BADANIA REAKCJI KIEROWCÓW NA PIESZEGO WYCHODZĄCEGO Z PRAWEJ STRONY, REALIZOWANE W SYMULATORZE JAZDY SAMOCHODEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA REAKCJI KIEROWCÓW NA PIESZEGO WYCHODZĄCEGO Z PRAWEJ STRONY, REALIZOWANE W SYMULATORZE JAZDY SAMOCHODEM"

Transkrypt

1 Marek GUZEK, Rafał S. JURECKI, Michał KARENDAŁ, Zbigniew LOZIA, Piotr ZDANOWICZ BADANIA REAKCJI KIEROWCÓW NA PIESZEGO WYCHODZĄCEGO Z PRAWEJ STRONY, REALIZOWANE W SYMULATORZE JAZDY SAMOCHODEM Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autopw w ramach projektu badawczego N /1251. Wykonano badania w zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu w obszar jezdni przeszkody w postaci pieszego. W artykule przedstawiono rezultaty pomiarów wielkości opisujących sposób reagowania kierowców w opisanej sytuacji zagrożenia: czasu reakcji kierowców i częstości (prawdopodobieństwa) podjęcia przez nich określonego manewru obronnego. Wielkości te przedstawiono w funkcji czasu ryzyka. Zaprezentowane wyniki potwierdzają słuszność prowadzenia tego rodzaju badań w symulatorach w związku z możliwością dosyć wiernego odwzorowania wyglądu otoczenia, scenariusza zdarzeń w stosunku do możliwych rzeczywistych sytuacji. WSTĘP Rozwój techniki komputerowej, w tym szczególnie wzrost mocy obliczeniowej komputerów oraz technik grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów, a także rozwój metod symulacji cyfrowej dynamiki układów mechanicznych umożliwia wykorzystanie w badaniach kierowców tzw. środowiska wirtualnego - symulatorów jazdy samochodem. Narzędzie takie uniezależnia wykonanie badań od warunków pogodowych, pozwala odtworzyć scenografię otoczenia oraz złożoność sytuacji drogowej a także zapewnia wzrost powtarzalności wyników [3, 9]. Mimo wielu zalet metoda taka nie jest jednak pozbawiona wad, np. uproszczeń symulatora w stosunku do rzeczywistości, pewności bezpieczeństwa, nawet przy gwałtownych reakcjach, itp. Jeśli jednak istnieje korelacja wyników uzyskiwanych w symulatorze z wynikami prób drogowych (a korelacje te autorzy potwierdzili już w podobnych badaniach opisanych w [2, 3, 7, 9]), to można taką metodę w pewnych warunkach traktować jako zastępującą badania drogowe. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zachowania kierowcy samochodu osobowego w zainscenizowanej sytuacji wypadkowej w ruchu drogowym. Sytuacja ta polegała na wtargnięciu pieszego na obszar jezdni, po którym poruszał sie badany pojazd. AUTOBUSY 1

2 1. SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM AUTOPW Symulator jazdy samochodem autopw znajduje się w Pracowni Badań Symulacyjnych Ruchu Samochodu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej [1, 6, 9]. Jest stanowiskiem laboratoryjnym umożliwiającym badanie kierowcy w zainscenizowanych warunkach ruchu pojazdu, w tym w sytuacjach przedwypadkowych w ruchu drogowym. Podstawowe elementy symulatora to: naturalna kabina kierowcy pochodząca z samochodu osobowego klasy średniej z kompletem elementów wyposażenia (rys. 1), ekranu głównego i pomocniczego (bocznego), na których jest wyświetlany (za pomocą projektorów) obraz widziany przez przednią szybę samochodu (kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej wynosi około 90 ), układ czujników położenia elementów sterowania pojazdem (pedały przyspieszenia, hamulca, sprzęgła, dźwignia zmiany biegów, przełączniki deski rozdzielczej), układ komputerowy symulatora oraz układ akwizycji danych służący do wymiany informacji między czujnikami a układem komputerowym. Rys. 1. Wnętrze kabiny samochodu w symulatorze Układ komputerowy symulatora składa się z dwóch komputerów PC. W komputerze głównym symulowany jest ruch pojazdu na podstawie danych z czujników (mierzących wielkości charakteryzujące działanie kierowcy) oraz danych opisujących pojazd i warunki drogowe. Ponadto komputer ten generuje obraz widziany przez kierowcę, stosownie do jego działań i zaplanowanej scenerii otoczenia (rys. 2) (wykorzystywany tu jest standard otwartej biblioteki graficznej - OpenGL). Komputer pomocniczy służy do generowania efektów dźwiękowych, monitorowania działań kierowcy oraz zadawania wskazań lampek kontrolnych deski rozdzielczej pojazdu przez instruktora nadzorującego badania. Symulator autopw jest symulatorem statycznym, kabina pojazdu pozostaje w trakcie pracy symulatora nieruchoma (kierowca nie odczuwa ciałem bodźców bezwładnościowych). Model matematyczny pojazdu stosowany w symulatorze [8, 9] opisuje dynamikę ruchu pojazdu. Został on pozytywnie zweryfikowany eksperymentalnie dla typowych testów zalecanych przez ISO [4]. Szczegóły budowy można znaleźć w źródłach [1, 6, 9]. 2 AUTOBUSY

3 Rys. 2. Przykłady odwzorowania scenerii w symulatorze 2. PRZEBIEG I CHARAKTERYSTYKA BADAŃ Badania przeprowadzonoo dla grupy 100 kierowców. Aby było możliwe późniejsze porównanie wyników z rezultatami badań na torze samochodowym, do układu informatycznego (modelu pojazdu) symulatora wprowadzono dane samochodu Polonez, który wykorzystywany był w identycznych badaniach na Torze Kielce. Do badań wybrano skrzyżowanie usytuowane w Warszawie przy ulicy Kosiarzy- Piechoty Łanowej. Zdjęcie skrzyżowania oraz sposób jego odwzorowania w symulatorze pokazano na rys. 3. W badaniach zaaranżowano sytuację zagrożenia wypadkowego polegającą na nagłym pojawieniu się na drodze przeszkody w postaci pieszego wychodzącego nagle na jezdnię z prawej strony. Został on oznaczony na rys. 4 jako pieszy. Przyjęto jako wspólną zasadę dla wszystkich prób, że gdy samochód dojedzie do wysokości przeszkody pieszy powinien znajdować się w okolicach środka pasa ruchu pojazdu testowego. Dla każdej z prób określano linię widoczności z miejsca kierowcy oraz położeniee przeszkody w kierunku poprzecznym, tak, aby w sposób jednoznaczny określićć moment, gdy przeszkoda stawała się widoczna dla kierowcy. Rys. 3. Skrzyżowanie ulic Kosiarzy i Piechoty Łanowej w Warszawie (obraz rzeczywistyy i od- wzorowanie w symulatorze) AUTOBUSY 3

4 Zadaniem kierowców podczas badań była próba uniknięcia zderzenia z pieszym, przy czym nie narzucano kierowcom sposobu reagowania na zaistniałe zagrożenie. W zależności od indywidualnej, subiektywnej oceny danej sytuacji, kierowca mógł wyłącznie hamować, mógł wykonywać wyłącznie manewr omijania albo reagować w sposób złożony, wykorzystując oba rodzaje działań z dowolną intensywnością. Jako podstawowy parametr charakteryzujący próbę przyjęto odległość w czasie do potencjalnego zderzenia z przeszkodą. Parametr ten opisany we wcześniejszych publikacjach autorów [2, 7, 10], został tam zdefiniowany jako czas ryzyka. W niektórych publikacjach anglojęzycznych można go odnaleźć pod nazwą TTC (ang. time to collision). Testy prowadzono dla 22 wartości czasu ryzyka (czasu TTC) uzyskanych jako kombinacje prędkości i odległości pojazdu od przeszkody tzn.: prędkości jazdy badanego pojazdu: 36; 40; 45; 50; 51,4; 60 i 65 km/h, odległości od pojazdu, przy jakich kierowca zauważał przeszkodę: 5; 10; 20; 30; 40 i 50 m. W ten sposób przeprowadzono (łącznie z tzw. pustymi przejazdami ) około 2,5 tys. prób. Obrazy przykładowych realizacji pokazano na rys. 2. Dla każdego przejazdu rejestrowano wielkości charakteryzujące ruch samochodu badanego, przeszkód oraz wielkości opisujące zachowanie kierowcy. W niniejszej pracy, spośród wielu możliwych wielkości, analizę ograniczono do dwóch podstawowych, charakteryzujących zachowania kierowców: czasu reakcji kierowców (rozumianych jako czas od chwili, gdy przeszkoda stawała się widoczna do chwili określonej reakcji kierowcy), częstości podejmowania decyzji o realizacji określonego działania (manewru - skręcał, hamował itp.). Rys. 4. Schemat próby dla badań w symulatorze 4 AUTOBUSY

5 3. ANALIZA CZASÓW REAKCJI KIEROWCÓW Przedstawiane poniżej zależności charakteryzujące czasy reakcji wyznaczono dla całej populacji 100 badanych kierowców, dla około 2,5 tys. prób. Przedstawione zostaną następujące czasy reakcji: czas reakcji psychicznej podczas hamowania, rozumiany jako czas od momentu pojawienia się przeszkody do początku zdejmowania nogi z pedału gazu, nazywany dalej krótko: czas reakcji gaz ; czas reakcji psychomotorycznej podczas hamowania, wyznaczany jako czas od momentu pojawienia się przeszkody do początku pojawienia się siły na pedale hamulca, nazywany dalej krótko: czas reakcji hamulec ; czas reakcji psychomotorycznej podczas skrętu, wyznaczany jako czas od momentu pojawienia się przeszkody do początku narastania kąta obrotu kierownicy, nazywany dalej krótko: czas reakcji skręt ; czas reakcji psychomotorycznej podczas hamowania, wyznaczany jako czas od początku zdejmowania nogi z pedału gazu do początku pojawienia się siły na pedale hamulca, nazywany dalej: czas reakcji psychomotorycznej. Na rysunkach 5-7 przedstawiono trzy spośród czterech wyżej wymienionych czasów. Pokazano tu wartości średnie oraz odchylenia standardowe policzone dla 22 wartości czasu ryzyka z zakresu 0,3 3,6 s. Na podstawie informacji zawartych na rys. 5 można stwierdzić, że średnie wartości czasu reakcji gaz, rosną wraz ze wzrostem czasu ryzyka. Zależność ta jest w przybliżeniu liniowa, a analizowany parametr zmienia się w zakresie 0,25 0,8 s. Widoczne są także niewielkie odstępstwa od opisanego trendu. Dotyczy to w szczególności testów z czasem ryzyka 1 s oraz 3 s. Wymienione testy charakteryzują się wyraźnie większymi wartościami czasu reakcji niż wynikałoby to z ogólnych tendencji. Zaobserwowane odstępstwa spowodowane są najprawdopodobniej określoną kolejnością przejazdów. Jako pierwsza występowała bowiem zawsze próba z czasem ryzyka o wartości 1 s. Należy przypuszczać, że efekt zaskoczenia kierowcy był wówczas największy. Drugi charakterystyczny przejazd, czas ryzyka 3 s, odbywał się zawsze po serii prób z małym, w danej serii malejącym, czasem ryzyka. Kierowcy nie spodziewali się wówczas raptownego zwiększenia odległości od pieszego, przy której stawał się on widoczny. Zaskoczenie było w tym przypadku na tyle duże, że oceniany parametr wzrastał względem trendu średnio o ponad 0,2 s. Podobne zależności dotyczą odchylenia standardowe czasu reakcji, które rośnie w przybliżeniu liniowo od około ok. 0,05 s do 0,4 s. Czas reakcji [s] 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 średnia Rys. 5. Czas reakcji gaz odchylenie standardowe 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 AUTOBUSY 5

6 Analogiczne spostrzeżenia można sformułować dla drugiego z analizowanych parametrów (rys. 6). Wartości czasu reakcji hamulec są natomiast z oczywistych względów nieco większe i zmieniają się od 0,4 s do około 1,2 s. Tutaj także zależność od czasu ryzyka jest w przybliżeniu liniowa z zastrzeżeniem do dwóch charakterystycznych testów dla czasu ryzyka 1 s i 3 s. Pokazane na rysunku odchylenie standardowe przyjmuje wartości od 0,05 do 0,4 s. Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem czasu ryzyka rośnie nie tylko średnia wartość czasu reakcji, lecz także rozproszenie wyników uzyskiwanych przez poszczególnych kierowców. Czas reakcji [s] 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 średnia odchylenie standardowe 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Rys. 6. Czas reakcji hamulec W przypadku kolejnego z ocenianych parametrów (czas reakcji skręt ) trudniej jest wskazać na jednoznaczne tendencje (rys. 7). Dla czasu ryzyka poniżej 0,7 s czas reakcji dla manewru skrętu jest stały i wynosi około 0,3 s. W przybliżeniu liniowy wzrost wartości analizowanego parametru (od 0,3 s do 1,2 s) występuje dopiero dla czasów ryzyka większych od 0,7 s. Powodem takiego stanu rzeczy są trudności w osiąganiu czasów reakcji poniżej 0,3 s. Podobne wnioski można sformułować w odniesieniu do rozproszenia wyników uzyskiwanych przez poszczególnych kierowców, przy czym odchylenie standardowe zmienia się w zakresie 0,05 0,7s. 1,4 1,2 średnia odchylenie standardowe Czas reakcji [s] 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Rys. 7. Czas reakcji skręt Na rys. 8 przedstawiono dodatkowo średnie wartości czasów reakcji psychomotorycznej określanej jako czas pomiędzy reakcją na pedale gazu (początek puszczania pedału gazu) i początkiem naciskania przez kierowcę na pedał hamulca. Ta wartość również rośnie wraz ze wzrostem czasu ryzyka, przyjmując wartości od około 0,2 s do około 0,4 s. Odchylenie 6 AUTOBUSY

7 standardowe wyznaczone dla czasów reakcji psychomotorycznej zmienia się w zakresie 0,05 0,3 s. W obydwu przypadkach można mówić o relacji liniowej, natomiast dla drugiego parametru jest ona nieco mniej wyraźna. Czas reakcji [s] 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 średnia odchylenie standardowe Rys. 8. Czasy reakcji psychomotorycznej kierowców w funkcji czasów ryzyka 4. ANALIZA CZĘSTOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI O REALIZA- CJI OKREŚLONEGO MANEWRU Ważna dla praktyki rzeczoznawczej jest informacja o częstości (prawdopodobieństwie) realizacji określonych działań w danej sytuacji wypadkowej. Biegły często przed sądem proszony jest o udzielenie odpowiedzi, czy możliwe było wykonanie przez kierowcę danego manewru obronnego np. próby ominięcia przeszkody. Obecnie biegli odpowiadają kierując się intuicją, lub oceniając maksymalną możliwą prędkość pojazdu realizującego dany manewr. Przeprowadzane badania pozwalają na oszacowanie częstości podejmowania poszczególnych działań, ponieważ nie narzucano badanym kierowcom sposobu reagowania. Sami podejmowali decyzję, na podstawie indywidualnej oceny sytuacji wypadkowej. Oszacowania takie dla innego scenariusza sytuacji wypadkowej publikowali autorzy w pracach [3, 7]. Wartość częstości wykonania określonych manewrów, będącą estymatorem prawdopodobieństwa, wyznaczono przy użyciu zależności: n w = p 100 % n (1) gdzie: n p liczba osób wykonujących określone działanie, n ogólna liczba osób badanych. Częstość podejmowania manewru polegającego na zmniejszaniu prędkości samochodu w zależności od czasu ryzyka charakteryzującego dana próbę przedstawiono na rys. 9. Na wykresie tym uwzględniono zarówno przypadki hamowania hamulcem roboczym, jak i występujące znacznie rzadziej hamowania wyłącznie silnikiem (zarejestrowany fakt zdjęcia nogi z pedału gazu, bez naciskania pedału hamulca). Udział osób wybierających manewr zmniejszania prędkości był bardzo wysoki i w większości prób przekraczał 95%. Nieco mniejsze wartości (92 94%) odnotowano dla kilku przejazdów z małym czasem ryzyka (0,5; 0,8 oraz 1 s). Rezultaty na poziomie 90% zaobserwowano jedynie dla dwóch testów wymagających najszybszych decyzji ze strony kierowcy. AUTOBUSY 7

8 Częstość wykonywania manewru [%] Rys. 9. Częstość podejmowania decyzji o zmniejszaniu prędkości Podstawowym manewrem obronnym w sytuacji zagrożenia wypadkowego jest jednak hamowanie hamulcem roboczym. Częstość wyboru tego manewru pokazano na rys. 10. W tym przypadku, dla próby o najmniejszej badanej wartości czasu ryzyka, udział osób realizujących ten typ manewru obronnego wynosił około 55%. Wraz ze wzrostem czasu ryzyka do wartości około 0,72 s następował stopniowy wzrost udziału tak reagujących kierowców, aż do około 90%. Powyżej tego czasu ryzyka udział osób podejmujących ten sposób działania waha się od 82% do 98% z zauważalną tendencją wzrostową. Na rys. 11 zaprezentowano udział kierowców wykonujących manewr zmniejszenia prędkości wyłącznie poprzez hamowanie silnikiem ( puszczenie pedału gazu). Dla czasu ryzyka o najmniejszej wartości hamowało wyłącznie silnikiem 35% kierowców. Udział ten szybko malał, żeby przy czasie ryzyka 0,5 s osiągnąć poziom około 10%. Można to tłumaczyć tym, że kierowcy dla niewielkich czasów ryzyka nie są w stanie dokonać manewru hamowania hamulcem roboczym. Analizowany parametr cechował się największymi wahaniami wartości (5 14%) dla średnich czasów ryzyka (0,55 1,44 s). Najniższy udział osób reagujących w ten sposób (poniżej 5%) odnotowano dla przejazdów niewymagających od kierowcy szybkiego podejmowania decyzji. Na podstawie wyników zaprezentowanych na rys. 9 i 10 można stwierdzić, że tak wysoki udział kierowców dokonujących hamowania hamulcem roboczym przy jednoczesnym niewielkim udziale osób preferujących hamowanie silnikiem, może świadczyć o tym, że osoby badane w symulatorze bardzo silnie reagują na zaaranżowane w scenariuszu zagrożenie. Częstość wykonywania manewru [%] Rys. 10. Częstość podejmowania decyzji o hamowaniu hamulcem roboczym 8 AUTOBUSY

9 Częstość wykonywania manewru [%] Rys. 11. Udział kierowców wykonujących zmniejszenia prędkości wyłącznie poprzez hamowanie silnikiem W przypadku rozpatrywania manewru skrętu (rys. 12) dla najniższych wartości czasu ryzyka rzędu 0,3s udział osób realizujących ten manewr wynosi około 70%. Następnie wraz ze wzrostem czasu ryzyka wielkość ta wzrasta tak, aby dla wartości czasu ryzyka 0,8 1,44 s osiągnąć poziom maksymalny rzędu 87 91%. Powyżej tej wartości można zauważyć wyraźną tendencję spadkową. Wyraźne odstępstwo od opisywanej zasady widać w przypadku specyficznego testu o czasie ryzyka 3 s, gdzie manewr skrętu podejmowany był stosunkowo często (75%). Dla najwyższych wartości czasu ryzyka udział osób skręcających spada poniżej 40%. Kierowcy mięli wówczas więcej czasu na decyzję i wybierali w sposób naturalny manewry związane ze zmniejszeniem prędkości. Częstość wykonywania manewru [%] Rys. 12. Częstość podejmowania decyzji o manewrze skrętu WNIOSKI Symulator jazdy może być dobrym narzędziem służącym do oceny zachowania się kierowców w sytuacjach zagrożenia w ruchu drogowym. Pomimo wielu wad (animowany obraz, brak bodźców bezwładnościowych w statycznym symulatorze autopw, sztuczność sytuacji, brak odczucia zagrożenia), wyniki uzyskiwane przy jego pomocy mogą stanowić AUTOBUSY 9

10 ważne źródło informacji dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach zagrożenia, tym bardziej,że można przeprowadzać w nim testy, które w warunkach rzeczywistych byłyby niemożliwe do wykonania. Pokazano, że częstość podejmowania przez kierowców decyzji o realizacji poszczególnych manewrów zależy od czasu ryzyka charakteryzującego daną sytuację wypadkową. Porównanie z poprzednimi wynikami badań wskazuje, że częstość ta zależy również od rodzaju (scenariusza) sytuacji wypadkowej. Uzyskane w badaniach czasy reakcji kierowców potwierdziły wyniki otrzymane w poprzednich pracach autorów (realizowane na mniejszej grupie kierowców i dla innego scenariusza) pod względem jakościowym: czasy reakcji kierowców, zarówno przy hamowaniu jak i przy skręcie, zależą od czasu ryzyka. BIBLIOGRAFIA 1. Chodnicki P., Guzek M., Lozia Z., Mackiewicz W., Stegienka I.: Statyczny symulator jazdy samochodem autopw, wersja Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika. Zeszyt nr 79. Kielce 2004, ss Guzek M., Jurecki R., Lozia Z., Stańczyk T. L.: Badania kierowców na torze i w środowisku wirtualnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 84, Kielce ss Guzek M., Jurecki R., Lozia Z., Stańczyk T.: Badania zachowania kierowców w sytuacjach przedwypadkowych realizowane w symulatorze jazdy samochodem. Konferencja Instytutu Ekspertyz Sądowych, Szczyrk października Guzek M., Lozia Z., Pieniążek W.: Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego stosowanego w symulatorze jazdy samochodem. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, nr 4 (34)/99. Warszawa ss Guzek M., Lozia Z., Zdanowicz P., Jurecki R. S., Stańczyk T. L.: Research on behaviour of drivers in accident situation conducted in driving simulator. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16 No.1, 2009, pp Jurecki R. S.: Modelowanie zachowania kierowcy w sytuacjach przedwypadkowych. Rozprawa doktorska. Politechniki Świętokrzyska, Wydział MiBM, Kielce Lozia Z.: Model symulacyjny ruchu i dynamiki samochodu dwuosiowego, wykorzystywany w symulatorze. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Zeszyt 4(34)/99, Warszawa ss Lozia Z.: Symulatory jazdy samochodem. WKŁ, Warszawa Stańczyk T. L., Jurecki R.: Czasy reakcji kierowców w stanach zagrożenia wypadkowego. WSB im. J. Chrapka w Radomiu. Materiały II Konferencji Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne, Radom, , ss AUTOBUSY

11 TESTING OF DRIVERS REACTIONS TO A PEDESTRIAN EMERGINING FROM THE RIGHT HAND SIDE, CARRIED OUT IN DRIVING SIMULATOR Abstract This paper presents the results of research studies on behaviours of drivers in pre-accident situations. They were carried out in the driving simulator autopw under the research project N /1251. The tests were performed in a staged dangerous situation involving a sudden emergence of a roadblock in a form of a pedestrian into the roadway area. The paper presents the results of measurements of the quantities that describe the way drivers react in the hereto described situation posing danger on: reaction time of drivers and the frequency (probability) of a defensive manoeuvre that they take. The quantities were presented in the risk time function. The results presented prove legitimacy for conducting this type of research studies in simulators due to a possibility of a quite true mapping of the environment appearance, scenario of events, in view of possible real situations. Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas Autorzy: dr inż. Marek GUZEK - Politechnika Warszawska dr inż. Rafał S. JURECKI - Politechnika Świętokrzyska mgr inż. Michał KARENDAŁ - Politechnika Świętokrzyska prof. dr hab. inż. Zbigniew LOZIA - Politechnika Warszawska mgr inż. Piotr ZDANOWICZ - Politechnika Warszawska AUTOBUSY 11

WPŁYW WIEKU I DOŚWIADCZENIA KIEROWCÓW NA UZYSKIWANE WARTOŚCI CZASÓW REAKCJI

WPŁYW WIEKU I DOŚWIADCZENIA KIEROWCÓW NA UZYSKIWANE WARTOŚCI CZASÓW REAKCJI Tomasz L. Stańczyk 1 Rafał Jurecki 2 Zbigniew Lozia 3 Wiesław Pieniążek 4 WPŁYW WIEKU I DOŚWIADCZENIA KIEROWCÓW NA UZYSKIWANE WARTOŚCI CZASÓW REAKCJI Streszczenie Referat jest prezentacją części wyników

Bardziej szczegółowo

CZAS REAKCJI W ZŁOŻONEJ SYTUACJI DROGOWEJ (HAMOWANIE PODCZAS OMIJANIA PRZESZKODY)

CZAS REAKCJI W ZŁOŻONEJ SYTUACJI DROGOWEJ (HAMOWANIE PODCZAS OMIJANIA PRZESZKODY) CZAS REAKCJI W ZŁOŻONEJ SYTUACJI DROGOWEJ (HAMOWANIE PODCZAS OMIJANIA PRZESZKODY) TOMASZ LECH STAŃCZYK 1, RAFAŁ JURECKI 2 Politechnika Świętokrzyska Streszczenie W pracy przeprowadzona została analiza

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t

OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t Marek GUZEK 1 Streszczenie W pracy przedstawione zostaną wyniki badań własnych oceny czasu reakcji na prototypowym stanowisku autopw-t, zbudowanym na

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Krzysztof BALAWENDER, Mirosław JAKUBOWSKI, Artur KRZEMIŃSKI, Paweł WOJEWODA W artykule zostały przedstawione badania wpływu

Bardziej szczegółowo

MAREK GUZEK 1 Politechnika Warszawska. Streszczenie. 1. Wprowadzenie

MAREK GUZEK 1 Politechnika Warszawska. Streszczenie. 1. Wprowadzenie OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t MAREK GUZEK 1 Politechnika Warszawska Streszczenie W artykule przedstawione są wyniki badań własnych oceny czasu reakcji, wykonanych na prototypowym

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ Karol SZTWIERTNIA 1, Marek GUZEK, Janusz JANUŁA 3 Streszczenie Przedmiotem artykułu jest niepewność

Bardziej szczegółowo

CZAS REAKCJI PROSTEJ I ZŁOŻONEJ DLA GRUPY MĘŻCZYZN W RÓŻNYM WIEKU WYNIKI BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM REFLEKSOMETRU

CZAS REAKCJI PROSTEJ I ZŁOŻONEJ DLA GRUPY MĘŻCZYZN W RÓŻNYM WIEKU WYNIKI BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM REFLEKSOMETRU CZAS REAKCJI PROSTEJ I ZŁOŻONEJ DLA GRUPY MĘŻCZYZN W RÓŻNYM WIEKU WYNIKI BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM REFLEKSOMETRU MAREK GUZEK 1 Politechnika Warszawska Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań czasu

Bardziej szczegółowo

REAKCJA KIEROWCY W CHWILI POPRZEDZAJĄCEJ WYPADEK BADANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA JAZDY SAMOCHODEM

REAKCJA KIEROWCY W CHWILI POPRZEDZAJĄCEJ WYPADEK BADANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA JAZDY SAMOCHODEM Mgr inż. Paweł BUDZISZEWSKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Prof. dr hab. inż. Krzysztof KĘDZIOR Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki

Bardziej szczegółowo

PRZYSTOSOWANIE SYMULATORA PODNOŚNIKOWEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO DO BADAŃ ZACHOWAŃ OPERATORÓW WÓZKA W SYTUACJI ZAGROŻENIA KOLIZJĄ

PRZYSTOSOWANIE SYMULATORA PODNOŚNIKOWEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO DO BADAŃ ZACHOWAŃ OPERATORÓW WÓZKA W SYTUACJI ZAGROŻENIA KOLIZJĄ Mgr inż. Antoni SAULEWICZ Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Mgr inż. Dariusz FILIPEK Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy PRZYSTOSOWANIE SYMULATORA PODNOŚNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Tomasz Lech Stańczyk 1, Rafał Jurecki 2 WPŁYW ZŁOŻONOŚCI SYTUACJI I STOPNIA ZAGROŻENIA NA SPOSÓB REAGOWANIA KIEROWCÓW 1. Wstęp Czasy reakcji należą do grupy

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: badania kierowców, czas reakcji kierowców, metody badań

Słowa kluczowe: badania kierowców, czas reakcji kierowców, metody badań Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 5-4 Kielce, Polska E-mail: rjurecki@tu.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity S.A. w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity S.A. w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity S.A. w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Kabina lokomotywy EP09 Wyświetlacze LCD Układ ruchu o sześciu stopniach swobody Podest wejściowy do

Bardziej szczegółowo

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Dynamika ruchu technicznych Opis przedmiotu: Nazwa przedmiotu Dynamika ruchu technicznych A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Rodzaj (forma i tryb prowadzonych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - 1 - POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu LABORATORIUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 3Bt Pomiary

Bardziej szczegółowo

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1)

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Zad.1 Kierowca, samochodu osobowego o masie całkowitej m=1400 kg, na skutek zauważonej przeszkody rozpoczął intensywne hamowanie pojazdu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Robert Janczur PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PRACA DYPLOMOWA BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Autor: inŝ. Janusz Walkowiak Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ZASTOSOWA RODOWISKA WIRTUALNEGO AUTOPW W BADANIACH KIEROWCÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAREK GUZEK

PRZYKŁADY ZASTOSOWA RODOWISKA WIRTUALNEGO AUTOPW W BADANIACH KIEROWCÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAREK GUZEK PRZYKŁADY ZASTOSOWA RODOWISKA WIRTUALNEGO AUTOPW W BADANIACH KIEROWCÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAREK GUZEK Streszczenie W artykule przedstawiono wirtualne rodowisko bada kierowców pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Łukasz SIENKIEWICZ, Jarosław CHODÓR USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Zeszyty Naukowe WSEI seria: TRANSPORT I INFORMATYKA, 3(1/2013), s. 5-12 Jan Wrona, Rafał Wrona Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Politechnika Lubelska Obszar niewłaściwej widoczności wokół

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP obowiązujących w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Rafał BURDZIK 1 METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

pojawianie się na drodze - z prawdopodobieństwem alf a nowe auto pojawia się na początku ulicy z pewną prędkością początkową

pojawianie się na drodze - z prawdopodobieństwem alf a nowe auto pojawia się na początku ulicy z pewną prędkością początkową Opis modelu Projekt zawiera model automatu komórkowego opisującego ruch uliczny na jednopasmowej ulicy bez możliwości wyprzedzania. Przyjmujemy, że kierowcy nie powodują celowo kolizji oraz że chcą dojechać

Bardziej szczegółowo

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH z. 7-M/24 (ROK 11) ISSN 11-461 Piotr ŚWIDER, Witold GRZEGOŻEK MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH 1. WPROWADZENIE W praktyce opiniowania wypadków

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych Małgorzata Szyca, Maciej Szyca Streszczenie W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zapisów z kamer video w rekonstrukcji wypadków

Bardziej szczegółowo

egzamin A Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin A Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin A1 30 180 210 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu.

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu. Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych laboratorium (ćw. nr 1) Zad.1 Samochód osobowy o masie całkowitej 1600 kg wjeżdża na wzniesienie na biegu IV ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem 0.8 m/s 2.

Bardziej szczegółowo

Badania czasu reakcji młodych kierowców w różnych warunkach pracy realizowane w symulatorze jazdy

Badania czasu reakcji młodych kierowców w różnych warunkach pracy realizowane w symulatorze jazdy JURECKI Rafał 1 Badania czasu reakcji młodych kierowców w różnych warunkach pracy realizowane w symulatorze jazdy WSTĘP W czasie jazdy samochodem na kierowcę oddziałują różne bodźce. Mogą one w różny sposób

Bardziej szczegółowo

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata DEKRA Polska Bezpieczeństwo na drodze Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA Zapewniamy bezpieczeństwo na drodze. w biznesie. w domu. Page 2 Raporty bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ

SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ Dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI Dr inż. Dariusz RODZIK Dr inż. Stanisław ŻYGADŁO Wojskowa Akademia Techniczna SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. Zadanie o dziesięć mniej. Powszechnie znana jest reklama, w której pokazuje się, że niestosowanie się do ograniczenia prędkości na jezdni może skutkować wypadkiem. Brakuje w niej jednak ważkiej (i przemawiającej

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ): PRAWO JAZDY KATEGORII A uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata. PRAWO JAZDY KATEGORII A1 uprawnia do

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: nazywa oraz rozpoznaje i definiuje podstawowe manewry wykonywane

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA OCENA PORÓWNAWCZA ZWROTNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO W RUCHU DO PRZODU I DO TYŁU

SYMULACYJNA OCENA PORÓWNAWCZA ZWROTNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO W RUCHU DO PRZODU I DO TYŁU SYMULACYJNA OCENA PORÓWNAWCZA ZWROTNOŚCI SAMOCHODU OSOBOWEGO W RUCHU DO PRZODU I DO TYŁU JANUSZ KULMA 1, ZBIGNIEW LOZIA 2 Politechnika Warszawska Streszczenie Celem pracy jest porównanie zwrotności (zdolności

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu MACIEJCZYK Andrzej 1 ZDZIENNICKI Zbigniew 2 Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu Kryterium naprawy pojazdu, aktualna wartość pojazdu, kwantyle i kwantyle warunkowe, skumulowana intensywność uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Kowalski, CIOP-PIB Wprowadzenie

dr inż. Piotr Kowalski, CIOP-PIB Wprowadzenie PRACOW NIA DRGAŃ M ECH ANICZ NY CH Wyniki badań pilotażowych wybranych funkcji fizjologicznych i psychomotorycznych pracownika poddanego ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania o działaniu ogólnym

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ

BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (28) nr 2, 2011 Piotr RYBAK Wacław BORKOWSKI Józef WYSOCKI Zdzisław HRYCIÓW Bogusław MICHAŁOWSKI BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

Teoria ruchu pojazdów samochodowych

Teoria ruchu pojazdów samochodowych Opis przedmiotu: Teoria ruchu pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP404 Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

CZASY REAKCJI KIEROWCÓW. ŚRODOWISKA BADAŃ, METODOLOGIA I PRZYKŁADOWE WYNIKI

CZASY REAKCJI KIEROWCÓW. ŚRODOWISKA BADAŃ, METODOLOGIA I PRZYKŁADOWE WYNIKI Marek GUZEK 1, Zbigniew LOZIA 1, Piotr ZDANOWICZ 1 Rafał S. JURECKI 2, Tomasz L. STAŃCZYK 2, Wiesław PIENIĄŻEK 3 1 Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII. Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta zwłaszcza podczas transportu

PROPOZYCJA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII. Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta zwłaszcza podczas transportu PROPOZYCJA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta zwłaszcza podczas transportu 1. WSTĘP Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta zwłaszcza podczas

Bardziej szczegółowo

W ZASTOSOWANIACH MOTORYZACYJNYCH

W ZASTOSOWANIACH MOTORYZACYJNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 112 Transport 2016 Zygmunt Lewko W ZASTOSOWANIACH MOTORYZACYJNYCH : marzec 2016 Streszczenie: W pracy przedstawiano problem w stanowiskowe z wykorzystaniem platformy

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czasu postrzegania na długość drogi zatrzymania przez pryzmat czynników psychofizycznych

Analiza wpływu czasu postrzegania na długość drogi zatrzymania przez pryzmat czynników psychofizycznych Analiza wpływu czasu postrzegania na długość drogi zatrzymania przez pryzmat czynników psychofizycznych EWA KARWOWSKA 1, PRZEMYSŁAW SIMIŃSKI 2 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie zachowania bezpieczeństwa

Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie zachowania bezpieczeństwa Antoni Saulewicz 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie

Bardziej szczegółowo

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia Podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje ogólna instrukcja BHP. Wykonujący ćwiczenie dodatkowo powinni

Bardziej szczegółowo

Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel

Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel Człowiek - najsłabsze ogniwo Tytuł pracy Cel i zakres badań Sprzęt badawczy Analiza wyników badań Symulacja S [m] Drogi hamowania

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI

POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI Paweł KORDOS, Cezary SARNOWSKI, Rafał WRONA POJAZD SAMOCHODOWY I JEDNOŚLAD NA JEDNYM PASIE RUCHU JEZDNI Streszczenie W publikacji, dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, poddano analizie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW ADAM GOŁASZEWSKI 1, TOMASZ SZYDŁOWSKI 2 Politechnika Łódzka Streszczenie Badania dynamiki ruchu pojazdów wpływają w istotny sposób na rozwój ogólnie rozumianej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

ZUPEŁNIE NOWE. volvo V40 ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE

ZUPEŁNIE NOWE. volvo V40 ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE ZUPEŁNIE NOWE volvo V40 ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE poznaj zupełnie nowe V40 MAŁE VOLVO, WIELKI CHARAKTER Projektując nowy samochód, zawsze zaczynamy od myślenia o ludziach to typowe, bardzo skandynawskie podejście

Bardziej szczegółowo

SYMULATORY W PROCESIE KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTOW

SYMULATORY W PROCESIE KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTOW Urząd Transportu Kolejowego SYMULATORY W PROCESIE KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTOW Departament Bezpieczeństwa Kolejowego dr inż. Paweł Rolek Dąbrowa Górnicza 11 maja 2017 r. KLIKNIJ, STAN OBECNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu wymaga od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności, która polega na upewnieniu się, że nie zajedzie drogi innemu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Marta KORDOWSKA, Zbigniew BUDNIAK, Wojciech MUSIAŁ MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Streszczenie W artykule omówiona została

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice- Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyni to

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie prób i rozkład z próby

Pobieranie prób i rozkład z próby Pobieranie prób i rozkład z próby Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Pobieranie prób i rozkład z próby 1 / 15 Populacja i próba Populacja dowolnie określony zespół przedmiotów, obserwacji, osób itp.

Bardziej szczegółowo

Michał Cydzik. Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński

Michał Cydzik. Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński Michał Cydzik Promotor: Mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński Plan prezentacji Cel i zakres pracy Motywacja podjęcia tematu Struktura stworzonego systemu Skrzyżowanie Serwer i operator Schemat systemu

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie liczby przejść dla pieszych

Zwiększanie liczby przejść dla pieszych Zwiększanie liczby przejść dla pieszych za i przeciw z doświadczeń Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Lesław Kmieć Wyznaczenie przejścia dla pieszych jeden z najczęstszych wniosków o zmianę organizacji

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie 20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA 20.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia samochodu osobowego. 20.2. Wprowadzenie Sztywność skrętna jest jednym z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYMULATORÓW WYSOKIEJ KLASY STOSOWANYCH W SZKOLENIU KIEROWCÓW

WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYMULATORÓW WYSOKIEJ KLASY STOSOWANYCH W SZKOLENIU KIEROWCÓW Zbigniew Lozia Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Adam Cup Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków Izabella Mitraszewska Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa Tomasz Piętka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych 2) Dziennik Ustaw Nr 81 4978 Poz. 444 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych 2) Na podstawie art. 39g ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo