UCHWAŁA NR 20/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 20/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 20/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2006 r.w sprawie porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie dotyczącego objęcia opieką naukowo - dydaktyczną Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem w zakresie dziennego systemu kształcenia w specjalnościach: język angielski i język niemiecki. Data utworzenia Numer aktu 20 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm.) oraz 5 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 r. nr 104 poz. 664 z póź. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: 1 Postanawia się rozwiązać w drodze porozumienia stron: porozumienia w sprawie objęcia opieką naukowo - dydaktyczną Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej z dnia r. w zakresie języka niemieckiego i z dnia r. w zakresie języka angielskiego zawarte pomiędzy Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz porozumienia w sprawie objęcia opieką naukowo - dydaktyczną Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem z dnia r. w zakresie języka angielskiego i z dnia r. w zakresie języka niemieckiego zawarte pomiędzy Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. 2 Postanawia się zawrzeć porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w sprawie objęcia opieką naukowo - dydaktyczną Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem w zakresie dziennego systemu kształcenia w specjalnościach: język angielski i język niemiecki w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 r. Nr 104 poz. 664 z póź. zm.) organ prowadzący kolegium zawiera pisemne porozumienie z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo - dydaktyczną w zakresie prowadzonych systemów kształcenia. Obowiązujące dotychczas porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, a Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej i Zakopanem pochodzą z 1991 i 1996 roku, a więc sprzed okresu wydania w/w rozporządzenia w 1997 r. i jego nowelizacją w 1999 roku.

2 Porozumienia te nie spełniają wymogów 5 ust.3, to jest nie zawierają rozstrzygnięć we wszystkich kwestiach, które powinny być uregulowane w porozumieniu. Ponadto stronami reprezentującymi Kolegia były ówczesne organy prowadzące, to jest Kuratoria Oświaty w Bielsku Białej i Nowym Sączu. Od roku 1999 ustawowo funkcję organu prowadzącego przejęło Województwo Małopolskie. W związku z powyższym Województwo Małopolskie, jako aktualny organ prowadzący wyżej wymienione Kolegia, postanawia zawrzeć nowe porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w sprawie objęcia opieką naukowo-dydaktyczną dziennego systemu kształcenia w specjalnościach: język angielski i język niemiecki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem. Załącznik nr 1 do chwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 20/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. Porozumienie Zawarte w dniu... w... pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, Kraków NIP Regon Janusza Sepioła - Marszałka Województwa Małopolskiego Wiesława Zimowskiego - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, z siedzibą: ul. Gołębia 24, Kraków NIP Regon prof. dr hab. Karola Musioła - Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie zapewnienia opieki naukowo - dydaktycznej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej w zakresie języków: angielskiego i niemieckiego prowadzonych w systemie dziennym. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 r. Nr 104 poz z póz. zm.) strony porozumienia ustalają: 1 Województwo Małopolskie zobowiązuje się do: 1. zapewnienia Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej właściwej bazy lokalowej, 2. zapewnienia kadrowych, organizacyjnych i finansowych warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym odbywania praktyk pedagogicznych oraz innych zadań statutowych, 3. sprawowania nadzoru nad działalnością Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, 4. umożliwienia zatrudnienia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, na wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie Kodeksu Pracy nauczycieli akademickich na stanowiskach opiekunów naukowo dydaktycznych dla specjalności język angielski i język niemiecki, 5. zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia opiekunów naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, 6. umożliwienia zatrudniania, w miarę potrzeb przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, innych nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych w planie finansowym na rok budżetowy i rok szkolny środków finansowych. 2

3 Osobą odpowiedzialną ze strony Województwa Małopolskiego za współpracę z Instytutem Filologii Angielskiej i Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej. 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie poprzez Instytut Filologii Angielskiej i Instytut Filologii Germańskiej zobowiązuje się do: 1. sprawowania opieki naukowo - dydaktycznej nad specjalnościami: język angielski i język niemiecki, prowadzonymi w systemie dziennym w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, przez opiekunów naukowo - dydaktycznych wskazanych przez Rektora Uczelni w porozumieniu z Instytutem Filologii Angielskiej i Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2. zatwierdzania przez Radę Instytutu Filologii Angielskiej i Radę Instytutu Filologii Germańskiej planów i programów kształcenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, 3. pomocy w organizowaniu różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, a w szczególności doradztwa metodycznego, konsultacji, udziału w sesjach i konferencjach, obserwacji zajęć ze słuchaczami oraz korzystania z opracowań metodycznych i środków dydaktycznych, 4. umożliwienia absolwentom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, przystąpienia do egzaminu eksternistycznego na tytuł licencjata przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 5. zapewnienia słuchaczom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, możliwości korzystania z czytelni Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej. 4 Do zadań opiekunów naukowo dydaktycznych należy koordynacja działań Uczelni, związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo dydaktycznej, a w szczególności: 1. udział w pracach Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, 2. udział w przygotowaniu i prowadzeniu egzaminów wstępnych i dyplomowych, 3. pomoc w organizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności ustalanie koniecznych zmian w zakresie treści programowych, 4. hospitacja zajęć dydaktycznych, 5. pomoc w organizowaniu różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, 6. reprezentowanie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i współpraca z opiekunami naukowo dydaktycznymi innych kolegiów podległych Instytutowi Filologii Angielskiej i Instytutowi Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 5 Organizacja egzaminu licencjackiego 1. Do egzaminu licencjackiego może przystąpić absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej. 2. Egzamin odbywa się przed Wydziałową Komisją Licencjacką, powołaną przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

4 3. Egzamin licencjacki odbywa się w miesiącu czerwcu i wrześniu, termin i miejsce egzaminu ustala Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej w uzgodnieniu z dyrektorem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej. 4. Po pozytywnym złożeniu egzaminu absolwenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z tytułem licencjata z zaznaczeniem: ukończył/a w systemie eksternistycznym. 5. Decyzja o przyjęciu licencjata na magisterskie studia uzupełniające podejmowana jest na zasadach ogólnych obowiązujących w tym zakresie w Uniwersytecie Jagiellońskim, po uzyskaniu wyniku pozytywnego w postępowaniu rekrutacyjnym. 6. Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia magisterskie określa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i podaje do publicznej wiadomości Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas nieokreślony. 2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w treści porozumienia w drodze odrębnego aneksu z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z trzyletniego cyklu kształcenia. 3. Każda ze stron porozumienia ma prawo do jego wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu kształcenia. 4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Województwa Małopolskiego i jeden dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia ulegają rozwiązaniu dotychczasowe porozumienia z dnia 3 grudnia 1991 r. w zakresie języka niemieckiego i 28 lutego 1996 r. w zakresie języka angielskiego. 7 Osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia ze strony Województwa Małopolskiego jest Małgorzata Madej, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Województwo Małopolskie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 20/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. Porozumienie Zawarte w dniu... w... pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, Kraków NIP Regon Janusza Sepioła - Marszałka Województwa Małopolskiego, Wiesława Zimowskiego Członka Zarządu Województwa Małopolskiego a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, z siedzibą:

5 ul. Gołębia 24, Kraków NIP Regon prof. dr hab. Karola Musioła - Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie zapewnienia opieki naukowo - dydaktycznej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem w zakresie języków: angielskiego i niemieckiego prowadzonych w systemie dziennym. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 r Nr 104 poz z póz. zm.) strony porozumienia ustalają: 1 Województwo Małopolskie zobowiązuje się do: 1. zapewnienia Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Zakopanem właściwej bazy lokalowej, 2. zapewnienia kadrowych, organizacyjnych i finansowych warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym odbywania praktyk pedagogicznych oraz innych zadań statutowych, 3. sprawowania nadzoru nad działalnością Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, 4. umożliwienia zatrudnienia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, na wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie Kodeksy Pracy nauczycieli akademickich na stanowiskach opiekunów naukowo dydaktycznych dla specjalności język angielski i język niemiecki, 5. zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia opiekunów naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, 6. umożliwienia zatrudniania, w miarę potrzeb przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, innych nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych w planie finansowym na rok budżetowy i rok szkolny środków finansowych. 2 Osobą odpowiedzialną ze strony Województwa Małopolskiego za współpracę z Instytutem Filologii Angielskiej i Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem. 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie poprzez Instytut Filologii Angielskiej i Instytut Filologii Germańskiej zobowiązuje się do: 1. sprawowania opieki naukowo - dydaktycznej nad specjalnościami: język angielski i język niemiecki, prowadzonymi w systemie dziennym w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, przez opiekunów naukowo - dydaktycznych wskazanych przez Rektora Uczelni w porozumieniu z Instytutem Filologii Angielskiej i Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2. zatwierdzania przez Radę Instytutu Filologii Angielskiej i Radę Instytutu Filologii Germańskiej planów i programów kształcenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, 3. pomocy w organizowaniu różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, a w szczególności doradztwa metodycznego, konsultacji, udziału w sesjach i konferencjach, obserwacji zajęć ze słuchaczami oraz korzystania z opracowań metodycznych i środków dydaktycznych, 4. umożliwienia absolwentom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem przystąpienia do egzaminu eksternistycznego na tytuł licencjata przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

6 w Krakowie, 5. zapewnienia słuchaczom Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem możliwości korzystania z czytelni Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej. 4 Do zadań opiekunów naukowo dydaktycznych należy koordynacja działań Uczelni, związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo dydaktycznej, a w szczególności : 1. udział w pracach Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, 2. udział w przygotowaniu i prowadzeniu egzaminów wstępnych i dyplomowych, 3. pomoc w organizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności ustalanie koniecznych zmian w zakresie treści programowych, 4. hospitacja zajęć dydaktycznych, 5. pomoc w organizowaniu różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, 6. reprezentowanie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i współpraca z opiekunami naukowo dydaktycznymi innych kolegiów podległych Instytutowi Filologii Angielskiej i Instytutowi Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 5 Organizacja egzaminu licencjackiego 1. Do egzaminu licencjackiego może przystąpić absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem. 2. Egzamin odbywa się przed Wydziałową Komisją Licencjacką, powołaną przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 3. Egzamin licencjacki odbywa się w miesiącu czerwcu i wrześniu, termin i miejsce egzaminu ustala Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Germańskiej w uzgodnieniu z dyrektorem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem. 4. Po pozytywnym złożeniu egzaminu absolwenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z tytułem licencjata z zaznaczeniem: ukończył/a w systemie eksternistycznym. 5. Decyzja o przyjęciu licencjata na magisterskie studia uzupełniające podejmowana jest na zasadach ogólnych obowiązujących w tym zakresie w Uniwersytecie Jagiellońskim, po uzyskaniu wyniku pozytywnego w postępowaniu rekrutacyjnym. 6. Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia magisterskie określa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i podaje do publicznej wiadomości Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas nieokreślony. 2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w treści porozumienia w drodze odrębnego aneksu z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z trzyletniego cyklu kształcenia. 3. Każda ze stron porozumienia ma prawo do jego wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu kształcenia. 4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,

7 z czego trzy dla Województwa Małopolskiego i jeden dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia ulegają rozwiązaniu dotychczasowe porozumienia z dnia 21 maja 1991 r. w zakresie języka angielskiego i 26 listopada 1991 r. w zakresie języka niemieckiego. 7 Osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia ze strony Województwa Małopolskiego jest Małgorzata Madej, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu. Województwo Małopolskie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Powiązane artykuły Uchwały zmieniające: UCHWAŁA NR 984/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2006 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/06 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie dotyczącego objęcia opieką naukowo - dydaktyczną Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem w zakresie dziennego systemu kształcenia w specjalnościach: język angielski i język niemiecki. Liczba odwiedzin: 23 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :14:32 Czas publikacji: :14:32 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 440/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek oświatowych i zakładów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1263/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 371/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/2003

Uchwała Nr IV/43/2003 Uchwała Nr IV/43/2003 UCHWAŁA Nr IV/43/2003 Rady Gminy Lubichowo z dnia 7 lutego 2003 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania refundacji do różnych form doskonalenia nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2013 roku, WYKAZ OSÓB, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Data publikacji karty 2015-06-25

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544)

z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544) Na podstawie art. 9f ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 grudnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

Bardziej szczegółowo

Nr 162/424/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki

Nr 162/424/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki Nr 162/424/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki Data utworzenia 2013-12-30 Numer aktu 424 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 100/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 100/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Data

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W TORUNIU

STATUT NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W TORUNIU STATUT NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W TORUNIU uchwalony w dniu 25 maja 1998 r. (Uchwała Rady Programowej NKJO w Toruniu nr 5/1997/1998), z późniejszymi zmianami (Uchwała Rady Programowej NKJO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 stycznia 2011 roku.

UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 stycznia 2011 roku. UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 stycznia 2011 roku. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/283/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/283/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku Uchwała Nr XXII/283/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 212/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyznania dotacji z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń cywilizacyjnych na projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy

STATUT. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy STATUT Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy Załącznik do uchwały nr 12/2012 Rady Programowej NKJO w Legnicy z dnia 5 grudnia 2012 STATUT NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W LEGNICY Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 282/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR 282/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 177/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 177/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 177/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA w sprawie planu dofinansowania kształcenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Myszyniec w 2014 roku Na podstawie 6 ust. 2 i 7 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r.

Uchwała nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Uchwała nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11)

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO 1) Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Opis sprawy Nauczyciel kontraktowy, który odbył staż zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela i uzyskał pozytywną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/435/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/435/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXXI/435/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: regulaminu podziału i wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w SP Dąbcze.

Regulamin podziału środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w SP Dąbcze. 1 Regulamin podziału środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w SP Dąbcze. I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. KARTA NAUCZYCIELA ( Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli: w sprawie planu dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, oraz ustalenia, na ten rok,

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE UCHWAŁA Nr 230 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r.w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A, Małopolską Agencją Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 I. Kierunek filologia, specjalność filologia germańska, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie), trzyletnie, prowadzone w czterech

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/188/09

Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Odolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w Uchwale nr 19/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/GOOSiP/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/GOOSiP/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 15/GOOSiP/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie : przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. ZARZĄDZENIE NR 100/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI X Egzemplarz nadzorowany Egzemplarz informacyjny Gliwice marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 19 lutego 2015 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR VI/.../15 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. W.0050.26.2012 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach Na podstawie rt. 33

Bardziej szczegółowo

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3 Uchwała Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w. Publicznym Zespole Szkolno Przedszkolny w Przylesiu

Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w. Publicznym Zespole Szkolno Przedszkolny w Przylesiu Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Publicznym Zespole Szkolno Przedszkolny w Przylesiu opracowany na podstawie: - art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH - NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w Częstochowie. - tekst jednolity -

S T A T U T. CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH - NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w Częstochowie. - tekst jednolity - S T A T U T Załącznik Nr 1 do uchwały nr 5/2007 Rady Programowej CJE-NKJO w Cz-wie z dnia 11.06.2007r. CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH - NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w Częstochowie - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/219/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia18 czerwca 2008 r. STATUT, POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kluczborski

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3 Uchwała nr 485 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją

Bardziej szczegółowo

RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH

RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH Spis treści Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli samorządowych 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli... 3 2. Dodatek za wysługę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli. Na podstawie art. 70 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 10 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 10 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XV/147/2011 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, (planu dofinansowania) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Na podstawie art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli TFLS, zwana dalej "Placówką", jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie

Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie Podstawa prawna regulaminu: art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie gminy Brzeźnica

podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie gminy Brzeźnica U C H W A Ł A NR VII/55/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r.

UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. Data utworzenia 2001-04-23 Numer aktu 362 Kadencja Kadencja 1998-2002 UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Dz.U.2009.184.1436

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. Projekt Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach podyplomowych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr.../.../ 2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... 2016r.

Projekt Uchwała Nr.../.../ 2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... 2016r. Projekt Uchwała Nr.../.../ 2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... 2016r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 70a ust.1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 2 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Środki Szkoła Podstawowa w Zalesiu 4 993,00 Zespół Szkół w Kwiatkowicach 11 712,00 Przedszkole Samorządowe w Zalesiu 299,00

Środki Szkoła Podstawowa w Zalesiu 4 993,00 Zespół Szkół w Kwiatkowicach 11 712,00 Przedszkole Samorządowe w Zalesiu 299,00 Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat drukuj dokument Uchwała Nr 181 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 01.02.2013r. Na podstawie art. 39. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: (załącznik).

z dnia 01.02.2013r. Na podstawie art. 39. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: (załącznik). LESPOŁSZKOL im. Jana Pawła II cli. Góry św. Anny 21A 47-330 ZDZIESZOWICE 'Ai.lfax 77 484 49 97, 484 45 97 Zarządzenie nr 8-2012/13 Nil" 7Jłf1-1 tj-()9-!jns Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r. Zarządzenie nr 1.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku

RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku UCHWAŁA NR 111/XIV/VI/2012 RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r. Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA. z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Koczale prowadzonym przez Gminę Koczała Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo