Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1

2 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011

3 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2011 roku przez polską Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Zamieszczamy w nim dane na temat polskich instytucji realizujących projekty, liczby uczestników wyjeżdżających za granicę oraz przyznanego dofinansowania. Przedstawiamy także krótkie streszczenia realizowanych działań. Projekty podzielone są na trzy działy, według typów projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. to wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju. Wyróżniamy wśród nich: - staże dla uczniów (IVT), - staże dla absolwentów, pracowników i osób bezrobotnych (PLM), - wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (VETPRO). Projektu partnerskie polegają na tworzeniu międzynarodowych partnerstw różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego. Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. 1

4 IVT PLM VETPRO 2

5 Numer projektu: PL1-LEO Zagraniczna praktyka zawodowa w Karyntii atutem na rynku pracy Stowarzyszenie Pegaz ul Groszowa Jelenia Góra Osoba kontaktowa: Sylwia Musiał tel.: 0048/ , Liczba uczestników: euro Uczestnikami projektu będzie 30 pełnoletnich uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Młodzież pochodzi z okolicznych wsi i ma ograniczone możliwości dokształcania nawet w kraju. Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów Technikum Hotelarskiego wykazała, że uczniowie ze względu na niskie dochody rodziców, odbywają praktyki zawodowe blisko miejsca zamieszkania (na terenie powiatu jaworskiego) w miejscach niedostatecznie dostosowanych do wymogów programowych. Szkoła posiada niewystarczające wyposażenie techno-dydaktyczne do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, a co za tym idzie uczniowie posiadają niskie umiejętności manualne i małe doświadczenie praktyczne. Założeniem programu jest poznanie specyfiki austriackiego rynku usług hotelarskich i zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego. Region Karyntii jest dobrą bazą do szkolenia młodzieży ze względu na duży ruch turystyczny i bardzo dużą ilość przedsiębiorstw turystycznych: hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. Program umożliwi przeszkolenie młodzieży szkolnej w zakresie innowacyjnych trendów i profili zawodowych branży hotelarskiej. Równolegle pozwoli na rozszerzenie programu szkolnego o nowości związane z usługami hotelarskimi na przykładzie austriackim. Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy oraz umożliwienie zdobycia umiejętności i kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy 30-tu uczniom Technikum Hotelarskiego zagrożonych wykluczeniem, poprzez odbycie 8 tyg. praktyki zawodowej w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych w Karyntii do r. Główne cele rozwoju zawodowego uczestników: zdobywanie kwalifikacji i kompetencji uznawanych w krajach UE w branży turystycznej, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania firm turystycznych, organizacji pracy zwiększających szanse na zatrudnienie lub samozatrudnienie, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać rozwój zawodowy i osobisty, poprawa znajomości języka niemieckiego, promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe życie. Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży turystycznej w środowisku międzynarodowym przez 30 uczestników potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass. Uczestnicy projektu przebywając wśród personelu austriackiego poprawią znajomość języka niemieckiego branżowego, zwiększą odporność na stres. Poznają organizację i dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwach turystycznych regionu Karyntii. Poprzez pracę stażową skonfrontują poziom usług w kraju z poziomem usług w firmach austriackich. Pobudzi to potrzebę kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zwiększy mobilność zawodową. Dzięki stażowi będą mieli możliwość poznania międzykulturowego środowiska pracy, co jest niezbędne w tym zawodzie z racji obsługi gości z całego świata. Pozwoli także na przełamanie barier językowych, co zarówno wpłynie na praktyczne wykorzystanie języka w przyszłym życiu zawodowym. Realizacja stażu odbędzie się w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych zrzeszonych w Urlaub am Baurenhof w Karyntii, w czasie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w terminach: pierwsza grupa od 1 sierpnia 2011 do 25 września 2011 oraz druga grupa od 2 lipca 2012 do 26 sierpnia

6 Numer projektu: PL1-LEO Europejskie praktyki kluczem do sukcesu Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie ul. Pułaskiego Myszków Osoba kontaktowa: Agnieszka Skorek tel.: , Liczba uczestników: euro W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas drugich i trzecich uczący się w zawodzie: technik ekonomista i technik spedytor. Łącznie 16 uczniów i 2 opiekunów/nauczycieli. Termin realizacji praktyki zawodowej: r. do r. (3 tygodnie). Miejsce odbywania praktyki: Niemcy, Lipsk - Schkeuditz, Firma Vitalis. Celem projektu jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Zadania wynikające z projektu mają obejmować kurs komputerowy oraz praktykę w podstawowych działach administracji jednostek gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania stereotypów i barier. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych zdobytych w procesie kształcenia w szkole i zwiększy szanse na znalezienie miejsca pracy. Firma Vitalis - jako partner przyjmujący, została przez nas wybrana, ponieważ dysponuje ogromnym doświadczeniem w tego typu przedsięwzięciach, organizuje praktyki zgodnie z kierunkami kształcenia w naszej szkole i posiada możliwość wyszukiwania właściwych przedsiębiorstw dla odbywających praktyki zawodowe, co gwarantuje właściwą realizację programu praktyki wynikającego z programu nauczania w zawodzie technik ekonomista i technik spedytor i stanowi podstawę do zaliczenia praktyki w szkole. 4

7 Numer projektu: PL1-LEO Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Mazowiecki Osoba kontaktowa: Anna Wrona tel.: , Liczba uczestników: euro Projekt to odpowiedź na potrzeby szkoły, gminy, regionu i kraju. Grupa docelowa - osoby w trakcie wstępnego szkolenia zawodowego (dualny system kształcenia), uczniowie klas II i III ZS nr 1 Technikum nr 1 (specjalność technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa). Często należą do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczniom zależy na uzyskaniu kwalifikacji, umożliwiających znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy. Dążą do zdobycia wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego, sprawności we władaniu j. obcym. Projekt uwzględnia priorytety krajowe: "wsparcie projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub zaopiniowanych przez środowiska pracodawców (opracowanie we współpracy z pracodawcami programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy)". Realizuje cele Programu: "poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie; zachęcanie do nauki nowożytnych j. obcych". Najważniejsze cele projektu: zdobycie przez uczestnika nowego doświadczenia zawodowego, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie mobilności i zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, doskonalenie posługiwania się j. obcym (francuskim), w tym zawodowym, rozwinięcie współpracy pomiędzy szkołą a partnerem francuskim i polskimi praktykodawcami, jak również promowanie wiedzy o innych kulturach, tolerancja i otwartość wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych. Realizacja projektu ma pomóc w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Działania wnioskodawcy mają również służyć podniesieniu prestiżu szkoły, pogłębianiu współpracy z partnerem francuskim i polskimi praktykodawcami. Miejsce stażu: Francja (restauracje i hotele w Nicei). Wyjazd: Staż: Powrót: Czas trwania projektu:

8 Numer projektu: PL1-LEO Uczeń Barlewiczek Europejczykiem-nowe umiejętności, inne możliwości. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Barlewiczki Sztum Osoba kontaktowa: Marzena Januszko tel.: , Liczba uczestników: euro Badania Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Sztumskim wskazały na problemy grupy wiekowej lata ze znalezieniem pracy ze względu na niedostosowanie struktury i poziomu kształcenia do rynku pracy. Dlatego też chcemy podjąć działania w zakresie modyfikacji programu praktyk zawodowych prowadzonych pod potrzeby konkretnych zakładów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów typu: ku z, kelner, hotelarz - związanych z obsługą, coraz bardziej intensywnego w naszym regionie, ruchu turystycznego. Coraz więcej obcokrajowców odwiedza nasz region bogaty w różnego rodzaju atrakcje turystyczne, lecz bariera językowa naszych uczniów utrudnia im znalezienie pracy. Celem projektu jest, po opracowaniu programów praktyk, umożliwienie uczniom odbycia ich w firmach na terenie Wielkiej Brytanii w Plymouth. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 tygodniowe praktyki zawodowe dla 32 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Partnerem będzie Tellus Group Ltd. z siedzibą w Plymouth, który w październiku 2011 przyjmie na praktyki 16 uczniów naszej szkoły oraz na przełomie września i października 2012 roku umożliwi odbycie praktyk zawodowych w Plymouth kolejnym 16 uczestnikom. Praktyki odbędą się zgodnie z Kartą Jakości Staży w ramach Mobilności Programu Leonardo da Vinci i standardami europejskimi, pozwolą na poszerzenie wiedzy beneficjentów oraz zdobycie nowych umiejętności zawodowych przy użyciu najnowszych technologii. Dużym plusem będzie możliwość nauki języka angielskiego w naturalnym środowisku z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa, poszerzenie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Zagraniczna praktyka ma dostarczyć przyszłym specjalistom nowych inspiracji zawodowych oraz wyraźnie zwiększyć ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy, co ma znaczenie przy wysokiej konkurencji. Uczestnictwo w projekcie i odbycie kilkutygodniowej praktyki jest dla beneficjentów doskonałym uzupełnieniem kształcenia zawodowego, oraz sprzyja zwiększeniu ich wiedzy i umiejętności. Beneficjenci będą mieli okazję pracować w placówkach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, wzrośnie umiejętność pracy w zespole, kreatywność oraz biegłość w posługiwaniu się językiem obcym. Doświadczenie, jakie uzyskają młodzi ludzie w trakcie ich pobytu za granicą, rozwinie ich umiejętność przystosowania się do nowej sytuacji, komunikatywność oraz pewność siebie. Równie ważnym rezultatem projektu jest poszerzenie kompetencji językowych beneficjentów, zarówno w sferze komunikacji i relacji interpersonalnych jak i fachowej terminologii. Duże znaczenie ma nawiązanie kontaktów międzynarodowych i możliwości potencjalnej współpracy. Nowe doświadczenia pozwolą też na szybszą adaptację w nowych miejscach pracy, przełamywanie barier kulturowych i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Wzrośnie też motywacja do ciągłego dokształcania się, by być atrakcyjnym i elastycznym na rynku pracy. Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opublikowane na stronie internetowej, a raporty końcowe i sprawozdania przedstawione odpowiednim władzom i instytucjom oraz lokalnym pracodawcom. Dodatkowo zostanie opublikowany artykuł w lokalnej prasie przedstawiający cele projektu oraz osiągnięte rezultaty. Idea projektu oraz doświadczenia związane z jego realizacją będą udostępnione do wglądu innym instytucjom, które są zainteresowane aktywnością w ramach programu Leonardo da Vinci. Ponadto beneficjenci podzielą się zdobytym doświadczeniem podczas Dnia Otwartego Szkoły, organizowanego dla uczniów z gimnazjów powiatu sztumskiego. Zostanie zorganizowany przez uczestników praktyk "pokaz kulinarny" oraz "pokaz obsługi konsumenta" i konkursy: Kuchnia angielska specjalnością mojego zakładu oraz Promocja hoteli Dolnego Powiśla, co zwiększy atrakcyjność szkolnictwa zawodowego. 6

9 Numer projektu: PL1-LEO Zagraniczne praktyki zawodowe sposobem na uzyskanie nowych umiejętności i podniesienie kwalifikacji przyszłych ekonomistów Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjra H. Sucharskiego Komuny Paryskiej Bolesławiec Osoba kontaktowa: Edyta Gorczyca tel.: , Liczba uczestników: euro Szybkie zmiany zachodzące w gospodarce europejskiej stwarzają potrzebę odpowiedniego przygotowania młodych ludzi i dostosowania ich umiejętności do tych zmian. Projekt polega na zorganizowaniu 3-tygopdniowej praktyki zawodowej, w centrum kształcenia w Niemczech, dla 15 uczniów klasy trzeciej technikum ekonomicznego w okresie od 11 marca do 31 marca 2012 r. W realizację projektu po stronie polskiej zaangażowany będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a po stronie niemieckiej Centrum Kształcenia Praktycznego F+U Sachsem GmbH w Chemnitz. Cele projektu to: podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, doskonalenie języka obcego zawodowego, zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli, zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, poznanie dziedzictwa kulturowego obu narodów, zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i zagranicą. Zakres tematyczny projektu dotyczy uzyskania nowych umiejętności przyszłych ekonomistów, zarówno jako potencjalnych pracowników jaki i pracodawców. Wiedza i umiejętności z zakresu analizy rynkowej, prawa gospodarczego, procedur zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości, to podstawa kształcenia zawodowego w tym zakresie w obu krajach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, do promowania aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród ludzi młodych, nauczy współdziałania, pozwoli poznać kulturę obu narodów, zbuduje wzajemne więzi oraz udoskonali umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim. Po zakończeniu praktyki nabyta wiedza i umiejętności będą rozpowszechniane wśród uczniów szkół, władz lokalnych i instytucji u obydwu partnerów. Uzyskany Certyfikat i dokument Europass Mobilność stworzy uczestnikom projektu większą szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy w zawodzie ekonomisty nie tylko w Polsce, ale również na europejskim rynku pracy. Instytucje uczestniczące w projekcie wzbogacą się o nową wiedzę i doświadczenie, co w przyszłości zaowocuje nowymi projektami. 7

10 Numer projektu: PL1-LEO Praktyka zawodowa za granicą zwiększa szanse na europejskim rynku pracy Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Opolska Tarnowskie Góry Osoba kontaktowa: Ewa Franecka-Rabsztyn tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnikiem projektu pt. Praktyka zawodowa za granicą zwiększa szanse na europejskim rynku pracy jest 7 osobowa grupa uczniów Technikum nr 1 o kierunkach kształcenia: technik ochrony środowiska i technik analityk przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Projekt realizowany jest w ramach praktyki zawodowej w czwartym roku kształcenia. Podstawowym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i mobilności techników ochrony środowiska i analityków. Ma to szczególne znaczenie w obliczu faktu, iż są to aktualnie na naszym terenie zawody nadwyżkowe. Projekt ma za zadanie umożliwić uczniom praktyczne zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami zarządzania poznanymi w trakcie edukacji szkolnej. Istotnym elementem jest również możliwość utrwalenia i wzbogacenia kompetencji językowych, jak również socjalnych i międzykulturowych. Uczniowie odbywając praktykę z dala od domu poza granicami kraju uczą się samodzielności i przystosowania do nowego środowiska, zwiększając tym samym pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Oczekujemy, iż zagraniczna praktyka spowoduje, że nasi uczniowie będą otwarci na nowe wyzwania, chętni do podejmowania nawet trudnych obowiązków i świadomi nabytych umiejętności, a poprzez to zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Dodatkowym atutem będzie również lepsza znajomość języka niemieckiego. Po powrocie z praktyki będą oni mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczniami oraz z lokalną społecznością, co z pewnością pozwoli podnieść zarówno ich prestiż zawodowy, jak i prestiż szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym. Czas trwania praktyki to 2 tygodnie, termin ustalono na październik 2011 roku. Praktyka zawodowa będzie się odbywać w Niemczech w trzech zakładach znajdujących się w Bawarii w powiecie Erlangen- Hoechstadt, posiadających kompetencje jakich wymaga realizacja programu projektu. Są to: Zakład Użyteczności Publicznej Gospodarki Odpadami w Erlangen, Zakład Użyteczności Publicznej Zaopatrzenia w Wodę Grupy Schabach w Eckental oraz Zakłady Herzo w Herzogenaurach. 8

11 Numer projektu: PL1-LEO Kuchnia niemiecka na kujawskich stołach Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" Sikorskiego Aleksandrów Kujawski Osoba kontaktowa: Roman Paczkowski tel.: , Liczba uczestników: euro Projekt został napisany przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, przy współpracy z firmą przyjmującą VITALIS. Projekt zakłada, że staż/praktyka stanowi integralną część szkolenia zawodowego i ma na celu rozwój zawodowy uczestników. Uczestniczą w nim uczniowie technikum żywienia i gospodarstwa domowego z dwóch programowo najwyższych klas objętych 4-tygodniową praktyką zawodową (klasa druga i trzecia). W stażu bierze udział 15 uczniów, grupie towarzyszy 1 opiekun. Termin stażu został ustalony na wrzesień 2012, co odpowiada harmonogramowi stażu ustalonemu w szkole dla uczniów odbywających praktykę w Polsce. Główne cele projektu stażowego to: umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. Cele szczegółowe projektu: poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich zakładów gastronomicznych, a tym samym przybliżenie uczestnikom projektu norm żywieniowych kraju partnerskiego i zapoznanie ich z nowościami technologicznymi, znajdującymi zastosowanie w kuchni niemieckiej ( praca na różnych stanowiskach i w różnych zakładach), porównanie schematów działania (serwis, kuchnia, przygotowalnie, zmywalnie, magazyny), zapoznanie się z tradycyjną kuchnią niemiecką, poznanie przepisów, receptur kulinarnych, surowców stosowanych w kuchni i typowych dla regionu, porównanie obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych z krajem partnerskim, porównanie ścieżki kształcenia zawodowego, nabycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do przygotowywania dań z kuchni niemieckiej, umożliwienie szybszego znalezienia pracy w naszym słabo rozwiniętym regionie, gdyż jest duże zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne (duża ilość niemieckojęzycznych turystów odwiedzających Toruń oraz przebywających na leczeniu w sanatoriach w Ciechocinku). Ponadto dodatkowe cele projektu to: zwiększenie asortymentu oferowanych usług w branży gastronomicznej i możliwość sprawniejszej obsługi klienta, lepsze zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań oraz poznanie jego kultury żywieniowej, poznanie tradycyjnej kuchni niemieckiej, co pozwoli przyszłym pracodawcom na poszerzenie własnych możliwości rozwojowych i własnych umiejętności zawodowych, poszerzy ich horyzonty, doskonalenie rozwoju osobistego, umiejętności pracy w zespole, samodzielności, przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadania i mienie, uczciwości, poznanie zasad rozliczeń finansowych z konsumentem, ekspedycją i bufetem, wykorzystanie zdobytych umiejętności (potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami) w celu samodzielnego zakładania firm gastronomicznych. Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój. 9

12 Numer projektu: PL1-LEO Praktyki dla młodych polskich logistyków w Niemczech - nowe umiejętności, nowe doświadczenia Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja ul. Miodowa Zawiercie Osoba kontaktowa: Stanisław Lech tel.: , Liczba uczestników: euro W projekcie Leonardo da Vinci pod tytułem: "Praktyki dla młodych polskich logistyków w Niemczech - nowe umiejętności, nowe doświadczenia" weźmie udział 32 uczniów (w 2 grupach po 16 osób). Rozpocznie się on a zakończy r. Uczniowie ci kształcą się w zawodzie technik logistyk. Pierwsza grupa uczniów (wraz z dwojgiem opiekunów) odbędzie praktykę w dniach , natomiast druga grupa wyjedzie w marcu 2013 i wróci w kwietniu Pobyt w Niemczech podzielony jest na 2 fazy: 6 dni wyjazdów edukacyjnych (w porównaniu z rokiem ubiegłym 2 dni więcej, aby jeszcze bardziej podwyższyć jakość stażu): zwiedzanie przedsiębiorstw i dokumentacja fachowa - pod nadzorem nauczyciela przedmiotów zawodowych, 19 dni pracy w poszczególnych zakładach praktyk. Uczniowie mają za zadanie przede wszystkim zapoznać się z definicją logistyki (szeroko rozumianej) w praktyce. Logistyka to nie tylko transport, ale też wiele innych dziedzin jak: logistyka energii, logistyka informacji, logistyka usuwania odpadów itp. Chodzi o to, aby pokazać stażystom, że logistyka ma wiele różnych zastosowań. Głównymi celami projektu jest przede wszystkim zawodowy rozwój uczniów, zapoznanie ich z procesami zachodzącymi w logistyce, uświadomienie jej wielkiej roli. Logistyk jest w dzisiejszym świecie bardzo pożądanym aczkolwiek też wymagającym zawodem. Udział w praktyce na pewno przyczyni się do wyboru specjalizacji w dalszej karierze zawodowej. Kolejnym aspektem jest rozwój językowy uczestników: naturalne otoczenie, kontakt z rówieśnikami, skonfrontowanie z sytuacjami codziennymi (jak np.: robienie zakupów itp.), komunikacja w pracy sprawiają, że uczniowie mają możliwość opanowania języka najefektywniej. Następną kwestią jest rozwój mentalno-osobowościowy uczestników: staną się bardziej pewni siebie, odpowiedzialni za to co robią, może też nauczą się ponosić konsekwencje swoich poczynań, poznają inny styl życia, będą bardziej otwarci. Ponadto szkoła posiada już doświadczenie przy organizacji staży LdV z zeszłoroczną grupą techników logistyków w tej samej grupie partnerskiej i przekonała się, że ten wyjazd przyniósł tylko same korzyści. Udało się nam w ten sposób zapełnić lukę w polskim systemie edukacji w kształceniu ludzi w zawodzie logistyka. 10

13 Numer projektu: PL1-LEO Bądź wszechstronnym w świadczeniu usług hotelarskogastronomicznych Be comprehensive in providing services in hospitality Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika Ul. Równa Świdnica Osoba kontaktowa: Aldona Liszka tel.: , Liczba uczestników: euro W realizacji projektu wezmą udział uczniowie 3 i 4 klas w zawodach technik hotelarstwa, kelner i organizator usług gastronomicznych, którzy po raz pierwszy wyjadą na staż zagraniczny. Celem wyjazdu do Orland Kysthotellu jest doskonalenie ich fachu, podpatrywanie nowości pojawiających się w tej branży, a także rozwijanie osobowości i umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pokonywanie stresu, a przede wszystkim opanowanie w jak najlepszym stopniu j. angielskiego zawodowego. Myślimy, że wyjazdy te zmuszą ich do posługiwania się na co dzień tym językiem oraz nauczą się przynajmniej w stopniu podstawowym j. norweskiego. Liczymy na to, że będą bardziej przedsiębiorczy i chętni do angażowania się w coraz bardziej poważne przedsięwzięcia, a ich aktywność zawodowa z pewnością zostanie doceniona przez pracodawców. W przyszłości rezultatem ich zaradności i wysokiej kultury osobistej, którą tam nabędą, będzie otrzymywanie dobrych stanowisk pracy w turystyce czy otwieranie własnych ośrodków wczasowych. Z tą wiedzą i doświadczeniem, które zdobędą w hotelu w Brekstad, będą menadżerami najwyższej klasy. Dla Świebodzina oznacza to, że jakość świadczonych usług turystycznych znacznie tam wzrośnie i zwiększy się atrakcyjność tego regionu. Pierwsza grupa młodzieży wyjedzie na staże na miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia, gdy jest nasilenie imprez integracyjnych organizowanych przez różne firmy, następna grupa w marcu 2012, a ostatnia na przełomie czerwca i lipca 2012r. Opiekunowie grupy postarają się podczas pobytu w Norwegii służyć pomocą praktykantom. Będą kontrolować ich pracę, sprawdzać prowadzenie dzienniczków, pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów i zorganizować imprezy integracyjne z Norwegami, a także czas wolny. W programie pobytu przewidzianych jest kilka wycieczek, m.in. rejs po fiordach, zwiedzanie Trondhem i Austradt. Poznanie historii regionu Trondelag, zwyczajów i kultury tamtejszej ludności da młodzieży pewien polor. Monitoring dyrekcji szkoły na stażach obejmie rodzaj i warunki wykonywanej pracy, miejsce zakwaterowania i przestrzeganie przepisów BHP i sanitarnych. Wyjazd ten będzie również okazją do lepszego poznania się z menadżerami hotelu, co nie ukrywając, ma zaowocować utrzymywaniem kontaktów z partnerami norweskimi przez wiele lat. Uczestnicy staży otrzymają w Norwegii dokumenty Europass-Mobilność, certyfikaty na temat tego jak wykonywali powierzone im obowiązki, a także oddzielne świadectwa pracy z ZSH-T stwierdzające zakres nabytych w Orland Kysthotellu umiejętności. Po przyjeździe do kraju rozpoczniemy ewaluację posiadanych przez nich umiejętności i wiedzy. Sprawdzą to zawodowcy oraz nauczyciele j. angielskiego, a także restauratorzy polscy, którzy zostaną poproszeni o opinię na ten temat. Dodatkowo uczniowie wypełnią ankiety, w których wypowiedzą się na temat przeprowadzonego im przed wyjazdem na staż 50-godzinnego kursu pedagogiczno-kulturowo-językowego i praktyk w Orland Kysthotellu. Praktykanci przygotują pokaz multimedialny z pobytu w Brekstad - ich pracę na różnych stanowiskach, jak i sposób spędzania czasu wolnego. Zarówno nauczyciele, jak i stażyści biorący udział w realizacji projektu będą upowszechniać ideę praktyk organizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci na terenie szkoły i poza nią - na konferencjach, w innych szkołach, na stronie internetowej ZSH-T, itp.. Będą wywiady, spotkania i forum w internecie dla tych co chcieliby więcej wiedzieć na temat powyższych staży i samego Programu.Pan Bengt Selfors, menadżer Kysthotellu, zaproponował przeprowadzenie praktyk przez jego wykwalifikowaną kadrę na bardzo wysokim poziomie. Z informacji, które mamy od polskich nauczycieli, którzy tam byli już z grupami wiemy, że dotrzyma tej obietnicy. Kontakty z pracownikami hotelu i tamtejszą młodzieżą z pewnością dadzą i inne rezultaty. Wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie więzi przyjaźni spowodują, że będą dojrzali, a przez to bardziej tolerancyjni, kreatywni i przedsiębiorczy. 11

14 Numer projektu: PL1-LEO Jakość pracy w nowoczesnej turystyce Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.stanisława Staszica w Otwocku Konopnickiej Otwock Osoba kontaktowa: Dorota Skrzeczynska tel.: 505/119/554, Liczba uczestników: euro W projekcie uczestniczyć będą uczniowie ZSEG w Otwocku z klas drugich i trzecich technikum zawodowego o specjalnościach: technik hotelarstwa (23 osoby), technik organizacji usług gastronomicznych (22 osoby), kelner (15 osób) i technik ekonomista (15 osób). Wezmą oni udział w 3 tygodniowych stażach we Włoszech (5 grup po 15 osób). Z każdą 15- osobową grupą wyjedzie 1 opiekun. Wyjazdy na staż odbędą się w okresie XI 2011 IV Jako pierwsza, ze względu na specyfikę stażu (produkcja i kupażowanie win), wyjedzie grupa kelnerów w listopadzie 2011 roku. Kolejne 4 grupy stażystów odbędą staże w okresie styczeń kwiecień 2012 r. Między wyjazdami tych grup zachowane będą tygodniowe przerwy, potrzebne ze względów organizacyjnych zarówno wnioskodawcy, jak i partnerowi. Projekt i przewidziane w nim działania są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata i wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku. Projekt odpowiada potrzebie podniesienia i rozszerzenia kwalifikacji zawodowych. Jego realizacja będzie też odpowiedzią na ogromne zainteresowanie uczniów wynikające z doświadczeń i rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów mobilności. Celem projektu jest wsparcie stażystów - uczniów naszej szkoły - w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, by mogli wykorzystać je w polskich realiach oraz poznanie języka obcego, kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Celem drugoplanowym projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility. Rezultatem będzie zdobycie doświadczeń zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy na poziomie dającym satysfakcję stażystom i pracodawcom oraz umożliwiającym uczestnikom znalezienie pracy odpowiadającej ich ambicjom i umiejętnościom. Konieczność porozumiewania się przez uczniów z pracownikami i klientami firm, w których odbędą staże, przyczyni się do doskonalenia znajomości języka włoskiego, szczególnie do opanowania słownictwa specjalistycznego przydatnego w wyuczonym zawodzie. Zdobycie w/w doświadczeń będzie oznaczało powodzenie projektu. Udział w projekcie poprawi niską samoocenę uczestników (wśród których będą uczniowie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Wyrównane zostaną szanse edukacyjne i zawodowe w stosunku do rówieśników zamieszkujących inne regiony Polski. Nastąpi poprawa zdolności komunikacyjnych młodzieży, umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów, w tym z obcokrajowcami. Udział w projekcie znacząco zwiększy prestiż szkoły, jak również pozwoli jej zdobyć nowe doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego i organizacji praktyk zawodowych. Program staży kładzie nacisk na naukę nowinek zawodowych, opanowanie trudnej sztuki sommelierskiej (kelnerzy) i zdobycie doświadczeń koniecznych do pracy przy obsłudze wielkich imprez masowych (np. EURO 2012), których organizuje się coraz więcej w całej Europie i w Polsce. Program staży został przygotowany z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia szkoły w realizacji projektów LdV, uwzględniono w nim także uwagi i życzenia lokalnych pracodawców, u których nasi uczniowie odbywają zawodowe praktyki szkolne i którzy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów naszej szkoły. Partner zagraniczny projektu może się wykazać dużymi osiągnięciami w organizacji pobytów stażowych. Zapewnia uczestnikom doskonałe warunki bytowe oraz miejsca odbycia stażu gwarantujące osiągnięcie celów projektu. Osiągnięcie zakładanych celów będzie oznaczało sukces projektu, przygotowanego zgodnie z zaleceniami Europejskiej Karty Na Rzecz Jakości Mobilności i Europejskich Ram Odniesienia Na Rzecz Zapewnienia Jakości W Dziedzinie Kształcenia I Szkolenia Zawodowego, stanowiąc przy okazji świetną promocję w/w dokumentów programowych UE. 12

15 Numer projektu: PL1-LEO Praktyczne kształcenie słuchaczy w nabywaniu doświadczeń pedagogicznych. Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku ul. Konopnickiej Białystok Osoba kontaktowa: Anna Sznajder tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnicy projektu "Praktyczne kształcenie słuchaczy w nabywaniu doświadczeń pedagogicznych" to: 12 słuchaczy II i III roku Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku, specjalności nauczycielskich: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną, Pedagogika Resocjalizacyjna z Przygotowaniem do Życia w Rodzinie oraz Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjno-Kompensacyjną, którzy w przyszłości będą zajmować się edukacją pedagogiczną, sportową i zdrowotną młodzieży oraz pracować z dziećmi i osobami nieprzystosowanymi społecznie i niepełnosprawnymi. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom słuchaczy w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności praktycznych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi, z młodzieżą trudną i nieprzystosowaną oraz ogólnej edukacji sportowo-zdrowotnej. Generalny cel projektu - poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, nabycie nowych doświadczeń wychowawczych, opiekuńczych, korekcyjnych i edukacyjnych oraz poszerzenie kompetencji komunikacyjnych i językowych w pracy z młodzieżą, dziećmi szczególnej troski i nieprzystosowanymi społecznie w zagranicznych instytucjach edukacyjnych, zdrowotnych i socjalnych. Szczegółowe cele projektu wynikają z akteru studiowanej specjalności uczestników projektu. Rezultaty projektu - nowe lub udoskonalone umiejętności praktyczne słuchaczy Kolegium poszerzające dotychczasowy zakres doświadczeń o rozwiązania europejskie w poszczególnych dyscyplinach specjalistycznych, umiejętności i kompetencje pedagogiczne dotyczące: diagnozowania potrzeb dziecka, metodyki pracy indywidualnej i grupowej, realizacji projektów aktywizacji sportowo-zdrowotnej młodzieży, umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, terapeutyczne i korekcyjne, posługiwanie się nowoczesnymi metodami pracy z dzieckiem oraz współpraca ze środowiskiem wspierającym. Zaplanowano 4-tygodniowy staż zawodowy w okresie: kwiecień / maj 2012 r. w instytucjach partnerskich posiadających doświadczenie edukacyjne i deklarujących jego prawidłową realizację: Lahden Diakonian Instituutti/Finlandia, AC Traductores/Hiszpania, FHS Hochschule fur Angewandte Wissenschaften St. Gallen, Fachbereich Soziale Arbeit /Szwajcaria, Evangelische Fachhochschule Darmstadt/Niemcy. 13

16 Numer projektu: PL1-LEO Praktyka zawodowa w Plymouth, to szansa-do kariery wymóg Zespół Szkół Zawodowych Dworcowa Lubsko Osoba kontaktowa: Stefan Ciężkowski tel.: , Liczba uczestników: euro W historii szkoły nie odnotowano dotąd żadnych zagranicznych praktyk zawodowych. Potrzeba przygotowania i zorganizowania takich działań zrodziła się po gruntownej analizie przebiegu praktyk przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Lubsku. Jeszcze kilka lat temu, do realizacji tego zagadnienia wystarczał park maszynowy będący w posiadaniu szkolnego warsztatu lub lokalnych firm. Obecnie w okolicy pojawiły się wprawdzie nowoczesne małe firmy, ale z parkiem maszynowym dostosowanym do wysoko specjalizowanej produkcji. Mocno zawężona jest ilość firm posiadających nowoczesne urządzenia odpowiadające potrzebom naszych uczniów. W tej sytuacji, choć uczniowie zdobywają wystarczającą wiedzę teoretyczną, ich umiejętności praktyczne, ograniczone są do obsługi przestarzałych maszyn. Prowadzone są działania w celu pozyskania urządzeń nowszej generacji, lecz obecnie z przyczyn finansowych nie ma możliwości unowocześnienia parku maszynowego szkolnych warsztatów. Taki stan rzeczy przekłada się na kształcenie praktyczne i niekorzystny sposób postrzegania placówki, jako szkoły zawodowej. W obliczu całkowitego otwarcia rynku europejskiego i nieuchronnej konkurencji w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, podjęliśmy szereg działań mających na celu zdecydowaną poprawę kształcenia praktycznego i zmianę wizerunku szkoły. Jednym z najbardziej nośnych i innowacyjnych czynników, mających wpływ na jakość kształcenia i postrzeganie placówki, jest otwarcie na współpracę międzynarodową. W tym przypadku innowacja w szerokim znaczeniu, objęła pełen łańcuch działań, począwszy od wspomnianej analizy problemu i generowania pomysłów, o których poniżej, aż po faktyczne zmiany. Dowodem na podjęcie innowacyjnych działań jest realizowany od sierpnia 2010 r. projekt szkół partnerskich w ramach Programu Comenius. Koordynator Szkoły uczestniczył w wizycie przygotowawczej. Konsekwencją tych działań jest niniejszy projekt. Praktyka zawodowa zaplanowana jest dla 12-osobowej grupy trzecioklasistów w dniach marca 2012 r. Konfrontacja teoretycznej wiedzy podręcznikowej z praktyczną obsługą i eksploatacją najnowocześniejszych urządzeń, będzie doświadczeniem ponadczasowym, do którego w przyszłości odwoływać się będą uczestnicy projektu. Uczniowie będą musieli dostosować się do rygorów bhp, czasu pracy, obowiązujących zasad w komunikacji pomiędzy współpracownikami i personelem zarządzającym. Pozwoli to na właściwą adaptację w nieznanym środowisku, a tym samym zaakceptowanie funkcjonujących w firmach procedur organizacji pracy. Ważnym postulatem jest doprowadzanie do sytuacji, w których uczeń będzie samodzielnie komunikował się w języku angielskim. Służyć temu będą indywidualne przejazdy środkami komunikacji miejskiej, codzienne przebywanie w rodzinie goszczącej, zakupy w sklepach, kontakty z rówieśnikami angielskimi. Powyższe zdarzenia, które mają szansę zaistnieć w trakcie stażu, są celami, do realizacji których jako organizatorzy, usilnie dążymy. Rezultatem wymiernym będzie przeszkolona w obsłudze zaawansowanych technologicznie urządzeniach, 12-osobowa grupa uczniów. Nauczyciel zawodu pozna zasady organizacji pracy, uczniowie nabiorą nawyków przestrzegania regulaminów i dobrego wywiązywania z powierzonych obowiązków. Pozbędą się zahamowań w komunikowaniu się w języku angielskim. Poznają inny kraj, kulturę, sposoby zachowania i obowiązującą na wyspach modę. Miesięczna praktyka to wystarczający okres, aby ci młodzi ludzie ( szczęśliwa dwunastka ), mogli po powrocie przenieść nowe doświadczenia na lokalny grunt. Rezultatem miękkim będą nabyte umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wiara w siebie, chęć zdania matury i podjęcie dalszej nauki. Jako awangarda szkoły staną się jej wizytówką, forpocztą do kolejnych wyjazdów. Wielu z nich stanie się obiektem westchnień płci przeciwnej. 14

17 Numer projektu: PL1-LEO Administrowanie sieciami komputerowymi jak to robią w Niemczech. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu ul. ks. płk. J.Szymały Lubliniec Osoba kontaktowa: Iwona Mazur-Majchrzyk tel.: , Liczba uczestników: euro Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych (ZSOT) w Lublińcu (województwo śląskie). Instytucją pośredniczącą jest firma Vitalis z Niemiec, która zobowiązała się do zorganizowania stażu zawodowego w Lipsku. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy od początku września 2011 roku do końca sierpnia 2012 roku. Uczestnikami praktyki będą uczniowie w wieku lat (klasa II i III) uczący się w zawodzie technik informatyk. Praktykę odbędzie 15 uczniów, którzy wyjadą na okres 4 tygodni wraz z opiekunem do Lipska. W ramach projektu uczniowie wyjadą na praktykę do niemieckiego centrum szkoleniowego zajmującego się specjalistycznym kształceniem w branży informatycznej, gdzie będą poszerzali wiedzę teoretyczną i zdobywali praktyczne umiejętności w zakresie budowania, konfiguracji i administrowania najnowszych sieci komputerowych opartych na systemie Windows oraz Linux. Obserwując rynek pracy w dziedzinie IT można stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających praktyczne umiejętności w dziedzinie budowy i administrowania sieci komputerowych. Szkoła nie posiada odpowiedniego laboratorium, w którym można by ćwiczyć praktycznie wyżej wymienione umiejętności, w związku z czym szkoła nie prowadzi specjalizacji z dziedziny administrowania sieciami komputerowymi. Natomiast praktyki uczniowie odbywają w lokalnych punktach serwisowych, urzędach czy sklepach. Główne cele przedsięwzięcia to: 1.Nabycie wiedzy praktycznej w zakładaniu, instalacji, konfiguracji i administrowaniu sieciami komputerowymi Windows i Linux, w tym poznanie nowoczesnych technologii budowy sieci informatycznych w Niemczech, wraz z ich administrowaniem. W rezultacie 15 uczniów zdobędzie praktyczne doświadczenia i umiejętności z dziedziny sieci komputerowych tak poszukiwane na rynku pracy w Polsce i UE. 2.Zwiększenie liczby naszych absolwentów kontynuujących naukę na studiach technicznych. 3.Poszerzenie wiedzy uczniów, której rezultatem będzie zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na wyższym poziomie. 4.Poszerzenie wiedzy w zakresie zakładania własnej działalności m.in. w krajach unii europejskiej. Efektem będzie pojawienie się na lokalnym rynku pracy 15 beneficjentów przygotowanych do założenia firmy z branży informatycznej konkurencyjnej do obecnych, którzy zaoferują swoje usługi na wyższym poziomie, a zakres ich działania może sięgać poza granice kraju. 5.Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie terminologii zawodowej, co stworzy im większe możliwości na europejskim rynku pracy. Po zakończeniu praktyki uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz Europass Mobility potwierdzający nabyte kompetencje. W upowszechnianiu wyników projektu będzie uczestniczyła instytucja wnioskująca oraz firma Vitalis. Firma Vitalis umieści na swojej stronie internetowej informacje o zrealizowanym projekcie. Szkoła zorganizuje konferencję dla uczniów i nauczycieli szkół, przedstawicieli starostwa i urzędu pracy na temat rezultatów projektu. Informacje o rezultatach projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i gazetce ściennej. Relacje uczestników wyjazdu zostaną również opublikowane w Dzienniku Zachodnim oraz Radiu Lubliniec. Proces upowszechniania będzie trwał od kwietnia do sierpnia 2012 roku. 15

18 Numer projektu: PL1-LEO Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy - szansą na europejskim rynku pracy. Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie ul. Maszewska Goleniów Osoba kontaktowa: Izabela Dudziec tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnikami projektu jest 26 uczniów (klasy trzecie) kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w roku 2012 odbędą w dwóch grupach po 13 uczniów po 2 tygodnie praktyk u niemieckiego partnera w Berufliche Schule der Universitäts Und Hansestadt Greifswald oraz 8 hotelach. Praktyka będzie obejmowała szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i jest zgodna z programem praktyk w zawodzie technik hotelarstwa oraz podstawą programową kształcenia zawodowego w tym typie szkoły. Główne cele projektu to: poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie hotelarstwa, porównanie zdobytej wiedzy ze standardami niemieckimi, podniesienie praktycznej znajomości języka niemieckiego, rozój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, otrzymanie certyfikatu Europass potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą, wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich. Praktyki zawodowe w Niemczech rozszerzą umiejętności językowe uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Zdobyte doświadczenie w zagranicznych hotelach pozwoli uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym absolwentom odnalezienie się we współczesnym rynku pracy i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy. Uczniowie po odbyciu praktyk uzyskają również certyfikat tzw. Europass Mobility potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski akter procesowi kształcenia w ZSZ Goleniów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży turystyczno-hotelarskiej w Polsce jak i w UE. Poprzez wykonanie działań w czasie trwania projektu 26 uczniów będzie uczestniczyło w przygotowaniu pedagogiczno-kulturalno-językowym. Uczniowie ci będą biegle posługiwali się językiem niemieckim w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego. Dzięki praktykom w Niemczech zapoznają się z nowoczesnymi metodami obsługi gościa hotelowego, nauczą się posługiwać technikami pracy na różnych stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy noclegowej. Nad prawidłowym przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwać będzie opiekun, który dokona oceny umiejętności opanowanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej na podstawie obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk. Do rezultatów miękkich zaliczymy: wzrost rozwoju osobistego uczniów w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w branży hotelarskiej, zapoznanie się z niemieckimi standardami obsługi i przenoszenie praktycznych rozwiązań na grunt krajowy, praktyczne wykorzystanie języka niemieckiego w gastronomii i hotelarstwie. Nabycie tych kwalifikacji i umiejętności zwiększy szanse przyszłym absolwentom szkoły na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy. Dzięki uczestniczeniu w stażach zagranicznych staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów naszej szkoły. Niewątpliwie projekt ten zacieśni współpracę szkoły z niemieckim partnerem oraz podniesie poziom jakości i atrakcyjności kształcenia. Dla uczniów stanie się bodźcem do osiągania wysokich wyników w nauce. Od 16 kwietnia 2012 do 27 kwietnia 2012 nastąpi wyjazd pierwszej grupy uczniów (13 osób wraz zopiekunem) na praktykę zawodową do niemieckich partnerów: Berufliche Schule der Universitäts Und Hansestadt Greifswald i 8 hoteli. Od 1 października 2012 do 12 października 2012 wyjazd drugiej grupy uczniów (13 osób wraz z opiekunem) na praktykę zawodową do niemieckich partnerów Berufliche Schule der Universitäts Und Hansestadt Greifswald i 8 hoteli. 16

19 Numer projektu: PL1-LEO Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii Zespół Szkół nr 24 im. Profesora Stefana Bryły Księcia Janusza 45/ Warszawa Osoba kontaktowa: Ewa Wiencek-Droszcz tel.: 0048/22/ , Liczba uczestników: euro Zaproponowany projekt zakłada zorganizowanie stażu zawodowego dla 40-tu uczniów Zespołu Szkół nr 24 Warszawa Technikum Budownictwa w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa. Zakres szkolenia stażowego będzie obejmować zagadnienia związane z: zabezpieczaniem terenów przed powodzią, remontami obiektów budowlanych po zalaniu. Ad godz., (3 dni robocze) Uczniowie poznają przykładowe konstrukcje wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych i polderów zabezpieczających przed powodzią tereny w okolicach Lipska. Będą uczestniczyć w przeglądach urządzeń technicznych, stanu murów oporowych, jazów, aktualnego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz kanałów ulgi miasta. Zapoznają się z dokumentacją dotyczącą systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych budynków oraz dróg. Uczestnicy nabędą rozeznanie, jak budować zbiorniki retencyjne, bariery ochronne, osłony murowe i wały ziemne. Ad godz., (15 dni roboczych) Uczniowie Technikum Budowlanego zdobędą orientację w organizacji placu budowy i zaplecza technicznego oraz wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych związanych z remontami popowodziowymi. Poznają logistykę prac od przygotowania dokumentacji do realizacji tych inwestycji. Będą uczestniczyć w pracach na placu budowy, pracach rozbiórkowych, sortowania, składowania i odzysku odpadów budowlanych, zdobędą orientację w organizacji pracy przy konserwacji i osuszaniu budynków po zalaniu. Uczniowie prześledzą cały cykl prac przygotowawczych, realizacji planowanej inwestycji oraz system utrzymania ciągłości prac na poszczególnych etapach i odcinkach robót, poznają zabezpieczenia budowlane i techniczne stosowane w celu ochrony budynków i dróg przed powodzią tj. budowę osłon, systemy podniesienia budynku, zabezpieczenia przed zalaniem instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, pieców grzewczych, szamba lub mini oczyszczalni ścieków. Dwa dni robocze (pierwszy i ostatni) będą przeznaczone na sprawy organizacyjne, zapoznanie z firmą przyjmującą, szkolenie bhp oraz podsumowanie stażu i rozmowę kwalifikacyjną na zakończenie stażu. Wnioskodawca projektu nabędzie po raz pierwszy w programie Leonardo da Vinci doświadczenie, które zostanie wykorzystane w realizowanym przez Szkołę programie praktyk krajowych oraz promocji zatrudnienia absolwentów szkoły. Staż będzie odbywał się na wybranych placach budowy firmy Forssbohm&Sohne Markkleeberg oraz firm kooperujących i współpracujących, zrzeszonych w Lipskiej Izbie Rzemiosła, zgodnie z zaplanowanymi zadaniami merytorycznymi stażu. Wnioskodawca projektu nie planuje udziału osób wymagających specjalnej opieki ze względu na specyfikę tego zawodu. Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą opiekunowie nauczyciele, a także kierownicy firm niemieckich oraz pracownicy Stowarzyszenia Dom Europy. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka niemieckiego technicznego związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne w środowisku młodzieży niemieckiej. Ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą: Dyrektor szkoły, pracownicy Partnera Koordynującego, kierownicy firm niemieckich oraz opiekunowie grupy. Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem uczestnika oraz świadectwem Europass Mobility. 17

20 Numer projektu: PL1-LEO Dobra europejska praktyka szansą na sukces młodych techników leśnictwa. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Pawłosiów Jarosław Osoba kontaktowa: Agnieszka Marczak tel.: , Liczba uczestników: euro Uczestnikami projektu pt. "Dobra europejska praktyka szansą na sukces młodych techników leśnictwa" będzie 11 uczniów Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie. Praktyka odbedzie się wiosną 2012 r. na terenie lasów należących do szkoły partnerskiej Senja Videregaende Skole w Norwegii i będzie trwała dwa tygodnie. Uczniowie Technikum Leśnego to chłopcy, dla których nauka i praca w lesie jest pasją, z nią też wiążą swoje plany życiowe. Wszyscy mieszkają na terenie województwa podkarpackiego, o dużym stopniu zalesienia, pochodzą z małych miejscowości wiejskich, z rodzin o niskim statusie społecznym. W obecnej sytuacji na rynku pracy nie odnotowuje się jednak ofert pracy dla techników leśnictwa ani też w zbliżonym zawodzie technika ogrodnka. Nadleśnictwa nie zwiększają zatrudnienia od wielu lat, co jest skutkiem restrukturyzacji w wyniku której nie prowadzą już robót leśnych. Powierzchnia nadleśnictw w Polsce południowo - wschodniej jest jednak bardzo duża i zapotrzebowanie na prace leśne stale wzrasta. Prace te są zlecane Zakładom Usług Leśnych na zasadzie przetargu. Powołując się na dane Nadleśnictwa Jarosław można stwierdzić, że ilość zleceń dla ZULi i ich wartość jest bardzo duża, a sezonowo napotyka się nawet trudności w znalezieniu zleceniobiorców prac leśnych. Otwiera się tu pewna nisza rynkowa i szansa na pracę w wybranym zawodzie dla naszych uczniów. Otworzenie takiej firmy wymaga jednak bardzo dobrego przygotowania zawodowego, umiejętności organizacji pracy, obsługi nowoczesnych maszyn i specjalistycznych urządzeń a także podstaw przedsiębiorczości. Celem tego projektu jest nabycie przez 11 uczniów TL nowych doświadczeń w pracy w lesie, poznanie nowych technik i technologii, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości w swojej pracy. Cel ten będzie osiągnięty przez udział w praktykach w szkole partnerskiej w Norwegi kształcącej w zawodzie leśnika nowoczesnymi metodami i urządzeniami. Projekt ma na celu również rozbudzenie postaw przedsiębiorczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia, w tym gry symulacyjne i platformy e-lerningowe, przygotowane przez doktora uczelni wyższej w Rzeszowie, z którą szkoła współpracuje w temacie przedsiębiorczości. Działania te będa uczyły zakładania firmy, pozyskiwania informacji, dotacji, podejmowania decyzji pod presją czasu. Projekt ma na celu ożywienie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez spotkanie z właścicielami ZULi, którzy odnieśli w tej dziedzinie sukces. Oczekiwane rezultaty projektu to zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń w pracy w lesie, wiadomości z zakresu przedsiębiorczości, które będą mogły być wykorzystane przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Rezultatem będzie też podniesienie umiejętności językowych, w tym z zakresu słownictwa zawodowego, co zwiększy szanse uczniów na zatrudnienie na Europejskim Rynku Pracy. Uczestnictwo w projekcie wzbogaci także wiedzę uczniów na temat różnic kulturowych. 18

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Kompendium projektów staży zagranicznych IVT 2012 Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Staże i praktyki zagraniczne dla osób dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kompendium projektów

Bardziej szczegółowo

projektów Programu Leonardo da Vinci

projektów Programu Leonardo da Vinci projektów Programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów Programu Leonardo da Vinci 2008 Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Zespół redakcyjny: Grzegorz Piotrkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo