ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON: , w imieniu której działa: - Dariusz Żuk Prezes Zarządu - Jacek Aleksandrowicz Wiceprezes Zarządu Dane do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: Droga do Polski Przedsiębiorczej Tytuł projektu Informacje o projekcie Przedmiot zamówienia Opis zamówienia Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizuje projekt Droga do Polski Przedsiębiorczej. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie i wdrożenie najlepszego na skalę europejską zintegrowanego systemu kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w postaci współdziałających ze sobą 50 oddziałów Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i 9 AIP Business Link. Głównym zadaniem realizacji projektu jest stworzenie systemu preinkubacjiinkubacji, zawierającego proinnowacyjne wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i testujących swoje pomysły w ramach AIP oraz usługi inkubacyjne dla młodych firm, zwłaszcza firm technologicznych, które przeszły fazę preinkubacji i w sposób naturalny mogą wejść do fazy inkubacji i uzyskać stosowna pomoc w Business Linkach. Więcej informacji na Dostosowanie i rozbudowa systemu informatycznego o nowe funkcjonalności Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i rozbudowa systemu informatycznego Zamawiającego związana z wdrażeniem nowych usług. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zakupu oprogramowania w postaci: modułu systemu obsługi magazynowej, modułu bankowości elektronicznej w rozumieniu homebankingu, modułu panelu startupów, modułu zarządzania programem AIP i rozszerzenia modułu budżetowania o budżety procentowe. Zamawiający rozumie zakup oprogramowania w postaci wszelkich czynności związanych z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego koniecznych do nabycia, wytworzenia,

2 przeanalizowania, zaimplementowania, testowania, zakupu licencji, instalowania tego oprogramowania. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie stworzenie modułów łącznie z opracowaniem graficznym (zgodnymi z wytycznymi i zasadami wizualizacji przekazywanymi na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego). Stworzenie nowych modułów i rozszerzenie instniejących ma na celu usprawnienie obsługi startupów (Przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez Zamawiającego według pomysłu biznesowego opracowanego przez uczestnika programu AIP, posiadające wyodrębioną strukturę kosztowoprzychodową ) skupionych wokół ekosystemu inkubatorów AIP. Oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia musi być kompatybilne i zintegrowane z istniejącymi już funkcjonalnościami systemu informatycznego Zamawiającego System informatyczny Zamawiającego składa się aktualnie z dwóch części: portal zewnętrzny i portal wewnętrzny (dostępny po zalogowaniu). Szczegółowy opis istniejącego systemu informatycznego Zamawiającego zawiera załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego. Główne minimalne założenia/wymagania funkcjonale modułów stanowiących przedmiot zamówienia: 1. Bankowość elektroniczna w rozumieniu homebanking. Założeniem modułu jest kontrolowanie przepływu środków pieniężnych na kontach Zamawiającego, w tym w szczególności: wykonywania przelewów zewnętrznych, przeksięgowań pomiędzy kontami, przyjmowania przelewów zewnętrznych na odpowiednio zdefiniowane konta, sprawdzania możliwości wykonania przelewów (walidacja), raportowanie o stanach kont. System musi być w stanie obsłużyć minimum oddzielnych kont Zamawiającego, lub kont wirtualnych. Moduł Bankowości Elektronicznej- wymagania minimalne dotyczące funkcjonalności: Otwarcie i prowadzenie konta, lub konta wirtualnego Przyjmowanie wpłat i wypłat na konta, lub konta wirtualne Możliwość opłacania wprowadzonych do systemu faktur kosztowych Możliwość opłacania wprowadzonych do systemu rachunków do umów Sprawdzanie możliwości wykonania przelewów w zależności od ilości środków na koncie Sprawdzanie sald, w celu braku możliwości do doprowadzenia do salda ujemnego Dostęp do sald, raportów, przeksięgowań z poziomu

3 oprogramowania Navireo Możliwość dodawania nowych reguł zachodzących automatycznie na podstawie kryteriów zadanych przez użytkownika, w tym przeksięgowań pomiędzy kontami. Moduł bankowości elektronicznej musi współpracować z systemem bankowym BreBank, oraz w przypadku zmiany/aktualizacji systemu przez bank, musi zostać odpowiednio dostosowany w ramach gwarancji. 2. Moduł Obsługi Magazynowej: Założeniem modułu jest umożliwienie prowadzenia oddzielnego magazynu przez każdy startup działający w programie AIP. Moduł musi umożliwić dodawanie towaru do magazynu na podstawie faktur wprowadzanych w module Finansowym, przeglądanie magazynu, a także oznaczenie towaru jako środka trwałego. Moduł Obsługi magazynowej- wymagania minimalne dotyczące funkcjonalności: Prowadzenie oddzielnego magazynu dla każdego pionu prowadzonego w organizacji Zamawiającego Możliwość wyświetlenia zawartości magazynu poprzez właściciela odpowiedniego pionu Automatyczne generowanie wymaganych dokumentów magazynowych podczas wystawiania faktur powiązanych z towarem Automatyczne generowanie wymaganych dokumentów magazynowych podczas wprowadzania faktur zakupowych z towarem, który powinien znaleźć się na magazynie danego pionu Sprawdzenie możliwości wystawienia faktur sprzedaży na zakupiony towar Możliwość dodania towaru na podstawie faktury zakupu. Możliwość zarządzania magazynami przez oprogramowanie Navireo. Możliwość zablokowania wywołania skutku magazynowego w określonych przypadkach. Możliwość ręcznych korekt z poziomu oprogramowania Navireo Dodanie odpowiednich raportów w Navireo w celu inwentaryzacji towarów, w tym na określony dzień. 3. Rozszerzenie funkcjonalności modułu Budżetowania: Założeniem rozszerzenia funkcjonalności modułu budżetowania jest dodanie pełnej obsługi budżetów procentowych w ramach istniejącego już modułu, lub stworzenie modułu kompatybilnego z istniejącym modułem budżetowania, który będzie umożliwiał rozliczanie budżetów procentowych, zależnych od przychodu poszczególnych obszarów

4 organizacyjnych. Moduł Budżetowania wymagania minimalne rozszerzenia dotyczące funkcjonalności: Umożliwienie tworzenia budżetów procentowych Umożliwienie wyboru organizacji z katalogu globalnego służących do wyliczenia przychodu Umożliwienie wyboru organizacji z katalogu globalnego uprawnionych do wykorzystywania budżetu Umożliwienie rozliczania faktur w rozbiciu na poszczególne jednostki Automatyczne zliczanie przychodu z wybranych organizacji Automatyczne zliczanie kosztów z wybranych organizacji 4. Moduł Panel Startupów Moduł Panel Startupów służy do zarządzania wszelkimi informacjami dotyczącymi startupów funkcjonujących w programie AIP. Moduł ma za zadanie umożliwiać podgląd wyników finansowych, płatności, danych dotyczących podpisywanych umów, zobowiązań prawnych i finansowych, podpisywanych umów cywilno prawnych i przechowywanie dodatkowych materiałów powiązanych z danym startupem. Panel Startupów powinien zawierać co najmniej: Moduł Panel Startupów wymagania minimalne rozszerzenia dotyczące funkcjonalności: Nazwa startupu, opis jego działania i data rozpoczęcia działalności w AIP Dane właściciela i współwłaścicieli startupu: Imię i nazwisko założyciela, adres zamieszkania, , telefon, seria i numer dowodu, numer pesel, nr konta bankowego (prywatnego) Skan podpisanej umowy pomiędzy założycielem startupu a AIP Skan dowodu oraz skan legitymacji studenckiej (opcjonalnie) Strony www, konta allegro, serwisy powiązane ze firmą i prowadzoną przez nią działalnością Informacja o podpisanych umowach, kontraktach, realizacjach, gwarancjach integracja z modułem Panelu Prawnika i możliwość dodawania ręcznego na podstawie osobnych uprawnień Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia osiągane przez dany startup Obroty startupu, wypłaty środków na UCP (umowy cywilno prawne) dane automatycznie pobierane z

5 systemu księgowego Status startupu aktywna, zawieszone, rozwiązana informacja porównywana także z systemem księgowym Status płatności startupu wobec AIP (informacja zaczytywana z systemu księgowego) Data zakończenia działalności wraz z możliwością zamknięcia startupu z poziomu tego modułu Po zakończeniu współpracy z AIP informacja o kontynuacji biznesu lub zakończeniu (możliwość prowadzenia dalszej edycji rozwoju startupu) Powiązane ze startupem dzieła, możliwość ich dodawania i przechowywania, a także tworzenia notatek. Pełne możliwości sortowania, wyszukiwania, grupowania startupów (np. zawężenie bazy wyników do określonej grupy wiekowej, płci, regionu działania, Inkubatora, branży, obrotów itp.) Wyszukiwanie po danych np. nazwisku, nazwie, serwisie powiązanym ze startupem itp. Analiza danych, statystyki w podziale na branże, Inkubatory, Startupy Moduł umożliwia szczegółowe nadawanie uprawnień, widoków i dostępów poszczególnych użytkowników (Zamawiającego i startupów prowadzących działalność pod AIP) zostanie ustalona na etapie realizacji przedmiotu zamówienia podczas fazy analizy. 5. Moduł Zarządzania a programem AIP Moduł Zarządzania programem AIP ma za zadanie efektywnie zarządzać wdrażaniem programu AIP poprzez generowanie różnych zestawień, możliwość zaczytywania różnych danych związanych z działalnością poszczególnych oddziałów Zamawiącego, ich nadzór i wyróżnianie najlepszych startupów Zamawiającego. Moduł Zarządzania Programem AIP wymagania minimalne rozszerzenia dotyczące funkcjonalności: Widok zbiorczych kwot przychodów poszczególnych oddziałów z pobieranych opłat Rozliczenia wewnętrzne wyliczenie budżetu należnego dla oddziału na bazie miesięcznych przychodów wraz z połączeniem z modułem budżetowania Zestawienie pełnych danych oddziału wprowadzanych przez Dyrektorów oddziału w tym: - kadra oddziału (dane osób działających w danym oddziale)

6 - osoby, instytucje współpracujące kontakty (pola do edycji) - prowadzone działania i projekty (pola do edycji) Zaczytywanie zestawień z Modułu Panelu Startupów: - 5 najlepszych startupów pod względem obrotów w danym miesiącu - 3 najlepsze wyróżnione startupy Monitoring działań Dyrektorów oddziałów w ramach wewnętrznych obszarów Zamawiającego - zestawienie spotkań -StartUp Kick Off (w połączeniu z panelem startupów) - zestawienie spotkań -StartUP Training (zaczytywanie zdjęć z eventów - galeria i opis) - zestawienie spotkań z mentorami StartUp Mentoring (baza Mentorów, terminarz spotkań) Monitoring działań Dyrektorów oddziałów w ramach wewnętrznego obszaru SPOŁECZNOŚĆ AIP - zestawienie zrealizowanych wydarzeń -StartUP Mixerów innych wydarzeń cyklicznych (zaczytywanie zdjęć i opis) - zestawienie zrealizowanych spotkań - StartUP Cup ów wydarzeń cyklicznych (zaczytywanie zdjęć i opis) Generowanie pełnego raportu miesięcznego z danego, lub wybranych oddziałów Śledzenie historii zmian w module (możliwość podglądu wcześniejszych wersji) Ogólne zasady wdrożenia moduł odułów stanowiących przedmiot zamówienia wymagania minimalne. 1 Logowanie do modułów Logowanie powinno zostać zintegrowane z systemem informatycznym Zamawiającego w postaci portalu portal.przedsiebiorca.pl. Wykonawca wykorzysta istniejące możliwości logowania w oparciu istniejący system wspólnego logowania. 2 Dane Dane powinny być pobierane z istniejącego systemu informatycznego Zamawiającego i nowe/rozszerzane moduły muszą umożliwić wymianę danych pomiędzy systemem zewnętrznym i wewnętrznym, a także pomiędzy poszczególnymi modułami systemu wewnętrznego. Moduły Bankowość elektroniczna (w rozumieniu Homebanking) i moduł Obsługi Magazynowej muszą współpracować z oprogramowaniem ERP Navireo. Moduły muszą umożliwić dwustronne przesyłanie danych z i do Navireo. Generowanie przelewów, sprawdzanie dostępności środków, przeglądanie magazynów i wszelkie operacje na nich muszą być dostępne po stronie oprogramowania Navireo i posiadać swoje

7 odzwierciedlenie w wykonanych przez Wykonawcę modułach. Moduł panel startupów musi pobierać dane finansowe z Navireo, oraz inne dane, które mogą zostać zaczerpnięte z istniejącego systemu. Moduł Zarządzania Inkubatorami musi pobierać dane z Navireo, a poszczególne raporty, jeśli istnieje możliwość techniczna także powinny być w nim dostępne. 3.Integracja Nowe i rozszerzone moduły muszą zostać zintegrowane z istniejącym systemem informatycznym na koszt Wykonawcy, a także zostaną wystawione odpowiednie webservice y, według wymagań zamawiającego, dla aplikacji zewnętrznych, które pozwolą na późniejszą integrację z nowymi modułami. Moduły muszą być przystosowane do działania na przynajmniej pięciu komercyjnych przeglądarkach internetowych Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Moduły muszą być zbudowane w sposób umożliwiający ich dalszą rozbudowę. Moduły muszą korzystać z istniejących baz MySQL i MSSQL wykorzystywanych w aktualnym systemie informatycznym. Po stworzeniu modułów i odbiorze ich na przygotowanym przez Wykonawcę środowisku testowym na serwerach testowych Zamawiającego do zadań Wykonawcy będzie należało pełne wdrożenie modułów na serwerach produkcyjnych wraz z przygotowaniem środowiska testowego i produkcyjnego, konfiguracją modułów i ustawienia uprawnień. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie będzie stanowiła modyfikacji istniejącego oprogramowania systemu informatycznego Zamawiającego. 4. Sposób Realizacji: Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia została przeprowadzona zgodnie z uzgodnioną na etapie realizacji metodyką. Wykonawca będzie stosował w trakcie realizacji projektu metodykę zarządzania projektem. Moduły powinny uwzględniać wytyczne i zalecenia Zamawiającego na etapie ich przygotowywania i powinny być poprzedzone analizami wymagań i potrzeb wykonywanymi w siedzibie zamawiającego. Opisy poszczególnych modułów w zapytaniu ofertowym stanowią podstawę, która zostanie rozwinięta, powiększona i uszczegółowiona podczas fazy analizy. W efekcie prac analitycznych powinny zostać stworzone dokumenty zawierające rozwiązania funkcjonalne oprogramowania realizujące potrzeby Zamawiającego związane z zamawianym oprogramowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania przedstawionych projektów funkcjonalnych powstałych w wyniku prac analitycznych. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i

8 przygotowania kolejnej wersji projektów funkcjonalnych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Projekty Funkcjonalne są podstawą do rozpoczęcia wykonywania prac, lecz mogą ulegać uszczegółowieniom i doprecyzowaniom na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie wykonywania prac Wykonawca przekaże odpowiednie wytyczne i przeprowadzi instruktaż dla administratorów i użytkowników po stronie zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby proces realizacji przedmiotu zamówienia podzielony logicznie na fazy ułatwiające zarządzanie i określanie stanu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający proponuje, aby realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na fazy: I -Analizy potrzeb Zamawiającego II -Stworzenia projektów funkcjonalnych modułów III -Implementacji rozwiązania zawierającą kodowanie, usuwanie błędów, testy modułów po stronie wykonawcy IV -Testowania i analizy poprawności działania rozwiązań w kontekście założeń projektowych po stronie Zamawiającego -Instruktaż użytkowników i administratorów -Konserwacji systemu (przez konserwację Zamawiający rozumie poprawę błędów, adaptację, poprawę efektywności do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) Oferent może zaproponować inny podział faz projektu, ale musi on zostać uzgodniony z Zamawiającym. Utworzone w wyniku realizacji zamówienia oprogramowanie powinno no: Wykonawca zapewni aktualizację całości oprogramowania, w szczególności poprzez dostarczanie i wdrażanie kolejnych wersji oprogramowania umożliwiającego dalsze jego wykorzystywanie przez AIP w następstwie ewentualnych zmian w systemie bankowym w ramach którego prowadzone są rachunki bankowe Zamawiającego. być w pełni skonfigurowane, a więc przygotowane do realizacji opisanych funkcjonalności, kompatybilne wewnętrznie (poszczególne elementy oprogramowania muszą poprawnie współpracować w ramach systemu), posiadać wszelkie wymagane w opisie przedmiotu zamówienia instrukcje, gwarancje i licencje. Zamawiane oprogramowanie musi charakteryzować się wymienionymi poniżej cechami: a) wysokim poziomem niezawodności oraz wysoką integralnością danych,

9 b) wysokim poziomem bezpieczeństwa danych na wszystkich etapach ich przetwarzania, c) skalowalnością i otwartością infrastruktury sprzętowoprogramowej tj. umożliwiać nieograniczoną rozbudowę, w celu sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i zmieniającej się liczby użytkowników, d) oparciu o centralny serwer, e) dostępem zdalnym poprzez przeglądarkę internetową pracującą pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego, ze zdalnych lokalizacji tak w sieci LAN, jak i poprzez sieć Internet, bez używania pośrednich programów klienckich, f) wydajnym gromadzeniem i przetwarzaniem danych w strukturach relacyjnej bazy danych, g) sprawnym transferem danych pomiędzy poszczególnymi elementami oprogramowania, h) ergonomią w szczególności: czytelnym i intuicyjnym interfejsem, przejrzystym menu, jednolitym rodzajem interfejsu graficznego oraz sposobem obsługi wszystkich modułów Systemu, poprawnym wydrukiem z Systemu na drukarkach laserowych i atramentowych. 5.Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości, obejmującą niewadliwe funkcjonowanie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia (modułów), za wyjątkiem okoliczności wynikłych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy na okres 36 miesięcy od odbioru końcowego prac. Jeśli przedmiot umowy będzie posiadał wady, Wykonawca w ramach gwarancji i bez żądania dodatkowego wynagrodzenia, dokona stosownych zmian lub uzupełnień w przedmiocie zamówienia oraz w odpowiednio dostarczonej dokumentacji (jeżeli dotyczy), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Terminy o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą jednak krótsze niż poniżej: a) wady krytyczne tj. wady przerywające prawidłową prace modułu bankowości lub uniemożliwiające uruchomieniejego istotnej funkcjonalności dla większości użytkowników będą usuwane w terminie 8 godzin od momentu zgłoszenia, a system niezwłocznie zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wykonanie niepoprawnych przelewów. b) wady krytyczne innych modułów tj. wady przerywające prawidłową prace innych modułów lub uniemożliwiające uruchomienie istotnej funkcjonalności dla większości użytkowników będą usuwane w terminie 24 godzin od

10 momentu zgłoszenia. c) pozostałe wady przedmiotu zamówienia będą usuwane w przeciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca bezwarunkowo przeniesie na Zamawiającego, za wynagrodzeniem określonym w ofercie, wyłączne prawa majątkowe, licencje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wszystkich istniejących praw własności intelektualnej, w szczególności stanowiących majątkowe prawa autorskie przysługujące Wykonawcy jako twórcy oprogramowania, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Wykonawca oświadczy, że posiada całość praw autorskich do oprogramowania i jest uprawniony do przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy uprawnień licencyjnych Wykonawcy wynikających z takich elementów oprogramowania które są udostępniane przez osoby trzecie na postawie tzw. licencji publicznych (np. GPL, MIT, LGPL i innych). Przeniesienie autorskich praw majątkowych przysługujących w stosunku do oprogramowania obejmuje pola eksploatacji, wymienione w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: reprodukowanie w całości i w części poprzez zastosowanie dowolnej techniki i w dowolnej formie, instalowanie, wyświetlanie, wykorzystywanie, przesyłanie, zapisywanie, translacja, adaptowanie, zmienianie oprogramowania lub wprowadzanie wszelkich innych zmian w oprogramowaniu. Wykonawca wyrazi zgodę, iż Zamawiający w sposób wyłączny, będzie mógł wykonywać prawa zależne w odniesieniu do oprogramowania i innych utworów, co do którego prawa autorskie zostały przeniesione umowy zawartej z Wykonawcą. Zgoda obejmie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw całego świata. Zamawiający będzie tym samym uprawniony do wykonywania zmian i modyfikacji oprogramowania a także do wyrażania zgody na wprowadzanie dowolnych opracowań, zmian i przeróbek oraz adaptacji oprogramowania. Wykonawca i Zamawiający potwierdzą, że prawa autorskie do takich opracowań, zmian, przeróbek i adaptacji będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w zapytaniu ofertowym powyżej. Wykonawca wyrazi zgodę na dysponowanie, rozporządzanie i wykorzystywanie oprogramowania oraz dysponowanie rozporządzanie i wykorzystywanie opracowań, zmian, przeróbek, tłumaczeń i adaptacji oprogramowania na wszelkich znanych polach eksploatacji, wedle własnego uznania Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca potwierdzi, że nie odwoła powyższej zgody w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

11 6. Dokumentacja W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia do dnia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodnie z przekazanymi wytycznymi dotyczącymi jej wizualizacji, obejmującą co najmniej: kody źródłowe, opis kodów źródłowych, pliki instalacyjne, instrukcję użytkownika i administratora poszczególnych modułów w formie papierowej i elektronicznej otwieranej przez ogólnodostępne aplikacje na nośniku danych, projekty funkcjonalne poszczególnych modułów projekty powdrożeniowe poszczególnych modułów. W zależności od przyjętej przez Strony metodologii realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów. Termin realizacji Odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony do dnia 10 grudnia 2014 roku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji. Wykonawca wystawia fakturę VAT/rachunek po protokolarnym odbiorze końcowym przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia. Forma płatności Koszty dostawy (jeżeli dotyczy) Kryteria oceny ofert Płatność realizowana będzie na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności. W związku z ewentualnymi opóźnieniami powodowanymi przez Instytucje Pośredniczące, w przekazaniu środków publicznych przeznaczonych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego przesunięcia terminu płatności. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. nie dotyczy 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria: Cena całkowita brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia % 2. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres Zamówienia przedstawiony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena oferty

12 winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu Zamówienia oraz podatek PTU. 3. Przygotowanie ceny oferty. a) Oferent musi przygotować wycenę wykorzystując Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. b) Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. c) Oferta, w tym wszystkie proponowane w niej produkty, rozwiązania itp., muszą być zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Sposób realizacji Jednorazowo Do dnia r. do godz Termin składania oferty Sposób składania oferty (adres mailowy, nr faksu) Warunki udziału w postępowaniu zakupowym UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferty prosimy składać w formie elektronicznej (format pliku tekstowego kompatybilny z Microsoft Word 2007 albo Adobe Acrobat Reader) na adres lub w formie drukowanej na adres: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68, II piętro Warszawa z dopiskiem Oferta na Dostosowanie i rozbudowę systemu informatycznego O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 6. Wykonali co najmniej 5 wdrożeń oprogramowania w 5 przedsiębiorstwach z zakresu bankowości elektronicznej w rozumieniu homebankingu lub w są producentami oprogramowania z zakresu bankowości elektronicznej w

13 Sposób oferty przygotowania rozumieniu homebankingu, które zostało wdrożone w co najmniej 5 przedsiębiorstwach. 7. Wykonali co najmniej 5 wdrożeń oprogramowania w 5 przedsiębiorstwach z zakresu obsługi magazynowej lub w są producentami oprogramowania do obsługi magazynowej, które zostało wdrożone w co najmniej 5 przedsiębiorstwach. Zamawiający stwierdzi, że Oferent spełnił ww. warunki poprzez złożenie prawidłowo uzupełnionego i podpisanego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 1 do zapytania ofertowego zgodnie ze Sposobem przygotowania oferty określonym w zapytaniu ofertowym. 1.Na ofertę składają się : a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; b) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego ; c) Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty. Będzie miał również prawo wezwać Oferentów do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przesłanki odrzucenia ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego, b) zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków dostępu do udziału w postępowaniu, c) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert, d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, e) zostanie złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu wg zasad opisanych poniżej: Oferent nie może być powiązany osobowo i kapitałowo ze Zleceniodawcą, co rozumiane jest jako o uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; o posiadanie co najmniej 5 % udziałów lub akcji; o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania Ofertowego i załączników przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Wszelka korespondencja Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo