Współdzielenie materiałów edukacyjnych w rozproszonym i heterogenicznym środowisku Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współdzielenie materiałów edukacyjnych w rozproszonym i heterogenicznym środowisku Internetu"

Transkrypt

1 Seminarium "Postępy Edukacji Internetowej" Współdzielenie edukacyjnych w rozproszonym i heterogenicznym środowisku Internetu dr inŝ. Agnieszka Landowska Politechnika Gdańska

2 Plan prezentacji Problemy współdzielenia edukacyjnych Model biznesowy współdzielenia edukacyjnych Rozwiązania proponowane przez standardy Nowe wymagania Koncepcja komponentu edukacyjnego Model wykorzystania usług sieciowych do współdzielenia Projekt współdzielenia otwartych dla zdalnego nauczania w Polsce

3 Problemy współdzielenia RóŜnorodność: Rozmiaru Technologii wykonania Granulacji Zasad udostępniania Formy udostępniania Zabezpieczenie praw autorskich Poszukiwanie i zbieranie informacji, Semantyka danych, Zasoby głębokiego Internetu, Format i struktura danych, Identyfikacja, lokalizacja i dostępność zasobów, Komunikacja i współpraca systemów, Śledzenie zmian.

4 Rynek zdalnego nauczania Instytucja certyfikująca dowód kompetencji + opłata egzaminacyjna Internet Dystrybutor edukacyjnych UNIVERSITY programy certyfikat materiały edukacyjne opłata za materiały materiały edukacyjne opłata za wytworzenia meta-dane zapytanie o materiały + opłata za usługę Klient - uczeń lista źródeł Ekspert z dziedziny Serwis wyszukiwawczy

5 Problemy zdalnego nauczania Przyszłość zdalnego nauczania rozdzielenie wytwarzania od ich dystrybucji rozdzielenie dostarczania wiedzy od certyfikacji wiedzy większa specjalizacja w produkcji, procesach edukacyjnych (tutoring) oraz certyfikacji konkurencja uczeń jako dyspozytor środków na edukację technologie oparte o przeglądarkę (cienki klient) Problemy zdalnego nauczania technologie wytwarzania sposób opisu i ich poszukiwanie problem płatności za wykorzystanie kryteria wyboru cena i jakość pracochłonność wykonania i cena ich zakupu wiarygodność certyfikacji technologie zapewniające bezpieczeństwo i dostępność

6 Problemy rozproszonych środowisk zdalnego nauczania Czy moje materiały są zabezpieczone? Czy uczeń zapłaci za pobrane materiały? Silnik wyszukiwawczy edukacyjnych Jak najlepiej wyszukiwać materiały? Właściciel Właściciel UNIVERSITY Właściciel Repozytorium edukacyjnych FLASH Repozytorium edukacyjnych HTML Repozytorium edukacyjnych XML meta-dane meta-dane meta-dane Internet Repozytorium meta-danych pobierz materiały edukacyjne znajdź materiały edukacyjne Uczeń Narzędzie dostępowe Właściciel serwera wyszukiwawczego Ile kosztują materiały edukacyjne? Czy te materiały moŝna otworzyć w moim narzędziu?

7 Standardy dotyczące AICC specyfikacje AGR ADL model referencyjny SCORM wersja IEEE LTSC: P architektura systemów P komunikacja P ECMAScript P meta-dane Specyfikacje IMS QTI specyfikacja pytań testowych DRI współpraca cyfrowych repozytoriów GWS repozytoria oparte o usługi sieciowe ISO/SC36 oraz CEN Obiekt edukacyjny podstawowa jednostka edukacyjnych, opisana meta-danymi wg IEEE kaŝdy byt, cyfrowy lub nie, który moŝe być uŝyty, ponownie wykorzystany i do którego moŝna się odwołać w trakcie procesu edukacyjnego SCORM: Sharable Content Object Kolekcja jednego lub więcej zasobów, zawierająca takŝe szczególny, wykonywalny zasób, który umoŝliwia środowisku wykonania zdefiniowanym przez SCORM połączenie się z systemem LMS

8 Osiągnięcia standardów Pakiet Zasoby M eta-dane Struktura M anifest M eta-data O rganizations R esources (sub) M anifest FIZYCZN E PLIK I (zasoby, m edia, ocena, w spółpraca,...) O B IEK T ED U K A C Y JN Y Meta-dane dane ogólne dane związane ze zmianą dane katalogowe dane techniczne Plik z form acie PIF dane edukacyjne dane o prawach autorskich dane o powiązaniach dane o twórcy dane klasyfikacyjne

9 Standardy edukacyjne - wyzwania Zasoby ECMAScript Obraz Obraz Zasoby ECMAScript JavaScript XSL Zasoby JavaScript Obraz Obraz Zasoby Flash Flash Flash XML Obraz XML XML HTML HTML Flash Flash Obiekty edukacyjne zgodne z modelem SCORM Obiekty edukacyjne niezgodne z modelem SCORM niejasność pojęcia obiektu edukacyjnego niejasność rozmiaru obiektu od definicji do całej ksiąŝki technologiczna i metodologiczna róŝnorodność ponowne wykorzystanie dla kogo są przeznaczone materiały neutralność pedagogiczna interaktywność sprawdzanie testów na komputerze ucznia zaleŝność od zewnętrznych systemów pasywny zbiór danych

10 Nowe wymagania System LMS Repozytorium edukacyjnych Inna aplikacja Repozytorium edukacyjnych Uczeń Przeglądarka Repozytorium edukacyjnych Agent sieciowy Internet

11 Nowe wymagania Obiekt edukacyjny powinien: być interaktywny i umoŝliwiać współdzielenie całości i części swoich danych z uczniem, agentem edukacyjnym lub systemem LMS; być niezaleŝny od zewnętrznych narzędzi wspomagających; być zbiorem danych o przeznaczeniu edukacyjnym o określonej strukturze pedagogicznej; mieć rozmiar adekwatny do potrzeb ucznia; być opisany meta-danymi, tak, aby moŝna było obiekt znaleźć i pozyskać niezaleŝnie od dodatkowych narzędzi wspomagających; powinien aktywizować ucznia, poprzez stosowanie obok form podawczych takŝe interaktywnych form nauczania w postaci, np. ćwiczeń, testów; powinien zachowywać formaty akceptowane w Internecie przy zachowaniu formy multimedialnej (tekst, obraz, dźwięk).

12 Komponenty edukacyjne Zasoby Meta-dane Struktura Komponent get_object_package() get_object_metadata() get_object_content() get_object_manifest() set_object_package() set_object_metadata() set_object_content() set_object_manifest() OBIEKT EDUKACYJNY KOMPONENT EDUKACYJNY Komponent edukacyjny to byt cyfrowy, który składa się z ustrukturalizowanych danych edukacyjnych oraz metod słuŝących do ich przetwarzania Zbiór metod operujących na danych Reprezentacja logiki zawartej w obiektach Zgodność z podejściem obiektowym MoŜliwość rozszerzania zbioru metod

13 Metody obiektów edukacyjnych Metody kaŝdego obiektu edukacyjnego: get_object_package() - pobierz cały pakiet obiektu set_object_package() - zapisz cały obiekt edukacyjny get_object_metadata() - pobierz wartość atrybutu meta-danych set_object_metadata() - ustaw wartość atrybutu meta-danych get_object_manifest() - pobierz plik manifestu set_object_manifest() - zapisz nowy plik manifestu get_object_content() - pobierz treści edukacyjne set_object_content() - zapisz treści edukacyjne get_method_description() - pobierz opis metody get_methods_list() - pobierz listę metod Obiekt uczący Dokument XML Dokument HTML Agregator Tekst Obraz Obiekt generowany z bazy get_one_random_question() check_answer (test_question_number, answer_value) repeat_example() generate_html() generate_tex() change_display_schema (XSL file) generate_print_version() get_first_portion() get_next_portion() get_content_list() change_font_size(points) get_in_grayscale() resize(height, width) generate_html_version() generate_xml_version()

14 Korzyści z wprowadzenia komponentów precyzuje pojęcie jednostki edukacyjnych umoŝliwia reprezentację róŝnych struktur obiektów edukacyjnych umoŝliwia reprezentację wewnętrznej logiki wykorzystuje zalety podejścia obiektowego zabezpiecza dane edukacyjne przez ich hermetyzację definiuje jeden standardowy mechanizm dostępu do częściowo rozwiązuje problem heterogeniczności Paradygmaty i pojęcia obiektowe abstrakcja dziedziczenie hermetyzacja przesłanianie i polimorfizm agregacja oraz kopiowanie Learning Object #Manifest : Manifest <standard defined> -Content : Set(Asset:filetype) +get_object_metadata() +get_object_manifest() #get_object_content() -get_object_package() -set_object_metadata() -set_object_manifest() -set_object_content() -set_object_package() +get_methods_list() +get_method_description() {incomplete} Image Learning Object +resize() +get_in_grayscale() Teaching Object +get_one_random_question() +check_answer() +repeat_example() HTML Learning Object +generate_print_version() Text Learning Object +change_font_size() XML Learning object +generate_html() +generate_tex() +change_display_schema() Agregator Learning Object +get_first_portion() +get_next_portion() +get_content_list() SCO Learning Object +initialize() +terminate() +get_value() +set_value() +commit() +get_last_error() +get_error_string() +get_diagnostics()

15 Usługi sieciowe SOA Klient usługi (2) znajdź Rejestr usług komunikaty SOAP (3) połącz serwer UDDI (1) publikuj Dostawca usługi WSDL usług rozproszenie, heterogeniczność zastosowanie agentów architektura SOA operacje: publikuj, znajdź, połącz technologie: SOAP, WSDL, UDDI, XML struktura tmodel struktury BusinessEntity, BusinessService, bindingtemplate struktura ogólnego przeznaczenia tmodel struktura publisherassertion struktura BusinessEntity struktura BusinessEntity struktura BusinessService struktura bindingtemplate struktura BusinessService

16 Usługi sieciowe i UDDI w e-edukacji Usługi sieciowe Serwer wyszukiwawczy rejestr UDDI Przykładowy przebieg interakcji REPOZYTORIUM obiektów edukacyjnych XML Get_Object_Metadata (Price) Lista obiektów wraz z lokalizacją Znajdź materiały na temat... REPOZYTORIUM obiektów edukacyjnych Flash REPOZYTORIUM obiektów uczących Get_Object_Metadata (Price) Get_Object_Metadata (Price) Get_Object_Content() Konstrukcja repozytoriów i rejestru obiektów Check_test() Narzędzie dostępowe ucznia Repozytorium edukacyjnych Definicje WSDL usług edukacyjnych REPOZYTORIUM obiektów edukacyjnych Serwer usług sieciowych Zarejestruj usługi komponentów edukacyjnych Wywołaj usługę komponentu edukacyjnego Usługi sieciowe Serwer wyszukiwawczy komponentów edukacyjnych rejestr UDDI Serwer usług sieciowych Znajdź komponenty edukacyjne i ich metody REPOZYTORIUM meta-danych REPOZYTORIUM metod Narzędzie dostępowe ucznia

17 Reprezentacja obiektów w strukturach UDDI struktura BusinessEntity oferent edukacyjnych struktura BusinessService obiekt edukacyjny struktura bindingtemplate punkt dostepu do metod definicja metod struktura tmodel wybrane meta-dane

18 Metadane - informacja o dostawcy edukacyjnych, - nazwa i opis obiektu edukacyjnego, - wybrane meta-dane, umoŝliwiające optymalizację wyszukiwania, - informacja o metodach udostępnianych przez komponent edukacyjny, - adres, pod którym obiekt i jego metody są dostępne. General (ogólna) Kategoria meta-danych Rights (prawa własności) Educational (pedagogiczne) Identifier (identyfikator) Title (tytuł) Language (język) Description (opis) Keyword (słowa kluczowe) Coverage (pokrycie) Structure (struktura) Aggregation Level (poziom agregacji) Cost/Price (koszt/cena) Interactivity Level (poziom interakcji) Difficulty (trudność) Nazwa atrybutu Typical Learning Time (średni czas uczenia)

19 Wykorzystanie rejestrów UDDI H T T P S e r w e r w y s z u k i w a w c z y m a t e r i a ł ó w R e j e s t r U D D I R e p o z y t o r i u m k o m p o n e n t ó w e d u k a c y j n y c h S O A P # 1 # 1 R e p o z y t o r i u m k o m p o n e n t ó w e d u k a c y j n y c h # 4 # 3 # 7 A g e n t S z u k a n i a R e p o z y t o r i u m k o m p o n e n t ó w e d u k a c y j n y c h # 8 A g e n t P o b r a n i a # 5 # 2 # 6 # 9 P r z e g lą d a r k a i n t e r n e t o w a protokoły SOAP i HTTP przeglądarka nie radzi sobie z wyświetlaniem komunikatów SOAP pośrednictwo agentów projekt Mozilla

20 Korzyści z zastosowania usług sieciowych Zapewnia wymienialność edukacyjnych między systemami Standaryzuje sposób dostępu do zasobów Rozwiązuje problem heterogeniczności technologicznej Pozwala na współdzielenie danych przez systemy LMS, agentów pedagogicznych, przeglądarkę Pozwala na wykorzystanie logiki i funkcjonalności oferowanej przez materiały interaktywne Wprowadza silne mechanizmy wyszukiwania w rejestrach UDDI TakŜe inne usługi edukacyjne mogą być współdzielone w rejestrze UDDI np. usługi systemów LMS, agentów

21 Czy moŝliwe jest współdzielenie edukacyjnych w Polsce? Wyzwania techniczne: Materiały muszą być opisane metadanymi Repozytoria trzeba wyposaŝyć w interfejsy usług sieciowych Trzeba wdroŝyć rejestry UDDI Wykonać aplikację klienta (interfejs wyszukiwawczy) Wyzwania organizacyjne: Model biznesowy (rejestry trzeba utrzymać) Problem zabezpieczenia praw autorskich Zgoda na udostępnienie Pozyskanie finansowania na projekt

22 Dziękuję za uwagę

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków Maria ZAJĄC, Marcin PIEKARCZYK Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków ALGORYTMY METOD UCZENIA SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne Program szkolenia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy (aktywizacja

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych

Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magdalena Godlewska Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji

Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING. Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery

ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING. Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIII, NR 11, 2009 ISSN 0209-1593 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13)

E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13) E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13) Common Cartridge - a new electronic content format Common Cartridge - nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność dr inż.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr inż. Tomasz M. Orzechowski Rozprawa Doktorska Analiza wyszukiwania i wymiany informacji w złożonych systemach

Bardziej szczegółowo

Protokoły do chmur. May 11, 2015

Protokoły do chmur. May 11, 2015 KSEM WETI PG May 11, 2015 Co to jest chmura obliczeniowa? obliczeniowa - pojęcie abstrakcyjne w rozproszonym przetwarzaniu danych Cechy: Współdzielenie zasobów (Multitenancy) Wysoka skalowalność (Massive

Bardziej szczegółowo