ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON: , w imieniu której działa: - Dariusz Żuk Prezes Zarządu - Jacek Aleksandrowicz Wiceprezes Zarządu Dane do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: Droga do Polski Przedsiębiorczej Tytuł projektu Informacje o projekcie Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizuje projekt Droga do Polski Przedsiębiorczej. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie i wdrożenie najlepszego na skalę europejską zintegrowanego systemu kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w postaci współdziałających ze sobą 50 oddziałów Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i 9 AIP Business Link. Głównym zadaniem realizacji projektu jest stworzenie systemu preinkubacjiinkubacji, zawierającego proinnowacyjne wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i testujących swoje pomysły w ramach AIP oraz usługi inkubacyjne dla młodych firm, zwłaszcza firm technologicznych, które przeszły fazę preinkubacji i w sposób naturalny mogą wejść do fazy inkubacji i uzyskać stosowna pomoc w Business Linkach. Więcej informacji na Dostosowanie i rozbudowa systemu informatycznego o nowe funkcjonalności Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i rozbudowa systemu informatycznego Zamawiającego związana z wdrażeniem nowych usług. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zakupu oprogramowania w postaci: modułu systemu obsługi magazynowej, modułu bankowości elektronicznej w rozumieniu homebankingu, modułu panelu startupów, modułu zarządzania programem AIP i rozszerzenia modułu budżetowania o budżety procentowe. Zamawiający rozumie zakup oprogramowania w postaci wszelkich czynności związanych z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego koniecznych do nabycia, wytworzenia,

2 przeanalizowania, zaimplementowania, testowania, zakupu licencji, instalowania tego oprogramowania. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie stworzenie modułów łącznie z opracowaniem graficznym (zgodnymi z wytycznymi i zasadami wizualizacji przekazywanymi na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego). Stworzenie nowych modułów i rozszerzenie instniejących ma na celu usprawnienie obsługi startupów (Przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez Zamawiającego według pomysłu biznesowego opracowanego przez uczestnika programu AIP, posiadające wyodrębioną strukturę kosztowoprzychodową ) skupionych wokół ekosystemu inkubatorów AIP. Oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia musi być kompatybilne i zintegrowane z istniejącymi już funkcjonalnościami systemu informatycznego Zamawiającego System informatyczny Zamawiającego składa się aktualnie z dwóch części: portal zewnętrzny i portal wewnętrzny (dostępny po zalogowaniu). Szczegółowy opis istniejącego systemu informatycznego Zamawiającego zawiera załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego. Główne minimalne założenia/wymagania funkcjonale modułów stanowiących przedmiot zamówienia: 1. Bankowość elektroniczna w rozumieniu homebanking. Założeniem modułu jest kontrolowanie przepływu środków pieniężnych na kontach Zamawiającego, w tym w szczególności: wykonywania przelewów zewnętrznych, przeksięgowań pomiędzy kontami, przyjmowania przelewów zewnętrznych na odpowiednio zdefiniowane konta, sprawdzania możliwości wykonania przelewów (walidacja), raportowanie o stanach kont. System musi być w stanie obsłużyć minimum oddzielnych kont Zamawiającego, lub kont wirtualnych. Moduł Bankowości Elektronicznej- wymagania minimalne dotyczące funkcjonalności: Otwarcie i prowadzenie konta, lub konta wirtualnego Przyjmowanie wpłat i wypłat na konta, lub konta wirtualne Możliwość opłacania wprowadzonych do systemu faktur kosztowych Możliwość opłacania wprowadzonych do systemu rachunków do umów Sprawdzanie możliwości wykonania przelewów w zależności od ilości środków na koncie Sprawdzanie sald, w celu braku możliwości do doprowadzenia do salda ujemnego Dostęp do sald, raportów, przeksięgowań z poziomu

3 oprogramowania Navireo Możliwość dodawania nowych reguł zachodzących automatycznie na podstawie kryteriów zadanych przez użytkownika, w tym przeksięgowań pomiędzy kontami. Moduł bankowości elektronicznej musi współpracować z systemem bankowym BreBank, oraz w przypadku zmiany/aktualizacji systemu przez bank, musi zostać odpowiednio dostosowany w ramach gwarancji. 2. Moduł Obsługi Magazynowej: Założeniem modułu jest umożliwienie prowadzenia oddzielnego magazynu przez każdy startup działający w programie AIP. Moduł musi umożliwić dodawanie towaru do magazynu na podstawie faktur wprowadzanych w module Finansowym, przeglądanie magazynu, a także oznaczenie towaru jako środka trwałego. Moduł Obsługi magazynowej- wymagania minimalne dotyczące funkcjonalności: Prowadzenie oddzielnego magazynu dla każdego pionu prowadzonego w organizacji Zamawiającego Możliwość wyświetlenia zawartości magazynu poprzez właściciela odpowiedniego pionu Automatyczne generowanie wymaganych dokumentów magazynowych podczas wystawiania faktur powiązanych z towarem Automatyczne generowanie wymaganych dokumentów magazynowych podczas wprowadzania faktur zakupowych z towarem, który powinien znaleźć się na magazynie danego pionu Sprawdzenie możliwości wystawienia faktur sprzedaży na zakupiony towar Możliwość dodania towaru na podstawie faktury zakupu. Możliwość zarządzania magazynami przez oprogramowanie Navireo. Możliwość zablokowania wywołania skutku magazynowego w określonych przypadkach. Możliwość ręcznych korekt z poziomu oprogramowania Navireo Dodanie odpowiednich raportów w Navireo w celu inwentaryzacji towarów, w tym na określony dzień. 3. Rozszerzenie funkcjonalności modułu Budżetowania: Założeniem rozszerzenia funkcjonalności modułu budżetowania jest dodanie pełnej obsługi budżetów procentowych w ramach istniejącego już modułu, lub stworzenie modułu kompatybilnego z istniejącym modułem budżetowania, który będzie umożliwiał rozliczanie budżetów procentowych, zależnych od przychodu poszczególnych obszarów

4 organizacyjnych. Moduł Budżetowania wymagania minimalne rozszerzenia dotyczące funkcjonalności: Umożliwienie tworzenia budżetów procentowych Umożliwienie wyboru organizacji z katalogu globalnego służących do wyliczenia przychodu Umożliwienie wyboru organizacji z katalogu globalnego uprawnionych do wykorzystywania budżetu Umożliwienie rozliczania faktur w rozbiciu na poszczególne jednostki Automatyczne zliczanie przychodu z wybranych organizacji Automatyczne zliczanie kosztów z wybranych organizacji 4. Moduł Panel Startupów Moduł Panel Startupów służy do zarządzania wszelkimi informacjami dotyczącymi startupów funkcjonujących w programie AIP. Moduł ma za zadanie umożliwiać podgląd wyników finansowych, płatności, danych dotyczących podpisywanych umów, zobowiązań prawnych i finansowych, podpisywanych umów cywilno prawnych i przechowywanie dodatkowych materiałów powiązanych z danym startupem. Panel Startupów powinien zawierać co najmniej: Moduł Panel Startupów wymagania minimalne rozszerzenia dotyczące funkcjonalności: Nazwa startupu, opis jego działania i data rozpoczęcia działalności w AIP Dane właściciela i współwłaścicieli startupu: Imię i nazwisko założyciela, adres zamieszkania, , telefon, seria i numer dowodu, numer pesel, nr konta bankowego (prywatnego) Skan podpisanej umowy pomiędzy założycielem startupu a AIP Skan dowodu oraz skan legitymacji studenckiej (opcjonalnie) Strony www, konta allegro, serwisy powiązane ze firmą i prowadzoną przez nią działalnością Informacja o podpisanych umowach, kontraktach, realizacjach, gwarancjach integracja z modułem Panelu Prawnika i możliwość dodawania ręcznego na podstawie osobnych uprawnień Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia osiągane przez dany startup Obroty startupu, wypłaty środków na UCP (umowy cywilno prawne) dane automatycznie pobierane z

5 systemu księgowego Status startupu aktywna, zawieszone, rozwiązana informacja porównywana także z systemem księgowym Status płatności startupu wobec AIP (informacja zaczytywana z systemu księgowego) Data zakończenia działalności wraz z możliwością zamknięcia startupu z poziomu tego modułu Po zakończeniu współpracy z AIP informacja o kontynuacji biznesu lub zakończeniu (możliwość prowadzenia dalszej edycji rozwoju startupu) Powiązane ze startupem dzieła, możliwość ich dodawania i przechowywania, a także tworzenia notatek. Pełne możliwości sortowania, wyszukiwania, grupowania startupów (np. zawężenie bazy wyników do określonej grupy wiekowej, płci, regionu działania, Inkubatora, branży, obrotów itp.) Wyszukiwanie po danych np. nazwisku, nazwie, serwisie powiązanym ze startupem itp. Analiza danych, statystyki w podziale na branże, Inkubatory, Startupy Moduł umożliwia szczegółowe nadawanie uprawnień, widoków i dostępów poszczególnych użytkowników (Zamawiającego i startupów prowadzących działalność pod AIP) zostanie ustalona na etapie realizacji przedmiotu zamówienia podczas fazy analizy. 5. Moduł Zarządzania a programem AIP Moduł Zarządzania programem AIP ma za zadanie efektywnie zarządzać wdrażaniem programu AIP poprzez generowanie różnych zestawień, możliwość zaczytywania różnych danych związanych z działalnością poszczególnych oddziałów Zamawiącego, ich nadzór i wyróżnianie najlepszych startupów Zamawiającego. Moduł Zarządzania Programem AIP wymagania minimalne rozszerzenia dotyczące funkcjonalności: Widok zbiorczych kwot przychodów poszczególnych oddziałów z pobieranych opłat Rozliczenia wewnętrzne wyliczenie budżetu należnego dla oddziału na bazie miesięcznych przychodów wraz z połączeniem z modułem budżetowania Zestawienie pełnych danych oddziału wprowadzanych przez Dyrektorów oddziału w tym: - kadra oddziału (dane osób działających w danym oddziale)

6 - osoby, instytucje współpracujące kontakty (pola do edycji) - prowadzone działania i projekty (pola do edycji) Zaczytywanie zestawień z Modułu Panelu Startupów: - 5 najlepszych startupów pod względem obrotów w danym miesiącu - 3 najlepsze wyróżnione startupy Monitoring działań Dyrektorów oddziałów w ramach wewnętrznych obszarów Zamawiającego - zestawienie spotkań -StartUp Kick Off (w połączeniu z panelem startupów) - zestawienie spotkań -StartUP Training (zaczytywanie zdjęć z eventów - galeria i opis) - zestawienie spotkań z mentorami StartUp Mentoring (baza Mentorów, terminarz spotkań) Monitoring działań Dyrektorów oddziałów w ramach wewnętrznego obszaru SPOŁECZNOŚĆ AIP - zestawienie zrealizowanych wydarzeń -StartUP Mixerów innych wydarzeń cyklicznych (zaczytywanie zdjęć i opis) - zestawienie zrealizowanych spotkań - StartUP Cup ów wydarzeń cyklicznych (zaczytywanie zdjęć i opis) Generowanie pełnego raportu miesięcznego z danego, lub wybranych oddziałów Śledzenie historii zmian w module (możliwość podglądu wcześniejszych wersji) Ogólne zasady wdrożenia moduł odułów stanowiących przedmiot zamówienia wymagania minimalne. 1 Logowanie do modułów Logowanie powinno zostać zintegrowane z systemem informatycznym Zamawiającego w postaci portalu portal.przedsiebiorca.pl. Wykonawca wykorzysta istniejące możliwości logowania w oparciu istniejący system wspólnego logowania. 2 Dane Dane powinny być pobierane z istniejącego systemu informatycznego Zamawiającego i nowe/rozszerzane moduły muszą umożliwić wymianę danych pomiędzy systemem zewnętrznym i wewnętrznym, a także pomiędzy poszczególnymi modułami systemu wewnętrznego. Moduły Bankowość elektroniczna (w rozumieniu Homebanking) i moduł Obsługi Magazynowej muszą współpracować z oprogramowaniem ERP Navireo. Moduły muszą umożliwić dwustronne przesyłanie danych z i do Navireo. Generowanie przelewów, sprawdzanie dostępności środków, przeglądanie magazynów i wszelkie operacje na nich muszą być dostępne po stronie oprogramowania Navireo i posiadać swoje

7 odzwierciedlenie w wykonanych przez Wykonawcę modułach. Moduł panel startupów musi pobierać dane finansowe z Navireo, oraz inne dane, które mogą zostać zaczerpnięte z istniejącego systemu. Moduł Zarządzania Inkubatorami musi pobierać dane z Navireo, a poszczególne raporty, jeśli istnieje możliwość techniczna także powinny być w nim dostępne. 3.Integracja Nowe i rozszerzone moduły muszą zostać zintegrowane z istniejącym systemem informatycznym na koszt Wykonawcy, a także zostaną wystawione odpowiednie webservice y, według wymagań zamawiającego, dla aplikacji zewnętrznych, które pozwolą na późniejszą integrację z nowymi modułami. Moduły muszą być przystosowane do działania na przynajmniej pięciu komercyjnych przeglądarkach internetowych Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Moduły muszą być zbudowane w sposób umożliwiający ich dalszą rozbudowę. Moduły muszą korzystać z istniejących baz MySQL i MSSQL wykorzystywanych w aktualnym systemie informatycznym. Po stworzeniu modułów i odbiorze ich na przygotowanym przez Wykonawcę środowisku testowym na serwerach testowych Zamawiającego do zadań Wykonawcy będzie należało pełne wdrożenie modułów na serwerach produkcyjnych wraz z przygotowaniem środowiska testowego i produkcyjnego, konfiguracją modułów i ustawienia uprawnień. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie będzie stanowiła modyfikacji istniejącego oprogramowania systemu informatycznego Zamawiającego. 4. Sposób Realizacji: Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia została przeprowadzona zgodnie z uzgodnioną na etapie realizacji metodyką. Wykonawca będzie stosował w trakcie realizacji projektu metodykę zarządzania projektem. Moduły powinny uwzględniać wytyczne i zalecenia Zamawiającego na etapie ich przygotowywania i powinny być poprzedzone analizami wymagań i potrzeb wykonywanymi w siedzibie zamawiającego. Opisy poszczególnych modułów w zapytaniu ofertowym stanowią podstawę, która zostanie rozwinięta, powiększona i uszczegółowiona podczas fazy analizy. W efekcie prac analitycznych powinny zostać stworzone dokumenty zawierające rozwiązania funkcjonalne oprogramowania realizujące potrzeby Zamawiającego związane z zamawianym oprogramowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania przedstawionych projektów funkcjonalnych powstałych w wyniku prac analitycznych. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i

8 przygotowania kolejnej wersji projektów funkcjonalnych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Projekty Funkcjonalne są podstawą do rozpoczęcia wykonywania prac, lecz mogą ulegać uszczegółowieniom i doprecyzowaniom na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie wykonywania prac Wykonawca przekaże odpowiednie wytyczne i przeprowadzi instruktaż dla administratorów i użytkowników po stronie zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby proces realizacji przedmiotu zamówienia podzielony logicznie na fazy ułatwiające zarządzanie i określanie stanu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje, aby realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na fazy: I -Analizy potrzeb Zamawiającego II -Stworzenia projektów funkcjonalnych modułów III -Implementacji rozwiązania zawierającą kodowanie, usuwanie błędów, testy modułów po stronie wykonawcy IV -Testowania i analizy poprawności działania rozwiązań w kontekście założeń projektowych po stronie Zamawiającego -Instruktaż użytkowników i administratorów -Konserwacji systemu (przez konserwację Zamawiający rozumie poprawę błędów, adaptację, poprawę efektywności do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) Oferent może zaproponować inny podział faz projektu, ale musi on zostać uzgodniony z Zamawiającym. Utworzone w wyniku realizacji zamówienia oprogramowanie powinno no: Wykonawca zapewni aktualizację całości oprogramowania, w szczególności poprzez dostarczanie i wdrażanie kolejnych wersji oprogramowania umożliwiającego dalsze jego wykorzystywanie przez AIP w następstwie ewentualnych zmian w systemie bankowym w ramach którego prowadzone są rachunki bankowe Zamawiającego. być w pełni skonfigurowane, a więc przygotowane do realizacji opisanych funkcjonalności, kompatybilne wewnętrznie (poszczególne elementy oprogramowania muszą poprawnie współpracować w ramach systemu), posiadać wszelkie wymagane w opisie przedmiotu zamówienia instrukcje, gwarancje i licencje. Zamawiane oprogramowanie musi charakteryzować się wymienionymi poniżej cechami: a) wysokim poziomem niezawodności oraz wysoką integralnością danych,

9 b) wysokim poziomem bezpieczeństwa danych na wszystkich etapach ich przetwarzania, c) skalowalnością i otwartością infrastruktury sprzętowoprogramowej tj. umożliwiać nieograniczoną rozbudowę, w celu sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i zmieniającej się liczby użytkowników, d) oparciu o centralny serwer, e) dostępem zdalnym poprzez przeglądarkę internetową pracującą pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego, ze zdalnych lokalizacji tak w sieci LAN, jak i poprzez sieć Internet, bez używania pośrednich programów klienckich, f) wydajnym gromadzeniem i przetwarzaniem danych w strukturach relacyjnej bazy danych, g) sprawnym transferem danych pomiędzy poszczególnymi elementami oprogramowania, h) ergonomią w szczególności: czytelnym i intuicyjnym interfejsem, przejrzystym menu, jednolitym rodzajem interfejsu graficznego oraz sposobem obsługi wszystkich modułów Systemu, poprawnym wydrukiem z Systemu na drukarkach laserowych i atramentowych. 5.Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości, obejmującą niewadliwe funkcjonowanie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia (modułów), za wyjątkiem okoliczności wynikłych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy na okres 36 miesięcy od odbioru końcowego prac. Jeśli przedmiot umowy będzie posiadał wady, Wykonawca w ramach gwarancji i bez żądania dodatkowego wynagrodzenia, dokona stosownych zmian lub uzupełnień w przedmiocie zamówienia oraz w odpowiednio dostarczonej dokumentacji (jeżeli dotyczy), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Terminy o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą jednak krótsze niż poniżej: a) wady krytyczne tj. wady przerywające prawidłową prace modułu bankowości lub uniemożliwiające uruchomieniejego istotnej funkcjonalności dla większości użytkowników będą usuwane w terminie 8 godzin od momentu zgłoszenia, a system niezwłocznie zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wykonanie niepoprawnych przelewów. b) wady krytyczne innych modułów tj. wady przerywające prawidłową prace innych modułów lub uniemożliwiające uruchomienie istotnej funkcjonalności dla większości użytkowników będą usuwane w terminie 24 godzin od

10 momentu zgłoszenia. c) pozostałe wady przedmiotu zamówienia będą usuwane w przeciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca bezwarunkowo przeniesie na Zamawiającego, za wynagrodzeniem określonym w ofercie, wyłączne prawa majątkowe, licencje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wszystkich istniejących praw własności intelektualnej, w szczególności stanowiących majątkowe prawa autorskie przysługujące Wykonawcy jako twórcy oprogramowania, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Wykonawca oświadczy, że posiada całość praw autorskich do oprogramowania i jest uprawniony do przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy uprawnień licencyjnych Wykonawcy wynikających z takich elementów oprogramowania które są udostępniane przez osoby trzecie na postawie tzw. licencji publicznych (np. GPL, MIT, LGPL i innych). Przeniesienie autorskich praw majątkowych przysługujących w stosunku do oprogramowania obejmuje pola eksploatacji, wymienione w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: reprodukowanie w całości i w części poprzez zastosowanie dowolnej techniki i w dowolnej formie, instalowanie, wyświetlanie, wykorzystywanie, przesyłanie, zapisywanie, translacja, adaptowanie, zmienianie oprogramowania lub wprowadzanie wszelkich innych zmian w oprogramowaniu. Wykonawca wyrazi zgodę, iż Zamawiający w sposób wyłączny, będzie mógł wykonywać prawa zależne w odniesieniu do oprogramowania i innych utworów, co do którego prawa autorskie zostały przeniesione umowy zawartej z Wykonawcą. Zgoda obejmie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw całego świata. Zamawiający będzie tym samym uprawniony do wykonywania zmian i modyfikacji oprogramowania a także do wyrażania zgody na wprowadzanie dowolnych opracowań, zmian i przeróbek oraz adaptacji oprogramowania. Wykonawca i Zamawiający potwierdzą, że prawa autorskie do takich opracowań, zmian, przeróbek i adaptacji będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w zapytaniu ofertowym powyżej. Wykonawca wyrazi zgodę na dysponowanie, rozporządzanie i wykorzystywanie oprogramowania oraz dysponowanie rozporządzanie i wykorzystywanie opracowań, zmian, przeróbek, tłumaczeń i adaptacji oprogramowania na wszelkich znanych polach eksploatacji, wedle własnego uznania Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca potwierdzi, że nie odwoła powyższej zgody w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

11 6. Dokumentacja W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia do dnia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodnie z przekazanymi wytycznymi dotyczącymi jej wizualizacji, obejmującą co najmniej: kody źródłowe, opis kodów źródłowych, pliki instalacyjne, instrukcję użytkownika i administratora poszczególnych modułów w formie papierowej i elektronicznej otwieranej przez ogólnodostępne aplikacje na nośniku danych, projekty funkcjonalne poszczególnych modułów projekty powdrożeniowe poszczególnych modułów. W zależności od przyjętej przez Strony metodologii realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów. Termin realizacji Odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony do dnia 10 grudnia 2014 roku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji. Wykonawca wystawia fakturę VAT/rachunek po protokolarnym odbiorze końcowym przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia. Forma płatności Koszty dostawy (jeżeli dotyczy) Kryteria oceny ofert Płatność realizowana będzie na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności. W związku z ewentualnymi opóźnieniami powodowanymi przez Instytucje Pośredniczące, w przekazaniu środków publicznych przeznaczonych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego przesunięcia terminu płatności. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. nie dotyczy 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria: Cena całkowita brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia % 2. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres Zamówienia przedstawiony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena oferty

12 winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu Zamówienia oraz podatek PTU. 3. Przygotowanie ceny oferty. a) Oferent musi przygotować wycenę wykorzystując Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. b) Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. c) Oferta, w tym wszystkie proponowane w niej produkty, rozwiązania itp., muszą być zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Sposób realizacji Jednorazowo Do dnia r. do godz Termin składania oferty Sposób składania oferty (adres mailowy, nr faksu) Warunki udziału w postępowaniu zakupowym UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferty prosimy składać w formie elektronicznej (format pliku tekstowego kompatybilny z Microsoft Word 2007 albo Adobe Acrobat Reader) na adres lub w formie drukowanej na adres: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68, II piętro Warszawa z dopiskiem Oferta na Dostosowanie i rozbudowę systemu informatycznego O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 6. Wykonali co najmniej 5 wdrożeń oprogramowania w 5 przedsiębiorstwach z zakresu bankowości elektronicznej w rozumieniu homebankingu lub w są producentami oprogramowania z zakresu bankowości elektronicznej w

13 Sposób oferty przygotowania rozumieniu homebankingu, które zostało wdrożone w co najmniej 5 przedsiębiorstwach. 7. Wykonali co najmniej 5 wdrożeń oprogramowania w 5 przedsiębiorstwach z zakresu obsługi magazynowej lub w są producentami oprogramowania do obsługi magazynowej, które zostało wdrożone w co najmniej 5 przedsiębiorstwach. Zamawiający stwierdzi, że Oferent spełnił ww. warunki poprzez złożenie prawidłowo uzupełnionego i podpisanego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 1 do zapytania ofertowego zgodnie ze Sposobem przygotowania oferty określonym w zapytaniu ofertowym. 1.Na ofertę składają się : a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; b) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego ; c) Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty. Będzie miał również prawo wezwać Oferentów do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przesłanki odrzucenia ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego, b) zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków dostępu do udziału w postępowaniu, c) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert, d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, e) zostanie złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu wg zasad opisanych poniżej: Oferent nie może być powiązany osobowo i kapitałowo ze Zleceniodawcą, co rozumiane jest jako o uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; o posiadanie co najmniej 5 % udziałów lub akcji; o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania Ofertowego i załączników przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Wszelka korespondencja Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.03.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.03.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.03.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.01.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.01.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.01.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Tytuł projektu Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.09.2014r. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.09.2014r. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.09.2014r. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.10.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.10.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.10.2014 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2014 r. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI. - Dariusz Żuk Prezes Zarządu; - Jacek Aleksandrowicz Wiceprezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2014 r. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI. - Dariusz Żuk Prezes Zarządu; - Jacek Aleksandrowicz Wiceprezes Zarządu ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2014 r. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.09.2014 ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.09.2014 ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.09.2014 ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.07.2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.07.2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.07.2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.12.2013 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.12.2013 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.12.2013 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Z DNIA 20.04.2015 ROKU

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Z DNIA 20.04.2015 ROKU OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Z DNIA 20.04.2015 ROKU Pracodawca Opis projektu Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Kierowca wózka widłowego i wózka wysokiego składowania z obsługą magazynu- komputerowe programy magazynowo-sprzedażowe w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez: Warszawa 31.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, dla 31 osób które rozpoczęły działalność gospodarczą, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu

Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu Kielce, dn. 03.09.2013 r. w ramach Projektu Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu! współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu Z niepełnosprawnością na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CPV 79611000-0

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie o przedstawienie oferty handlowej na dostawę dwóch zintegrowanych środowisk programistycznych do tworzenia aplikacji wieloplatformowych w języku Object Pascal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Siwiałka, dnia 15.11.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Maszrol Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 Koszalin, dn. 24.02.2017 Zapytanie ofertowe nr 1/2017 w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3.2/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3.2/2016 Strona1 Kowary, 08.09.2016 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3.2/2016 LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna ul. Główna 1, 58-530 Kowary fax +48

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015

Strona 1 z 5. Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015 Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy postępowania P/223/DKZ/2015 Zaproszenie do składania ofert na: Rozbudowę portalu WEB.GOV.PL, strony Konferencji, bazy "Polskie firmy sektora e-gospodarki" -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Dojrzała kariera aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. 3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. 3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych 1-03-2016 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Nazwa Zamawiającego AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. ul. Świętosława 272A 39-200 Dębica email: finanse@aksil.pl 2. Określenie trybu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/2014

Zapytanie ofertowe 2/2014 Szczecin,04.03.204 r. Zapytanie ofertowe 2/204 W związku z realizacją inwestycji pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi do wytwarzania tabletek w firmie Adamus HT polegającej na zakupie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 12 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy 2-tygodniowej kampanii w podkarpackim radiu regionalnym, obejmującym swoim zasięgiem powiaty: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia r

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia r Wrocław, 01.03.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia 01.03.2017r Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016. z dnia 18 lipca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016. z dnia 18 lipca 2016 r. dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem w ramach projektu Opracowanie modułowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo