Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Transkrypt

1 Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Gromniku 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach 4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Skrzyszowie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie 6. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego 1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: a. projekcie należy przez to rozumieć projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

2 b. regulaminie należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce c. realizatorze należy przez to rozumieć wyżej wymienione szkoły d. Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć Szkolną Komisję Rekrutacyjną w składzie: szkolny lider programu rozwojowego szkoły (Lider PRS), pedagog szkolny, wychowawca klasy, której zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia. e. protokole należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków. Protokół powinien zawierać: nazwisko i imię ucznia, adres zamieszkania, PESEL, liczbę punktów według punktacji przyjętej przez szkołę. 2 Postanowienia ogólne 1. Projekt realizowany jest od r. do r. 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 Zakres wsparcia 1. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia: 1) zajęcia wyrównawcze i rozszerzające w zakresie kompetencji kluczowych, 2) zajęcia dodatkowe w zakresie kompetencji branżowych, wyszczególnione odrębnie dla każdej szkoły, jak w załączniku do niniejszego regulaminu. 2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Partnera Projektu na podstawie konsultacji z poszczególnymi szkołami i wywieszonego na tablicy ogłoszeń w każdej ze szkół przez Lidera PRS. 3. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

3 4 Zasady rekrutacji 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria: a. posiada status ucznia zawodowej szkoły powiatowej wchodzącej w skład jednego Zespołu Szkół wymienionego na wstępie regulaminu, b. wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w zakresie kompetencji kluczowych i branżowych; c. wpisała się na wstępną listę rekrutacyjną dla określonych form wsparcia; d. deklaruje przestrzeganie wymagań określonych w 5 ust. 3 i 4; e. zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach; f. została pozytywnie zweryfikowana przez szkolną komisję rekrutacyjną w oparciu o szczegółowe kryteria rekrutacji ustalone przez szkołę, według wskaźników określonych w ustępie 2. Wstępne listy rekrutacyjne gromadzone są przez szkolnego lidera. Uczeń, który z przyczyn zawinionych przez siebie zostanie skreślony z listy uczestników zajęć lub ich nie ukończy, zostaje skreślony z następnych formy wsparcia. 2. W przypadku, gdy liczba uczniów przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia decydują w kolejności: a. o przyjęciu kandydatów na zajęcia wyrównawcze decydować będzie suma punktów wskazująca na braki edukacyjne z danego przedmiotu - ocenom odpowiadają ilości punktów, jak w tabeli nr 1 i 2 zamieszczonej poniżej. Braki edukacyjne uczniów klas I zostaną zbadane w oparciu o wyniki egz. gimnazjalnego, natomiast w przypadku uczniów klas starszych o wyniki roczne ze świadectw; w przypadku większej liczby chętnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pierwszeństwo będą mieli uczniowie o najsłabszych wynikach.

4 Tabela 1. L. punktów z egz. gimnazjalnego L. punktów p p p p p. 100 Tabela 2. Ocena Liczba punktów 6 60 p p p p p. b. o przyjęciu kandydatów na zajęcia rozszerzające decydować będzie suma punktów wskazująca na dobre wyniki w nauce i zainteresowania przedmiotem - ocenom odpowiadają ilości punktów, jak w tabeli nr 3 i 4 zamieszczonej poniżej. W przypadku większej liczby chętnych na zajęcia rozszerzające pierwszeństwo będą mieli uczniowie o najlepszych wynikach. Tabela 3. Ocena Liczba punktów p p p p p. Tabela 4. L. punktów z egz. gimnazjalnego L. punktów p. 100 p p. 90 p p. 80 p p. 70 p p. 60 p.

5 c. o przyjęciu na zajęcia dodatkowe nie będące zajęciami wyrównawczymi i rozszerzającymi (kursy branżowe) decyduje suma punktów wskazująca na dobre wyniki w nauce w grupie przedmiotów zawodowych - ocenom odpowiadają ilości punktów, jak w tabeli nr 5 i 6 zamieszczonej poniżej. Tabela 5. Ocena Liczba punktów p p p p p. Tabela 6. L. punktów z egz. gimnazjalnego L. punktów p. 100 p p. 90 p p. 80 p p. 70 p p. 60 p. d. udział w zajęciach określonych w pkt. a lub b. traktowany jest jako bonus w ilości 20 punktów do uczestniczenia w wybranej formie zajęć branżowych (tylko jeden raz może być wykorzystane przez ucznia). e. opinia wychowawcy klasy wyrażająca się ilością 10 punktów w sprawie udziału uczniów w wybranej formie zajęć branżowych. Udział w zajęciach wyszczególnionych w załączniku do niniejszego Regulaminu, oprócz spełnienia kryteriów opisanych w ust.1 i 2, w przypadku kursów specjalistycznych, jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs rozszerzający uprawnienia kat. B+E, kurs prawa jazdy kat. C, kurs uprawniający do kierowania wózkami widłowymi, kurs obsługi ładowarki, kurs obsługi koparki, kurs obsługi koparko-ładowarki, kurs spawacza, kurs barmański, wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych przepisami branżowymi, jak, np. ukończenia 18 lat, braku przeciwwskazań potwierdzonych specjalistycznym badaniem lekarskim do uczestniczenia w kursie, itp. Ponadto w przypadku kursów

6 specjalistycznych wymaga się zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział ucznia w danej formie wsparcia. 3. Uczeń powiatowej szkoły zawodowej może występować o uczestniczenie w formach wsparcia w innej szkole powiatowej. 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w 3 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu nieodpłatnie. 5. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora dla form jesiennych w okresie od 2 września do 10 września oraz dla form wiosennych od 2 stycznia do 10 stycznia. Informacje o terminach rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora i przekazywane są w formie ustnej przez wychowawcę klasy. 6. O zakwalifikowaniu uczniów danej klasy do określonej formy wsparcia decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: szkolny lider projektu, pedagog szkolny, wychowawca klasy. 7. Członkowie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą w kwestiach spornych zasięgać opinii innych nauczycieli. Ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły. 8. W wyniku decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia. 9. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. 10. O zwiększeniu liczby uczestników projektu w porozumieniu z Koordynatorem Powiatowym Projektu decyduje Szkolny Lider PRS pod warunkiem, że nie wpłynie ona na zmianę budżetu i jakości przeprowadzanych form wsparcia. 11. Każdorazowo, lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora. 12. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji do 30 września. 13. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów podpisuje Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne dokumenty związane z realizacją zajęć.

7 14. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsca: na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika. 15. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Dyrektor Szkoły. 5 Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin. 2. Jeden uczeń może brać udział w zajęciach: - wyrównawczych (matematyka/język obcy/chemia/fizyka z wykorzystaniem narzędzi informatycznych) równoczesny udział w zajęciach z dwóch przedmiotów może mieć miejsce pod warunkiem braku chętnych, - rozszerzających (matematyka/język obcy/chemia/fizyka z wykorzystaniem narzędzi informatycznych) - równoczesny udział w zajęciach z dwóch przedmiotów może mieć miejsce pod warunkiem braku chętnych, - jednych zajęciach branżowych, udział w następnych zajęciach branżowych może nastąpić w przypadku wolnych miejsc. 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do: a. regularnego uczestnictwa w formach wsparcia udział w minimum 75% godzin, b. wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia), c. podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, d. podpisania Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4. Nieobecność powyżej 25% godzin, może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia / certyfikatu uczestnictwa w danej formie wsparcia. Usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy. 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust.3 pkt. a) uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie / certyfikat ukończenia / uczestnictwa w danej formy wsparcia.

8 6. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu. 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Koordynator Powiatowy Projektu. 4. Regulamin niniejszy może zostać zmieniony w przypadku zaistnienia okoliczności zmieniających istotnie liczbę szkół i liczbę beneficjentów oraz w przypadkach, jak: zmiana budżetu projektu, kolizja z przepisami prawa oświatowego oraz na wniosek Szkolnych Liderów Projektu. 01 lipca 2010 r. Załączniki: Wykaz kursów i szkoleń w Zespołach Szkół: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Gromniku 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach 4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Skrzyszowie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie 6. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo