SolidCAM Przegld produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolidCAM Przegld produktu"

Transkrypt

1 SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of SolidCAM Ltd. and CIMdata.

2 Wstp CIMdata, Inc. Przygotowało ten przegld produktu jako niezalen ocen funkcjonalnoci i moliwoci SolidCAM a programu CAM rozwijanego przez firm SolidCAM Ltd. SolidCAM jest zastrzeonym przez firm SolidCAM Ltd. znakiem towarowym. Niniejsza ocena jest jedn z serii przegldów programów wykonywanych przez CIMdata firm konsultingowo-marketingow znan na całym wiecie. CIMdata upowaniła SolidCAM do powielania i dystrybucji niniejszego dokumentu bez adnych zastrzee ze strony CIMdata. Firma CIMdata, załoona w 1983 roku, dostarcza usług konsultacyjnych oraz przeprowadza badania rynku w zakresie oprogramowania komputerowego wspomagajcego proces projektowania i wytwarzania. Firma współpracuje z przedsibiorstwami produkcyjnymi na całym wiecie, analizujc ich potrzeby oraz dostarczane przez nich informacje. CIMdata współpracuje take z dostawcami oprogramowania, aby dostarczy informacji na temat wymaga uytkowników, moliwoci rynku, trendów w technologii, planów strategicznych oraz informacji o konkurencji. Zakres zainteresowa firmy skupiony jest na produktach zarzdzajcych cyklem ycia produktu (PLM), produktach CAM oraz CAD. CIMdata jest wiodc firm działajc na rynku konsultacji dotyczcych oprogramowania CAM. Publikuje ona Oceny Rynku Oprogramowania NC oraz Kompendia dotyczce Przegldu Produktów NC. Badania rynku sa przeprowadzane przez CIMdata w oparciu o wiele czynników zwizanych z zagadnieniami CAM. CIMdata dostarcza usług konsultacyjnych dla uytkowników i dostawców oprogramowania CAM oraz dla inwestorów. CIMdata, Inc. SolidCAM Ltd Research Park Dr. 33 Kaplan St. Ann Arbor, MI Or-Yehuda USA Israel Phone (313) Phone (972) Fax (313) Fax (972) Strona 2 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

3 SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Ltd szybko staje si znaczcym graczem na wiatowym rynku oprogramowania CAM. Wzrost dochodu firmy jest wyjtkowy, dziki wprowadzeniu charakterystycznej strategii dotyczcej produktu i rynku oraz dziki temu, e firma oferuje bardzo konkurencyjny produkt CAM. CIMdata jest pod wraeniem podstaw strategii SolidCAM, aby cile współpracowa i połczy si z SolidWorks, aby skupi si na rozwijaniu produktu CAM dostarczajcego rozwiza dla szerokiego krgu gałzi przemysłu i uytkowników. SolidCAM osignł charakterystyczn pozycj na rynku jako jeden z dwóch dostawców oprogramowania CAM, który posiada status certyfikowanego Złotego partnera dla SolidWorks. Certyfikowani Złoci partnerzy, s to ci dostawcy, którzy których oprogramowanie jest cile zintegrowane z interfejsem SolidWorks, tak e tworzy rodowisko CAD/CAM. Jako taki w połaczeniu z SolidWorks, SolidCAM jest zdolny dostarczy w pełni asocjatywne zintegrowane rodowisko dla projektowania i wytwarzania. SolidWorks jest modelerem dla SolidCAM. W roku 2002 SolidCAM dostosował swój produkt NC, aby spełni wymagania Złotego standardu dla SolidWorks. Była to kluczowa decyzja i, jak si okazało, bardzo trafna. CIMdata wspomaga t strategi. SolidWorks osignł akceptacj rynku jako de facto produkt standardowy na rynku modelerów bryłowych mid-range. Do tej pory w przemyle zainstalowanych jest około stanowisk i jest liderem ze swoim wzrostem. SolidCAM znakomicie wykorzystał ten odbiór oprogramowania SolidWorks. Firma SolidCAM bardzo efektywnie promuje swoje zwizki z SolidWorks i w oparciu o SolidWorks buduje swoj mark. SolidCAM posiada czyteln wizj. Jest całkowicie skupiony na CAM a wszystkie zdolnoci dotyczce modelowania dostarcza SolidWorks. SolidCAM wykorzystuje SolidWorks do projektowania i funkcji zwizanych z projektowaniem, takich jak: projektowanie czci, projektowanie form,, wczytywania plików innych formatów, dostpu do analiz inynierskich, zarzdzaniem dokumentacj, zarzdzaniem procesami, itp. Wsparcie SolidWorks dla certyfikowanych Złotych partnerów jest kluczowym elementem programu SolidCAM. Jako Złoty partner SlidCAM jest nierozerwalnie zwizany z Rysunek 1 Indeksowana 3+2 osiowa obróbka głowicy narzdziowej SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 3

4 SolidWorks w prowadzeniu interesów oraz w ich planach marketingowych i rozwoju produktu. W zakresie NC, sił SolidCAM jest to, e oferuje uytkownikom łatwy w uyciu i konkurencyjny cenowo produkt, który zawiera niezwykle szeroki zakres moliwoci obróbki. Jest to główny cel produktu CAM. Program wspiera wszystkie aspekty obróbki: wykonywanie otworów, frezowanie 2-osiowe, frezowanie 3- osiowe, frezowanie 4-osiowe, 5- osiowe pozycjonowanie, cigłe frezowanie 5-osiowe, obróbk HSC,, toczenie, toczenie z frezowaniem oraz obróbki EDM. Oto kilka z bardziej zaawansowanych i charakterystycznych operacji Figure 2 Design of Complex Geometric Parts in SolidWorks obsługiwanych przez SolidCAM, frezowania gwintów, planowanie powierzchni, automatyczne ustawienie układu odniesienia, obróbki dna cian detalu, obróbki resztki operacja kroku w bok 3D, frezowanie materiałów. Uytkownik ma take moliwo trochoidalne, zgrubne frezowanie wgłbne, stworzenia standardowego procesu obróbki, który uwzgldnianie oprawek narzdzia w wykrywaniu mona zapisa jako szablon i wykorzysta, gdy kolizji, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz jest to konieczne. pełne wykorzystanie obróbki resztki materiału. Wielu obecnych i przyszłych uytkowników Wszystkie operacje s definiowane, obliczane i SolidWorks jest potencjalnymi uytkownikami wersyfikowane w pojedynczym oknie bez SolidCAM. Rynek SolidCAM staje si coraz koniecznoci opuszczania rodowiska czciej rynkiem SolidWorks. Majc do SolidWorks. Wszystkie geometrie 2D i 3D dyspozycji wielk ilo instalacji SolidWorks, wykorzystywane w operacjach obróbki s w pełni SolidCAM moe liczy na wielu przyszłych asocjatywne z modelem SolidWorks. W uytkowników. SolidCAM jest oferowany albo momencie, gdy geometria wykorzystywana w jako dodatek CAM dla uytkowników definicji operacji obróbki zostanie zmieniona w posiadajcych ju stanowiska SolidWorks, albo modelu SolidWorks, SolidCAM umoliwia jako pakiet CAD/CAM, zawierajcy SolidWorks i uytkownikowi automatyczn synchronizacj ze SolidCAM dla firm, które nie wdroyły jeszcze zmienion geometri. systemu CAD/CAM lub dla tych które wczeniej wybrały innego dostawc. SolidCAM podkrela pozycj jak SolidWorks posiada na rynku jako standard w projektowaniu 3D oraz pełn integracj SolidCAM z SolidWorks. Korzyci jakie płyn z tej integracji s podkrelane jako główny wyrónik SolidCAM na tle wikszoci innych dostawców programów CAM. SolidCAM jest systemem zorientowanym procesowo, który ma moliwo tworzenia obróbki na podstawie bazy procesów technologicznych. Jedn z podstawowych opcji SolidCAM dajc moliwo automatyzacji jest zdolno do tworzenia i zapisywania szablonów obróbki, które mona wykorzysta przy obróbce podobnych czci. Szablony obróbki wykorzystywane s do specyficznych zada, jak: Oprócz cisłej integracji z SolidWorks, SolidCAM podkrela take dostpno wielu Strona 4 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

5 produktów firm trzecich, które równie s partnerami SolidWorks oferujcymi dla SolidCAM szeroki asortyment produktów wspierajcych proces automatyzacji, łatwych w uyciu konkurencyjnych cenowo oraz wspierajcych cele marketingowe SolidCAM. Dziki czemu uytkownicy mog otrzyma wydajne, obszerne i w pełni zintegrowane rodowisko CAD/CAM o atrakcyjnym współczynniku ceny do wydajnoci. SolidCAM znajduje si na ciece intensywnego rozwoju od momentu wdroenia strategii integracji z SolidWorks. CIMdata ocenia SolidCAM jako najszybciej rozwijajcego si dostawcy rozwiza NC na wiecie w roku 2003 i 2004 z jego 39% i 51% współczynnikiem wzrostu. CIMdata prognozuje take, e SolidCAM utrzyma t pozycj w roku 2005, osigajc współczynnik wzrostu 41%. Pomimo, e wzrost jest mierzony od relatywnie mniejszych przychodów w porównaniu z innymi dostawcami, jest znaczny. SolidCAM jest bardzo dobrze postrzegany na rynku. Aby podtrzyma ten znaczny wzrost, SolidCAM planuje powikszy swoje wewntrzne zasoby, zwiksza funkcjonalno produktu, powiksza sie sprzedawców i kontynuowa promocj zwizków partnerskich z SolidWorks. SolidCAM okrela krg zainteresowa strategicznych jako rozwój wewntrzny i rozwój tych zdolnoci jakie daje współpraca z firmami trzecimi. Partnerzy SolidCAM to midzy innymi MachineWorks w obszarze symulacji maszynowej i weryfikacji cieki narzdzia oraz ModuleWorks w obszarze obróbek 5-osiowych. Z powodu łatwoci uycia oraz szerokiego zakresu strategii obróbki wspieranych przez SolidCAM CIMdata stwierdza, e SolidCAM jest szczególnie przydatny dla małych i rednich firm, w których uytkownicy wytwarzaj rónorodne czci lub komponenty przez co wymagaj rónorodnoci w oferowanych funkcjach. Firmy te mog pracowa jako niezalene podmioty lub w kooperacji z wikszymi korporacjami. SolidCAM moe take znale zastosowanie w firmach wytwarzajcych formy, komponenty dla przemysłu lotniczego lub w produkcji masowej czci. Jednake, w przeciwiestwie do innych dostawców, którzy skierowuj swoj ofert dla konkretnego segmentu uytkowników, np. dla wytwórców form, SolidCAM nie skupia si na adnym szczególnym krgu odbiorców, lecz stara si zaspokoi szeroki zakres potrzeb klientów. SolidCAM znalazł zastosowanie w szerokiej gamie gałzi przemysłu, włczajc przemysł elektroniczny, elektryczny, samochodowy, maszynowy, lotniczy oraz produktów konsumenckich. Ta rónorodno wynika zarówno z szerokiego zakresu moliwoci SolidCAM a oraz bliskiego zwizania si marketingowego z SolidWorks. SolidWorks jest ogólnie rzecz ujmujc modelerem bryłowym i jako taki jest wykorzystywany w kadej gałzi przemysłu, natomiast SolidCAM promuje swoje cisłe powizanie z SolidWorks i oferuje zintegrowane rozwizanie CAD/CAM razem z SolidWorks, jest to take wykorzystywane w szerokim krgu firm obsługiwanych prze SolidWorks. SolidCAM jest wykorzystywany zarówno przez operatorów maszyn jak i technologów w działach technologicznych ze wzgldu na to, e jest łatwy w uyciu oraz nie wymaga duych inwestycji finansowych. Do podgldu sposobu obróbki przez operatorów maszyn mona wykorzysta wersj demonstracyjn programu, w której nie mona wygenerowa kodu G. Dziki czemu operator obrabiarki przed rozpoczciem obróbki posiada pełna informacj o obrabianej czci oraz sposobie jej obróbki. Obecnie SolidCAM nie obsługuje tokarek z wrzecionem przechwytujcym. SolidCAM bezporednio korzysta ze sprzedawców w Niemczech i Izraelu, gdy posiada tam szerokie grono uytkowników. Firma w krótkim czasie zbudowała take bardzo imponujc sie przedstawicieli w ponad 50 krajach na całym wiecie. W cigu ostatnich lat liczba przedstawicieli podwoiła si, dziki czemu SolidCAM znalazł si w gronie 10 najwikszych SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 5

6 sprzedawców oprogramowania CAM. Wikszo nowych przedstawicieli SolidCAM, to take przedstawiciele SolidWorks. Nowi przedstawiciele SolidCAM zazwyczaj wczeniej byli przedstawicielami innych dostawców CAM. Od mementu gdy celem SolidCAM a stało si zblienie z SolidWorks, firma okreliła swój program marketingowy. SolidCAM uczestniczy w konferencja uytkowników SolidWorks, reklamuje si na stonach internetowych SolidWorks Web site i współpracuje blisko z przedstawicielami SolidWorks. W przeszłoci SolidCAM kierował swój program marketingowy dla swoich głównych rynków, takich jak Niemcy relatywnie mniej uwagi powicajc ogólnemu rynkowi CAM. Jednake wzrost i rozszerzanie firmy jest pocztkiem zmiany takiej sytuacji. Wikszo nowych sprzeday SolidCAM jest generowane przez storny Web SolidWorks oraz sie sprzedawców. Dua ilo tych sprzeday powoduje, e SolidCAM moe osign wysoki wzrost bez konieczno wdraania własnego rozległego programu sprzeday. Jeli chodzi o wsparcie dla programu, uytkownicy prawie wyłcznie kontaktuj si z przedstawicielami handlowymi oraz wykorzystuj stron Web SolidCAM. Przedstawiciele SolidCAM posiadaj bardzo due kwalifikacje w zakresie CAM. Rzeczywicie, jeden z głównych przedstawicieli w USA, posiada własn narzdziowni, która wyposaona jest w rónego rodzaju maszyny, włczajc obrabiarki 5-osiowe. Dostp uytkowników do SolidWorks odbywa si za porednictwem SolidCAM. W tym przegldzie oceniano SolidCAM 2006 Version 10, wprowadzony na rynek w kwietniu 2005 roku. SolidCAM wprowadza nowe wersje produktu co sze miesicy. Produkty SolidCAM Rysunek 3 Interfejs uytkownika programu SolidCAM oraz SolidWorks s wersjonowane niezalenie od siebie, jednake wersje Alpha oraz Beta programu SolidWorks s dostarczane do SolidCAM, dziki czemu nowe funkcjonalnoci SolidWorks s szybko dołczane do SolidCAM. 1. rodowisko uytkownika SolidCAM pracuje w pojedynczym oknie programu SolidWorks. Interfejs uytkownika, to interfejs SolidWorks. Po zainstalowaniu programu SolidCAM w menu głównym SolidWorks, pomidzy poleceniami Narzdzia a Okno, pojawia si polecenie SolidCAM. Menu główne Solidworks, umieszczone na samej górze interfejsu, jest zawsze dostpne w trakcie pracy w SolidCAM. Menu SolidCAM umieszczone w menu SolidWorks daje dostp do funkcji CAM. Aby utrzyma zgodno wygldu i sposobu pracy pomidzy SolidWorks a SolidCAM, SolidCAM musiał zaadoptowa metodologi oraz formaty ustanowione przez SolidWorks. SolidCAM nie dostarcza produktu CAM w wersji stand-alone CAM. Po uruchomieniu SolidCAM a w rodowisku SolidWorks, po lewej stronie okna w formie drzewa wywietlane s Meneder CAM oraz funkcje CAM. Dla kadej pokazanej operacji Strona 6 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

7 robione s odniesienia do strategii obróbki, narzdzia oraz geometrii. Dodatkowo w drzewie tym moe zosta wywietlona informacja o narzdziach wykorzystywanych do obróbki aktywnej czci. Kolejno w jakiej wystpuj narzdzia moe zosta zoptymalizowana. Do narzdzi mog by dodane oprawki. Przy pomocy narzdzia przecignij i upu mona zmienia kolejno operacji. Aby wybra strategi obróbki lub wprowadzi parametry obróbki, naley klikn odpowiedni operacj, co spowoduje wywietlenie właciwego okna dialogowego, w którym mona wstawi wymagane parametry. SolidCAM posiada status Złotego Partnera SolidWorks, nie ma wic koniecznoci translacji danych pomidzy systemami, gdy SolidCAM pracuje rodowisku SolidWorks i posiada dostp do wszystkich danych SolidWorks, np.: złoe, geometri, operacji i wszystkich innych danych definiujcych produkt, takich jak tolerancje. Jak to opisał jeden z Dyrektorów zakładu produkcyjnego w USA, SolidCAM integruje si bardzo cile z SolidWorks. Moliwo pracy w na jednej bazie danych daje wspaniałe rezultaty. Wszystkie produkty certyfikowanych partnerów daj moliwo wczytywania natywnych plików SolidWorks i oferuj asocjatywno geometrii. Jednake certyfikowani Złoci Partnerzy, tacy jak SolidCAM, oferuj cilejsz integracj z SolidWorks. Ich programy pracuj w oknie SolidWorks, dziki czemu zachowuj filozofi pracy programu SolidWorks. Istniej dwa poziomy asocjatywnoci pomidzy SolidWorksem a SolidCAMem. Asocjatywno geometrii: jeli geometria czci zostanie zmieniona, automatycznie zmieni si take cieki narzdzia, tak aby odwzorowa now geometri. Dodatkowo, jako Złoty Partner, SolidCAM zachowuj asocjatywno z dodatkowymi komponentami, takimi jak: uchwyty, stemple i matryce formy, dziki czemu zmiana geometrii odwzorowywana jest take w tych komponentach. SolidCAM został stworzony w jzyku C++. Pomimo, e uytkownicy maj moliwo dostosowywania ustawie systemu takich jak: procesy maszynowe, bazy danych technologii dla funkcji automatycznego wykrywania otworów, postprocesory, SolidCAM nie oferuje moliwoci dostosowania systemu przy pomocy funkcji API, takich jak Visual Basic. Zarzdzanie plikami uytkowników SolidCAM dokonywane jest w rodowisku SolidWorks. Dziki czemu moliwa jest obsługa wszelkiego rodzaju danych, takich jak: czci, zamocowania, formy wtryskowe. PDMWorks jest kompletnym rozwizaniem client-server PDM (zarzdzanie danymi produktu) dostarczanym przez SolidWorks. Obsługuje prac pojedynczych osób, jak te grup projektowych. Uytkownicy SolidCAM mog wykorzysta PDMWorks do przechowywania i zarzdzania plikami, zachowujc bezpieczestwo danych, majc kontrol nad rewizjami i zmianami w projektach, zwikszajc wydajno wymiany informacji wewntrz grupy projektowej i pomidzy grupami projektowymi. Z biegiem czasu oferta PDM stanie si coraz bardziej wana dla uytkowników systemów CAM. W przeciwiestwie do wikszoci systemów PDM, PDMWorks został zaprojektowany dla małych rednich przedsibiorstw. Jest on relatywnie prosty w uyciu i łatwy w konfiguracji. Moliwe jest porównywanie modeli, dziki któremu oprogramowanie wskazuje obszary modelu rónice si midzy sob. Gdy zmiana modelu nastpi w SolidWorks, informacja o tej zmianie pojawi si w SolidCAMie. W tym momencie uytkownik SolidCAM moe wykorzysta funkcj porównania, aby okreli rodzaj zmiany. Uytkownik moe wykorzysta PDMWorks, aby ledzi histori zmian, okreli kto, kiedy i gdzie wprowadził zmian. Jako Złoty Partner, SolidCAM zachowuje bliski zwizek z rozwojem SolidWorks. Wersje testowe Alpha oraz Beta programu SolidWorks s dostarczane do SolidCAM, dziki czemu mona zastosowa niezbdne modyfikacje lub dodatkowe funkcje, aby wykorzysta now funkcjonalno programu SolidWorks. Dziki czemu produkty SolidWorks i SolidCAM pozostaj w cisłym zwizku i nowe wersje SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 7

8 SolidCAM podaj za nowymi wersjami SolidWorks. 2. Modelowanie Cały proces modelowania geometrii do obróbki przeprowadzany jest w SolidWorks. SolidWorks jest komercyjnym produktem od ponad 10 lat. Został przedstawiony jako modeler redniej klasy o znacznej funkcjonalnoci jednak o bardzo korzystnej cenie w porównaniu z modelerami wyszej klasy oferowanymi przez firmy takie jak: Dassault, UGS oraz PTC. Włacicielem SolidWorks jest obecnie Dassault. Produkt Dassault o nazwie CATIA to produkt skupiony na rozwizaniach PLM (Product Lifecycle Management) dla duych korporacji. W przeciwiestwie, SolidWorks jest oferowany jako produkt skupiony na rozwizaniach CAD dla rynku projektowego. Jako firma i jako proadukt SolidWorks odniósł bardzo duy sukces i stał si de facto standardem wród systemów CAD klasy redniej. SolidWorks jako jdro modelowania wykorzystuje biblioteki Parasolid. Wykorzystuje moliwoci modelowania parametrycznego, aby umoliwi tworzenie czci przy pomocy wycigni, obrotów, wycigni po profilach, szyków operacji, itp. Daje moliwo dokonywania zmian przy pomocy techniki przecignij i upu. SolidWorks akceptuje szkice, powierzchnie i modele bryłowe dziki czemu programowanie kodów NC moe by wykorzystywane dla kadej z tych geometrii. Uytkownik posiada moliwo konwersji modeli drutowych lub powierzchniowych do modeli bryłowych lub te moe pozostawi je bez zmian. Model bryłowy moe zosta wygenerowany z powierzchni przez nadanie im gruboci. Jeli z modelu bryłowego usunita zostanie powierzchnia, staje si on modelem powierzchniowym. Uytkownik moe pracowa zarówno na modelu bryłowym jak i powierzchniowym, a take moe dodawa operacje modelowania bryłowego i powierzchniowego. Niezalenie od tego, czy model zrobiony jest w technice modelowania bryłowego, powierzchniowego, czy te hybrydowego (powierzchniowo-bryłowego), wykorzystywane s te same narzdzia modelowania. Operacje modelowania bryłowego, takie jak operacje Boolea mog zosta zastosowane za równo do powierzchni, jak i brył oraz do czci i złoe. Operacje modelowania powierzchniowego mog by stosowane do brył. Powierzchnie i bryły mog by zaokrglane razem, a wynik zaokrglenia moe by powierzchni lub brył. Powierzchnie s traktowane jako bryły o zerowej gruboci. Mona kontrolowa krzywizn i cigło powierzchni. Siła SolidWorks tkwi oczywicie w modelowaniu bryłowym. Jest on mniej wydajny w modelowaniu powierzchniowym, które zazwyczaj stosuje si w przypadku skomplikowanych kształtów, takich jak formy i tłoczniki. SolidWorks posiada ograniczenia programowe w obsłudze plików zawierajcych tysice powierzchni, z jakimi spotyka si w przypadku tłoczników i form dla przemysłu samochodowego. SolidWorks dostarcza narzdzi wspomagajcych projektowanie form i tłoczników, lecz ten segment rynku nie jest głównym celem działalnoci SolidWorks, przez co inne modelery, jak te dostarczane przez dostawców rozwiza PLM oraz niektórych dostawców rozwiza CAM, s prawdopodobnie lepszym rozwizaniem dla rynku zaawansowanych producentów form i tłoczników. Rysunek 4 Projekt formy wykonany w SolidWorks Strona 8 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

9 W celu umoliwienia importu modeli CAD stworzonych w systemach trzecich, SolidWorks dostarcza narzdzi do importu plików z Unigraphics, Pro/E, Inventor, Solid Edge, Cadkey oraz bazujcych na formacie ACIS i Parasolid. Obsługuje take standardowe translatory, takie jak: STEP, IGES, STL oraz VDA/FS. Transfer plików CATII moliwy jest dziki wykorzystaniu produktów firm trzecich. Geometria moe by take eksportowana z SolidWorks do wielu systemów CAM z wykorzystaniem kilku technik, lecz eksportowana jest tylko geometria. Jednak w przypadku SolidCAM, Złotego Partnera SolidWorks, nie tylko geometria moe by wczytywana bezporednio, lecz take widoczne jest drzewo historii tworzenia modelu, tolerancje wymiarów, tolerancje kształtu i połoenia, oznaczenia chropowatoci, elementy szkicu, opisy i inne obiekty opisujce definicj modelu. SolidWorks obsługuje modelowanie złoe, dziki czemu mona tworzy złoenia z wieloma czciami z wykorzystaniem relacji pomidzy czciami. Uytkownik moe przeciga i upuszcza czci, aby umieci je w złoeniu. Typowe operacje w złoeniu, takie jak: wskazywanie czci, wstawianie standardowych łczników w otwory, dodawanie podkładek i nakrtek we właciwej kolejnoci s zautomatyzowane. Moliwa jest symulacja kinematyki mechanizmu oraz oddziaływania mechanicznego jego czci. Rysunek 5 Asocjatywny projekt Narzdzia dla obróbki z wielu stron w rodowisku SolidWorks SolidWorks dostarcza take zaawansowanych narzdzi do tworzenia rysunków 2D. Rysunki 2D mog by tworzone automatycznie na podstawie modeli 3D, mog zawiera wiele widoków, wymiary oraz opisy. Mona automatycznie tworzy wykazy czci oraz dodawa odnoniki do kadego komponentu złoenia. Mona take porównywa rysunki dla rónych wersji tej samej czci SolidWorks zachowuje asocjatywno pomidzy modelem czci a jej rysunkiem. Jsli model ulegnie zmianie, automatycznie zostana uaktualnione powizane z nim rysunki i wykazy czci. 3. Podstawowe obróbki Rysunek 6 Obróbka 2.5 osi czci pryzmatycznej. Siła programu SolidCAM ley w łatwoci jego wdroenia i obsługi, przy jednoczesnym dostarczeniu szerokiej gamy moliwoci generowania strategii obróbki. SolidCAM w obszarze obróbek 2.5-osi obsługuje operacje wiercenia, obróbki profili i kieszeni. Dostpne s take cykle wiertarskie. Obróbka w SolidCAM jest wykonywana w oparciu o striangularyzowany model powierzchniowy i/lub bryłowy. Jest to powszechnie stosowana technika zapewniajca minimalizacje podci i zwikszajca wydajno obróbki. Zapewniona jest pełna asocjatywno pomidzy modelem SolidWorks i SolidCAM dla wszystkich operacji obróbki. Jeli model zostanie zmieniony, funkcja regeneracji cieki, automatycznie przeliczy cieki w obszarze zmian modelu. SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 9

10 Model przygotówki dla obróbki moe zosta zdefiniowany jako kontur 2D, model 3D lub moe zosta automatycznie utworzony na podstawie czci obrabianej. Uytkownik niemiecki zaobserwował, e: Wielk zalet SolidCAM a, w porównaniu do innych systemów CAM, jest to, i moe on pracowa jednoczenie z obiektami 2D, 2.5D oraz 3D. SolidCAM umoliwia zdefiniowanie wejcia narzdzia w materiał po linii prostej lub helikalnej. Jeli w trakcie wejcia heliakalnego zostanie wykryta przeszkoda, program automatycznie zmieni rednic helisy, aby omin przeszkod lub jeli ominicie przeszkody nie bdzie moliwe, zostanie zastosowane wejcie liniowe. Aby obrobi cz z wielu stron w SolidCAM wymaga tylko jednego modelu czci. W niektórych systemach CAM, konieczne jest do tego zdefiniowanie wielu modeli czci. Biblioteka narzdzi SolidCAM zawiera narzdzia, oprawki i zespoły narzdzi. Dostpna jest take graficzna reprezentacja narzdzia i oprawki. Moliwe jest take zdefiniowanie specyficznych ustawie uytkownika do automatycznego obliczenia obrotów, posuwów i głbokoci obróbki. Narzdzia mog by wczytywane z biblioteki lub definiowane interaktywnie. W SolidCAM mona w wydajny sposób okreli układ odniesienia dla czci. Oprogramowanie generuje opcjonalne połoenia układu odniesienia, a uytkownik moe wskaza ten najbardziej odpowiedni dla operacji. Uytkownik moe edytowa parametry zwizane z układem odniesienia oraz przesuwa układ odniesienia. Obsługiwane jest zarówno rodowisko czci, jak i złoenia. W trybie złoenia na modelu pokazywane s szczki oraz uchwyty. Kilka czci SolidWorks moe by obrabianych jako pojedyncza cz CAM. Kluczow zdolnoci SolidCAM jest obsługa procesów obróbczych bazujcych na bazie wiedzy. Mona zdefiniowa standardowy proces obróbczy, aby wykonywa rónorakie funkcje. W SolidCAM zawarta jest baza danych procesów technologicznych, która moe zosta dostosowana do potrzeb uytkownika. Gdy proces obróbczy zostanie utworzony i zapisany w bazie, moe on zosta wykorzystany w obróbce dowolnej czci, dziki czemu mona zautomatyzowa proces programowania o co waniejsze zaoszczdzi czas. Z oprogramowaniem dostarczone s standardowe szablony procesów, a uytkownik na ich podstawie moe stworzy własne. Szablony mog zosta wykorzystane dla praktycznie kadej operacji, włczajc obróbk kieszeni z wejciem w punkcie wiertarskim, frezowanie gwintów, wykoczenie naroy oraz obróbki resztki materiału. W bazie danych technologii zastosowano take reguły, natomiast uytkownik moe zdefiniowa swoje własne. Procesy obróbcze w SolidCAM definiuje si w oparciu o parametry. Parametry procesu, takie jak: krok w dół, krok w bok, naddatek itp., traktowane s tak samo jak strategie obróbki. Parametry i strategie mog by modyfikowane, aby spełni oczekiwania uytkownika, np. mona okreli ilo kroków w dół. Po opracowaniu procesu moe on zosta zapisany w Tabeli procesów jako szablon. SolidCAM umoliwia obróbk kieszeni poprzez uycie jednego przycisku. Dla czci pryzmatycznych program analizuje model i automatycznie rozpoznaje kieszenie i profile do obróbki z wykorzystaniem strategii Stałe Z. Kieszenie mog zosta obrobione pojedynczo lub jeli w modelu s cienkie cianki, mog zosta obrobione poziom po poziomie. Wspierana jest obróbka kieszeni w dowolnej kolejnoci, z obróbk dowolnej iloci wysp, z obróbk wysp, z wykorzystaniem opcji HS. Mona obrabia kieszenie otwarte i zamknite. W SolidCAM wykorzystano obróbk w oparciu o cechy, aby automatycznie wykry i obrobi otwory. Wykorzystujc automatyczne rozpoznawanie otworów oprogramowanie umoliwia analiz modelu SolidWorks i automatyczne wykrycie w tym modelu operacji typu otwór. Cecha ta moe by wanym elementem obróbki bazujcej na cechach oraz automatyzacji obróbki. Dziki niej mona wykry i zidentyfikowa wszystkie typy otworów, Strona 10 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

11 włczajc otwory przelotowe, gwintowane, pogłbiane, itp. SolidCAM generuje ciek narzdzia do obróbki tych otworów w oparciu o baz procesów obróbczych. Proces wykrywania jest automatyczny, lecz take umoliwia uytkownikowi pełn kontrol. Rysunek 7 Automatyczne Wykrywanie i Obróbka Otworów W trakcie obróbki komponentów form wtryskowych z otworami, np. pod wypychacze, SolidCAM daje moliwo wyłczenia operacji typu otwór lub zakrycia otworów na modelu, dziki czemu mona obrobi powierzchni formy, bez ryzyka wpadnicia narzdzia w otwór. Cykle Wiercenia s przechowywane w oparciu o poziomy, dziki czemu wszystkie operacje konieczne do wykonania otworu gwintowanego mog wykorzysta ten sam podprogram, co w znaczcy sposób skraca kod G. Podprogram nie zawiera poziomów Z, przez co kada operacja wykorzystujca ten podprogram, moe wykona otwór na rónym poziomie. Dla obróbek objtoci lub zgrubnych, wprowadzony jest automatyczny wybór strategii obróbki. Uytkownicy SolidCAMa najczciej wykonuj obróbk zgrubn poziom po poziomie, a nastpnie obrabiaj detal na gotowo przy pomocy strategii liniowej. System rozpoznaje płaskie obszary czci. Obszary te mog zosta obrobione na gotowo, podczas gdy na pozostałym obszarze czci pozostanie naddatek. W przypadku gdy cz posiada otwart kiesze, narzdzie automatycznie bdzie wchodziło w detal od zewntrz, dziki czemu uniknie niebezpiecznego zagłbiania w osi. Jednake uytkownik moe zawsze uy opcji zagłbiania w rodku detalu. Obróbka zgrubna i obróbka pozostałych resztek materiału moe by wykonana w pojedynczej operacji. Dziki tworzeniu obrazu modelu w trakcie obróbki oprogramowanie widzi materiał, jaki pozostał po obróbce. W trakcie obróbki obrabiane s tylko obszary gdzie pozostała resztka materiału. W przypadku obróbk 2.5D ilo i połoenie pozostałej resztki materiału jest okrelana na podstawie informacji o przygotówce, czci obrabianej, ciece narzdzia i rednicy narzdzia. Resztka materiału jest automatycznie aktualizowana po kadej obróbce. Opcje resztki materiału dostpne s dla obróbek 2.5D, 3D oraz obróbek wielostronnych. Wykorzystanie resztki materiału jest moliwe take w trakcie obróbek 5-cio osiowych. W trakcie obróbki mona wykorzysta opcj frezowania trochoidalnego. Jest to stosunkowo nowa i zaawansowana strategia. Wykorzystuje ona okrne ruchy narzdzia, które czciowo porusza si w materiale obrabianym, a czciowo poza nim. SolidCAM obsługuje opcj obróbki zgrubnej w trybie zagłbiania. Jest to nowa operacja, która moe zosta z powodzeniem wykorzystana do obróbki zgrubnej wielkogabarytowych czci wykonanych z mikkich materiałów. Standardowa obróbka zgrubna, taka jak wycicie spiralne moe zosta zamieniona na obróbk wgłbn. Dla pocztkujcych uytkowników, wana jest moliwo graficznej ilustracji strategii obróbki lub parametrów, jakie dostpne s w oknie dialogowym. W SolidCAMie opisy graficzne funkcji dostpne s w systemie pomocy, lecz nie s dostpne jako cz składowa okien dialogowych. W trakcie wykonywania oblicze cieki narzdzia nie ma moliwoci wykonywania innych operacji. SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 11

12 Rysunek 8 Indeksowana obróbka wielostronna 3+2 czci elektronicznej SolidCAM posiada szczególne moliwoci w przypadku obróbek wielu czci zamocowanych na palecie i według CIMdata moe sta si liderem na rynku tego typu obróbek. Moe to by szczególnie przydatne w produkcji seryjnej. Cz moe zosta umieszczona w dowolnym miejscu na palecie. Zero programu jest okrelane automatycznie. Uytkownik moe obrobi wiele kopii tej samej czci za jednym razem lub te zdefiniowa specyficzn obróbk dla kadej z czci na palecie. Uytkownik moe take wykonywa operacje frezowania 2D oraz 3D na jednej lub wielu czciach. Operacje indeksowania w celu obrotu palety s wykonywane automatycznie. SolidCAM umoliwia obróbk czci na wycinarkach drutowych 2 i 4 osiowych. Moliwe s obróbki profili, profili z pochyleniem stałym i zmiennym, jak równie obróbki 4-osiowe. Inteligentne algorytmy zapobiegaj wypadniciu czci materiału. SolidCAM daje uytkownikowi pełna kontrol nad punktami zatrzymania oraz warunkami cicia w kadym punkcie profilu. Rysunek 9 4-osiowa obróbka wycinania drutowego 4. Obróbka 3- do 5 osi SolidCAM dostarcza konkurencyjnych moliwoci obróbki od 3 do 5 osi. Uytkownik wskazuje na modelu powierzchnie do obróbki. Mona take zdefiniowa powierzchnie, które narzdzie ma omin. Dla obróbk 3 osiowych dostpne jest wiele strategii obróbczych. Jeden z angielskich uytkowników zauwaył, e: szczególnie podoba mu si szeroka gama strategii, jaka dostpna jest w SolidCAMie. Strategie te to: Planowanie Stałe-Z Liniowo Gama strategii spiralnych Promieniowo Wybranie kołowe Równolegle lub prostopadle do dowolnej krzywej Zagniedone kontury Obróbka ołówkowa Obróbka 3D ze stałym krokiem Jednoczesna obróbka obszarów stromych i płaskich. SolidCAM automatycznie wykrywa strome i płaskie obszary modelu, dziki czemu, do Strona 12 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo