PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 1

2 absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wiedza i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, których uczący się nabywa w procesie kształcenia zawodowego, są opisane, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji w języku efektów kształcenia, które obejmują: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, (KPS - kompetencje personalne i społeczne, BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, JOZ - język obcy ukierunkowany zawodowo) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.k) oraz PKZ(A.n), efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach - (A19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie, zmiana koloru włosów oraz A.23 projektowanie fryzur: wykonywanie projektów fryzur). Kształcenie zawodowe w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach. Zawód fryzjer został przyporządkowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności w obszarze administracyjno usługowy (A) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 3) wykonywania strzyżenia włosów; 4) wykonywania stylizacji fryzur; 2

3 Przedmioty zawodowe obowiązujące na kursach kwalifikacyjnych Rok Rok I II I II Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie kształcenia Razem godziny w okresie kształcenia 1. Stylizacja 3 116/ Chemia fryzjerska 1 40/38 3. Higiena i bezpieczeństwo pracy fryzjera 1 48/38 4. Zarządzanie salonem fryzjerskim 1 28/38 5. Techniki fryzjerskie 6 200/ Język obcy zawodowy 1 34/38 7. Pracownia wykonania i stylizacji fryzur /570 Razem godzin /1064 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownię fryzjerską, wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie, obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektów fryzur; bieliznę fryzjerską: zabiegową, i ochronną; 3

4 2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego; 3) pracownię projektowania i estetyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, oprogramowanie do projektowania graficznego i doboru fryzur; środki dydaktyczne z zakresu: kreślarstwa, nauki o konstrukcjach, kształtach i kolorach oraz nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz zakładach lub salonach fryzjerskich. UWAGI O REALIZACJI Program nauczania przedmiotów zawodowych podzielony został na sześć przedmiotów - działów tematycznych, zawierających podstawowe treści nauczania, czyli oczekiwane nie później niż na koniec etapu edukacyjnego efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik usług fryzjerskich oraz ogólne kompetencje personalno-społeczne. Obowiązujący zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisano w formie oczekiwanych efektów kształcenia. W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie aktywizujących i problemowych metod nauczania, jak również częste stosowanie ćwiczeń oraz wdrażanie do pracy samokształceniowej. Ćwiczenia wykonywane powinny być podczas zajęć zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania systematycznie, na podstawie obowiązujących kryteriów oceniania, przedstawionych na początku wprowadzania zajęć. Kontrola poziomu opanowania wiedzy i umiejętności oczekiwanych efektów kształcenia może odbywać się w formie sprawdzianów pisemnych, ustnych, testów, obserwacji zadań i ćwiczeń indywidualnych oraz zespołowych. Oceniając osiągnięcia słuchaczy należy zwracać uwagę na : posługiwanie się podstawowymi pojęciami dotyczącymi działalności usługowej, interpretację podstawowych aktów prawnych dot. praw obowiązujących, merytoryczną jakość wypowiedzi ustnej lub pisemnej, operowanie wiedzą, posługiwanie się terminologią zawodową, analizowanie i wnioskowanie planowanie działań zapewniających rentowność firmy. 4

5 Przedmiot: TECHNKI FRYZJERSKIE (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Umiejętność 1. 1 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 2. 4 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 3. 5 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 6 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 4. 7 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 5. 9 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2. 2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 3. 3 przewiduje skutki podejmowanych działań 4. 4 jest otwarty na zmiany 5. 5 potrafi radzić sobie ze stresem 6. 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 7. 7 przestrzega tajemnicy zawodowej 8. 8 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania współpracuje w zespole (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 1. 1 planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 2. 2 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 3. 3 kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 4. 4 ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 5. 6 komunikuje się ze współpracownikami 5

6 PKZ(A.k). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1. 4 rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości 2. 5 charakteryzuje budowę i fizjologię włosów 3. 6 rozpoznaje uszkodzenia włosów 4. 7 charakteryzuje budowę i funkcje skóry 5. 8 rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy 6. 9 charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich określa wyposażenie salonu fryzjerskiego stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań PKZ(A.n). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich 1. 4 charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie 2. 5 posługuje się dokumentacją techniczną 3. 6 sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług 4. 7 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 1. 1 ocenia stan włosów i skóry głowy 2. 2 dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy 3. 3 organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego 4. 4 określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy 5. 5 dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy 6. 6 wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik 7. 7 wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy 8. 8 udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów 6

7 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 1. 1 określa indywidualne cechy urody klienta 2. 2 przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem 3. 3 dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów 4. 4 dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia 5. 5 przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury 6. 6 ustala etapy strzyżenia 7. 7 wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych 8. 8 wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta 9. 9 określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich wykonuje fryzury okolicznościowe określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów 3. Zmiana koloru włosów 1. 1 określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 2. 2 określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów; 3. 3 dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów 4. 4 dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta 5. 5 dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 6. 6 sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów 7. 7 wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów 8. 8 wykonuje korektę koloru 7

8 A.23. Projektowanie fryzur 1. Wykonywanie projektów fryzur 1. 1 dokonuje analizy wyglądu klienta 2. 2 prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem 3. 3 udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury 4. 4 projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze 5. 5 dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy 6. 7 stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur 7. 8 projektuje różne rodzaje fryzur 8. 9 dobiera dodatki fryzjerskie 2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 1. 2 wykonuje rysunki instruktażowe fryzur 2. 4 dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych 3. 6 prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych 4. 7 sporządza portfolio projektów fryzur 8

9 Przedmiot: HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO W PRACY FRYZJERA (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Umiejętność 1. 1 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 2. 3 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3. 4 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 4. 5 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 5. 6 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 6. 7 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 7. 8 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2. 3 przewiduje skutki podejmowanych działań 3. 4 jest otwarty na zmiany 4. 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 5. 7 przestrzega tajemnicy zawodowej 6. 8 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania PKZ(A.k). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1. 4 rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości 2. 5 charakteryzuje budowę i fizjologię włosów 3. 6 rozpoznaje uszkodzenia włosów 4. 7 charakteryzuje budowę i funkcje skóry 5. 8 rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy 9

10 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 1. 1 ocenia stan włosów i skóry głowy 2. 2 określa metody i techniki dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy 3. 4 określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy 3. 8 udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie dobiera preparaty fryzjerskie do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich 3. Zmiana koloru włosów 1. 2 określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów Przedmiot: CHEMIA FRYZJERSKA (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Umiejętność rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 4. 5 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 5. 6 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 6. 7 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 7. 8 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 8. 9 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 10

11 (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2. 2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 3. 3 przewiduje skutki podejmowanych działań 4. 4 jest otwarty na zmiany 5. 5 potrafi radzić sobie ze stresem 6. 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 7. 7 przestrzega tajemnicy zawodowej 8. 8 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 9. 9 potrafi negocjować warunki porozumień współpracuje w zespole PKZ(A.k). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1. 4 rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości 2. 5 charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich 3. 6 rozpoznaje uszkodzenia włosów 4. 7 charakteryzuje budowę i fizjologię włosów 5. 8 rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy 6. 9 charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań PKZ(A.n). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich 1. 7 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 1. 9 określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów 11

12 3. 12 dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich 3. Zmiana koloru włosów 1. 2 określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów; 2. 3 dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów 3. 6 sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 1. 1 planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 2. 2 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 3. 3 kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 4. 4 ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 5. 5 wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 6. 6 komunikuje się ze współpracownikami Przedmiot: ZARZĄDZANIE SALONEM FRYZJERSKIM (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. 1 stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej 2. 2 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego 3. 3 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 4. 4 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi 5. 5 analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży 6. 6 inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży 7. 7 przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej 8. 8 prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 12

13 9. 9 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Umiejętność 1. 1 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 2. 3 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3. 4 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 4. 5 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 5. 6 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 6. 7 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 7. 8 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2. 2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 3. 3 przewiduje skutki podejmowanych działań 4. 4 jest otwarty na zmiany 5. 5 potrafi radzić sobie ze stresem 6. 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 7. 7 przestrzega tajemnicy zawodowej 8. 8 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 9. 9 potrafi negocjować warunki porozumień współpracuje w zespole 13

14 (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 1. 1 planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 2. 2 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 3. 3 kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 4. 4 ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 5. 5 wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 6. 6 komunikuje się ze współpracownikami A.23 Projektowanie fryzur 2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 1. 8 planuje działania marketingowe Przedmiot: PRACOWNIA WYKONYWANIA I STYLIZACJI FRYZUR (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Umiejętność rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 14

15 (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2. 2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 3. 3 przewiduje skutki podejmowanych działań 4. 4 jest otwarty na zmiany 5. 5 potrafi radzić sobie ze stresem 6. 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 7. 7 przestrzega tajemnicy zawodowej 8. 8 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 9. 9 potrafi negocjować warunki porozumień współpracuje w zespole PKZ(A.k). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1. 3 rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych 2. 4 rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości 3. 5 charakteryzuje budowę i fizjologię włosów 4. 6 rozpoznaje uszkodzenia włosów 5. 8 rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy 6. 9 charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich określa wyposażenie salonu fryzjerskiego stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań PKZ(A.n). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich 1. 4 charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie 2. 5 posługuje się dokumentacją techniczną 3. 6 sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług 4. 7 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 1. 1 ocenia stan włosów i skóry głowy 2. 2 dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy 15

16 3. 3 organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego 4. 4 określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy 5. 5 dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy 6. 6 wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik 7. 7 wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy 8. 8 udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 1. 1 określa indywidualne cechy urody klienta 2. 2 przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem 3. 3 dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów 4. 4 dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia 5. 5 przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury 6. 6 ustala etapy strzyżenia 7. 7 wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych 8. 8 wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta 9. 9 określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich wykonuje fryzury okolicznościowe określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów 3. Zmiana koloru włosów 1. 1 określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 2. 2 określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów; 3. 3 dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów 4. 4 dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta 5. 5 dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 6. 6 sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów 7. 7 wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów 8. 8 wykonuje korektę koloru 16

17 A.23. Projektowanie fryzur 1. Wykonywanie projektów fryzur 1. 1 dokonuje analizy wyglądu klienta 2. 2 prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem 3. 3 udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury 4. 4 projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze 5. 5 dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy 6. 7 stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur 7. 9 dobiera dodatki fryzjerskie 2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 1. 2 wykonuje rysunki instruktażowe fryzur 2. 4 dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych 3. 6 prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych 4. 7 sporządza portfolio projektów fryzur (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 1. 1 planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 2. 2 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 3. 3 kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 4. 4 ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 5. 5 wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 6. 6 komunikuje się ze współpracownikami 17

18 Przedmiot: STYLIZACJA (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 2. 4 jest otwarty na zmiany 3. 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 4. 7 przestrzega tajemnicy zawodowej współpracuje w zespole A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 1. 1 określa indywidualne cechy urody klienta 2. 2 przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem 3. 5 przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury 3. Zmiana koloru włosów 1. 1 określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 2. 4 dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta 3. 5 dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 4. 8 wykonuje korektę koloru (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 1. 1 planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 2. 2 dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 3. 3 kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 4. 4 ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 5. 5 wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 5. 6 komunikuje się ze współpracownikami 18

19 PKZ(A.k). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1. 1 sporządza szkice i rysunki fryzur 2. 2 sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia 3. 3 rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań PKZ(A.n). stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich 1. 1 charakteryzuje style fryzur minionych epok 2. 2 charakteryzuje współczesne style i rodzaje fryzur 3. 3 przestrzega zasad projektowania fryzur 4. 4 charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie 5. 5 posługuje się dokumentacją techniczną 6. 6 sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług 7. 7 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań ]A.23. Projektowanie fryzur 1. Wykonywanie projektów fryzur 1. 1 dokonuje analizy wyglądu klienta 2. 4 projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze 3. 5 dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy 4. 6 szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia 5. 7 stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur 6. 8 projektuje różne rodzaje fryzur 7. 9 dobiera dodatki fryzjerskie 2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 1. 1 wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania 2. 2 wykonuje rysunki instruktażowe fryzur 3. 3 przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów 4. 4 dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych 5. 5 projektuje fryzury damskie i męskie 6. 6 prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych 19

20 Przedmiot: JĘZYK OBCY ZAWODOWY (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 1. 1 posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych 2. 2 interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka 3. 3 analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 4. 4 formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy 5. 5 korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 1. 1 przestrzega zasad kultury i etyki 2. 2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 3. 5 potrafi radzić sobie ze stresem 4. 6 analizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 5. 9 potrafi negocjować warunki porozumień współpracuje w zespole 20

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Fryzjer

Fryzjer AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514101 Fryzjer 514105 Technik usług fryzjerskich PKZ(AU.k) FRYZJER 514101 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fryzjer

Fryzjer AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514101 Fryzjer 514105 Technik usług fryzjerskich PKZ(AU.k) AU.26. Projektowanie fryzur 514105 Technik usług fryzjerskich OMZ PKZ(AU.k) PKZ(AU.n) TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA przedmiotów zawodowych realizowanych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany zgodnie z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ASYSTENT FRYZJERA - 932919 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

semestr IV semestr II semestr III

semestr IV semestr II semestr III Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik administracji; symbol 334306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie robót zduńskich

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania // Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II ,5 592

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II ,5 592 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Murarz - tynkarz

Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Murarz - tynkarz Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie Murarz - tynkarz 711204 Nr programu: 711204/5207 /SZ,LZ,SP/MEN1997.05.12 / ZSiPKZ/2012 przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż ; symbol 811102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy OMZ PKZ(MS.d) TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Monter nawierzchni kolejowej; symbol 711603 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH 834209 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie FRYZJER Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo