REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą NIP oraz Regon , 2. punkcie wynajmu Wynajmującego - należy przez to rozumieć punkt handlowy Wynajmującego, położony w terminalu A Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE 3. Najemcy należy przez to rozumieć stronę umowy najmu pojazdu, uprawnioną do korzystania z pojazdu, 4. pojeździe należy przez to rozumieć samochód, którego najem (oddanie do używania) stanowi przedmiot umowy najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w ramach obowiązków stron określonych w Regulaminie, 5. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, 6. Umowie należy przez to rozumieć szczegółową umowę zawartą pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, zawierającej szczegółowe dane Najemcy, pojazdu, termin i czas trwania najmu, dane dodatkowych kierowców itd. 1 Minimalny wiek najemcy, prawo jazdy, dokumenty do podpisania umowy najmu 1. Najemca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi; prawo jazdy musi być ważne na terytorium Polski. 2. Najemca musi legitymować się trzema dokumentami, w tym co najmniej dwoma ze zdjęciem, np.: prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport, karta kredytowa. 3. Dodatkowi kierowcy określeni w umowie najmu muszą mieć ukończone 25 lat. Posiadać przynajmniej 2 lata prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi, ważne na terytorium Polski. 4. Kierowcą pojazdu może być tylko Najemca oraz kierowcy wskazani w umowie najmu. 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców jak za swoje. 2 Rezerwacja (zawarcie umowy), przedmiot usługi, czas trwania 1. Rezerwacji pojazdu należy dokonać telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną ( lub strona internetowa) lub osobiście w punkcie wynajmu Wynajmującego. 2. Rezerwacja musi zawierać dane osobowe i teleadresowe Najemcy, klasę pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsca i godziny odbioru oraz zdania pojazdu. W przypadku firm, należy dodatkowo podać dane osoby odbierającej pojazd oraz jego dane kontaktowe. Przedmiotem rezerwacji jest samochód należący do wybranej klasy pojazdów, a nie konkretnie określony model. 3. Anulowanie rezerwacji powinno być zgłoszone Wynajmującemu minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. 4. Brak odbioru pojazdu przez Najemcę w uzgodnionym przez strony terminie do 5 godzin od wyznaczonego terminu odbioru, powoduje rozwiązanie umowy najmu i anulowanie rezerwacji. Zaliczka wpłacona przez Na-

2 jemcę nie podlega zwrotowi. 5. Umowa najmu musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej. 6. Umowa Najmu wchodzi w życie z dniem podpisania i ulega rozwiązaniu po upływie okresu wskazanego w Umowie Najmu. 7. Przedmiotem najmu jest pojazd należący do wybranej klasy pojazdów, wskazanej w rezerwacji. 8. W chwili odbioru pojazdu od Wynajmującego, wszelkie ryzyka związane z jego używaniem przechodzą na Najemcę. Przekazanie pojazdu zostanie poświadczone podpisaniem przez Najemcę protokołu odbioru. 9. Najemca otrzymuje pojazd sprawny technicznie, czysty, zatankowany wraz z wyposażeniem wg załącznika oraz protokołu uszkodzeń. 10. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w określonym Umową czasie i miejscu wraz z otrzymanym wyposażeniem, zatankowany i w niezmienionym stanie. 11. W przypadku najmu pojazdu na okres jednej dobę zwrot pojazdu musi nastąpić w punkcie, w którym został wydany. 3 Przedłużenie najmu 1. Wola przedłużenia okresu najmu powinna zostać zgłoszona w punkcie wynajmu Wynajmującego, najpóźniej na 12 godzin przed jego planowym zwrotem i każdorazowo wymaga zgody Wynajmującego. 2. Opłata za okres przedłużenia umowy najmu zostanie obliczona na podstawie obowiązującego cennika. 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do: 1) obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w cenniku, 2) obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu, 3) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia wg cennika. 4 Opłaty za najem 1. Opłata najmu jest ceną wynikającą z cennika. 2. Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h. Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy zostanie pobrana dodatkowa opłata wg obowiązującego cennika. Dopuszcza się jednogodzinne opóźnienie w zwrocie pojazdu, którego powstanie nie skutkuje dla Najemcy żadnymi dodatkowymi opłatami. 3. Ceny za wynajem obejmują ubezpieczenie. 4. Koszty paliwa ponosi Najemca. Pojazd należy zwrócić z taka ilością paliwa z jaką został pobrany. Jeżeli ilość paliwa będzie mniejsza Najemca zostanie obciążony kosztami wg obowiązującego cennika. 5. W przypadku zwrotu samochodu w innym punkcie wynajmu zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 250 zł. 5 Warunki płatności, depozyt 1. Płatność za przewidywany okres najmu pobierana jest z góry. 2. Płatności można dokonać kartą płatniczą lub gotówką. 3. Płatność jest dokonywana w walucie obowiązującej na terytorium Polski.. 4. Najemca zobowiązany jest uiścić kaucję zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kaucja może zostać przez Wynajmującego zaliczona na poczet należności przysługujących mu w chwili zwrotu pojazdu przez Najemcę,

3 a w szczególności na: 1) udział własny w szkodzie komunikacyjnej, 2) należności z tytułu zaistniałej szkody, której pokrycie obciąża Najemcę, 3) koszty związane z dotankowaniem pojazdu, 4) usługi dodatkowe ujęte w cenniku. 5. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku gdy nie zaistniały przesłanki uprawniające do obciążenia Najemcy. 6 Ubezpieczenie i udział własny 1. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz innych opłat) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszego Regulaminu oraz z wyjątkiem: 1) umyślnego uszkodzenia pojazdu, 2) uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, 3) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę), 4) przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 5) szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu, 6) kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca; 7) kradzieży samochodu, pozostawionego w miejscu niebezpiecznym i/lub, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca; 8) włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca; 2. W przypadkach wskazanych w ustępie poprzedzającym, szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 3. Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. 4. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku wybicia szyby, awarii ogumienia. 5. Najemca odpowiada za uszkodzenia lub pogorszenia stanu elementów wewnątrz pojazdu (tapicerka lub inne części). 7 Odpowiedzialność i obowiązki Najemcy 1. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców określonych w umowie najmu w czasie korzystania z pojazdu. W przypadku, gdy do pokrycia ewentualnych kar, opłat, grzywien itp. dojdzie ze środków Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest, na pisemne wezwanie Wynajmującego, do zwrotu Wynajmującemu wszelkich poniesionych przez Wynajmującego kosztów z tym związanych, w tym koszt kar, opłat, grzywien itp., koszt przelewu lub innej formy zapłaty, koszt korespondencji. 2. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o pojazd.

4 3. W czasie używania pojazdu Najemca zobowiązany jest do: 1) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane), 2) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, pozostawianie pojazdu w bezpiecznym miejscu, w razie możliwości na parkingu strzeżonym), 3) wykonywania codziennej kontroli stanu pojazdu, 4) w razie konieczności - uzupełniania własnym kosztem i staraniem niedoborów wynikających z bieżącej eksploatacji lub normalnego zużycia (płyn do spryskiwaczy, odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach), 5) stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, 6) utrzymywania pojazdu w należytej czystości. 4. Zabrania się: 1) holowania pojazdem innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów, 2) przekraczania dopuszczalnej ładowności, 3) palenia tytoniu w pojeździe, 4) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie, zakazanych w polskim prawie, 5) przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika, 6) dokonywania w pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem, 7) używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, lub w sposób niezgodny z prawem, 8) używania pojazdu do nauki jazdy lub innych form szkolenia, 9) wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu; 10) przewożenia substancji i rzeczy, które swoim zapachem lub właściwościami mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i dodatkowe koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty; 11) oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi, bez pisemnej zgody Wynajmującego; 12) pozostawiania w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów pojazdu. 5. W przypadku naruszenia postanowień ustępu poprzedzającego, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. 6. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zmian, o których mowa w ustępie 4 pkt. 6 powyżej, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami. 8 Przekazanie oraz zwrot pojazdu 1. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z używaniem pojazdu. Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu, jeśli instruktaż się nie odbył. W takiej sytuacji koszty związane z opóźnieniem w wydaniu pojazdu oraz czas zwłoki ponosi Najemca. 2. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu w chwili rozpoczęcia najmu, tj. w protokole przekazania pojazdu Najemcy. 3. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest podpisywany przez Najemcę i Wynajmującego przy odbiorze i zwrocie samochodu 4. Zwrot pojazdu winien być dokonany w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego. 5. Zwrot pojazdu poza godzinami otwarcia punktu jest możliwy tylko w punkcie wynajmu Wynajmującego, po-

5 przez pozostawienie pojazdu na wskazanym miejscu parkingowym przy punkcie wynajmu oraz wrzucenia kluczyków i dokumentów samochodu do skrzynki zwrotnej umieszczonej na ścianie bocznej punktu wynajmu. Dokonanie zwrotu pojazdu w trybie niniejszego ustępu odbywa się na odpowiedzialność Najemcy. 6. Jeżeli zwrot pojazdu nastąpi poza punktem wynajmu Wynajmującego lub w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu do ustalonego między stronami miejsca zwrotu pojazdu. 7. W wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru pojazdu. 8. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami: 1) braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w protokole zdawczo-odbiorczym oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz, 2) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii); 3) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę; 4) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu; 5) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek kolizji lub wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu. 9. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. 10. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami wg Cennika. 9 Pojazd zastępczy 1. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o awarii pojazdu i zobowiązuje się go nie używać w przypadku gdy pojazd nie będzie się nadawać do jazdy. 2. Jeżeli uszkodzenia pojazdu zostaną jednoznacznie uznane przez serwis techniczny jako powstałe poprzez niewłaściwe używanie pojazdu przez Najemcę (np.: uszkodzenie felg, opon, zablokowanie skrzyni biegów, spalenie sprzęgła, zatarcie silnika, uszkodzenie tylnych okładzin poprzez jazdę na hamulcu ręcznym, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie elementów stałych wewnątrz pojazdu), Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy pojazdu. 3. Jeżeli Najemca ukrył bądź zataił przed Wynajmującym jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas używania pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy uszkodzonych elementów. 4. Jakiekolwiek naprawy pojazdu wykonywane przez Najemcę, bez uprzedniej zgody i aprobaty Wynajmującego, traktowane będą jako uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez Najemcę. 5. W przypadku awarii wynajmowanego pojazdu, kolizji, wypadku drogowego lub innego zdarzenia uniemożliwiającego kontynuowanie podróży Najemca może wnioskować o udostępnienie pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy winien, w miarę możliwości, posiadać standard odpowiadający standardowi pojazdu.. W przypadku

6 braku możliwości wydania pojazdu zastępczego, Najemcy zostanie zwrócony koszt za niewykorzystany okres najmu. Najemcy nie służą wobec Wynajmującego inne roszczenia 6. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy pojazdu zastępczego w przypadku, gdy szkoda powstała w pojeździe zostanie rozliczona w ramach ubezpieczenia AC pojazdu. 7. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią pojazdu lub innymi okolicznościami. 8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. 10 Podróże zagraniczne 1. Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski. 2. W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego. 3. Wynajmujący nie wyraża zgody na podróże do regionów uznanych przez Wynajmującego za objęte lub zagrożone wojną. 4. W przypadku wyrażenia zgody wyjazdu poza terytorium Polski Najemca zobowiązany jest do wpłacenia podwyższonego depozytu w wysokości określonej w cenniku. 11 Procedura w przypadku kradzieży, kolizji, wypadków lub innych nagłych zdarzeń 1. W razie kradzieży lub włamania do pojazdu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego pod numerem telefonu: oraz Policji pod numerem 112 lub W razie kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest: 1) wypełnić druk oświadczenia (WSPÓLNE ZGŁOSZENIE WYPADKU DROGOWEGO) i przesłać go Wynajmującemu faxem na numer +48 (32) lub drogą elektroniczną (skan, zdjęcie) niezwłocznie na adres: Wypełniony oryginał zgłoszenia wraz z podpisami należy przekazać Wynajmującemu przy zwrocie pojazdu lub wysłać listem poleconym Wynajmującemu. 2) nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia. 3. W przypadku gdy są ranni - dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. 4. W przypadku wszystkich wyżej wymienionych zdarzeń, a także w chwili zgubienia kluczy lub dokumentów, bądź kradzieży tablic rejestracyjnych Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu. 5. W miarę możliwości należy sporządzić dokumentację zdjęciową (telefon, aparat fotograficzny). 12 Pozostałe informacje 1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach Wynajmującego. 2. Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom zajmującym się egzekucją prawa. 4. W każdym przypadku, gdy na mocy zapisów Regulaminu, umowy lub innych porozumień Wynajmującego i Najemcy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, w przypadku, gdy powstała szkoda jest wyższa od należnej kary umownej, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo