Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Spis treści ROK LXV Nr 3 (1219) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (współpraca) Dr Paweł Lesiak (współpraca) Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (współpraca) Prof. dr hab. Joanna Plebaniak (redaktor statystyczny) Mariusz Gorzka (sekretarz redakcji) Rada naukowa: Prof. dr hab. Halina Brdulak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prof. Ludovít Dobrovský, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy) Prof. dr hab. Danuta Kempny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Mgr Joanna Mildner-Woś Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Prof. Ing. Vladimir Modrák Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) Prof. dr hab. Czesław Skowronek Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Prof. dr hab. Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prof. dr hab. Jarosław Witkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Adres redakcji: Warszawa, ul. Canaletta 4, pok. 305 tel. (22) w. 381, faks: (22) strona internetowa: Informacje dla autorów, zasady recenzowania i lista recenzentów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Wersja drukowana miesięcznika jest wersją pierwotną. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów). Karolina Kolińska, Adam Koliński Efektywność procesu zarządzania zapasami części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych wyniki badań 2 Wacław Adamczyk, Tomasz Nitkiewicz, Marcin Rychwalski Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych 7 Jerzy Waśkiewicz, Zdzisław Kordel, Piotr Pawlak Prognoza rynku pracy kierowców zawodowych w Polsce do 2020 roku 16 Z praktyki przedsiębiorstw Bożena Gajdzik Zakupy zaopatrzeniowe w przedsiębiorstwie hutniczym ogólne warunki zakupu materiałów i usług 25 Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Warszawa, ul. Canaletta 4 Strona internetowa: Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej w 2013 r.: roczna 612 zł; półroczna 306 zł. Cena pojedynczego numeru 51 zł. Nakład wynosi poniżej egz. Prenumerata u Wydawcy: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Dział Handlowy ul. Canaletta 4, Warszawa, tel. (22) , faks (22) , Prenumerata u Wydawcy: roczna 10% taniej, półroczna 5% taniej. Prenumerata u kolporterów: Poczta Polska infolinia: , Ruch tel , (22) , Kolporter tel. (22) do 75, Garmond Press tel. (22) , Sigma-Not tel. (22) , As Press tel. (22) , (22) ; GLM tel. (22) , Skład: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Druk: Lotos Poligrafia sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 98, Warszawa, tel Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013 1

2 Karolina Kolińska Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Adam Koliński Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Efektywność procesu zarządzania zapasami części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych wyniki badań Wprowadzenie W dobie ciągle zmieniających się czynników rynkowych przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do ustawicznego poszukiwania możliwości poprawy efektywności procesów gospodarczych, w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej. Badania przeprowadzone przez autorów 1 jedynie potwierdzają dwie tendencje poprawy efektywności procesów produkcyjnych: poprzez uszczuplanie produkcji lub poprzez uelastycznienie i dostosowanie procesu produkcyjnego do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych. Analiza i ocena efektywności procesu produkcyjnego jest problematyką złożoną i niewyjaśnioną w literaturze przedmiotu w wystarczającym stopniu. Już samo zdefiniowanie efektywności procesu produkcyjnego przysparza wielu trudności. Dokonując przeglądu literatury naukowej 2 zarówno polskiej, jak i zagranicznej, można znaleźć liczne definicje tego pojęcia. Taka sytuacja wpływa negatywnie na możliwości zastosowania szczegółowych analiz efektywności w praktyce gospodarczej. Efektywność procesu produkcyjnego jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu dostaw. Podnoszenie efektywności procesu produkcyjnego jest zatem kluczowym czynnikiem działań controllingowych. Należy jednak pamiętać, że dążenie do maksymalizacji efektywności procesu produkcyjnego może nieść za sobą szereg zagrożeń. Najważniejszymi pułapkami maksymalizacji efektywności procesu produkcyjnego są 3 : 1 