UMOWA SZKOLENIOWA NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA NR"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy , ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: , REGON: Biuro projektu: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży przy ul. Legionów nr 49 reprezentowanym przez Właściciela Pana Macieja Mrozka, zwanym dalej Organizatorem, a... z siedzibą w o numerze NIP:......, REGON: , prowadzącą/ym działalność gospodarczą zgodną z numerem PKD..... (należy podać jeden numer, właściwy dla działalności, w związku z którą Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników delegowanych na szkolenie), reprezentowaną/ym przez zwaną/ym w dalszej części umowy Przedsiębiorstwem. PREAMBUŁA 1. Niniejszą umowę zawarto w związku z realizacją projektu KIEROWCA ZAWODOWYpodstawą branży transportowej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /12-00, zawartej pomiędzy EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt realizowany jest przez EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy , ul. Twardzickiego 60, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Pomoc szkoleniowa udzielana Przedsiębiorstwu w ramach niniejszej umowy stanowi w całości pomoc de minimis i jest przyznawana na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z dnia ), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598), a także w zgodzie z zapisami Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. 1 Definicje 1. Organizator (Beneficjent projektu): EKSPERT Maciej Mrozek ul. Twardzickiego 60, Bydgoszcz, NIP: , REGON: Biuro Projektu: EKSPERT Maciej Mrozek, ul. Legionów 49 w Łomży (biuro znajduje się na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego), kontakt: tel., 3. Projekt: projekt pt.: KIEROWCA ZAWODOWY- podstawą branży transportowej 4. Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. KIEROWCA ZAWODOWY- podstawą branży transportowej. 5. Beneficjent Ostateczny: mikro lub małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność w branży transportowej, posiadające siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa podlaskiego. 6. Uczestnik Projektu: pełnoletni mikro, mali przedsiębiorcy 1 i ich pracownicy 2 (w tym kobiety), którzy wyrazili chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie i dostarczenie wymaganych 1 W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) 2 Ilekroć jest mowa o pracowniku (w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną) należy przez tą definicję rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm., b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe

2 Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych, pracujący lub zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podlaskiego. 7. Pomoc de minimis: pomoc publiczna przyznana beneficjentowi pomocy na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 15 grudnia 2006r. Nr 1998/ Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Przedsiębiorstwa w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. KIEROWCA ZAWODOWY- podstawą branży transportowej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL / Na mocy niniejszej umowy Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zapewnić udział Uczestnikowi projektu w wybranych szkoleniach przeprowadzanych przez Organizatora szkoleń w ramach Projektu na warunkach niniejszej Umowy. 3. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o otrzymanej pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej Umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Numer referencyjny programu pomocowego, na podstawie którego udzielana jest pomoc publiczna SA.32222(2011/X). 5. Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o informacje z: a. Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa b. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, c. Innych oświadczeń i zaświadczeń wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie, złożonych przez Przedsiębiorstwo przed podpisaniem niniejszej Umowy, potwierdzających kwalifikowalność Przedsiębiorstwa do ubiegania się o pomoc de minimis. 3 Warunki uczestnictwa 1. Przedsiębiorstwo oświadcza, że jest przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. nr 173, poz z późn. zm.) z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przedsiębiorstwo oświadcza, że spełnia następujące przesłanki, uprawniające go do udziału w realizowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : a. Prowadzi działalność w zakresie branży transportowej b. Prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa podlaskiego, c. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, d. Nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, e. Nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (Ustawa z dn. 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404), f. Nie ubiega się o wsparcie szkoleniowe w związku z działalnością w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis), g. Nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 4 Uczestnicy szkoleń 1. Uczestnikiem szkolenia może zostać tylko oddelegowany pracownik Przedsiębiorstwa/Przedsiębiorca, który w dniu podpisania deklaracji przystąpienia do projektu spełniający łącznie poniższe kryteria kwalifikowalności: a. Zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracuje na terenie województwa podlaskiego,

3 b. Jest zatrudniony/a w Przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub samozatrudniony/a. c. Nie posiada kwalifikacji w dziedzinach oferowanych w Projekcie. 2. Przedsiębiorstwo deleguje na szkolenie pracownika/pracowników wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Zmiana osób delegowanych na szkolenie jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora szkolenia, po sprawdzeniu spełniania przez daną osobę kryteriów uczestnictwa w projekcie. 3. Pomoc de minimis w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi w zależności od rodzaju szkolenia: a. Prawo jazdy kat. C 2 707,00 zł b. Prawo jazdy kat. C+E 2 463,00 zł c. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C 4 433,00 zł d. Kurs umożliwiający zdobycie uprawniania ADR 1 406,00 zł e. Kurs na operatora HDS 1 032, 00 zł f. Szkolenie z zakresu EKO-TRANS 153,39 zł 4. Wkład prywatny od Przedsiębiorstwa nie jest wymagany, gdyż przyznana pomoc będzie stanowić dla Przedsiębiorstwa pomoc de minimis. 5. Całkowita wartość pomocy de minmis otrzymanej przez dane przedsiębiorstwo będzie stanowić sumę iloczynów liczby osób z danego przedsiębiorstwa uczestniczących w danym kursie i wartości pomocy de minmis przypadającej na jednego uczestnika. 6. W ramach Projektu uczestnicy będą mieli do wyboru udział w jednym z następujących pakietów szkoleń zawodowych na: I Szkolenie dotyczące zdobycia uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego na które składają się poniższe kursy: a. Kurs prawa jazdy kat. C: Zajęcia teoretyczne w wymiarze 20 godzin Zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin b. Kurs prawa jazdy kat. C+E: Zajęcia teoretyczne w wymiarze 20 godzin Zajęcia praktyczne w wymiarze 25 godzin c. Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej dla kat C: Zajęcia teoretyczne w wymiarze 130 godzin Zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin II Kurs na Operatora Żurawia Hydraulicznego na Samochodzie Ciężarowym /HDS/: Zajęcia teoretyczne w wymiarze 28 godzin Zajęcia praktyczne w wymiarze 12 godzin III Kurs na uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach /ADR/: Zajęcia teoretyczne w wymiarze 40 godzin IV Szkolenie z zakresu EKO-TRANS - proekologicznych rozwiązań w zakresie wykorzystywania biopaliw, gospodarki i przetwarzania odpadów powstających podczas eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz zasad ekologicznej i ekonomicznej ecodrivingu (wszyscy uczestnicy). 7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie przez pracowników Przedsiębiorstwa najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia następujących poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów: a. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. 6 do Umowy) b. Zaświadczenie o zatrudnieniu (Zał. 8 do Umowy) c. Zakres danych osobowych (Zał. 9 do Umowy) d. Formularz zgłoszeniowy delegowanego pracownika (Zał. 5 do Umowy) e. Deklaracja uczestnictwa pracownika w Projekcie (Zał. 7 do Umowy) 8. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie przez pracodawcę delegującego pracownika do projektu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia następujących poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów: a. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa, wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami (Zał.1 do Umowy) b. Lista imienna pracowników zgłoszonych do uczestnictwa w Projekcie (Zał.2 do Umowy) c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał.3 do Umowy)

4 d. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską (Zał.4 do Umowy) 9. Oprócz ww. dokumentów należy dostarczyć: a. przedsiębiorcy, którzy zgodnie z przepisami o rachunkowości mają obowiązek składania sprawozdań finansowych są zobowiązani dostarczyć kopię sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. b. Aktualny odpis z KRS / zaświadczenie o treści wpisów do ewidencji działalności gospodarczej według stanu na dzień wydania zaświadczenia (odpis albo zaświadczenie powinny być wydane nie dawniej niż na 3 miesiące przed dokonaniem zgłoszenia, oryginał lub kopia podbita za zgodność z oryginałem) c. Kserokopia prawo jazdy kat. B kandydatów na C, C+E, KWP, a prawa jazdy kat. C na HDS i ADR d. Oświadczenie dot. kwalifikacji przedsiębiorstwa do sektora MŚP 10. Wszystkie powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej Umowy i są dostępne na stronie internetowej Projektu Przedsiębiorstwo oświadcza, iż poinformowało pracowników oddelegowanych do udziału w szkoleniach o obowiązku: a. Obecności w co najmniej 80% godzin wszystkich zajęć objętych programem szkolenia, b. Wypełniania kwestionariuszy ankiet w badaniach związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu, c. Przystąpienia do egzaminu wewnętrznego, egzaminu państwowego oraz niezwłocznie do ewentualnych egzaminów poprawkowych. d. Podpisania wymaganej projektem dokumentacji szkoleniowej. 6 Kary umowne 1. W przypadku rezygnacji Przedsiębiorstwa z udziału w Projekcie lub rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika Projektu lub jego skreślenia z listy uczestników w przypadku faktycznego niewypełniania obowiązków wymienionych w 5 niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapłaty kary umownej w podanej niżej kwocie, odpowiadającej kosztom udziału Uczestnika w Projekcie odpowiednio do wybranego rodzaju szkolenia: a. Prawo jazdy kat. C 2 707,00 zł b. Prawo jazdy kat. C+E 2 463,00 zł c. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C 4 433,00 zł d. Kurs umożliwiający zdobycie uprawniania ADR 1 406,00 zł e. Kurs na operatora HDS 1 032, 00 zł f. Szkolenie z zakresu EKO-TRANS 153,39 zł 2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się wnieść karę umowną w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia z roszczeniem organizatora listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz mailem. 7 Rezygnacja Pracownika ze szkolenia 1. Przedsiębiorstwo może zrezygnować z oddelegowania pracownika na szkolenie nie później niż na 14 dni przed terminem szkolenia. 2. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Przedsiębiorstwo zobowiązuje się uiścić pełną kwotę szkolenia za uczestnika szkolenia, który zrezygnował. 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator szkolenia poinformuje Przedsiębiorstwo o przyczynach odwołania, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. 4. Istnieje możliwość zmiany wydelegowanego na szkolenia pracownika, jedynie za zgodą Organizatora, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

5 5. Zmiana uczestnika musi się odbyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności na wniosek Przedsiębiorstwa. 6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 8 Obowiązki Organizatora 1. Organizator udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do wydania beneficjentowi pomocy (Przedsiębiorstwu) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz. U. z 2007r. nr 53, poz. 354 z późn. zm.). 2. Jeżeli kwota planowanego wsparcia szkoleniowego ulegnie zmianie Organizator zobowiązany jest do wystawienia korekty zaświadczenia o pomocy de minimis z godnie z art 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Nowe zaświadczenie o wartości faktycznie udzielonej pomocy wydawane jest przez organ udzielający pomocy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. 3. Organizator zobowiązuje się do: a. Wystawienia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu jego uczestnikom, którzy byli obecni na co najmniej 80% godzin zajęć, uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego i uczestniczyli w badaniach dotyczących monitoringu i ewaluacji. b. Zapewnienia uczestnikom w ramach szkoleń: i. Materiałów szkoleniowych; ii. Cateringu w trakcie szkoleń teoretycznych z zakresu EKO-TRANS (opcjonalnie, w zależności od intensywności i czasu trwania szkoleń); iii. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla 50% uczestników projektu. Będą one oferowane osobom, które będą dojeżdżać na szkolenie minimum 60 km, czyli około 1-1,5h jazdy w jedną stronę. iv. Pokrycia kosztów badań lekarskich; v. Pokrycia kosztów egzaminu (za pierwszy egzamin). 9 Obowiązki Przedsiębiorstwa 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem szkolenia w procesie oceny realizowanych szkoleń, co prowadzić będzie do przyjęcia na siebie obowiązku wypełniania przedstawionych przez Organizatora szkolenia ankiet ewaluacyjnych dotyczących realizacji i efektywności przeprowadzonych zajęć. Równocześnie Przedsiębiorstwo przyjmuje na siebie obowiązek uczestnictwa w ewentualnych badaniach prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz każdą inną instytucję uprawnioną do podejmowania działań kontrolnych. 2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniem i jego realizacją, w szczególności niniejszej Umowy wraz z Załącznikami do dnia 31 grudnia 2020r. 3. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z udzieloną mu pomocą de minimis przez okres 10 lat od dnia udzielenia mu pomocy de minimis i udostępniać ją właściwym organom na wypadek kontroli do dnia 31 grudnia 2020 r. 10 Termin szkolenia 1. Przedsiębiorstwo zostanie poinformowane przez Organizatora szkolenia o ustalonym miejscu i terminie szkolenia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Organizator szkolenia jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca szkolenia na terenie województwa podlaskiego. 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany terminów i miejsca szkoleń z przyczyn losowych uprzedzając Przedsiębiorstwo o dokonanych zmianach w odpowiednim terminie.

6 3. Ogólne zasady organizacyjne dotyczące uczestnictwa w szkoleniach oraz harmonogram zajęć zostaną przekazane uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. 11 Oświadczenie Przedsiębiorstwa Beneficjenta Pomocy 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż KIEROWCA ZAWODOWY- podstawą branży transportowej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o braku obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 12 Postanowienia końcowe 1. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z powodów uniemożliwiających mu dalszy udział w projekcie. 2. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a. Rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu określonej w 2 ust. 1, b. Rażącego naruszenia przez Przedsiębiorstwo postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora. 3. Wypowiedzenie postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Przedsiębiorstwo oświadcza, iż zapoznało się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie i w pełni akceptuje jego postanowienia. 7. Spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia. 8. Przedsiębiorstwo zostało poinformowane o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553) za składanie fałszywych zeznań. 9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oryginały Załączników do Umowy przechowywane będą w u Organizatora, w Biurze Projektu. Na życzenie Przedsiębiorstwa Organizator ma obowiązek sporządzenia kopii ww. Załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Załączniki do umowy: WYPEŁNIA PRACODAWCA: Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa, wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami, Załącznik nr 2 Lista imienna pracowników zgłoszonych do uczestnictwa w Projekcie, Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, Załącznik nr 9 Oświadczenie dot. kwalifikacji przedsiębiorstwa MŚP Załącznik nr 10 Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej WYPEŁNIA UCZESTNIK PROJEKTU: Załącznik nr 5 Formularz zgłoszeniowy delegowanego pracownika, Załącznik nr 6 Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych, Załącznik nr 7 Deklaracja uczestnictwa pracownika w Projekcie, Załącznik nr 8 Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika delegowanego na szkolenie,.... Podpis Organizatora Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorstwa

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo