E-learning jako sposób edukacji dorosłych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning jako sposób edukacji dorosłych"

Transkrypt

1 R o z d z i a ł I I E-learning jako sposób edukacji dorosłych 2.1. Czym jest e-learning Kiedy rozpoczyna się naukę, warto zastosować starą rzymską zasadę; initium doctrinae sit consideratio nominis (rozpoczynając naukę, należy rozpoznać jej nazwę). E-learning jest zjawiskiem związanym z upowszechnieniem nowych technologii teleinformacyjnych, co powoduje nie tylko zmiany w strukturze gospodarki czy społeczeństwa, ale również w funkcjach i formach edukacji. Przyrost liczby internautów osób korzystających z medium, jakim jest internet jest nieporównywalny do rozwoju któregokolwiek z wcześniejszych mediów masowych. Zjawisko to dotyczy całego świata. Tabela 1. prezentuje rozwój zjawiska w latach oraz możliwości jego dalszego rozwoju. Dlatego też internet i związane z nim formy aktywności zawodowej czy społecznej mają kluczową, a nawet decydującą rolę dla strategii i sukcesu firm, całych organizacji, a nawet społeczeństw. Powszechnie dostępne całożyciowe kształcenie staje się priorytetem w rozwoju społecznym. Jak zauważa Federico Mayor Kształcenie powszechne może zostać zrealizowane jedynie wówczas, gdy wykorzystamy oryginalny system «uczenia się bez granic». Możliwość uczenia się musi być dostępna dla każdego, w każdym czasie, wszędzie, w każdym wieku i w każdych okolicznościach 1. E-learning wiąże się z wykorzystaniem technologii internetowych w dostarczaniu bogatej gamy rozwiązań, które poszerzają wiedzę i zwiększają efektywność kształcenia. 1 F. Mayor, przemówienie wygłoszone z okazji otwarcia międzynarodowego forum Education for All, Amman, 16 czerwca M.J. Rosenberg, E-learning, Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw-Hill, Londyn 2003, s. 1 Autor nieznany

2 52 E-learning jako sposób edukacji dorosłych Terminem e-learning przyjęto określać nowoczesną formę edukacji obejmującą szeroki zakres różnych technik i metod uczenia się. Łączy ona samodzielne zdobywanie wiedzy za pomocą dostępnych elektronicznych środków technicznych z metodami tradycyjnymi, w których uczeń pozyskuje wiadomości od nauczyciela. A. Clarce, E-learning. Nauka na odległość, WKiŁ, Warszawa 2004, s. 9 E-learning rozumiany jest jako nauczanie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to interaktywna metoda kształcenia, w której zastosowanie znajdują najnowsze osiągnięcia technologii informatycznej, a przekaz treści nauczania oraz innych informacji odbywa się głównie przez internet i sieci komputerowe LAN, często z wykorzystaniem materiałów audio-wideo oraz płyt CD. A. Siemińska-Łasko, Interakcje w e-learningu, [w:] Nowe Technologie w kształceniu na odległość, Materiały konferencyjne, II Krajowa Konferencja Naukowa, Koszalin Osieki 2006, s. 147 E learning nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD-ROM-u i internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e-learning. Wikipedia, Tabela 1. Dostęp do internetu w świecie Liczba internautów w milionach Procent populacji Wzrost liczby internautów w latach w procentach Świat 1018,0 16,7 162 Europa 290,0 35,9 176 Unia Europejska 230,0 49,8 147 Polska 10,8 65,9 177 Źródło: M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006, s Samo słowo e-learning jest pochodzenia angielskiego. Warto zauważyć, że istnieje kilka funkcjonujących jego zapisów. Wśród najczęściej spotykanych wy-

3 Czym jest e-learning 53 mienić możemy e-learning, elearning, elearning. Występują również inne określenia tego zjawiska, np. e-nauczanie, e-edukacja. Trudno jest wskazać jedną uniwersalną i powszechnie uznawaną definicję e-learningu. Podręczniki i publikacje poświęcone temu zagadnieniu z jednej strony akcentują nauczanie na odległość za pomocą internetu, z drugiej natomiast mówią raczej o dystrybucji wiedzy, szkoleń lub materiałów szkoleniowych nawet na nośnikach CD/DVD czy w postaci wydruków komputerowych (czyli bez pośrednictwa internetu) 2. Dlatego podejmując studia nad tym zjawiskiem, warto przeanalizować kilka jego definicji. Wśród wspólnych elementów oraz cech charakterystycznych możemy wskazać kilka istotnych, które określają e-learning jako: sposób przekazywania wiedzy; sposób stosowany zwykle, ale nie zawsze w edukacji na odległość; sposób oparty na mediach elektronicznych technologii teleinformacyjnej; sposób obejmujący: przekazywanie wiedzy, kontrolę procesu i ocenę skuteczności. Założenie dotyczące technologii teleinformatycznych ewokuje dwie konsekwencje: zarówno uczniowie, jak i nauczyciele muszą posiadać wystarczający dostęp do komputera i internetu; zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni posiadać minimum umiejętności w posługiwaniu się technologią informacyjną. Oto definicja e-learningu: E-learning jest to sposób przekazywania wiedzy (często, ale nie zawsze na odległość) oparty na technologii teleinformatycznej, w szczególności internetowej. Szkolenia e-learningowe prowadzone są on-line, zarówno w wewnętrznej sieci placówki szkolącej (intranet), jak również poprzez sieć zewnętrzną (internet). Obejmują one przekazywanie wiedzy, kontrolę procesu oraz informację zwrotną o stopniu przyswojonej wiedzy. 2 Por. A. Stecyk, Charakterystyka systemów e-learning w globalnym społeczeństwie informacyjnym, [w]: M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja w społeczeństwie ryzyka, Poznań 2006, s

4 54 E-learning jako sposób edukacji dorosłych Dzięki zastosowaniu komputera i internetu uczniowie mogą zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. W odróżnieniu od tradycyjnej formy uczenia się nie jest konieczne, aby wszyscy uczestnicy przebywali fizycznie w tym samym pomieszczeniu, w tym samym czasie. Ilustracja znajdująca się poniżej obrazuje sposób uczenia się z wykorzystaniem e-learningu. nauczyciel INTERNET SERWER uczeń uczeń uczeń Rysunek 2.1. E-lerning schemat graficzny Źródło: opracowanie własne. W procesie tym zazwyczaj zarówno nauczyciel, jak i uczestnicy procesu kształcenia logują się na platformę e-learningową znajdującą się na serwerze włączonym w sieć internet. Platformę można wyobrazić sobie jako wirtualną klasę. Z jednej strony mamy trenera, który przekazuje uczestnikom materiały, jest dostępny do konsultacji na czacie i forum, wysyła uczestnikom wiadomości, sprawdza postępy w nauce. Z drugiej strony mamy uczestników szkolenia, którzy zapoznają się z materiałem, przechodzą testy, rozwiązują ćwiczenia, komunikują się zarówno z trenerem, jak też z innymi uczestnikami. Mimo iż wszyscy uczestnicy szkolenia znajdują się w oddalonych od siebie lokalizacjach, tworzą wirtualną klasę, w której mogą wspólnie zdoby-

5 Czym jest e-learning 55 wać wiedzę, rozmawiać, wymieniać opinie, zadawać pytania i odpowiadać na pytania innych, oczywiście przy założeniu, że uczniowie oraz nauczyciel mają w tym samym momencie dostęp do komputera podłączonego do sieci. W takiej sytuacji mówimy o komunikacji synchronicznej. W przypadku gdy nauka odbywa się w dowolnych odstępach czasowych, a jednoczesna obecność kilku uczestników szkolenia nie jest wymagana, mówimy o komunikacji asynchronicznej. Do najważniejszych zalet e-learningu z punktu widzenia uczących się zaliczamy: niewielki (w porównaniu z tradycyjnymi) koszt uczestnictwa; bogactwo możliwych form i sposobów uczenia się; swobodę wyboru miejsca; swobodę wyboru czasu; swobodę wyboru tempa uczenia się; co pozwala na dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb. Z punktu widzenia firm i organizacji najistotniejsze zalety e-learningu to: Racjonalizacja i oszczędność wydatków. Początkowe nakłady są wyższe, jednak w trakcie kształcenia następuje eliminacja kosztów związanych z jego prowadzeniem w sposób tradycyjny, a tym samym znikają z budżetu takie pozycje, jak: wynajem ośrodka szkoleniowego lub sal, transport, zakwaterowanie, wyżywienie itp. Pracownicy nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków. Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy. Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet. Do zalet e-learningu należy zaliczyć również możliwość systematycznego doskonalenia programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb indywidualnych uczestników i firm czy organizacji. Pozwala to sprostać wymaganiom stawianym przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi uczestników wcześniej przeprowadzonych szkoleń.

6 56 E-learning jako sposób edukacji dorosłych E-learning ma również, jak każdy sposób nauczania, swoje wady i ograniczenia w stosowaniu. Wśród nich za najistotniejsze uznać należy: większe koszty i nakłady początkowe; bariery w posługiwaniu się nowymi technologiami występujące szczególnie u osób dorosłych; brak bezpośredniej komunikacji z nauczycielem; trudności z motywacją; trudności z indywidualizacją, zwłaszcza w ocenianiu; brak lub bardzo ograniczone kontakty społeczne w grupie (w szczególności bezpośrednie). Problem nakładów w e-learningu stanowi często podejmowane zagadnienie. Akcentuje się konieczność ponoszenia dużych nakładów związanych z infrastrukturą potrzebną do organizacji i prowadzenia szkoleń, a także konieczność opracowania i przygotowania samego kursu oraz materiałów towarzyszących. To z reguły powoduje, że wstępne koszty uruchomienia kursu czy szkolenia są zdecydowanie wyższe niż przy tradycyjnych formach. Jednakże w trakcie realizacji kursu, wraz z jego przebiegiem koszty są redukowane i maleją w relacji do liczby uczestników (zagadnienie to będzie szerzej omówione w dalszej części podręcznika). Zalety e-learningu sprawiają, że ma on wiele edukacyjnych zastosowań zarówno w tradycyjnym systemie edukacji, jak i w różnych jego formach skierowanych do dorosłych. Znajduje zastosowanie w systemie kształcenia począwszy od szkół podstawowych aż do uczelni wyższych. Równie często, a może nawet częściej, jest i może być stosowany w różnych formach edukacji dorosłych. Możemy wskazać omówione szerzej w poprzednim rozdziale trzy systemy edukacji dorosłych. Są to: kształcenie formalne, kształcenie nieformalne, kształcenie pozaformalne. E-learning jest z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich trzech systemach. W kształceniu formalnym, które odnosi się do zinstytucjonalizowanych form, np. szkoły, uczelnie, internet jest elementem instytucji kształcącej. Proces nauczania i uczenia się w drodze e-learningu odbywa się w nich zgodnie ze standardami opartymi na stałych pod względem czasu i treści nauki formach, takich jak: klasy, stopnie, programy lub podręczniki.

7 Czym jest e-learning 57 W kształceniu nieformalnym, które odnośni się do form świadomie zorganizowanej działalności oświatowej i odbywa się poza ustalonym systemem kształcenia formalnego, e-learning organizowany jest i podejmowany samodzielnie lub w formach zorganizowanych. Umożliwia on określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb w tym zakresie, gdyż przyjmuje rozmaite formy, np. warsztatów, treningów, kursów. Zaliczają się tu również różnego rodzaju kursy korespondencyjne. W kształceniu pozaformalnym, nazywanym również incydentalnym, do którego zaliczane są formy kształcenia o charakterze niezorganizowanym, e-learning może przyjmować różne formy. Tą drogą osoba ucząca się nabywa wiedzę oraz umiejętności, kształtuje swoje postawy, utrwala wartości, korzystając z codziennego doświadczenia oraz wychowawczego wpływu swojego środowiska, w tym również osób, z którymi ma kontakt za pośrednictwem sieci. Tu właśnie zaliczymy różne formy uczenia się z wykorzystaniem internetu, a w szczególności te portale i strony, które zostały przygotowane i umieszczone w sieci z myślą o uczeniu się osób zainteresowanych wiedzą, a nie zainteresowanych jej formalnym potwierdzaniem. E-learning jest tu procesem niesystematycznym, który może odbywać się w ciągu całego życia, a sama edukacja ma charakter autoteliczny. Patrząc na tę kwestię z perspektywy obszarów kształcenia, możemy wskazać, że e-learning ma zastosowanie zarówno w różnych rodzajach administracji, jak również w sektorze niepublicznym. Dotyczy to w równej mierze organizacji społecznych i przedsiębiorstw, w różnych formach edukacji szkolnej oraz w indywidualnym kształceniu. E-learning może być wykorzystywany w doskonaleniu pracowników administracji, wolontariuszy, pracowników wielkich sieci i koncernów, ale również małych firm. Systematycznie rośnie w Polsce rynek usług edukacyjnych tego typu. Podsumowując, możemy stwierdzić, że e-learning to nowoczesny sposób nauczania. Dorośli mogą doskonalić swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Pozwala na praktycznie nieograniczony dostęp do wiedzy. Człowiek zawsze, w dogodnym dla siebie czasie, może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych (np. w przypadku nowych technologii czy też usług), może zweryfikować posiadane wiadomości. Jak każdy sposób nauki e-learning posiada swoje wady i ograniczenia.

8 58 E-learning jako sposób edukacji dorosłych SEKTOR PUBLICZNY administracja rządowa np. urzędy, wojsko administracja samorządowa np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy OBSZARY ZASTOSOWANIA E-LEARNINGU ORGANIZCJE I Przedsiębiorstwa SZKOLNICTWO Organizacje społeczne w tym pożytku publicznego Przedsiębiorstwa i firmy oraz inne podmioty gospodarcze Szkoły publiczne Placówki szkolenia i edukacji dorosłych Szkoły wyższe Edukacja indywidualna (szkolenia prywatne, często autoteliczne) Rysunek 2.2. Obszary zastosowania e-learningu Źródło: opracowanie własne.

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych Anna ORCZYKOWSKA Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego aniamaja@neostrada.pl Proces budowy treści szkoleń e-learningowych 1 Wstęp Nauczanie na odległość (distance

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo