REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej. 2. W przypadku niezgodności treści umowy i Regulaminu, wiążącym dokumentem jest umowa. 3. Strony: a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą), b. Wynajmujący:.. 4. Wynająć samochód i kierować tym samochodem może osoba, która ukończyła 21 lat i posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowców - ważny paszport) oraz posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy od przynajmniej 12 miesięcy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i niespełnienia wymogów niniejszego punktu przez Najemcę lub/ i Użytkownika, (czyli osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji UŻYTKOWNIK ) Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym. 5. Samochód może być użytkowany tylko przez osoby spełniające wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu, osoby uwzględnione w umowie najmu, jako UŻYTKOWNIK lub przez osoby upoważniony pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Samochód, który jest objęty umową najmu nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem. 6. W przypadku, gdy Najemca zechce odwołać upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego o tej zmianie w trybie natychmiastowym. W razie braku natychmiastowego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, jakie poniósł Wynajmujący w konsekwencji braku wiedzy o odwołaniu upoważnienia. 7. Najemca jest zobowiązany, aby wszelkie postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu były przestrzegane także przez Użytkowników upoważnionych do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu. 8. Okres najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty pokazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, decyduje wcześniejsza data. 9. W Przypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu będzie zmuszony zmienić termin przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, w trybie natychmiastowym zawiadomi Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu. 10. W razie obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą Regulaminem, Wynajmujący może żądać od Najemcy dopłaty do kary umownej, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej. 11. Przy zawieraniu umowy najmu klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki w wysokości kosztów najmu za cały zapisany w umowie okres najmu oraz kosztów dodatkowych usług związanych z najmem. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. 12. Faktura VAT w formie elektronicznej może zostać wysłana do klienta na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu lub przy zawieraniu umowy najmu pojazdu.

2 Obowiązki Najemcy Zasady użytkowania pojazdu Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie pojazd wolny od wad wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale. 13. W czasie użytkowania Najemca lub Użytkownik pojazdu zobowiązane są do: a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych w przypadku kontroli ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane), b. Sprawdzenia stany technicznego pojazdu i elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz w razie potrzeby uzupełniania braków na koszt własny (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych), c. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą poprzez staranne zamykanie samochodu oraz używanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych jak również zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości w szczególności w przypadku transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu. 14. Używanie wynajętego pojazdu poza granicami RP jest dopuszczalne tylko pod warunkiem uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody Wynajmującego udzielonej na wniosek Najemcy. Wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. Informację o potrzebie używania pojazdy poza granicami RP należy zgłosić Wynajmującemu przed odbiorem samochodu. W przypadku, gdy Najemca planuje wyjazd do innego kraju niż wymienione wyżej koniecznym jest uprzednie skontaktowanie się z Wynajmującym. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. 15. Zabrania się w szczególności: a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem, b. przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu oraz użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, c. palenia w samochodzie tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i zbliżonych do tytoniu, d. dokonywania przeróbek w pojeździe oraz innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego, e. Przewożenia zwierząt wewnątrz samochodu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący ma prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

3 Opłaty 16. Wynajmujący ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy zarówno sposobu wykorzystywania pojazdu jego stanu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami. Najemca zobowiązany jest umożliwić Wynajmującemu kontrolę oraz udostępnić dokumenty. 17. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Jeśli Najemca dokona zwrotu pojazdu z opóźnieniem nieprzekraczającym 1 godziny ponad wynikający z umowy czas, nie spowoduje to naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. 18. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w cenniku w dniu zawarcia umowy najmu. 19. Najemcę zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu. 20. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej ( ), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Zwrot lub wymiana pojazdu 21. Po zakończeniu obowiązywania umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu w miejscu innym niż to, w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem. 22. Zwrotu pojazdu w oddziale Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez Wynajmującego oraz przekazać klucze wraz z dokumentami pojazdu oraz bilet parkingowy (jeżeli posiada) osobie wskazanej przez Wynajmującego. Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie podjęcia pojazdu ze wskazanego miejsca przez Wynajmującego oraz stwierdzenia, iż pojazd nie został uszkodzony w trakcie najmu i został zwrócony z kompletnym wyposażeniem. Najemca zostanie powiadomiony w trybie natychmiastowym o stwierdzonych przez Wynajmującego uszkodzeniach pojazdu lub brakach w wyposażeniu pojazdu. 23. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego i musi być zgłoszone, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w biurze Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w biurze Wynajmującego lub miejscu ustalonym przez obie strony umowy. 24. Brak informacji o zamiarze przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu może zostać zgłoszone Policji na podstawie podejrzenia przywłaszczenia samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego). 25. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej i może zostać zrealizowane w biurze Wynajmującego, listem poleconym, faksem lub w formie korespondencji elektronicznej ( ). 26. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca. 27. W wypadku nieterminowego zwrotu samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej według Cennika za każdą dobę opóźnienia. W przypadku braku zwrotu samochodu w wyznaczonym terminie, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków,

4 polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. 28. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa Najemca uiszcza opłatę wg stawki wskazanej w cenniku. 29. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami: a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu b. odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz, c. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, które nie są objęte polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii), d. szkód powstałych w pojeździe, które nie zostały zgłoszone przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych ubezpieczeniem, e. likwidacji szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu. 30. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. 31. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku. 32. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wady pojazdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 roku, Dz.U z 2014 roku, poz. 121). 33. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wynajmującego lub telefonicznie. Serwis, przeglądy i naprawy 34. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie nieudostępnienia pojazdu Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika). 35. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

5 36. Wynajmujący po stwierdzeniu, że naprawa była konieczna i należycie wykonana oraz braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami. Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu - procedura postępowania 37. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim do natychmiastowego wezwania Policji i zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej. 38. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 37, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu, przywrócenia do stanu poprzedniego oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący. Obowiązki Wynajmującego 39. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków lub w umowie najmu nie postanowiono inaczej, 40. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeśli w chwili wystąpienia niedogodności będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy. Termin dostarczenia pojazdu zastępczego jest ustalany indywidualnie i jest liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy lub Użytkownika o wystąpieniu takiej potrzeby. Do terminów wspomnianych wyżej nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie: a. Utraty dokumentów pojazdu lub kluczowych elementów wyposażenia (dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej) b. Gdy pojazd wynajmowany znajduje się poza terytorium RP. Ubezpieczenie pojazdów 41. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o opłacie w związku ze zdarzeniem należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w związku z naruszeniem zasad zwrotu pojazdu. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 42. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC (TPW), AC (CDW 1000 PLN, TW 1000 PLN) zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. opłaty wskazanej w pkt U. cennika) Najemcę z chwilą wypłaty odszkodowania (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: a. umyślnego uszkodzenia pojazdu, b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 25 km/godz. lub w przypadku dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów

6 ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę), d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku, e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu, f. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu - całkowity koszt ponosi Najemca, g. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca, h. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej, i. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest u Wynajmującego. Ponadto na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. 43. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. 45. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący może montować w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS. 46. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę szkody ubezpieczycielowi zgodnie z pkt 37 Regulaminu Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości zgodnej z pkt U. cennika, stanowiącą udział własny Najemcy w szkodzie a rekompensującą Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Opłata wskazana wyżej należna jest Wynajmującemu również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie. 47. Najemca może przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. a Wynajmującym. Przedmiotem w/w umowy ubezpieczenia grupowego jest pokrycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. opłaty wskazanej w pkt 49, stanowiącej udział własny Najemcy w szkodzie (zniesienie udziału własnego w szkodzie). Składkę z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w wysokości zgodnej z pkt V. cennika Najemca uiszcza na rzecz Wynajmującego. Objęcie umową ubezpieczenia grupowego następuje na cały okres trwania umowy najmu. W przypadku przedłużenia okresu najmu poza okres wskazany w treści umowy najmu, okres ubezpieczenia również ulega wydłużeniu. Składka liczona jest za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu. Pobrana składka przekazywana jest przez Wynajmującego ubezpieczycielowi, Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Suma ubezpieczenia wynosi zł. Najemca upoważnia Wynajmującego do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela. Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela Wynajmującemu zwalnia Najemcę od obowiązku uiszczenia opłaty stanowiącej udział własny Najemcy w szkodzie.

7 Zawarcie umowy przez formularz internetowy 48. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje, z zastrzeżeniem pkt. 49, 50 i 52 Regulaminu, na podstawie oferty Klienta złożonej za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w w/w sposób oferty Klienta. 49. Po złożeniu oferty poprzez formularz internetowy, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w terminie do 12 godzin od otrzymania od Klienta oferty na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu oświadczenia o akceptacji oferty Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty całkowitego kosztu najmu lub też zaliczki na poczet kosztów wynajmu w wysokości wskazanej w treści oferty (Opłata Rezerwacyjna). W przypadku, gdy moment dokonania rezerwacji pojazdu i wskazaną przez Klienta godzinę odbioru pojazdu dzieli mniej niż 72 godziny konieczne jest dokonanie zapłaty całkowitego kosztu najmu. 50. Wypełnienie przez Klienta formularza internetowego oznacza skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie płatności na poczet czynszu traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu wskazanych środków pieniężnych na jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 48 Regulaminu na podany przez Klienta adres W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Najemcę. Wynajmujący zobowiązuje się wówczas do dostarczenia pojazdu o takich samych parametrach, bądź zbliżonego parametrami do pojazdu będącego przedmiotem umowy. Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie zgadza się na zmianę w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu. W przypadku, gdy nie ma możliwość zapewnienia Klientowi innego pojazdu Wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Klientowi jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Klientowi całość Opłaty Rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu zapłaconej na skutek dokonania rezerwacji samochodu. 52. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest: a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego, zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji, b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 4 i 54 Regulaminu, c. złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym, d. dokonanie przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitego kosztu najmu lub Opłaty Rezerwacyjnej. 53. Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując niezwłocznie o tym fakcie Wynajmującego. Jeżeli w momencie zgłoszenia rezygnacji pozostało mniej niż 12 godzin do ustalonego terminu odbioru samochodu, Wynajmujący nie ma obowiązku zwracać Opłaty Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wszelkie opłaty ponad kwotę Opłaty Rezerwacyjnej zostną zwrócone Klientowi w terminie do 7 dni roboczych. Jeżeli w momencie zgłoszenia rezygnacji pozostało co najmniej 12 godzin do ustalonego terminu odbioru pojazdu, Wynajmujący zwraca Klientowi całość kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet czynszu najmu lub Opłatę Rezerwacyjną. 54. Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać: a. Ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem - ważny paszport,

8 b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, c. Gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem lub potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego, d. w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia pojazdu - oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w ppkt. a) i b) niniejszego punktu Regulaminu, 55. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub/ i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji,, UŻYTKOWNIK" wymogów przewidzianych w pkt. 4 lub/ i pkt. 54 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty przewyższające Opłatę Rezerwacyjną zostaną Klientowi zwrócone w terminie do 7 dni. 56. W przypadku, gdy Klient nie odbierze pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru Wynajmujący przyjmuje, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. W takiej sytuacji na prośbę Klienta może, zwrócić środki przewyższające kwotę Opłaty Rezerwacyjnej. 57. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) w związku z treścią art. 38 pkt 12 w/w ustawy. 58. Z chwilą odbioru pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty depozytu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej umowy najmu.

9 Załącznik nr 1 do REGULAMINU CENNIK, TABELA OPŁAT ADMINISTARCYJNYCH ZDARZENIE A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM, KARY UMOWNE 320 PLN B. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 300 PLN C. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 700 PLN D. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu 200 PLN E. Brak kołpaka nieoryginalnego 60 PLN F. Brak kołpaka oryginalnego 120 PLN G. Brak panelu do radia 300 PLN H. Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) 200 PLN I. Uzupełnienie brakującego paliwa 6,10 zł za litr paliwa PB95 lub ON J. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody 200 PLN kara umowna Wynajmującego K. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku L. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy 2500 PLN (osoby kierującej pojazdem) M. Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN kara umowna N. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 300 PLN kara umowna O. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem P. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem R. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP S. Zwłoka w zwrocie samochodu T. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia U. Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i nie rozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy. V. Zniesienie udziału własnego w szkodzie składka ubezpieczeniowa - pkt. U (SCDW) opłata w/g cennika producenta + 35% 250 PLN kara umowna 250 PLN kara umowna 100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą - kara umowna Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki - kara umowna; Koszt usługi lub części +35% 813,01 PLN 20 PLN / doba najmu Ceny zgodne z cennikiem W. Prowadzenie obsługi poza Oddziałem dostępnym na stronie Wynajmującego Podane ceny są cenami netto należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo