Beata Wach-Mińkowska. Fryzjerstwo. wraz z poradami kosmetycznymi. poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beata Wach-Mińkowska. Fryzjerstwo. wraz z poradami kosmetycznymi. poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa"

Transkrypt

1 Beata Wach-Mińkowska Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Rysunki: Marek Mińkowski Konsultacja merytoryczna: Ewa Jarosz-Kopacz Wydawnictwo REA, Warszawa 2010 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści Wstęp Wskazówki metodyczne Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego Przykładowe scenariusze lekcji Scenariusz Scenariusz Scenariusz Scenariusz Scenariusz Scenariusz Przykładowe testy Test I Stanowisko pracy, pojęcia podstawowe Test II Pielęgnacja włosów Test III Ondulacja wodna Test IV Strzyżenie włosów Test V Ondulacja chemiczna Test VI Rozjaśnianie włosów Test VII Koloryzacja włosów Test IX Układanie włosów Bibliografia

4 4

5 Wstęp Przekazujemy Państwu zestaw edukacyjny Technologia fryzjerstwa, który składa się z dwóch części: Podręcznik Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi Poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa. Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z zakresu technologii fryzjerstwa w zasadniczej szkole zawodowej kształcącej w zawodzie fryzjer. Poradnik jest napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania w zawodzie. Przedstawiono w nim wiedzę i umiejętności, które stanowią podstawę oceny podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Treść poradnika odpowiada treści merytorycznej podręcznika dopuszczonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia w zawodzie fryzjer oraz założeniom programu nauczania tego zawodu. Poradnik opracowany został na podstawie doświadczenia wynikającego z wieloletniej pracy dydaktycznej. Założeniem poradnika jest przekazanie nauczycielom opracowania, które będzie pomagać w pracy dydaktycznej, ułatwi zarówno prowadzenie zajęć edukacyjnych, jak i ocenianie postępów uczniów. Poradnik składa się z następujących części: Wskazówki metodyczne, Propozycje nauczycielskiego planu wynikowego, Przykładowe scenariusze lekcji, Testy do sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności. Zaproponowane w poradniku koncepcje mogą być podstawą do udoskonalania procesu kształcenia i stworzenia własnych koncepcji w zakresie planowania i organizowania zajęć. 5

6 6 Wskazówki metodyczne Zajęcia z zakresu technologii fryzjerstwa mają pomóc uczniom zrozumieć procesy, z którymi się stykają podczas czynności praktycznych. Do analizowania zagadnień, które uczniowie poznali już poprzez doświadczenie, można wykorzystać cykl uczenia się opracowany przez Dawida Kolba. Dzięki zastosowaniu metody uczenia się przez doświadczenie uczniowie dochodzą do teorii na podstawie własnych przemyśleń i działań. Aby zajęcia były prowadzone w sposób interesujący, skupiający uwagę uczniów, należy wykorzystywać wszystkie formy pracy dydaktycznej, począwszy od pracy zespołowej do pracy indywidualnej i od wykładu pogadanki do aktywizujących metod kształcenia. Najciekawsze dla uczniów są te zajęcia, podczas których nauczyciel wykorzystuje formy aktywizujące kształcenia. Jednak nie wszystkie zagadnienia programowe można w taki sposób prowadzać. Czasami konieczne jest zastosowanie tzw. lekcji podającej, czyli wykładu. Metodę podającą charakteryzuje bierność ucznia podczas zajęć i aktywna postawa nauczyciela. Wykorzystanie wykładu do przekazania wybranych treści programowych ma także dobre strony umożliwia uczniom uzyskanie czystej wiedzy i zapisanie jej w formie notatek. Niewątpliwą wadą wszystkich zajęć prowadzonych metodą podającą jest niemożność wykorzystania osobistego potencjału słuchaczy, co w wielu wypadkach kończy się ich znudzeniem i brakiem zainteresowania. Dominującymi formami pracy podczas zajęć powinny stać się metody, które pozwalają na wykorzystanie indywidualnego potencjału uczniów. Do tych metod należą między innymi: Metaplan, Różne formy dyskusji, Film dydaktyczny, Studium przypadków, Projekt dydaktyczny,

7 Kula śniegowa, Burza mózgów. Optymalizacja procesu kształcenia wymaga kierowania się zasadą złotego środka w doborze form pracy z daną grupą uczniów Bardzo często konieczne jest dostosowanie zarówno metod pracy, jak i sposobów sprawdzania umiejętności do konkretnej grupy uczniowskiej. Wymaga to od nauczyciela ogromu pracy, ale przynosi niezwykle pozytywne efekty. Zdarza się, że klasa podzielona jest na kilka nieformalnych grup i każda z nich indywidualnie na swój sposób odbiera informacje przekazywane przez nauczyciela. Dostosowanie metody kształcenia do każdego ucznia w klasie nie jest możliwe i to powoduje, że zajęcia muszą być prowadzone różnymi metodami. Tylko zróżnicowanie metod pracy zapewni nauczycielowi możliwość dotarcia do każdego ucznia Metodę meta-plan warto zastosować podczas lekcji, w trakcie której planujemy analizę sytuacji problemowej. Meta-plan jest graficznym zapisem dyskusji toczonej na dany temat. W trakcie lekcji uczniowie są zmuszeni do formułowania zwięzłych wniosków i argumentów na zadany temat, które następnie umieszczają na plakacie tworzonym w toku dyskusji. Marzeniem każdego nauczyciela jest osiągnięcie w stu procentach celów, jakie założył, pisząc plan wynikowy. Nie jest to jednak możliwe. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie ucznia do pracy na konkretnym stanowisku, w tym wypadku w salonie fryzjerskim. Uczniowie często zapamiętują tyko niewielką część treści analizowanych podczas zajęć edukacyjnych. Według teorii Dale a, przeciętny człowiek zapamiętuje informacje w różny sposób i w różnym zakresie. Statystycznie procentowa wielkość zapamiętywanych informacji w stosunku do wielkości przekazywanych informacji jest uzależniona od formy przekazu. Wyniki zapamiętywania przedstawia stożek Dale a w sposób następujący: 1. wykład 5% 2. czytanie 10% 3. przekaz audiowizualny 20% 4. demonstracje 30% 5. gry dyskusyjne 50% 6. praktyka i działanie 70% Ta pierwsza z form przekazu, choć tak bardzo lubiana przez nauczycieli, jest nie tylko znienawidzona przez uczniów, ale także zawsze przynosi mierne rezultaty, jedynie pięcioprocentowe przyswajanie informacji. 7

8 Przedmiot technologia fryzjerstwa nie musi stawać się przedmiotem czysto wykładowym. Mamy liczne możliwości działań aktywizujących. Nawet najbardziej prozaiczne zajęcia, takie jak np. analiza podstawowych pojęć technologicznych, można przeprowadzić w sposób aktywizujący, np. poprzez wykorzystanie metody kuli śniegowej. W pracy dydaktycznej ważne jest urozmaicenie zajęć. Z tego powodu na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystywania form aktywizujących podczas zajęć z technologii fryzjerstwa. Wyniki prac zespołów klasowych omawiane i jednocześnie prezentowane, np. w sposób graficzny pozwalają na wyrównanie szans zapamiętywania informacji przez wzrokowców i przez słuchowców. Zdarza się, że konieczne jest obniżenie założonych celów edukacyjnych. Niezwykle rzadko można się spotkać z sytuacją odwrotną, ale zawsze taka sytuacja niezwykle cieszy. Uczniów zdolnych należy zawsze motywować do pracy poprzez zadawanie zadań dodatkowych. Uczniowie wówczas samodzielnie dokonują analizy, na podstawie której wyciągają wnioski. Należy stale kontrolować poziom zainteresowania uczniów zajęciami. Jeśli obserwuje się znużenie uczniów samym sposobem kształcenia umiejętności lub wynik sprawdzianu poziomu jej przyswojenia okaże się negatywny, to konieczna staje się analiza własnego, nauczycielskiego sposobu postępowania. Od wielu lat obserwuję różne postawy nauczycielskie. Mogę na podstawie tych obserwacji śmiało stwierdzić, że niski poziom opanowania przez uczniów umiejętności kształconych podczas procesu dydaktycznego nie jest zawiniony wyłącznie przez nich. Często zawodzi prezentowane przez nauczycieli podejście do uczniów Kto z nas nie pamięta idealnych, naszym zdaniem, nauczycieli? Mówili w sposób ciekawy i łatwy do zapamiętania. Przypomnijmy sobie te przykłady. Rozpocznijmy działania mające na celu doprowadzenie do sytuacji, aby nasi uczniowie chętniej przychodzili na zajęcia edukacyjne, a opinia o większości realizowanych zajęć i wyniki osiągane przez uczniów będą pozytywne. Naszym podstawowym zadaniem jest nauczanie, a nie zmuszanie do zapamiętywania i mechanicznego odtwarzania wiedzy zapisanej w słownikach i książkach. 8

9 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu technologia fryzjerstwa na podstawie programu nauczania 514[01] /ZSZ/ MENIS/ Nr lekcji Temat lekcji Podstawowe Wymagania Ponadpodstawowe Uczeń potrafi 1 Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania, podręczników i zasad oceniania. Podstawowe pojęcia technologiczne. Podstawowe pojęcia technologiczne 1 h definiować pojęcia: technologia, technika, metoda, czynność, zabieg, stanowisko, materiał, rozróżniać pojęcia, wyjaśnić na przykładach pojęcia technika i metoda, wymienić materiały, na przykład materiały potrzebne do mycia włosów, 1. Stanowisko pracy fryzjera Stanowisko pracy 5 h wymienić elementy wyposażenia salonu fryzjerskiego, nazywać składowe stanowiska pracy, rozpoznawać elementy wyposażenia, rozróżniać elementy wyposażenia stanowiska pracy, rozpoznawać przydatność elementów wyposażenia stanowiska pracy, charakteryzować elementy wyposażenia stanowiska pracy z uwzględnieniem budowy i właściwości, rozróżniać elementy wyposażenia stanowiska pracy, 9

10 2. Postawa fryzjera podczas pracy w salonie wymienić zagrożenia wynikające z niezachowywania, prawidłowej postawy ciała podczas pracy w salonie, wymienić zasady zachowania prawidłowej postawy podczas pracy w salonie, rozpoznawać, które z zagrożeń są skutkiem nieprawidłowej postawy podczas pracy w salonie, określić nieprawidłowe postawy podczas pracy w salonie, dobierać do rodzaju pracy prawidłowe postawy podczas pracy w salonie, dobierać taki sposób pracy w salonie, aby zapobiec dolegliwościom kręgosłupa i kończyn, 3. Narzędzia fryzjerskie: rodzaje i zastosowanie (kartkówka) definiować pojęcia: narzędzie, przybór, wymieniać narzędzia fryzjerskie, rozpoznawać zastosowanie narzędzi fryzjerskich, wymieniać przybory fryzjerskie, wymienić narzędzia fryzjerskie, rozpoznawać zastosowanie narzędzi fryzjerskich, identyfikować zastosowanie narzędzi tnących, wymienić przybory fryzjerskie, określić rodzaj narzędzia fryzjerskiego na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, charakteryzować zastosowanie narzędzi fryzjerskich, dobierać narzędzia fryzjerskie do zabiegu, rozpoznawać zastosowanie przyborów fryzjerskich na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, dobierać przybory fryzjerskie odpowiednio do zabiegu, określać sposoby dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi i przyborów fryzjerskich, dobierać sposoby dezynfekcji i sterylizacji zależnie od rodzaju narzędzi i przyborów fryzjerskich, 10

11 4. Grzebienie i ich zastosowanie w salonie fryzjerskim wymienić grzebienie fryzjerskie, rozpoznawać grzebienie profesjonalne na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, rozróżniać grzebienie ze względu na kształt i przeznaczenie, dobierać grzebienie odpowiednio do ich zastosowania, dobierać grzebienie odpowiednio do rodzaju zabiegu, określić materiały, z jakich (z których) są wykonane grzebienie, dobierać grzebienie do zabiegu (zgodnie z ich przeznaczeniem), określić zasady dezynfekcji i sterylizacji grzebieni, dobierać sposoby dezynfekcji i sterylizacji do rodzaju grzebieni, 5. Aparaty stosowane we fryzjerstwie wymienić aparaty fryzjerskie, definiować pojęcie aparat fryzjerski, charakteryzować zastosowanie aparatów fryzjerskich, wskazać zastosowanie aparatów termicznych, porównywać budowę i zastosowanie aparatów fryzjerskich, dobierać aparaty fryzjerskie pod względem możliwości uzyskania oczekiwanego efektu, określić zasady używania aparatów fryzjerskich, rozróżniać zasady dezynfekcji i konserwacji aparatów fryzjerskich, 11

12 1. Budowa włosów i skóry głowy 2. Charakterystyka włosów normalnych i włosów z tendencją do przetłuszczania się 3. Charakterystyka włosów suchych i po zabiegach chemicznych (kartkówka) Pielęgnacją włosów 15 h wymienić poszczególne części włosów i skóry głowy, rozpoznawać warstwy skóry na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, wskazywać na schemacie części włosa na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, identyfikować części włosa na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, wymienić cechy charakterystyczne skóry i włosów normalnych, wymienić cechy charakterystyczne skóry tłustej, wymienić cechy charakterystyczne skóry i włosów suchych, wymienić cechy włosów po zabiegach chemicznych, charakteryzować części włosów i skóry głowy, rozpoznawać nieprawidłowości owłosionej skóry głowy, określić mechanizm przetłuszczania się włosów, rozpoznawać włosy normalne na podstawie fotografii (zdjęć) lub podanych przykładów, rozpoznawać włosy z tendencja do przetłuszczania się na podstawie fotografii lub przykładów, rozpoznawać włosy suche na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, określić uszkodzenia włosów spowodowane nieprawidłowo wykonanymi zabiegami chemicznymi, rozpoznawać uszkodzenia włosów spowodowane nieprawidłowo wykonanymi zabiegami chemicznymi na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, rozpoznawać po uszkodzeniu włosów rodzaj nieprawidłowości zabiegu chemicznego, 12

13 4. Łupież i mechanizm jego powstawania 5. Diagnoza włosów i skóry głowy 6. Wykonanie diagnozy fryzjerskiej praca w grupach 7. Szampony do mycia włosów i skóry głowy wymienić rodzaje łupieżu, określić przyczyny postawania łupieżu suchego, określić przyczyny powstawania łupieżu tłustego, wymienić elementy diagnozy włosów, wymienić elementy diagnozy skóry głowy, wymienić zasady wykonania diagnozy fryzjerskiej, przeprowadzić diagnozę fryzjerską, wymienić rodzaje szamponów, wymienić szampony specjalne, określić skład szamponu, określić substancje powierzchniowo czynne, określić mechanizm powstawania łupieżu, rozpoznawać rodzaj łupieżu na podstawie czynności gruczołów lojowych, porównywać łupież tłusty i suchy, porównywać przyczyny powstawania łupieżu, rozpoznawać łupież powstający w wyniku działania środków chemicznych na podstawie zdjęcia, opisu, określić płaszczyzny przeprowadzenia diagnozy skóry głowy i włosów, rozpoznawać nieprawidłowości struktury włosów na podstawie zdjęcia lub opisu, rozpoznawać zmiany na skórze głowy na podstawie zdjęcia lub opisu, rozpoznawać elementy diagnozy fryzjerskiej, wskazywać obecność lub brak, elementów diagnozy fryzjerskiej, dokonywać analizy wyników diagnozy, oceniać stan włosów i skóry głowy na podstawie wyników diagnozy, określić zastosowanie poszczególnych rodzajów szamponów, dobierać rodzaj szamponu do stanu włosów i skóry głowy, dobierać rodzaj szamponu do rodzaju zabiegu, oceniać efekt zastosowania poszczególnych szamponów specjalnych, 13

14 8. Preparaty do pielęgnacji włosów 9. Metody mycia włosów i skóry głowy wymienić preparaty do pielęgnacji włosów, wymienić substancje powierzchniowo czynne występujące w preparatach do pielęgnacji włosów, rozróżniać konsystencje preparatów do pielęgnacji włosów, zdefiniować, co znaczy mycie włosów i skóry głowy, wymienić metody mycia włosów, 10. Masaż skóry głowy zdefiniować zabieg masaż skóry głowy, wymienić zasady wykonywania masażu skóry głowy, wymienić przeciwwskazania do wykonania masażu skóry głowy, 11. Planowanie zabiegu mycia włosów i skóry głowy wymienić czynności przygotowawcze do zabiegu mycia włosów, wymienić w kolejności czynności wykonywane podczas mycia włosów, wymienić czynności podczas mycia włosów i skóry głowy w kolejności ich wykonywania, określić działanie preparatów pielęgnacyjnych, wskazać zastosowanie preparatów pielęgnacyjnych, dobierać preparaty pielęgnacyjne do stanu włosów, określić zasady mycia włosów, określić, kiedy istnieje potrzeba zastosowania metody mycia włosów na sucho, określić, kiedy istnieje potrzeba zastosowania metody mycia włosów na mokro, dobierać metodę mycia włosów do struktury włosów i potrzeb, analizować stan włosów i skóry głowy w celu dobrania masażu, dobierać sposób masażu skóry głowy do diagnozy stanu włosów i skóry głowy, naszkicować schemat masażu na szablonie, planować kolejne czynności podczas mycia włosów i skóry głowy, określić zasady wykonywania mycia włosów, dobierać zasady wykonywania mycia włosów do rodzaju zabiegu, 14

15 12. Dobieranie zabiegów mycia włosów i skóry głowy na podstawie diagnozy fryzjerskiej 13. Dobieranie zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy na podstawie diagnozy fryzjerskiej 14. Podsumowanie wiadomości z zakresu pielęgnacji włosów 15. Sprawdzian wiadomości z zakresu pielęgnacji włosów określić zasady dobierania zabiegu mycia włosów do stanu włosów i skóry głowy, zgodnie z diagnozą, dobierać rodzaj kosmetyku do stanu włosów i skóry głowy, zgodnie z diagnozą, dobierać rodzaj kosmetyku do oczekiwanego efektu, wymienić cechy poszczególnych rodzajów włosów, wymienić cechy poszczególnych rodzajów włosów, wymienić preparaty pielęgnacyjne i ich zastosowanie, określić zasady dobierania zabiegu pielęgnacyjnego włosów i skóry głowy odpowiednio do diagnozy fryzjerskiej, określić zasady dobierania zabiegu pielęgnacyjnego do włosów i skóry głowy, zgodnie z diagnozą fryzjerską, dobierać rodzaj kosmetyku do oczekiwanego efektu, rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych, dobierać zabiegi mycia do włosów normalnych, dobierać zabiegi mycia do włosów suchych, dobierać zabiegi mycia do skóry z tendencją do przetłuszczania się, stosować kosmetyki zgodnie z wynikiem diagnozy włosów i skóry głowy, dobierać zabiegi pielęgnacyjne do włosów normalnych, dobierać zabiegi pielęgnacyjne do włosów suchych, dobierać zabiegi pielęgnacyjne do skóry z tendencją do przetłuszczania się, stosować kosmetyki zgodnie z wynikiem diagnozy dotyczącej włosów i skóry głowy, analizować stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych, 15

16 1. Ondulacja wodna wiadomości wstępne Ondulacja wodna 19 h definiować zabieg ondulowanie włosów na mokro, definiować zabieg ondulowanie włosów na sucho, określić mechanizm ondulowania włosów nietrwale, analizować proces ondulowania nietrwałego włosów, określić czynniki wpływające na nietrwałą zmianę struktury włosów, rysować schemat zrywania i łączenia wiązań wodorowych, 2. Metody i sposoby wykonywania ondulacji wodnej wymienić metody wykonywania ondulacji wodnej, wymienić sposoby wykonywania ondulacji wodnej, wymienić techniki wykonywania ondulacji wodnej, rozpoznawać sposób ondulowania na podstawie opisu, rysunku lub fotografii, klasyfikować metody i sposoby ondulacji wodnej, 3. Zasady wykonywania ondulacji wodnej klasycznej wymienić zasady obowiązujące podczas wykonywania ondulacji wodnej klasycznej, wymieniać rodzaje wałków do ondulacji wodnej, określić zasady doboru szerokości i grubości pasma włosów, dobierać rodzaj wałków w celu uzyskiwania oczekiwanego efektu, określić kąt nawinięcia włosów techniką klasyczną, określić zasady doboru szerokości i grubości pasma włosów, dobierać rodzaj wałków w celu uzyskiwania oczekiwanego efektu ondulacji wodnej klasycznej, 16

17 4. Technika cegiełkowa i diagonalna ondulacji wodnej 5. Technika dopasowana do fryzury 6. Planowanie zabiegu ondulacji wodnej klasycznej i wykazy stanowiskowe definiować zabiegi ondulacji wykonanej techniką cegiełkową i diagonalną, definiować zabieg ondulacja wykonana techniką cegiełkową, definiować zabieg ondulacja wykonana techniką diagonalną, wymienić wady i zalety techniki cegiełkowej i diagonalną, definiować technikę dopasowaną do fryzury, określić zasady wykonania ondulacji dobranej do fryzury, przedstawić zagadnienie planowania, zachowywać kolejność wykonywanych czynności, wymienić czynności podczas wykonywania ondulacji wodnej w wymaganej kolejności, wymienić sprzęt potrzebny do wykonania zabiegu ondulowania, wymienić preparaty potrzebne do wykonania zabiegu ondulowania, wymienić poszczególne składniki bielizny fryzjerskiej potrzebnej do wykonania zabiegu, rozpoznawać technikę diagonalną rozpoznawać technikę cegiełkową, rysować układ wałków w technice cegiełkowej i diagonalnej, analizować efekty wykonania ondulacji diagonalnej i cegiełkowej, rozpoznawać efekty nieprawidłowego wykonania ondulacji, rysować układ wałków dopasowany do konkretnej fryzury, analizować rysunki oraz fotografie i na tej podstawie rysować układ wałków, rysować układ wałków na podstawie analizy rysunku lub zdjęcia katalogowego, planować czynności niezbędne podczas wykonywania klasycznej ondulacji wodnej, dostosować kolejność czynności do określonych warunków, uzasadniać kolejność wykonywanych czynności, dobierać sprzęt potrzebny do wykonania zaplanowanych czynności, sporządzać wykaz stanowiskowy do zabiegu ondulacji wodnej klasycznej, 17

18 7. Ondulacja wodna fenowa (modelowanie) i zasady jej wykonania definiować zabieg ondulacja fenowa (modelowania), wymienić zasady wykonywania ondulacji wodnej fenowej, wymienić pozytywne cechy modelowania, wpływające na jakość fryzury, określić celowość zachowywania poszczególnych zasad podczas wykonywania zabiegu, analizować efekty wykonania ondulacji wodnej fenowej modelowania, rozpoznawać efekty nieprawidłowo wykonanej ondulacji wodnej fenowej, 8. Planowanie zabiegu ondulacji wodnej fenowej i wykazy stanowiskowe zdefiniować termin planowanie, wymienić sprzęt potrzebny do wykonania zabiegu ondulowania, wymienić preparaty potrzebne do wykonania zabiegu ondulowania, wymienić czynności niezbędne podczas zabiegu ondulacji fenowej w kolejność ich wykonywania, dostosować kolejność czynności do określonych warunków, uzasadnić kolejność wykonywanych czynności, wymienić poszczególne części bielizny fryzjerskiej potrzebnej do wykonania zabiegu, planować czynności wykonywane podczas ondulacji fenowej, 9. Ondulacja żelazkowa i zasady jej wykonywania (kartkówka ) zdefiniować zabieg ondulacja żelazkowa, wymienić aparaty wykorzystywane w ondulacji wodnej żelazkowej, określić zasady wykonywania zabiegu ondulacji wodnej żelazkowej, uzasadnić poszczególne zasady, określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji żelazkowej, 18

19 10. Zasady i techniki wykonania ondulacji wodnej pierścionki 11. Planowanie zabiegu ondulacji wodnej pierścionki wykazy stanowiskowe 12. Zasady wykonania ondulacji wodnej plisowanie zdefiniować zabieg ondulacja wodna pierścionki, wymienić techniki ondulacji wodnej pierścionki, zdefiniować termin planowanie, wymienić sprzęt potrzebny do wykonania zabiegu ondulacji wodnej pierścionki, wymienić preparaty potrzebne do wykonania zabiegu ondulacji wodnej pierścionki, określić zabieg ondulacja wodna plisowanie, wymienić zasady wykonywania ondulacji wodnej plisowanie, wymienić korzyści wynikające z zastosowania ondulacji wodnej plisowanie, rozpoznać technikę ondulacji wodnej spiralnej, rozpoznać technikę ondulacji wodnej płaskiej, określić efekt wykonanych pierścionków na podstawie rysunku, rozpoznawać efekty nieprawidłowego wykonania ondulacji wodnej pierścionki, określać zasady doboru pasma włosów i kierunku nawijania do zaplanowanego efektu, dobierać kosmetyki do zabiegu ondulacji wodnej pierścionki, planować czynności niezbędne podczas wykonywania ondulacji wodnej pierścionki, wymienić czynności niezbędne podczas wykonywania ondulacji wodnej pierścionki w wyznaczonej kolejności, dobierać kolejność czynności odpowiednio do określonych warunków, uzasadniać kolejność wykonywanych czynności, dobrać bieliznę fryzjerską potrzebną do wykonania zabiegu, analizować efekt końcowy wykonania ondulacji wodnej plisowanie, rozpoznawać efekty nieprawidłowego wykonania ondulacji wodnej plisowanie, uzasadnić konieczność zachowania poszczególnych zasad podczas wykonywania ondulacji wodnej plisowanie, 19

20 Przebieg technologiczny poszczególnych ondulacji podsumowanie (praca w grupach) określić przebieg technologiczny ondulacji wodnej klasycznej, określić przebieg technologiczny ondulacji wodnej fenowej, określić przebieg technologiczny ondulacji wodnej plisowanie, określić przebieg technologiczny ondulacji wodnej pierścionki, prezentować efekt pracy grupy, 15. Preparaty wykorzystywane w ondulacji wodnej i ich zastosowanie wymienić preparaty wykorzystywane do ondulacji wodnej, rozpoznawać przeznaczenie poszczególnych preparatów, dobierać preparaty usztywniające odpowiednio do rodzaju i struktury włosów, przedstawić przeciwwskazania do zastosowania preparatu, określić przyczyny skraplania się lakieru i osadzania się pianki na skórze, 16. Działanie na włosy produktów do utrwalania i możliwe negatywne skutki ich użycia opisać efekty działania preparatów na włosy i skórę głowy, określić działanie poszczególnych środków, rozpoznawać pozytywne efekty stosowania preparatów, rozpoznawać negatywne skutki stosowania preparatów, wskazywać preparaty obciążające włosy i wysuszające skórę, 17. Obliczanie kosztów ondulacji wodnej wykonywanej różnymi technikami obliczać zużycie materiałowe na podstawie techniki wykonywania zabiegu, rozliczać koszty materiałowe na podstawie opakowań zbiorczych, określić pojęcie koszt, określić ilość zużytych materiałów, określić sposób zapisu zużytych materiałów, 20

21 18. Podsumowanie wiadomości z zakresu ondulowania włosów nietrwale 19. Sprawdzian wiadomości z zakresu ondulowania włosów nietrwale rozpoznać stopień spełniania wymagań podstawowych, analizować stopień spełniania wymagań ponadpodstawowych, 1. Czynności wstępne przed strzyżeniem włosów 2. Narzędzia tnące stosowane we fryzjerstwie Strzyżenie włosów 21 h wymienić cechy charakterologiczne klientów, wymienić narzędzia tnące, nazwać narzędzie tnące na podstawie ilustracji bądź schematu, rozpoznać narzędzie tnące na podstawie opisu, rysunku lub zdjęcia, rozpoznawać długość i grubość włosów, rozpoznawać stan skóry głowy, określać kształt głowy, określać deformacje głowy, rozpoznawać deformacje kształtu głowy, określać kształt twarzy, rozpoznawać wielkość uszu, wysokość czoła, kształt podbródka, wielkość i kształt ust, rozmieszczenie kości policzkowych, określić kierunek porostu włosów, przeprowadzać organoleptyczną ocenę stanu włosów i skóry głowy, rozróżniać narzędzia tnące, rozpoznawać narzędzia tnące jedno- i dwuostrzowe, określić zastosowanie poszczególnych narzędzi tnących, rozpoznawać poszczególne narzędzia tnące po sposobie strzyżenia, określać wielkość narzędzi, dobierać wielkość narzędzi do dłoni fryzjera, wyszukiwać nowe rozwiązania techniczne w budowie narzędzi tnących, 21

22 3. Gorące nożyce i ich zastosowanie we fryzjerstwie 4. Podział włosów na sekcje, rodzaje sekcji, punkt równowagi i potyliczny 5. Podział włosów na separacje i ich zastosowanie. Kąty opadania włosów, pasmo pamięci. 6. Linie bazowe i konturowe w strzyżeniu włosów i ich rodzaje wymienić zasady pracy za pomocą gorących nożyc, określić zasadę działania gorących nożyc na włosy, definiować terminy: sekcja, punkt równowagi, punkt potyliczny określić sposób podziału włosów na sekcje, określić miejsce występowania punktu równowagi i punktu potylicznego, definiować terminy: separacja, pasmo pamięci, kąt opadania włosów, określić linie strzyżenia ze względu na kształt, określić linie strzyżenia wklęsłe wypukle, owalne, zygzakowate, dobierać temperaturę strzyżenia do jakości włosów, analizować wskazania do zastosowania gorących nożyc, określić sposób cięcia gorącymi nożycami, rozróżniać sekcje klasyczne i dostosowane do konkretnej linii fryzury, odnaleźć na głowie punkt równowagi i punkt potyliczny, wskazywać na głowie miejsce występowania punktu równowagi i punktu potylicznego, dobierać sposób podziału sekcyjnego włosów do podstawowych linii cięcia, rozróżniać rodzaje separacji, dobierać rodzaj separacji do efektu strzyżenia włosów, dobierać separacje mieszane do efektu końcowego fryzury, rozpoznać pasmo pamięci, wskazać na rysunku poglądowym pasmo pamięci, określać kąt opadania włosów na podstawie rysunku, rysować separacje podstawowe i mieszane, rozpoznawać linie wklęsłe wypukłe, owalne, zygzakowate, rozpoznawać kształt linii strzyżenia włosów, określać kształt linii fryzury, określić kształt linii fryzury na podstawie rysunku lub fotografii, 22

23 7. Tekstura włosów w strzyżeniu. definiować termin tekstura gładka, definiować termin tekstura reliefowa, definiować termin tekstura mieszana, wskazywać rodzaje tekstury we fryzurach damskich i męskich, rozpoznawać rodzaj tekstury włosów na podstawie fotografii fryzury, analizować zależności między teksturą a urodą, określać zależności między rodzajem tekstury włosów a typem urody, 8. Metody i sposoby strzyżenia włosów i korzyści wynikające ze strzyżeni na sucho i na mokro (kartkówka) definiować metody strzyżenia, definiować sposoby strzyżenia włosów, analizować korzyści wynikające ze strzyżenia na mokro, określać sposoby strzyżenia włosów, określać metody strzyżenia włosów, dobierać narzędzia do strzyżenia włosów sposobem na tempo, dobierać narzędzia do strzyżenia włosów sposobem na pióro, 9. Technika strzyżenia włosów wymienić rodzaje techniki strzyżenia włosów, definiować poszczególne techniki strzyżenia włosów, określić sposób wykonania poszczególnych technik strzyżenia włosów, określić efekt strzyżenia za pomocą dobranej techniki, określić zasadę dobierania techniki strzyżenia do oczekiwanego efektu, 23

24 10. Dobór techniki i metody strzyżenia włosów do rodzaju włosów 11. Formy strzyżenia damskiego 12. Klasyczne i użytkowe rodzaje strzyżenia damskiego 13. Techniki strzyżenia grzywek definiować techniki strzyżenia, definiować metody strzyżenia, wymienić podstawowe formy strzyżenia, określić kształt poszczególnych form strzyżenia, projekcji i sposobu cięcia włosów, wymienić rodzaje strzyżenia damskiego klasycznego, wymienić rodzaje strzyżenia damskiego użytkowego, definiować termin grzywka, wymienić rodzaje grzywek symetryczne, asymetryczne, wklęsłe, wypukłe itp., wskazać zastosowanie poszczególnych technik, metod i sposobów pracy, dobierać techniki, metody i sposoby pracy w zależności od stanu włosów i diagnozy, dobierać techniki, metody i sposoby pracy do cech indywidualnych klienta lub klientki, dobierać techniki, metody i sposoby pracy zgodnie z życzeniami klienta lub klientki, uzasadnić wybór techniki i metody strzyżenia, określić zasady wykonania strzyżenia w formie kompaktowej, rozpoznawać stopniowane formy strzyżenia, rozpoznawać formy strzyżenia strzępionego na włosach długich i krótkich, dobierać formę strzyżenia do tekstury włosów, określić kształt strzyżenia, określić linię uczesania, dobierać kształt strzyżenia, analizować fryzury nowoczesne, rozpoznawać linie klasyczne we fryzurach nowoczesnych na podstawie rysunku lub fotografii, rozróżniać grzywki symetryczne, asymetryczne, wklęsłe, wypukłe, dobierać kształt grzywki do kształtu twarzy, określić sposób wykonania różnych kształtów grzywek, 24

Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO. wraz z poradami kosmetycznymi. Plan wynikowy

Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO. wraz z poradami kosmetycznymi. Plan wynikowy Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO wraz z poradami kosmetycznymi Plan wynikowy 1 2 Nr lekcji Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu technologia fryzjerstwa na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: SEMESTR III- CZAS TRAWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE W wyniku

Bardziej szczegółowo

I. Repetytorium. Kwalifikacja A

I. Repetytorium. Kwalifikacja A 3 Spis Treści Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.. 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich / fryzjer... 15 I. Repetytorium.

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie FRYZJER Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie technik usług fryzjerskich polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A

PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER 514101 (REALIZACJA W FORMIE ZAOCZNEJ) Program nauczania dla kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r.

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r. H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia ul. Duża 8 25-304 Kielce nazwa szkolenia Fryzjer Data i miejsce 04 lipca 07 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR.

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR. PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: A.9 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH W OBRĘBIE ZAWODÓW: FRYZJER 540 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 5405 Przedmiot nauczania PFR TFR Podstawy

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu fryzjer (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/ ) zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu fryzjer (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/ ) zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu fryzjer 514101 (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/2012-15) zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu fryzjer 71410 Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało FRYZJER 51[1] ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Do egzaminu zgłoszonych zostało: 5 Przystąpiło łącznie: 5 51[1] DYPLOM ZASIĘG ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Warstwa korowa 61 Łuska włosowa 62 3. Rodzaje włosów oraz kształty i układ włosów na głowie 63 Włosy wełniste meszek włosowy 63 Włosy szczeciniaste

Warstwa korowa 61 Łuska włosowa 62 3. Rodzaje włosów oraz kształty i układ włosów na głowie 63 Włosy wełniste meszek włosowy 63 Włosy szczeciniaste SPIS TREŚCI I. Wiadomości wstępne 9 1. Cele usług fryzjerskich 9 2. Zarys historii uczesania 10 3. Powstanie i rozwój rzemiosła fryzjerskiego 23 4. Cechy współczesnego fryzjera 23 5. Charakterystyka absolwenta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA. Technik usług fryzjerskich A6 Pracownia fryzjerska

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA. Technik usług fryzjerskich A6 Pracownia fryzjerska WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Technik usług fryzjerskich 514105.A6 racownia fryzjerska Opracował: Daniel rokopik Aneta Sakowska Bernadeta Wyroba Rzeszów 2015 oziomy nauczania dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.23. projektowanie fryzur 1.1. Wykonywanie projektów fryzur

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod zawodu 514105 Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA przedmiotów zawodowych realizowanych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany zgodnie z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: 514101 Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Fryzjer 514101 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH, 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer 2.1. Fryzjer 514[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 952 Przystąpiło łącznie: 742 686 630 ETAP PISEMNY 669 (97,5%) ETAP PRAKTYCZNY 576 (91,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 557

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: FRYZJER symbol cyfrowy 514[01] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy zawodu: 514[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 514[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy zawodu: 514[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje praw chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 514[02]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik usług fryzjerskich 512[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik usług fryzjerskich 512[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Rysunki poglądowe. IV. Plan wykonania

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

FRYZJER EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ USTNA TECHNOLOGIA

FRYZJER EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ USTNA TECHNOLOGIA FRYZJER EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ USTNA TECHNOLOGIA 1. Jakie znasz rodzaje dopinek, omów do jakich fryzur są używane. 2. Wymień sposoby usuwania zarostu. 3. Przed jakimi czynnościami fryzjerskimi należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie. Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie. Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta 5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER O STRUKTURZE MODUŁOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TYP SZKOŁY: ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA Doskonalenie podstaw

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER 98/m Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514101 (* (514102) (**

Bardziej szczegółowo

STYLIZACJA elementy projektowania fryzur

STYLIZACJA elementy projektowania fryzur Beata Wach-Mińkowska STYLIZACJA elementy projektowania fryzur Plan wynikowy 1 2 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego przedmiotu stylizacja na podstawie programu nauczania 514[01] /ZSZ/ MENiS/2004.06.03.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE Załącznik nr3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Znak sprawy: VII.4124. 14.2015/ST Poznań, dnia 24.07.2015 r. (adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu fryzjer

Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu fryzjer Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu fryzjer 514101 Miejsce zajęć pracownia fryzjerska Czas trwania zajęć: 6 godz. /w tym 30 minut przerwy/ Klasa: III /specjalna/ Nauczyciel: A. Ćwintal-Wójcicka

Bardziej szczegółowo

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: 111/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu WIZAŻYSTKA Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514108 Zawód pozaszkolny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02]

I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02] I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2090 Przystąpiło łącznie: 1842 przystąpiło: 1839 przystąpiło: 1830 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1672 (90,9%) zdało: 1478

Bardziej szczegółowo

I. Wiadomości wstępne

I. Wiadomości wstępne I. Wiadomości wstępne 1. Cele usług fryzjerskich Celem usług fryzjerskich jest racjonalna pielęgnacja włosów i skóry głowy. Zjawiska atmosferyczne i klimatyczne, warunki pracy zawodowej, stan zdrowotny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03]

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03] I.1.1. Technik usług 514[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 7278 Przystąpiło łącznie: 6681 przystąpiło: 6673 przystąpiło: 6649 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6145 (92,1%) zdało: 4946 (74,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH, 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii -

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - Określenie rodzaju działania innowacyjnego: I Innowacja programowa Wprowadzono nowe treści z zakresu elementów kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Technik usług fryzjerskich 311928 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo

Planowanie zabiegów farbowania włosów 514[01].Z5.08

Planowanie zabiegów farbowania włosów 514[01].Z5.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Zuzanna Sumirska Planowanie zabiegów farbowania włosów 514[01].Z5.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie ucznia do skutecznego wykonywania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter REFORMA 2012 Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter Podręcznik do nauki zawodu FRYZJER TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących fryzjerów. w ramach projektu:

Program praktyki. dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących fryzjerów. w ramach projektu: Program praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących fryzjerów w ramach projektu: Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli, który realizuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Zawód: Technik usług fryzjerskich Z1. HIGIENA Opracowała: mgr Elżbieta itera Dokument zawiera informacje w trzech obszarach: 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 2. FORMY I

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Anna Dudek-Janiszewska 1 Kariera zawodowa to obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego)

ARKUSZ HOSPITACYJNY. (wyłącznie do użytku służbowego) 1. Imię i nazwisko nauczyciela 2. Przedmiot ARKUSZ HOSPITACYJNY (wyłącznie do użytku służbowego) 3. Data 4. Długość jednostki lekcyjnej 5. Klasa szkoła specjalność (zawód) 6. Temat lekcji 7. Typ zajęć

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] 1 2 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ` Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TY SZKOŁY: TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01]

PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 514[01]/ZSZ/MENiS/2004. PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: inż. Anna Dziewięcka mgr Danuta

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** FRYZJER 514101 -CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Powitanie i obsługa klientów 52. Wstęp 3 Rozdział 1. Orientacja w zawodzie i ksztatceniu fryzjera 12

Spis treści. Rozdział 2. Powitanie i obsługa klientów 52. Wstęp 3 Rozdział 1. Orientacja w zawodzie i ksztatceniu fryzjera 12 Wstęp 3 Rozdział 1. Orientacja w zawodzie i ksztatceniu fryzjera 12 1. Salon fryzjerski jako miejsce pracy 14 1.1. Forma działalności salonu, usytuowanie i grupa docelowa 14 1.2 Oferta produktów i usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12 70-473 Szczecin Tel. (91) 4844604 www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Podczas dwóch

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KOSMETYCZNA

PRACOWNIA KOSMETYCZNA PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1.2. Forma przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ Planowanie oznacza wytyczanie celów i określanie najlepszej i najprostszej drogi do ich osiągnięcia. Poziomy planowania szkolnego: kierunkowe, wynikowe, metodyczne. Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozjaśnianie i odbarwianie włosów 514[01].Z5.06

Rozjaśnianie i odbarwianie włosów 514[01].Z5.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Suligowska Rozjaśnianie i odbarwianie włosów 514[01].Z5.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

fryzur Projektowanie Kwalifikacja A.23.1 REFORMA 2012 Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

fryzur Projektowanie Kwalifikacja A.23.1 REFORMA 2012 Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter REFORMA 2012 Projektowanie fryzur Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter Kwalifikacja A.23.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 181-183 fax: (12) 68 32 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze III 4 tygodnie Kształcenie praktyczne może być realizowane w: gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych,

Bardziej szczegółowo

Farbowanie włosów 514[01].Z5.09

Farbowanie włosów 514[01].Z5.09 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Suligowska Farbowanie włosów 514[01].Z5.09 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ B. OCENA SZKOLNA:. pieczęć szkoły 1. Ocena zakładowego opiekuna praktyk: 2. Ocena za prowadzenie dzienniczka: DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 3. Ocena końcowa. 2012/2013 klasa rok

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej Opracowanie Anna Nowak Blok tematyczny: Człowiek a środowisko Temat: Podstawowe potrzeby życiowe człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika)

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA KOSMETYKA CIAŁA, DŁONI I STÓP (EFS) 547h (w tym 150h e-learning) KWALIFIKACJA A.62. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP - Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce - Kosmetyka

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów 514[01].Z5.02

Planowanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów 514[01].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Wach-Mińkowska Planowanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów 514[01].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ULOTKA INFORMACYJNA TERMINY TWOICH SZKOLEŃ Z MARKĄ GLYNT

EDUKACJA ULOTKA INFORMACYJNA TERMINY TWOICH SZKOLEŃ Z MARKĄ GLYNT EDUKACJA ULOTKA INFORMACYJNA TERMINY TWOICH SZKOLEŃ Z MARKĄ GLYNT Blond Exper t - Seminarium 6-godzinne dla bezpieczniejszego koloryzowania oraz rozjaśniania. Dlaczego temat koloru blond jest taki ekscytujący?

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - TECHNIKI FRYZJERSKIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - TECHNIKI FRYZJERSKIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - TECHNIKI FRYZJERSKIE Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Temat innowacji: Wizaż i kreowanie wizerunku

Temat innowacji: Wizaż i kreowanie wizerunku Temat innowacji: Wizaż i kreowanie wizerunku Autorzy: mgr Ciereszyńska Małgorzata mgr Długosz Radoń Ewa I. Określenie rodzaju innowacji: 1. Programowa. Wprowadza nowe treści z zakresu kosmetyki twarzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRODUKCJI WĘDLIN PODROBOWYCH

ZASADY PRODUKCJI WĘDLIN PODROBOWYCH Jadwiga Morawiec Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP ZASADY PRODUKCJI WĘDLIN PODROBOWYCH IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: planowanie procesu produkcji wędlin podrobowych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje: STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik usług fryzjerskich Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

I KONKURENCJA DZIAŁ DAMSKI. FRYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO a la Monroe*

I KONKURENCJA DZIAŁ DAMSKI. FRYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO a la Monroe* REGULAMIN KONKURENCJI DLA UCZNIÓW - JUNIORÓW I KONKURENCJA FRYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO a la Monroe* 1.Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy manekinów muszą być zmoczone i zaczesane gładko do tyłu.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE:

INFORMACJE O PROJEKCIE: INFORMACJE O PROJEKCIE: Numer i nazwa Priorytetu Numer i nazwa Działania: Okres realizacji projektu: Partner nr. 1: Partner nr. 2: CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1. Zapewnienie uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo