REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , REGON: w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. 2. Najemcą samochodu może być: a) osoba fizyczna (konsument), która ukończyła 26 lat i posiada prawo jazdy co najmniej 24 miesiące ważne na terytorium RP, ważny dowód osobisty lub paszport; b) przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą). 3. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu przedmiotu najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 2, przy czym w przypadku przedsiębiorcy wymagane są dokumenty rejestrowe (odpis z KRS, oraz potwierdzające upoważnienie danej osoby do reprezentowania przedsiębiorcy. 4. Samochód może być kierowany wyłącznie przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 2 ppkt a) Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu jako kierujący pojazdem. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. Możliwe jest kierowanie pojazdem przez dodatkowego kierowcę, za

2 dodatkowym wynagrodzeniem, pod warunkiem spełniania przez niego warunków określonych w pkt 2 ppkt a). Najemca ponosi odpowiedzialność za realizację powyższych warunków oraz za działania i zaniechania drugiego kierowcy. 5. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez Wynajmującego. 6. W przypadku wyłączenia z ruchu wynajętego pojazdu z przyczyn nie leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący zapewni mu pojazd zastępczy o podobnym standardzie, a w sytuacji braku możliwości zapewnienia takiego pojazdu Najemcy przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres najmu. Rezerwacja, zawarcie umowy i wydanie pojazdu 7. Rezerwacja samochodu dokonywana jest telefonicznie,osobiście w biurze Wypożyczalni lub drogą elektroniczną na adres mailowy: W treści wiadomości należy wskazać: typ pojazdu (markę), rezerwowany termin, dane osobowe Najemcy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres). Rezerwacja dokonana drogą elektroniczną uważana jest za dokonaną po mailowym potwierdzeniu przez Wynajmującego dostępności określonego pojazdu. 8. Warunkiem zawarcia umowy najmu przez Wynajmującego jest: a) zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu, b) spełnienie warunków przewidzianych w pkt 2 niniejszego Regulaminu, c) złożenie zamówienia co najmniej 48 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu 9. Warunkiem wydania samochodu jest wpłacenie kaucji z góry na zabezpieczenie możliwych roszczeń Wynajmującego i opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy. 10. Kaucja i opłata za najem płatne są przelewem na rachunek bankowy, za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.

3 11. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę do 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu wpłacone środki na poczet rezerwacji zostaną zwrócone w terminie 3 dni robocze. 12. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu lub w przypadku nieodebrania samochodu zgodnie z rezerwacją, pobierana jest opłata za rezygnację. Oplata stanowi równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wypożyczalnię poniesionych w związku z dokonanymi przygotowaniami do realizacji Umowy w wysokości nie wyższej niż 90 % wniesionej opłaty. 13. W przypadku niemożności wydania Najemcy zarezerwowanego pojazdu, Wypożyczalnia zapewni inny pojazd, tej samej lub wyższej klasy, bez pobierania dodatkowych opłat albo - w przypadku niedostępności innego pojazdu - zwróci Najemcy wpłacone przez niego opłaty. Najemca ma prawo odmówić przyjęci innego pojazdu i odstąpić od umowy. Przysługuje mu wówczas prawo zwrotu wpłaconej opłaty. 14. Kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych po protokolarnym zdaniu nieuszkodzonego przedmiotu najmu, wydłużenie terminu zwrotu kaucji ma miejsce w szczególnych przypadkach m.in. takich jak: zwrot samochodu przez Najemcę po godzinach pracy biura, zwrot poza siedzibą Wynajmującego lub zwrot auta z zabrudzoną karoserią uniemożliwiającą dokładne oględziny pojazdu. 15. Pojazd wydawany jest Najemcy w biurze Wypożyczalni lub innym uzgodnionym przez strony miejscu. 16. Umowa najmu zawierana jest na określony czas, przy uwzględnieniu wskazanego dla każdego pojazdu limitu kilometrów. Po przekroczeniu limitu pobierana będzie opłata za każdy przejechany dodatkowo kilometr. Wynajmujący dodatkowo zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty dodatkowej, określonej w Tabeli opłat, za zużycie bieżnika każdej z opon o więcej niż 1 mm na 5000 km.

4 Obowiązki Najemcy 17. Wyjazd samochodem stanowiącym przedmiot najmu poza granice Rzeczpospolitej możliwy jest jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie. Naruszenie powyższego obowiązku upoważnia Wynajmującego do zatrzymania wpłaconej całej kaucji tytułem kary umownej oraz traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i uprawnia Wynajmującego do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. 18. Przedłużenie najmu pojazdu jest możliwie jedynie za zgodą Wynajmującego po wpłaceniu opłaty z góry za okres dalszego najmu drogą przelewu bankowego. Zamiar przedłużenia powinien być zgłoszony nie później niż na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Zgłoszenie zamiaru przedłużenia na krócej niż 12 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta lub brak informacji o zamiarze przedłużenia, będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotnej wartości opłaty za okres, w jakim samochód był użytkowany po upływie terminu zwrotu. 19. W przypadku braku zwrotu pojazdu do 2 godzin po ustalonym terminie i nie poinformowania Wynajmującego z wyprzedzeniem będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i skutkowało będzie powiadomieniem organów ścigania. 20. W czasie trwania najmu najemca jest zobowiązany do: a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie jeśli jest wymagane), b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, c) utrzymaniu samochodu w niepogorszonym stanie i dokonywaniu niezbędnych czynności serwisowych związanych z obsługiwaniem samochodu (w szczególności: sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia),

5 d) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, e) tankowania pojazdu jedynie na stacjach benzynowych funkcjonujących w ramach renomowanych sieci. f) utrzymywania samochodu w należytej czystości. 21. Zabrania się w czasie najmu: a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem, b) przekraczania dopuszczalnej ładowności, c) palenia tytoniu w samochodzie, d) przewożenia zwierząt, e) przewożenia niedozwolonej liczby pasażerów, f) przewożenia przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających innym użytkownikom ruchu drogowemu oraz innych przedmiotów niedozwolonych zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w RP, g) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, h) używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, i) uczestnictwo w zawodach sportowych, świadczenie usług nauki jazdy oraz doskonalenia techniki jazdy, j) wyjeżdżania samochodem za granicę bez pisemnej zgody Wynajmującego. 22. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione mają prawo przez okres trwania najmu do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu. 23. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji i innych służb, o ile to niezbędne oraz do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego. Dodatkowo zobowiązany jest on zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firm, które je wydały, dane osobowe świadków i ich adresy oraz dane kontaktowe, numer i adres Policji właściwej dla miejsca

6 zdarzenia i nazwisko funkcjonariusza będącego na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją. Zwrot pojazdu 24. Samochody oddawane do dyspozycji Najemcy są zatankowane do pełna, czyste i w takim stanie powinno być zwrócone zgodnie z terminem wskazanym w umowie. 25. Zwrot pojazdu dokonywany jest w biurze Wypożyczalni w godzinach jego pracy lub za zgodą Wynajmującego - innym miejscu lub poza godzinami pracy biura Wypożyczalni. 26. Zwrot pojazdu z opóźnieniem przekraczającym 60 minut traktowany jest jak rozpoczęcie kolejnej doby najmu i skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty za najem. 27. Opłata za niewykorzystany okres najmu podlega zwrotowi, po potrąceniu rzeczywistych kosztów Wypożyczalni dokonanych celem przygotowania do realizacji Umowy w pełnym wymiarze. Odpowiedzialność. Zasady Odszkodowań 28. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NW. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polis. 29. Najemca, na podstawie ogólnych przepisów prawa, ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z przyczyn leżących po jego stronie szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku 30. Najemca ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania

7 odpowiedzialność tzw. opłatę za przestój samochodu w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z umów odrębnych, w przypadku powstania: szkody komunikacyjnej w pojeździe i wszelkich innych szkód, zniszczenia lub utraty pojazdu, kradzieży pojazdu. Kwota ta nie podlega zwrotowi oraz roszczeniom. Opłata za przestój ma na celu wynagrodzenie Wynajmującemu szkody poniesionej w wyniku przestoju pojazdu/jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia. 31. Niezależnie od odpowiedzialności o której mowa w pkt 27 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel zgodnie z niniejszymi warunkami (w szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub/ i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach sportowych, przewożenie w pojeździe dobra niezgodnego z prawem. 32. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa. 33. Roszczenia Wynajmującego w pierwszej kolejności zaspokajane są z wpłaconej przez najemcę kaucji, o której mowa w pkt 9 oraz 14 Regulaminu. Część kaucji pozostała po zaspokojeniu roszczeń Wynajmującego, zostanie zwrócona Najemcy w terminie 3 dni roboczych od daty rozliczenia. Jeśli kaucja nie pokryje w pełni tych roszczeń, wówczas Wynajmujący będzie mógł żądać od Najemcy zapłaty brakującej kwoty. 34. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca

8 zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat itp. złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień. 35. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w przedmiocie najmu. 36. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania części albo całości wpłaconej przez Najemcę kaucji - w kwocie określonej w Tabeli opłat - jako kary umownej za dokonane naruszenie. Przy czym naruszenie to winno mieć charakter obiektywnie niebudzący wątpliwości. Pozostałe postanowienia 37. Wszystkie należności na rzecz Wypożyczalni określa cennik dostępny na stronie internetowej Wypożyczalni oraz w biurze. Podane ceny są cenami brutto. 38. Ceny najmu są cenami brutto za jeden dzień użytkowania pojazdu. 39. Opłaty za wynajem pobierane są z góry według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji. 40. Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie ( AC, OC, NW ) obowiązujące na terenie UE. 41. Administratorem danych osobowych jest (firma). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem). REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Autowmig. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych Autowmig w ramach Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego.

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego. Regulamin Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Katarzyna Antoszewska, ul. Glebowa 40A, 61-312

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING Załącznik nr 1 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING 1. Ogólne warunki wynajmu samochodu campingowego w BS TRAINING 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015.

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Niniejszy regulamin został wydany przez firmę AUTO- BLAK i określa warunki, zasady i sposób użytkowania wynajmowanych samochodów. Poprzez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO Załącznik nr 1 WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 I Ogólne warunki wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy

Bardziej szczegółowo