Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO Opole, 19 lutego 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r."

Transkrypt

1 Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO Opole, 19 lutego 2015r.

2 Zagadnienia prezentacji System wdrażania RPO WO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Związek ZIT Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Desygnacja Stan przygotowania, harmonogram

3 Podstawy prawne (przegląd) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. poz. 1146) tzw. ustawa wdrożeniowa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. tzw. rozporządzenie ogólne Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące procedury desygnacji z dnia 18 grudnia 2014 r. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata (projekt) Umowa Partnerstwa Programowanie perspektywy finansowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata

4 System wdrażania RPO WO Instytucją zarządzającą (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego jest Zarząd Województwa Opolskiego. Funkcję jednostki pełniącej zadania Instytucji Zarządzającej RPO WO sprawuje Departament Koordynacji Programów Operacyjnych. Instytucja Zarządzająca na podstawie zapisów rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej może powierzyć zadania związane z realizacją programu instytucji pośredniczącej (IP). W województwie opolskim w okresie programowania funkcjonowały dwie IP: Wojewódzki Urząd Pracy Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

5 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Związek ZIT Okres programowania : Dodatkowa Instytucja Pośrednicząca Związek Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (Związek ZIT) Czym jest ZIT? Nowy instrument finansowy wspierający rozwój terytorialny, za pomocą którego realizowane będą strategie, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich (MOF OW) Czym jest Związek ZIT? Wspólna reprezentacja władz MOF wobec władz krajowych i regionalnych, zinstytucjonalizowana forma partnerstwa powołana na podstawie obowiązujących przepisów

6 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Związek ZIT c.d. Jakie są preferencje KE oraz MIR w zakresie powołania Związków ZIT? Jako pożądane formy współpracy JST w zakresie zarządzania ZIT, MIR wskazał współpracę realizowaną na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (związek międzygminny, stowarzyszenie JST). Związek ZIT w województwie opolskim: Stowarzyszenie JST powołane w październiku 2013r. na podstawie art. 84 Ustawy o samorządzie gminnym Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Stowarzyszenie AO jako Związek ZIT: Pomiędzy IZRPO WO a Stowarzyszeniem AO zostanie podpisane porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji ZIT w ramach RPO WO

7 Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Czy Związki ZIT muszą być wskazane w systemie wdrażania RPO jako IP? TAK Na jakiej podstawie? Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1301/2013 władze miejskie (Związki ZIT) powinny być wyznaczone jako Instytucje Pośredniczące. Instytucje takie stają się częścią systemu zarządzania programem, będą poddane audytowi i procedurze desygnacji proporcjonalnie do zakresu powierzonych zadań. Władze miejskie, pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej, powinny być przynajmniej odpowiedzialne za wybór projektów. Decyzję o zakresie delegacji zadań podejmuje Instytucja Zarządzająca.

8 Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Dodatkowo: Art. 36 ust. 3 rozporządzenia ogólnego: państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne ( ) do zarządzania i wdrażania ZIT zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej: ZIT są zarządzane przez Związek ZIT utworzony w formach współpracy JST, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym ( ) na zasadach określonych w umowie lub porozumieniu.

9 Umocowanie prawne Instytucji Pośredniczącej Art. 123 rozporządzenia ogólnego [państwo członkowskie może wyznaczyć jedną lub więcej IP do pełnienia niektórych zadań IZ na odpowiedzialność tej instytucji ( )] Art. 123 rozporządzenia ogólnego [państwo członkowskie lub IZ może powierzyć IP zarządzanie częścią programu operacyjnego w drodze pisemnej umowy ( )] Art. 2 pkt. 9 ustawy wdrożeniowej (IP to podmiot, któremu została powierzona ( ) realizacja zadań w ramach KPO lub RPO) Art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej [IZ może powierzyć IP, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją KPO lub RPO ( )]

10 Jakie warunki musi spełnić Stowarzyszenie AO by pełnić rolę IP RPO WO ? CZYM JEST DESYGNACJA? Desygnacja to potwierdzenie spełniania przez zobowiązane instytucje warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego KTO PODLEGA DESYGNACJI? Instytucja zarządzająca, pośrednicząca, wdrażająca lub krajowy kontroler lub wspólny sekretariat WARUNKI UZYSKANIA DESYGNACJI Warunkiem uzyskania desygnacji jest spełnienie kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego, odpowiednich do zakresu realizowanych zadań potwierdzone pozytywną opinią instytucji audytowej i zawarcie porozumienia (z IZ)

11 Jaki będzie zakres zadań powierzonych Stowarzyszeniu AO przez IZRPO WO ? Ogłaszanie konkursów i prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań ZIT Prowadzenie oceny formalnej złożonych wniosków (pracownicy Związku ZIT) Prowadzenie oceny merytorycznej I i II stopnia (Komisja Oceny Projektów/ eksperci) Obsługa i organizacja prac KOP Sporządzanie list rankingowych po każdym z etapów oceny Przekazanie do IZ RPO WO listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Wprowadzanie danych do LSI i SL2014 Udział w procedurze odwoławczej Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

12 Jakie są kryteria desygnacji dla Stowarzyszenia w związku z powierzonymi zadaniami? WEWNĘTRZNE ŚRODOWISKO KONTROLNE: Odpowiednia struktura organizacyjna W przypadku realizacji kilku funkcji zapewnienie poszanowania zasady ich rozdziału Procedury sprawozdawcze Przydział odpowiednich zasobów ludzkich o koniecznych umiejętnościach technicznych, na różnych poziomach i na potrzeby różnych funkcji w strukturze organizacyjnej ( zasada dwóch par oczu )

13 Jakie są kryteria desygnacji dla Stowarzyszenia w związku z powierzonymi zadaniami? ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Procedury zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem DZIAŁANIA W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA I KONTROLI: Procedury dotyczące wniosków o dotacje, ich oceny, wyboru do dofinansowania Procedury kontroli zarządczych Procedury na potrzeby systemu elektronicznego gromadzenia, rejestracji i przechowywania danych Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu i system archiwizujący

14 Co to oznacza dla Stowarzyszenia? By spełnić kryteria desygnacji (proporcjonalnie do realizowanych zadań) określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego, Stowarzyszenie AO (Związek ZIT) pełniące rolę IP RPO WO musi w szczególności zapewnić: potencjał kadrowy dla realizacji powierzonych zadań istnienie procedur opisujących wszystkie procesy realizowane przez Stowarzyszenie jako IP RPO WO (w formie Instrukcji Wykonawczej IP) spełnienie wymagań sprzętowych i systemowych niezbędnych dla zapewnienia kompatybilności systemu informatycznego Związku ZIT z LSI SYZYF oraz Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL2014 istnienie procedur wspierających (bezpieczeństwo danych, archiwizacja, obieg dokumentów, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzkiem i inne) Istnienie dokumentów umożliwiających prowadzenie naborów wniosków i ich ocenę (regulaminy naboru, regulamin pracy KOP)

15 Stan przygotowania, harmonogram r przekazanie projektu IW do IZ RPO WO r. spotkanie uzgodnieniowe (ustalenie treści i terminu podpisania porozumienia) Na bieżąco uzupełnianie procedur o zapisy istotne z punktu widzenia pełnienia funkcji IP r. - zadeklarowanie gotowości do poddania się procedurze desygnacji Poddanie się kontroli stanu przygotowania Do r. przekazanie Strategii ZIT do MIR

16 Dziękuję za uwagę Katarzyna Harnyś Mielnik Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska tel. 77/

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo