Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Prawo kanoniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Prawo kanoniczne"

Transkrypt

1 Załcznik nr 86 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Prawo kanoniczne JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 10 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 300. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posi wiedz i umiejtnoci w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Powinien wykaza si gruntown wiedz prawno-kanoniczn wymagan do podjcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kocielne wymaga ukoczonych studiów kanonistycznych. Powinien by przygotowany do aktywnoci jako pracownik administracji kocielnej. Powinien by przygotowany do działalnoci w sdownictwie kocielnym jako: sdzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwoci, obroca wzła małeskiego oraz w poradnictwie prawnym. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem łaciskim jako jzykiem specjalistycznym w zakresie prawa kanonicznego. Absolwent powinien równie mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz by przygotowany do podejmowania prac badawczych i podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

2 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Logiki i metodologii dla prawników Etyki Filozofii prawa Prawa rzymskiego Historii powszechnego prawa kanonicznego Teologii 7. Teorii prawa B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Historii kocielnego prawa polskiego 2. Teorii prawa kanonicznego 3. Norm ogólnych prawa kanonicznego 4. Ustroju Kocioła 5. Prawa zakonnego 6. Prawa o posłudze nauczania 7. Prawa o sakramentach 8. Prawa małeskiego i rodzinnego 9. Prawa majtkowego 10. Prawa karnego 11.Prawa procesowego 12. Kocielnego prawa publicznego 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie logiki i metodologii dla prawników Treci kształcenia: Przedmiot, zadania, metody oraz podziały logiki, porównanie logiki z dialektyk. Elementy ontologii atrybutów i ontologii mnogociowej. Elementy teorii i relacji, funkcje i odwzorowania, jzyk i metajzyk, prawda logiczna i wynikanie logiczne w logice. Uzasadnienie i rozumowanie. Błdy w dedukcji, reguły wnioskowania, dowód, funkcje semantyczne wyrae. Definicje i błdy w definicjach. Metodologia ogólna pojcie, rodzaje i cel seminariów naukowych. Podstawy samodzielnej, metodycznej pracy naukowej kwerenda naukowa, technika opisu bibliograficznego. Metodologia szczegółowa temat rozprawy naukowej, wymogi stawiane pracy, konstrukcja pracy, odnoniki i przypisy, wykaz bibliografii, estetyka pracy, zagadnienie plagiatu. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: samodzielnego analizowania tekstów prawnych i ich interpretacji w szerszym kontekcie prawnym; krytycznej oceny argumentacji stanowisk teoretycznych; korzystania z podstawowych narzdzi formalnych w celu oceny poprawnoci definicji i rozumowa; korelacji przepisów w danej dziedzinie prawa; posługiwania si metod naukow przy pracy twórczej. 2. Kształcenie w zakresie etyki Treci kształcenia: Moralno jako przedmiot etyki. Naczelne kategorie dobro i zło. Norma prawna i norma moralna. Etyka jako teoria moralnoci. Prawo natury. Moralno a inne formy regulacji zachowa. Moralno ycia zbiorowego a indywidualny system wartoci. Demokracja, tolerancja, prawa człowieka. Rozumienie sprawiedliwoci. Wolno i 2

3 odpowiedzialno jako podstawowe wartoci ycia publicznego. Dylematy prawne i moralne wynikajce z pluralizmu wiatopogldowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: dostrzegania i identyfikowania dylematów etycznych zwizanych ze stosowaniem prawa; stosowania zabezpiecze chronicych przed relatywizmem prawnym. 3. Kształcenie w zakresie filozofii prawa Treci kształcenia: Pojcie i ródła filozofii. Główne kierunki i nurty filozoficzne w aspekcie historycznym. Liberalizm gospodarczy i polityczny. Ateizm. Personalizm tomistyczny. Postmodernizm i neoliberalizm. Koncepcja człowieka i społeczestwa według Jana Pawła II. Europejski humanizm. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia pochodzenia i celu prawa w tym prawa kanonicznego. 4. Kształcenie w zakresie prawa rzymskiego Treci kształcenia: Pojcie i ródła prawa rzymskiego. Dzieje prawa rzymskiego po kodyfikacji Justyniaskiej. Prawo osobowe. Prawo rodzinne i małeskie. Rzymskie prawo rzeczowe. Prawo spadkowe. Prawo o zobowizaniach. Rzymskie prawo procesowe. Wpływ prawa rzymskiego na histori prawa kanonicznego oraz na histori prawa pastwowego w Europie i w Polsce. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i wyjaniania pocztków i historii współczesnych instytucji prawa i prawa kanonicznego. 5. Kształcenie w zakresie historii powszechnego prawa kanonicznego Treci kształcenia: ródła prawa kanonicznego. Zbiory prawa kanonicznego przed dekretem Gracjana. Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Canonici. Uchwały soborów. Kodeksy Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku. Kodeks Kanonów Kociołów Wschodnich z 1990 roku. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania wiedzy historyczno-prawnej do interpretacji obowizujcych przepisów prawnych. 6. Kształcenie w zakresie teologii Treci kształcenia: Wprowadzenie do Pisma witego. Eklezjologia. Sakramentologia ogólna i szczegółowa. Teologia fundamentalna i chrystologia. Dogmatyka traktat o Trójcy witej i o łasce. Teologia moralna fundamentalna i szczegółowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pojmowania natury, celu i misji Kocioła; rozumienia podstaw biblijno-teologicznych prawa kanonicznego. 7. Kształcenie w zakresie teorii prawa Treci kształcenia: Miejsce normy prawnej w zespole norm społecznych. Normy prawne a normy etyczne. Budowa normy prawnej. Stosunki prawne. ródła prawa. System prawa. Techniki tworzenia prawa. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa. Praworzdno. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj i zasad prawnych; analizowania tekstów prawnych; tworzenia prawa; dokonywania wykładni prawa; stosowania prawa. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie historii kocielnego prawa polskiego Treci kształcenia: ródła kocielnego prawa polskiego prawo synodalne, prawo legackie, kodyfikacje kocielnego prawa polskiego, archiwa kocielne, stosunki religijne, społeczne i obyczajowe, kultura, owiata oraz mentalno polskiego społeczestwa danej epoki w prawie partykularnym. Akta Konferencji Biskupów. Działalno prawodawcza arcybiskupów i biskupów w ich jednostkach organizacyjnych, szczególnie w organizowaniu ycia kocielnego. Realizacja uchwał soborowych i norm kodeksowych na synodach diecezjalnych, prowincjonalnych i plenarnych. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia norm prawa partykularnego i jego funkcjonalnoci w społeczestwie polskim w danej epoce. 2. Kształcenie w zakresie teorii prawa kanonicznego Treci kształcenia: Metodologia w wykładzie prawa. Analiza zjawiska prawnego w Kociele. Próby definicji normy kocielnej. Obowizywanie normy kanonicznej. Relacja do prawa natury i prawa Boego. Stosowanie prawa w Kociele. Oryginalne instytucje prawne w systemie prawa kanonicznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia pochodzenia i celu oraz zada normy kanonicznej. 3. Kształcenie w zakresie norm ogólnych prawa kanonicznego Treci kształcenia: Ustawy kocielne. Zwyczaj. Dekrety ogólne. Instrukcje. Akty administracyjne. Statuty i przepisy porzdkowe. Osoby fizyczne i prawne. Akty prawne. Władza rzdzenia. Urzdy kocielne. Przedawnienie. Obliczanie czasu. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawowymi zasadami prawa kanonicznego. 4. Kształcenie w zakresie ustroju Kocioła Treci kształcenia: Natura i istota Kocioła. Pochodzenie struktur widzialnych. Najwysza władza w Kociele Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów. Osoby i instytucje współuczestniczce w wykonywaniu najwyszej władzy kocielnej Synod Biskupów, Kolegium Kardynałów, Kuria Rzymska, Legaci papiescy. Kocioły partykularne i ich zwizki. Biskupi. Synody partykularne. Konferencja Biskupów. Organizacja wewntrzna Kociołów partykularnych kuria diecezjalna, rady diecezjalne, kolegia kanoników, parafie, proboszczowie, struktury lokalne. Podstawowe uprawnienia i obowizki wiernych chrzecijan. Obowizki i uprawnienia duchownych. Prałatury personalne. Stowarzyszenia wiernych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: dostrzegania i identyfikowania instytucji kocielnych; wyjanienia przydatnoci instytucji kocielnych w realizacji misji Kocioła. 5. Kształcenie w zakresie prawa zakonnego Treci kształcenia: Normy wspólne wszystkim instytutom ycia konsekrowanego. Instytuty zakonne. Domy zakonne ich erekcja i znoszenie. Zarzd instytutów zakonnych. Przyjmowanie kandydatów i kształcenie członków. Obowizki i prawa instytutów oraz ich członków. Apostolstwo instytutów. Wyłczenie członków z instytutu. Konferencje wyszych przełoonych. Instytuty wieckie. Stowarzyszenia ycia apostolskiego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania stylu ycia konsekrowanego; formułowania porad prawnych w zakresie prawa wewntrznego instytutu. 6. Kształcenie w zakresie prawa o posłudze nauczania Treci kształcenia: Rodzaje i sposoby przepowiadania słowa Boego. Misyjna i apostolska działalno Kocioła. Wychowanie katolickie rodzaje i typy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyszych, ich działalno edukacyjna. Wysze Seminaria Duchowne. rodki społecznego przekazu. Wyznanie wiary. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: dostrzegania, rozumienia i ustosunkowania si do działalnoci ewangelizacyjnej Kocioła i problemów z tym zwizanych. 7. Kształcenie w zakresie prawa o sakramentach Treci kształcenia: Zagadnienia wstpne. Materia i forma sakramentu. Zasady administrowania sakramentami. Poszczególne sakramenty chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, wicenia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania przepisów regulujcych owocne sprawowanie i przyjmowanie sakramentów witych w Kociele tak, aby były one ródłem łaski. 8. Kształcenie w zakresie prawa małeskiego i rodzinnego 4

5 Treci kształcenia: Pojcie małestwa i rodziny. Władza Kocioła nad małestwem. Sakramentalno i nierozerwalno małestwa chrzecijaskiego. Małestwo naturalne. Czynnoci poprzedzajce zawarcie małestwa. Przeszkody małeskie. Zgoda małeska. Kanoniczna forma zawarcia małestwa. Małestwa mieszane. Skutki małestwa. Rozłczenie małonków. Uniewanienie małestwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania przepisów stojcych na stray trwałoci małestwa i rodziny; wspomagania wiernych przeywajcych trudnoci w tym wzgldzie. 9. Kształcenie w zakresie prawa majtkowego Treci kształcenia: Pojcie dóbr doczesnych. Zasady nabywania dóbr. Zarzd dobrami materialnymi. Umowy, zwłaszcza alienacja. Pobone zapisy i testamenty. Pobone fundacje. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zagadnie z zakresu prawa majtkowego; wspierania kocielnych osób prawnych i fizycznych w administrowaniu dobrami materialnymi. 10. Kształcenie w zakresie w zakresie prawa karnego Treci kształcenia: Pochodzenie władzy karania w Kociele. Pojcie przestpstwa kocielnego. Pojcie i rodzaje kar kocielnych. Karanie przestpstw w ogólnoci. Ustawa karna i nakaz karny. Podmiot sankcji karnych. Kary oraz inne rodki karne. Zasady wymierzania kar kocielnych. Ustanie kar. Kary za poszczególne przestpstwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia wzajemnych zwizków przyczynowych midzy przestpstwem a kar kocieln; wieloaspektowego interpretowania zachowa negatywnych w społecznoci kocielnej. 11. Kształcenie w zakresie prawa procesowego Treci kształcenia: Właciwoci sdu. Stopnie trybunałów. Zasady działania. Strony w sprawie. Skargi i zarzuty. Wprowadzenie sprawy. Zawizanie sporu. Instancja sporu. Dowody. Sprawy wpadkowe. Ogłoszenie akt. Zamknicie postpowania dowodowego. Dyskusja sprawy. Orzeczenie sdziego. Zaskarenie wyroku. Stan rzeczy osdzonej i przywrócenie do stanu poprzedniego. Koszty sdowe i bezpłatna pomoc. Wykonanie wyroku. Kanoniczny proces małeski sprawy o orzeczenie niewanoci małestwa, sprawy o separacje małonków, proces o dyspens od małestwa zawartego i niedopełnionego, proces dotyczcy domniemanej mierci współmałonka. Procesy administracyjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si przepisami procesowymi w celu rozstrzygania zawiłych spraw yciowych; poszukiwania i konstruowania rozwiza prawnych trudnych sytuacji yciowych. 12. Kształcenie w zakresie kocielnego prawa publicznego Treci kształcenia: Relacje midzy pastwem a Kociołem w aspekcie historycznym i współczesnym. Zasady relacji midzy Kociołem a pastwem w nauczaniu Soboru Watykaskiego II i papiey posoborowych. Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z pastwami i organizacjami midzynarodowymi. Umowy midzynarodowe midzy Stolic Apostolsk a pastwami w szczególnoci konkordaty midzy Stolic Apostolsk a Polsk. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia problemów dotyczcych obecnoci Kocioła w wiecie; ustosunkowywania si do problemów zwizanych z obecnoci Kocioła w duchu dialogu i współdziałania midzy pastwem a Kociołem. IV. PRAKTYKI Praktyki trwaj nie krócej ni 3 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. 5

6 V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu jzyka łaciskiego w wymiarze 150 godzin, którym przypisa naley 5 punktów ECTS. 3. Programy nauczania powinny zawiera treci poszerzajce wiedz ogóln w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 4. Przy tworzeniu programów nauczania powinna zosta uwzgldniona Konstytucja Apostolska Sapientia Christiana, wydana przez Papiea Jana Pawła II (15 kwietnia 1979 roku), oraz powinny by uwzgldnione Zarzdzenia Kongregacji Wychowania Katolickiego wprowadzajce w ycie t Konstytucj (wydane 29 kwietnia 1979 roku). 5. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie si do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 6

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 98 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 87 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 10 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 109 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo Załcznik nr 14 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok Nazwa kursu Etyka i kultura zawodu urzędnika Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / I Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.3.PS.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo