Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)"

Transkrypt

1 Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka ds. Zarządzania (JZ) - Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej; Jednostka ds. WdraŜania (JW) - Departament Rozwoju Regionalnego Wydział WdraŜania Programów Regionalnych; Jednostka ds. Księgowości (JK) - Departament BudŜetu i Finansów Wydział Finansów i Rachunkowości; Jednostka ds. BudŜetowych (JB) - Departament BudŜetu i Finansów Wydział Funduszy Zagranicznych; Jednostka ds. Kontroli (JKT) - Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków; Pozostałe Jednostki (PJ) - Wydział Audytu Wewnętrznego - Wydział Informatyki - Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych Dla Priorytetu 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, dla projektów dotyczących: - wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, - wzmocnienia potencjału usługowego instytucji otoczenia biznesu; - ułatwienia dostępu do specjalistycznego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstw, - wspierania nawiązania kontaktów gospodarczych podmiot wybrany na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.). Tryb wyboru nie jest ostatecznie określony. Na obecnym etapie przewiduje się zastosowanie trybu udzielenia zamówień Przetarg nieograniczony. Termin wyboru: Kryteria wyboru: Kujawskopomorskie Lubelskie Funkcje zarządzające: funkcje wdraŝające: funkcje zarządzające: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR), Departament Wspierania Przedsiębiorczości (DWP) oraz Dla priorytetu 2: Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dla priorytetu 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw instytucja wyłoniona w drodze nieograniczonego przetargu. Termin rozpoczęcia procedury wyboru: II kwartał 2007 r. Kryteria wyboru: doświadczenie jednostek w zakresie wdraŝania funduszy strukturalnych bądź innych programów finansowych ze środków publicznych oraz posiadanie odpowiedniego zaplecza kadrowego o określonych kwalifikacjach. WaŜne przy wyborze będzie równieŝ posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego, zasobów finansowych i wiarygodności finansowej oraz zagwarantowanie pewności i ciągłości funkcjonowania na rynku przez długi okres czasu. wybór Instytucji Pośredniczącej (lub Pośredniczącej II Stopnia w zaleŝności od interpretacji zapisów Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) dla realizacji działań 1.1 i 1.2.

2 Departament Finansów (DF), jednak funkcja koordynacji całego RPO zostaje powierzona Departamentowi Strategii i Rozwoju Regionalnego. DSiRR zaangaŝowany będzie w realizację Priorytetów III-VII oraz działania 2.1, natomiast w realizację Priorytetu I i II bez działania 2.1 zaangaŝowany będzie DWP. Do głównych zadań DSiRR oraz DWP naleŝą zadania Instytucji Zarządzającej określone w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynikające z zapisów art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Departament Finansów odpowiedzialny będzie za weryfikację finansową wniosków o płatność oraz przekazywanie płatności ze środków programu na rzecz beneficjentów. W DF wyodrębniony został Oddział funduszy unijnych, którego główne zadania obejmują: - prowadzenie wydzielonych rachunków bankowych oraz wydzielonej ewidencji księgowej, oraz - rozliczanie zadań współfinansowanych z funduszy unijnych. Termin wyboru: wybór tej instytucji nastąpi w II kw r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a kryteria wyboru zostaną określone w dokumentacji przetargowej. Zadania Instytucji Pośredniczącej określone będą w porozumieniu zawartym z Instytucją Zarządzającą. Zadania te będą dotyczyć m.in.: - przyjmowania wniosków aplikacyjnych od beneficjentów, - dokonywania wyboru projektów do współfinansowania w ramach RPO, - zawierania umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu, - przedkładania wniosków o płatność (zestawienia wydatków) do Instytucji Zarządzającej, - monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji poszczególnych projektów, - weryfikacji wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola, - przechowywania wszelkiej dokumentacji zawiązanej z realizacją projektów, Lubuskie funkcje zarządzające: Biuro Instytucji Zarządzającej LRPO Do zakresu działania Biura Instytucji Zarządzającej LRPO naleŝy: 1. sporządzenie wytycznych dotyczących procesu realizacji LRPO, 2. przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli 3. monitorowanie procesów wdraŝania LRPO, 4. koordynowanie opracowania rocznej prognozy wydatków oraz kontrola limitów wydatków, 5. koordynowanie sporządzania zbiorczych wniosków o płatność i przekazywanie ich do Instytucji Certyfikującej 6. koordynowanie sporządzania i składanie Instytucji Certyfikującej zestawienia wydatków, 7. monitorowanie przepływów finansowych w ramach programu, 8. zapewnianie istnienia systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych w formie elektronicznej dotyczących kaŝdego działania w ramach RPO, 9. monitorowanie płatności na rzecz beneficjentów, 10. prowadzenie spraw z zakresu kontroli, 11. ustanawianie procedur dla instytucji zapewniających, Ŝe wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, niezbędne do zapewnienia właściwej ścieŝki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami, 12. koordynacja przygotowania planu ewaluacji dla RPO obejmującego dla Priorytetu 3: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Do zakresu działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naleŝy: 1. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 2. prowadzenie punktu przyjęć wniosków 3. realizacja procesu naboru, preselekcja i ocena formalna projektów o dofinansowanie 4. badanie zgodności wniosku o dofinansowanie z zasadami pomocy publicznej, 5. organizowanie i obsługa prac ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów, 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy z beneficjentem na finansowanie projektu, 7. przeprowadzanie kontroli realizowanych przez beneficjenta ostatecznego projektów w ramach LRPO, 8. prowadzenie monitoringu realizacji na poziomie projektu, działania, priorytetu, 9. badanie i weryfikowanie dokumentów finansowych

3 róŝne fazy realizacji programu, 13. koordynacja procesu ewaluacji programu i priorytetów oraz wdraŝanie wynikających z niego rekomendacji, 14. zapewnianie gromadzenia danych na temat realizacji RPO, 15. kierowanie pracą komitetu monitorującego 16. współpraca z KE, MRR, Instytucją Certyfikującą, Krajową Jednostką Oceny, Instytucją Audytową, 17. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Systemu Informatycznego. funkcje wdraŝające dla Priorytetu I, II, IV, V: Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do zakresu działania Departamentu LRPO naleŝy: 1. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 2. prowadzenie punktu przyjęć wniosków, 3. realizacja procesu naboru, preselekcja i ocena formalna projektów o dofinansowanie, 4. badanie zgodności wniosku o dofinansowanie z zasadami pomocy publicznej, 5. organizowanie i obsługa prac ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów, 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy z beneficjentem na finansowanie projektu, 7. przeprowadzanie kontroli projektów 8. prowadzenie monitoringu realizacji na poziomie projektu, działania, priorytetu, 9. badanie i weryfikowanie dokumentów finansowych przedkładanych przez beneficjentów i przygotowywanie zleceń wypłaty środków beneficjentom końcowym, 10. planowanie, opracowanie harmonogramu i przeprowadzenie ewaluacji działania, 11. koordynacja projektów własnych samorządu województwa 12. wdraŝanie pomocy technicznej, 13. koordynacja i organizacja procesu szkoleń w zakresie zadań wykonywanych przez departament, 14. przygotowywanie prognoz finansowych 15. prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego EFRR, 16. kontynuacja działań związanych z realizacją ZPORR, 17. sprawowanie nadzoru nad działalnością RIF i współpraca z przedkładanych przez beneficjentów i przygotowywanie zleceń wypłaty środków beneficjentom końcowym, 10. planowanie, opracowanie harmonogramu i przeprowadzenie ewaluacji działania, 11. koordynacja projektów własnych samorządu województwa 12. wdraŝanie pomocy technicznej, 13. koordynacja i organizacja procesu szkoleń w zakresie zadań wykonywanych przez departament, 14. przygotowywanie prognoz finansowych na kolejny rok budŝetowy i lata następne, 15. prowadzenie punktu informacyjnego EFRR.

4 Instytucją Pośredniczącą oraz komórkami Urzędu odpowiedzialnymi za wdraŝanie ZPORR. Do zakresu działania Departamentu Skarbu i Finansów naleŝy m.in.: 1. realizowanie polityki finansowej Sejmiku, 2. opracowanie długookresowych prognoz źródeł dochodów i kierunków wydatków, 3. przygotowywanie projektu budŝetu Województwa zgodnie z procedurami i terminami ustalonymi przez Sejmik, 4. sporządzanie planu finansowego i układu wykonawczego dochodów i wydatków tego budŝetu, 5. sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków budŝetu Województwa, 6. przedstawianie projektów limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Łódzkie Funkcje zarządzające: Departament Polityki Regionalnej oraz Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Część priorytetu 3: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość instytucja wyłoniona w drodze procedury przetargowej. Tryb wyboru: Termin wyboru: Kryteria wyboru: Małopolskie W proces zarządzania i wdraŝania Programu zaangaŝowane są 4 departamenty UMWM: 1. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej (PR); 2. Departament Funduszy Strukturalnych (FS); 3. Departament BudŜetu i Finansów (BF); 4. Departament Organizacyjny (OR); oraz stanowisko Audytora Wewnętrznego (AW). Szczegółowy podział zadań między komórki zaangaŝowane w realizację systemu zarządzania i wdraŝania MRPO: 1. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej pełni funkcję Jednostki ds. Zarządzania i w szczególności odpowiada za: - Programowanie i ewaluację; - Zarządzanie finansowe; - Przygotowanie Indykatywnego Planu Inwestycyjnego; - Monitoring Programu; Dla priorytetu 2 - Gospodarka regionalnej szansy instytucja zewnętrzna. Wybór ww. instytucji zostanie dokonany w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, oraz ceny. Termin wyboru: w kwietniu br. ogłoszenie przetargu. Kryteria wyboru: odnoszące się do doświadczenia instytucji, potencjału merytorycznego, organizacyjnego, finansowego

5 Mazowieckie - Promocję Programu; - Obsługę prac Komitetu Monitorującego; 2. Departament Funduszy Strukturalnych pełni funkcję Jednostki ds. WdraŜania i w szczególności odpowiada za: - Informację, promocję i szkolenia skierowane do benef; - Prowadzenie naborów projektów; - Weryfikację projektów; - Podpisywanie umów z beneficjentami; - Monitoring projektów; - Kontrolę realizacji projektów; - Weryfikację wniosków o płatności. 3. Departament BudŜetu i Finansów, który odpowiada za: - Obsługę płatności dla beneficjentów; - Obsługę budŝetu Województwa w zakresie środków MRPO 4. Departament Organizacyjny, który odpowiada za: - Obsługę prawną realizacji Programu; - Obsługę organizacyjną i logistyczną 5. Audytor Wewnętrzny, który odpowiada za: - Prowadzenie audytu wewnętrznego; - Udział w kontrolach systemowych. funkcje zarządzające: Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego funkcje wdraŝające: Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Opolskie Podkarpackie Funkcje zarządzające: Zakres funkcji: zadania wynikające z zapisów art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Funkcje wdraŝające: Departament Rozwoju Regionalnego i Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych, a takŝe w zakresie obsługi finansowej Departament BudŜetu i Finansów. Podlaskie funkcje zarządzające: Departament Polityki Regionalnej funkcje wdraŝające: Departament Funduszy Strukturalnych Nie zakłada się powołania zewnętrznych instytucji pośredniczących. Pomorskie Dla priorytetu 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Tryb wyboru: Termin wyboru: Kryteria wyboru:

6 Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie funkcje zarządzające: Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich lub powstała na jego bazie jednostka budŝetowa funkcje zarządzające: Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej. funkcje instytucji pośredniczących: Departament Funduszy Strukturalnych. Nie zakłada się powołania zewnętrznych instytucji pośredniczących. Dla Priorytetu 6: Środowisko przyrodnicze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Zakres zadań: 1. przygotowywanie dokumentacji konkursowej; 2. ogłaszanie konkursów; 3. udzielanie informacji; 4. organizacje punktu informacji 5. organizacje punktu przyjęć wniosków 6. dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej proponowanych do realizacji projektów w sposób bezstronny i rzetelny; 7. powoływanie i obsługa Komisji Oceny Projektów; 8. przedkładanie do akceptacji listy projektów po ocenie merytorycznej do IZ; 9. przygotowywanie umów na dofinansowanie; 10. przyjmowanie, weryfikacja i przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy dofinansowania wnoszonych przez beneficjenta; Działania dla MSP zewnętrzna instytucja wyłoniona w drodze zamówienia publicznego. Tryb zostanie określony w najbliŝszych dniach. Termin wyboru: Kryteria wyboru: Dla Priorytetu 1: Przedsiębiorczość podmiot wybrany na podstawie ustawy PZP albo ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Termin wyboru: Kryteria wyboru: - doświadczenie we wdraŝaniu oraz realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej; - wdraŝanie części lub całości działania w ramach Funduszu Spójności, funduszy Przedakcesyjnych albo SPO WKP lub ZPORR w okresie programowania (dla Polski); - realizacja co najmniej 2 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

7 11. podpisywanie umów z Beneficjentami; 12. wprowadzanie zmian do umów o dofinansowaniu 13. rozpatrywanie odwołań pierwszego stopnia; 14. informowanie beneficjentów o wynikach konkursów; 15. przeprowadzanie kontroli projektów w trakcie i na zakończenie ich realizacji; 16. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność; 17. sprawozdawczość; 18. przekazywanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach; 19. obsługa systemu informatycznego SIMIK 20. promowanie i informowanie 21. archiwizacja dokumentów Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Funkcje zarządzające: Departament Rozwoju Regionalnego Funkcje zarządzające: Wydział Absorpcji Funduszy Strukturalnych w ZPORR w Departamencie Integracji Europejskiej. (będzie nowa struktura) dla Priorytetu 3: Środowisko przyrodnicze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nie przewiduje się w systemie instytucji pośredniczącej II stopnia (instytucji wdraŝającej).

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r.

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r. Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 Opole, 19 lutego 2015r. Zagadnienia prezentacji System wdrażania RPO WO 2014-2020 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo