Umowa wynajmu samochodu osobowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa wynajmu samochodu osobowego"

Transkrypt

1 Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr... podatnika podatku VAT NIP... reprezentowanym przez: Pawła Pieczonkę, zwanym dalej Wynajmującym a... zam.... leg się dowodem osobistym... wydanym w dniu... przez... zwanym dalej Najemcą Najemca okazuje dowód osobisty wraz z prawem jazdy i do przedmiotowej umowy jako załączniki przedstawia kserokopię dowodu osobistego serii nr... wydanego w dniu... oraz kserokopię prawa jazdy kategorii... wydanego w dniu... przez... i oświadcza, że przedmiotowe dokumenty na dzień zawarcia umowy w szczególności dokument prawa jazdy upoważniający Najemcę lub wskazanego i pisemnie zaakceptowanego innego kierowcy do prowadzenia wynajętego samochodu, jest ważny i nie podlega zatrzymaniu. Najemca lub inny kierowca upoważniony do prowadzenia wynajętego samochodu nie może mieć mniej niż 21 lat i nie więcej niż 65 lat oraz posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia wynajętego samochodu od co najmniej 1 (jednego) roku. Przedmiot umowy 1 1/ Wynajmujący w ramach przedmiotowej umowy zobowiązuje się do: udostępnienia wynajęcia Najemcy samochodu osobowego marki... o nr rej... o liczbie miejsc... na okres -... doby (słownie:... doby) zaś Najemca przyjmuje przedmiotowy samochód do używania na warunkach i przez czas określony w umowie. 2/ Okresem wynajmu jest doba liczona jako 24 godziny i rozpoczyna się od chwili wydania pojazdu tj od dnia... od godz.... (słownie:...) do dnia... do godz. (słownie:...) ze stanem licznika... (słownie:...) 3/ Wskazany powyżej samochód wyposażone jest w klimatyzację, sprzęt radiofoniczny tj.

2 odtwarzacz CD marki..., 6 głośników oraz inne akcesoria w postaci..., 4/ Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący wydaje Najemcy do używania sprawny technicznie samochód opisany powyżej wraz z opisanym powyżej wyposażeniem, dowodem rejestracyjnym, ważną polisą ubezpieczeniową OC, AC i NW oraz kompletem kluczyków do auta i pełnym bakiem, zaś Najemca jest zobowiązany do wykorzystywania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z celem i warunkami zawartej umowy. 5/ W dniu... o godz.... wynajęty samochód w stanie kompletnym i zdatnym do umówionego użytku został odebrany przez Najemcę w siedzibie Wynajmującego lub w... Samochód może być podstawiony przez Wynajmującego na umówione miejsce na terenie miasta Rzeszowa stosownie do wskazania Najemcy w formie fax.:..., ... na co najmniej 2 dni przed dniem wynajmu tj. przed dniem...r. Podstawienie w inne miejsce musi być każdorazowo odrębnie pisemnie uzgodnione i dokonywane jest odpłatnie. Prawa i obowiązki Stron 2 Po stronie Wynajmującego: Wynajmujący zapewnia na zasadach wskazanych powyżej wydanie lub podstawienie sprawnego technicznie samochodu, z kompletem dokumentów, pełnym bakiem paliwa w siedzibie Wynajmującego lub na wskazane i uzgodnione z Najemcą miejsce stosownie do postanowień umowy, Wynajmujący wynajmuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochód opisany w umowie i oświadcza, że ma tytuł prawny upoważniający go do dysponowania przedmiotowym samochodem, Wynajmujący zapewnia, że wynajęty samochód posiada ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie: OC, NW i AC przy czym ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych i spowodowanych przez kierującego po alkoholu, narkotykach, środkach odurzających, nie obejmuje utraty kluczyków i dokumentów auta, kradzieży auta z pozostawionymi w nim kluczykami lub dokumentami, szkód poniżej kwoty w wysokości... zł (... złotych). Wynajmujący w przypadku nie wydania samochodu lub wyłączenia go w czasie najmu z ruchu z powodów technicznych (awaria) zapewnia zastępczy, alternatywny środek transportu bądź o zbliżonym standardzie, przy czym Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia lub straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami uniemożliwiającymi korzystanie z niego.

3 Po stronie Najemcy: Najemca zapewnia pokrycie kosztów eksploatacji samochodu przez czas trwania najmu i jego zwrot do Wynajmującego z pełnym bakiem, Najemca zapewnia, że samochód będzie kierowany tylko przez Najemcę (w przypadku gdy auto będzie prowadzone przez inną osobę musi ona być personalnie zgłoszona Wynajmującemu z podaniem jej uprawnień do prowadzenia pojazdu, przedstawieniem kopii jej dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu i pisemnie zaakceptowana przez Wynajmującego ponadto Najemca zapewnia, że inny kierowca prowadzący samochód będzie się stosował do warunków przedmiotowej umowy i będzie posiadał prawo jazdy uprawniające do prowadzenia wynajętego samochodu nie krócej niż 12 miesięcy), Najemca zapewnia, że wydany mu samochód będzie eksploatowany i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób prawidłowy zabronionym jest uczestniczenie przez Najemcę w wyścigach, rajdach, sportach samochodowych, Najemca zapewnia, że samochód będzie parkował na strzeżonych parkingach, zapewnia, że odpowiednio zabezpieczy pojazd na postoju, Najemca zobowiązuje się nie zostawiać kluczyków do samochodu i dokumentów w środku auta, Najemca zobowiązuje się dbać o powierzony mu samochód, regularnie sprawdzając poziom oleju w silniku, poziom płyny chłodniczego, ciśnienie w oponach, nie zabrudzać wnętrza, tapicerki samochodu, nie przewozić zwierząt, rzeczy, które mogłyby zabrudzić wnętrze samochodu, użytkować wyposażenie samochodu zgodnie z jego technicznym przeznaczeniem, nie uszkadzać elementów wnętrza i wyposażenia pojazdu, Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad i przepisów ruchu drogowego, zakazane jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zakazanym jest podnajmowanie samochód stanowiący przedmiot umowy, użytkować go może tylko Najemca, prowadzić pojazd może tylko Najemca lub pisemnie zaakceptowany przez Wynajmującego inny kierowca, zakazanym jest wyjazd wynajętym samochodem poza granice Polski bez pisemnej zgody i pisemnego upoważnienia Wynajmującego, w przypadku zamierzonego przedłużenia uzgodnionego terminu najmu Najemca jest zobowiązany zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem co najmniej o jedną dobę przed umówionym zakończeniem najmu i uzyskać na to akceptację ze strony Wynajmującego. W przypadku nie zachowania wskazanego powyżej trybu Wynajmujący jest uprawniony do odebrania samochodu na koszt Najemcy i obciążenia go kosztami wynikłymi z tytułu nie wykonania przez Najemcę umowy. Najemca zwróci samochód w uzgodnionym terminie z kompletem kluczyków, dowodem

4 rejestracyjnym, dokumentem ubezpieczenia i w stanie takim w jakim otrzymał, Najemca nie odpowiada za typowe normalne zużycie związane z normalną eksploatacją samochodu. W przypadku kolizji lub wypadku Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego oraz wezwać na miejsce zdarzenia Policję i żądać udokumentowania przez nią przebiegu zdarzenia, ponadto zabezpieczyć dowody istotne dla ustalenia i wyjaśnienia przebiegu zdarzenia tj. świadków - ich dane personalne i adresy, o ile jest to możliwe sporządzić dokumentację fotograficzną. W przypadku awarii wynajętego samochodu Najemca jest obowiązany zaprzestać używania pojazdu, zabezpieczyć go i niezwłocznie poinformować Wynajmującego o awarii samochodu. Najemca przyjmuje na siebie obowiązek uiszczenia wszelkich opłat i należności wymienionych w umowie i związanych z wynajmowanym samochodem, Najemca przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania i obowiązek naprawienia wszelkich szkód wynikłych z tytułu niewłaściwej eksploatacji i użytkowania wynajętego pojazdu, Rozliczenia finansowe 3 1/ Strony ustalają, iż z tytułu usługi wynajmu określonej w 1 Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę brutto w wysokości:... zł (... złotych) za każdą dobę wynajmu liczoną jak w 1 ust. 2. Opłata za wynajem obejmuje nielimitowany kilometraż, ubezpieczenie, serwis, podatek VAT. W przypadku opóźnienia w zwrocie samochodu ponad 1 (jedną) godzinę od uzgodnionego terminu zgodnie z 1 ust. 2, Wynajmujący naliczy opłatę za kolejną dobę najmu. Zapłata należności za wynajem zostanie dokonana gotówką po zakończeniu najmu. 2/ W przypadku rezerwacji wynajmu i rezygnacji przez Najemcę z wynajmu bez uprzedzenia Wynajmującego lub później niż 24 godziny przed data wynajmu Wynajmujący obciąży Najemce opłatą w wysokości 50% stawki dobowej wskazanej w ust. 1 powyżej. 3/ W przypadku gdy Najemca zwróci samochód bez pełnego zbiornika paliwa zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa i dodatkową opłatą w kwocie... zł (słownie:... zł). 4/ W przypadku oddania przez Najemce samochodu zabrudzonego zabrudzona tapicerka, samochód zadymiony, wnętrze wymaga sprzątania i odkurzania wymagającego użycia środków piorących Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w kwocie... zł (słownie:... zł). 5/ W przypadku uszkodzenia pojazdu w czasie wynajmu, w sytuacji gdy uszkodzenia zostaną uznane za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu przez Najemcę zostanie on w całości obciążony kosztami naprawy samochodu. W sytuacji gdy podczas najmu uległy

5 uszkodzeniu poszczególne elementy pojazdu i Najemca zataił ten fakt Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. 6/ W przypadku uszkodzenia pojazdu w czasie wynajmu w wyniku wypadku lub kolizji drogowej z winy Najemcy, prowadzenia przez niego lub upoważnionego i pisemnie wskazanego oraz zaakceptowanego zgodnie z postanowieniami umowy innego kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub ucieczki z miejsca zdarzenia Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu do pełnej wartości pojazdu i jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego zaliczkowej na poczet odszkodowania kwoty w wysokości... zł (słownie:...). 7/ W przypadku kradzieży wynajętego pojazdu w czasie trwania umowy najmu Najemca odpowiada do pełnej wartości samochodu w sytuacji gdy nie zachował postanowień umowy w szczególności pozostawił pojazd w niestrzeżonym miejscu, pozostawił pojazd niezabezpieczony, samochód został skradziony wraz z kluczykami i dokumentami (dowodem rejestracyjnym) pozostawionymi w aucie, w takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego zaliczkowej na poczet odszkodowania kwoty w wysokości... zł (słownie:...). 8/ W dniu wydania pojazdu Najemca składa u Wynajmującego depozyt - kaucję w kwocie... zł (słownie:...) na zabezpieczenie płatności i rozliczeń finansowych z tytułu najmu. Depozyt kaucja zostanie zwrócona Najemcy po 2 (dwóch) dniach od zakończenia umowy najmu i jej pełnego rozliczenia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z przedmiotu depozytu kaucji wszelkich bezspornych i wymagalnych należności finansowych wobec Najemcy, zaś Najemca upoważnia Wynajmującego do dokonania takiego potrącenia. 9/ Ostateczne rozliczenie usługi nastąpi po jej wykonaniu i zwrocie wydanego pojazdu przez Najemcę. Postanowienia dodatkowe i końcowe 4 1/ Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2/ Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą się starać w pierwszym rzędzie rozstrzygać w drodze wzajemnych uzgodnień i negocjacji. W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego. 3/ W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej przedmiotu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 4/ Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dokumentach Wynajmującego dla potrzeb realizacji i prawidłowego wykonania przedmiotowej umowy.

6 5/ Wynajmujący wprost zastrzega, że nie wyraża zgody na wyjazd wynajętym samochodem poza granice Polski, a Najemca oświadcza, że przyjął to do wiadomości i stosowania, pod rygorem, że w sytuacji naruszenia tego postanowienia będzie obowiązany do pokrycia wszelkich szkód, kosztów oraz wydatków związanych z naruszeniem tego postanowienia umowy. 5 1/ Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2/ Umowę po odczytaniu podpisano Wynajmujący Najemca

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 I Ogólne warunki wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo