Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o."

Transkrypt

1 Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje się go do wszystkich umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. 2. Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. B, i posiada je co najmniej 2 lata. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku podmiotów gospodarczych dokumenty rejestrowe. 3. Wynajęty samochód nie podlega podnajmowi i udostępnianiu osobom innym niż Najemca oraz osoby upoważnione przez Niego (nie dotyczy umowy podnajmu). Samochód może być kierowany tylko przez Najemcę lub/i osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wskazane osoby muszą spełniać wymogi określone w pkt. 2 Regulaminu. 4. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu. Postanowienia pkt. 2-4 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 5. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub/i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego. 6. Wynajętym pojazdem w firmie Global Group Sp. z o. o. zabrania się holowania innych pojazdów, palenia tytoniu, przekraczania dopuszczalnej ładowności, mycia pojazdu na myjniach automatycznych, dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł. brutto za cały okres wynajmu. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

2 7. Bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno przekraczać granicy RP. 8. Opłaty za wynajem pobierane są z góry. Wymagana jest wpłata kaucji zwrotnej, w wysokości podanej w cenniku. 9. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu protokołu. Czynność ta towarzyszy także procedurze zwrotu pojazdu. 10. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z tą samą ilością paliwa, jaką otrzymał, za ewentualne braki uiszcza dodatkową opłatę. 11. Samochód należy zwrócić w stanie czystym, w innym przypadku Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu z zewnątrz w wysokości 60pln, we wnętrzu pojazdu od 100pln (w zależności od stopnia zabrudzenia wnętrza pojazdu). 12. Czynsz za najem ustalany jest dobowo, opóźnienie do 1 godziny zwrotu pojazdu nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę. 13. Zamiar przedłużenia umowy musi być zgłoszony minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu. 14. Przedłużenie okresu wynajmu o czas dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w formie pisemnej. 15. Fakt poinformowania Wynajmującego o zamiarze przedłużenia czasu wynajmu pojazdu w czasie krótszym niż 12 godzin przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, jest podstawą do naliczania kary umownej w wysokości 200pln plus dodatkowo doliczona zostanie stawka dobowa razy ilość dób ustalona w umowie najmu. 16. W przypadku zwłoki zwrotu pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, bądź w wypadku nie poinformowania Wynajmującego o fakcie przedłużenia okresu najmu samochodu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500pln za każdą dobę zwłoki. 17. Niepoinformowanie Wynajmującego o zamiarze przedłużenia okresu najmu samochodu i nie zwrócenie pojazdu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia terminu umowy traktowane jest jako

3 przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone na najbliższym Komisariacie Policji. 18. W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do: Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad). Wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu chłodzącego oraz oleju silnikowego. Uzupełniania płynu w spryskiwaczu. Kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych. Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu. utrzymywania samochodu w należytej czystości. 19. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę policji i uzyskać dokument (poświadczenie) o wynikłych stratach. 20. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części oraz wyposażenia, dodatkowo za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem pojazdu. Za utratę lub uszkodzenie, wyposażenia oraz kluczyków czy dokumentów pojazdu ponosi karę pieniężną w wysokości od 500pln wzwyż w zależności jaki element wyposażenia został uszkodzony. 21. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego. 22. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. 23. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie: utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/ i kluczyków od samochodu

4 rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium Polski 24. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest powiadomić policje oraz Wynajmującego, jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji. Odholowanie pojazdu po kolizji czy awarii może odbywać się wyłącznie w ramach ubezpieczenia assistance samochodu (tel. pomocy drogowej na każdej polisie) 25. W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu samochodu szkody komunikacyjnej z winy Najemcy zobowiązany jest On do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości 5000,00pln netto, plus dodatkowo pokrycia kosztów naprawy oraz do pokrycia spadku wartości rynkowej pojazdu po zaistniałej kolizji z winy Najmującego. 26. Samochody posiadają ubezpieczenia zwalniające Najemcę z odpowiedzialności (z zastrzeżeniem pkt. 21) z wyjątkiem: Kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia. Kradzieży w wyniku, której utracone zostały dokumenty, kluczyki. Szkody powstałej w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu czy aneksie do umowy. W wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku. Umyślnego uszkodzenia pojazdu. Uszkodzenia pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym (obowiązuje wtedy udział własny Najemcy lub wyłączenie całkowite ubezpieczyciela za szkodę). W w/w przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty. 27. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

5 uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego - franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę), przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku, szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu, szkody całkowitej, rozliczanej w, ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 42 ppkt h), oraz ppkt i) Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem), wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie Obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem), kradzieży samochodu, w wyniku której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca, włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca. W innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 28. Koszty naprawy ogumienia, wymiany żarówek w reflektorach oraz uzupełnianie płynów technologicznych podczas eksploatacji samochodu przez Najemcę pozostają po Jego stronie. 29. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy (zarejestrowane np. przez fotoradar) odpowiada wyłącznie Najemca. 30. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

6 31. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami RP. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej. 32. Przemieszczanie pojazdu jest bezwzględnie zakazane w odniesieniu do następujących terytoriów: wszystkie kraje pozaeuropejskie oraz Rosja, wszystkie kraje powstałe z b. republik ZSRR, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Rumunia, Serbia, Turcja. Postanowienia dotyczące kary umownej i uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania umowy za skutkiem natychmiastowym, o których mowa w pkt 26 stosuje się odpowiednio. 33. W przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami RP Najemca odpowiada za dostarczenie go do granicy Polski. 34. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów. 35. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej. 36. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także gdy Najemca narusza istotne postanowienia umowy bądź Regulaminu, a w szczególności użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem. 37. Umowa najmu ulega rozwiązaniu w wypadku utraty pojazdu. 38. Najemca jest zobowiązany najpóźniej z chwilą zakończenia obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego w umowie miejsca. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego.

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo