Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r."

Transkrypt

1 Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, r. Panel tematyczny PT4 Metropolitalne systemy zarządzania środowiskiem mgr inż. Jan Bondaruk Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Uczestnicy prac panelu L.p. Funkcja Imię i nazwisko Instytucja 1. Kierownik panelu mgr inż. Jan Bondaruk Główny Instytut Górnictwa 2. Moderator mgr inż. Paweł Zawartka Główny Instytut Górnictwa 3. Panelista mgr inż. Artur Wójcik Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 4. Panelista mgr inż. Andrzej Panek Urząd Miejski w Bytomiu 5. Panelista mgr inż. Anna Kuśka-Ciba 6. Panelista mgr inż. Zbigniew Gieleciak 7. Panelista mgr inż. Marek Adamus Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 8. Panelista dr hab. Mirosław Nakonieczny Uniwersytet Śląski 9. Panelista dr inż. Jerzy Ziora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 10. Panelista prof. dr hab. inż. Barbara Białecka Główny Instytut Górnictwa 11. Panelista mgr Bogna Gwoździewicz Górnośląski Związek Metropolitalny 12. Panelista prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 13. Panelista dr Damian Absalon Uniwersytet Śląski 14. Panelista dr inż. Adam Ryszko Politechnika Śląska w Gliwicach

3 Zakres zainteresowania panelu Obszar badawczy PT4 Metropolitalne systemy zarządzania środowiskiem obejmuje społeczne i techniczne usługi publiczne stanowiące jednocześnie przedmiot i potencjalny stymulator aktywności metropolii: Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami, Zaopatrzenie w energię, Planowanie przestrzenne, Jakość powietrza atmosferycznego, Zarządzanie środowiskiem.

4 Wnioski z badań ankietowych Delphi Badania metodą Delphi dla Panelu Tematycznego Metropolitalne systemy zarządzania środowiskiem obejmowały m.in.: planowanie przestrzenne, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, energetykę, ochronę zasobów przyrodniczych, edukację ekologiczną, potencjał naukowy i badawczy, nowoczesne technologie.

5 Wnioski z badań ankietowych Delphi 7 6 Statystyka badania w ramach Panelu PT4: Tura II % 34% 59% 41% 8 7 Kobieta Mężczyzna 2 77% Na obszarze GOM Poza obszarem GOM Tura I Tura II 6 5 Pracownik naukowy 17% Tura I Na obszarze GOM 56% Poza obszarem GOM 69% 29% 2 15% 8% Tura I Tura II Przedstawiciel administracji Inne 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 4 46% 31% 26% 28% 26% Tura I Tura II Powyżej 45 lat Między lat Poniżej 35 lat

6 Wnioski z badań ankietowych Delphi Teza 1. Zostanie wdrożone zintegrowane planowanie przestrzenne na poziomie GOM W jakiej perspektywie czasowej widoczne będą skutki realizacji tezy? Czy realizacja tezy przyczyni się do specjalizacji poszczególnych miast na rzecz funkcjonowania metropolii? - II tura Przed rokiem 2015 Od roku 2015 do roku 2020 Od roku 2020 do roku 2030 Czy realizacja tezy przyczyni się do specjalizacji poszczególnych miast? - I tura Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Po roku 2030 Nigdy 1 1 7% 5% 2 17% 3 37% 37% 38% 5 51% Tura I Tura II Tak Nie Nie mam zdania 18% 1 72% Jakie działania są niezbędne do podjęcia w celu realizacji tezy? Zaangażowanie krajowych środków budżetowych Wprowadzenie metropolitalnych mechanizmów fiskalnych Zwiększenie nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe Działania legislacyjne 24% Zwiększenie świadomości społecznej Wzmocnienie ponadlokalnej współpracy miast tworzących GZM Przekazanie części kompetencji gmin na poziom metropolii Przekazanie części kompetencji sam. woj. na poziom metropolii 4% 2% 7% 5% 7% 16% 3 22% 27% 22% Tura I - wybór jednokrotny Tura II - multiwybór

7 Wnioski z badań ankietowych Delphi Teza 5. Zostanie powołany metropolitalny fundusz zapewniający własne środki celowe służące rozwiązywaniu kluczowych problemów GOM oraz wspieraniu zachowań i inicjatyw proekologicznych poprzez system ulg i dopłat W jakiej perspektywie czasowej widoczne będą skutki realizacji tezy? Czy realizacja tezy przyczyni się do specjalizacji poszczególnych miast na rzecz funkcjonowania metropolii? - II tura Przed rokiem 2015 Od roku 2015 do roku 2020 Od roku 2020 do roku 2030 Po roku 2030 Czy realizacja tezy przyczyni się do specjalizacji poszczególnych miast? - I tura Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Nigdy 7% 2 7% 1 37% 37% 26% 1 21% 47% 5 41% Tura I Tura II Tak Nie Nie mam zdania 44% 51% Jakie działania są niezbędne do podjęcia w celu realizacji tezy? Działania legislacyjne 2 Zaangażowanie krajowych środków budżetowych Wprowadzenie metropolitalnych mechanizmów fiskalnych Zwiększenie nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe Zwiększenie świadomości społecznej Wzmocnienie ponadlokalnej współpracy miast tworzących GZM Przekazanie części kompetencji gmin na poziom metropolii Przekazanie części kompetencji sam. woj. na poziom metropolii 2% 1 8% 8% 18% 17% 18% 17% 1 12% 37% Tura I - jednokrotny wybór Tura II - mulitwybór

8 Wnioski z badań ankietowych Delphi Teza 6. Wdrożony zostanie spójny metropolitalny system gospodarki odpadami pozwalający na osiągnięcie wymogów unijnych w zakresie redukcji ilości generowanych odpadów kierowanych na składowiska W jakiej perspektywie czasowej widoczne będą skutki realizacji tezy? Przed rokiem 2015 Od roku 2015 do roku 2020 Od roku 2020 do roku 2030 Po roku 2030 Czy realizacja tezy przyczyni się do specjalizacji poszczególnych miast? - I tura Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania Nigdy 1 17% 27% 1 15% 1 8% % 4 31% Tura I Tura II Czy realizacja tezy przyczyni się do specjalizacji poszczególnych miast na rzecz funkcjonowania metropolii? - II tura Tak Nie Nie mam zdania 28% 62% Jakie działania są niezbędne do podjęcia w celu realizacji tezy? % Działania legislacyjne 19% Zaangażowanie krajowych środków budżetowych Wprowadzenie metropolitalnych mechanizmów fiskalnych Zwiększenie nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe Zwiększenie świadomości społecznej Wzmocnienie ponadlokalnej współpracy miast tworzących GZM Przekazanie części kompetencji gmin na poziom metropolii Przekazanie części kompetencji sam. woj. na poziom metropolii 7% 2% 6% 1 14% 1 14% 15% 22% 27% Tura I - jednokrotny wybór Tura II - multiwybór

9 Wnioski z badań ankietowych Delphi Skutki realizacji zagadnień PT4 będą widoczne do 2030 roku. Działaniami niezbędnymi dla ich realizacji są: działania legislacyjne, wzmocnienie ponadlokalnej współpracy miast tworzących GOM, zaangażowanie krajowych środków budżetowych, zwiększenie nakładów na badania podstawowe i wdrożeniowe, zwiększenie świadomości społecznej. Zdaniem ekspertów wprowadzenie metropolitarnych mechanizmów fiskalnych (np. podatku metropolitalnego) oraz przekazanie części kompetencji samorządu wojewódzkiego na poziom metropolii nie są istotne dla wdrożenia metropolitalnego systemu zarządzania środowiskiem.

10 Wizje rozwoju usług metropolitalnych w obszarze zarządzania środowiskiem w roku 2030 Wizja Zrównoważona Metropolia GOM w 2030r. to obszar realizujący w pełni cele zrównoważonego rozwoju oraz kształtujący atrakcyjną przestrzeń zapewniając wysoką jakość życia i efektywność usług publicznych poprzez wdrożony metropolitalny system zarządzania środowiskiem. GOM w 2030 roku: działa w oparciu o ustawę prawną, która określa zakres jego kompetencji oraz instrumenty prawno finansowe służące realizacji działań proekologicznych, zamieszkują mieszkańcy świadomi wartości jaką stanowi wysoka jakość zasobów i walorów środowiska, to kreatywny obszar konkurujący z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i Europie.

11 Wizja rozwoju Zrównoważona Metropolia W wizji Zrównoważona Metropolia GOM funkcjonuje i kształtowany jest w oparciu o techniczne i organizacyjne rozwiązania oraz wdrożone systemowe rozwiązania w zakresie usług publicznych w obszarze zarządzania środowiskiem. Rezultatami ich wdrożenia są: rozwinięte i zachowane strefy ciszy i wypoczynku dla mieszkańców, ochrona specyficznej bioróżnorodności i georóżnorodności o zróżnicowanym poziomie ochrony, tereny poprzemysłowe są rewitalizowane i wykorzystane na nowe funkcje gospodarcze, naukowo-edukacyjne i kulturalne, dobry stan ekologiczny zasobów wodnych przekładający się na ich zrównoważone użytkowanie, dotrzymane standardy jakości powietrza.

12 Wizja rozwoju minimalnej zmiany Wizja minimalnej zmiany GOM w 2030r. to obszar realizujący strategiczne oraz wdrażający cele zrównoważonego rozwoju na drodze konsensusu i kompromisu społecznego. Podejmowane działania koncentrują się na poprawie jakości komponentów środowiska poprzez stopniowe wdrażanie metropolitalnego systemu zarządzania środowiskiem. GOM w 2030 roku: działa w oparciu o dobrowolny związek miast i gmin, mieszkańcy mają pełny dostęp do informacji o środowisku, realizowany jest program edukacyjny podnoszący świadomość i wiedzę ekologiczną, to obszar znajdujący się na ścieżce procesu metropolizacyjnego i mogący konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i Europie.

13 Wizja rozwoju minimalnej zmiany W wizji minimalnej zmiany GOM funkcjonuje i kształtowany jest w oparciu o techniczne i organizacyjne rozwiązania w zakresie usług publicznych w obszarze zarządzania środowiskiem. Rezultatami wdrożenia technicznych i organizacyjnych rozwiązań jest: częściowo zrewitalizowana zdegradowana przestrzeń miejska i przemysłowa i wykorzystana na nowe funkcje gospodarcze, naukowo-edukacyjne i kulturalne, stosunkowo dobry stan ekologiczny zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza. ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GOM

14 Wnioski końcowe Metropolitalne zarządzanie środowiskiem powinno polegać na koordynowaniu i integracji działań instytucji szczebla regionalnego i krajowego a nie przejmowaniu ich kompetencji. Realizacja celów rozwojowych miast w ramach Metropolii to: Niższe koszty inwestycyjne i operacyjne Większa jakość świadczonych usług Efekt Skali Lepsza jakość środowiska i warunków życia

15 Komunikat dla mieszkańców metropolii 1. Wyzwaniem cywilizacyjnym dla miast tworzących metropolię jest spójny system gospodarki odpadami zarządzany z poziomu metropolii - pomimo braku ustawy metropolitalnej regulującej jej ramy instytucjonalne; 2. Polityka środowiskowa i przestrzenna realizowana z poziomu regionalnego i krajowego powinna mieć wymiar metropolitalny; 3. Metropolia może zapewnić wysoką jakość życia poprzez nowe podejście do świadczenia usług komunalnych i środowiskowych; 4. Przestrzenie publiczne kształtowane jako wspólna przestrzeń metropolitalna. Słabość miast może być siłą Metropolii Marka metropolii = ogólnodostępne przestrzenie publiczne

16

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka Projekt Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja IV.2 (projekt z dnia 12.03.2015 r.) Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 12/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo