KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 8 / 11 w dniu 16 czerwca 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 8 / 11 w dniu 16 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 8 / 11 w dniu 16 czerwca 2011 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz zakończyło o godz Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur według zaplanowanego porządku obrad. Porządek obrad: 1.Spotkanie z dyrektorami wojewódzkich placówek oświatowych funkcjonowanie jednostek. 2.Kształcenie zawodowe w województwie opolskim w kontekście reformy kształcenia zawodowego. 3.Sprawy róŝne. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich jednostek oświatowych, którzy przedstawili funkcjonowanie jednostek, zrealizowane oraz planowane w jednostkach inwestycje, sytuację finansową oraz osiągnięcia i problemy związane z ich działalnością. Ewa Tarnawska Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Regionalne Centrum powstało na podbudowie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Obiekty Centrum w ostatnich latach przeszły gruntowny remont, zostały teŝ rozbudowane. Kształcimy w czterech kierunkach tj. języki angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Naukę prowadzimy w systemie dziennym i zaocznym ( studia płatne). W ramach Centrum działa takŝe Liceum Językowe, prowadzimy po jednym oddziale nauczania w języku angielskim i w niemieckim. Od 2004 roku wraz z WOM-em i WODIP-em zrealizowaliśmy wiele edukacyjnych projektów unijnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyŝszym kolegia w obecnym kształcie będą funkcjonowały do roku 2015, czyli w roku przyszłym robimy ostatni nabór. Potem kolegia zostaną przekazane uczelniom wyŝszym. W naszym przypadku problemem jest Liceum, co będzie w nowej strukturze z pracownikami, bo o studentów się nie martwimy, oni na tej zmianie tylko zyskają. Jolanta Horbowy Buska Zespół Szkół Specjalnych jesteśmy specyficzna jednostką, jedyna w województwie, działamy na terenie trzech opolskich szpitali tj. Wojewódzkiego Centrum Medycznego, Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, naukę prowadzimy na siedmiu oddziałach szpitalnych. Nauczamy dzieci od wieku przedszkolnego do ponadgimnazjalnego. Prowadzimy dziesięć oddziałów szkolnych, trzy oddziały przedszkolne, cztery pozalekcyjne. Systemem nauczania obejmujemy kilka tysięcy dzieci rocznie. Naszą kadrę nauczycielską stanowi 21 nauczycieli o najwyŝszych kwalifikacjach, gdyŝ wymagana jest od nich najwyŝsza fachowość oraz co bardzo istotne oprócz nauczania to wspomaganie procesu leczenia. Dzieciom zapewniamy ciągłość nauczanie podczas leczenia, opiekę pedagogiczną, oceny wysyłamy do szkół macierzystych. Problemem Zespołu są trudne warunki lokalowe, szpitale nie mają wolnych powierzchni i bardzo duŝa rotacja dzieci. Elwira Betka Zespół Szkól w Brzegu w szkole mamy 195 słuchaczy na 11 kierunkach. W bieŝącym roku 95 uczniów przystąpiło do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom ( 98 %) zdawalności egzaminów. Problemem

2 jest rezygnacja z nauczania zaraz po rozpoczęciu roku, są to ludzie dorośli, często juŝ z rodzinami i z powodów często osobistych i materialnych rezygnują ze szkoły. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną, zajęcia praktyczne realizujemy poza szkołą, w tym roku chcemy uruchomić kształcenie modułowe. Mamy bardzo dobre przygotowaną kadrę pedagogiczną, jednak mankamentem jest to, Ŝe z 25 zatrudnionych osób tylko dwie są zatrudnione na całym etacie, reszta to osoby dochodzące. Szkoła mieści się w pięknym zabytkowym budynku, mamy piękne sale wykładowe, jednak pilnego remontu wymaga elewacja. Jadwiga Wiśniewska Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku Zespól obejmuje szkołę policealną oraz liceum profilowane, uczymy zawodów medycznych. Coraz trudniejsze są nabory młodzieŝy do szkoły policealnej. Prowadzimy trzy kierunki innowacyjne, dające korzyści ekonomiczne ( 1000 godzin oszczędności), poniewaŝ część przedmiotów jest nauczana wspólnie dla kilku kierunków. Łączymy nauczanie dla 10 specjalności, osobne są tylko zajęcia specyficzne dla danej specjalności, jest to jedyna szansa na utrzymanie zawodów unikalnych np. technik ortopeda. Prowadzimy kształcenie modułowe, na razie w jednym tylko zawodzie. Dramatem dla nas jest to, Ŝe przyjmujemy 38 uczniów słuchaczy, z których jedynie 10 kończy naukę. MłodzieŜ ma lat i podlega wszystkim przepisom obowiązującym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, nie mają praw studenckich. Brakuje systemu stypendialnego, jedyne stypendia to za wyniki w nauce ok. 180 zł raz na kwartał. Nasi słuchacze nie mogą nigdy spełnić kryteriów do stypendium Marszałka ( dla studentów policealnych nie ma olimpiad i konkursów ), nie mają ulg na przejazdy, często po prostu znajdują pracę i odchodzą. Dysponujemy bardzo dobrą kadrą nauczycielską, mamy bardzo dobre warunki lokalowe. Z problemami systemowymi sobie nie poradzimy. Subwencja oświatowa na zawody medyczne jest większa, natomiast na zawody paramedyczne jest niewystarczająca. Skłaniamy się w kierunku nauczania zaocznego i wieczorowego, aby nasi słuchacze mogli pogodzić naukę z pracą zawodową. Mirosława Szamatowicz Zespół Szkół w Kędzierzynie- Koźlu jesteśmy szkołą małą, nauczamy dwóch zawodów technik farmacji i technik masaŝysta, w szkole policealnej zawód opiekun społeczny. Mamy bardzo duŝą zdawalność oraz bardzo dobre wyniki nauczania. Szkoła prowadzi działalność wychowawczą, uczestniczymy w Ŝyciu środowiska lokalnego. Szkoła ma dobre warunki lokalowe, nie potrzebujemy inwestycji i remontów. Największym problemem jest pozyskanie uczniów i słuchaczy. Dagmara Kawoń Noga Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu w 2011 roku Biblioteka obchodzi Jubileusz 60 - lecia, z tej okazji chcemy wydać kilka publikacji. W skład Biblioteki wchodzi 11 filii, nad którymi sprawujemy nadzór. Dalej planujemy wydawanie miesięcznika STRONY, od 2005 roku prowadzimy zajęcia dla maturzystów, wdroŝyliśmy system ALEF. Biblioteka w Opolu dysponuje 200 tyś woluminów. Problemy Biblioteki to problem lokalowy filii w Głubczycach, ostatnio pojawiła się propozycja przeniesienia siedziby do obiektów Ratusza, o 400 % podniesiono nam czynsz za lokal w Strzelcach Opolskich, w Kędzierzynie Koźlu zbiory z piwnic zostały przeniesione na górę z powodu zalania piwnic, natomiast piwnice w Opolu atakuje grzyb i są zagroŝone zgromadzone tam zbiory. Zbigniew Babski - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu Ośrodek ma blisko 70 letnią tradycję, mamy ofertę adresowaną do nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz kadry kierowniczej. Dysponujemy nowoczesną bazą, mamy bardzo dobrze wyposaŝone sale, działalności prowadzimy Opolu na ul. Duboisa i mamy Ośrodek konferencyjny w Niwkach. Nie moŝemy prowadzić szkoleń dla nauczycieli akademickich, gdyŝ nauczyciel akademicki nie jest nauczycielem w rozumieniu ustawy, takŝe nie moŝemy szkolić pod względem pedagogicznym nauczycieli zawodu. Prowadzimy współpracę z podobnymi ośrodkami za granicą, współpracujemy ściśle z Nadrenią Palatynatem, realizujemy program nauczania

3 językowego Niwki, realizujemy Program Regionalny - Centrum Doradztwa Metodycznego, realizujemy projekty z funduszy unijnych. Stanisław RoŜniatowski Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu Ośrodek działa od wielu lat, w 2009 roku został rozbudowany w ramach RPO, uzyskaliśmy dodatkowa powierzchnię, siedem nowych pracowni, dziesięć pokoi gościnnych, musimy te pomieszczenia teraz doposaŝyć, konieczne będzie takŝe zatrudnienie dodatkowych osób. Problemem będą wysokie koszty utrzymania obiektu ( ok. 25 tyś miesięcznie) W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 142 formy szkoleniowe, w których wzięło udział 3, 588 uczestników. Uczestniczymy w wielu projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Krzysztof Grzęda Zespół Szkół w Branicach w zastępstwie Dyrektora, który nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu w skład Zespołu wchodzi Medyczne Studium Zawodowe, które kształci w zawodzie terapeuty zajęciowego i Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej. Obecnie w Zespole kształci się 146 uczniów i słuchaczy. Szkoła znajduje się na terenie szpitala, ściśle z nim współpracuje, realizuje kursy i projekty ze środków Unii Europejskiej. Waldemar Zadka problemy finansowe dotknęły takŝe placówki oświatowe, choć subwencja jest wyŝsza od subwencji roku ubiegłego, top jednak nie wystarcza środków na inwestycje, które w wielu placówkach są niezbędne. J.Trzepizur pytanie do S.RoŜniatowskiego czy przed podjęciem decyzji o rozbudowie Ośrodka opracowany był plan docelowy, określone zamierzenia. Teraz mamy nowy obiekt, potrzebne spore środki na jego doposaŝenie i znaczące środki na jego utrzymanie. System szkolnictwa zawodowego w Nadrenii Palatynacie działa inaczej, mieliśmy okazje to zobaczyć podczas wizyty Komisji. G.Sawicki czy są środki na wsparcie szkolnictwa zawodowego, wiem, Ŝe są, ale jednostki po te środki nie sięgają. W.Zadka WODIP według wypracowanej koncepcji ma pełnić funkcję ośrodka kształcenia zawodowego, ma być wsparciem dla wszystkich grup społecznych, ta placówka ma zapewnić nowoczesność, ma być liderem we wprowadzaniu projektów. W RPO środki były skierowane na wsparcie szkolnictwa zawodowego. Kształcenie zawodowe w województwie opolskim w kontekście reformy kształcenia zawodowego. W.Zadka przedstawił informację dot. kształcenia zawodowego / informacja w załączeniu /. A.Namysło u nas organizacja systemu oświaty ma określony podział, gminy odpowiadają za szkoły podstawowe i gimnazja, powiaty za licea i szkoły policealne, czy my prowadząc określone szkoły nie dublujemy nauczania policealnego, które naleŝy do kompetencji powiatów. Oprócz placówek prowadzących nauczanie zarządzamy WOM-em i WODIP-em. Jak to się stało, Ŝe samorząd województwa prowadzi tylko szkoły medyczne, gdzie szkolenie w zawodach dekarz, stolarz? My na poziomie województwa powinniśmy stworzyć system kształcenia zawodowego ( klastry), byłbym zwolennikiem takiego wniosku, aby samorząd województwa pomyślał o utworzeniu Centrum Kształcenia Zawodowego, którego zadaniem byłaby koordynacja działań dot. kształcenia w zawodach technicznych. H.Kołodziej jak przy łączeniu RCJO z uczelnią będzie rozwiązana sprawa Liceum Dwujęzycznego, co z projektem E-Opolska szkoła, czy programy zostały sprawdzone, bo administratorzy sieci zgłaszali problemy. G.Sawicki dyskutowaliśmy o celowości powołania Liceum dwujęzycznego, załoŝenia były wygórowane, ta szkoła miała mieć elitarny charakter, miała być międzynarodowa matura, chyba te załoŝenia nie zostały zrealizowane

4 W.Zadka w 1998 roku w myśl ustawy o samorządzie województwa szkoły medyczne zostały przekazane województwo, powiaty nie prowadzą nauczania w zawodach medycznych, więc nie ma tu Ŝadnego dublowania. Zadania powiatu to kształcenie techniczne, np. Technikum Leśne, Technikum śeglugi Śródlądowej przekazano powiatom B.Kamińska Zarząd Województwa jest po trzecim etapie negocjacji z uczelniami w sprawie przekazania RCJO. W maju odbyły się spotkania Departamentu w Ministerstwie Edukacji, gdzie przedstawiono skutki, głównie finansowe związane z przyjęciem kaŝdej z ofert tzn. Uniwersytetu i Politechniki. Zarząd Województwa niedługo przedstawi propozycje rozwiązań. Uczelnie takŝe przedstawiły propozycje dot. Liceum ( uczelnie mogą prowadzić licea ). J.Trzepizur większość szkół przechodzi na zaoczny kierunek kształcenia, co moŝemy zrobić, aby więcej młodzieŝy kształciło się w systemie dziennym. A.Namysło od reformy administracyjne minęło juŝ 13 lat i my dalej trwamy przy tym, co nam zostało przekazane. Po tylu latach nadszedł czas na zmiany, jestem zdania, Ŝe powinniśmy wypracować strategię nauczania na poziomie zawodowym dla całego województwa, jedną, spójną, niezaleŝnie od tego, kto jest organem załoŝycielskim. Mamy WOM, jest to dobra placówka dokształcająca nauczycieli, ale róbmy krok do przodu, nie trwajmy po wiele lat w tym, co nam kiedyś narzucono, rozwijajmy się, róbmy zmiany, które będą rozwojowe i korzystne. S.RoŜniatowski harmonogram projektu E-szkoła mogą być skargi, bo nie ma bezpiecznej sieci, przetarg jest długotrwały i wdraŝanie musi zając trochę czasu. K.Konik podpisuję się pod tym, co wcześniej powiedział Pan Namysło trzeba wychodzić naprzeciw potrzebom. Musimy sobie zadać waŝne pytania: czy oferta kształcenia jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, studentów nie da się na siłę utrzymać w systemie stacjonarnym, oświata publiczna musi się zachowywać jak oświata niepubliczna i szybko reagować na zapotrzebowanie na określone zawody. Zarząd Województwa musi reagować szybko, bo kila lat nauczania w określonym zawodzie powoduje duŝe nasycenie absolwentami i w związku z tym trudności na rynku pracy. W oświacie jest obecnie duŝa konkurencja. Pieniędzy generalnie brakuje, ale moŝna się wzbogacić poprzez środki unijne i korzystanie z bogatej oferty programów edukacyjnych. W materiale dot. przyszłego funkcjonowania WODIP-u zwróciłem uwagę na stawki wynagrodzenia pracowników np. specjalista od zamówień publicznych 4,200 sprzątaczka 3,600 pytanie czy to nie za duŝo, czy nas na to stać. Kolejny problem, czy Województwo będzie partycypować w kosztach utrzymania Kolegium. G.Sawicki moim zdaniem powinniśmy odzyskać środki, które zainwestowaliśmy w inwestycje w obiekty, w wyposaŝenie. B.Kamińska oferty przedłoŝone uczelniom są konsultowane z Ministerstwem i znacznie się róŝnią finansowo z punktu widzenia samorządu województwa, ale nie jest to jedyne kryterium, które będzie brane pod uwagę. Sprawa kształcenia dziennego i kształcenia zaocznego obecnie w kraju jest 461 uczelni wyŝszych, z czego 130 to uczelnie niepaństwowe. Wskaźniki demograficzne są nieubłagane i w związku z tym uczelnie będą musiały zweryfikować swoją działalność, aby przyciągnąć studentów. Sprawa przekazania RCJO obie opolskie uczelnie przedstawiły nam w ofertach propozycje rozwiązań dot. dalszych losów nauczycieli i ciągłości kształcenia studentów. Dylematy związane z przekazaniem rozpatrujemy i robimy analizę SWOT. Nasze dwa ośrodki tj. WOM i WODIP są na takim poziomie, Ŝe moŝemy się nimi chwalić na zewnątrz, WODIP moŝe ze swoją ofertą wyjść takŝe do Województwa dolnośląskiego, moŝe wyjść takŝe z ofertą do przedsiębiorstw. Niedobrze, Ŝe szkolnictwo zawodowe nie wykorzystuje dostatecznie środków unijnych, natomiast rolą Zarządu Województwa jest przygotowywanie się do zmian, jakie się dzieją na rynku oświatowym i rynku pracy. Szkolnictwo niemieckie wygenerowało

5 bardzo dobry program dla uczniów, po 30 uczniów z dwóch miast, jest to szkolnictwo bardziej praktyczne, faktycznie uczące danego zawodu, my musimy pozyskiwać partnerów, aby przyjmowali uczniów na praktyki i jest to bardzo trudne. Zapisy ustawowe przeszkadzają w zatrudnianiu w szkołach praktykantów. Musimy wykonać diagnozę stanu obecnego ( opartą o dane z WUP i dane z GUS ) stopa bezrobocia jest określona, młodzi ludzie nie mogą dostać pracy, zostali niewłaściwie wykształceni, to musi się zmienić, zmiany w tym zakresie są konieczne, aby nadal duŝym nakładem finansowym nie produkować bezrobotnych. W.Zadka w ciągu minionych lat rozwaŝano róŝne koncepcje, opracowywano strategie, są jednak obszary, gdzie samorząd województwa nie ma przełoŝenia, nie moŝemy nic zrobić. Wszystkie jednostki wojewódzkie przeszły przeobraŝenie i robią wszystko, aby oferta kształcenia nadąŝała za zmianami na rynku pracy, otwierają nowe kierunki nauczania, na które jest zapotrzebowanie. *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /. Opracowała Jadwiga Moryto Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 19 / 12 w dniu 21 czerwca 2012 roku

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 19 / 12 w dniu 21 czerwca 2012 roku KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 19 / 12 w dniu 21 czerwca 2012 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 20/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 20/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2006 r.w sprawie porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie dotyczącego objęcia opieką naukowo - dydaktyczną Nauczycielskiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011 KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011 Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku Posiedzenie odbyło się w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul Prószkowskiej. Posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz KUSZEWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Pan Grzegorz KUSZEWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu Łódź, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/076 LLO-410-34-03/08 Pan Grzegorz KUSZEWSKI

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o szkołach policealnych w Mieście Olsztyn.

INFORMACJA o szkołach policealnych w Mieście Olsztyn. INFORMACJA o szkołach policealnych w Mieście Olsztyn. W wyniku wdroŝenia reformy oświatowej, zapoczątkowanej 1 września 1999 roku, 1 września 2005 roku zakończył się proces przekształcania szkół policealnych

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Rozdział I Postanowienia ogólne W skład Zespołu Szkół Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r.

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r. NKPU.I.MM.517/4/08 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof MIELCZAREK Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

Pan Krzysztof MIELCZAREK Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/076 LWR-41036-4/2008 Wrocław, dnia 31 grudzień 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/587/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/587/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/587/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Pan Zdzisław Naruszewicz Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej

Pan Zdzisław Naruszewicz Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej Pan Zdzisław Naruszewicz Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne Powiatu Bydgoskiego

Projekty edukacyjne Powiatu Bydgoskiego Projekty edukacyjne Powiatu Bydgoskiego Gminy Powiatu Bydgoskiego Dane ogólne W powiecie bydgoskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. mieszkały 104 624 osoby. Obszar powiatu to 1 394,8 km 2,czyli 7,8%

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Myga Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie

Pani Joanna Myga Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie Pani Joanna Myga Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyj...

VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyj... 1 z 5 2010-10-11 10:11 Dołącz do grupy na Facebook: VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych Anna Resiak Ekspert Wieszjak.pl ekspert podatkowy Krzysztof Komorniczak Ekspert

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Formy edukacji dorosłych Krosno, styczeń 2010 r.

INFORMACJA Formy edukacji dorosłych Krosno, styczeń 2010 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA Formy edukacji dorosłych Krosno, styczeń 2010 r. Informacja na temat form edukacji dorosłych Strona 2 z 6 W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił rozwój szkolnictwa dla

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne UWAGI METODYCZNE 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 142

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr XX/359/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji al. Piłsudskiego 8 tel. /+8/ 2 291 98 20 90-051 Łódź fax /+8/ 2 291 98 22 www.lodzkie.pl sekretariatke@lodzkie.pl RAPORT Z DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Języki obce nowoŝytne angielski niemiecki francuski rosyjski włoski hiszpański 40,0 23,0

Języki obce nowoŝytne angielski niemiecki francuski rosyjski włoski hiszpański 40,0 23,0 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DO DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY Toruń, 4 grudzień 2014 r. Struktura próby badawczej - I etap monitorowania Typ szkoły woj. kujawsko-pomorskie ZSZ 26% Technikum 25% Szkoła

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej opracowany na podstawie: - art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU Poznań, dnia 6 stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/076 LPO-41032-1-2008 Pani Dyrektor Lucyna Białk-Cieślak

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r KPU.I.MM.517/ 1/11 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE Dorota Lombardi Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora Łódź, 12 czerwca 2015 MIĘDZYRESORTOWE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r. Dz.U.02.113.988 2003.11.29 zm. Dz.U.03.192.1875 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

PoniewaŜ brakowało czasu na realizację klasycznego pięcioletniego okresu studiów, a prawdopodobieństwo, Ŝe absolwenci zdecydują się podjąć pracę w

PoniewaŜ brakowało czasu na realizację klasycznego pięcioletniego okresu studiów, a prawdopodobieństwo, Ŝe absolwenci zdecydują się podjąć pracę w Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu ul. Hallera 9 / PL 45-867 Opole / FAX +48 / 77 / 474 67 24 www.nkjo.opole.pl, www.sekretariat.nkjo.opole.pl,

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/219/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia18 czerwca 2008 r. STATUT, POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Kielce, dnia sierpnia 2008 r. P/08/077 LKI-41010-1-08 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

STATUT. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy

STATUT. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy STATUT Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy Załącznik do uchwały nr 12/2012 Rady Programowej NKJO w Legnicy z dnia 5 grudnia 2012 STATUT NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W LEGNICY Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo