Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III"

Transkrypt

1 Katowice, r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Panel tematyczny Kultura Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Zespół autorski Eksperci panelu PT 3: Baron Marcin, mgr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bradecki Tomasz, dr inż. architekt (Politechnika Śląska), Drobniak Adam, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Drzazga Dagmara, dr (Uniwersytet Śląski), Dziwoki Grzegorz, dr inż. (Politechnika Śląska w Gliwicach), Gorawski Marcin, Prof. dr hab. inż. (Politechnika Śląska), Knapik Eugeniusz, Prof. (Akademia Muzyczna), Kuźnik Florian, Prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Świątkiewicz Wojciech, Prof. zw. dr hab. (Uniwersytet Śląski) Szczupak Bogumił, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Wrana Krzysztof, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Żbikowska Urszula (Górnośląski Związek Metropolitalny) Zespół: Andrzej Klasik, Prof. zw. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) kierownik panelu Biniecki Jerzy, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) moderator panelu Ochojski Artur, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) biuro

3 Harmonogram realizacji Data 4 marca 2010 Tematyka prac Przygotowanie do tworzenia uwarunkowań rozwoju sektora TOMT w GOM. 8 kwietnia maja 2010 Przygotowanie do budowy wizji rozwoju sektora TOMT w GOM. Identyfikacja tez delfickich. Opracowanie scenariuszy uwarunkowań rozwoju sektora TOMT w GOM. Weryfikacja tez delfickich. 17 czerwca 2010 Tworzenie wizji rozwoju sektora TOMT w GOM. 20 października listopada 2010 Identyfikacja innowacji technologicznych i projektów innowacyjnych. Opracowanie finalnej wersji wizji i scenariuszy. Tworzenie mapy projektów innowacyjnych i mapy innowacji technologicznych.

4 Wizja rozwoju sektora TOMT w GOM 2030 METROPOLITALNA OFERTA KULTURALNA TOŻSAMOŚĆ METROPOLITALNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH MIAST GOM ATRAKCYJNOŚĆ SPOŁECZNO KULTUROWA GOM KREATYWNA GOSPODARKA W MIASTACH GOM OPARTA NA KULTURZE KULTUROWA TRANSFORMACJA PRZESTRZENI MIAST GOM

5 Wizja rozwoju sektora TOMT w GOM 2030 KREACJA DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH PRODUKCJA WIELKICH WYDARZEŃ KULTURALNYCH DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW KULTURALNYCH FORMY UCZESTNICTWA W KULTURZE INTEGRACJA SEKTORA TOMT AKTYWNOŚĆ SEKTORA TOMT ROZWÓJ PRZEMYSŁÓW KULTURY

6 Wizja rozwoju sektora TOMT w GOM 2030 POLITYKA KULTURALNA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH REGIONU I MIAST GOM INFRASTRUKTURA MATERIALNA I TECHNOLOGICZNA SEKTORA TOMT FUNDAMENTY ROZWOJU TOMT W GOM KOMPETENCJE KULTUROWE ODBIORCÓW WYDARZEŃ I PRODUKTÓW SEKTORA TOMT KAPITAŁ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH SEKTORA TOMT

7 Wnioski z badania Delphi CZYNNIK NAPĘDOWY P1: WSPIERANIE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ROZWOJU SEKTORA KULTURY I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH JAKO NOWEGO CZYNNIKA WZMACNIANIA KONKURENCYJNOŚCI EUROPY H1: W polityce Unii Europejskiej dominować będzie myślenie w kategoriach konkurencyjności globalnej skutkujące preferowaniem rozwoju tradycyjnych, globalnych metropolii kultury i koncentracją środków przeznaczanych na rozwój kulturalny H4: W ciągu całego okresu Unia Europejska przeznaczać będzie zwiększone środki finansowe na wspieranie rozwoju sektora kultury i przemysłów kreatywnych, skutkiem czego powstaną krajowe programy operacyjne wspierające rozwój sektora kultury i przemysłów kreatywnych CZYNNIK NAPĘDOWY T4: ZARZĄDZANIE PROCESEM DIGITALIZACJI WYDARZEŃ I PRODUKTÓW SEKTORA KULTURY WYSOKIEJ H2: Do roku 2030 nastąpi pełna digitalizacja wydarzeń i produktów sektora kultury wysokiej (oraz upowszechnienie dostępu do wydarzeń i produktów kultury wysokiej w skali globalnej) w całości wielostadialnego procesu od ich kreacji do konsumpcji H4: Skutkiem procesu digitalizacji będzie rosnące zapotrzebowanie na bezpośredni kontakt z wydarzeniami sektora kultury wysokiej

8 Wnioski z badania Delphi CZYNNIK NAPĘDOWY S3: ORIENTOWANIE FUNKCJI METROPOLITALNYCH WIELKICH MIAST NA SEKTOR KULTURY W SKALI EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ H1: W całym okresie do 2030 roku następować będzie stały wzrost znaczenia sektora kultury w metropoliach europejskich i krajowych H3: Przez cały okres utrzymana zostanie dominacja globalnych stolic europejskich w zakresie funkcji kulturalnych oraz nastąpi umocnienie funkcji kulturalnych starych metropolii w przestrzeni krajowej CZYNNIK NAPĘDOWY S4: RANGA PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEMYSŁÓW KULTURY, W ROZWOJU KRAJÓW I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH EUROPY H1: Ciągły wzrost zamożności społeczeństw europejskich spowoduje wzrost popytu na produkty przemysłów kreatywnych (w tym: przemysłów kultury) konsumowane w różnych systemach udostępniania wydarzeń i produktów kultury H3: W całym okresie przed i po 2020 biegunami rozwoju gospodarki kreatywnej pozostaną globalne stolice europejskie

9 Wnioski z badania Delphi CZYNNIK NAPĘDOWY S4: RANGA PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEMYSŁÓW KULTURY, W ROZWOJU KRAJÓW I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH EUROPY H1: Ciągły wzrost zamożności społeczeństw europejskich spowoduje wzrost popytu na produkty przemysłów kreatywnych (w tym: przemysłów kultury) konsumowane w różnych systemach udostępniania wydarzeń i produktów kultury H3: W całym okresie przed i po 2020 biegunami rozwoju gospodarki kreatywnej pozostaną globalne stolice europejskie CZYNNIK NAPĘDOWY T3: WZROST DOSTĘPNOŚCI DO WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA ŻYWO I ZA POŚREDNICTWEM INNYCH NOŚNIKÓW ODTWARZANIA DZIĘKI NOWYM MOŻLIWOŚCIOM PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO H2: W całym okresie przed i po 2020 następować będzie wzrost poziomu funkcjonalności i standaryzacji systemów teleinformatycznych H3: W całym okresie następować będzie wzrost liczby odbiorców on-line produktów kultury

10 Wnioski z badania Delphi CZYNNIK NAPĘDOWY T5: UDOSTĘPNIANIE DZIEŁ SZTUKI I WYDARZEŃ KULTURALNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZAAWANSOWANYCH, INTERAKTYWNYCH I WIELOWYMIAROWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNYCH H1: W okresie do 2020 roku nastąpi zwiększenie udziału technologii internetowych w udostępnianiu dzieł sztuki i wydarzeń kulturalnych H3: Pozytywną konsekwencją wzrostu technologicznej dostępności do produktów i wydarzeń kulturalnych stanie się powstawanie nowych wzorców i stylów życiowych oraz związana z tym kreacja nowego typu odbiorców i nowych rynków dzieł i wydarzeń kulturalnych CZYNNIK NAPĘDOWY S5: PRZYCIĄGANIE OSÓB KREATYWNYCH PRZEZ ATRAKCYJNE METROPOLIE EUROPEJSKIE I KRAJOWE H1: W całym okresie wzrastająca atrakcyjność metropolii europejskich i krajowych powodować będzie coraz silniejsze przyciąganie przez nie osób i środowisk kulturotwórczych H3: Przez cały okres wzrastać będzie obecność międzynarodowych środowisk kulturotwórczych w metropoliach krajowych

11 Wnioski z badania Delphi CZYNNIK G4: ROZWÓJ WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH I BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO W DZIEDZINIE DESIGNU, PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I PROMOCJI BIZNESU Z WYKORZYSTANIEM WYDARZEŃ KULTURALNYCH H1: W ciągu całego okresu wzrastać będzie ekspansja międzynarodowego biznesu kulturalnego w Polsce H3: W długim okresie maleć będzie wpływ władzy publicznej (i obecność sektora publicznego) na rozwój kultury wysokiej, na korzyść rosnącego w tym zakresie znaczenia sektora biznesowego

12 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych SCENARIUSZ 1 SCENARIUSZ RUCHLIWOŚCI ŚRODOWISK KULTUROTWÓRCZYCH I EKSPANSJI BIZNESU KULTURALNEGO W SIECI STARYCH METROPOLII EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH Jest to scenariusz dynamiki zewnętrznych uwarunkowań politycznych, społecznych i społeczno - gospodarczych rozwoju kulturalnego Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego (P SS SG). Myślami przewodnimi tego scenariusza są: konkurencyjność globalna, przestrzenna koncentracja środków publicznych, wzrost znaczenia sektora kultury, jako funkcji metropolitalnej, utrwalenie europejskich i krajowych struktur i hierarchii metropolitalnych szybki wzrost przemysłów kreatywnych w reakcji na poszerzanie się pro-kulturalnych stylów życia, koncentracja przemysłów kreatywnych w globalnych stolicach europejskich, wzrost atrakcyjności metropolii, wysoka mobilność międzynarodowych środowisk artystycznych, napływ międzynarodowego biznesu kulturalnego do Polski.

13 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych SCENARIUSZ 2 INWESTOWANIA W MATERIALNO-TECHNOLOGICZNĄ INFRASTRUKTURĘ SEKTORA KULTURY WYSOKIEJ ORAZ DYWERSYFIKACJI RYNKÓW DZIEŁ, WYDARZEŃ I PRODUKTÓW KULTURALNYCH NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH Jest to scenariusz dynamiki zewnętrznych uwarunkowań politycznych, technologicznych i społeczno - gospodarczych rozwoju kulturalnego Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego (P TT SG). Myślami przewodnimi tego scenariusza są: konkurencyjność technologiczna, przestrzenna koncentracja infrastruktury kultury, wzrost dostępności do wydarzeń kulturalnych zapewniany rosnącą funkcjonalnością i postępującą standaryzacją systemów teleinformatycznych ciągły wzrost liczby odbiorców produktów kultury on-line postępujący rozwój technologii internetowych dywersyfikacja rynków dzieł i wydarzeń kulturalnych oraz ich odbiorców wzrost infrastrukturalnej atrakcyjności metropolii, transfer technologicznego know-how międzynarodowego biznesu kulturalnego, współpraca środowisk biznesowych, technologicznych i artystycznych.

14 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych SCENARIUSZ 3 DIGITALIZACJI SEKTORA KULTURY, WZROSTU RANGI KULTURY W METROPOLIACH I PRZENIKANIA SIĘ SFERY KULTURY I BIZNESU Jest to scenariusz dynamiki zewnętrznych uwarunkowań technologicznych, społecznych i społeczno - gospodarczych rozwoju kulturalnego Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego (T SS SG). Myślami przewodnimi tego scenariusza są: proces digitalizacji wydarzeń i produktów sektora kultury wysokiej, wzrost znaczenia funkcji kulturalnej w rozwoju metropolii europejskich i krajowych, modernizacja infrastruktury materialnej i technologicznej sektora kultury, upowszechnienie i wzrost różnorodności nowych nośników i mediów, dominacja starych metropolii europejskich i krajowych, gospodarka kreatywna jako nowy, silny sektor aktywność metropolii globalnych, przemysły kultury jako silna składowa gospodarki metropolii europejskich i krajowych, wzrost aktywności międzynarodowych środowisk twórczych. i biznesowych w metropoliach krajowych, wzmocnienie procesów ekonomizacji kultury i kulturyzacji biznesu w Polsce.

15 Scenariusze uwarunkowań zewnętrznych SCENARIUSZ 4 TECHNOLOGICZNEJ AKCELERACJI W SEKTORZE KULTURY, ZWIĘKSZAJĄCEJ SIĘ AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I KULTURYZACJI GOSPODARKI NA OBSZARZE POLSKICH METROPOLII Jest to scenariusz dynamiki zewnętrznych uwarunkowań technologicznych i społeczno - gospodarczych rozwoju kulturalnego Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego (T TT SG). Myślami przewodnimi tego scenariusza są: proces digitalizacji wydarzeń i produktów sektora kultury wysokiej, modernizacja infrastruktury materialnej i technologicznej sektora kultury, upowszechnienie i wzrost różnorodności nowych nośników i mediów, dyspersji odbiorców kultury w przestrzeni europejskiej, koncentracja kreacji dzieł i produkcji wydarzeń w metropoliach globalnych, europejskich i krajowych, rozwój technologii internetowych oraz wielowymiarowych technologii informacyjno komunikacyjnych, kreacja nowych rynków i odbiorców dzieł i wydarzeń kulturalnych, nadrabianie dystansu technologicznego przez polskie metropolie, terytorialne zróżnicowanie napływu międzynarodowych środowiska twórczych i biznesu kulturalnego, proces kulturyzacji gospodarki.

16 Wnioski z przeprowadzonych analiz i rekomendacje Wynikiem prac zmierzających do sformułowania rekomendacji w zakresie polityki rozwoju funkcji metropolitalnej w dziedzinie Kultura będą: Sformułowanie strategicznych opcji polityki rozwoju funkcji metropolitalnej w dziedzinie Kultura w powiązaniu z segmentami wizji rozwoju sektora TOMT w GOM i z wykorzystaniem mapy drogowej projektów innowacyjnych. Sformułowanie technologicznych opcji polityki rozwoju funkcji metropolitalnej w dziedzinie Kultura w powiązaniu z segmentami wizji rozwoju sektora TOMT w GOM i z wykorzystaniem mapy drogowej innowacji technologicznych. Sformułowanie wniosków pod adresem publicznych podmiotów polityki rozwoju funkcji metropolitalnej w dziedzinie Kultura oraz selektywnie określonych aktorów sektora TOMT w GOM. Sformułowanie przestrzennego modelu rozwoju sektora TOMT w GOM ze względu na czynniki koncentracji i dekoncentracji środowisk twórczych, infrastruktury, przestrzeni i wydarzeń tego sektora.

17

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka Projekt Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej

Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej Andrzej Klasik Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej Wstęp Aglomeracja Górnośląska podlega różnym, zarówno pozytywnym jak i negatywnym procesom.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza nr 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r.

Ekspertyza nr 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r. Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego

Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego Sformułowanie kierunków rozwoju technologicznego GOM w świetle dorobku śląskiego foresightu technologicznego Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 Katowice 2012 1 wewnętrzna strona okładki (niezadrukowana) 2 Sejmik Województwa Śląskiego Regionalna

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Opracował Zespół Badawczy Prof. Jan Stachowicz - kierownik Dr Lilla Knop Dr Joanna Machnik-Słomka Dr Sławomir Olko Prof. Agata

Bardziej szczegółowo

Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends

Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends MPRA Munich Personal RePEc Archive Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends Andrzej Klimczuk and Katarzyna Sztop-Rutkowska 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61887/

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo