OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej jako: umowa najmu). OWN stosuje się do wszystkich umów najmu pojazdów, chyba że umowa najmu stanowi inaczej. 2. W razie sprzeczności OWN z umową, strony związane są umową. 3. Przedmiotem umowy jest używanie opisanego w niej samochodu przez czas oznaczony w umowie. 4. Okres oznaczony jako czas użytkowania samochodu jest okresem, na jaki została zawarta umowa. 5. Przedłużenie okresu najmu na dalszy czas wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje po zgłoszeniu przez Najemcę Wynajmującemu, na 24 godziny przed upływem okresu najmu wyznaczanego w umowie, chęci przedłużenia okresu najmu i czasu dalszego trwania umowy. 6. Pojazd będący przedmiotem umowy może być kierowany jedynie przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa. 7. Pojazd może być kierowany jedynie przez osobę wskazaną jako kierowca w umowie lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez Wynajmującego do kierowania pojazdem. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 8. Najemca jest zobowiązany do poinformowania o treści postanowień OWN oraz umowy najmu w zakresie obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu innej osoby kierującej pojazdem, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności przez Najemcę za szkody poniesione przez Wynajmującego wskutek braku spełnienia obowiązku informacyjnego przez Najemcę. 9. Postanowienia niniejszych OWN i umowy najmu odnoszące się do Najemcy znajdują odpowiednie zastosowanie do innej osoby kierującej pojazdem będącym przedmiotem najmu. 10. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu. W przypadku różnych dat, bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wcześniejszej. 11. Przedmiot najmu wydany zostaje Najemcy w stanie technicznej sprawności, bez widocznych uszkodzeń, z kompletem dokumentów niezbędnych do jego używania oraz jednym kompletem kluczyków i pełnym zbiornikiem paliwa, co strony zobowiązane są potwierdzić poprzez złożenie podpisu na protokole przekazania pojazdu. Uwagi, zastrzeżenia, co do stanu pojazdu Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu możliwie niezwłocznie po zauważeniu ich. 12. W przypadku, gdy Najemcą jest przedsiębiorcą, Wynajmujący bądź inna osoba przez niego uprawniona ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu, zaś Najemca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli. 13. Ilekroć w OWN jest mowa o winie należy przez to rozumieć również naruszenie postanowień OWN lub umowy. ROZDZIAŁ II OBOWIĄZKI NAJEMCY Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę pojazdu lub jego elementów, powstałą w wyniku naruszenia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale. 14. W czasie użytkowania pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do kierowania pojazdem jest zobowiązana do: a. przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju, w którym użytkowany jest pojazd, w szczególności przepisów prawa o ruchu drogowym, 1

2 b. zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów, o których mowa w pkt 14 lit. a OWN, a także opłat za parkowanie pojazdu, opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdu, w tym zwrotu poniesionych przez Wynajmującego kosztów udzielenia informacji o osobie kierującej pojazdem właściwym organom, jeśli są one konsekwencją zachowania Najemcy lub innej osoby kierującej pojazdem, c. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, jakie są wymagane przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium właściwego państwa prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC lub dowód opłacenia składki, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu etc.), d. zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie samochodu na klucz, włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, zakaz pozostawiania dowodu rejestracyjnego w pojeździe, staranne przechowywanie dokumentów rejestracyjnych pojazdu, pozostawianie pojazdu na parkingu strzeżonym etc.), e. wykonywania własnym staraniem i na własny koszt obsługi bieżącej pojazdu (kontrola i uzupełnianie olejów, płynów, ciśnienia w ogumieniu, sprawdzanie i ewentualna wymiana żarówek), w szczególności stosowanie paliwa odpowiedniego rodzajowo dla danego typu silnika, wskazanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, f. utrzymywania pojazdu w należytej czystości, w przypadku zwrotu pojazdu zabrudzonego Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości 36,90 zł (kwota zawiera podatek VAT) z tytułu kosztów przywrócenia do pojazdu należytej czystości. 15. Zabronione jest: a. użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów prawa, b. branie udziału pojazdem w zawodach i wyścigach, c. używanie pojazdu po nieutwardzanej drodze lub terenie, d. przewożenie pojazdem materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu, e. kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, f. wyjazd pojazdem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego, w szczególności zabrania się wjazdu pojazdem do następujących państw: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz do pozostałych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, g. holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem, h. przekraczania dopuszczalnej ładowności, i. przewożenie pojazdem większej niż dozwolona liczby pasażerów, j. wprowadzania na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanie poza obszar celny Wspólnoty towarów zabronionych przez przepisy poszczególnych krajów, k. palenia tytoniu w pojeździe, l. dokonywania w pojeździe jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, m. przewożenie w pojeździe zwierząt. 16. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania konserwacji, napraw i ulepszeń najmowanego pojazdu. W przypadku wykrycia usterki pojazdu Najemca winien możliwie niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o powstałym zdarzeniu celem uzyskania jego stanowiska. 17. Wyjazd oraz poruszanie się najmowanym pojazdem poza granicami RP są niedopuszczalne, chyba że Wynajmujący, w odpowiedzi na wniosek Najemcy, wyrazi zgodę na wyjazd w formie pisemnej. Zgoda Wynajmującego odnosi się do przemieszczania pojazdu we wskazanym kraju 2

3 (krajach) oraz we wskazanym okresie. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za jedną dobę przemieszczania pojazdu poza granicami RP. Nadto, w przypadku konieczności napraw, bądź holowania samochodu z obszaru poza granicami RP, a także utraty pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać powstałe z tego tytułu koszty. ROZDZIAŁ III OPŁATY 18. Najemca jest zobowiązany do: a. dokonania zapłaty sumy czynszu za najem, która stanowi iloczyn sumy dni (miesięcy) najmu i stawki dziennej (miesięcznej) za najem, b. zapłacenia w dniu podpisania umowy najmu zaliczki na poczet czynszu wynikającego z najmu pojazdu, jeśli zażąda tego Wynajmujący, c. Zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, z jaką został mu wydany, w przeciwnym razie Najemca obciążony zostanie na fakturze kosztami uzupełnienia paliwa (dotankowania). 19. Czynsz wskazany w umowie najmu pojazdu uwzględnia ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz AC. 20. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę, od rozpoczęcia biegu okresu najmu w rozumieniu pkt 10 OWN. Opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 2 godziny umówionego terminu spowoduje naliczenie czynszu za kolejną dobę, jeśli opóźnienie w zwrocie pojazdu wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca. 21. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu z tytułu najmu pojazdu, co najmniej za dwa okresy płatności Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu oraz obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty. 22. W przypadku otrzymania przez Wynajmującego pisma od właściwego organu, z którego będzie wynikał obowiązek uiszczenia należności, o których mowa w pkt 14 lit. b OWN, Wynajmujący niezwłocznie wezwie na piśmie Najemcę do uregulowania tych należności. ROZDZIAŁ IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY 23. Najemca jest zobowiązany do naprawy szkód wyrządzonych Wynajmującemu powstałych z jego winy, a także do pokrycia szkody wynikającej z uszkodzenia, kradzieży lub utraty pojazdu lub jego części, jeśli wynikają one z jego winy. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie w przypadku braku odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC lub AC. 24. W przypadku powstania szkody objętej polisą OC lub AC Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów operacyjnych obsługi szkody, jakie ponosi Wynajmujący, jeśli szkoda wynika z winy Najemcy. 25. W przypadku utraty pojazdu w wyniku zdarzenia lub okoliczności wykluczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za utracony samochód, jeśli utrata pojazdu wynika z jego winy. 26. W razie kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu dowód rejestracyjny i kluczyki, w przypadku zawinionej utraty dowodu rejestracyjnego lub kluczyków przez Najemcę obowiązek naprawienia szkody ciąży na Najemcy, jeśli brak dowodu rejestracyjnego lub kluczyków wykluczy lub ograniczy odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela. ROZDZIAŁ V UBEZPIECZENIE POJAZDU 27. Pojazd będący przedmiotem umowy najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i NW zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień w zakresie kary umownej i postanowień szczególnych wskazanych 3

4 w umowie lub OWN) Najemcę (lub inną osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży, za wyjątkiem sytuacji, w których: a. szkoda wynika z umyślnego działania Najemcy (lub innej osoby kierującej pojazdem), b. szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających, c. uszkodzenie pojazdu w razie przekroczenia dozwolonej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela zostanie ograniczona lub wyłączona, d. szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdem przez osobę nieuprawnioną, tj. nieposiadającą prawa jazdy lub nieposiadającą ważnego prawa jazdy lub nieupoważnioną przez Wynajmującego do kierowania pojazdem, e. kierowca zbiegł z miejsca wypadku, We wskazanych sytuacjach szkody pokrywane są w całości lub w części przez Najemcę w wysokości w jakiej wyłączona lub ograniczona została odpowiedzialność ubezpieczyciela. 28. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej, którą objęty jest najmowany pojazd oraz z postanowieniami OWN i przestrzegania zawartych w nich postanowień, a także w przypadku udostępnienia pojazdu innej osobie poinformowania jej o obowiązkach wynikających z ww. umów, OWN oraz umowy najmu pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę wskutek braku spełnienia obowiązku informacyjnego. Treść OWN dostępna jest w siedzibie i oddziałach Wynajmującego. 29. Samochody posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe. ROZDZIAŁ VI POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KOLIZJI, WYPADKU LUB KRADZIEŻY 30. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu (jego części), utraty kluczyków lub dowodu rejestracyjnego pojazdu Najemca zobowiązany jest do możliwie bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania w sposób przez niego wskazany, w szczególności do zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, a także do bezzwłocznego zawiadomienia Policji. 31. W przypadku braku spełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 28 OWN Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu, a w szczególności do pokrycia kosztów naprawy samochodu wynikających z jego winy. ROZDZIAŁ VII PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 32. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę. 33. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszych OWN lub umowy najmu, w szczególności niezwrócenie pojazdu w ustalonym terminie, Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami związanymi z odbiorem samochodu. ROZDZIAŁ VIII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYKRYCIA WADY 34. W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do możliwie bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu w sposób określony w pkt 36 OWN. 35. Wynajmujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zajęcia stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie oraz przywrócenie pojazdu do sprawności technicznej. W przypadku niemożliwości przywrócenia pojazdu do sprawności technicznej Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy innego pojazdu. 4

5 ROZDZIAŁ IX ROZWIĄZANIE UMOWY 36. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub uzgodnieniu przez strony, że umowa ma ulegać automatycznemu przedłużeniu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym celu strony zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia np. za pośrednictwem korespondencji pocztowej kierowanej na adres strony wskazany w umowie najmu pojazdu. ROZDZIAŁ X KONTAKT 37. Kontakt z wynajmującym jest możliwy poprzez następujące formy porozumiewania się: tel , tel , osobiście lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej- ul. Mogileńska 50, Poznań. ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 38. Wszelkie zmiany OWN lub umowy najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 39. Rozstrzyganie sporów wynikających z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy. 40. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWN oraz umową najmu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 5

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo