Wykaz aktów prawnych 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz aktów prawnych 2009 r."

Transkrypt

1 Wykaz aktów prawnych 2009 r. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 59, z dnia 26 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3, z dnia 7 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek elektroenergetycznych. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 70, z dnia 28 stycznia 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmienionych Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Wytyczne są stosowane od dnia 17 grudnia 2008 r. Monitor Polski Nr 1, poz. 8, z dnia 7 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 80, z dnia 29 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Usta Nr 9, poz. 55, z dnia 22 stycznia 2009 r.

2 Ustawa budŝetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 58, z dnia 23 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takŝe skrótu tego prospektu. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 88, z dnia 2 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Regionalnego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu Monitor Polski Nr 8, poz. 84, z dnia 2 lutego 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie staŝu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 90, z dnia 2 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmienione wytyczne, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Monitor Polski Nr 9, poz. 108, z dnia 13 lutego 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 134, z dnia 12 lutego 2009 r.

3 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. Wytyczne są stosowane od dnia 22 stycznia 2009 r. Monitor Polski Nr 9, poz. 109, z dnia 13 lutego 2009 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik ustaw Nr 21, poz. 116, z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wytyczne są stosowane od dnia 15 stycznia 2009 r. Monitor Polski Nr 9, poz. 110, z dnia 13 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Monitor Polski Nr 9, poz. 111, z dnia 13 lutego 2009 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 140, z dnia 12 lutego 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 13 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 135, z dnia 12 lutego 2009 r.

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 13 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 23, poz z dnia 12 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmienione wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Monitor Polski Nr 11, poz. 140, z dnia 24 lutego 2009 r. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (PN-EN :2008; PN-EN :2008; PN-EN 13715:2008; PN-EN :2008;PN-EN 13715:2008; PN-EN :2008) Monitor Polski Nr 11, poz. 139, z dnia 24 lutego 2009 r. Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalania terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 1, poz.2, z dnia 11 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Monitor Polski Nr 11, poz. 141, z dnia 24 lutego 2009 r. Decyzja Nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalania terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 1, poz. 3, z dnia 11 lutego 2009 r.

5 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Monitor Polski Nr 12, poz. 149, z dnia 27 lutego 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. Wytyczne są stosowane do dnia 18 lutego 2009 r. Monitor Polski Nr 13, poz. 169, z dnia 3 marca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 274, z dnia 5 marca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 303, z dnia 12 marca 2009 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budŝetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budŝetowej na rok Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267, z dnia 4 marca 2009 r. Decyzja Nr 3 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 2, poz. 5, z dnia 23 marca 2009 r.

6 Uchwała Rady Ministrów nr 25 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 14, poz. 176, z dnia 13 marca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów nr 26 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 14, poz. 177, z dnia 13 marca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 364, z dnia 20 marca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 332, z dnia 16 marca 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zmienione wytyczne, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Monitor Polski Nr 17, poz. 227, z dnia 24 marca 2009 r. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008r.

7 Umowa wchodzi w Ŝycie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po wymianie dokumentów estryfikacyjnych. Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 577, z dnia 6 maja 2009 r. Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008r. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 578, z dnia 6 maja 2009 r. Rozporządzenie Ministra Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 430, z dnia 31 marca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 462, z dnia 7 kwietnia 2009 r. Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 9, z dnia 23 kwietnia 2009 r. Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 3, poz.11, z dnia 23 kwietnia 2009 r.

8 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Nr 3, poz. 12, z dnia 23 kwietnia 2009 r. Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 13, z dnia 23 kwietnia 2009 r. Uchwała Rady Ministrów nr 40 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Monitor Polski Nr 22, poz. 289, z dnia 14 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2009 r. uchylające niektóre zarządzenia dotyczące zakresu działania Ministra Infrastruktury. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 4, poz. 16, z dnia 18 maja 2009 r. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 670, z dnia 28 maja 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 654, z dnia 25 maja 2009 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŝetowej na rok Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw, Nr 80, poz. 673, z dnia 29 maja 2009 r.

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 744, z dnia 15 czerwca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik ustaw Nr 94, poz. 779, z dnia 18 czerwca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 775, z dnia 18 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 82 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 577, z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 83 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Świętokrzyskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 578 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 84 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Łódzkiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 579 z dnia 25 czerwca 2009 r.

10 Uchwała Rady Ministrów Nr 85 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Dolnośląskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 580 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 86 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Opolskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 581 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 87 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Pomorskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 582 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 88 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 583 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 89 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 584 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 90 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Mazowieckiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 585 z dnia 25 czerwca 2009 r.

11 Uchwała Rady Ministrów Nr 91 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Śląskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 586 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 93 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Podlaskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 587 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 94 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Zachodniopomorskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 588 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 95 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Kujawsko-Pomorskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 589 z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Rady Ministrów Nr 96 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 38, poz. 590 z dnia 25 czerwca 2009 r. Decyzja Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 5, poz. 20, z dnia 25 czerwca 2009 r.

12 Uchwała Rady Ministrów nr 99 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i Lubelskiego na lata Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 39, poz. 618, z dnia 30 czerwca 2009 r. Decyzja Nr 23 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 5, poz. 22, z dnia 25 czerwca 2009 r. Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu niektórych zarządzeń dotyczących zakresu działania Ministra Infrastruktury, które utraciły moc obowiązującą. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 5, poz. 23, z dnia 25 czerwca 2009 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 954, z dnia 20 lipca 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Monitor Polski Nr 48, poz. 712, z dnia 31 lipca 2009 r. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 54 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Monitor Polski Nr 47, poz. 687 z dnia 28 lipca 2009 r.

13 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budŝetowej na rok Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1057, z dnia 14 sierpnia 2009 r. Decyzja Ministra Infrastruktury Nr 31 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 6, poz. 25, z dnia 17 sierpnia 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Monitor Polski Nr 49, poz. 715, z dnia 3 sierpnia 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu Monitor Polski Nr 53, poz. 753, z dnia 21 sierpnia 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2009 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Monitor Polski Nr 55, poz. 769, z dnia 1 września 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Monitor Polski Nr 53, poz. 754, z dnia 21 sierpnia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1159, z dnia 2 września 2009

14 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok Monitor Polski Nr 57, poz. 780, z dnia 8 września 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Monitor Polski Nr 55, poz. 770, z dnia 1 września 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zmienione wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu Monitor Polski Nr 58, poz. 791, z dnia 10 września 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1212, z dnia 15 września 2009 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1231, z dnia 21 września 2009 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne o których mowa są stosowane od dnia 4 września 2009 r. Monitor Polski Nr 63, poz. 851, z dnia 1 października 1009 r.

15 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury, poz. 41, z dnia 30 września 2009 r. Komunikat Ministra Regionalnego z dnia 6 października 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Monitor Polski Nr 70, poz. 899, z dnia 3 listopada 2009 r. Decyzja Nr 44 z dnia 6 października 2009 r. Ministra Infrastruktury zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 10, poz. 43, z dnia 30 października 2009 r. Uchwała Nr 182 z dnia 9 października 2009 r. Rady Ministrów zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Monitor Polski Nr 68, poz. 878, z dnia 26 października 2009 r. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok Monitor Polski Nr 69, poz. 893, z dnia 30 października 2009 r. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usuniecie krzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok Monitor Polski Nr 69, poz. 894, z dnia 30 października 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na wprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1515, z dnia 25 listopada 2009 r.

16 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1658, z dnia 16 grudnia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury strefy badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1661, z dnia 16 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wskazania jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 13, poz. 46, z dnia 18 grudnia 2009 r. Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Decyzja wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 14, poz. 51, z dnia 30 grudnia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1786, z dnia 29 grudnia 2009 r.

17

18

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2011 r

Wykaz aktów prawnych 2011 r Wykaz aktów prawnych 2011 r Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2012 r.

Wykaz aktów prawnych 2012 r. Wykaz aktów prawnych 2012 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

III. Akty prawne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

III. Akty prawne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego III. Akty prawne III. Akty prawne Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 78 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 1699 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze lubelskie. Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy

Przedsiębiorcze lubelskie. Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy Przedsiębiorcze lubelskie Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA POLSKA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007-2013 347 MLD 2014-2020 376 MLD 2007-2013 67 MLD 2014-2020 82,5 MLD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA 2007 2013 L.p. Rozdział/podrozdz

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Euro Grant. Fundusze Europejskie NIESZABLONOWO.

Euro Grant. Fundusze Europejskie NIESZABLONOWO. Euro Grant Fundusze Europejskie NIESZABLONOWO 1 Podstawy Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH

Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH Za funkcję państwa można uznać główne kierunki jego działalności realizujące zadania, jakie państwo sobie stawia, a zakres tej działalności określany jest celami, które chce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w budŝetowej na 2011 r. ustawie III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie inwestycyjne dla, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie RPO Dolnośląskie Działanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w ZIT AW Rodzaje kwalifikowanych projektów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie na projekty B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Działanie 1.2 Wsparcie dla Schemat A chcących rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r. Plan prezentacji Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 117

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 117 Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 117 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1) z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie: utworzenia jednostki budŝetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu i nadania

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 października 2014 r.

Warszawa, 20 października 2014 r. Warszawa, 20 października 2014 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki podczas którego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

AI2020.pl. Akademia Innowacji dla Uczelni 9 lutego 2018, Hotel Sound Garden

AI2020.pl. Akademia Innowacji dla Uczelni 9 lutego 2018, Hotel Sound Garden AI2020.pl Akademia Innowacji dla Uczelni 9 lutego 2018, Hotel Sound Garden Fundusze europejskie. Praktyczne omówienie źródeł finansowania dla uczelni w 2018 Edyta Niemyjska-Czech, Avista WPROWADZENIE Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 4 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 15 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 4 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 15 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 4 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/240/2009 Rady Miejskiej w śarowie

Uchwała Nr L/240/2009 Rady Miejskiej w śarowie Uchwała Nr L/240/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów cyfrowych w ramach RPO - ocena śródokresowa roku 2018

Finansowanie projektów cyfrowych w ramach RPO - ocena śródokresowa roku 2018 Finansowanie projektów cyfrowych w ramach RPO - ocena śródokresowa roku 2018 Priorytety Samorządów E-administracja Informacja przestrzenna E-zdrowie E-edukacja E-podatki i opłaty lokalne Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27-213 Białystok, 7 czerwca 21 r. liczba 1 2 Stan wdrażania RPOWP (stan na 31.5.21 r.) 1 182 1 47 1 8 6 535 485 4 2 ZŁOŻONE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA

EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA DR DOMINIK ROZKRUT RAFAŁ TRZCIŃSKI Dz. współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wsparcie systemu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.)

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Województwo Nazwa programu Termin naboru Informacje Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 POPC Pierwszy Konkurs

Działanie 1.1 POPC Pierwszy Konkurs Działanie 1.1 POPC Pierwszy Konkurs I oś priorytetowa POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1719 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXI/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych Podstawa prawna Modernizacja gospodarstw rolnych Małgorzata Lewandowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia III Art. 20 lit. b) ppkt i) i art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo