Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus"

Transkrypt

1 Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 i 2015/2016 Programu Erasmus + 1. W stażach mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie danej specjalności z klas III bez względu na płeć, pochodzenie społeczne i miejsce zamieszkania (kryteria horyzontalne polityki UE) 2. Uczestnik musi wyrażać zainteresowanie zawodem, w którym się kształci. 3. Uczestnik przed wyjazdem musi wziąć udział w: o kursie języka angielskiego(prowadzonym przez lektora oraz online), o warsztatach pedagogiczno-kulturowych przygotowujących do wyjazdu. 4. Uczestnicy zobowiązani są do opracowania prezentacji, którą zaprezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Temat prezentacji będzie dotyczył zagadnień zawodowych danej specjalności. Uczeń ustali temat z nauczycielem zawodu. 5. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w: o zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów, o spotkaniach z opiekunami oraz w zdawaniu relacji z przebiegu stażu, o zajęciach integracyjnych, o spotkaniach przygotowujących do praktyk zawodowch. 6. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk oraz wszelkich dokumentów wymaganych przez partnera projektu. 7. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w programie stażowym w Wielkiej Brytanii Przygotowanie do życia zawodowego w ramach kwalifikacji APT Level 2 Award prowadzonym przez partnera -Centrum Kształcenia Zawodowego VET- Tellus Group. 8. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, sporządzenia raportu ze stażu w Anglii. 9. Uczestnik po zakończeniu stażu zobowiązany jest do: przekazywania i wykorzystywania nabytych w czasie stażu umiejętności podczas odbywanych raz w tygodniu praktyk zawodowych w okolicznych zakładach pracy, wspólnego redagowania i uaktualniana wcześniej stworzonej przez poprzednich uczestników projektu strony internetowej zawierającej opis zdobytych umiejętności, wiedzy i doświadczeń (strona zawierać będzie również praktyczne wskazówki i rady dla uczniów poszczególnych branż, np.: przepisy kulinarne kuchni angielskiej, sposób serwowania potraw, wyposażenie zakładów motoryzacyjnych itp., wzięcia udziału w spotkaniach promujących Program Erasmus +( uczniowie innych klas, szkół, rodzice, pracodawcy, lokalne władze ), przygotowania prezentacji multimedialnej pokazywanej podczas Dni Otwartych Szkoły-prezentacja jej przed gimnazjalistami, potencjalnymi uczniami szkoły, nauczycielami z innych szkół, rodzicami, lokalnymi władzami, dopełnienia branżowych mini słowników tematycznych wykorzystywanych na lekcjach języka obcego, w szczególności na języku obcym zawodowym oraz

2 podczas praktyk zawodowych zagranicą, do udziału w Pokazie Kulinarnym i Pokazie Obsługi Konsumenta podczas Dni Otartych Szkoły( dotyczy techników żywienia i usług gastronomicznych) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA NA PRAKTYKI ZAWODOWE W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 oraz 2015/2016 W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 1 Rekrutacja na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Anglii w ramach Programu Erasmus + przeprowadzana jest w formie Konkursu. 2 Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 1. Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach 2. Kierownik Szkolenia Praktycznego 3. Koordynator projektu 4. Specjalista ds. rekrutacji w ramach projektu. 3 Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie: 1. Są uczniami ZSZ im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/ Uczą się na kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. 3. Posiadają średnią z przedmiotów zawodowych minimum 3,0. 4. Cechuje ich zainteresowanie zawodem w danej branży. 5. Będą brać udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczniów do uczestnictwa w praktykach zawodowych, tj. kursie języka angielskiego oraz warsztatach pedagogiczno-kulturowych. 6. Wypełnili formularz kwestionariusza Praktyki zagraniczne dla uczniów ZSZ im. Stanisława Stasizca w Barlewiczkach Program Erasmus +. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na praktyki zawodowe w Anglii, powinien złożyć do specjalisty ds. rekrutacji następujące dokumenty: 4

3 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy, 2. zgodę rodziców na wyjazd za granicę, 3. ksero dowodu osobistego lub paszportu. 5 Wymagane dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie, ogłoszonym przez Komisję Rekrutacyjną. 6 Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników do wyjazdu na praktyki zawodowe. 7 Rekrutacja wstępna zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów formalnych po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną kwestionariuszy zgłoszeniowych oraz kompletności składanych dokumentów. 8 Rekrutacja właściwa, wraz z rozmową kwalifikacyjną, odbędzie się przed zajęciami przygotowującymi do stażu, według punktacji stosowanej przez Komisję Rekrutacyjną. 9 Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu na praktyki zawodowe. 10 System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną: Znajomość języka(ocena z języka angielskiego)*0-12 pkt: dopuszczająca -0 pkt dostateczna-6pkt dobra-8pkt bardzo dobra-10 pkt celująca-12pkt *jeśli uczeń uczęszcza na język angielski ogólny i zawodowy, bierze się pod uwagę ocenę z języka ogólnego. Ocena z zachowania (1-6 pkt) Frekwencja (1-6 pkt) Osiągnięcia: udział w konkursach, szkolenia, zainteresowania, dodatkowa aktywność, wolontariat (1-6 pkt) Wyniki w nauce średnia ocen (1-6 pkt) Oceny z przedmiotów zawodowych-średnia ocen (1-6 pkt) Rozmowa kwalifikacyjna (0-10 pkt)

4 -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji staże zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA ABSOLENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W STAŻACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 i 2015/2016 Programu Erasmus + 1. W stażach zawodowych mają prawo wziąć udział wszyscy absolwenci danej specjalności,bez względu na płeć, pochodzenie społeczne i miejsce zamieszkania (kryteria horyzontalne polityki UE),którzy odbędą staż zawodowy w trakcie roku od ukończenia szkoły. 2. Uczestnik musi wyrażać zainteresowanie zawodem, w którym się kształcił. 3. Uczestnik przed wyjazdem musi wziąć udział w: kursie języka angielskiego(prowadzonym przez lektora oraz online ) warsztatach pedagogiczno-kulturowych przygotowujących do wyjazdu. 4. Uczestnicy zobowiązani są do stawiania się u koordynatora projektu, by złożyć i wypełniać wymagane w projekcie dokumenty. 5. Uczestnicy zobowiązani są rejestracji w systemach elektronicznych partnera. 6. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania raportów cząstkowych ze staży i wypełniania ankiet potrzebnych do monitorowania i ewaluacji projektu. 7. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia koordynatorowi projektu wszelkich wymaganych do rozliczenia projektu dokumentów( kart pokładowych, certyfikatów, rekomendacji, ankiet ewaluacyjnych, opisanych efektów stażu). 8. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w: zajęciach integracyjnych, spotkaniach przygotowujących do staży zawodowych. 9. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich dokumentów wymaganych przez partnera projektu. 10. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w programie stażowym w Wielkiej Brytanii Przygotowanie do życia zawodowego w ramach kwalifikacji APT Level 2 Award prowadzonym przez partnera -Centrum Kształcenia Zawodowego VET- Tellus Group. 11. Uczestnik zobowiązany jest do sporządzenia raportu końcowego ze stażu w Anglii w terminie do 30 dni po ukończeniu stażu zawodowego. 12. Uczestnik po zakończeniu stażu zawodowego zobowiązany jest do: przekazania koordynatorowi projektu informacji o dalszej ścieżce zawodowej, przesłanie materiałów do wspólnego redagowania i uaktualniana wcześniej stworzonej przez poprzednich uczestników projektu strony internetowej zawierającej zdjęcia z praktyk i staży, opis zdobytych umiejętności, wiedzy i doświadczeń (strona zawierać będzie również praktyczne wskazówki i rady dla uczniów i stażystów poszczególnych branż, np.: przepisy kulinarne kuchni angielskiej, sposób serwowania potraw, wyposażenie zakładów motoryzacyjnych itp.) wzięcia udziału w chociaż jednym spotkaniu promującym Program Erasmus +( uczniowie innych klas, szkół, rodzice, pracodawcy, lokalne władze ),

5 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA NA STAŻE ZAWODOWE W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 oraz 2015/2016 W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 1 Rekrutacja na 3 miesięczne staże zawodowe w Anglii w ramach Programu Erasmus + przeprowadzana jest w formie Konkursu. 2 Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach Kierownik Szkolenia Praktycznego Koordynator projektu Specjalista ds. rekrutacji w ramach projektu. 3 Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie: są absolwentami ZSZ im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016, staż zawodowy musi się odbyć w ciągu roku od ukończenia szkoły, uczestnicy projektu są absolwentami kierunków: technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego/usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik, posiadają średnią z przedmiotów zawodowych minimum 3,0, cechuje ich zainteresowanie zawodem w danej branży, będą brać udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników do staży zawodowych, tj. kursie języka angielskiego oraz warsztatach pedagogiczno-kulturowych, wypełnili formularz kwestionariusza Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii dla absolwentów ZSZ im. Stanisława Stasizca w Barlewiczkach Program Erasmus +, 4 Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na staże zawodowe w Anglii, powinien złożyć do specjalisty ds. rekrutacji następujące dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy, ksero dowodu osobistego lub paszportu. 5 Wymagane dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie, ogłoszonym przez Komisję Rekrutacyjną. 6 Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników do wyjazdu na staże zawodowe.

6 7 Rekrutacja wstępna zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów formalnych po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną kwestionariuszy zgłoszeniowych oraz kompletności składanych dokumentów. 8 Rekrutacja właściwa, wraz z rozmową kwalifikacyjną, odbędzie się przed zajęciami przygotowującymi do stażu, według punktacji stosowanej przez Komisję Rekrutacyjną. 9 Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu na praktyki zawodowe. 10 System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną: znajomość języka (ocena z języka angielskiego*)0-12 pkt: dopuszczająca -0 pkt dostateczna-6pkt dobra-8pkt bardzo dobra-10 pkt celująca-12pkt *jeśli uczeń uczęszcza na język angielski ogólny i zawodowy, bierze się pod uwagę ocenę z języka ogólnego. ocena z zachowania (1-6 pkt) wyniki w nauce średnia ocen (1-6 pkt) oceny z przedmiotów zawodowych-średnia ocen (1-6 pkt) rozmowa kwalifikacyjna (0-10 pkt)

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo