REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Holding Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze REGON , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych w całości wpłaconym (zwana dalej Organizatorem ), działająca na rzecz spółek z grupy MEDIA MARKT prowadzących sklepy stacjonarne pod marką MEDIA MARKT (zwane dalej Sklepami MEDIA MARKT ). 2. Określenia i zwroty użyte w Regulaminie pisane wielką literą otrzymują następujące brzmienie: a) Inny produkt dowolny towar lub Usługa ze standardowej oferty obowiązującej w Sklepie MEDIA MARKT po zakończeniu Akcji promocyjnej; b) Karta podarunkowa karta podarunkowa, o której mowa w 5 Regulaminu; c) Operator Orange - Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym: ,00 złotych; d) Produkt dowolny towar lub Usługa z oferty obowiązującej w Sklepie MEDIA MARKT podczas Akcji promocyjnej; e) Strefa Usług wydzielone miejsce w Sklepie MEDIA MARKT, oznaczone szyldem Orange, w którym zawierane są umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Orange; f) Umowa umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, której stroną jest Operator Orange; g) Usługa - usługa Power Service, usługa Gwarancja Plus, usługa dostawy, usługa montażu, inna usługa lub ubezpieczenie dostępne w Sklepie MEDIA MARKT. 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach MEDIA MARKT. 2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 17 maja 2013 r. od godziny 00:01 do dnia 31 grudnia 2013 r. do godziny 23:59. 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

2 4 Zasady Akcji promocyjnej 1. Uczestnik Akcji promocyjnej, który w czasie trwania Akcji promocyjnej zawrze z Operatorem Orange w Strefie Usług Umowę, nabywa w cenie promocyjnej kartę podarunkową (zwaną dalej Kartą podarunkową ). 2. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w całości lub w części, na zakup Produktu (tj. bezpośrednio po nabyciu Karty podarunkowej) lub Innego produktu z oferty Sklepu MEDIA MARKT. 3. Wysokość środków pieniężnych przypisanych do Karty podarunkowej, jaką otrzyma Uczestnik Akcji, uzależniona jest od planu taryfowego Operatora Orange, który Uczestnik Akcji promocyjnej wybierze. Szczegóły dotyczące planów taryfowych i powiązanych z nimi wartościami Kart podarunkowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu [ulotka]. 4. Wysokość środków pieniężnych przypisanych do Karty podarunkowej jest równoważna z kwotą brutto, jaką Uczestnik może przeznaczyć na zakup Produktu lub Innego produktu. 5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 6. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi. 5 Karta podarunkowa 1. Karta podarunkowa jest plastikową kartą typu pre-paid na okaziciela, umożliwiająca dokonanie zakupu towarów w Sklepach MEDIA MARKT. 2. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, kartą płatniczą w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232). 3. Karta podarunkowa występuje w nominałach: 250 zł, 500 zł, 1000 zł. Po nabyciu Karty podarunkowej Uczestnik Akcji promocyjnej nie ma możliwości zmiany wartości początkowej Karty podarunkowej. 4. Z chwilą zakupu Produktu lub Innego produktu saldo Karty podarunkowej ulega stosownemu pomniejszeniu o środki pieniężne przeznaczone na ten zakup tj. cenę sprzedaży, jaką Uczestnik Akcji promocyjnej uiszcza w Sklepie MEDIA MARKT za zakup Produktu lub Innego produktu. W przypadku, gdy saldo Karty podarunkowej nie jest wystarczające do pokrycia całkowitej ceny sprzedaży Produktu lub Innego produktu, Uczestnik Akcji promocyjnej powinien pokryć różnicę innym środkiem płatniczym. 5. Środki pieniężne przypisane do Karty podarunkowe nie podlegają oprocentowaniu ani wymianie na gotówkę. 6. Aktywacja lub zasilenie Kart podarunkowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). 7. Karta podarunkowa jest ważna przez okres pięć (5) lat, począwszy od dnia jej nabycia. Karta podarunkowa nie może być wykorzystana po okresie jej ważności, a niewykorzystane środki pieniężne po okresie jej ważności przepadają. 8. Uczestnik Akcji może uzyskać informację o saldzie Karty podarunkowej na zasadach określonych w Regulaminie Kart podarunkowych. 9. Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązuje się do chronienia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub utratą Karty podarunkowej. 10.Uczestnik Akcji promocyjnej ponosi wyłączną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu Karty podarunkowej przez osoby trzecie.

3 11.Szczegóły dotyczące Kart podarunkowych zawiera Regulamin Kart podarunkowych. 6 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Akcji promocyjnej, który dokonał zakupu Produktu lub Innego produktu, ograniczona jest do ceny Produktu lub Innego produktu, którego to roszczenie dotyczy. 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych. 7 Reklamacje i wymiana towarów 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie MEDIA MARKT lub pod adresem z tematem wiadomości Reklamacja Z Orange taniej lub pod numerem Infolinii w dniu powszednie w godzinach 9:00 21:00 - numer dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: * (*opłata zgodnie z taryfą operatora) 2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w Sklepie MEDIA MARKT powinny zawierać dopisek Z Orange taniej oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną ( ) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 8 Reklamacje dotyczące towarów i usług (niebędących usługami telekomunikacyjnymi). 1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w dowolnym Sklepie MEDIA MARKT. 2. Sklepy MEDIA MARKT wprowadzają dla Uczestnika możliwość wymiany lub zwrotu Produktów lub Innych produktów, zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnych w stacjonarnych Sklepach MEDIA MARKT. 3. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami).

4 9 Zwroty towaru lub usługi 1. W przypadku zwrotu Produktu lub Innego produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej, Sklep MEDIA MARKT zwróci Uczestnikowi Akcji promocyjnej środki pieniężne w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży Produktu lub Innego produktu. 10 Reklamacje dot. usług telekomunikacyjnych 1. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych powinny być składane bezpośrednio u Operatora Orange albo w Strefie Usług. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 11 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z zakupem Produktu lub innego produktu podczas Akcji promocyjnej jest Sklep MEDIA MARKT, który realizował sprzedaż produktu lub Innego produktu. Szczegółowe dane Sklepów MEDIA MARKT znajdują się na stronie 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych podczas Akcji promocyjnej jest Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej. 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Akcji promocyjnej Z Orange taniej dostępny jest w każdym Sklepie MEDIA MARKT. 2. Regulamin obowiązuje do czasu trwania Akcji promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z podaniem przyczyn, z zastrzeżeniem że nie narusza to praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmian. 3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, postanowienia obowiązującego Regulaminu Karty podarunkowej [dostępnego na stronie internetowej oraz postanowienia obowiązującej Umowy. 6. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

5 7. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami). 8. Regulamin obowiązuje od dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray REGULAMIN AKCJI Zaoszczędź do 450 zł kupując ipad Air 2 lub ipad Mini 3 w zestawie z produktami marki Beats (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfony, Tablety, Laptopy i Aparaty z akcesoriami w prezencie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06 listopada 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Smartfony, Tablety, Laptopy i Aparaty z akcesoriami w prezencie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06 listopada 2014 r. REGULAMIN AKCJI Smartfony, Tablety, Laptopy i Aparaty z akcesoriami w prezencie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06 listopada 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Smartfony, Tablety,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek, AGD do zabudowy oraz odkurzaczy, oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP: 118-07-46-060,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo