Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;"

Transkrypt

1 REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,10 PLN w całości opłacony oraz NIP: ; Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; Karta Podarunkowa Agito plastikowy bon towarowy, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu; Ekarta Podarunkowa Agito bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod numeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu; Karta/y Podarunkowa/e Karta Podarunkowa Agito oraz Ekarta Podarunkowa Agito Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych; Użytkownik Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej; I. Warunki ogólne 1. Karta podarunkowa Agito oraz Ekarta Podarunkowa Agito w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karty Podarunkowe są formą bonu towarowego. 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych oraz do przyjmowania ich do realizacji w Sklepie. Przekazanie Użytkownikowi Karty Podarunkowej Agito może być dokonane za pomocą przesyłki dostarczonej przez Wydawcę (także w ramach prezentu otrzymanego od innego Użytkownika). Przekazanie Ekarty Podarunkowej może być dokonane za pomocą przesyłki mailowej dostarczonej przez Wydawcę (także w ramach prezentu otrzymanego od innego Użytkownika) albo w wyniku wymiany punktów w programach lojalnościowych prowadzonych przez inne podmioty 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pośrednictwem wszystkich dostępnych w sklepie form płatności oprócz rat Santander. Zapłata za Ekartę Podarunkową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu lub płatności online. 4. Użytkownik nabywając Ekartę Podarunkową Agito o wybranym nominale ma możliwość dopisania na niej krótkiego tekstu oraz zlecić Wydawcy wysłanie Ekarty Podarunkowej Agito pod wskazany adres .

2 5. Użytkownicy mogą nabyć Karty Podarunkowe Agito o wartości: 50PLN, 100PLN, 200PLN, 500PLN, 1000PLN odpowiadające wartości nominalnej Karty. 6. Ekarty Podarunkowej Agito nie można zakupić przy użyciu drugiej Ekarty Podarunkowej Agito lub Karty Podarunkowej Agito. 7. Kartę Podarunkową Agito można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej Agito lub Ekarty Podarunkowej Agito. 8. Przy zakupie Kart Podarunkowych Agito doliczane są koszty transportu i płatności zgodnie z warunkami zawartymi na stronie Koszty i Sposoby dostawy ( 9. Karty Podarunkowe Agito mogą być użyte wyłącznie na stronie Sklepu. 10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. 11. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu. 12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy. 13. Ekarta Podarunkowa Agito oraz Karta Podarunkowa Agito jest ważna i aktywna przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu. Upływ terminu ważności Kart Podarunkowych Agito uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie. II. Zasady korzystania 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie aktywne Karty Podarunkowe. 2. Aby zapłacić za zakupy w Sklepie Ekartą Podarunkową lub Kartą Podarunkową wystarczy wpisać w koszyku w polu Wprowadź kod karty podarunkowej dwunastoznakowy kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej lub na Ekarcie Podarunkowej, przy czym kod na Karcie Podarunkowej znajduje się pod zdrapką. 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Agito. Pozostała część środków pieniężnych nie może zostać wykorzystana w okresie ważności Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej. 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów za pomocą innych dostępnych metod płatności.

3 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Podarunkową jednokrotnie, zgodnie z limitem określonym w nominale przypisanym do Karty Podarunkowej lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. Wydawca dopuszcza dokonanie zakupu w Sklepie w ramach jednego zamówienia, za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach. 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach: a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, b) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej. III. Aktywacja 1. Karty Podarunkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. 2. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje tylko i wyłącznie w Sklepie z momentem jej zakupu przez Nabywcę. 3. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna. 4. Jeżeli Użytkownik, w ramach przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zakupu, zwróci nabyte produkty Wydawca przekaże według wyboru Użytkownika: - równowartość kwoty nabytych produktów na rachunek bankowy Użytkownika, - nową Ekartę Podarunkową Agito o nominale odpowiadającym cenie nabytych produktów, o terminie ważności nie mniejszym niż 6 miesięcy. IV. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. 2. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych mogą być składane na piśmie, listownie na adres Wydawcy lub drogą elektroniczną na adres z dopiskiem Reklamacja Ekarty nr. lub Reklamacja Karty nr. 3. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej: a) Kart Podarunkowych lub b) produktów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Wydawca według wyboru Użytkownika: - przekaże na rachunek bankowy Użytkownika równowartość kwoty stanowiącej odpowiednio wartość nominalną reklamowanej Karty Podarunkowej lub kwoty zakupu reklamowanych produktów, lub

4 - przekaże Użytkownikowi nową Ekartę Podarunkową Agito o nominale odpowiadającym nominałowi zareklamowanej Karty Podarunkowej lub cenie zareklamowanych produktów oraz o terminie ważności nie mniejszym niż 6 miesięcy. V. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej we.pdf. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 2. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu, Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Sklepu. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie internetowej: 4. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu, dostępnym na stronie internetowej zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Wydawca zbiera i przetwarza dane osobowe Nabywców Kart Podarunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu. 6. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których adres został wskazany na podstawie pkt. I.4. Regulaminu. Powyższe dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przesłania Karty podarunkowej na zlecenie Nabywcy, a także w celach archiwizacji wykonania powyższego zlecenia. 7. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. V.6. Regulaminu są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją tych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 8. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. V.6. Regulaminu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 9. Wydawca zapewnia realizację uprawnień Użytkowników, o których mowa w pkt. V.6. Regulaminu, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownicy, o których mowa w pkt. V.6. Regulaminu mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Wydawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Wydawcę danych osobowych innemu niż Wydawca administratorowi danych.

5 10. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. 2 powyżej, niniejszego Regulaminu.