KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 8 / 11 w dniu 16 czerwca 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 8 / 11 w dniu 16 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 8 / 11 w dniu 16 czerwca 2011 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz zakończyło o godz Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur według zaplanowanego porządku obrad. Porządek obrad: 1.Spotkanie z dyrektorami wojewódzkich placówek oświatowych funkcjonowanie jednostek. 2.Kształcenie zawodowe w województwie opolskim w kontekście reformy kształcenia zawodowego. 3.Sprawy róŝne. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich jednostek oświatowych, którzy przedstawili funkcjonowanie jednostek, zrealizowane oraz planowane w jednostkach inwestycje, sytuację finansową oraz osiągnięcia i problemy związane z ich działalnością. Ewa Tarnawska Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Regionalne Centrum powstało na podbudowie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obiekty Centrum w ostatnich latach przeszły gruntowny remont, zostały teŝ rozbudowane. Kształcimy w czterech kierunkach tj. języki angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Naukę prowadzimy w systemie dziennym i zaocznym ( studia płatne). W ramach Centrum działa takŝe Liceum Językowe, prowadzimy po jednym oddziale nauczania w języku angielskim i w niemieckim. Od 2004 roku wraz z WOM-em i WODIP-em zrealizowaliśmy wiele edukacyjnych projektów unijnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyŝszym kolegia w obecnym kształcie będą funkcjonowały do roku 2015, czyli w roku przyszłym robimy ostatni nabór. Potem kolegia zostaną przekazane uczelniom wyŝszym. W naszym przypadku problemem jest Liceum, co będzie w nowej strukturze z pracownikami, bo o studentów się nie martwimy, oni na tej zmianie tylko zyskają. Jolanta Horbowy Buska Zespół Szkół Specjalnych jesteśmy specyficzna jednostką, jedyna w województwie, działamy na terenie trzech opolskich szpitali tj. Wojewódzkiego Centrum Medycznego, Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, naukę prowadzimy na siedmiu oddziałach szpitalnych. Nauczamy dzieci od wieku przedszkolnego do ponadgimnazjalnego. Prowadzimy dziesięć oddziałów szkolnych, trzy oddziały przedszkolne, cztery pozalekcyjne. Systemem nauczania obejmujemy kilka tysięcy dzieci rocznie. Naszą kadrę nauczycielską stanowi 21 nauczycieli o najwyŝszych kwalifikacjach, gdyŝ wymagana jest od nich najwyŝsza fachowość oraz co bardzo istotne oprócz nauczania to wspomaganie procesu leczenia. Dzieciom zapewniamy ciągłość nauczanie podczas leczenia, opiekę pedagogiczną, oceny wysyłamy do szkół macierzystych. Problemem Zespołu są trudne warunki lokalowe, szpitale nie mają wolnych powierzchni i bardzo duŝa rotacja dzieci. Elwira Betka Zespół Szkól w Brzegu w szkole mamy 195 słuchaczy na 11 kierunkach. W bieŝącym roku 95 uczniów przystąpiło do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom ( 98 %) zdawalności egzaminów. Problemem

2 jest rezygnacja z nauczania zaraz po rozpoczęciu roku, są to ludzie dorośli, często juŝ z rodzinami i z powodów często osobistych i materialnych rezygnują ze szkoły. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną, zajęcia praktyczne realizujemy poza szkołą, w tym roku chcemy uruchomić kształcenie modułowe. Mamy bardzo dobre przygotowaną kadrę pedagogiczną, jednak mankamentem jest to, Ŝe z 25 zatrudnionych osób tylko dwie są zatrudnione na całym etacie, reszta to osoby dochodzące. Szkoła mieści się w pięknym zabytkowym budynku, mamy piękne sale wykładowe, jednak pilnego remontu wymaga elewacja. Jadwiga Wiśniewska Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku Zespól obejmuje szkołę policealną oraz liceum profilowane, uczymy zawodów medycznych. Coraz trudniejsze są nabory młodzieŝy do szkoły policealnej. Prowadzimy trzy kierunki innowacyjne, dające korzyści ekonomiczne ( 1000 godzin oszczędności), poniewaŝ część przedmiotów jest nauczana wspólnie dla kilku kierunków. Łączymy nauczanie dla 10 specjalności, osobne są tylko zajęcia specyficzne dla danej specjalności, jest to jedyna szansa na utrzymanie zawodów unikalnych np. technik ortopeda. Prowadzimy kształcenie modułowe, na razie w jednym tylko zawodzie. Dramatem dla nas jest to, Ŝe przyjmujemy 38 uczniów słuchaczy, z których jedynie 10 kończy naukę. MłodzieŜ ma lat i podlega wszystkim przepisom obowiązującym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, nie mają praw studenckich. Brakuje systemu stypendialnego, jedyne stypendia to za wyniki w nauce ok. 180 zł raz na kwartał. Nasi słuchacze nie mogą nigdy spełnić kryteriów do stypendium Marszałka ( dla studentów policealnych nie ma olimpiad i konkursów ), nie mają ulg na przejazdy, często po prostu znajdują pracę i odchodzą. Dysponujemy bardzo dobrą kadrą nauczycielską, mamy bardzo dobre warunki lokalowe. Z problemami systemowymi sobie nie poradzimy. Subwencja oświatowa na zawody medyczne jest większa, natomiast na zawody paramedyczne jest niewystarczająca. Skłaniamy się w kierunku nauczania zaocznego i wieczorowego, aby nasi słuchacze mogli pogodzić naukę z pracą zawodową. Mirosława Szamatowicz Zespół Szkół w Kędzierzynie- Koźlu jesteśmy szkołą małą, nauczamy dwóch zawodów technik farmacji i technik masaŝysta, w szkole policealnej zawód opiekun społeczny. Mamy bardzo duŝą zdawalność oraz bardzo dobre wyniki nauczania. Szkoła prowadzi działalność wychowawczą, uczestniczymy w Ŝyciu środowiska lokalnego. Szkoła ma dobre warunki lokalowe, nie potrzebujemy inwestycji i remontów. Największym problemem jest pozyskanie uczniów i słuchaczy. Dagmara Kawoń Noga Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu w 2011 roku Biblioteka obchodzi Jubileusz 60 - lecia, z tej okazji chcemy wydać kilka publikacji. W skład Biblioteki wchodzi 11 filii, nad którymi sprawujemy nadzór. Dalej planujemy wydawanie miesięcznika STRONY, od 2005 roku prowadzimy zajęcia dla maturzystów, wdroŝyliśmy system ALEF. Biblioteka w Opolu dysponuje 200 tyś woluminów. Problemy Biblioteki to problem lokalowy filii w Głubczycach, ostatnio pojawiła się propozycja przeniesienia siedziby do obiektów Ratusza, o 400 % podniesiono nam czynsz za lokal w Strzelcach Opolskich, w Kędzierzynie Koźlu zbiory z piwnic zostały przeniesione na górę z powodu zalania piwnic, natomiast piwnice w Opolu atakuje grzyb i są zagroŝone zgromadzone tam zbiory. Zbigniew Babski - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu Ośrodek ma blisko 70 letnią tradycję, mamy ofertę adresowaną do nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz kadry kierowniczej. Dysponujemy nowoczesną bazą, mamy bardzo dobrze wyposaŝone sale, działalności prowadzimy Opolu na ul. Duboisa i mamy Ośrodek konferencyjny w Niwkach. Nie moŝemy prowadzić szkoleń dla nauczycieli akademickich, gdyŝ nauczyciel akademicki nie jest nauczycielem w rozumieniu ustawy, takŝe nie moŝemy szkolić pod względem pedagogicznym nauczycieli zawodu. Prowadzimy współpracę z podobnymi ośrodkami za granicą, współpracujemy ściśle z Nadrenią Palatynatem, realizujemy program nauczania

3 językowego Niwki, realizujemy Program Regionalny - Centrum Doradztwa Metodycznego, realizujemy projekty z funduszy unijnych. Stanisław RoŜniatowski Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu Ośrodek działa od wielu lat, w 2009 roku został rozbudowany w ramach RPO, uzyskaliśmy dodatkowa powierzchnię, siedem nowych pracowni, dziesięć pokoi gościnnych, musimy te pomieszczenia teraz doposaŝyć, konieczne będzie takŝe zatrudnienie dodatkowych osób. Problemem będą wysokie koszty utrzymania obiektu ( ok. 25 tyś miesięcznie) W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 142 formy szkoleniowe, w których wzięło udział 3, 588 uczestników. Uczestniczymy w wielu projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Krzysztof Grzęda Zespół Szkół w Branicach w zastępstwie Dyrektora, który nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu w skład Zespołu wchodzi Medyczne Studium Zawodowe, które kształci w zawodzie terapeuty zajęciowego i Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej. Obecnie w Zespole kształci się 146 uczniów i słuchaczy. Szkoła znajduje się na terenie szpitala, ściśle z nim współpracuje, realizuje kursy i projekty ze środków Unii Europejskiej. Waldemar Zadka problemy finansowe dotknęły takŝe placówki oświatowe, choć subwencja jest wyŝsza od subwencji roku ubiegłego, top jednak nie wystarcza środków na inwestycje, które w wielu placówkach są niezbędne. J.Trzepizur pytanie do S.RoŜniatowskiego czy przed podjęciem decyzji o rozbudowie Ośrodka opracowany był plan docelowy, określone zamierzenia. Teraz mamy nowy obiekt, potrzebne spore środki na jego doposaŝenie i znaczące środki na jego utrzymanie. System szkolnictwa zawodowego w Nadrenii Palatynacie działa inaczej, mieliśmy okazje to zobaczyć podczas wizyty Komisji. G.Sawicki czy są środki na wsparcie szkolnictwa zawodowego, wiem, Ŝe są, ale jednostki po te środki nie sięgają. W.Zadka WODIP według wypracowanej koncepcji ma pełnić funkcję ośrodka kształcenia zawodowego, ma być wsparciem dla wszystkich grup społecznych, ta placówka ma zapewnić nowoczesność, ma być liderem we wprowadzaniu projektów. W RPO środki były skierowane na wsparcie szkolnictwa zawodowego. Kształcenie zawodowe w województwie opolskim w kontekście reformy kształcenia zawodowego. W.Zadka przedstawił informację dot. kształcenia zawodowego / informacja w załączeniu /. A.Namysło u nas organizacja systemu oświaty ma określony podział, gminy odpowiadają za szkoły podstawowe i gimnazja, powiaty za licea i szkoły policealne, czy my prowadząc określone szkoły nie dublujemy nauczania policealnego, które naleŝy do kompetencji powiatów. Oprócz placówek prowadzących nauczanie zarządzamy WOM-em i WODIP-em. Jak to się stało, Ŝe samorząd województwa prowadzi tylko szkoły medyczne, gdzie szkolenie w zawodach dekarz, stolarz? My na poziomie województwa powinniśmy stworzyć system kształcenia zawodowego ( klastry), byłbym zwolennikiem takiego wniosku, aby samorząd województwa pomyślał o utworzeniu Centrum Kształcenia Zawodowego, którego zadaniem byłaby koordynacja działań dot. kształcenia w zawodach technicznych. H.Kołodziej jak przy łączeniu RCJO z uczelnią będzie rozwiązana sprawa Liceum Dwujęzycznego, co z projektem E-Opolska szkoła, czy programy zostały sprawdzone, bo administratorzy sieci zgłaszali problemy. G.Sawicki dyskutowaliśmy o celowości powołania Liceum dwujęzycznego, załoŝenia były wygórowane, ta szkoła miała mieć elitarny charakter, miała być międzynarodowa matura, chyba te załoŝenia nie zostały zrealizowane

4 W.Zadka w 1998 roku w myśl ustawy o samorządzie województwa szkoły medyczne zostały przekazane województwo, powiaty nie prowadzą nauczania w zawodach medycznych, więc nie ma tu Ŝadnego dublowania. Zadania powiatu to kształcenie techniczne, np. Technikum Leśne, Technikum śeglugi Śródlądowej przekazano powiatom B.Kamińska Zarząd Województwa jest po trzecim etapie negocjacji z uczelniami w sprawie przekazania RCJO. W maju odbyły się spotkania Departamentu w Ministerstwie Edukacji, gdzie przedstawiono skutki, głównie finansowe związane z przyjęciem kaŝdej z ofert tzn. Uniwersytetu i Politechniki. Zarząd Województwa niedługo przedstawi propozycje rozwiązań. Uczelnie takŝe przedstawiły propozycje dot. Liceum ( uczelnie mogą prowadzić licea ). J.Trzepizur większość szkół przechodzi na zaoczny kierunek kształcenia, co moŝemy zrobić, aby więcej młodzieŝy kształciło się w systemie dziennym. A.Namysło od reformy administracyjne minęło juŝ 13 lat i my dalej trwamy przy tym, co nam zostało przekazane. Po tylu latach nadszedł czas na zmiany, jestem zdania, Ŝe powinniśmy wypracować strategię nauczania na poziomie zawodowym dla całego województwa, jedną, spójną, niezaleŝnie od tego, kto jest organem załoŝycielskim. Mamy WOM, jest to dobra placówka dokształcająca nauczycieli, ale róbmy krok do przodu, nie trwajmy po wiele lat w tym, co nam kiedyś narzucono, rozwijajmy się, róbmy zmiany, które będą rozwojowe i korzystne. S.RoŜniatowski harmonogram projektu E-szkoła mogą być skargi, bo nie ma bezpiecznej sieci, przetarg jest długotrwały i wdraŝanie musi zając trochę czasu. K.Konik podpisuję się pod tym, co wcześniej powiedział Pan Namysło trzeba wychodzić naprzeciw potrzebom. Musimy sobie zadać waŝne pytania: czy oferta kształcenia jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, studentów nie da się na siłę utrzymać w systemie stacjonarnym, oświata publiczna musi się zachowywać jak oświata niepubliczna i szybko reagować na zapotrzebowanie na określone zawody. Zarząd Województwa musi reagować szybko, bo kila lat nauczania w określonym zawodzie powoduje duŝe nasycenie absolwentami i w związku z tym trudności na rynku pracy. W oświacie jest obecnie duŝa konkurencja. Pieniędzy generalnie brakuje, ale moŝna się wzbogacić poprzez środki unijne i korzystanie z bogatej oferty programów edukacyjnych. W materiale dot. przyszłego funkcjonowania WODIP-u zwróciłem uwagę na stawki wynagrodzenia pracowników np. specjalista od zamówień publicznych 4,200 sprzątaczka 3,600 pytanie czy to nie za duŝo, czy nas na to stać. Kolejny problem, czy Województwo będzie partycypować w kosztach utrzymania Kolegium. G.Sawicki moim zdaniem powinniśmy odzyskać środki, które zainwestowaliśmy w inwestycje w obiekty, w wyposaŝenie. B.Kamińska oferty przedłoŝone uczelniom są konsultowane z Ministerstwem i znacznie się róŝnią finansowo z punktu widzenia samorządu województwa, ale nie jest to jedyne kryterium, które będzie brane pod uwagę. Sprawa kształcenia dziennego i kształcenia zaocznego obecnie w kraju jest 461 uczelni wyŝszych, z czego 130 to uczelnie niepaństwowe. Wskaźniki demograficzne są nieubłagane i w związku z tym uczelnie będą musiały zweryfikować swoją działalność, aby przyciągnąć studentów. Sprawa przekazania RCJO obie opolskie uczelnie przedstawiły nam w ofertach propozycje rozwiązań dot. dalszych losów nauczycieli i ciągłości kształcenia studentów. Dylematy związane z przekazaniem rozpatrujemy i robimy analizę SWOT. Nasze dwa ośrodki tj. WOM i WODIP są na takim poziomie, Ŝe moŝemy się nimi chwalić na zewnątrz, WODIP moŝe ze swoją ofertą wyjść takŝe do Województwa dolnośląskiego, moŝe wyjść takŝe z ofertą do przedsiębiorstw. Niedobrze, Ŝe szkolnictwo zawodowe nie wykorzystuje dostatecznie środków unijnych, natomiast rolą Zarządu Województwa jest przygotowywanie się do zmian, jakie się dzieją na rynku oświatowym i rynku pracy. Szkolnictwo niemieckie wygenerowało

5 bardzo dobry program dla uczniów, po 30 uczniów z dwóch miast, jest to szkolnictwo bardziej praktyczne, faktycznie uczące danego zawodu, my musimy pozyskiwać partnerów, aby przyjmowali uczniów na praktyki i jest to bardzo trudne. Zapisy ustawowe przeszkadzają w zatrudnianiu w szkołach praktykantów. Musimy wykonać diagnozę stanu obecnego ( opartą o dane z WUP i dane z GUS ) stopa bezrobocia jest określona, młodzi ludzie nie mogą dostać pracy, zostali niewłaściwie wykształceni, to musi się zmienić, zmiany w tym zakresie są konieczne, aby nadal duŝym nakładem finansowym nie produkować bezrobotnych. W.Zadka w ciągu minionych lat rozwaŝano róŝne koncepcje, opracowywano strategie, są jednak obszary, gdzie samorząd województwa nie ma przełoŝenia, nie moŝemy nic zrobić. Wszystkie jednostki wojewódzkie przeszły przeobraŝenie i robią wszystko, aby oferta kształcenia nadąŝała za zmianami na rynku pracy, otwierają nowe kierunki nauczania, na które jest zapotrzebowanie. *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /. Opracowała Jadwiga Moryto Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów.

Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów. Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów. Kraków Olkusz, styczeń 2007 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Diagnoza instytucji rynku pracy... 4 3. Działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) do art. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 5 i 15 (Program IBO)

UZASADNIENIE. 1) do art. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 5 i 15 (Program IBO) UZASADNIENIE 11.07.2007r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w znacznej części realizuje przyjęty Uchwałą Nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje

PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J P E Ł N O M O C N I K M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J DS. REFORMY SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie...

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie... Spis treści Wprowadzenie...3 Metodologia...4 I. Skala problemu wzrastającej liczby zwalnianych nauczycieli w Polsce...6 1.1. Diagnoza grupy zwalnianych nauczycieli w ujęciu regionalnym i lokalnym...7 1.2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo