ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy."

Transkrypt

1 1 Wypożyczalnia wypożycza samochody na czas określony przez klienta liczony tylko w pełnych dobach (24 godziny) przy wynajmie krótkoterminowym oraz pełnych miesiącach (30 dni) przy wynajmie długoterminowym. Dopuszczalne jest przedłużenie okresu najmu o dwie godziny ponad naliczoną ostatnią dobę po wcześniejszym powiadomieniu wypożyczalni. Przy spóźnieniu wynoszącym ponad dwie godziny naliczana jest opłata za kolejną dobę. 2 Aby wypożyczyć samochód Wypożyczający musi spełniać następujące warunki: -ukończone 25 lat, -posiadanie Prawa Jazdy co najmniej przez 2 lata, -wpłata kaucji zwrotnej, -zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu, -przedstawić dokument tożsamości (ze zdjęciem), -przedstawić prawo jazdy -jeżeli wynajmującym jest firma -wymagane dokumenty to : NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS. 3 Wynajmujący może dokonać wcześniejszej rezerwacji samochodu-(maksymalnie 7 dni przed terminem wypożyczenia),w tym celu zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości jednej opłaty dobowej za rezerwowany pojazd. Rezerwacji można dokonać osobiście w biurze wypożyczalni,telefonicznie, faxem lub mailem. Rezerwacja musi zawierać dane osobowe i teleadresowe, rodzaj pojazdu, termin wynajęcia, długość najmu.rezerwacja traci swoją ważność po upływie 3 godzin od wskazanego terminu odbioru pojazdu. W przypadku nie odebrania samochodu w terminie zaliczka przepada. 4 W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy wypożyczalnia nie zwraca różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu. 5 Klient otrzymuje samochód sprawny, czysty z pełnym zbiornikiem paliwa, ważną polisą ubezpieczeniową AC/OC/ASSISTANCE i z obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym: trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, lewarek, koło zapasowe, radio Philips. Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić pojazd z wszelkim wyposażeniem jakie znajdowało się w pojeździe w momencie jego wypożyczenia.

2 6 Najemca jest zobowiązany regularnie (co 1000 km lub co trzy dni ) sprawdzać poziom oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych a także do kontroli ciśnienia w ogumieniu. W przypadku stwierdzenia niedoboru płynów należy natychmiast powiadomić wypożyczalnię. Zabrania się dolewania płynów bez zgody wypożyczalni. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową za dolanie niewłaściwych płynów eksploatacyjnych. Najemca jest zobowiązany udostępnić wynajmowany pojazd na żądanie wypożyczalni w celu wykonania czynności serwisowych. Zabrania się mycia pojazdów w myjniach automatycznych, przewożenia zwierząt oraz palenia tytoniu w pojeździe. Wynajęty samochód może być prowadzony tylko przez osobę wymienioną w umowie lub dodatkową osobę upoważnioną przez wypożyczalnię. Wypożyczalnia w przypadku samowolnego przedłużenia okresu najmu, używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, lub złamania przepisów Kodeksu Drogowego lub braku kontaktu z wynajmującym ma prawo odebrać pojazd klientowi korzystając ze współpracujących z wypożyczalnią agencji ochrony. Najemca zostanie wtedy obciążony kosztami przejęcia pojazdu. 7 W przypadku awarii lub wypadku zabrania się jakichkolwiek napraw oraz uruchamiania uszkodzonego pojazdu bądź też kontynuowania jazdy.należy się natychmiast skontaktować z wypożyczalnią! Kategorycznie zakazuje się używania pojazdu do holowania przyczep lub innych pojazdów, używania pojazdu do nauki jazdy, używania jako rekwizytu, uczestniczenia w wyścigach i sportach samochodowych, podnajmowania pojazdu osobom trzecim oraz wykorzystywania pojazdu w sposób i w sytuacjach za które ubezpieczyciel nie przewiduje wypłaty odszkodowania 8 1 Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: -przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę -za jedna dobę 150 zł netto. -limit dzienny 400 km -stawka za km 0,15 zł po przekroczeniu limitu dziennego -Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 20 zł 2 Zapłata następuje z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wypożyczającego. 3 Pożyczający może przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin po upływie terminu zwrotu samochodu, bezpośrednio w firmie Wypożyczającego lub faksem na nr Przedłużenie wypożyczenia samochodu następuje na podstawie stawek jak przy wypożyczeniu. 5 W przypadku przekroczenia czasu wypożyczenia oraz nie przedłużenia umowy w określonym terminie, Wypożyczający nalicza karę w wysokości 500 zł netto za każdą rozpoczęta dobę.

3 1. W przypadku nie oddania samochodu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy, Wypożyczający zgłasza na Policję zaginięcie samochodu. 2. Pożyczający zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia powyżej 2 godzin powoduje pobranie dodatkowej opłaty karnej za każdą dodatkową dobę wypożyczenia Pożyczający wpłaca kaucję w kwocie 500 zł jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Pożyczającego. 2. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie samochodu. 3. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji: -uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie), -brakujące lub podmienione części (wycena według cen dealera wraz z kosztami robocizny), -uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach (koszt usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie), -wyjątkowe zabrudzenie samochodu oraz tapicerki (koszty mycia samochodu i prania tapicerki), -braku pełnego baku benzyny z zwróconym samochodzie (koszt uzupełnienia brakującego paliwa). 1. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu Pożyczający jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wypożyczającego o zaistniałym fakcie. 2. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu. Jeżeli wypłacone odszkodowanie nie pokrywa w pełni strat wypożyczalni, może ona zwrócić się do Najemcy o odszkodowanie uzupełniające pokrywające rzeczywiste straty poniesione przez wypożyczalnię. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy najemcy zostanie on obciążony karą pieniężną (równą stawce dobowej) za każdy dzień naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli Najemca dokona naprawy pojazdu nie zawiadamiając Wypożyczalni -naliczona zostanie kara w wysokości kosztów przeprowadzonej naprawy w ASO. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy najemcy wpłacona kaucja przepada i zaliczana jest na poczet udziału własnego. 11 Uszkodzenie opon, felg, kołpaków a także wnętrza pojazdu (np. radioodtwarzacz i inne wyposażenie standartowe i opcjonalne ) oraz wszelkie szkody o wartości poniżej 500 zł nie są objęte

4 ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. 12 Najemca jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe na skutek zatankowania niewłaściwego paliwa. Najemca zobowiązany jest także do zachowywania paragonów lub faktur dokumentujących tankowanie paliwa w celu wyłączenia odpowiedzialności Najemcy na wypadek ewentualnych uszkodzeń silnika przez złej jakości paliwo. 13 Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wynajmowany pojazd zostanie wyłączony z ruchu nie z winy Najemcy i nie będzie można kontynuować dalszej jazdy Wypożyczalnia ma prawo zastąpić ten pojazd innym o podobnym standardzie a jeżeli nie posiada takiego pojazdu wtedy następuje zwrot niewykorzystanych kosztów najmu zgodnie z umową. 14 Najemcy w momencie wypożyczenia pojazdu jest znany stan techniczny i nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń. Wypożyczalnia nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią wynajmowanego pojazdu lub innymi okolicznościami np. włamanie, kradzież lub wypadek. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz ASSITANCE. Najemca jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie uszkodzenia co do których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania a w szczególności: umyślnego uszkodzenia pojazdu, prowadzenia po spożyciu alkoholu lub narkotyków, kierowania bez ważnego prawa jazdy, kierowania pojazdu przez osobę nie wymienioną w umowie, ucieczki z miejsca wypadku, pozostawienia pojazdu w miejscu nie strzeżonym, pozostawienia w pojeździe dokumentów, kluczyków lub nie włączenia wszystkich urządzeń zabezpieczających w pojeździe, kradzieży wyposażenia dodatkowego pojazdu np. radio, lub wyposażenia dodatkowego. W przypadku konieczności ustalenia sprawcy wypadku przez Policję kaucja pozostaje w depozycie Wypożyczalni do czasu wyjaśnienia sprawy Samochód nie ma prawa opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wypożyczającego. 2. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie którym udostępni wypożyczony pojazd.

5 16 Za niezastosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu Wypożyczalnia może orzec przepadek kaucji lub wg własnego uznania naliczyć opłatę karna w wysokości 1-20-krotności stawki dobowej za wynajmowany pojazd. Najemca może zostać obciążony karą umowną jeżeli na skutek jego zaniedbań lub jakichkolwiek napraw czy przebudowy pojazdu wypożyczalnia straci fabryczną gwarancję producenta na wynajmowany pojazd. Dotyczy to w szczególności zatankowania niewłaściwego paliwa a także umieszczania na pojeździe reklam lub oznaczeń które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. 17 Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy.w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych. Najemca upoważnia Wypożyczalnię do wystawienia faktur VAT bez podpisu na podstawie zawartej umowy najmu.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MAXIMUS

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MAXIMUS REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MAXIMUS STRONY UMOWY : 1. Wynajmującym jest firma MAXIMUS LUCYNA CYRANEK, 80-299 Gdańsk, ul. Herkulesa 27, reprezentowana przez Lucynę Cyranek. 2. Najemcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group"

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group Regulamin Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group" Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu pojazdów

Regulamin wynajmu pojazdów Regulamin wynajmu pojazdów Regulamin krótkoterminowego wynajmu pojazdów Trezor Group Sonia Gąsiorek. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec, 58-562 Podgórzyn ul. Ewangelicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl Załącznik nr 2. do Umowy wynajmu samochodu Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl 1. Wstęp 1. W/wymieniony regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych. 2. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TRANSPORT SPEDYCJA PAWEŁ SZCZEPKOWSKI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TRANSPORT SPEDYCJA PAWEŁ SZCZEPKOWSKI REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TRANSPORT SPEDYCJA PAWEŁ SZCZEPKOWSKI STRONY UMOWY : 1. Wynajmującym jest firma TRANSPORT SPEDYCJA Paweł Szczepkowski, 83-330 Sitno 95, reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia samochodów ALANPOL ZBYTKÓW, ul. Wiślańska 3b SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU - SAMOCHÓD DOSTAWCZY. Na przykładzie: VW LT35 MAX

Wypożyczalnia samochodów ALANPOL ZBYTKÓW, ul. Wiślańska 3b SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU - SAMOCHÓD DOSTAWCZY. Na przykładzie: VW LT35 MAX Wypożyczalnia samochodów ALANPOL ZBYTKÓW, ul. Wiślańska 3b SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU - SAMOCHÓD DOSTAWCZY Na przykładzie: VW LT35 MAX 1 Przedmiot umowy 1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW VAN SERVICE & FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Najmu ( Regulamin ) został wydany przez Firmę VAN Service

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez VIVO Rent Car w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO 1.Postanowienia ogólne. 1.1 Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem samochodu kempingowego określonego w

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ROKICKI WSTĘP Na podstawie 5 umowy najmu samochodu w wypożyczalni prowadzonej przez F.H.U. Rokicki. w sprawach nieuregulowanych umową najmu rozstrzygające i wiążące są

Bardziej szczegółowo