Autoryzowany Dealer Peugeot Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin, wraz z Umową i Cennikiem, określa szczegółowe postanowienia umów najmu (wypożyczenia) samochodów zawieranych przez Spółkę ULIARCZYK Sp. z o. o. w Rybniku, zwaną dalej Wynajmującym, w ramach Wypożyczalni Samochodów, mieszczącej się przy ulicy Żwirowej 2, w Rybniku Najemcą samochodu może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej sześciu miesięcy posiada ważne i honorowane na terytorium RP (Rzeczypospolita Polska) prawo jazdy Strony wiąże w pierwszej kolejności pisemna Umowa, następnie Cennik, a w zakresie w tych dokumentach nieuregulowanych niniejszy Regulamin. 2. Rezerwacja i odbiór pojazdu 2.1. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, faksem, mailem lub osobiście w Wypożyczalni Rezerwacja musi zawierać dane osobiste i teleadresowe, klasę lub model samochodu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godziny odbioru. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, należy dodatkowo podać dane rejestrowe, dane osobiste osoby odbierającej samochód i udzielone jej upoważnienie do podpisania umowy najmu w imieniu osoby prawnej i innej jednostki organizacyjnej Na wynajmy samochodów o długości poniżej 7 dni, rezerwację należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. Na wynajmy o długości powyżej 7 dni, rezerwację należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni nie dłuższym jednak niż 30 dni Warunkiem akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego jest: a) udostępnienie wszystkich danych, wymaganych przez Wynajmującego, spełnianie warunków Regulaminu Wypożyczalni b) dokonanie rezerwacji co najmniej 2 dni (48 godzin) przed dniem odbioru samochodu 2.5. Rezygnacja z rezerwacji: a) dokonana na co najmniej 7 dni przed planowanym wynajmem, pozwoli na zwrot Kaucji b) z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni przed planowanym wynajmem, lub brak informacji o rezygnacji z wynajmu, spowoduje zatrzymanie Kaucji Odbiór pojazdu następuje w siedzibie Wypożyczalni. Za dodatkową opłatą samochód może zostać dostarczony na umówione z Klientem miejsce W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać do wglądu: a) ważny dowód osobisty/paszport b) ważne prawo jazdy Strona 1/5

2 2.8. Dokonanie przez Najemcę wpłaty Kaucji warunkuje ważność rezerwacji. 3. Płatności 3.1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu i ponoszenia innych opłat określonych w Umowie, Cenniku i Regulaminie Czynsz za najem pobierany jest z góry według stawki obowiązującej w dniu wynajmu. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania Umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, w przypadku gdy nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (24 godziny, liczone od chwili wydania samochodu). Wynajmujący upoważniony jest do potrącania z Kaucji czynszu, opłat i kar umownych, a także ewentualnych kosztów i odszkodowań, o których mowa w Umowie, Cenniku i Regulaminie. 4. Zwrot pojazdu 4.1. Po zakończeniu Umowy, Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód w terminie wynikającym z zawartej Umowy, w godzinach pracy Wypożyczalni, do siedziby Wypożyczalni. Za dodatkową opłatą samochód może zostać zwrócony w umówionym z Wynajmującym miejscu Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji, wraz z kompletem wyposażenia, w tym z kluczami i wszystkimi dokumentami Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utratę lub uszkodzenia samochodu lub jego wyposażenia. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do pokrycia powstałej szkody, z zastrzeżeniem punktu Najemca zwraca samochód z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał. W przypadku mniejszej ilości paliwa Najemca zobowiązany jest pokryć koszt brakującego paliwa W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru od Najemcy samochodu wraz z kluczami, kompletem wyposażenia i wszystkimi dokumentami oraz do obciążenia go karą umowną określoną w wysokości PLN oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. W celu wykonania powyższego uprawnienia Wynajmujący upoważniony jest do wstępu na tereny Najemcy, jeżeli tam znajduje się samochód oraz żądania wydania przekazanego Najemcy wyposażenia i dokumentów Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu Najemcy wpłaconej przez niego Kaucji w przypadku zwrotu samochodu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 5. Przedłużenie najmu 5.1. Chęć przedłużenia okresu wynajmu samochodu należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed terminem zwrotu samochodu. Jeżeli przedłużenie Umowy przekracza 24 godziny, konieczne jest zastosowanie pisemnej formy powiadomienia. W przypadku nie zwrócenia samochodu przez Najemcę w umówionym terminie i nie powiadomienia Wynajmującego o przedłużeniu najmu, Wynajmujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10-krotnej stawki dobowej wynajmowanego samochodu oraz zawiadomić Policję o kradzieży samochodu Najemca, w przypadku uzgodnionego z Wynajmującym przedłużenia najmu, zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 12 godzin od przedłużenia umowy najmu dokonać zapłaty za cały przedłużony czas trwania umowy W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu za okres przedłużenia najmu, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczenia dodatkowego terminu, wypowiedzieć umowę Strona 2/5

3 ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 10-krotnej stawki dobowej wynajmowanego samochodu W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód. Punkt 4. regulaminu stosuje się odpowiednio. 6. Warunki użytkowania pojazdu 6.1. Samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w Umowie najmu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub oddany innej osobie do używania bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Najemca odpowiada za działania i zaniechania osób, które korzystają z pojazdu od momentu jego odbioru do zwrotu, jak za swoje własne Wyjazd wypożyczonym samochodem poza granice RP wymaga zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd poza granice Unii Europejskiej i na terytorium Szwajcarii jest zabroniony W czasie najmu Najemca zobowiązany do eksploatowania samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbania o stan techniczny samochodu oraz sprawowanie nad nim pieczy z odpowiednią troską. Najemca zobowiązany jest w tym w szczególności do; a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, AC, NW, egzemplarz Umowy najmu) b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów, paneli sprzętu audio oraz kluczyków c) wykonywania na własny koszt niezbędnej obsługi codziennej samochodu d) stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu e) utrzymywania samochodu w należytej czystości 6.4. Zabronione jest naruszanie lub łamanie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisów, obowiązujących w kraju użytkowania pojazdu, w tym w szczególności: a) przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia większej ilości osób niż jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym b) przewożenia wynajętym samochodem materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych, toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji, c) prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji mogących ograniczać świadomość oraz upośledzać reakcję 6.5. Zabronione jest wykorzystywanie wynajętego samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności: a) wykorzystywania wynajętego samochodu w wyścigach, rajdach, treningach oraz zawodach sportowych b) wykorzystywania wynajętego samochodu do jazdy w terenie, pod drogach nie utwardzonych c) holowania innych pojazdów, przyczep d) palenia tytoniu w samochodzie 6.6. Zabronione jest dokonywanie w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian oraz inne działanie narażające samochód na uszkodzenie. Strona 3/5

4 6.7. Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu, samochód w celu dokonania kontroli jego stanu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wynajmującego Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy ewentualnymi kosztami dodatkowymi oraz opłatami za parkowanie, mandaty lub innymi, związanymi z korzystaniem z pojazdu w czasie trwania wynajmu. Wynajmujący upoważniony jest do udostępnienia danych osobowych Najemcy oraz osób wymienionych w Umowie najmu odpowiednim organom w celu wskazania osób odpowiedzialnych za regulowanie opłat za parkowanie, mandatów i innych, do których ponoszenia zobowiązana jest osoba kierująca pojazdem W wypadku gdy szkoda przewyższa wartość kary umownej Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 7. Naprawy pojazdu 7.1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów najmowanego samochodu. W przypadku awarii zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym i postępować zgodnie z jego wskazówkami. 8. Postępowanie w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży, uszkodzenia pojazdu 8.1. W przypadku włamania, kradzieży, wypadku lub uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest: a) natychmiast poinformować Wynajmującego o zaistniałym wydarzeniu b) niezwłocznie powiadomić/wezwać policję i odpowiednie służby na miejsce zdarzenia oraz zażądać sporządzenia protokołu c) zapisać dane osobowe, numery kontaktowe i adresy wszystkich uczestników zdarzenia, w tym w szczególności numery polis ubezpieczeniowych i nazwy ubezpieczycieli d) zanotować numery i adresy Policji oraz innych Służb właściwych dla miejsca zdarzenia e) zabezpieczyć samochód przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją f) upewnić się czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela 8.2. Najemca nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich. 9. Ubezpieczenie pojazdu 9.1. Najemca zwolniony jest od odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub wyposażenia w zakresie w jakim szkoda zostanie pokryta z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW Zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy szkód: a) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy b) powstałych podczas kierowania samochodem przez Najemcę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo po wpływem narkotyków lub innych środków odurzających c) powstałych bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem d) powstałych w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu Strona 4/5

5 e) powstałych wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy: Najemca wysiadł z samochodu, pozostawiając w środku klucze do samochodu po opuszczeniu samochodu nie dokonał zabezpieczenia z należytą starannością poza samochodem dokumentów samochodu lub kluczy do samochodu po opuszczeniu samochodu nie dokonał zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia autoalarmu 9.3. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania jeżeli spełnienie tych warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźbą natychmiastowego jej użycia (rozboju): a) powstałych wskutek przywłaszczenia wynajmowanego samochodu b) powstałych w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody c) o wartości niższej niż 500 zł d) powstałe w innych okolicznościach wyłączających lub ograniczających ochronę polisy OC, AC, NW najmowanego pojazdu Najemca zobowiązany jest w szczególności do wyrównania odszkodowania jeżeli uszkodzenie lub utrata pojazdu nastąpiła w okolicznościach upoważniających ubezpieczyciela do potrącenia części lub całości odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy, także na skutek nieprzedsięwzięcia czynności, w tym nieuzyskania bądź nieprzedstawienia dokumentów, niezbędnych do likwidacji szkody. 10. Odpowiedzialność Wynajmującego Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie, w tym także w przypadku wcześniejszego odbioru pojazdu Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. 11. Postanowienia końcowe Przewidziane w Regulaminie uprawnienia Wynajmującego do domagania się zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odbioru samochodu w przypadku gdy Najemca rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji Umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie wypożyczalni. Strona 5/5

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo