Społeczeństwo informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczeństwo informacyjne"

Transkrypt

1 Nowoczesna szkoła Technologia informacyjna wkracza w naszą codzienność i nie można tego uniknąć. Zmienia się nasze życie, zmienia się nasza praca, zmienia się także szkoła. Jedna rzecz jest niezmienna: zawsze wymagamy, aby wysyłanie i odbieranie informacji oraz dostęp do niej były tak szybkie i wygodne, jak to tylko możliwe. Musisz mieć świadomość, że jesteś skazany na ciągłe doskonalenie się, a forma kształcenia na odległość ma to ułatwić. Już nie musisz tylko chodzić do szkoły", teraz szkoła przychodzi do Ciebie.

2 Społeczeństwo informacyjne terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.

3 Trochę historii Edukacja na odległość powstała jako odpowiedź na chęć zdobywania wiedzy przez osoby, które nie mogły uczestniczyć w tradycyjnym procesie kształcenia. Nauczanie na odległość pojawiło się na początku wieku XVIII w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce jako pierwszy naukę w tej formie prowadził od roku 1776 Uniwersytet Jagielloński. Na początku było to kształcenie korespondencyjne, polegało na wymianie przesyłek pocztowych pomiędzy odbiorcą - uczniem, a instytucją prowadzącą kurs.

4 Trochę historii Ten sposób wzbogacany, zależnie od panującej technologii, o płyty analogowe, taśmy magnetofonowe, kasety wideo, płyty z cyfrowym zapisem jest popularny do dzisiaj. W latach dwudziestych ubiegłego wieku pojawiło się również radio edukacyjne, zaś w roku 1945 rozpoczęła działalność telewizja edukacyjna stworzona przez Uniwersytety w USA. W Polsce w latach 70-tych słuchaczy kształciło Telewizyjne Technikum Rolnicze.

5 Podział kształcenia Ze względu na źródło pobierania nauki kształcenie podzielono na: formalne, nieformalne, incydentalne.

6 Kształcenie formalne Kształcenie formalne to system oparty na stałych pod względem czasu i treści formach nauki (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający - obok kursów wykształcenia ogólnego - wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego.

7 Kształcenie nieformalne Kształcenie nieformalne to świadoma i zorganizowana działalność kształcąco-wychowująca, prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia.

8 Kształcenie incydentalne Kształcenie incydentalne to trwający przez całe życie, niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia.

9 Edukacja na odległość Edukacja na odległość ułatwia naukę osobom, które nie mogą uczestniczyć w tradycyjnym procesie kształcenia. Przyczyn takiej niemożności jest wiele: niepełnosprawność, problemy z dojazdem, obowiązki wynikające z pracy zawodowej lub życia rodzinnego. Edukacja na odległość umożliwia pokonanie tych barier.

10 Cechy edukacja na odległość nauczyciel i uczniowie są od siebie odseparowani, materiały szkoleniowe są przygotowane, nadzorowane i aktualizowane przez organizatora kształcenia, używanie mediów do dostępu do treści szkoleniowych i komunikacji, zapewnienie obustronnej komunikacji, indywidualizacja kształcenia.

11 E-learning E-learning jest formą edukacji zdalnej, czyli kształcenia na odległość. Nie każde nauczanie na odległość jest e- learningiem. Na przykład korzystanie w edukacji z usług pocztowych nie spełnia wymogów e-learningu. Brak e oznaczającego elektroniczne". E-learning wykorzystuję sprzęt elektroniczny (hardware) oraz zainstalowane oprogramowanie (software).

12 Definicje e-learningu to nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, to wykorzystanie w systemach nauczania najnowszych technologii informacyjnych z możliwością użycia sieci, to całość procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się w środowisku sieciowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to technika szkolenia wykorzystująca media elektroniczne.

13 Dlaczego e-learning? technologia informacyjna zmienia świat, oczekiwanie nowoczesności także od szkoły, brak czasu spowodowany tempem życia oraz inne powody uniemożliwiające korzystanie z tradycyjnych usług edukacyjnych. Już dziś aktywność życiowa opiera się na nowoczesnych zdobyczach cywilizacji. Korzystamy na co dzień z kart kredytowych, kont elektronicznych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, komputerów.

14 Dlaczego e-learning? Nowoczesne technologie informatyczne nie mogły ominąć edukacji. Wzrost dostępności Internetu, usprawnienie komunikacji było impulsem rozwoju e-learningu. Rozwój sieci komputerowych umożliwił stosowanie nowych, alternatywnych, atrakcyjnych i efektywnych metod uczenia się. Nauka z wykorzystaniem komputera, w oddaleniu od nauczyciela, jest możliwa i staje się coraz bardziej popularna. Uczestnicy edukacji zdalnej tworzą wirtualną społeczność. Powstaje wirtualna sieć połączeń nauczycieli z uczącymi się. Szkolą się w rzeczywistości wirtualnej, ale efekty nauki są rzeczywiste!

15 Kanały komunikacji sieć komputerowa - Internet, intranet. płyty CD, telefon, audio- i wideokonferencje, nośniki pamięci, e-booki, inne formy rozpowszechniania informacji i wiedzy.

16 Tradycyjny model edukacji: Jest nieodpowiedni do obecnych czasów, gdy rozwój nowoczesnych technologii, konieczność korzystania i posługiwania się teleinformatyką wymusza nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji. Proces edukacyjny zamknięty jest w obrębie klasy. Sygnały komunikacyjne ograniczone są tą przestrzenią. Nauczyciel jest wszechwiedzącym czarodziejem odsłaniającym tajniki wiedzy. Jest także obserwatorem procesu uczenia się słuchacza. Postępy w nauce oceniane są różnymi metodami. Ocena prac pisemnych dociera do słuchacza po pewnym czasie, wówczas, gdy jego emocje opadną, często nie pamięta on swojego toku myślenia. Informacja o popełnionych błędach nie jest efektywna. Słuchacz poznaje fakty, nabywa umiejętności, zdobywa wykształcenie.

17 System e-learningowy: Ma na celu ułatwienie zdobywania wiedzy. Opiera się na rozwoju technologii informatycznych. Wykorzystuje nowe sposoby komunikowania się i możliwości wykorzystania ogromnych zasobów baz danych połączonych ze sobą za pomocą sieci. Ma ogromny zasięg, umożliwia dostęp do wiedzy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Nauczyciel jest opiekunem, instruktorem, trenerem, wspierającym działania uczącego się zmierzające do samodzielności. Nauczyciel nie może obserwować procesu uczenia się. Nie widzi zaangażowania uczącego się, jego pomyłek, chwil namysłu. Za to informacja zwrotna jest prawie zawsze natychmiastowa, dzięki czemu informacja o popełnionych błędach wpływa na weryfikację toku myślenia słuchacza.

18 Cechy e-learningu: Dla ucznia: dowolność czasu i miejsca nauki, indywidualny kontakt prowadzącego z każdym uczącym się, kształcenie w oparciu o media elektroniczne, możliwość wielokrotnego powtarzania materiału, materiały elektroniczne, treści multimedialne, rzeczywistość wirtualna.

19 Cechy e-learningu: Dla nauczyciela: łatwość dokonywania częstych aktualizacji materiałów, możliwość stałego doskonalenia programu i treści szkoleniowych, monitorowanie aktywności uczestników, pisemna forma komunikacji, brak bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem szkolenia, planowanie terminów aktywności uczestników, szerokie możliwości testowania wiedzy, wirtualny nauczyciel (z prawdziwym nauczycielem w tle).

