OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SIWZ na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej, zajęć dodatkowych z logopedii, realizowanych w 5 przedszkolach w Gminie Wieliszew dla uczestników projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem głównym projektu jest edukacyjny rozwój 291 dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie wiejskiej Wieliszew w województwie mazowieckim jako istotnego czynnika zwiększającego ich szanse na dobry start, do czerwca 2015 r. Cele szczegółowe: wzrost udziału dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wieliszew w województwie mazowieckim w edukacji przedszkolnej do czerwca 2015 r., zwiększenie liczby miejsc w 5 istniejących w Gminie Wieliszew w województwie mazowieckim ośrodków wychowania przedszkolnego do czerwca 2015 r., wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka w 5 przedszkolach w Gminie Wieliszew w województwie mazowieckim do czerwca 2015 r., wzrost wiedzy z matematyki i języka poprzez wprowadzenie zajęć w 5 przedszkolach w Gminie Wieliszew w województwie mazowieckim do czerwca 2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej, zajęć dodatkowych z logopedii, realizowanych w 5 przedszkolach w Gminie Wieliszew dla uczestników projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola nr PO KL /12-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata r., Priorytet. IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 2. Zamówienie obejmuje: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej, zajęć dodatkowych z logopedii, realizowanych w 5 przedszkolach w Gminie Wieliszew dla uczestników projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola nr PO KL / Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z:

2 1. Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, tekst jednolity, z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 poz. 532), 3. Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013r. 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) lub 5. Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Prowadzący zajęcia dodatkowe w przedszkolu będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć, działania dostosowywane będą do potrzeb dzieci w ramach zajęć. Zadanie obejmuje: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej, zajęć dodatkowych z logopedii, realizowanych w 5 przedszkolach w Gminie Wieliszew dla uczestników projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola nr PO KL / Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci w czasie trwania zajęć. Istnieje możliwość, że niektóre z nich będą realizowane w tym samym czasie, w związku z czym do realizacji każdej części powinna być wskazana inna osoba. Jedna do każdej części. Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować się do ustalonego przez dyrektorów poszczególnych szkół tygodniowych rozkładów zajęć. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz stosownie do wymagań wynikających ze współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata r. Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania skompletuje dokumentację i przekaże ją koordynatorowi projektu. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć: - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego

3 wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. nr 50, poz. 400) lub - zgodnych z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). I. ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opis wspólny dla Części I-VI zamówienia Do obowiązków prowadzącego zajęcia będzie należało: 1. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem tj. Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przed lub po zrealizowaniu podstawy programowej w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków przedszkola). 2. Opracowanie programu autorskiego (program zajęć powinien zawierać: Cel ogólny i cele szczegółowe zajęć, formy realizacji, sposoby realizacji celów, oczekiwane efekty, sposób ewaluacji efektów, tematy kolejnych zajęć) będącego załącznikiem do umowy. Program powinien uwzględniać podstawę programową realizowanego przedmiotu lub cyklu kształcenia. UWAGI DODATKOWE: Program dostosowany jest do poziomu rozwoju dzieci w przedszkolu, nie przewyższający ich możliwości, uwzgledniający aktualną wiedzę, czas zajęć musi być maksymalnie i efektywnie wykorzystany. 3. Opracowanie programu zajęć dostosowanego do wieku dzieci, w zależności od grupy wiekowej w jakiej będą prowadzone zajęcia. 4. Prowadzenie zajęć w formie m.in. gier i zabaw oraz wykorzystanie w realizacji zajęć aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach. 5. Prowadzenie zajęć dodatkowych w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2015 r. 6. Bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć (tj. wypełnianie dziennika zajęć, miesięcznych kart czasu pracy do 3-go dnia następnego miesiąca, sporządzanie w okresach rozliczeniowych (zgodnie z harmonogramem sporządzanych wniosków o płatność) sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej i dostarczenie do Koordynatora projektu. 7. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, z realizacji zajęć na podstawie analiz, diagnoz i innych narzędzi wykorzystywanych do pomiaru jakości i mierzenia rezultatów przy współpracy z Koordynatorem projektu i Dyrektorem przedszkola, w którym będą prowadzone zajęcia.

4 8. Współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Koordynatorem projektu przy opracowaniu szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć 9. Uzgadnianie z Koordynatorem projektu wszelkich zmian harmonogramu wynikających z zaistnienia ważnych powodów 10. Zgłaszanie na bieżąco, Koordynatorowi projektu nieprawidłowości i problemów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 11. Terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu. 12. Przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, jakość i terminowość prowadzonych zajęć oraz szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy. 14. Dbałość o stan udostępnionych przez Dyrektora przedszkola pomocy dydaktycznych, pracowni, sali, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu. 15. Współdziałanie z Dyrektorem przedszkola, w którym odbywają się zajęcia w zakresie spraw mających wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzeniem zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany bezwzględnie dostosować się do ustalonego przez Dyrektora przedszkola planu zajęć. 16. Uczestnictwo i pomoc w organizacji podsumowania zajęć 17. Wykonywanie innych poleceń Koordynatora projektu związanych z realizacja przedmiotu zamówienia. 18. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). 19. Nadzorowanie prawidłowego oznakowania sal, w których realizowane będą zajęcia plakatami informującymi o projekcie lub innymi zastępczymi elementami zgodnymi z aktualnymi zasadami oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach POKL zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą, 20. Dokonywania wszelkich innych czynności będących w kompetencji osoby prowadzącej zajęcia. Prawa autorskie do opracowanego programu zajęć przechodzą bezpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia będzie wynagrodzeniem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane za rzeczywiste godziny pracy w trakcie realizacji projektu. Nr części zamówienia Część I Część II Część III Część IV Część V Część VI Nazwa w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliszewie 4 grupy dzieci, łącznie 296 godzin zajęć z czego: 64 godziny w 2013 r., 152 godziny w 2014 r. 80 godzin w 2015 r.. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Wieliszewie 3 grupy dzieci, łącznie 222 godziny zajęć z czego: 48 godzin w 2013 r., 114 godzin w 2014 r.,60 godzin w 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym w Janówku Pierwszym 2 grupy dzieci, łącznie 148 godzin zajęć z czego: 32 godziny w 2013 r., 76 godzin w 2014 r., 40 godzin w 2015 r. w Oddziałach przedszkolnych działających w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie 4 grupy dzieci, łącznie 296 godzin zajęć z czego: 64 godziny w 2013 r., 152 godziny w 2014 r. 80 godzin w 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym w Łajskach 3 grupy dzieci, łącznie 222 godziny zajęć z czego: 48 godzin w 2013 r., 114 godzin w 2014 r., 60 godzin w 2015 r. w Oddziale przedszkolnym znajdującym się w Szkole podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej w ramach przedszkola w Janówku Pierwszym 1 grupa dzieci, łącznie 76 godzin zajęć z czego 16 godzin w 2013 r., 40 godzin w 2014 r., 20 godzin w 2015 r. II. ZAJĘCIA Z MATEMATYKI Opis wspólny dla Części VII-XII zamówienia Do obowiązków prowadzącego zajęcia będzie należało:

6 1. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem tj. Prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki (zajęcia przed lub po zrealizowaniu podstawy programowej w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków przedszkola). 2. Opracowanie programu autorskiego (program zajęć powinien zawierać: Cel ogólny i cele szczegółowe zajęć, formy realizacji, sposoby realizacji celów, oczekiwane efekty, sposób ewaluacji efektów, tematy kolejnych zajęć) będącego załącznikiem do umowy. Program powinien uwzględniać podstawę programową realizowanego przedmiotu lub cyklu kształcenia. UWAGI DODATKOWE: Program dostosowany jest do poziomu rozwoju dzieci w przedszkolu, nie przewyższający ich możliwości, uwzgledniający aktualną wiedzę, czas zajęć musi być maksymalnie i efektywnie wykorzystany. 3. Opracowanie programu zajęć dostosowanego do wieku dzieci, w zależności od grupy wiekowej w jakiej będą prowadzone zajęcia. 4. Prowadzenie zajęć w formie m.in. gier i zabaw oraz wykorzystanie w realizacji zajęć aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach. 5. Prowadzenie zajęć dodatkowych w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2015 r. 6. Bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć (tj. wypełnianie dziennika zajęć, miesięcznych kart czasu pracy do 3-go dnia następnego miesiąca, sporządzanie w okresach rozliczeniowych (zgodnie z harmonogramem sporządzanych wniosków o płatność) sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej i dostarczenie do Koordynatora projektu. 7. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, z realizacji zajęć na podstawie analiz, diagnoz i innych narzędzi wykorzystywanych do pomiaru jakości i mierzenia rezultatów przy współpracy z Koordynatorem projektu i Dyrektorem przedszkola, w którym będą prowadzone zajęcia. 8. Współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Koordynatorem projektu przy opracowaniu szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć 9. Uzgadnianie z Koordynatorem projektu wszelkich zmian harmonogramu wynikających z zaistnienia ważnych powodów 10. Zgłaszanie na bieżąco, Koordynatorowi projektu nieprawidłowości i problemów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 11. Terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu. 12. Przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, jakość i terminowość prowadzonych zajęć oraz szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy. 14. Dbałość o stan udostępnionych przez Dyrektora przedszkola pomocy dydaktycznych, pracowni, sali, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu.

7 15. Współdziałanie z Dyrektorem przedszkola, w którym odbywają się zajęcia w zakresie spraw mających wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzeniem zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany bezwzględnie dostosować się do ustalonego przez Dyrektora przedszkola planu zajęć. 16. Uczestnictwo i pomoc w organizacji podsumowania zajęć 17. Wykonywanie innych poleceń Koordynatora projektu związanych z realizacja przedmiotu zamówienia. 18. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). 19. Nadzorowanie prawidłowego oznakowania sal, w których realizowane będą zajęcia plakatami informującymi o projekcie lub innymi zastępczymi elementami zgodnymi z aktualnymi zasadami oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach POKL zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą, 20. Dokonywania wszelkich innych czynności będących w kompetencji osoby prowadzącej zajęcia. Prawa autorskie do opracowanego programu zajęć przechodzą bezpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia będzie wynagrodzeniem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane za rzeczywiste godziny pracy w trakcie realizacji projektu. Nr części zamówienia Część VII Część VIII Część IX Nazwa dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliszewie 4 grupy dzieci, łącznie 296 godzin zajęć z czego: 64 godziny w 2013 r., 152 godziny w 2014 r., 80 godzin w 2015 r. dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Wieliszewie 3 grupy dzieci, łącznie 222 godziny zajęć z czego: 48 godzin w 2013 r., 114 godzin w 2014 r., 60 godzin w 2015 r. dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Janówku Pierwszym 2 grupy dzieci, łącznie 148 godzin zajęć z czego: 32 godziny w 2013 r.,

8 Część X Część XI Część XII 76 godzin w 2014 r., 40 godzin w 2015 r. dzieci w Oddziałach przedszkolnych działających przy Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie 4 grupy dzieci, łącznie 296 godzin zajęć z czego: 64 godziny w 2013 r., 152 godziny w 2014 r. 80 godzin w 2015 r. dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Łajskach 3 grupy dzieci, łącznie 222 godziny zajęć z czego: 48 godzin w 2013 r., 114 godzin w 2014 r., 60 godzin w 2015 r. dzieci w Oddziale przedszkolnym znajdującym się w Szkole podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej w ramach przedszkola w Janówku Pierwszym 1 grupa dzieci, łącznie 76 godzin zajęć z czego 16 godzin w 2013 r., 40 godzin w 2014 r., 20 godzin w 2015 r. III. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Opis wspólny dla części XIII-XV zamówienia Do obowiązków prowadzącego zajęcia będzie należało: 1. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem tj. Prowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii (zajęcia przed lub po zrealizowaniu podstawy programowej w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków przedszkola). 2. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci 3. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność mówienia i wysławiania się o charakterze profilaktycznym lub korekcyjnym 4. Opracowanie programu autorskiego (program zajęć powinien zawierać: Cel ogólny i cele szczegółowe zajęć, formy realizacji, sposoby realizacji celów, oczekiwane efekty, sposób ewaluacji efektów, tematy kolejnych zajęć) będącego załącznikiem do umowy. Program powinien uwzględniać podstawę programową realizowanego przedmiotu lub cyklu kształcenia. UWAGI DODATKOWE: Program dostosowany jest do poziomu rozwoju dzieci w przedszkolu, nie przewyższający ich możliwości, uwzgledniający aktualną wiedzę, czas zajęć musi być maksymalnie i efektywnie wykorzystany. 5. Opracowanie programu zajęć dostosowanego do wieku dzieci, w zależności od grupy wiekowej w jakiej będą prowadzone zajęcia.

9 6. Prowadzenie zajęć w formie m.in. gier i zabaw oraz wykorzystanie w realizacji zajęć aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach. 7. Prowadzenie zajęć dodatkowych w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2015 r. 8. Bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć (tj. wypełnianie dziennika zajęć, miesięcznych kart czasu pracy do 3-go dnia następnego miesiąca, sporządzanie w okresach rozliczeniowych (zgodnie z harmonogramem sporządzanych wniosków o płatność) sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej i dostarczenie do Koordynatora projektu. 9. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, z realizacji zajęć na podstawie analiz, diagnoz i innych narzędzi wykorzystywanych do pomiaru jakości i mierzenia rezultatów przy współpracy z Koordynatorem projektu i Dyrektorem przedszkola, w którym będą prowadzone zajęcia. 10. Współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Koordynatorem projektu przy opracowaniu szczegółowego harmonogramu prowadzenia zajęć 11. Uzgadnianie z Koordynatorem projektu wszelkich zmian harmonogramu wynikających z zaistnienia ważnych powodów 12. Zgłaszanie na bieżąco, Koordynatorowi projektu nieprawidłowości i problemów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 13. Terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu. 14. Przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, jakość i terminowość prowadzonych zajęć oraz szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy. 16. Dbałość o stan udostępnionych przez Dyrektora przedszkola pomocy dydaktycznych, pracowni, sali, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu. 17. Współdziałanie z Dyrektorem przedszkola, w którym odbywają się zajęcia w zakresie spraw mających wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzeniem zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany bezwzględnie dostosować się do ustalonego przez Dyrektora przedszkola planu zajęć. 18. Uczestnictwo i pomoc w organizacji podsumowania zajęć 19. Wykonywanie innych poleceń Koordynatora projektu związanych z realizacja przedmiotu zamówienia. 20. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). 21. Nadzorowanie prawidłowego oznakowania sal, w których realizowane będą zajęcia plakatami informującymi o projekcie lub innymi zastępczymi elementami zgodnymi z

10 aktualnymi zasadami oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach POKL zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą, 22. Dokonywania wszelkich innych czynności będących w kompetencji osoby prowadzącej zajęcia. Prawa autorskie do opracowanego programu zajęć przechodzą bezpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia będzie wynagrodzeniem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie wypłacane za rzeczywiste godziny pracy w trakcie realizacji projektu. Nr części zamówienia Część XIII Część XIV Część XV Część XVI Część XVII Część XVIII Nazwa Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliszewie 4 grupy dzieci, łącznie 420 godzin zajęć z czego: 92 godziny w 2013 r., 212 godzin w 2014 r., 116 godzin w 2015 r. Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Wieliszewie 3 grupy dzieci, łącznie 315 godzin zajęć z czego: 69 godzin w 2013 r., 159 godzin w 2014 r., 87 godzin w 2015 r. Przedszkolu Samorządowym w Janówku Pierwszym 2 grupy dzieci, łącznie 210 godzin zajęć z czego 46 godzin w 2013 r., 106 godzin w 2014 r., 58 godzin w 2015 r. Oddziałach przedszkolnych działających przy Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie 4 grupy dzieci, łącznie 420 godzin zajęć z czego: 92 godziny w 2013 r., 212 godzin w 2014 r., 116 godzin w 2015 r. Przedszkolu Samorządowym w Łajskach 3 grupy dzieci, łącznie 315 godzin zajęć z czego: 69 godzin w 2013 r., 159 godzin w 2014 r., 87 godzin w 2015 r. Oddziale przedszkolnym znajdującym się w Szkole podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej w ramach przedszkola w Janówku Pierwszym 1 grupa dzieci, łącznie 120 godzin zajęć z czego: 32 godziny w 2013 r., 52 godziny w 2014 r., 36 godziny w 2015 r.

11 Informacje dodatkowe Pojęcie godzina należy rozumieć jako godzina zegarowa (60 minut) w przypadku zajęć specjalistycznych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U ) bądź jako godzina lekcyjna (45 minut) w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wymienionych w ww. Rozporządzeniu oraz zajęć pozostałych, które nie zostały wskazane w powyższym akcie prawnym. Pojęcie zajęcia należy przez to rozumieć zajęcia dodatkowe odbywające się poza podstawowym programem nauczania w danym przedszkolu Istnieje możliwość nakładania się kilku zajęć w przedszkolach w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzenia zajęć jednocześnie we wszystkich przedszkolach, w których takie nałożenie wystąpi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Karty czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu dokumentującej postęp wykonania usługi oraz przedłożenia Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą do 3-go dnia następnego miesiąca. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w Karcie czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć realizowanych w ramach projektu. W przypadku wystąpienia sprzeczności w dokumentach tworzących SIWZ, wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171939-2012; data zamieszczenia: 08.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 171939-2012; data zamieszczenia: 08.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.suchozebry.pl Suchożebry: Przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Radziejów, 28 grudnia 2012 r. Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów Oznaczenie postępowania: ZP.271.12.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 497234-2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wolka.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wolka.pl Lublin: Przedmiot zamówienia: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki, woj. lubelskie tel. 81 865 71 10, fax. 81 865 71 10, www.bip.ryki.pl Ogłasza przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

pt.przedszkole naszą szansą. Numer ogłoszenia: 184803-2012; data zamieszczenia: 27.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

pt.przedszkole naszą szansą. Numer ogłoszenia: 184803-2012; data zamieszczenia: 27.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.suchozebry.pl Suchożebry: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

pt.przedszkole naszą szansą. Numer ogłoszenia: 175957-2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

pt.przedszkole naszą szansą. Numer ogłoszenia: 175957-2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.suchozebry.pl Suchożebry: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługi edukacyjne polegające na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2012-02-13 11:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9242-2012 z dnia 2012-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów 3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie Nr. reprezentowanym przez:., zwanym w dalszej części Wykonawcą,

Umowa zlecenie Nr. reprezentowanym przez:., zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ 1/POKL.09.01.02/2014 Umowa zlecenie Nr. Zawarta w dniu. r. w Kamieniu Krajeńskim, pomiędzy: Miejsko Gminny Zespołem Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim z siedzibą w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5541-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5541-2014r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 5541-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Sochaczew UMOWA.../...

Miasto Sochaczew UMOWA.../... Załącznik 6, strona 1 z 5 Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a UMOWA.../... Załącznik nr 6 do siwz Zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Zespołem Ekonomicznym w ie reprezentowaną przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych przez nadrobienie zaległości, poszerzenie wiedzy i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych..

dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych.. Strona 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 406576-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

Bardziej szczegółowo

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych. w ramach projektu pn.:

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych. w ramach projektu pn.: ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych w Szkole Podstawowej w Kowiesach w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Będzino: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, klasy I-III,

Bardziej szczegółowo

Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/ Radziejów

Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/ Radziejów OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Radziejów, 21 grudnia 2012 r. Gmina Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów Oznaczenie postępowania: ZP.271.13.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

GMINA RYBNO. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINA RYBNO. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach Projekt pn. Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, 1 z 8 2012-10-10 08:44 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346908-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. I. Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

Podstawa prawna. I. Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: REGULAMIN REKRUTACJI dzieci do udziału w projekcie Bajkowe Przedszkole w Strawczynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

GMINA TRĄBKI WIELKIE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE

GMINA TRĄBKI WIELKIE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym GMINA TRĄBKI WIELKIE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE Prowadzenie zajęć edukacyjnych Terapia psychologiczna w klasach I- VI na terenie Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku, w związku z realizacją projektu Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Gmina Cisna ogłasza nabór osób

Gmina Cisna ogłasza nabór osób Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-09-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2012-10-05 09:51 Sadkowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III W GMINIE SADKOWICE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych

REGULAMIN REKRUTACJI. uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastko.pl Miastko: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 206923-2012 z dnia 2012-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nysa Przedmiot zamówienia obejmuje zakup usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Gmina Wieleń w latach 2013-2015 realizuje projekt pn.,,programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń?. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NAKLI ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NAKLI ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY 77-100 Bytów ul. 11. Listopada 1 NIP: 842-15-35-665 Tel. (059) 822 74 02, (059) 821 12 29 Fax. (059) 822 74 02 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa: Kod CPV: Usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR I/130/2012 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 1 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR I/130/2012 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 1 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR I/130/2012 WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 1 października 2012r. w sprawie regulaminu projektu Nr WND-POKL.09.01.01-04-012/12 Wszystko zaczyna się od przedszkola Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice, woj. śląskie, tel , faks 1 z 5 2011-10-12 18:15 Pilchowice: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu: Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice Numer ogłoszenia: 332582-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Nasza szansa -uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.02-14-136/12

Nasza szansa -uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.02-14-136/12 Nasza szansa -uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.02-14-136/12 UMOWA ZLECENIE nr / 2013 WZÓR zawarta dnia... w Płoniawach-Bramura pomiędzy: Gminnym Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin. Niedźwiada, 29.06.2012 r. SP ND 3201/ 1 / 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89728&rok=2014-03-17

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89728&rok=2014-03-17 1 z 5 2014-03-17 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugniemce.bip.lubelskie.pl. Niemce: Pełnienie usługi edukacyjnej w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do Projektu pt.: Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, Linia, woj. pomorskie, tel , ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, Linia, woj. pomorskie, tel , , 1 z 10 2011-09-13 13:42 Linia: Nabór kadry dydaktycznej w projekcie /Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu Gminy Linia. Numer ogłoszenia: 244093-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 projekt UMOWA

Załącznik nr 3 projekt UMOWA Załącznik nr 3 projekt UMOWA W dniu.. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, reprezentowaną przez Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic

Bardziej szczegółowo

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane dotyczące projektu Tytuł projektu: Wsparcie na starcie Nazwa programu, priorytetu, działania w ramach którego został złożony wniosek aplikacyjny: Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl Waśniów: REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/ pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan I-III 2011 Nr projektu: POKL.09.01.02-02-047/10 Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Myszków, dnia r. Starostwo Powiatowe w Myszkowie. ul. Pułaskiego Myszków. Znak sprawy: JRP-PE I. Zapytanie ofertowe

Myszków, dnia r. Starostwo Powiatowe w Myszkowie. ul. Pułaskiego Myszków. Znak sprawy: JRP-PE I. Zapytanie ofertowe Myszków, dnia 21.01.2014 r. Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6 42-300 Myszków Znak sprawy: JRP-PE.271.3.2014 I. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Umowa Realizowana w ramach projektu Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Prażmów: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w

Bardziej szczegółowo

Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Przedmiot regulaminu

Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 0151/50/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 listopada 2010r. Regulamin rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie Nowe przedszkole w Gminie Udanin współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne - prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn.: Dobry start w szkole drogą do sukcesu Nr POKL.09.01.02-06-472/10 w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Strona1 z 10 Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: Uśmiechnij się idziemy do przedszkola!

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: Uśmiechnij się idziemy do przedszkola! Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: Uśmiechnij się idziemy do przedszkola! 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pn Uśmiechnij się

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Happy Days lepszy start w życie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POKL.9.1.1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POKL.9.1.1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POKL.9.1.1/2014 Dotyczy realizacji zajęć z dziećmi w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do:

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2012 Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych..

dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych.. Strona 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 406576-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR

RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

Olecko, dnia 19 września 2013r.

Olecko, dnia 19 września 2013r. Olecko, dnia 19 września 2013r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na zadanie pod nazwą Przeprowadzenie i organizacja w roku szkolnym 2013/2014 zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Olecku w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 173512-2013 z dnia 2013-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krzymów Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dodatkowych, rekreacyjno-naukowych

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych,

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2014 roku.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2014 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Nr 4 w Koninie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tltulowice.pl Tułowice: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, Kampinos, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, Kampinos, woj. mazowieckie, tel. 1 z 11 2011-03-04 13:25 Kampinos: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: Wielcy Odkrywcy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie Dobry start dla przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wszystkie dzieci nasze są. 2. Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia 22.08.2016 Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K 49-200 Grodków ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Usługi Edukacyjne Spółka Cywilna Jolanta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM oznaczenie sprawy: GZOO. 271.1.2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Kawęczyn, Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie, tel. (63) 288 50

Bardziej szczegółowo