A. Koliński, J. Trojanowska, K. Kolińska, Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego wyniki badań, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2011, nr 8, s A. Koliński, Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, Logistyka 2011, nr 5, s A. Koliński, The Role of Production Efficiency Regarding Ecological Aspects, w: Eco-Production and Logistics. Emerging Trends and Business Practices, ESE, P. Golińska (red.), Springer, Berlin-Heidelberg 2013, s. 94. brak koordynacji celów operacyjnych poszczególnych działów z celami strategicznymi przedsiębiorstwa bądź łańcucha dostaw; sprzeczność celów strategicznych opracowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, będące elementami łańcucha dostaw; sprzeczność celów operacyjnych różnych działów przedsiębiorstwa; zagrożenie negatywnego oddziaływania na środowisko otoczenia. Pogłębione badania naukowe na temat efektywności procesów produkcyjnych niezbicie dowodzą konieczności rozróżnienia efektywności ekonomicznej oraz efektywności operacyjnej 4. Efektywność ekonomiczna, zgodnie z założeniami koncepcji strategicznej karty wyników, polega na analizie efektywności z perspektywy finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Problematyka efektywności procesu produkcyjnego nie opiera się jednak wyłącznie na aspektach ekonomicznych oraz miernikach ich wyznaczania i oceniania. Bardzo ważnym aspektem jest również analiza i ocena efektywności organizacji procesu produkcyjnego. Efektywność operacyjna dotyczy zatem takiej organizacji procesu produkcyjnego, aby w jak największym stopniu zagwarantować stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów produkcji na racjonalnym poziomie. Należy zatem zauważyć, że jednym z fundamentalnych czynników wpływających na efektywność procesu produkcyjnego jest utrzymanie ciągłości przepływu materiałowego. Z tego względu coraz większego znaczenia nabiera problematyka części zamiennych wykorzystywanych do utrzymania ruchu. Analizując normę DIN 24420, należy stwierdzić, 4 B. Śliwczyński, Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013

3 że części zamienne są elementami (zwanymi również częściami), grupami elementów (zwanymi także zespołami i podzespołami) lub kompletnymi wyrobami, które służą do zastąpienia uszkodzonych, zużytych lub wadliwych części, zespołów lub wyrobów 5. Standardy APICS również w podobny sposób określają istotę części zamiennych. Definiuje się je jako moduły, komponenty i elementy, które planuje się wykorzystać bez żadnych dodatkowych modyfikacji w celu zastąpienia części oryginalnych 6. Dokonując zatem analizy problematyki części zamiennych odnoszących się do wszystkich materiałów lub części, które są wykorzystywane w konserwacji maszyn lub urządzeń, należy uwzględnić następujący podział 7 : części zamienne części, grupy, całe produkty lub grupy produktów, przeznaczone do wymiany części uszkodzonych, zużytych lub brakujących; części rezerwowe części zamienne, które są przypisane do jednej lub kilku maszyn i w tym kontekście nie mogą być wykorzystane samodzielnie, niezależnie od planowanych działań; części zużycia takie części zamienne, które mogą być zużyte ze względu na swoją koncepcję stosowania i zazwyczaj nie nadają się, z ekonomicznego punktu widzenia, do naprawy; małe części, czyli części zamienne powszechnie stosowane, głównie wystandaryzowane, cechujące się małą wartością jednostkową. Problematyka sterowania zapasami części zamiennych jest charakterystyczna ze względu na specyfikę wykorzystania części zamiennych w maszynach i urządzeniach stosowanych w procesie produkcyjnym. Części zamienne charakteryzują się nieciągłością i zmiennością zużycia. W związku z tym nie powinno się stosować tradycyjnych modeli sterowania zapasami do uzupełniania zapasów części zamiennych, co jedynie utrudnia przeprowadzenie tej analizy w praktyce gospodarczej 8. Przedstawione rozważania literaturowe jedynie potwierdzają złożoność problematyki efektywności zarządzania częściami zamiennymi w procesie produkcyjnym. Przesłanki te nakłoniły autorów do przeprowadzenia badań w celu określenia stopnia wykorzystania analiz efektywności procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania i sterowania częściami zamiennymi z uwzględnieniem potrzeb utrzymania ruchu. 5 DIN 24420, Deutsches Institut für Normung, APICS Dictionary, 11th ed., American Production and Inventory Control Society, Inc., Falls Church H. Biedermann, Ersatzteilmanagement. Effiziente Ersatzteillogistik für Industrieunternehmen, ESE, Springer, Berlin-Heidelberg 2008, s K. Kolińska, Problematyka sterowania zapasami części zamiennych, w: Lean Management w produkcji i logistyce, P. Golińska (red.), Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s Metodologia badań Przeprowadzone przez autorów badania miały charakter ankiet (część firm umożliwiła autorom możliwość przeprowadzenia obserwacji i wywiadów bezpośrednich na terenie przedsiębiorstw). Badania zostały przeprowadzone w drugim półroczu 2012 roku w 102 przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowo-produkcyjnych, produkcyjno-handlowych oraz produkcyjno-handlowo-usługowych z województwa wielkopolskiego. Arkusz ankiety składał się z 11 pytań, wśród których znalazły się pytania otwarte oraz wielokrotnego wyboru. Celem badania było wykazanie stopnia wykorzystywania analiz dotyczących problematyki części zamiennych oraz analiz efektywności procesu produkcyjnego w praktyce gospodarczej. Podstawowe informacje dotyczące badanych przedsiębiorstw zawiera poniższa tabela. Tabela 1 Podstawowe informacje dotyczące badanych przedsiębiorstw Źródło: badania własne. Charakterystyka Odpowiedzi (%) 1. Liczba pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorstwo: poniżej 10 6 od 10 do od 50 do powyżej Rodzaj przedsiębiorstwa: produkcyjne 44 produkcyjno-handlowe 25 produkcyjno-usługowe 7 produkcyjno-handlowo-usługowe 24 Pierwszą część ankiety stanowiły pytania klasyfikujące firmy pod względem wielkości zatrudnienia oraz rodzaju przedsiębiorstwa. Główna część ankiety to zagadnienia dotyczące funkcjonowania i najczęstszych trudności służb utrzymania ruchu oraz wykonywania analiz wykorzystania części zamiennych, a także trudności przy opracowywaniu analizy efektywności procesu produkcyjnego i jego wykorzystania. Analiza wyników badań Jednym z pierwszych pytań, które zostały zadane ankietowanym przedsiębiorstwom, dotyczyło kwestii czy w przedsiębiorstwach funkcjonują służby utrzymania ruchu. Wyniki badań pokazują, że w 84% przedsiębiorstw funkcjonują służby utrzymania ruchu, z czego w 19% z nich utrzymanie ruchu zostało przekazane w outsourcing. służby utrzymania ruchu napotykają na szereg problemów w ramach realizo- Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013 3

4 wanych działań zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. W zakresie zarządzania zapasami części zamiennych najczęstszym problemem są trudności w zaplanowaniu i przewidywaniu zużycia części zamiennych dla maszyn i urządzeń oraz długi czas oczekiwania na realizację zamówienia części zamiennych. Szczegółowe wyniki przedstawia rysunek 1. Rysunek 1 Problemy zgłaszane przez służby utrzymania ruchu Problemy komunikacji z działem zakupów Długi czas oczekiwania na realizację zamówienia części zamiennych Problemy komunikacji z działem produkcji Brak informacji od działu zakupów o stopniu realizacji zamówienia Trudności w zaplanowaniu i przewidywaniu zużycia części zamiennych dla maszyn i urządzeń Analizując obszar monitorowania i sterowania zapasami stwierdzono, że 75% przedsiębiorstw przeprowadza analizę zapasów części zamiennych. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest raport o stanie zapasów części zamiennych, który jest generowany w systemie informatycznym przedsiębiorstwa. Zestawienie narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia analizy zapasów części zamiennych przedstawia rysunek 3. Rysunek 3 Narzędzia wykorzystywane do analizy zapasów części zamiennych Analiza części zamiennych, które nie były wydawane przez dłuższy czas Raporty o stanie zapasów części zamiennych Analiza ABC Źródło: badania własne. Źródło: badania własne. Decyzje o złożeniu zamówienia na daną część zamienną podejmowane są najczęściej na podstawie bieżących potrzeb, planowanych remontów oraz doświadczenia pracowników. Najrzadziej decyzja ta podejmowana jest na podstawie historycznych danych związanych z awaryjnością poszczególnych maszyn i urządzeń. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być brak tych danych w systemie informatycznym przedsiębiorstwa. Dokładne wyniki z zakresu podejmowania decyzji o składaniu zapotrzebowania na określone części zamienne przedstawia rysunek 2. Rysunek 2 Podstawy dokonywania zamówień części zamiennych Na podstawie historycznych danych związanych z awaryjnością maszyn i urządzeń Na podstawie bieżących potrzeb Na podstawie doświadczenia pracowników Na podstawie systemu uzupełniania zapasów (np. min max) Na podstawie planów remontów Źródło: badania własne. Kolejne zagadnienia poruszane w ramach badań dotyczyły problematyki wykorzystania analiz efektywności procesów produkcyjnych w praktyce gospodarczej. Należy zauważyć, że 46% przedsiębiorstw nie wykonuje takich analiz lub nie jest tego świadome. Pomimo tego, że 54% badanych przedsiębiorstw wykorzystuje analizę efektywnościową procesu produkcji, należy uznać to za wynik niezadowalający i potwierdzający ogólnie panującą opinię, że analiza efektywności jest procesem skomplikowanym i trudnym do wykorzystania w praktyce, szczególnie ze względu na brak uniwersalnych narzędzi analitycznych wspierających jej wykonanie. Wyniki jednak świadczą również o wzroście świadomości konieczności wykonywania analiz efektywnościowych w celu poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczegółowe dane dotyczące stopnia wykorzystywania analizy efektywności procesu produkcyjnego w praktyce przedstawia rysunek 4. Dalsze badanie wykorzystania analizy efektywności procesów produkcyjnych w praktyce dotyczyło najczęściej pojawiających się problemów w rzetelnym jej przeprowadzeniu. Najważniejszym czynnikiem zakłócającym poprawne wykonanie analizy efektywności jest problem z bieżącym przepływem informacji pomiędzy działami w przedsiębiorstwie. Problem ten wynika głównie z trudności kompleksowego odwzorowania procesów gospodarczych w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Informatyzacja analizy efektywności pro- 4 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013

5 Rysunek 4 Stopień wykorzystania analizy efektywności procesu produkcyjnego Źródło: badania własne. Tak, w ramach ogólnej oceny efektywności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie Tak, w ramach szczegółowej oceny efektywności procesu produkcji cesu produkcyjnego jest zagadnieniem wymagającym oddzielnych rozważań koncepcyjnych oraz symulacyjnych. Najczęściej pojawiające się trudności w przeprowadzeniu rzetelnej analizy efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie przedstawia tabela 2. Ze względu na konieczność generowania danych wejściowych, niezbędnych do szczegółowych analiz efektywnościowych, większość przedstawionych powyżej trudności można sklasyfikować w trzech obszarach wymagających szczegółowego opracowania: obszar A wybór odpowiedniej koncepcji zarządzania produkcją, uwzględniający zarówno Nie Nie wiem realizację obranej strategii, transponowanie celów strategicznych na poziom operacyjny, ale również problem bieżącego przepływu informacji (27%); obszar B bilansowanie zasobów produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną, dotyczący również szczegółowej analizy wąskich gardeł w procesie produkcyjnym oraz zaplanowania priorytetowości rozdziału dostępnej zdolności produkcyjnej na określone zlecenia produkcyjne (19%); obszar C analiza wydajności ocenianego procesu produkcyjnego, uwzględniająca określenie rzeczywistej wydajności produkcji oraz równomierne obciążenie stanowisk roboczych (24%). Dokonując oddzielnej analizy wyników badań pod względem trudności związanych z przepływem informacji, należy zauważyć, że problem integracji systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie stanowi 20% wszystkich zidentyfikowanych trudności, natomiast problem związany z myleniem pojęć odnośnie do wykorzystywanych koncepcji zarządzania oraz brak osoby kompetentnej do wykonania kompleksowej analizy efektywności odpowiednio 7% i 8%. Należy jednak również pamiętać o trudnościach związanych z zebraniem odpowiednich danych do przeprowadzenia analizy efektywności, które są potęgowane przez brak narzędzi informatycznych wspomagających wielokryterialną analizę efektywności. Przedstawione trudności są wynikiem niejednoznacznej interpretacji efektywności w literaturze przedmiotu, co prowadzi do licznych nieporozumień na poziomie operacyjnym, a także niechęci do wykonywania analiz opierających się na niepewnych kompetencjach w tym zakresie. Tabela 2 Trudności wynikające z rzetelnej analizy efektywności procesów w przedsiębiorstwie Lp. Problem Liczba odpowiedzi Udział % Obszar 1 Problemy przepływu aktualnych informacji pomiędzy działami w przedsiębiorstwie 2 Problemy związane z realizacją strategii obranej przez przedsiębiorstwo 3 Problemy związane z zagospodarowaniem pracy ograniczenia produkcyjnego (stanowiska roboczego o najniższej wydajności wąskiego gardła) 4 Problemy z rzetelnym określeniem rzeczywistej wydajności procesu produkcyjnego 5 Trudności w zebraniu odpowiednich danych do przeprowadzenia analizy efektywności 6 Brak narzędzi informatycznych wspomagających analizę i ocenę efektywności procesów 7 Trudności we właściwej interpretacji wdrażanych narzędzi zarządzania (mylenie pojęć) 8 Problemy z przełożeniem celów strategicznych na plany operacyjne i plany bieżące 9 Problemy związane z odpowiednim rozłożeniem wydajności maszyn na produkcję poszczególnych wyrobów lub zleceń produkcyjnych 10 Problemy związane z rozplanowaniem równomiernego obciążania stanowisk roboczych 11 Brak osoby odpowiedzialnej/działu odpowiedzialnego za dokonywanie takich analiz Suma A 11 5 A 19 9 B C A B C Źródło: badania własne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013 5

6 Podsumowanie Przeprowadzone badania miały na celu ocenę stopnia wykorzystania analiz efektywności procesu produkcyjnego z uwzględnieniem specyficznej problematyki zarządzania zapasami części zamiennych. Istotność i wpływ skutecznego utrzymania ruchu procesu produkcyjnego bardzo często jest niedoceniana zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce gospodarczej. Znaczenie to zostało docenione i sformułowane w formie szeregu wymagań w normie ISO 9001: 2000 w procesach zarządzania zasobami (infrastruktura, środowisko pracy). Z tego względu problematyka efektywności procesów związanych ze skutecznym utrzymaniem ruchu bardzo przybrała na istotności 9. Analiza efektywności procesu produkcyjnego skutecznie wspomaga proces decyzyjny na poziomie operacyjnym i strategicznym. Niemniej jednak należy uszczegółowić koncepcje i narzędzia analityczne. Wspomaganie informatyczne analiz efektywności 10 wymaga również doprecyzowania oraz przeprowadzenia szerszych badań naukowych i symulacyjnych. Dokonując szczegółowej analizy problematyki efektywności procesu produkcyjnego, należy stwierdzić, że konieczne jest kompleksowe ujęcie organizacji procesu produkcyjnego. Ważnym czynnikiem jest również wielokryterialna analiza efektywności, uwzględniająca także procesy zaopatrzenia i transportu w przepływie materiałowym 11. Dopiero uwzględnienie procesów bezpośrednio poprzedzających produkcję umożliwia skuteczną organizację technicznej ciągłości procesu produkcyjnego oraz niezakłócony przepływ materiałowy. Przedstawione w tym artykule badania należy uznać za badania wstępne, wymuszające prowadzenie dalszych prac. Ta problematyka wymaga uszczegółowienia i doprecyzowania w zakresie możliwości wykorzystania 9 K. Kolińska, Problematyka sterowania zapasami części zamiennych, w: Lean Management w produkcji i logistyce, Golińska P. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s A. Koliński, K. Kolińska, Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, e-mentor, 2012, nr 5, s Projekt badawczy: Symulacja zarządzania przepływem materiałów przedsiębiorstwa instrumentem wielowariantowej analizy efektywności procesów transportowych nr N N jest realizowany ze środków finansowania nauki przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr 5499/B/T02/2011/40. konkretnych narzędzi i metod sterowania zapasami części zamiennych oraz wieloaspektowych analiz efektywności procesu produkcyjnego. Należy również zwrócić szczególną uwagę na metodę krytycznej oceny części zamiennych, która jest przydatna podczas podejmowania decyzji o konieczności utrzymywania w zapasach danej części zamiennej 12. Analiza wpływu sterowania zapasami części zamiennych na zyskowność przedsiębiorstwa wymaga jednak dalszego rozwinięcia i uszczegółowienia. Niewątpliwie niniejszy artykuł nie rozwiał wątpliwości dotyczących korzyści z zastosowania szczegółowych analiz efektywności zarządzania zapasami części zamiennych. Przedstawione wnioski wymagają dalszych, bardziej szczegółowych badań analitycznych i rozważań naukowych. Bibliografia 1. APICS Dictionary, 11th Edition, American Production and Inventory Control Society, Inc., Falls Church, Biedermann H., Ersatzteil Management. Effiziente Ersatzteillogistik für Industrieunternehmen, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg DIN 24420, Deutsches Institut Für Normung, Kolińska K., Doliński D., Assessment of criticality of spare parts using the method of multi-criteria decision making, in: Erechtchoukova M.G., Khaiter P.A., Golinska P. (eds), Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation, ESE. Springer, Berlin Heidelberg Kolińska K., Problematyka sterowania zapasami części zamiennych, w: Lean Management w produkcji i logistyce, Golińska P. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s Koliński A., Kolińska K., Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, e-mentor, nr 5/2012, s Koliński A., Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, Logistyka, 5/2011, s Koliński A., The role of production efficiency regarding ecological aspects, in: Golińska P. (ed.), EcoProduction and Logistics. Emerging trends and business practices, ESE. Springer, Berlin Heidelberg 2013, pp Koliński A., Trojanowska J., Kolińska K., Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego wyniki badań, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 8/2011, s Śliwczyński B., Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań K. Kolińska, D. Doliński, Assessment of criticality of spare parts using the method of multi-criteria decision making, in: M.G. Erechtchoukova, P.A.Khaiter, P. Golinska (eds.), Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation, ESE. Springer, Berlin-Heidelberg Summary Efficiency of spare parts inventory management in manufacturing companies results of research Efficiency of production process support the decision-making process at both the operational and strategic level. One of the fundamental factors affecting the production efficiency is to maintain the continuity of material flow. It is therefore becoming increasingly important issue of spare parts used for maintenance. The literature review only confirms the complexity of the spare parts management efficiency in the production process. In this article, authors present results of research conducted to determine the degree of production efficiency utilization, with particular emphasis on the management and control of spare parts for maintenance. 6 Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013

7 Wacław Adamczyk*, Tomasz Nitkiewicz**, Marcin Rychwalski*** Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych Wprowadzenie Nowe przepisy w sprawie znakowania opon samochodowych, które wprowadzono w Polsce od 1 listopada 2012 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, nakładają na producentów obowiązek przedstawienia na etykiecie informacji o efektywności paliwowej, drodze hamowania i emisji hałasu 1. Są to niewątpliwie bardzo istotne informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania, jednakże aspekt środowiskowy potraktowano tu nieco marginalnie. Reprezentuje go tylko element eksploatacji, jakim jest hałas emitowany w czasie pracy opony, i pośrednio także zużycie paliwa związane z oporami toczenia. Wpływ eksploatacji opon na środowisko jest niewątpliwie szerszy, jeżeli wspomnieć choćby tylko emisje związane ze zużyciem bieżnika. Rozpatrując relacje środowiskowe związane z ogumieniem pojazdów w konwencji cyklu życia, łatwo zauważyć, że etap eksploatacji, tak ważny w sensie użytkowym, stanowi tylko fragment całego cyklu. Sfera przedprodukcyjna cyklu, w której projektowaniu rozstrzyga się zarówno kwestie użytkowe, jak i wpływ na środowisko w trakcie wytwarzania, czyli w sferze produkcyjnej, determinuje również sferę poprodukcyjną, obejmującą eksploatację i utylizację zużytych opon. Wspomniane regulacje dotyczące oznakowania opon stanowią pierwszy etap działań UE w tym zakresie, a ogólnie dostępne informacje o aspektach ekologicznych zostaną w przyszłości rozszerzone. Wskazują na to działania Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, propagujące konieczność myślenia w konwencji cyklu życia, a także stosowania * Prof. dr hab. Wacław Adamczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów. ** Dr inż. Tomasz Nitkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów. *** Mgr Marcin Rychwalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów. 1 Regulation (EC) No. 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the labeling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (Text with EEA relevance). metod LCA zarówno w celu wyboru scenariusza technologicznego, jak i weryfikacji wpływu na środowisko produktu w pełnym cyklu 2. W artykule przedstawiono wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia jako narzędzia interdyscyplinarnego, pozwalającego mierzyć i oceniać postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także wspierać procesy decyzyjne konsumentów i przedsiębiorstw w zakresie przesłanek środowiskowych. Ilustracją takiego wykorzystania jest ekologiczna ocena cyklu życia zestawu opon w dwóch wariantach konstrukcyjnych (z bieżnikiem krzemionkowym i węglowym) oraz przy założeniu różnych scenariuszy ich końcowego zagospodarowania (składowanie, spalenie i ponowne wykorzystanie). Ocenę przeprowadzono dla wybranego wariantu zagospodarowania opon metodą Ekowskaźnik 99. Wskaźniki wyliczono w programie SimaPro na podstawie danych producenta opon oraz bazy danych przepływów materiałowych, energetycznych i emisji zanieczyszczeń Ecoinvent 2.0. Ekologiczna ocena cyklu życia Ocena cyklu życia wyrobu jest podstawową metodą oceny ekologicznej opartej na założeniach koncepcji zrównoważonego rozwoju 3. Znajduje ona zastosowanie w wielu praktycznych przypadkach analiz ekologicznych. Podstawową cechą odróżniającą analizę cyklu życia od innych metod oceny ekologicznych aspektów oddziaływania produktów lub usług jest jej kompleksowość. Zakres oceny jest bardzo szeroki, a jej metody tak opracowane, aby uwzględnić wszelkie możliwe do kwantyfikacji aspekty środowiskowe związane z danym wyrobem. Podstawowe założenie kompleksowości zagadnienia jest realizowane przez objęcie badaniem wszelkich faz i procesów, w których biorą udział elementy wyrobu. Cykl życia został 2 W. Adamczyk, Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, Zarządzanie i Finanse 2012, vol. 10, nr 3, cz. 2, s Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013 7

8 podzielony na trzy fazy przedprodukcyjną, produkcyjną oraz poprodukcyjną 4. W pierwszej z nich należy mieć na uwadze oddziaływania związane z projektowaniem oraz pozyskaniem surowców stanowiących materiały składowe produktu. Przykładowo, wszelkie przepływy energii występujące w momencie pozyskiwania surowców niezbędnych do stworzenia finalnego wyrobu lub jego podzespołów muszą zostać uwzględnione w analizie cyklu życia, aby można było ocenić wyrób zgodnie z jego rzeczywistym oddziaływaniem. Podobnie na etapie utylizacji zużytego wyrobu, stanowiącego odpad, należy uwzględnić w analizie energię potrzebną do procesów utylizacyjnych. W sferze produkcyjnej dokonywana jest realizacja założeń projektowych i wyłonionych rozwiązań o najmniejszym oddziaływaniu środowiskowym wraz ze stałym monitoringiem parametrów ekologicznych i ewentualnymi poprawkami. Należy również wziąć pod uwagę sferę poprodukcyjną, w której badany jest dalszy wpływ wyrobu na otoczenie i człowieka, wynikający z jego eksploatacji, a później z likwidacji poużytkowej. W tej sferze wyrób oddziałuje bezpośrednio na człowieka jako konsumenta oraz na jego bliższe i dalsze otoczenie. Metoda LCA (Life Cycle Assessment ocena cyklu życia) obejmuje wszystkie te aspekty. Jej stosowanie ma na celu realizację zasad zrównoważonego rozwoju oraz programów wykonawczych do polityki ekologicznej państwa 5. Regulacje w tym zakresie są również zawarte w serii norm ISO Po przeprowadzeniu badania oddziaływań środowiskowych dokonuje się optymalizacji środowiskowej wyrobu, która ma na celu wyłonienie wersji o najmniejszym wpływie na środowisko. Przeprowadzenie oceny wpływu środowiskowego wyrobu może być także metodą szczegółową, opracowaną i zastosowaną w zależności od specyfiki badanego przypadku. Metody prowadzenia analizy cyklu życia Przeprowadzając analizę ekologiczną za pomocą systemu wspomagania komputerowego, dokonuje się wyboru metody oceny oddziaływania ekologicznego. W dalszej części pracy scharakteryzowano założenia najczęściej stosowanych metod 6. Metoda punktów ekologicznych (UBP) 7 to metoda opracowana w Szwajcarii, dostosowana głównie do warunków tam panujących, przez co nie zawsze może być stosowana w innych rejonach geograficznych. Obejmuje obciążenia powietrza, wody, energii oraz zapotrzebowanie na powierzchnię do składowania odpadów w stosunku do ich obecnego wykorzystania w danym kraju. Metoda wymaga określenia wpływu krytycznego poszczególnych czynników, a więc wyznaczenia maksymalnego dopuszczalnego wpływu na środowisko, niepowodującego nieodwracalnych, negatywnych skutków w ocenianych kategoriach oddziaływań. Konieczne jest także zbadanie i określenie bieżącego wykorzystania obciążeń środowiskowych. Alternatywnie można zastosować metodę objętości krytycznej 8, która dzieli zasoby i środowisko na trzy kategorie: powietrze, glebę i wodę, traktując je jak surowiec naturalny, który może być obciążony pewną ilością substancji szkodliwej, aż do wartości granicznej. Wskaźnik jest odnoszony do objętości kategorii, a więc powietrza, gleby i wody. Wartość krytyczną ustala się indywidualnie w poszczególnych krajach ustawowo lub naukowo. W metodzie tej pomija się cały szereg oddziaływań, między innymi: hałas, efekt cieplarniany czy promieniowanie. Inną wadą metody jest sposób ustalenia wartości krytycznych, który wymaga skomplikowanych wyliczeń, a ponadto może być uzależniony politycznie. Metoda Environmental Priority Strategies (EPS) 9 została opracowana w Szwecji na potrzeby projektowania i rozwoju szwedzkiego przemysłu. Oddziaływania środowiskowe analizuje w kategoriach, takich jak zdrowie ludzkie, zróżnicowanie biologiczne, produkcja biologiczna i przemysłowa, surowce abiotyczne oraz wartości estetyczne. Metoda wymaga przeliczenia wszystkich oddziaływań na wartości pieniężne, a więc szkody poszczególnych kategorii są przedstawiane jako koszty środowiskowe na podstawie wyceny finansowej. Wynik otrzymany przy pełnej agregacji jest przedstawiany za pomocą jednostek obciążenia ELU (Environmental Load Unit), odpowiadających jednostkom pieniężnym euro. Metoda nie znajduje zastosowania w optymalizacji ekologicznej cyklu życia ze względu na koncentrację na jednostkach pieniężnych oraz dużą subiektywność wyników. Metoda MIPS (Material Input pro Serviceinherit) traktuje środowisko jako działający i optymalny system, zachowujący przy tym naturalnie swoją równowagę 10. Podstawową jednostką pomiaru w tej meto- 3 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , Warszawa G. Norris, SimaPro 6. Database Manual, The Franklin US LCI 98 Library, Pre Consultants A. Merl, Ökobilanzen (Life cycle assessment) Eine kompriemierte Methodenbeschreibung an die Norm EN ISO ff, im Rahmen des Wahlseminars, Ökologische Bewertung von Tragwerken, TU Wien K. Gerner, Bestimmung potenzieller Umweltbelastungen von Produkten durch die lineare Ekstrapolation der Ergebnisse ähnlicher Produkte, Technische Universität Berlin, Berlin M. Kreeb, Fallstudien zur Computerunterstützung in der Betrieblichen Ökobilanzierung, Studien zur Wirtschaftsinformatik 1994, No M. Ritthoff, H. Rohn, C. Liedtke, MIPS berechnen. Ressourcenproduktivität von Produkten und Dienstleistungen, Wuppertal Spezial 27, Wuppertal Institut, Wuppertal Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2013

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2 Spis treści ROK LXV Nr 10 (1226) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Balke, Sławomir Dorosiewicz Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce 2. Marek Barowicz Tableau de Bord 9

Spis treści. Iwona Balke, Sławomir Dorosiewicz Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce 2. Marek Barowicz Tableau de Bord 9 Spis treści ROK LXV Nr 7 (1223) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. Justyna Majchrzak-Lepczyk Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. Justyna Majchrzak-Lepczyk Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 2 Spis treści ROK LXV Nr 6 (1222) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXV Nr 5 (1221) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2 SPIS TREŚCI ROK LXV Nr 1 (1217) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Mgr Anna Werner (sekretarz redakcji) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw Spis treści ROK LXVI Nr 1 (1229) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Krzysztof J. Czarnocki Elżbieta Czarnocka Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Sławomir Dorosiewicz...5

SPIS TREŚCI. Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Sławomir Dorosiewicz...5 Zeszyty naukowe SPIS TREŚCI Czy istnieją granice wzrostu popytu na przewozy? Sławomir Dorosiewicz...5 Konsekwencje regulacji technicznych i operacyjnych w transporcie drogowym Agnieszka Guranowska - Merkisz...21

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS SUSTAINABILITY

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS SUSTAINABILITY Izabela PIASECKA 1, Andrzej TOMPOROWSKI 2 WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE EKOPROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS SUSTAINABILITY Wprowadzenie Z powodu

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Dr inż. Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Energy efficiency a review of regulation and standards Termin efektywność

Bardziej szczegółowo