20 Zalety e-learningu: Dla nauczyciela: łatwość modyfikacji treści i jej natychmiastowej dystrybucji, słuchacze i prowadzący z całego świata, ogromny zasięg szkoleń, wygoda realizacji szkoleń, przełamywanie bariery geograficznej i czasowej, powtarzalna jakość szkoleń, dobre szkolenie warto powtarzać, dostęp do informacji o działaniach uczestników jest możliwy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, możliwość większej kontroli procesu edukacyjnego, porównywalność wyników.

21 Zalety e-learningu: Dla ucznia: indywidualny kontakt nauczyciela z każdym uczącym się, mniejszy stres w przypadku popełnienia błędu, możliwość symulowania zjawisk i wykonywania doświadczeń, informacja zwrotna dotycząca wyników i błędów jest natychmiastowa, uczeń może precyzyjnie przeanalizować popełnione błędy, umożliwia kształcenie interdyscyplinarne, obniżenie kosztów w fazie nauki, wzbogacenie kształcenia tradycyjnego w atrakcyjne multimedia, nieustanny kontakt z najnowszymi technologiami.

22 Wady e-learningu: Dla ucznia: większy wysiłek uczących się oraz dłuższy czas zdobywania wiedzy, uczący się musi być silnie zmotywowany, o wysokim poziomie samodyscypliny, pogłębienie izolacji osób w jakiś sposób odizolowanych: niepełnosprawnych, chorych, otrzymanie wyjaśnienia od prowadzącego nie jest natychmiastowe, brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.

23 Wady e-learningu: brak dostępu do platformy w przypadku awarii, wymagana infrastruktura informatyczna, anonimowość słuchaczy, anonimowość twórców treści merytorycznych, szeroki zasięg (może spowodować spowolnione działanie), nieustanna inwigilacja - prowadzący szkolenie w każdej chwili ma dostęp do wszechstronnych statystyk aktywności uczących się, najczęściej stosowanym narzędziem sprawdzania w e- learningu postępów w nauce są testy. Test nie jest jednak idealnym narzędziem sprawdzania wiedzy i umiejętności.

24 Platforma e-learningowa (LMS) umożliwia: zarządzanie materiałem szkoleniowym, zarządzanie użytkownikami, testowanie wiedzy, komunikację na odległość.

25 Platforma e-learningowa umożliwia nauczycielowi: pełną kontrolę nad zarządzaniem materiałem szkoleniowym oraz kontrolę przebiegu szkolenia, zamieszczanie wszystkich materiałów, które mają być dostępne dla uczestników szkolenia, prowadzących i zarządzających kursem, monitorowanie przebiegu szkolenia, śledzenie postępów, śledzenie aktywności, częstości wizyt na platformie, daje możliwość kontroli i oceny, umożliwia wgląd w historię szkolenia, pozwala prowadzić statystykę i tworzyć raporty, zapewnia mechanizmy komunikacji na odległość, synchronicznej i asynchronicznej, umożliwia automatyczne powiadamianie uczestników o nowościach, zmianach, udostępnia kalendarz z istotnymi terminami.

26 Platforma e-learningowa umożliwia uczniowi: Dostęp do kursów on-line, do których uczeń jest zarejestrowany. Profil użytkownika zawiera prawa określające uprawnienia do korzystania z materiałów szkoleniowych. Tu znajdują się wyniki testów, oceny wykonanych zadań, raporty aktywności słuchacza. W profilu są także informacje o użytkowniku oraz jego zdjęcie, czyli awatar. Użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji zapisanych w jego profilu.

27 Blended learning to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera.

28 Blended learning - zalety optymalne wykorzystanie czasu słuchacza, który korzysta z możliwości platformy edukacyjnej w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, nieustanny dostęp do materiałów szkoleniowych umieszczonych w sieci, słuchacz może przygotować się do zajęć stacjonarnych, utrzymywanie kontaktu z uczącym się: wspieranie między sesjami zjazdowymi, kontrolowanie aktywności, motywowanie i zachęcanie do nauki, odpowiadanie na pytania, ta sama zawartość merytoryczna może być udostępniana różnym uczestnikom równocześnie, lecz w różnej postaci, kursy można prezentować za pomocą różnych mediów: elektronicznie na ekranie, na płytach CD, w postaci drukowanej, dźwiękowej.

29 M-learning (mobile learning) mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, a także nowoczesne telefony komórkowe, tzw. smartfony. Wszystkie te urządzenia, aby spełniały wymogi m- learningu, powinny posiadać stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w każdym możliwym miejscu, wykorzystując np. technologie LTE (nowoczesny i szybki sposób przesyłu danych)

30 Standardy tworzenia kursów Aby zapewnić jak najlepszą jakość techniczną oraz możliwość pełnego wykorzystania przygotowanych materiałów, wymagane jest stosowanie jednakowych zasad ich tworzenia. Standard, to określone wymogi, które musi spełniać wyrób, wspólne ustalone kryterium, norma. Specyfikacje techniczne; Standardy ergonomiczne; Standardy dostępności; Standardy jakości; Standardy korporacyjne; Popularnym standardem tworzenia kursów e- learningowych jest SCORM.

31 Elementy kursu tekst, elementy graficzne, animacje, prezentacje, zestawienia liczbowe, nagrania dźwiękowe, filmy, gry interaktywne, hiperłącza do innych stron,

32 Elementy kursu Testy - najczęściej stosowana metoda badania stopnia przyswojenia wiedzy, Narzędzia do komunikacji synchronicznej: Wideo konferencja; Czat; Narzędzia do komunikacji asynchronicznej: Poczta elektroniczna; Forum dyskusyjne;

33 Rola mentora Bardzo ważną rolę w sukcesie szkolenia odgrywa postać mentora, czyli osoby prowadzącej uczącego się. Zadaniem mentora jest kierowane, motywowanie uczestników, wspieranie ich, monitorowanie całego procesu szkolenia. Zadaniem mentora jest także moderowanie, prowadzenie dyskusji. Organizator szkolenia musi zadbać o możliwość komunikacji prowadzącego - mentora z uczestnikami e- kursu.

34 Prawo autorskie Korzystając z zawartości kursu należy pamiętać, że opublikowanie utworu (tekstowego, graficznego, dźwiękowego lub filmu) w Internecie nie oznacza możliwości jego bezpłatnego kopiowania i korzystania. Jeżeli autor nie umieścił informacji o zgodzie na dowolne wykorzystanie utworu, podlega on ochronie Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

35 Bibliografia W. Okoń Słownik pedagogiczny" PWN, Warszawa 1992 r Marek Hyla Przewodnik po e-learningu", Oficyna Ekonomiczna, oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o r. Marek Furmanek Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych", Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym" pod red. Stanisława Juszczyka, Wydawnictwo Adam Marszałek 2002 r. B.Siemieniecki Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym" pod red. Stanisława Juszczyka.

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r.

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r. E-learning w bibliotece E-learning w bibliotece nauczanie zdalne zdalne e-kursy e-edukacja edukacja elektroniczna e-nauczanie blended learning distance learning kształcenie na na odległość wirtualna edukacja

Bardziej szczegółowo

E-learning jako sposób edukacji dorosłych

E-learning jako sposób edukacji dorosłych R o z d z i a ł I I E-learning jako sposób edukacji dorosłych 2.1. Czym jest e-learning Kiedy rozpoczyna się naukę, warto zastosować starą rzymską zasadę; initium doctrinae sit consideratio nominis (rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości This paper should be cited as: O. Łodyga Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości, in Postępy e-edukacji, L. Banachowski, Ed. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013, pp. 93 101. Rozdział 5 5 Multimedia w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych Anna ORCZYKOWSKA Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego aniamaja@neostrada.pl Proces budowy treści szkoleń e-learningowych 1 Wstęp Nauczanie na odległość (distance

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD 1 Współczesne systemy kształcenia na odległość 1 Wprowadzenie: e-learning działania wspomagające proces nauczania przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo