organizację i dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwach turystycznych regionu Karyntii. Poprzez pracę stażową skonfrontują poziom usług w kraju z poziomem usług w firmach austriackich. Pobudzi to potrzebę kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zwiększy mobilność zawodową. Dzięki stażowi będą mieli możliwość poznania międzykulturowego środowiska pracy, co jest niezbędne w tym zawodzie z racji obsługi gości z całego świata. Pozwoli także na przełamanie barier językowych, co zarówno wpłynie na praktyczne wykorzystanie języka w przyszłym życiu zawodowym. Realizacja stażu odbędzie się w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych zrzeszonych w Urlaub am Baurenhof w Karyntii, w czasie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w terminach: pierwsza grupa od 1 sierpnia 2011 do 25 września 2011 oraz druga grupa od 2 lipca 2012 do 26 sierpnia

6 Numer projektu: PL1-LEO Europejskie praktyki kluczem do sukcesu Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie ul. Pułaskiego Myszków Osoba kontaktowa: Agnieszka Skorek tel.: , Liczba uczestników: euro W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas drugich i trzecich uczący się w zawodzie: technik ekonomista i technik spedytor. Łącznie 16 uczniów i 2 opiekunów/nauczycieli. Termin realizacji praktyki zawodowej: r. do r. (3 tygodnie). Miejsce odbywania praktyki: Niemcy, Lipsk - Schkeuditz, Firma Vitalis. Celem projektu jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Zadania wynikające z projektu mają obejmować kurs komputerowy oraz praktykę w podstawowych działach administracji jednostek gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania stereotypów i barier. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych zdobytych w procesie kształcenia w szkole i zwiększy szanse na znalezienie miejsca pracy. Firma Vitalis - jako partner przyjmujący, została przez nas wybrana, ponieważ dysponuje ogromnym doświadczeniem w tego typu przedsięwzięciach, organizuje praktyki zgodnie z kierunkami kształcenia w naszej szkole i posiada możliwość wyszukiwania właściwych przedsiębiorstw dla odbywających praktyki zawodowe, co gwarantuje właściwą realizację programu praktyki wynikającego z programu nauczania w zawodzie technik ekonomista i technik spedytor i stanowi podstawę do zaliczenia praktyki w szkole. 4

7 Numer projektu: PL1-LEO Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Mazowiecki Osoba kontaktowa: Anna Wrona tel.: , Liczba uczestników: euro Projekt to odpowiedź na potrzeby szkoły, gminy, regionu i kraju. Grupa docelowa - osoby w trakcie wstępnego szkolenia zawodowego (dualny system kształcenia), uczniowie klas II i III ZS nr 1 Technikum nr 1 (specjalność technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa). Często należą do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczniom zależy na uzyskaniu kwalifikacji, umożliwiających znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy. Dążą do zdobycia wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego, sprawności we władaniu j. obcym. Projekt uwzględnia priorytety krajowe: "wsparcie projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub zaopiniowanych przez środowiska pracodawców (opracowanie we współpracy z pracodawcami programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy)". Realizuje cele Programu: "poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie; zachęcanie do nauki nowożytnych j. obcych". Najważniejsze cele projektu: zdobycie przez uczestnika nowego doświadczenia zawodowego, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie mobilności i zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, doskonalenie posługiwania się j. obcym (francuskim), w tym zawodowym, rozwinięcie współpracy pomiędzy szkołą a partnerem francuskim i polskimi praktykodawcami, jak również promowanie wiedzy o innych kulturach, tolerancja i otwartość wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych. Realizacja projektu ma pomóc w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Działania wnioskodawcy mają również służyć podniesieniu prestiżu szkoły, pogłębianiu współpracy z partnerem francuskim i polskimi praktykodawcami. Miejsce stażu: Francja (restauracje i hotele w Nicei). Wyjazd: Staż: Powrót: Czas trwania projektu:

8 Numer projektu: PL1-LEO Uczeń Barlewiczek Europejczykiem-nowe umiejętności, inne możliwości. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Barlewiczki Sztum Osoba kontaktowa: Marzena Januszko tel.: , Liczba uczestników: euro Badania Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Sztumskim wskazały na problemy grupy wiekowej lata ze znalezieniem pracy ze względu na niedostosowanie struktury i poziomu kształcenia do rynku pracy. Dlatego też chcemy podjąć działania w zakresie modyfikacji programu praktyk zawodowych prowadzonych pod potrzeby konkretnych zakładów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów typu: ku z, kelner, hotelarz - związanych z obsługą, coraz bardziej intensywnego w naszym regionie, ruchu turystycznego. Coraz więcej obcokrajowców odwiedza nasz region bogaty w różnego rodzaju atrakcje turystyczne, lecz bariera językowa naszych uczniów utrudnia im znalezienie pracy. Celem projektu jest, po opracowaniu programów praktyk, umożliwienie uczniom odbycia ich w firmach na terenie Wielkiej Brytanii w Plymouth. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 tygodniowe praktyki zawodowe dla 32 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Partnerem będzie Tellus Group Ltd. z siedzibą w Plymouth, który w październiku 2011 przyjmie na praktyki 16 uczniów naszej szkoły oraz na przełomie września i października 2012 roku umożliwi odbycie praktyk zawodowych w Plymouth kolejnym 16 uczestnikom. Praktyki odbędą się zgodnie z Kartą Jakości Staży w ramach Mobilności Programu Leonardo da Vinci i standardami europejskimi, pozwolą na poszerzenie wiedzy beneficjentów oraz zdobycie nowych umiejętności zawodowych przy użyciu najnowszych technologii. Dużym plusem będzie możliwość nauki języka angielskiego w naturalnym środowisku z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa, poszerzenie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Zagraniczna praktyka ma dostarczyć przyszłym specjalistom nowych inspiracji zawodowych oraz wyraźnie zwiększyć ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy, co ma znaczenie przy wysokiej konkurencji. Uczestnictwo w projekcie i odbycie kilkutygodniowej praktyki jest dla beneficjentów doskonałym uzupełnieniem kształcenia zawodowego, oraz sprzyja zwiększeniu ich wiedzy i umiejętności. Beneficjenci będą mieli okazję pracować w placówkach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, wzrośnie umiejętność pracy w zespole, kreatywność oraz biegłość w posługiwaniu się językiem obcym. Doświadczenie, jakie uzyskają młodzi ludzie w trakcie ich pobytu za granicą, rozwinie ich umiejętność przystosowania się do nowej sytuacji, komunikatywność oraz pewność siebie. Równie ważnym rezultatem projektu jest poszerzenie kompetencji językowych beneficjentów, zarówno w sferze komunikacji i relacji interpersonalnych jak i fachowej terminologii. Duże znaczenie ma nawiązanie kontaktów międzynarodowych i możliwości potencjalnej współpracy. Nowe doświadczenia pozwolą też na szybszą adaptację w nowych miejscach pracy, przełamywanie barier kulturowych i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Wzrośnie też motywacja do ciągłego dokształcania się, by być atrakcyjnym i elastycznym na rynku pracy. Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opublikowane na stronie internetowej, a raporty końcowe i sprawozdania przedstawione odpowiednim władzom i instytucjom oraz lokalnym pracodawcom. Dodatkowo zostanie opublikowany artykuł w lokalnej prasie przedstawiający cele projektu oraz osiągnięte rezultaty. Idea projektu oraz doświadczenia związane z jego realizacją będą udostępnione do wglądu innym instytucjom, które są zainteresowane aktywnością w ramach programu Leonardo da Vinci. Ponadto beneficjenci podzielą się zdobytym doświadczeniem podczas Dnia Otwartego Szkoły, organizowanego dla uczniów z gimnazjów powiatu sztumskiego. Zostanie zorganizowany przez uczestników praktyk "pokaz kulinarny" oraz "pokaz obsługi konsumenta" i konkursy: Kuchnia angielska specjalnością mojego zakładu oraz Promocja hoteli Dolnego Powiśla, co zwiększy atrakcyjność szkolnictwa zawodowego. 6

9 Numer projektu: PL1-LEO Zagraniczne praktyki zawodowe sposobem na uzyskanie nowych umiejętności i podniesienie kwalifikacji przyszłych ekonomistów Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjra H. Sucharskiego Komuny Paryskiej Bolesławiec Osoba kontaktowa: Edyta Gorczyca tel.: , Liczba uczestników: euro Szybkie zmiany zachodzące w gospodarce europejskiej stwarzają potrzebę odpowiedniego przygotowania młodych ludzi i dostosowania ich umiejętności do tych zmian. Projekt polega na zorganizowaniu 3-tygopdniowej praktyki zawodowej, w centrum kształcenia w Niemczech, dla 15 uczniów klasy trzeciej technikum ekonomicznego w okresie od 11 marca do 31 marca 2012 r. W realizację projektu po stronie polskiej zaangażowany będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a po stronie niemieckiej Centrum Kształcenia Praktycznego F+U Sachsem GmbH w Chemnitz. Cele projektu to: podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, doskonalenie języka obcego zawodowego, zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli, zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, poznanie dziedzictwa kulturowego obu narodów, zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i zagranicą. Zakres tematyczny projektu dotyczy uzyskania nowych umiejętności przyszłych ekonomistów, zarówno jako potencjalnych pracowników jaki i pracodawców. Wiedza i umiejętności z zakresu analizy rynkowej, prawa gospodarczego, procedur zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości, to podstawa kształcenia zawodowego w tym zakresie w obu krajach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, do promowania aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród ludzi młodych, nauczy współdziałania, pozwoli poznać kulturę obu narodów, zbuduje wzajemne więzi oraz udoskonali umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim. Po zakończeniu praktyki nabyta wiedza i umiejętności będą rozpowszechniane wśród uczniów szkół, władz lokalnych i instytucji u obydwu partnerów. Uzyskany Certyfikat i dokument Europass Mobilność stworzy uczestnikom projektu większą szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy w zawodzie ekonomisty nie tylko w Polsce, ale również na europejskim rynku pracy. Instytucje uczestniczące w projekcie wzbogacą się o nową wiedzę i doświadczenie, co w przyszłości zaowocuje nowymi projektami. 7

10 Numer projektu: PL1-LEO Praktyka zawodowa za granicą zwiększa szanse na europejskim rynku pracy Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Opolska Tarnowskie Góry Osoba kontaktowa: Ewa Franecka-Rabsztyn tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnikiem projektu pt. Praktyka zawodowa za granicą zwiększa szanse na europejskim rynku pracy jest 7 osobowa grupa uczniów Technikum nr 1 o kierunkach kształcenia: technik ochrony środowiska i technik analityk przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Projekt realizowany jest w ramach praktyki zawodowej w czwartym roku kształcenia. Podstawowym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i mobilności techników ochrony środowiska i analityków. Ma to szczególne znaczenie w obliczu faktu, iż są to aktualnie na naszym terenie zawody nadwyżkowe. Projekt ma za zadanie umożliwić uczniom praktyczne zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami zarządzania poznanymi w trakcie edukacji szkolnej. Istotnym elementem jest również możliwość utrwalenia i wzbogacenia kompetencji językowych, jak również socjalnych i międzykulturowych. Uczniowie odbywając praktykę z dala od domu poza granicami kraju uczą się samodzielności i przystosowania do nowego środowiska, zwiększając tym samym pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Oczekujemy, iż zagraniczna praktyka spowoduje, że nasi uczniowie będą otwarci na nowe wyzwania, chętni do podejmowania nawet trudnych obowiązków i świadomi nabytych umiejętności, a poprzez to zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Dodatkowym atutem będzie również lepsza znajomość języka niemieckiego. Po powrocie z praktyki będą oni mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczniami oraz z lokalną społecznością, co z pewnością pozwoli podnieść zarówno ich prestiż zawodowy, jak i prestiż szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym. Czas trwania praktyki to 2 tygodnie, termin ustalono na październik 2011 roku. Praktyka zawodowa będzie się odbywać w Niemczech w trzech zakładach znajdujących się w Bawarii w powiecie Erlangen- Hoechstadt, posiadających kompetencje jakich wymaga realizacja programu projektu. Są to: Zakład Użyteczności Publicznej Gospodarki Odpadami w Erlangen, Zakład Użyteczności Publicznej Zaopatrzenia w Wodę Grupy Schabach w Eckental oraz Zakłady Herzo w Herzogenaurach. 8

11 Numer projektu: PL1-LEO Kuchnia niemiecka na kujawskich stołach Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" Sikorskiego Aleksandrów Kujawski Osoba kontaktowa: Roman Paczkowski tel.: , Liczba uczestników: euro Projekt został napisany przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, przy współpracy z firmą przyjmującą VITALIS. Projekt zakłada, że staż/praktyka stanowi integralną część szkolenia zawodowego i ma na celu rozwój zawodowy uczestników. Uczestniczą w nim uczniowie technikum żywienia i gospodarstwa domowego z dwóch programowo najwyższych klas objętych 4-tygodniową praktyką zawodową (klasa druga i trzecia). W stażu bierze udział 15 uczniów, grupie towarzyszy 1 opiekun. Termin stażu został ustalony na wrzesień 2012, co odpowiada harmonogramowi stażu ustalonemu w szkole dla uczniów odbywających praktykę w Polsce. Główne cele projektu stażowego to: umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. Cele szczegółowe projektu: poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich zakładów gastronomicznych, a tym samym przybliżenie uczestnikom projektu norm żywieniowych kraju partnerskiego i zapoznanie ich z nowościami technologicznymi, znajdującymi zastosowanie w kuchni niemieckiej ( praca na różnych stanowiskach i w różnych zakładach), porównanie schematów działania (serwis, kuchnia, przygotowalnie, zmywalnie, magazyny), zapoznanie się z tradycyjną kuchnią niemiecką, poznanie przepisów, receptur kulinarnych, surowców stosowanych w kuchni i typowych dla regionu, porównanie obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych z krajem partnerskim, porównanie ścieżki kształcenia zawodowego, nabycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do przygotowywania dań z kuchni niemieckiej, umożliwienie szybszego znalezienia pracy w naszym słabo rozwiniętym regionie, gdyż jest duże zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne (duża ilość niemieckojęzycznych turystów odwiedzających Toruń oraz przebywających na leczeniu w sanatoriach w Ciechocinku). Ponadto dodatkowe cele projektu to: zwiększenie asortymentu oferowanych usług w branży gastronomicznej i możliwość sprawniejszej obsługi klienta, lepsze zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań oraz poznanie jego kultury żywieniowej, poznanie tradycyjnej kuchni niemieckiej, co pozwoli przyszłym pracodawcom na poszerzenie własnych możliwości rozwojowych i własnych umiejętności zawodowych, poszerzy ich horyzonty, doskonalenie rozwoju osobistego, umiejętności pracy w zespole, samodzielności, przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania i mienie, uczciwości, poznanie zasad rozliczeń finansowych z konsumentem, ekspedycją i bufetem, wykorzystanie zdobytych umiejętności (potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami) w celu samodzielnego zakładania firm gastronomicznych. Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój. 9

12 Numer projektu: PL1-LEO Praktyki dla młodych polskich logistyków w Niemczech - nowe umiejętności, nowe doświadczenia Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja ul. Miodowa Zawiercie Osoba kontaktowa: Stanisław Lech tel.: , Liczba uczestników: euro W projekcie Leonardo da Vinci pod tytułem: "Praktyki dla młodych polskich logistyków w Niemczech - nowe umiejętności, nowe doświadczenia" weźmie udział 32 uczniów (w 2 grupach po 16 osób). Rozpocznie się on a zakończy r. Uczniowie ci kształcą się w zawodzie technik logistyk. Pierwsza grupa uczniów (wraz z dwojgiem opiekunów) odbędzie praktykę w dniach , natomiast druga grupa wyjedzie w marcu 2013 i wróci w kwietniu Pobyt w Niemczech podzielony jest na 2 fazy: 6 dni wyjazdów edukacyjnych (w porównaniu z rokiem ubiegłym 2 dni więcej, aby jeszcze bardziej podwyższyć jakość stażu): zwiedzanie przedsiębiorstw i dokumentacja fachowa - pod nadzorem nauczyciela przedmiotów zawodowych, 19 dni pracy w poszczególnych zakładach praktyk. Uczniowie mają za zadanie przede wszystkim zapoznać się z definicją logistyki (szeroko rozumianej) w praktyce. Logistyka to nie tylko transport, ale też wiele innych dziedzin jak: logistyka energii, logistyka informacji, logistyka usuwania odpadów itp. Chodzi o to, aby pokazać stażystom, że logistyka ma wiele różnych zastosowań. Głównymi celami projektu jest przede wszystkim zawodowy rozwój uczniów, zapoznanie ich z procesami zachodzącymi w logistyce, uświadomienie jej wielkiej roli. Logistyk jest w dzisiejszym świecie bardzo pożądanym aczkolwiek też wymagającym zawodem. Udział w praktyce na pewno przyczyni się do wyboru specjalizacji w dalszej karierze zawodowej. Kolejnym aspektem jest rozwój językowy uczestników: naturalne otoczenie, kontakt z rówieśnikami, skonfrontowanie z sytuacjami codziennymi (jak np.: robienie zakupów itp.), komunikacja w pracy sprawiają, że uczniowie mają możliwość opanowania języka najefektywniej. Następną kwestią jest rozwój mentalno-osobowościowy uczestników: staną się bardziej pewni siebie, odpowiedzialni za to co robią, może też nauczą się ponosić konsekwencje swoich poczynań, poznają inny styl życia, będą bardziej otwarci. Ponadto szkoła posiada już doświadczenie przy organizacji staży LdV z zeszłoroczną grupą techników logistyków w tej samej grupie partnerskiej i przekonała się, że ten wyjazd przyniósł tylko same korzyści. Udało się nam w ten sposób zapełnić lukę w polskim systemie edukacji w kształceniu ludzi w zawodzie logistyka. 10

13 Numer projektu: PL1-LEO Bądź wszechstronnym w świadczeniu usług hotelarskogastronomicznych Be comprehensive in providing services in hospitality Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika Ul. Równa Świdnica Osoba kontaktowa: Aldona Liszka tel.: , Liczba uczestników: euro W realizacji projektu wezmą udział uczniowie 3 i 4 klas w zawodach technik hotelarstwa, kelner i organizator usług gastronomicznych, którzy po raz pierwszy wyjadą na staż zagraniczny. Celem wyjazdu do Orland Kysthotellu jest doskonalenie ich fachu, podpatrywanie nowości pojawiających się w tej branży, a także rozwijanie osobowości i umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pokonywanie stresu, a przede wszystkim opanowanie w jak najlepszym stopniu j. angielskiego zawodowego. Myślimy, że wyjazdy te zmuszą ich do posługiwania się na co dzień tym językiem oraz nauczą się przynajmniej w stopniu podstawowym j. norweskiego. Liczymy na to, że będą bardziej przedsiębiorczy i chętni do angażowania się w coraz bardziej poważne przedsięwzięcia, a ich aktywność zawodowa z pewnością zostanie doceniona przez pracodawców. W przyszłości rezultatem ich zaradności i wysokiej kultury osobistej, którą tam nabędą, będzie otrzymywanie dobrych stanowisk pracy w turystyce czy otwieranie własnych ośrodków wczasowych. Z tą wiedzą i doświadczeniem, które zdobędą w hotelu w Brekstad, będą menadżerami najwyższej klasy. Dla Świebodzina oznacza to, że jakość świadczonych usług turystycznych znacznie tam wzrośnie i zwiększy się atrakcyjność tego regionu. Pierwsza grupa młodzieży wyjedzie na staże na miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia, gdy jest nasilenie imprez integracyjnych organizowanych przez różne firmy, następna grupa w marcu 2012, a ostatnia na przełomie czerwca i lipca 2012r. Opiekunowie grupy postarają się podczas pobytu w Norwegii służyć pomocą praktykantom. Będą kontrolować ich pracę, sprawdzać prowadzenie dzienniczków, pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów i zorganizować imprezy integracyjne z Norwegami, a także czas wolny. W programie pobytu przewidzianych jest kilka wycieczek, m.in. rejs po fiordach, zwiedzanie Trondhem i Austradt. Poznanie historii regionu Trondelag, zwyczajów i kultury tamtejszej ludności da młodzieży pewien polor. Monitoring dyrekcji szkoły na stażach obejmie rodzaj i warunki wykonywanej pracy, miejsce zakwaterowania i przestrzeganie przepisów BHP i sanitarnych. Wyjazd ten będzie również okazją do lepszego poznania się z menadżerami hotelu, co nie ukrywając, ma zaowocować utrzymywaniem kontaktów z partnerami norweskimi przez wiele lat. Uczestnicy staży otrzymają w Norwegii dokumenty Europass-Mobilność, certyfikaty na temat tego jak wykonywali powierzone im obowiązki, a także oddzielne świadectwa pracy z ZSH-T stwierdzające zakres nabytych w Orland Kysthotellu umiejętności. Po przyjeździe do kraju rozpoczniemy ewaluację posiadanych przez nich umiejętności i wiedzy. Sprawdzą to zawodowcy oraz nauczyciele j. angielskiego, a także restauratorzy polscy, którzy zostaną poproszeni o opinię na ten temat. Dodatkowo uczniowie wypełnią ankiety, w których wypowiedzą się na temat przeprowadzonego im przed wyjazdem na staż 50-godzinnego kursu pedagogiczno-kulturowo-językowego i praktyk w Orland Kysthotellu. Praktykanci przygotują pokaz multimedialny z pobytu w Brekstad - ich pracę na różnych stanowiskach, jak i sposób spędzania czasu wolnego. Zarówno nauczyciele, jak i stażyści biorący udział w realizacji projektu będą upowszechniać ideę praktyk organizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci na terenie szkoły i poza nią - na konferencjach, w innych szkołach, na stronie internetowej ZSH-T, itp.. Będą wywiady, spotkania i forum w internecie dla tych co chcieliby więcej wiedzieć na temat powyższych staży i samego Programu.Pan Bengt Selfors, menadżer Kysthotellu, zaproponował przeprowadzenie praktyk przez jego wykwalifikowaną kadrę na bardzo wysokim poziomie. Z informacji, które mamy od polskich nauczycieli, którzy tam byli już z grupami wiemy, że dotrzyma tej obietnicy. Kontakty z pracownikami hotelu i tamtejszą młodzieżą z pewnością dadzą i inne rezultaty. Wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie więzi przyjaźni spowodują, że będą dojrzali, a przez to bardziej tolerancyjni, kreatywni i przedsiębiorczy. 11

14 Numer projektu: PL1-LEO Jakość pracy w nowoczesnej turystyce Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.stanisława Staszica w Otwocku Konopnickiej Otwock Osoba kontaktowa: Dorota Skrzeczynska tel.: 505/119/554, Liczba uczestników: euro W projekcie uczestniczyć będą uczniowie ZSEG w Otwocku z klas drugich i trzecich technikum zawodowego o specjalnościach: technik hotelarstwa (23 osoby), technik organizacji usług gastronomicznych (22 osoby), kelner (15 osób) i technik ekonomista (15 osób). Wezmą oni udział w 3 tygodniowych stażach we Włoszech (5 grup po 15 osób). Z każdą 15- osobową grupą wyjedzie 1 opiekun. Wyjazdy na staż odbędą się w okresie XI 2011 IV Jako pierwsza, ze względu na specyfikę stażu (produkcja i kupażowanie win), wyjedzie grupa kelnerów w listopadzie 2011 roku. Kolejne 4 grupy stażystów odbędą staże w okresie styczeń kwiecień 2012 r. Między wyjazdami tych grup zachowane będą tygodniowe przerwy, potrzebne ze względów organizacyjnych zarówno wnioskodawcy, jak i partnerowi. Projekt i przewidziane w nim działania są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata i wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku. Projekt odpowiada potrzebie podniesienia i rozszerzenia kwalifikacji zawodowych. Jego realizacja będzie też odpowiedzią na ogromne zainteresowanie uczniów wynikające z doświadczeń i rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów mobilności. Celem projektu jest wsparcie stażystów - uczniów naszej szkoły - w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, by mogli wykorzystać je w polskich realiach oraz poznanie języka obcego, kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Celem drugoplanowym projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility. Rezultatem będzie zdobycie doświadczeń zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy na poziomie dającym satysfakcję stażystom i pracodawcom oraz umożliwiającym uczestnikom znalezienie pracy odpowiadającej ich ambicjom i umiejętnościom. Konieczność porozumiewania się przez uczniów z pracownikami i klientami firm, w których odbędą staże, przyczyni się do doskonalenia znajomości języka włoskiego, szczególnie do opanowania słownictwa specjalistycznego przydatnego w wyuczonym zawodzie. Zdobycie w/w doświadczeń będzie oznaczało powodzenie projektu. Udział w projekcie poprawi niską samoocenę uczestników (wśród których będą uczniowie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Wyrównane zostaną szanse edukacyjne i zawodowe w stosunku do rówieśników zamieszkujących inne regiony Polski. Nastąpi poprawa zdolności komunikacyjnych młodzieży, umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów, w tym z obcokrajowcami. Udział w projekcie znacząco zwiększy prestiż szkoły, jak również pozwoli jej zdobyć nowe doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego i organizacji praktyk zawodowych. Program staży kładzie nacisk na naukę nowinek zawodowych, opanowanie trudnej sztuki sommelierskiej (kelnerzy) i zdobycie doświadczeń koniecznych do pracy przy obsłudze wielkich imprez masowych (np. EURO 2012), których organizuje się coraz więcej w całej Europie i w Polsce. Program staży został przygotowany z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia szkoły w realizacji projektów LdV, uwzględniono w nim także uwagi i życzenia lokalnych pracodawców, u których nasi uczniowie odbywają zawodowe praktyki szkolne i którzy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów naszej szkoły. Partner zagraniczny projektu może się wykazać dużymi osiągnięciami w organizacji pobytów stażowych. Zapewnia uczestnikom doskonałe warunki bytowe oraz miejsca odbycia stażu gwarantujące osiągnięcie celów projektu. Osiągnięcie zakładanych celów będzie oznaczało sukces projektu, przygotowanego zgodnie z zaleceniami Europejskiej Karty Na Rzecz Jakości Mobilności i Europejskich Ram Odniesienia Na Rzecz Zapewnienia Jakości W Dziedzinie Kształcenia I Szkolenia Zawodowego, stanowiąc przy okazji świetną promocję w/w dokumentów programowych UE. 12

15 Numer projektu: PL1-LEO Praktyczne kształcenie słuchaczy w nabywaniu doświadczeń pedagogicznych. Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku ul. Konopnickiej Białystok Osoba kontaktowa: Anna Sznajder tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnicy projektu "Praktyczne kształcenie słuchaczy w nabywaniu doświadczeń pedagogicznych" to: 12 słuchaczy II i III roku Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku, specjalności nauczycielskich: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną, Pedagogika Resocjalizacyjna z Przygotowaniem do Życia w Rodzinie oraz Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjno-Kompensacyjną, którzy w przyszłości będą zajmować się edukacją pedagogiczną, sportową i zdrowotną młodzieży oraz pracować z dziećmi i osobami nieprzystosowanymi społecznie i niepełnosprawnymi. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom słuchaczy w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności praktycznych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi, z młodzieżą trudną i nieprzystosowaną oraz ogólnej edukacji sportowo-zdrowotnej. Generalny cel projektu - poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, nabycie nowych doświadczeń wychowawczych, opiekuńczych, korekcyjnych i edukacyjnych oraz poszerzenie kompetencji komunikacyjnych i językowych w pracy z młodzieżą, dziećmi szczególnej troski i nieprzystosowanymi społecznie w zagranicznych instytucjach edukacyjnych, zdrowotnych i socjalnych. Szczegółowe cele projektu wynikają z akteru studiowanej specjalności uczestników projektu. Rezultaty projektu - nowe lub udoskonalone umiejętności praktyczne słuchaczy Kolegium poszerzające dotychczasowy zakres doświadczeń o rozwiązania europejskie w poszczególnych dyscyplinach specjalistycznych, umiejętności i kompetencje pedagogiczne dotyczące: diagnozowania potrzeb dziecka, metodyki pracy indywidualnej i grupowej, realizacji projektów aktywizacji sportowo-zdrowotnej młodzieży, umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, terapeutyczne i korekcyjne, posługiwanie się nowoczesnymi metodami pracy z dzieckiem oraz współpraca ze środowiskiem wspierającym. Zaplanowano 4-tygodniowy staż zawodowy w okresie: kwiecień / maj 2012 r. w instytucjach partnerskich posiadających doświadczenie edukacyjne i deklarujących jego prawidłową realizację: Lahden Diakonian Instituutti/Finlandia, AC Traductores/Hiszpania, FHS Hochschule fur Angewandte Wissenschaften St. Gallen, Fachbereich Soziale Arbeit /Szwajcaria, Evangelische Fachhochschule Darmstadt/Niemcy. 13

16 Numer projektu: PL1-LEO Praktyka zawodowa w Plymouth, to szansa-do kariery wymóg Zespół Szkół Zawodowych Dworcowa Lubsko Osoba kontaktowa: Stefan Ciężkowski tel.: , Liczba uczestników: euro W historii szkoły nie odnotowano dotąd żadnych zagranicznych praktyk zawodowych. Potrzeba przygotowania i zorganizowania takich działań zrodziła się po gruntownej analizie przebiegu praktyk przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lubsku. Jeszcze kilka lat temu, do realizacji tego zagadnienia wystarczał park maszynowy będący w posiadaniu szkolnego warsztatu lub lokalnych firm. Obecnie w okolicy pojawiły się wprawdzie nowoczesne małe firmy, ale z parkiem maszynowym dostosowanym do wysoko specjalizowanej produkcji. Mocno zawężona jest ilość firm posiadających nowoczesne urządzenia odpowiadające potrzebom naszych uczniów. W tej sytuacji, choć uczniowie zdobywają wystarczającą wiedzę teoretyczną, ich umiejętności praktyczne, ograniczone są do obsługi przestarzałych maszyn. Prowadzone są działania w celu pozyskania urządzeń nowszej generacji, lecz obecnie z przyczyn finansowych nie ma możliwości unowocześnienia parku maszynowego szkolnych warsztatów. Taki stan rzeczy przekłada się na kształcenie praktyczne i niekorzystny sposób postrzegania placówki, jako szkoły zawodowej. W obliczu całkowitego otwarcia rynku europejskiego i nieuchronnej konkurencji w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, podjęliśmy szereg działań mających na celu zdecydowaną poprawę kształcenia praktycznego i zmianę wizerunku szkoły. Jednym z najbardziej nośnych i innowacyjnych czynników, mających wpływ na jakość kształcenia i postrzeganie placówki, jest otwarcie na współpracę międzynarodową. W tym przypadku innowacja w szerokim znaczeniu, objęła pełen łańcuch działań, począwszy od wspomnianej analizy problemu i generowania pomysłów, o których poniżej, aż po faktyczne zmiany. Dowodem na podjęcie innowacyjnych działań jest realizowany od sierpnia 2010 r. projekt szkół partnerskich w ramach Programu Comenius. Koordynator Szkoły uczestniczył w wizycie przygotowawczej. Konsekwencją tych działań jest niniejszy projekt. Praktyka zawodowa zaplanowana jest dla 12-osobowej grupy trzecioklasistów w dniach marca 2012 r. Konfrontacja teoretycznej wiedzy podręcznikowej z praktyczną obsługą i eksploatacją najnowocześniejszych urządzeń, będzie doświadczeniem ponadczasowym, do którego w przyszłości odwoływać się będą uczestnicy projektu. Uczniowie będą musieli dostosować się do rygorów bhp, czasu pracy, obowiązujących zasad w komunikacji pomiędzy współpracownikami i personelem zarządzającym. Pozwoli to na właściwą adaptację w nieznanym środowisku, a tym samym zaakceptowanie funkcjonujących w firmach procedur organizacji pracy. Ważnym postulatem jest doprowadzanie do sytuacji, w których uczeń będzie samodzielnie komunikował się w języku angielskim. Służyć temu będą indywidualne przejazdy środkami komunikacji miejskiej, codzienne przebywanie w rodzinie goszczącej, zakupy w sklepach, kontakty z rówieśnikami angielskimi. Powyższe zdarzenia, które mają szansę zaistnieć w trakcie stażu, są celami, do realizacji których jako organizatorzy, usilnie dążymy. Rezultatem wymiernym będzie przeszkolona w obsłudze zaawansowanych technologicznie urządzeniach, 12-osobowa grupa uczniów. Nauczyciel zawodu pozna zasady organizacji pracy, uczniowie nabiorą nawyków przestrzegania regulaminów i dobrego wywiązywania z powierzonych obowiązków. Pozbędą się zahamowań w komunikowaniu się w języku angielskim. Poznają inny kraj, kulturę, sposoby zachowania i obowiązującą na wyspach modę. Miesięczna praktyka to wystarczający okres, aby ci młodzi ludzie ( szczęśliwa dwunastka ), mogli po powrocie przenieść nowe doświadczenia na lokalny grunt. Rezultatem miękkim będą nabyte umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wiara w siebie, chęć zdania matury i podjęcie dalszej nauki. Jako awangarda szkoły staną się jej wizytówką, forpocztą do kolejnych wyjazdów. Wielu z nich stanie się obiektem westchnień płci przeciwnej. 14

17 Numer projektu: PL1-LEO Administrowanie sieciami komputerowymi jak to robią w Niemczech. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu ul. ks. płk. J.Szymały Lubliniec Osoba kontaktowa: Iwona Mazur-Majchrzyk tel.: , Liczba uczestników: euro Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych (ZSOT) w Lublińcu (województwo śląskie). Instytucją pośredniczącą jest firma Vitalis z Niemiec, która zobowiązała się do zorganizowania stażu zawodowego w Lipsku. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy od początku września 2011 roku do końca sierpnia 2012 roku. Uczestnikami praktyki będą uczniowie w wieku lat (klasa II i III) uczący się w zawodzie technik informatyk. Praktykę odbędzie 15 uczniów, którzy wyjadą na okres 4 tygodni wraz z opiekunem do Lipska. W ramach projektu uczniowie wyjadą na praktykę do niemieckiego centrum szkoleniowego zajmującego się specjalistycznym kształceniem w branży informatycznej, gdzie będą poszerzali wiedzę teoretyczną i zdobywali praktyczne umiejętności w zakresie budowania, konfiguracji i administrowania najnowszych sieci komputerowych opartych na systemie Windows oraz Linux. Obserwując rynek pracy w dziedzinie IT można stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających praktyczne umiejętności w dziedzinie budowy i administrowania sieci komputerowych. Szkoła nie posiada odpowiedniego laboratorium, w którym można by ćwiczyć praktycznie wyżej wymienione umiejętności, w związku z czym szkoła nie prowadzi specjalizacji z dziedziny administrowania sieciami komputerowymi. Natomiast praktyki uczniowie odbywają w lokalnych punktach serwisowych, urzędach czy sklepach. Główne cele przedsięwzięcia to: 1.Nabycie wiedzy praktycznej w zakładaniu, instalacji, konfiguracji i administrowaniu sieciami komputerowymi Windows i Linux, w tym poznanie nowoczesnych technologii budowy sieci informatycznych w Niemczech, wraz z ich administrowaniem. W rezultacie 15 uczniów zdobędzie praktyczne doświadczenia i umiejętności z dziedziny sieci komputerowych tak poszukiwane na rynku pracy w Polsce i UE. 2.Zwiększenie liczby naszych absolwentów kontynuujących naukę na studiach technicznych. 3.Poszerzenie wiedzy uczniów, której rezultatem będzie zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na wyższym poziomie. 4.Poszerzenie wiedzy w zakresie zakładania własnej działalności m.in. w krajach unii europejskiej. Efektem będzie pojawienie się na lokalnym rynku pracy 15 beneficjentów przygotowanych do założenia firmy z branży informatycznej konkurencyjnej do obecnych, którzy zaoferują swoje usługi na wyższym poziomie, a zakres ich działania może sięgać poza granice kraju. 5.Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie terminologii zawodowej, co stworzy im większe możliwości na europejskim rynku pracy. Po zakończeniu praktyki uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz Europass Mobility potwierdzający nabyte kompetencje. W upowszechnianiu wyników projektu będzie uczestniczyła instytucja wnioskująca oraz firma Vitalis. Firma Vitalis umieści na swojej stronie internetowej informacje o zrealizowanym projekcie. Szkoła zorganizuje konferencję dla uczniów i nauczycieli szkół, przedstawicieli starostwa i urzędu pracy na temat rezultatów projektu. Informacje o rezultatach projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i gazetce ściennej. Relacje uczestników wyjazdu zostaną również opublikowane w Dzienniku Zachodnim oraz Radiu Lubliniec. Proces upowszechniania będzie trwał od kwietnia do sierpnia 2012 roku. 15

18 Numer projektu: PL1-LEO Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy - szansą na europejskim rynku pracy. Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie ul. Maszewska Goleniów Osoba kontaktowa: Izabela Dudziec tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnikami projektu jest 26 uczniów (klasy trzecie) kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w roku 2012 odbędą w dwóch grupach po 13 uczniów po 2 tygodnie praktyk u niemieckiego partnera w Berufliche Schule der Universitäts Und Hansestadt Greifswald oraz 8 hotelach. Praktyka będzie obejmowała szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i jest zgodna z programem praktyk w zawodzie technik hotelarstwa oraz podstawą programową kształcenia zawodowego w tym typie szkoły. Główne cele projektu to: poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie hotelarstwa, porównanie zdobytej wiedzy ze standardami niemieckimi, podniesienie praktycznej znajomości języka niemieckiego, rozój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, otrzymanie certyfikatu Europass potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą, wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich. Praktyki zawodowe w Niemczech rozszerzą umiejętności językowe uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Zdobyte doświadczenie w zagranicznych hotelach pozwoli uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym absolwentom odnalezienie się we współczesnym rynku pracy i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy. Uczniowie po odbyciu praktyk uzyskają również certyfikat tzw. Europass Mobility potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski akter procesowi kształcenia w ZSZ Goleniów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży turystyczno-hotelarskiej w Polsce jak i w UE. Poprzez wykonanie działań w czasie trwania projektu 26 uczniów będzie uczestniczyło w przygotowaniu pedagogiczno-kulturalno-językowym. Uczniowie ci będą biegle posługiwali się językiem niemieckim w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego. Dzięki praktykom w Niemczech zapoznają się z nowoczesnymi metodami obsługi gościa hotelowego, nauczą się posługiwać technikami pracy na różnych stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy noclegowej. Nad prawidłowym przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwać będzie opiekun, który dokona oceny umiejętności opanowanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej na podstawie obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk. Do rezultatów miękkich zaliczymy: wzrost rozwoju osobistego uczniów w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w branży hotelarskiej, zapoznanie się z niemieckimi standardami obsługi i przenoszenie praktycznych rozwiązań na grunt krajowy, praktyczne wykorzystanie języka niemieckiego w gastronomii i hotelarstwie. Nabycie tych kwalifikacji i umiejętności zwiększy szanse przyszłym absolwentom szkoły na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy. Dzięki uczestniczeniu w stażach zagranicznych staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów naszej szkoły. Niewątpliwie projekt ten zacieśni współpracę szkoły z niemieckim partnerem oraz podniesie poziom jakości i atrakcyjności kształcenia. Dla uczniów stanie się bodźcem do osiągania wysokich wyników w nauce. Od 16 kwietnia 2012 do 27 kwietnia 2012 nastąpi wyjazd pierwszej grupy uczniów (13 osób wraz zopiekunem) na praktykę zawodową do niemieckich partnerów: Berufliche Schule der Universitäts Und Hansestadt Greifswald i 8 hoteli. Od 1 października 2012 do 12 października 2012 wyjazd drugiej grupy uczniów (13 osób wraz z opiekunem) na praktykę zawodową do niemieckich partnerów Berufliche Schule der Universitäts Und Hansestadt Greifswald i 8 hoteli. 16

19 Numer projektu: PL1-LEO Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii Zespół Szkół nr 24 im. Profesora Stefana Bryły Księcia Janusza 45/ Warszawa Osoba kontaktowa: Ewa Wiencek-Droszcz tel.: 0048/22/ , Liczba uczestników: euro Zaproponowany projekt zakłada zorganizowanie stażu zawodowego dla 40-tu uczniów Zespołu Szkół nr 24 Warszawa Technikum Budownictwa w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa. Zakres szkolenia stażowego będzie obejmować zagadnienia związane z: zabezpieczaniem terenów przed powodzią, remontami obiektów budowlanych po zalaniu. Ad godz., (3 dni robocze) Uczniowie poznają przykładowe konstrukcje wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych i polderów zabezpieczających przed powodzią tereny w okolicach Lipska. Będą uczestniczyć w przeglądach urządzeń technicznych, stanu murów oporowych, jazów, aktualnego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz kanałów ulgi miasta. Zapoznają się z dokumentacją dotyczącą systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych budynków oraz dróg. Uczestnicy nabędą rozeznanie, jak budować zbiorniki retencyjne, bariery ochronne, osłony murowe i wały ziemne. Ad godz., (15 dni roboczych) Uczniowie Technikum Budowlanego zdobędą orientację w organizacji placu budowy i zaplecza technicznego oraz wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych związanych z remontami popowodziowymi. Poznają logistykę prac od przygotowania dokumentacji do realizacji tych inwestycji. Będą uczestniczyć w pracach na placu budowy, pracach rozbiórkowych, sortowania, składowania i odzysku odpadów budowlanych, zdobędą orientację w organizacji pracy przy konserwacji i osuszaniu budynków po zalaniu. Uczniowie prześledzą cały cykl prac przygotowawczych, realizacji planowanej inwestycji oraz system utrzymania ciągłości prac na poszczególnych etapach i odcinkach robót, poznają zabezpieczenia budowlane i techniczne stosowane w celu ochrony budynków i dróg przed powodzią tj. budowę osłon, systemy podniesienia budynku, zabezpieczenia przed zalaniem instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, pieców grzewczych, szamba lub mini oczyszczalni ścieków. Dwa dni robocze (pierwszy i ostatni) będą przeznaczone na sprawy organizacyjne, zapoznanie z firmą przyjmującą, szkolenie bhp oraz podsumowanie stażu i rozmowę kwalifikacyjną na zakończenie stażu. Wnioskodawca projektu nabędzie po raz pierwszy w programie Leonardo da Vinci doświadczenie, które zostanie wykorzystane w realizowanym przez Szkołę programie praktyk krajowych oraz promocji zatrudnienia absolwentów szkoły. Staż będzie odbywał się na wybranych placach budowy firmy Forssbohm&Sohne Markkleeberg oraz firm kooperujących i współpracujących, zrzeszonych w Lipskiej Izbie Rzemiosła, zgodnie z zaplanowanymi zadaniami merytorycznymi stażu. Wnioskodawca projektu nie planuje udziału osób wymagających specjalnej opieki ze względu na specyfikę tego zawodu. Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą opiekunowie nauczyciele, a także kierownicy firm niemieckich oraz pracownicy Stowarzyszenia Dom Europy. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka niemieckiego technicznego związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne w środowisku młodzieży niemieckiej. Ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą: Dyrektor szkoły, pracownicy Partnera Koordynującego, kierownicy firm niemieckich oraz opiekunowie grupy. Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem uczestnika oraz świadectwem Europass Mobility. 17

20 Numer projektu: PL1-LEO Dobra europejska praktyka szansą na sukces młodych techników leśnictwa. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Pawłosiów Jarosław Osoba kontaktowa: Agnieszka Marczak tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnikami projektu pt. "Dobra europejska praktyka szansą na sukces młodych techników leśnictwa" będzie 11 uczniów Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie. Praktyka odbedzie się wiosną 2012 r. na terenie lasów należących do szkoły partnerskiej Senja Videregaende Skole w Norwegii i będzie trwała dwa tygodnie. Uczniowie Technikum Leśnego to chłopcy, dla których nauka i praca w lesie jest pasją, z nią też wiążą swoje plany życiowe. Wszyscy mieszkają na terenie województwa podkarpackiego, o dużym stopniu zalesienia, pochodzą z małych miejscowości wiejskich, z rodzin o niskim statusie społecznym. W obecnej sytuacji na rynku pracy nie odnotowuje się jednak ofert pracy dla techników leśnictwa ani też w zbliżonym zawodzie technika ogrodnka. Nadleśnictwa nie zwiększają zatrudnienia od wielu lat, co jest skutkiem restrukturyzacji w wyniku której nie prowadzą już robót leśnych. Powierzchnia nadleśnictw w Polsce południowo - wschodniej jest jednak bardzo duża i zapotrzebowanie na prace leśne stale wzrasta. Prace te są zlecane Zakładom Usług Leśnych na zasadzie przetargu. Powołując się na dane Nadleśnictwa Jarosław można stwierdzić, że ilość zleceń dla ZULi i ich wartość jest bardzo duża, a sezonowo napotyka się nawet trudności w znalezieniu zleceniobiorców prac leśnych. Otwiera się tu pewna nisza rynkowa i szansa na pracę w wybranym zawodzie dla naszych uczniów. Otworzenie takiej firmy wymaga jednak bardzo dobrego przygotowania zawodowego, umiejętności organizacji pracy, obsługi nowoczesnych maszyn i specjalistycznych urządzeń a także podstaw przedsiębiorczości. Celem tego projektu jest nabycie przez 11 uczniów TL nowych doświadczeń w pracy w lesie, poznanie nowych technik i technologii, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości w swojej pracy. Cel ten będzie osiągnięty przez udział w praktykach w szkole partnerskiej w Norwegi kształcącej w zawodzie leśnika nowoczesnymi metodami i urządzeniami. Projekt ma na celu również rozbudzenie postaw przedsiębiorczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia, w tym gry symulacyjne i platformy e-lerningowe, przygotowane przez doktora uczelni wyższej w Rzeszowie, z którą szkoła współpracuje w temacie przedsiębiorczości. Działania te będa uczyły zakładania firmy, pozyskiwania informacji, dotacji, podejmowania decyzji pod presją czasu. Projekt ma na celu ożywienie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez spotkanie z właścicielami ZULi, którzy odnieśli w tej dziedzinie sukces. Oczekiwane rezultaty projektu to zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń w pracy w lesie, wiadomości z zakresu przedsiębiorczości, które będą mogły być wykorzystane przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Rezultatem będzie też podniesienie umiejętności językowych, w tym z zakresu słownictwa zawodowego, co zwiększy szanse uczniów na zatrudnienie na Europejskim Rynku Pracy. Uczestnictwo w projekcie wzbogaci także wiedzę uczniów na temat różnic kulturowych. 18

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Projekt Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową 2016-1-PL01-KA102-023673 realizowany w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r.

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r. Celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształcenie z widokiem na przyszłość poprzez realizację projektów unijnych. Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus +

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

15.09.2016 14.10.2016 Zawartość Wstęp Uczestnicy Projekt Potrzeby Korzyści i rezultaty Linia czasu Kilka słów o praktykach zagranicznych. Uczestnicy Projekt Uczniowie Niepublicznego Technikum w Opatowie

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Staże zawodowe szansa na dobrą pracę"

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Staże zawodowe szansa na dobrą pracę Załącznik nr 1B do Regulaminu FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Staże zawodowe szansa na dobrą pracę" Nr projektu: Beneficjent: 2013-1-PL1-LEO01-38416 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-38319

2013-1-PL1-LEO01-38319 Regulamin projektu Mistrz_Informatyki.de - projekt stażowy dla młodych informatyków w Niemczech realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekty zrealizowane w latach 2007-2012 Leonardo da Vinci Śląscy technicy na zagranicznych praktykach

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU Realizacja projektu Leonardo da Vinci Hiszpańskie smaki polska gościnność

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez

Bardziej szczegółowo

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego.

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego. Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU Do Statutu ZSTiO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 WSTĘP Regulamin opracowano na podstawie: 1. USTAWY z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: Wysoka jakość systemu edukacji Uczestnikami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

I M. STE FA N A BANACHA J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1

I M. STE FA N A BANACHA J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1 Zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach programu ERASMUS+ 2016 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 04.07.2012r. - 31.05.2013r. ZAGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 54-438 Wrocław

Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 54-438 Wrocław Regulamin Projektu Staż zagraniczny pewny start w życiu zawodowym w ramach programu Erasmus + w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015397 Kwota dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Źródło: http://pupbilgoraj.pl/bil/caz/projekty-i-progaramy/zakonczone-projekty-i-p/160,zagraniczny-staz-nowym-doswiadczeniem-w-r amach-programu-leonardo-da-vinci.html Wygenerowano: Wtorek, 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Cele akcji 1: Mobilność edukacyjna Wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) doskonalenie

Bardziej szczegółowo

eksperciecvet.org.pl

eksperciecvet.org.pl technik informatyk technik mechatronik www.staff.edu.pl 07. 2008r. 30 uczniów, 4-tygodniowy staż w Cordobie (Andaluzja); 10. 2010r. 16 uczniów, 3-tygodniowy staż w Fene (Galicja); 03. 2011r. 16 uczniów,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCZNIA/UCZESTNIKA PROJEKTU

INFORMATOR DLA UCZNIA/UCZESTNIKA PROJEKTU INFORMATOR DLA UCZNIA/UCZESTNIKA PROJEKTU Projekt: Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów, który realizowany jest z programu ERASMUS +, Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 Mobilność uczniów Realizatorem

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy ,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLAS HOTELARSKICH I OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2011-2016

PODSUMOWANIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLAS HOTELARSKICH I OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2011-2016 PODSUMOWANIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLAS HOTELARSKICH I OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2011-2016 Lp. Nazwa szkoły i Rodzaj Miejsce Termin Zasięg Krótki Osiągnięcia/ Link do strony Uwagi dokładny

Bardziej szczegółowo

Rekrutac j a uc zniów na staż zawodow y Leonardo da Vinc i w Hiszpanii

Rekrutac j a uc zniów na staż zawodow y Leonardo da Vinc i w Hiszpanii Rekrutacja uczniów na staż zawodowy Leonardo da Vinci w Hiszpanii Kto może się ubiegać: - uczniowie szkoły zawodowej w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz Daty stażu: 10.06.2013 do 05.07.2013 r. Wyjazd:

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu.

REGULAMIN. Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu. REGULAMIN naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Europa naszym domem w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Bardziej szczegółowo

Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech. Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl.

Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech. Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl. Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl. Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich od 2002 roku organizuje staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe zrealizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w liczbach

Projekty systemowe zrealizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w liczbach PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY Konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych w latach 2012-2015 Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

ECVET w ZSP w Chojnie

ECVET w ZSP w Chojnie ECVET w ZSP w Chojnie Rok Tytuł projektu Nr umowy Nr projektu Kwota dofinansowania w EURO Liczba stażystów w krajach Łączna liczba stażystów i opiekunów 2006 2007,,Hotel Europa M06/011/k/A/485 PL/06/A/Pla/1744

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

REGULAMIN. rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim REGULAMIN rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Tytuł projektu: Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

"Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II w ramach programu Leonardo Da Vinci "Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r. ZAGRANICZNY STAŻ NOWYM DOŚWIADCZENIEM II w ramach programu Leonardo da

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu. Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu. Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość Program realizowany w latach 2013-2015 Etapy realizacji

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej

Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej Projekt realizowany od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku w ZSP Nr 4 W Krośnie w ramach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego

REGULAMIN. naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego REGULAMIN naboru uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO do projektu Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego 1 Rekrutacja na staż przeprowadzana jest w formie konkursu. 2 W projekcie mogą wziąć

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r.

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r. Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego Warszawa 2015 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie Kształcenie dualne Klasy pod Patronatem Realizowane

Bardziej szczegółowo

zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież *AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych *AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych

zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież *AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych *AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 2014 2020 E R A S M U S + *Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież *AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych *AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 6 grudnia 2010 r. Rodzaje projektów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Program projektu "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") w ramach programu Leonardo da Vinci

Program projektu Ty nad poziomy...- praca bez granic (Sky is the limit...- work without borders) w ramach programu Leonardo da Vinci Program projektu "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") w ramach programu Leonardo da Vinci IX.2012 Powołanie Zespołu Projektowego wzseii uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach

Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2006-2007 Realizator:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO dla studentów na kierunku GEOGRAFIA studia I stopnia specjalność GOSPODARKA I POLITYKA SAMORZĄDOWA studia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo