PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER (REALIZACJA W FORMIE ZAOCZNEJ) Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 1

2 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA (czas trwania, liczba godzin, termin rozpoczęcia i zakończenia, sposób realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego) 3 2. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO.3 3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO INFORMACJA O KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH POWIĄZANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Z INNYMI ZAWODAMI PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH...9 DZIAŁ 1.Podstawy fryzjerstwa DZIAŁ 2 Techniki fryzjerskie DZIAŁ 3. Język obcy we fryzjerstwie 27 DZIAŁ 4. Działalność usługowa we fryzjerstwie DZIAŁ 5. Pracownia technik fryzjerskich i stylizacji fryzur ZAŁĄCZNIKI...50 ZAŁĄCZNIK 1. CELE KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE CELE KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE CELE KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER ZGODNE Z REGULAMINEM OCENIANIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ELBLĄGU LITERATURA...74 Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 2

3 1. ORGANIZACJA Kwalifikacyjny kurs zawodowy A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu, w trybie zaocznym przez trzy semestry. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy A.19. przeznaczono 700 godzin. Placówka Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu posiada pracownie specjalistyczne wyposażone w środki dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie tego kursu zgodnie z podstawą programową. Kurs rozpoczyna się dn.... a planowane zakończenie przewiduje się na dn.... Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę i umiejętności słuchaczy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w CKP. 2. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwestie dotyczące tego, kto może być słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wynikają z uregulowań określonych w: art. 3 pkt. 16 i 17; art. 15 oraz art. 16 ust. 5a i 6c pkt. 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. Osoby, realizujące kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych to osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia. W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2012 r. ta kwestia uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Słuchacz przed rozpoczęciem kursu musi dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia. Zgodnie z 4 pkt. 2 tegoż rozporządzenia obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 3

4 3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7), rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532), rozporządzenie MENiS z dnia 18 października 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 215) rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r.,poz.204) rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r.,poz.262) rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012, poz. 1152) 4. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 4

5 5. INFORMACJA O KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKOMYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Wykonywanie zabiegów fryzjerskich należy do kwalifikacji właściwej dla zawodu fryzjer, który sprzedaje usługi fryzjerskie. Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, czyli wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Przed każdym zabiegiem fryzjer przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Fryzjer ustala też prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi fryzjerskich. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, co oznacza, że fryzjer obsługuje klienta bezpośrednio. Zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim. Do usług fryzjerskich należy również sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Osoba wykonująca zabiegi fryzjerskie informuje klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy, pomaga klientowi przy wyborze preparatów, dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny (m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych. Zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się są wykonywane precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. w związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów fryzjerskich, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że zawód jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim. 6. POWIĄZANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Z INNYMI ZAWODAMI Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu fryzjer wyodrębniona została kwalifikacja A.19., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie określone kodem PKZ(A.k). Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Fryzjer Technik usług fryzjerskich PKZ(A.k) Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 5

6 7. PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 4 ust. 2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 20 ust. 6. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W podstawie programowej kształcenia w kwalifikacji wykonywanie zabiegów fryzjerskich minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla celów kształcenia i wynosi: 520 godzin na realizację kwalifikacji A.19 ; 180 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia. Dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich przyjęto 700 godzin kształcenia zawodowego. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 20 ust. 4. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 6

7 Tabela. Plan nauczania dla kwalifikacji zawodowej A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Kurs kwalifikacyjny Liczba godzin w okresie nauczania Semestr I Semestr II Semestr III Tygodniowo Łącznie Modułowe kształcenie zawodowe 1. Dział 1. Podstawy fryzjerstwa Dział 2. Techniki fryzjerskie Dział 3. Język obcy we fryzjerstwie Dział 4. Działalność usługowa we fryzjerstwie Dział 5. Pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego *Do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodnie w ciągu jednego semestru. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 7

8 Tabela. Wykaz przedmiotów i jednostek przedmiotowych dla kwalifikacji zawodowej A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Dział 1. Podstawy fryzjerstwa (93 godziny) Nazwa jednostki modułowej Liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową Dział 1.1. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera 20 Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie 33 Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie 40 Dział 2. Techniki fryzjerskie (37 godzin) Dział 2.1. Pielęgnacja włosów 10 Dział 2.2. Ondulowanie włosów 9 Dział 2.3. Strzyżenie włosów 8 Dział 2.4. Zmiana koloru włosów 5 Dział 2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów 5 Dział 3. Język obcy we fryzjerstwie (30 godzin) Dział 4. Działalność usługowa we fryzjerstwie (20 godzin) Dział5. Pracownia technik fryzjerskich i stylizacji fryzur (520 godzin) Dział 3.1. Prowadzenie salonu fryzjerskiego w języku obcym 20 Dział 3.2. Porozumiewanie się z klientem salonu fryzjerskiego w języku obcym 10 Dział 4.1. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej fryzjera 10 Dział 4.2. Podejmowanie działalności gospodarczej, branża fryzjerska 10 Dział 5.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy 80 Dział 5.2. Ondulowanie włosów 123 Dział 5.3. Strzyżenie włosów 144 Dział 5.4. Zmiana koloru włosów 90 Dział 5.5. Układanie fryzur, przedłużanie i zagęszczanie włosów Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 8

9 8. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW WYODRĘBNIONYCH DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH DZIAŁ 1. Podstawy fryzjerstwa Dział 1.1. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera Dział Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie Dział 1.1 Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania BHP(1)1 opisać środowisko pracy fryzjera; BHP(1)2 rozróżnić zasady bezpiecznego projektowania salonu fryzjerskiego, zgodnie z ergonomią, bhp i p. poż. BHP(1)3 zdefiniować pojęcia związane z ochroną środowiska i ergonomią; BHP(4)1 rozpoznać zagrożenia w salonie fryzjerskim dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem usług fryzjerskich; BHP(4)2 opisać zagrożenia w salonie fryzjerskim dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BHP(5)1 wymienić szkodliwe czynniki występujące w salonie fryzjerskim; BHP(5)2 określić zagrożenia szkodliwymi czynnikami w salonie fryzjerskim; BHP(6)1 wymienić skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka w salonie fryzjerskim; BHP(6)2 rozróżnić rodzaje zagrożeń i uszkodzeń spowodowanych szkodliwymi czynnikami w salonie fryzjerskim; BHP(7)1 wymienić elementy stanowiska pracy fryzjera; BHP(7)2 zaplanować stanowisko pracy fryzjera zgodnie z zasadami ergonomii oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż; Stanowisko pracy fryzjera. Zagrożenia w salonie fryzjerskim. Ergonomia w salonie fryzjerskim. Ochrona środowiska w salonie fryzjerskim. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia. Uszkodzenia i urazy w salonie fryzjerskim. Środki ochrony indywidualnej. Zasady bhp w salonie fryzjerskim. Dezynfekcja. Sterylizacja. Pierwsza pomoc. Przepisy bhp i ppoż. Zasady bezpiecznego przechowywania preparatów. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 9

10 Dział 1.1 Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera BHP(8)1 opisać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania usług fryzjerskich; BHP(8)2 omówić zasady bezpiecznego używania i przechowywania preparatów fryzjerskich w salonie fryzjerskim; BHP(8)3 omówić zasady dezynfekcji i sterylizacji w salonie fryzjerskim; BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w salonie fryzjerskim; BHP(9)2 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w salonie fryzjerskim; BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w salonie fryzjerskim; BHP(10)2 ocenić stan poszkodowanego; BHP(10)3 opisać rodzaje urazów i zasad udzielania pierwszej pomocy w salonie fryzjerskim; KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej. Planowane zadania Wykonanie projektu salonu fryzjerskiego z uwzględnieniem przepisów BHP i ppoż. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy zaprojektować salon fryzjerski, następnie dokonać samooceny swojej pracy. Zespół otrzymuje przykładowe wymiary salonu fryzjerskiego dla których będzie projektował wyposażenie. Lider grupy rozdziela zadania.. Po zakończonej pracy indywidualnej zespół pod kierunkiem lidera wykonuje schemat salonu fryzjerskiego z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ. Wykonaną pracę należy zaprezentować uwzględniając przepisy BHP i PPOŻ i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki modułowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo-lekcyjnym. Środki dydaktyczne wspomagające realizację zajęć z zakresu Bezpieczeństwa i higieny w pracy fryzjera powinny się znajdować: katalogi z wyposażeniem salonu fryzjerskiego, zestawy aktów prawnych dotyczących projektowania salonu fryzjerskiego, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów czasopisma branżowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla 3-4 uczniów Urządzenia multimedialne. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo-lekcyjnym. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem, ćwiczeń przedmiotowych oraz metod podających objaśnienie i pogadanka Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone grupowe i indywidualnie. Do wykonania ćwiczeń zaleca się podział klasy na grupy od 2 do 8 osób. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 10

11 Dział 1.1 Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, wykonywanie zadania problemowego, w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki modułowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchaczy powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu jednostki przedmiotowej na podstawie wymagań przedstawionych na początku zajęć. Proponuje się, aby osiągnięcia słuchaczy oceniać w zakresie zaplanowanych uszczegółowionych celów kształcenia na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności, testów, Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie realizacji ćwiczeń. Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wyszukiwanie i przetwarzanie informacji pozyskanych z różnych źródeł, poprawność merytoryczną wykonanych ćwiczeń, pracę w zespole. Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej proponuje się zastosować test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. W końcowej ocenie jednostki przedmiotowej należy uwzględnić poziom wykonania ćwiczeń, wyniki testu. Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie. Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania PKZ(A.k)(1)1 określić techniki, narzędzia do wykonania szkiców i rysunków; PKZ(A.k)(1)2 narysować różnymi technikami i narzędziami; PKZ(A.k)(1)3 rozpoznać i narysować linie, kreski i ich połączenia; PKZ(A.k)(1)4 rozróżnić i narysować kształty twarzy; PKZ(A.k)(1)5 rozróżnić i narysować kształty fryzury; PKZ(A.k)(1)6 rozróżnić i narysować podstawowe profile twarzy; PKZ(A.k)(1) 7 zidentyfikować kolory; PKZ(A.k)(1)8 zastosować kolory w szkicach i rysunkach twarzy i fryzur; PKZ(A.k)(2)1 zdefiniować pojęcia proporcji i światłocienia; PKZ(A.k)(2)2 zastosować światłocień w rysunku fryzury; PKZ(A.k)(2)3 określić w rysunku plastycznym proporcje; Narzędzia do wykonywania rysunków. Techniki rysowania. Elementy rysunku. Kształty twarzy. Kształty fryzur. Profile twarzy. Kolory podstawowe, pochodne, komplementarne. Proporcje ciała i twarzy. Światłocień. Wyposażenie salonu fryzjerskiego. Projektowanie salonu fryzjerskiego. Sprzęt fryzjerski. Narzędzia, materiały, przybory, aparaty fryzjerskie. Programy komputerowe do doboru fryzur. Programy komputerowe do zarządzania salonem fryzjerskim. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 11

12 Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie. PKZ(A.k)(3)1 rozróżnić elementy budowy głowy i twarzy człowieka; PKZ(A.k)(3)2 narysować schemat głowy i twarzy człowieka dorosłego oraz dziecka; PKZ(A.k)(10)1 rozróżnić narzędzia i przybory fryzjerskie; PKZ(A.k)(10)2 rozpoznać odzież ochronną i materiały jednorazowe; PKZ(A.k)(10)3 rozróżnić aparaty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(10)4 określić zastosowanie sprzętu fryzjerskiego; PKZ(A.k)(10)5 wskazać cechy sprzętu i materiałów fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)1 określić otoczenie zawodowe fryzjera; PKZ(A.k)(12)2 rozpoznać materiały z jakich wykonane są sprzęty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)3 rozróżnić narzędzia, przybory, odzież ochronną, materiały jednorazowe oraz aparaty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)4 sprawdzić narzędzia, przybory, odzież ochronną, materiały jednorazowe oraz aparaty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)5 dobrać wyposażenie do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji w salonie fryzjerskim; PKZ(A.k)(13)1 określić zastosowanie komputerów w salonie fryzjerskim; PKZ(A.k)(13)2 wykorzystać komputery w salonie fryzjerskim i zastosować programy komputerowe KPS(1)1. stosować zasady kultury osobistej; KPS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Planowane zadania Wykonanie rysunku fryzury dopasowanej do podanych przykładów kształtu twarzy. Na podstawie otrzymanej karty pracy należy narysować fryzurę dobraną do wylosowanego kształtu twarzy. Za pomocą losowania uczeń otrzymuje przykładowe kształty twarzy (np. trójkątna, kwadratowa, okrągła), dla których należy przygotować propozycję fryzury. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki przedmiotowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo - lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla słuchaczy. Czasopisma branżowe, katalogi, filmy szkoleniowe i prezentacje multimedialne. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch do czterech słuchaczy. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności pozyskania, planowania, analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania wiedzy z zakresu podstaw fryzjerstwa. Dział programowy Wstęp do fryzjerstwa wymaga stosowania problemowych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej oraz metody praktycznej- ćwiczenia przedmiotowe. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 12

13 Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki modułowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmiotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 13

14 Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania PKZ(A.k)(4)1 wymienić i zidentyfikować typy i rodzaje włosów ludzkich; PKZ(A.k)(4)2 określić właściwości włosów ludzkich; PKZ(A.k)(5)1 scharakteryzować i zilustrować budowę i barwę włosów; PKZ(A.k)(5)2 opisać fizjologię włosów; PKZ(A.k)(5)3 opisać fazy wzrostu włosa; PKZ(A.k)(6)1 rozpoznać i opisać uszkodzenia włosów; PKZ(A.k)(7)1 rozpoznać i zilustrować budowę skóry; PKZ(A.k)(7)2 opisać cechy oraz funkcje skóry; PKZ(A.k)(8)1 rozróżnić zmiany chorobowe na skórze głowy; PKZ(A.k)(8)2 rozpoznać zmiany chorobowe skóry pasożytnicze, grzybicze, wirusowe i bakteryjne; PKZ(A.k)(9)1 wymienić, opisać związki organiczne i nieorganiczne stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(11)1 rozpoznać i opisać formy preparatów stosowanych do wykonywania zabiegów fryzjerskich; PKZ(A.k)(11)2 określić zastosowanie preparatów fryzjerskich; KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej; Budowa włosów. Budowa skóry głowy. Rodzaje włosów ludzkich. Fazy wzrostu włosa. Zmiany chorobowe skóry głowy. Związki nieorganiczne i organiczne. Preparaty fryzjerskie. Sterylizacja i dezynfekcja w salonie fryzjerskim. KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; Planowane zadania Sprawdzenie właściwości fizycznych chemicznych i mechanicznych włosów. Za pomocą losowania uczniowie otrzymują przykładowe pasma włosów ludzkich Warunki realizacji kształcenia danej jednostki modułowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni analizy biologiczno-chemicznej w systemie klasowo - lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Modele anatomiczne: ciała, mięśni, włosów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, dostępem do Internetu, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry głowy i włosów; mikroskopy, urządzenia pomiarowe,zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności pozyskania, planowania, analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania wiedzy. Dział programowy Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń przedmiotowych, metody Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 14

15 Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie tekstu przewodniego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone grupowo jednolicie i zróżnicowanie. Na potrzeby ćwiczenia klasę można podzielić na grupy 2-3 osobowe. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, - wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki modułowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmiotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 15

16 Dział 2. Techniki fryzjerskie Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy Dział 2.2.Ondulowanie włosów Dział 2.3. Strzyżenie włosów Dział 2.4. Zmiana koloru włosów Dział 2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania A.19.1(1)1 rozpoznać różne stany włosów i skóry głowy; A.19.1(1)2 ocenić i zanalizować stan włosów na podstawie karty diagnozy; A.19.1(1)3 określić cechy charakterystyczne włosów z nieprawidłowościami; A.19.1(2)1 zdefiniować techniki pielęgnacji włosów; A.19.1(2)2 zdefiniować i określić zastosowanie technik, metod pielęgnacyjnych mycia włosów A.19.1(2)3 zinterpretować przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych; A.19.1(4)1 opisać mechanizm działania preparatu myjącego na włosy; A.19.1(4)2 opisać mechanizm mycia włosów; A.19.1(4)3 opisać działanie odżywek na włosy; A.19.1(4)4 określić działanie preparatu myjącego i preparatów pielęgnacyjnych; A.19.1(5)1 rozróżnić rodzaje preparatów do pielęgnacji; A.19.1(5)2 określić działanie składników preparatów pielęgnacyjnych; A.19.1(6)1 opisać metody mycia włosów i skóry głowy; A.19.1(6)2 opisać techniki masażu skóry głowy; KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej; KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej. Planowane zadania Mikrokamera. Karta diagnozy. Techniki i metody pielęgnacji włosów i skóry głowy. Techniki masażu skóry głowy. Metody mycia włosów. Mechanizm mycia włosów. Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. Składniki preparatów pielęgnacyjnych i myjących. Rodzaje preparatów myjących i pielęgnacyjnych. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 16

17 Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy Zaplanuj etapy mycia włosów i skóry głowy z uwzględnieniem ich pielęgnacji. Na podstawie otrzymanej karty diagnozy należy zaplanować etapy mycia włosów z uwzględnieniem sposobu ich pielęgnacji. Uczeń otrzymuje przykładowe zadanie uwzględniające rodzaj włosów, do których dopasowuje szampon, odżywkę i planuje etapy mycia. Wykonaną pracę należy zaprezentować w klasie. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki przedmiotowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Przykłady opisów środków do pielęgnacji włosów i skóry głowy, czasopisma branżowe, filmy szkoleniowe i prezentacje multimedialne o tematyce pielęgnacyjnej, urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Pielęgnacja włosów i skóry głowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadku, oraz z grupy metod praktycznych-metodę tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem i ćwiczeń przedmiotowych. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. Formy organizacyjne Zbiorowa i indywidualna. Klasę na potrzeby ćwiczeń można podzielić na zespoły od2 do 6 osób. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, - wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki przedmiotowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 17

18 Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Dział 2.2. Ondulowanie włosów Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: A.19.1(3)1 wymienić sprzęt fryzjerski do zabiegu ondulowania trwałego i nietrwałego; A.19.2(9)1 określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulowania prostowania chemicznego; A.19.2(9)2 określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu prostowania termicznego; A.19.2(9)3 rozpoznać uszkodzenia skóry głowy przed ondulowaniem; A.19.2(9)4 określić sposób przeprowadzenia próby uczuleniowej do ondulowania chemicznego; A.19.2(10)1 zaplanować zabieg ondulowania i prostowania chemicznego włosów; A.19.2(11)1 rozpoznać techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów; A.19.2(11)2 uzasadnić dobór techniki ondulowania i prostowania do rodzaju włosów; A.19.2(12)1 sklasyfikować rodzaje włosów do ondulowania i prostowania; A.19.2(12)2 określić sposoby doboru preparatu ondulującego i prostującego do rodzaju włosów; A.19.2(14)1 rozpoznać błędy popełnione podczas ondulowania chemicznego i wodnego włosów; A.19.2(14)3 dobrać sposoby korygowania błędów popełnionych podczas ondulowania chemicznego i wodnego A.19.2(15)1 dobrać preparaty do włosów po zabiegach ondulowania i prostowania chemicznego; KPS(3)1 analizować rezultaty działań zawodowych. Uwagi Treści nauczania Indywidualne cechy urody klienta. Kształty twarzy. Budowa głowy. Nieprawidłowości porostu włosów. Deformacje głowy klienta. Sekcje i separacje. Sprzęt fryzjerski do zabiegu ondulacji nietrwałej. Sprzęt fryzjerski do zabiegu ondulacji trwałej. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji nietrwałej. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji chemicznej. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu prostowania. Próba uczuleniowa do ondulowania. Proces ondulacji nietrwałej. Proces ondulacji trwałej. Proces prostowania włosów. Preparaty do ondulacji nietrwałej: skład chemiczny, klasyfikacja, dobór. Preparaty do ondulacji trwałej: skład chemiczny, klasyfikacja, dobór. Błędy i ich korygowanie w ondulacji nietrwałej. Błędy i ich korygowanie w ondulacji trwałej. Błędy i ich korygowanie w prostowaniu włosów. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 18

19 Dział 2.2. Ondulowanie włosów KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań zawodowych. Planowane zadania Planowanie etapów ondulowania włosów techniką fenową. Na podstawie otrzymanej fotografii fryzury, należy zaplanować etapy ondulacji fenowej z uwzględnieniem podziału sekcyjnego i separacyjnego. Zadaniem ucznia jest wykonanie opisu etapów ondulacji wodnej fenowej oraz podziału włosów na sekcje i separacje przy użyciu główki treningowej. Uczeń otrzymuje przykładowe zadanie uwzględniające kształt fryzury, do której dopasowuje ondulację fenową. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki modułowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Przykłady opisów środków do pielęgnacji włosów i skóry głowy, czasopisma branżowe, filmy szkoleniowe i prezentacje multimedialne o tematyce pielęgnacyjnej, urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Pielęgnacja włosów i skóry głowy wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod tekstu przewodniego, ćwiczeń przedmiotowych oraz metody problemowej- metody przypadków. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. Formy organizacyjne Zbiorowa i indywidualna. Klasę na potrzeby ćwiczeń można podzielić na zespoły od2 do 6 osób. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki modułowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 19

20 Dział 2.2. Ondulowanie włosów Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmiotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Dział 2.3. Strzyżenie włosów Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania A.19.2(1)1 rozpoznać indywidualne cechy urody klienta do strzyżenia; A.19.2(1)2 rozpoznać kształty twarzy klienta do strzyżenia; A.19.2(1)3 określić budowę głowy klienta do strzyżenia; A.19.2(1)4 rozpoznać nieprawidłowości porostu włosów do strzyżenia; A.19.2(1)5 rozpoznać deformacje głowy klienta do strzyżenia; A.19.2(3)1 zidentyfikować techniki, metody, sposoby strzyżenia, A.19.2(3)2 określić zasady doboru techniki, sposobu i metod strzyżenia do rodzaju włosów; A.19.2(4)1 dobrać narzędzia do sposobów,technik, rodzaju strzyżenia; A.19.2(5)1 rozpoznać i dobrać układy sekcji i separacji do strzyżenia włosów; A.19.2(6)1 wymienić i określić etapy strzyżenia; A.19.2(7)1 rozróżnić i opisać strzyżenia damskie, męskie, dziecięce; A.19.2(7)2 określić długość włosów w poszczególnych rodzajach strzyżeń; A.19.2(7)3 rozpoznać formy strzyżeń; Indywidualne cechy urody klienta. Kształty twarzy. Budowa głowy. Nieprawidłowości porostu włosów. Deformacje głowy klientki. Sekcje i separacje. Sprzęt fryzjerski do strzyżenia. Metody strzyżenia. Sposoby strzyżenia. Techniki strzyżenia. Formy strzyżeń. Proces strzyżenia włosów. Formy zarostu. Proces strzyżenia zarostu. Błędy strzyżenia i ich korygowanie. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo