PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER (REALIZACJA W FORMIE ZAOCZNEJ) Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 1

2 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA (czas trwania, liczba godzin, termin rozpoczęcia i zakończenia, sposób realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego) 3 2. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO.3 3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO INFORMACJA O KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH POWIĄZANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Z INNYMI ZAWODAMI PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH...9 DZIAŁ 1.Podstawy fryzjerstwa DZIAŁ 2 Techniki fryzjerskie DZIAŁ 3. Język obcy we fryzjerstwie 27 DZIAŁ 4. Działalność usługowa we fryzjerstwie DZIAŁ 5. Pracownia technik fryzjerskich i stylizacji fryzur ZAŁĄCZNIKI...50 ZAŁĄCZNIK 1. CELE KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE CELE KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE CELE KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER ZGODNE Z REGULAMINEM OCENIANIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ELBLĄGU LITERATURA...74 Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 2

3 1. ORGANIZACJA Kwalifikacyjny kurs zawodowy A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu, w trybie zaocznym przez trzy semestry. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy A.19. przeznaczono 700 godzin. Placówka Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu posiada pracownie specjalistyczne wyposażone w środki dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie tego kursu zgodnie z podstawą programową. Kurs rozpoczyna się dn.... a planowane zakończenie przewiduje się na dn.... Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę i umiejętności słuchaczy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w CKP. 2. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwestie dotyczące tego, kto może być słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wynikają z uregulowań określonych w: art. 3 pkt. 16 i 17; art. 15 oraz art. 16 ust. 5a i 6c pkt. 2 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. Osoby, realizujące kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych to osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia. W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2012 r. ta kwestia uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Słuchacz przed rozpoczęciem kursu musi dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia. Zgodnie z 4 pkt. 2 tegoż rozporządzenia obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 3

4 3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7), rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 0, poz. 532), rozporządzenie MENiS z dnia 18 października 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 215) rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r.,poz.204) rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r.,poz.262) rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012, poz. 1152) 4. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 4

5 5. INFORMACJA O KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKOMYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Wykonywanie zabiegów fryzjerskich należy do kwalifikacji właściwej dla zawodu fryzjer, który sprzedaje usługi fryzjerskie. Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, czyli wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Przed każdym zabiegiem fryzjer przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Fryzjer ustala też prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi fryzjerskich. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, co oznacza, że fryzjer obsługuje klienta bezpośrednio. Zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim. Do usług fryzjerskich należy również sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Osoba wykonująca zabiegi fryzjerskie informuje klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy, pomaga klientowi przy wyborze preparatów, dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny (m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych. Zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się są wykonywane precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. w związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów fryzjerskich, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że zawód jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim. 6. POWIĄZANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Z INNYMI ZAWODAMI Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu fryzjer wyodrębniona została kwalifikacja A.19., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie określone kodem PKZ(A.k). Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Fryzjer Technik usług fryzjerskich PKZ(A.k) Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 5

6 7. PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 4 ust. 2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 20 ust. 6. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W podstawie programowej kształcenia w kwalifikacji wykonywanie zabiegów fryzjerskich minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla celów kształcenia i wynosi: 520 godzin na realizację kwalifikacji A.19 ; 180 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia. Dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich przyjęto 700 godzin kształcenia zawodowego. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 20 ust. 4. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 6

7 Tabela. Plan nauczania dla kwalifikacji zawodowej A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Kurs kwalifikacyjny Liczba godzin w okresie nauczania Semestr I Semestr II Semestr III Tygodniowo Łącznie Modułowe kształcenie zawodowe 1. Dział 1. Podstawy fryzjerstwa Dział 2. Techniki fryzjerskie Dział 3. Język obcy we fryzjerstwie Dział 4. Działalność usługowa we fryzjerstwie Dział 5. Pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego *Do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodnie w ciągu jednego semestru. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 7

8 Tabela. Wykaz przedmiotów i jednostek przedmiotowych dla kwalifikacji zawodowej A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Dział 1. Podstawy fryzjerstwa (93 godziny) Nazwa jednostki modułowej Liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową Dział 1.1. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera 20 Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie 33 Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie 40 Dział 2. Techniki fryzjerskie (37 godzin) Dział 2.1. Pielęgnacja włosów 10 Dział 2.2. Ondulowanie włosów 9 Dział 2.3. Strzyżenie włosów 8 Dział 2.4. Zmiana koloru włosów 5 Dział 2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów 5 Dział 3. Język obcy we fryzjerstwie (30 godzin) Dział 4. Działalność usługowa we fryzjerstwie (20 godzin) Dział5. Pracownia technik fryzjerskich i stylizacji fryzur (520 godzin) Dział 3.1. Prowadzenie salonu fryzjerskiego w języku obcym 20 Dział 3.2. Porozumiewanie się z klientem salonu fryzjerskiego w języku obcym 10 Dział 4.1. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej fryzjera 10 Dział 4.2. Podejmowanie działalności gospodarczej, branża fryzjerska 10 Dział 5.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy 80 Dział 5.2. Ondulowanie włosów 123 Dział 5.3. Strzyżenie włosów 144 Dział 5.4. Zmiana koloru włosów 90 Dział 5.5. Układanie fryzur, przedłużanie i zagęszczanie włosów Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 8

9 8. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW WYODRĘBNIONYCH DLA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH DZIAŁ 1. Podstawy fryzjerstwa Dział 1.1. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera Dział Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie Dział 1.1 Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania BHP(1)1 opisać środowisko pracy fryzjera; BHP(1)2 rozróżnić zasady bezpiecznego projektowania salonu fryzjerskiego, zgodnie z ergonomią, bhp i p. poż. BHP(1)3 zdefiniować pojęcia związane z ochroną środowiska i ergonomią; BHP(4)1 rozpoznać zagrożenia w salonie fryzjerskim dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem usług fryzjerskich; BHP(4)2 opisać zagrożenia w salonie fryzjerskim dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BHP(5)1 wymienić szkodliwe czynniki występujące w salonie fryzjerskim; BHP(5)2 określić zagrożenia szkodliwymi czynnikami w salonie fryzjerskim; BHP(6)1 wymienić skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka w salonie fryzjerskim; BHP(6)2 rozróżnić rodzaje zagrożeń i uszkodzeń spowodowanych szkodliwymi czynnikami w salonie fryzjerskim; BHP(7)1 wymienić elementy stanowiska pracy fryzjera; BHP(7)2 zaplanować stanowisko pracy fryzjera zgodnie z zasadami ergonomii oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż; Stanowisko pracy fryzjera. Zagrożenia w salonie fryzjerskim. Ergonomia w salonie fryzjerskim. Ochrona środowiska w salonie fryzjerskim. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia. Uszkodzenia i urazy w salonie fryzjerskim. Środki ochrony indywidualnej. Zasady bhp w salonie fryzjerskim. Dezynfekcja. Sterylizacja. Pierwsza pomoc. Przepisy bhp i ppoż. Zasady bezpiecznego przechowywania preparatów. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 9

10 Dział 1.1 Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera BHP(8)1 opisać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania usług fryzjerskich; BHP(8)2 omówić zasady bezpiecznego używania i przechowywania preparatów fryzjerskich w salonie fryzjerskim; BHP(8)3 omówić zasady dezynfekcji i sterylizacji w salonie fryzjerskim; BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w salonie fryzjerskim; BHP(9)2 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w salonie fryzjerskim; BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w salonie fryzjerskim; BHP(10)2 ocenić stan poszkodowanego; BHP(10)3 opisać rodzaje urazów i zasad udzielania pierwszej pomocy w salonie fryzjerskim; KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej. Planowane zadania Wykonanie projektu salonu fryzjerskiego z uwzględnieniem przepisów BHP i ppoż. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy zaprojektować salon fryzjerski, następnie dokonać samooceny swojej pracy. Zespół otrzymuje przykładowe wymiary salonu fryzjerskiego dla których będzie projektował wyposażenie. Lider grupy rozdziela zadania.. Po zakończonej pracy indywidualnej zespół pod kierunkiem lidera wykonuje schemat salonu fryzjerskiego z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ. Wykonaną pracę należy zaprezentować uwzględniając przepisy BHP i PPOŻ i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki modułowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo-lekcyjnym. Środki dydaktyczne wspomagające realizację zajęć z zakresu Bezpieczeństwa i higieny w pracy fryzjera powinny się znajdować: katalogi z wyposażeniem salonu fryzjerskiego, zestawy aktów prawnych dotyczących projektowania salonu fryzjerskiego, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów czasopisma branżowe. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla 3-4 uczniów Urządzenia multimedialne. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo-lekcyjnym. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem, ćwiczeń przedmiotowych oraz metod podających objaśnienie i pogadanka Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone grupowe i indywidualnie. Do wykonania ćwiczeń zaleca się podział klasy na grupy od 2 do 8 osób. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 10

11 Dział 1.1 Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, wykonywanie zadania problemowego, w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki modułowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchaczy powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu jednostki przedmiotowej na podstawie wymagań przedstawionych na początku zajęć. Proponuje się, aby osiągnięcia słuchaczy oceniać w zakresie zaplanowanych uszczegółowionych celów kształcenia na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności, testów, Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie realizacji ćwiczeń. Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wyszukiwanie i przetwarzanie informacji pozyskanych z różnych źródeł, poprawność merytoryczną wykonanych ćwiczeń, pracę w zespole. Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej proponuje się zastosować test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. W końcowej ocenie jednostki przedmiotowej należy uwzględnić poziom wykonania ćwiczeń, wyniki testu. Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie. Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania PKZ(A.k)(1)1 określić techniki, narzędzia do wykonania szkiców i rysunków; PKZ(A.k)(1)2 narysować różnymi technikami i narzędziami; PKZ(A.k)(1)3 rozpoznać i narysować linie, kreski i ich połączenia; PKZ(A.k)(1)4 rozróżnić i narysować kształty twarzy; PKZ(A.k)(1)5 rozróżnić i narysować kształty fryzury; PKZ(A.k)(1)6 rozróżnić i narysować podstawowe profile twarzy; PKZ(A.k)(1) 7 zidentyfikować kolory; PKZ(A.k)(1)8 zastosować kolory w szkicach i rysunkach twarzy i fryzur; PKZ(A.k)(2)1 zdefiniować pojęcia proporcji i światłocienia; PKZ(A.k)(2)2 zastosować światłocień w rysunku fryzury; PKZ(A.k)(2)3 określić w rysunku plastycznym proporcje; Narzędzia do wykonywania rysunków. Techniki rysowania. Elementy rysunku. Kształty twarzy. Kształty fryzur. Profile twarzy. Kolory podstawowe, pochodne, komplementarne. Proporcje ciała i twarzy. Światłocień. Wyposażenie salonu fryzjerskiego. Projektowanie salonu fryzjerskiego. Sprzęt fryzjerski. Narzędzia, materiały, przybory, aparaty fryzjerskie. Programy komputerowe do doboru fryzur. Programy komputerowe do zarządzania salonem fryzjerskim. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 11

12 Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie. PKZ(A.k)(3)1 rozróżnić elementy budowy głowy i twarzy człowieka; PKZ(A.k)(3)2 narysować schemat głowy i twarzy człowieka dorosłego oraz dziecka; PKZ(A.k)(10)1 rozróżnić narzędzia i przybory fryzjerskie; PKZ(A.k)(10)2 rozpoznać odzież ochronną i materiały jednorazowe; PKZ(A.k)(10)3 rozróżnić aparaty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(10)4 określić zastosowanie sprzętu fryzjerskiego; PKZ(A.k)(10)5 wskazać cechy sprzętu i materiałów fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)1 określić otoczenie zawodowe fryzjera; PKZ(A.k)(12)2 rozpoznać materiały z jakich wykonane są sprzęty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)3 rozróżnić narzędzia, przybory, odzież ochronną, materiały jednorazowe oraz aparaty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)4 sprawdzić narzędzia, przybory, odzież ochronną, materiały jednorazowe oraz aparaty stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(12)5 dobrać wyposażenie do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji w salonie fryzjerskim; PKZ(A.k)(13)1 określić zastosowanie komputerów w salonie fryzjerskim; PKZ(A.k)(13)2 wykorzystać komputery w salonie fryzjerskim i zastosować programy komputerowe KPS(1)1. stosować zasady kultury osobistej; KPS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Planowane zadania Wykonanie rysunku fryzury dopasowanej do podanych przykładów kształtu twarzy. Na podstawie otrzymanej karty pracy należy narysować fryzurę dobraną do wylosowanego kształtu twarzy. Za pomocą losowania uczeń otrzymuje przykładowe kształty twarzy (np. trójkątna, kwadratowa, okrągła), dla których należy przygotować propozycję fryzury. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki przedmiotowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo - lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla słuchaczy. Czasopisma branżowe, katalogi, filmy szkoleniowe i prezentacje multimedialne. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch do czterech słuchaczy. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności pozyskania, planowania, analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania wiedzy z zakresu podstaw fryzjerstwa. Dział programowy Wstęp do fryzjerstwa wymaga stosowania problemowych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej oraz metody praktycznej- ćwiczenia przedmiotowe. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 12

13 Dział 1.2. Wstęp do fryzjerstwa, stylizacja i technologie fryzjerskie. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki modułowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmiotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 13

14 Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania PKZ(A.k)(4)1 wymienić i zidentyfikować typy i rodzaje włosów ludzkich; PKZ(A.k)(4)2 określić właściwości włosów ludzkich; PKZ(A.k)(5)1 scharakteryzować i zilustrować budowę i barwę włosów; PKZ(A.k)(5)2 opisać fizjologię włosów; PKZ(A.k)(5)3 opisać fazy wzrostu włosa; PKZ(A.k)(6)1 rozpoznać i opisać uszkodzenia włosów; PKZ(A.k)(7)1 rozpoznać i zilustrować budowę skóry; PKZ(A.k)(7)2 opisać cechy oraz funkcje skóry; PKZ(A.k)(8)1 rozróżnić zmiany chorobowe na skórze głowy; PKZ(A.k)(8)2 rozpoznać zmiany chorobowe skóry pasożytnicze, grzybicze, wirusowe i bakteryjne; PKZ(A.k)(9)1 wymienić, opisać związki organiczne i nieorganiczne stosowane w zabiegach fryzjerskich; PKZ(A.k)(11)1 rozpoznać i opisać formy preparatów stosowanych do wykonywania zabiegów fryzjerskich; PKZ(A.k)(11)2 określić zastosowanie preparatów fryzjerskich; KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej; Budowa włosów. Budowa skóry głowy. Rodzaje włosów ludzkich. Fazy wzrostu włosa. Zmiany chorobowe skóry głowy. Związki nieorganiczne i organiczne. Preparaty fryzjerskie. Sterylizacja i dezynfekcja w salonie fryzjerskim. KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; Planowane zadania Sprawdzenie właściwości fizycznych chemicznych i mechanicznych włosów. Za pomocą losowania uczniowie otrzymują przykładowe pasma włosów ludzkich Warunki realizacji kształcenia danej jednostki modułowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni analizy biologiczno-chemicznej w systemie klasowo - lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Modele anatomiczne: ciała, mięśni, włosów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, dostępem do Internetu, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry głowy i włosów; mikroskopy, urządzenia pomiarowe,zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności pozyskania, planowania, analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania wiedzy. Dział programowy Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń przedmiotowych, metody Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 14

15 Dział 1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie tekstu przewodniego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone grupowo jednolicie i zróżnicowanie. Na potrzeby ćwiczenia klasę można podzielić na grupy 2-3 osobowe. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, - wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki modułowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmiotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 15

16 Dział 2. Techniki fryzjerskie Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy Dział 2.2.Ondulowanie włosów Dział 2.3. Strzyżenie włosów Dział 2.4. Zmiana koloru włosów Dział 2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania A.19.1(1)1 rozpoznać różne stany włosów i skóry głowy; A.19.1(1)2 ocenić i zanalizować stan włosów na podstawie karty diagnozy; A.19.1(1)3 określić cechy charakterystyczne włosów z nieprawidłowościami; A.19.1(2)1 zdefiniować techniki pielęgnacji włosów; A.19.1(2)2 zdefiniować i określić zastosowanie technik, metod pielęgnacyjnych mycia włosów A.19.1(2)3 zinterpretować przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych; A.19.1(4)1 opisać mechanizm działania preparatu myjącego na włosy; A.19.1(4)2 opisać mechanizm mycia włosów; A.19.1(4)3 opisać działanie odżywek na włosy; A.19.1(4)4 określić działanie preparatu myjącego i preparatów pielęgnacyjnych; A.19.1(5)1 rozróżnić rodzaje preparatów do pielęgnacji; A.19.1(5)2 określić działanie składników preparatów pielęgnacyjnych; A.19.1(6)1 opisać metody mycia włosów i skóry głowy; A.19.1(6)2 opisać techniki masażu skóry głowy; KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej; KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej. Planowane zadania Mikrokamera. Karta diagnozy. Techniki i metody pielęgnacji włosów i skóry głowy. Techniki masażu skóry głowy. Metody mycia włosów. Mechanizm mycia włosów. Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. Składniki preparatów pielęgnacyjnych i myjących. Rodzaje preparatów myjących i pielęgnacyjnych. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 16

17 Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy Zaplanuj etapy mycia włosów i skóry głowy z uwzględnieniem ich pielęgnacji. Na podstawie otrzymanej karty diagnozy należy zaplanować etapy mycia włosów z uwzględnieniem sposobu ich pielęgnacji. Uczeń otrzymuje przykładowe zadanie uwzględniające rodzaj włosów, do których dopasowuje szampon, odżywkę i planuje etapy mycia. Wykonaną pracę należy zaprezentować w klasie. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki przedmiotowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Przykłady opisów środków do pielęgnacji włosów i skóry głowy, czasopisma branżowe, filmy szkoleniowe i prezentacje multimedialne o tematyce pielęgnacyjnej, urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Pielęgnacja włosów i skóry głowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadku, oraz z grupy metod praktycznych-metodę tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem i ćwiczeń przedmiotowych. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. Formy organizacyjne Zbiorowa i indywidualna. Klasę na potrzeby ćwiczeń można podzielić na zespoły od2 do 6 osób. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, - wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki przedmiotowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 17

18 Dział 2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Dział 2.2. Ondulowanie włosów Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: A.19.1(3)1 wymienić sprzęt fryzjerski do zabiegu ondulowania trwałego i nietrwałego; A.19.2(9)1 określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulowania prostowania chemicznego; A.19.2(9)2 określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu prostowania termicznego; A.19.2(9)3 rozpoznać uszkodzenia skóry głowy przed ondulowaniem; A.19.2(9)4 określić sposób przeprowadzenia próby uczuleniowej do ondulowania chemicznego; A.19.2(10)1 zaplanować zabieg ondulowania i prostowania chemicznego włosów; A.19.2(11)1 rozpoznać techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów; A.19.2(11)2 uzasadnić dobór techniki ondulowania i prostowania do rodzaju włosów; A.19.2(12)1 sklasyfikować rodzaje włosów do ondulowania i prostowania; A.19.2(12)2 określić sposoby doboru preparatu ondulującego i prostującego do rodzaju włosów; A.19.2(14)1 rozpoznać błędy popełnione podczas ondulowania chemicznego i wodnego włosów; A.19.2(14)3 dobrać sposoby korygowania błędów popełnionych podczas ondulowania chemicznego i wodnego A.19.2(15)1 dobrać preparaty do włosów po zabiegach ondulowania i prostowania chemicznego; KPS(3)1 analizować rezultaty działań zawodowych. Uwagi Treści nauczania Indywidualne cechy urody klienta. Kształty twarzy. Budowa głowy. Nieprawidłowości porostu włosów. Deformacje głowy klienta. Sekcje i separacje. Sprzęt fryzjerski do zabiegu ondulacji nietrwałej. Sprzęt fryzjerski do zabiegu ondulacji trwałej. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji nietrwałej. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji chemicznej. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu prostowania. Próba uczuleniowa do ondulowania. Proces ondulacji nietrwałej. Proces ondulacji trwałej. Proces prostowania włosów. Preparaty do ondulacji nietrwałej: skład chemiczny, klasyfikacja, dobór. Preparaty do ondulacji trwałej: skład chemiczny, klasyfikacja, dobór. Błędy i ich korygowanie w ondulacji nietrwałej. Błędy i ich korygowanie w ondulacji trwałej. Błędy i ich korygowanie w prostowaniu włosów. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 18

19 Dział 2.2. Ondulowanie włosów KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań zawodowych. Planowane zadania Planowanie etapów ondulowania włosów techniką fenową. Na podstawie otrzymanej fotografii fryzury, należy zaplanować etapy ondulacji fenowej z uwzględnieniem podziału sekcyjnego i separacyjnego. Zadaniem ucznia jest wykonanie opisu etapów ondulacji wodnej fenowej oraz podziału włosów na sekcje i separacje przy użyciu główki treningowej. Uczeń otrzymuje przykładowe zadanie uwzględniające kształt fryzury, do której dopasowuje ondulację fenową. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki realizacji kształcenia danej jednostki modułowej oraz środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej w systemie klasowo lekcyjnym. Środki dydaktyczne :Przykłady opisów środków do pielęgnacji włosów i skóry głowy, czasopisma branżowe, filmy szkoleniowe i prezentacje multimedialne o tematyce pielęgnacyjnej, urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Pielęgnacja włosów i skóry głowy wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod tekstu przewodniego, ćwiczeń przedmiotowych oraz metody problemowej- metody przypadków. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. Formy organizacyjne Zbiorowa i indywidualna. Klasę na potrzeby ćwiczeń można podzielić na zespoły od2 do 6 osób. Formy indywidualizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem słuchacza mającego trudności w nauce oraz słuchacza zdolnego zwiększenie ilości czasu na wykonanie powierzonego zadania, podział zadania na kilka etapów, częstsza kontrola i nadzór nad wykonywanym zadaniem, tworzenie grup ze słuchaczem zdolnym, indywidualizacja pracy podczas zajęć uwzględniająca mocne strony słuchacza, zadawać prace oparte na zainteresowaniach słuchaczy, poprzez pozytywne motywowanie zachęcać słuchaczy do pracy i wysiłku, zwiększenie stopnia trudności zadania, wykonywanie zadania problemowego w którym słuchacz sam dobiera metody i środki do wykonania zadania. Sposób i forma zaliczenia danej jednostki przedmiotowej Sprawdzanie i ocena postępów słuchacza powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji jednostki modułowej, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Ocena powinna obejmować: diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności słuchaczy pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów słuchaczy w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy po zrealizowaniu programu. W trakcie realizacji programu jednostki proponuje się oceniać osiągnięcia słuchaczy na podstawie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, np. testów obserwacji czynności słuchaczy podczas wykonywania ćwiczeń. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 19

20 Dział 2.2. Ondulowanie włosów Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na: czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu, merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń, poprawność wnioskowania. Na zakończenie realizacji programu jednostki przedmiotowej proponuje się zastosowanie testu pisemnego z zadaniami. W końcowej ocenie osiągnięć słuchacza należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń. Dział 2.3. Strzyżenie włosów Uszczegółowione cele kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uwagi Treści nauczania A.19.2(1)1 rozpoznać indywidualne cechy urody klienta do strzyżenia; A.19.2(1)2 rozpoznać kształty twarzy klienta do strzyżenia; A.19.2(1)3 określić budowę głowy klienta do strzyżenia; A.19.2(1)4 rozpoznać nieprawidłowości porostu włosów do strzyżenia; A.19.2(1)5 rozpoznać deformacje głowy klienta do strzyżenia; A.19.2(3)1 zidentyfikować techniki, metody, sposoby strzyżenia, A.19.2(3)2 określić zasady doboru techniki, sposobu i metod strzyżenia do rodzaju włosów; A.19.2(4)1 dobrać narzędzia do sposobów,technik, rodzaju strzyżenia; A.19.2(5)1 rozpoznać i dobrać układy sekcji i separacji do strzyżenia włosów; A.19.2(6)1 wymienić i określić etapy strzyżenia; A.19.2(7)1 rozróżnić i opisać strzyżenia damskie, męskie, dziecięce; A.19.2(7)2 określić długość włosów w poszczególnych rodzajach strzyżeń; A.19.2(7)3 rozpoznać formy strzyżeń; Indywidualne cechy urody klienta. Kształty twarzy. Budowa głowy. Nieprawidłowości porostu włosów. Deformacje głowy klientki. Sekcje i separacje. Sprzęt fryzjerski do strzyżenia. Metody strzyżenia. Sposoby strzyżenia. Techniki strzyżenia. Formy strzyżeń. Proces strzyżenia włosów. Formy zarostu. Proces strzyżenia zarostu. Błędy strzyżenia i ich korygowanie. Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich właściwej dla zawodu fryzjer, , 20

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR.

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR. PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: A.9 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH W OBRĘBIE ZAWODÓW: FRYZJER 540 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 5405 Przedmiot nauczania PFR TFR Podstawy

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: 514101 Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA przedmiotów zawodowych realizowanych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany zgodnie z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu fryzjer (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/ ) zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu fryzjer (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/ ) zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu fryzjer 514101 (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/2012-15) zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu fryzjer 71410 Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: SEMESTR III- CZAS TRAWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE W wyniku

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie FRYZJER Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH, 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER O STRUKTURZE MODUŁOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TYP SZKOŁY: ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA Doskonalenie podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ` Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH, 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Anna Dudek-Janiszewska 1 Kariera zawodowa to obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA. Technik usług fryzjerskich A6 Pracownia fryzjerska

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA. Technik usług fryzjerskich A6 Pracownia fryzjerska WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Technik usług fryzjerskich 514105.A6 racownia fryzjerska Opracował: Daniel rokopik Aneta Sakowska Bernadeta Wyroba Rzeszów 2015 oziomy nauczania dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie. Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie. Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta 5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TY SZKOŁY: TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

I. Repetytorium. Kwalifikacja A

I. Repetytorium. Kwalifikacja A 3 Spis Treści Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.. 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich / fryzjer... 15 I. Repetytorium.

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod zawodu 514105 Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Zawód: Technik usług fryzjerskich Z1. HIGIENA Opracowała: mgr Elżbieta itera Dokument zawiera informacje w trzech obszarach: 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 2. FORMY I

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie jest placówką oświatową,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH 514105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Fryzjer 514101 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zadania nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

Wybrane zadania nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach Wybrane zadania nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach Zagadnienia Projektowanie założeń metodycznych do efektów kształcenia określonych w programie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: FRYZJER symbol cyfrowy 514[01] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.23. projektowanie fryzur 1.1. Wykonywanie projektów fryzur

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wojciech Szczepański Marek Nowicki Piotr Cymanowski

Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wojciech Szczepański Marek Nowicki Piotr Cymanowski Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wojciech Szczepański Marek Nowicki Piotr Cymanowski CEL WARSZTATÓW 1. Zadania organizatora kursu. 2. Grupy efektów kształcenia przypisane kwalifikacji. 3. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - uregulowania prawne Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO. wraz z poradami kosmetycznymi. Plan wynikowy

Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO. wraz z poradami kosmetycznymi. Plan wynikowy Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO wraz z poradami kosmetycznymi Plan wynikowy 1 2 Nr lekcji Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu technologia fryzjerstwa na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r.

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r. H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia ul. Duża 8 25-304 Kielce nazwa szkolenia Fryzjer Data i miejsce 04 lipca 07 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało FRYZJER 51[1] ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Do egzaminu zgłoszonych zostało: 5 Przystąpiło łącznie: 5 51[1] DYPLOM ZASIĘG ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: 111/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu WIZAŻYSTKA Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514108 Zawód pozaszkolny

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** FRYZJER 514101 -CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE. Chrzanów, 7 grudnia 2016 r.

ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE. Chrzanów, 7 grudnia 2016 r. ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Chrzanów, 7 grudnia 2016 r. Możliwości kształcenia zawodowego TAK JEST Gimnazjum dla dorosłych LO dla dorosłych do drugiej klasy Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02]

I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02] I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2090 Przystąpiło łącznie: 1842 przystąpiło: 1839 przystąpiło: 1830 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1672 (90,9%) zdało: 1478

Bardziej szczegółowo

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer 2.1. Fryzjer 514[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 952 Przystąpiło łącznie: 742 686 630 ETAP PISEMNY 669 (97,5%) ETAP PRAKTYCZNY 576 (91,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 557

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fryzjer 514101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług kosmetycznych 514207 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W CZĘSTOCHOWIE ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 26 listopada 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo