Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania najemcy samochodu wolnego od wad prawnych oraz fizycznych, w szczególności pojazdu spełniającego wszelkie warunki dopuszczające pojazd do ruchu. 3. Z tytułu zawarcia umowy i użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest uiścić opłaty określone w umowie wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Wynajmujący po zawarciu umowy przekazuje Najemcy sprawny i kompletny pojazd określony w umowie wraz z pełnym zbiornikiem paliwa, dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia, umyty, z jednym kompletem kluczyków. 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz w razie potrzeby z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi. W razie niewywiązania się Najemcy z w/w obowiązku Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, kwoty wymaganej do uzupełnienia powyższych braków oraz doprowadzenia pojazdu do stanu w jakim został wydany z kwoty wpłaconej kaucji. 5. Przedmiot najmu posiada ważną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, Autocasco oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 2 Zakres terytorialny 1. Na mocy zawartej umowy Najemca upoważniony jest do użytkowania pojazdu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wynajmujący może za dodatkową opłatą wyrazić zgodę na użytkowanie pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W przypadku użytkowania pojazdu poza granicami kraju bez uzyskania zgody Wynajmującego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za awarię pojazdu lub jego utratę bądź uszkodzenie. 3 Sposób korzystania z przedmiotu najmu 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym, w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania od użytkowania pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, jak również pod wpływem środków odurzających. 2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. 3. Najemca nie ma prawa oddać pojazdu w najem, dzierżawę lub bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej. 4. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą poprzez każdorazowe uruchamianie zabezpieczeń antywłamaniowych zainstalowanych w pojeździe, a w razie możliwości pozostawiania pojazdu na parkingu strzeżonym lub w garażu bądź hali garażowej. 5. Najemcę obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów pochodnych oraz przewożenia zwierząt wewnątrz pojazdu. 6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania maksymalnej ładowności pojazdu oraz nieprzewożenia rzeczy mogących doprowadzić do trwałego uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdu. 7. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów pojazdu w czasie jego użytkowania oraz umowy najmu uprawniającej do korzystania z pojazdu, jak również dokumentu prawa jazdy. 8. Najemca zobowiązany jest do okazania dokumentów opisanych w pkt poprzedzającym na każdorazowe żądanie organów do tego uprawnionych. 9. Najemca nie może dokonywać w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego. 10. W razie obowiązku wykonania przeglądu technicznego pojazdu wymaganego dla dopuszczenia pojazdu do ruchu w trakcie trwania umowy Najemca zobowiązany jest udostępnić pojazd Wynajmującemu na czas niezbędny dla przeprowadzenia badania technicznego w stacji diagnostycznej. 11. Zabrania się holowania innego pojazdu przez pojazd będący przedmiotem umowy najmu. 12. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentach technicznych pojazdu. Strona 1 z 5

2 13. Najemca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem dokonywać obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, w tym oleju silnikowego, płynu chłodniczego i hamulcowego, stanu ogumienia oraz świateł zewnętrznych). 14. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne elementów pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w tym regulaminie. 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, tym samym Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia zastrzeżonej kary umownej z wpłaconej przez Najemcę kaucji, do dochodzenia zwrotu całkowitych kosztów ew. napraw oraz do odszkodowania od Najemcy z tytułu poniesionej szkody. 4 Przedłużenie umowy najmu pojazdu 1. Najemcy przysługuje prawo do przedłużenia okresu najmu pojazdu. 2. Przedłużenie okresu użyłkowania pojazdu na czas do 48 godzin wymaga zgłoszenia w/w zamiaru Wynajmującemu najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem okresu najmu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłoszenia telefonicznego, i uzyskania od Wynajmującego potwierdzenia udzielenia przez niego zgody na przedłużenie. 3. Przedłużenie okresu użytkowania pojazdu na czas powyżej 48 godzin wymaga zawarcia odrębnej umowy lub sporządzenia pisemnego aneksu do umowy. 5 Cennik 1. Cena za użytkowanie pojazdu przez czas równy 1 dobie naliczany jest wg stawek, lub określonej oferty obowiązujących w danym okresie u Wynajmującego. 2. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wynajem pojazdu oraz kaucji przed wydaniem przedmiotu umowy, w formie gotówki, płatność kartą lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego poniżej: Numer konta : Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 4. Limit przebiegu pojazdów określony jest w obowiązującym cenniku Wynajmującego. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu kilometrów stosuje się dodatkową opłatę określoną w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 5. W razie przedłużenia okresu użytkowania pojazdu na czas do 48 godzin i więcej obciążenie i zapłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu Wynajmującemu. 6. W razie nieuiszczenia przez Najemcę kwoty określonej w paragrafie poprzedzającym w wymaganym terminie Wynajmujący może dokonać potrącenia wskazanej kwoty z kaucji złożonej przez Najemcę na zabezpieczenie roszczeń z umowy. 7. W przypadku całkowitej rezygnacji z najmu pojazdu w ciągu 2 godzin przed wcześniej ustalonym terminem przekazania pojazdu, Wynajmującemu przysługuje prawo do pobrania kary umownej w wysokości 100% stawki dziennej obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 8. Kara umowna nie ogranicza Wynajmującego w dochodzeniu od Najemcy odszkodowania ją przewyższającego w przypadkach ujętych w niniejszej umowie. 9. Opłata postaci wniesiona tytułem kaucji jest zwracana najmującemu w momencie zwrotu pojazdu i rozliczenia wszelkich należności z Wynajmującym. 6 Procedura postępowania - wypadek, kradzież bądź uszkodzenia pojazdu 1. W razie uczestnictwa w wypadku bądź kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zdarzeniu, jak również zawiadomić Policję i odpowiednie służby w zależności od stanu uszkodzenia pojazdu oraz stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadku. Strona 2 z 5

3 2. Najemca zobowiązany jest do zebrania wszelkich danych (numery polis ubezpieczeniowych, danych osobowych uczestników oraz wskazania Wynajmującemu jednostki Policji obecnej na miejscu zdarzenia) niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej. 3. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią 58/ oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. 4. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 1 i 3, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący. 5. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. 6. Kaucja zostanie zabezpieczona (płatna w gotówce, przelewem na konto Wynajmującego lub zabezpieczenie kwoty przez terminal płatniczy) do momentu zwrotu pojazdu oraz do całkowitego rozliczenia się Najemcy z Wynajmującym. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją. 7 Zamiana pojazdu będącego przedmiotem umowy 1. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do uzyskania od Wynajmującego pojazdu zastępczego, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. 8 Zwrot pojazdu będącego przedmiotem umowy 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu w miejscu ustalonym przez Najemcę i Wynajmującego w określonym przez nich terminie w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi. 2. W razie niewywiązania się z w/w obowiązku przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej wg cennika opłat dodatkowych oraz kar zawartego w załączniku nr W przypadku gdy kwota kaucji nie pokryje w całości kosztów opisanych w ust.2. Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu z daty jego wydania. 4. Uzupełnienie stanu zbiornika paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz doprowadzenie pojazdu do stanu z daty wydania go Najemcy następować będzie w miejscu i sposób przewidziany przez Wynajmującego. Najemcy nie przysługuje prawo wskazania stacji paliw, stacji kontroli pojazdów, warsztatu samochodowego ani innego miejsca celem doprowadzenia pojazdu do stanu z daty wydania. 5. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. 6. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych w okresie najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami: a. uzupełnienia braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu, b. naprawienia szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii), c. naprawienia szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, d. naprawienia szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę, e. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera Strona 3 z 5

4 pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu w kwocie stanowiącej niepokrytą przez ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu z dnia wydania go Najemcy a wartością z dnia zwrotu przedmiotu najmu. 7. Najemca jest odpowiedzialny za ubytek części i wyposażenia jak również za szkodę powstałą z jego winy na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. 8. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku. 9. W przypadku, gdy kwota kaucji nie pokryje w całości kosztów opisanych w paragrafie poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu z daty jego wydania. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 2. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie trwania umowy najmu Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia Najemcy regulaminu w formie obowiązującej niezwłocznie po dokonaniu zmian i korekt w jego treści. 3. Podpisem pod umową najmu Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz oświadcza o zapoznaniu się z jego treścią. 4. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy najmu pojazdu. 5. W kwestiach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszym regulaminie zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego treść.. podpis Najemcy. podpis Wynajmującego Miejscowość, data.. Miejscowość, data Strona 4 z 5

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik opłat dodatkowych oraz kar umownych należnych Wynajmującemu w przypadku niestosowania się przez Najemcę do postanowień niniejszego Regulaminu Dodatkowe opłaty zdarzenie: Opłata/ Kara umowna ceny BRUTTO za dobę Wyjazd poza granice RP 100,00zł Opłata za podstawienie i odbiór od Klienta w godzinach pracy biura ( ) Gdynia Sopot Gdańsk Wynajem samochodu powyżej 30 dni. GPS Oddanie brudnego samochodu 50,00zł / 100,00 zł 60,00zł / 110,00 zł 70,00zł /120,00 zł Cena ustalana indywidualnie 40 zł 50 zł Depozyt Kat A,B Kat C, D i dalej Czyszczenie -pranie tapicerki Bagażnik wypożyczenie Brak lub uszkodzenie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej Brak lub uszkodzenie tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie Brak lub uszkodzenie dokumentów technicznych (rejestr obsługi pojazdu, książka gwarancyjna) Brak lub uszkodzenie kluczyka pojazdu Brak lub uszkodzenie kołpaka/lewarka/gaśnicy/trójkąta Brak lub uszkodzenie części wyposażenia samochodu(nie wymienionych w cennikach) Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy Palenie tytoniu lub inny nieprzyjemny zapach / usunięcie zapachu Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem Niedozwolone przemieszczenie pojazdu za granice RP Opłaty administracyjne związane z wyceną szkód Przedłużenie najmu pojazdu powyżej 6 godz. Bez zgody wynajmującego Brak stanu paliwa / kara umowna Kara za nadprzebieg 1 000,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 100,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł Opłata wg cennika producenta +20% 2.500,00 zł 200,00 zł 500,00 zł za każdą dobę 100,00 zł Dodatkowo 200% stawki dziennej 35% dopłata do kwoty zatankowania 0,50 zł za 1km Strona 5 z 5

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo