Dolnośląska e-szkoła. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląska e-szkoła. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji"

Transkrypt

1 Dolnośląska e-szkoła Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

2 PROGRAM KONFERENCJI OTWARCIA PROJEKTU Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Wrocław, dn r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. DeS Konferencja otwarcia Wrocław

3 Organizatorzy Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu DeS Konferencja otwarcia Wrocław

4 Wystąpienia Pana Marka Łapińskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pani Ewy Wolak, Posła na Sejm RP, Pani Anny Zalewskiej, Posła na Sejm RP, Pani Lilli Jaroń, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Mirosławy Kwiatek, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pana Krzysztofa Nowaka, Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Prezentacja założeń projektu, Grzegorz Łyczko Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pracownia przyrodnicza w procesie kształtowania kompetencji kluczowych - prof. dr hab. Ryszard Janiuk - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej uczniów - doc. dr hab. Marek Lewandowski - Prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu DeS Konferencja otwarcia Wrocław

5 Omówienie zasad realizacji projektu Zenon Tagowski Koordynator projektów finansowanych ze środków zagranicznych w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Przedstawiciele Zespołu Zarządzającego Projektem DeS Konferencja otwarcia Wrocław

6 Zadania dla szkoły 1. Uchwalenie przez Radę Pedagogiczną zmodyfikowanego szkolnego programu rozwojowego z uwzględnieniem zaplanowanego dla szkoły wsparcia w ramach projektu Opracowanie sposobu naboru uczniów do programu rozwojowego szkoły 3. Opracowanie informacji o przeprowadzonych diagnozach na rzecz programu szkolnego 4. Wybór tutora szkolnego 5. Przeprowadzenie naboru 6. Określenie obszarów wsparcia 7. Opracowanie indywidualnych programów rozwojowych dla 12 uczniów w szkole DeS Konferencja otwarcia Wrocław

7 Cel projektu Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. DeS Konferencja otwarcia Wrocław

8 Czas realizacji 1 stycznia 2010 do 30 listopada 2011 DeS Konferencja otwarcia Wrocław

9 Partnerzy Georg August Uniwersitet w Getyndze DeS Konferencja otwarcia Wrocław

10 Formy wsparcia dla szkoły Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozaszkolne Opieka pedagogiczno-psychologiczna tutora Wycieczki dydaktyczne Wyjazdy do Multicentrum DeS Konferencja otwarcia Wrocław

11 Zajęcia pozalekcyjne Realizowane będą w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Należy uwzględnić w tym co najmniej jedno koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (co najmniej 1 godz. w tyg.). Łączna liczba zajęć pozalekcyjnych wynosi 4 godz. x 49,5 tyg. Będą to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, ICT. Propozycje zadań: Wybranie koordynatora ds zajęć pozalekcyjnych Opracowanie planów pracy kół przedmiotowych i zajęć wyrównawczych Opracowanie sposobu dokumentacji przeprowadzanych zajęć Opracowanie metody ewaluacji prowadzonych zajęć Koła zainteresowań: biologia, geografia, matematyka, filmowe, składu komputerowego DTP Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, chemia, fizyka DeS Konferencja otwarcia Wrocław

12 Zajęcia pozaszkolne Planuje się 25 kół pozaszkolnych (po 20 uczestników w wymiarze 5 godz./tyg. przez okres 12 tygodni), realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne. Każda szkoła wytypuje do tych zajęć uczniów (średnio 2 osoby ze szkoły). Zajęcia będą odbywały się w dużej mierze na platformie internetowej. Propozycje zadań: Wybranie opiekuna ds realizacji międzyszkolnych projektów edukacyjnych Rozpoznanie potrzeb i wytypowanie uczniów do realizacji międzyszkolnych projektów edukacyjnych. Opracowanie programu współpracy. Wdrożenie i koordynacja opracowanego programu DeS Konferencja otwarcia Wrocław

13 Opieka pedagogiczno-psychologiczna tutora Opieka tutora w szkole będzie realizowana w wymiarze 3 godzin przez okres 68 tygodni. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w 3 grupach po 4 uczniów raz w tygodniu po 1 godz. na grupę. Tutor szkolny obejmie swoją opieką 12 uczniów. Efektem tej pracy będą m.in. wdrożone indywidualne programy rozwojowe tych uczniów. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.w celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Projekt zakłada możliwość uczestniczenia ucznia w więcej niż jednej formie zajęć DeS Konferencja otwarcia Wrocław

14 Propozycje zadań Wybranie szkolnego tutora Pedagog szkolny Wybranie opiekuna ds opracowywania indywidualnych programów dla uczniów Opracowanie sposobu naboru uczniów do programu rozwojowego szkoły Przeprowadzenie diagnoz rekrutacyjnych Opracowanie informacji o przeprowadzonych diagnozach na rzecz programu szkolnego Określenie obszarów wsparcia Opracowanie indywidualnych programów rozwojowych dla 12 uczniów w szkole o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wdrożenie opracowanych programów do realizacji w ramach projektu DeS DeS Konferencja otwarcia Wrocław

15 Wycieczki Planuje się w projekcie 3 wycieczki dydaktyczne (1 dwudniowa i 2 jednodniowe) na terenie Dolnego Śląska. Jedna wycieczka obejmuje max 30 uczniów ze szkoły. Wyjazdy do Multicentrum: W jednym wyjeździe weźmie udział osób. Na każdy wyjazd mogą pojechać różne osoby. Planuje się w projekcie 3 wyjazdy do Multicentrum. Każda szkoła odbędzie 3 wyjazdy po 3 godziny. DeS Konferencja otwarcia Wrocław

16 Każda szkoła będąca beneficjentem projektu będzie prowadzić na platformie edukacyjnej mini portal edukacyjny. Efektywną realizację powyższych działań zapewnią nowoczesne technologie udostępniane szkołom w ramach komplementarnych projektow RPO, a zwłaszcza platforma edukacyjna, mobilne pracownie komputerowe. Ich dopełnieniem będzie centrum dydaktyczne Multicentrum zakupione w projekcie w ramch crossfinancingu. DeS Konferencja otwarcia Wrocław

17 30 konferencji, w tym: - konferencje wdrożeniowe: Wsparcie merytoryczne 1) Merytoryczna i finansowa sprawozdawczość projektu. Monitoring i ewaluacja projektu; 2) Zadania podejmowane w programie i sposoby ich realizacji; 3) Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu. -konferencje prezentujące rozwiązania oraz przykłady dobrych praktyk; 1) Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów ; 2) Nasze doświadczenia-programy rozwojowe-rozwiązania praktyczne ; 3) Skarbnica dobrych praktyk. Prezentacja rezultatów programów rozwojowych. DeS Konferencja otwarcia Wrocław

18 Wsparcie przez konsultantów szkół w realizacji programów rozwojowych przez współpracę z dyrektorami, szkolnymi koordynatorami programów rozwojowych ( konsultacje w szkołach i online, monitoring realizacji programów, przyjmowanie sprawozdań) Przygotowanie i wsparcie tutorów szkolnych przez tutorów zewnętrznych. Publikacja podsumowująca projekt poradniki metodyczne, DeS Konferencja otwarcia Wrocław

19 Załącznik nr 1 Opracowanie sposobu naboru uczniów do uczestnictwa w programie rozwojowym szkoły DeS Konferencja otwarcia Wrocław

20 Harmonogram działań POKL Bieżący rok szkolny: a)konferencje wdrożeniowe (procedury realizacji projektu) b)tutoring c)wycieczki dydaktyczne (w tym do Multicentrum zakupionego w ramach projektu) 2.Rok szkolny 2010/2011 a)zajęcia pozalekcyjne (koła i zajęcia wyrównawcze) b)tutoring c.d. c)wycieczki dydaktyczne c.d. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów - POKL Bieżący rok szkolny: a)kurs doskonalący "Lider e-szkoły i Nauczyciel e-szkoły b)kurs doskonalący "Eksperyment w procesie nauczania c)kurs doskonalący "Rola i zadania tutora d)kurs doskonalący "Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych" DeS Konferencja otwarcia Wrocław

21 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów - POKL Bieżący rok szkolny: a)kurs doskonalący "Lider e-szkoły i Nauczyciel e-szkoły b)kurs doskonalący "Eksperyment w procesie nauczania c)kurs doskonalący "Rola i zadania tutora d)kurs doskonalący "Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych" DeS Konferencja otwarcia Wrocław

22 Dolnośląska e-szkoła (RPO WD 2.2) 1.Bieżący rok szkolny: a)udostępnienie szkołom platformy edukacyjnej wraz ze sprzętem peryferyjnym do wprowadzania danych odnośnie frekwencji i ocen uczniów 2. Rok szkolny 2010/2011: a)udostępnienie szkołom mobilnych i interaktywnych pracowni ułatwiających korzystanie z platformy edukacyjnej b)modernizacja systemu bibliotecznego ALEPH DeS Konferencja otwarcia Wrocław

23 II. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów - POKL Rok szkolny 2010/2011 a)zajęcia laboratoryjne "Praktyczne wykorzystanie TI w szkole b)warsztaty 'Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej c)konferencje tematyczne e-szkoła, pracownia przyrodnicza d)konferencja "Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody e)warsztaty metodyczne na Uniwersytecie w Getyndze f)seminaria dotyczące eksperymentu uczniowskiego w nauczaniu przyrody DeS Konferencja otwarcia Wrocław

24 Materiał opracowała Teresa Ryba DeS Konferencja otwarcia Wrocław

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK projekt przygotowany na konkurs MEN Nr 8/2.1a/2006 Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej

Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Michał Baran, Faustyna Kaletka Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

SB680 interaktywna SB680-H2-098288

SB680 interaktywna SB680-H2-098288 Projekty zrealizowane e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego - moduł e-edukacja w województwie Kujawsko-Pomorskim Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Elżbieta Mieczkowska Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu NOWE ZADANIA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH CZY ADAPTACJA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Creative Commons

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Od 1.09.2012 31.07.2013 w naszej szkole realizowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo