Ilownih. dlq pod:62ui4cych. i hrqi6w. do lzwqicsrii. niemiechoiqzycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ilownih. dlq pod:62ui4cych. i hrqi6w. do lzwqicsrii. niemiechoiqzycznych"

Transkrypt

1 Ilownih dlq pod:62ui4cych do lzwqicsrii i hrqi6w niemiechoiqzycznych

2 H.Rlehmann, M.T.Marui PORADNTK J$T,YKOWY polsko-niemiecki i zuryskoniemiecki W yrazy, lvypowied zi, frazy, dialogi, lffötki zary s gramaryki Poradnik pyaenn czony jest przede wszlntkim dta podr6inych do Szwajcarü i Lichtensüeinu, moi;e takite byf pomocnym w zakresie jpzyka niemieckieg w Austrü, w Niemczech i w Iarxemburgu Kraköw - Ostrolpka 'Zurych

3 @ Autoren (Autorzy): Ilans Rudolf khmann, Maksymilian TadeuszMaru'antowicz Tytul : P oradnik i qzykowy po I sko-ni emi e cki, zury sko-ni emie cki. Wyrazy,'tvypowidzi, frazy, dialogi, krötki zorys gramatyki ISBN Tekst poradnika jest chroniony prawen autorskim. Zezwala sie na przedruk drobnych fragmentöw z podaniem Lrödla. Sklad na komputerze FuüZitsu-Siemens, Windorrs XP Professionall. Do witryny internetowej,,tourism.bloog,pl" tekst wprowadzil Sebastian Kosek. Kraköw - Ostrotgka - Zurich IA z0rl 2At2

4 RAMOWY SPIS TRESCI* Przedmowa Wprowadzeniel. Wstgp. Budowa poradnika jqzykowego. Gramatyki: niemiecka i zuryskoniemiecka. Gloski a litery wjezyku niemieckim. Ident5dkacja glosek pa Przez litery. CzeSö 1: Liczenie. Okreslenie czasu- Pomiary. CzeSe 2: Dane personaine. Zautod. Wyksztalcenie. KontaktY towarzyskie. CzgSi 3. Zarnieszkaniel Hotel, Pensjonat. Kwatera prywatna. Mieszkanie. CzgSe 4. Wya'rwienie: Artykuly spozywcze. Potrawy' Napoje. Gdnejemy. CzeSö 5. Stroj. CzeSö 6. Zakupy ikorzystanie z uslug. CzeSe 7. Przemieszcz16Lie Sig: Komunikacja publicztla. Komunikacja prywatna. Na grarricy. CzeSö 8. Zdrutrie i higiena: Zdrowie. Gimnastyka rekreacyjna. Higiena. Czeile 9. Czaswolny. Wypoczynek. Rozrywki. CzeSö 10. Sko rawidz hasel szczegölowych * Spisy tresci naapacz4tku kandej cznsci zawierajqdalsz'e to"*ittiecie podanych hasel w postaci hasel szcz'qillowych

5 INHALT* Vorwort. Einführung Grammatik Teil 1.: Rechnen. Zeitangaben. Abmessungen. Teil 2.: Persönliche Daten. Berufe. Bildung. Gesellschaftliche Kontakte. Teil 3.: unterkunft: Hotel. Pension. Privahrnterkunft. Wohnung. Teil 4.: Nahrung: Nahrungsmittel. Gerichte. Getränke. Wo wir essen. Teil 5.: Bekleidung. Teil 6.: Geschäfte und Dienstleistungen. Teil 7.: Verkehr: öffentlieher Verkehr. Privatverkehr. An der Grenze. Teil 8.: Gesundheit und Hygiene: Gesundheit. Fitness (Gymnastik) Teil 9.: Freizeit. Erholung. Unterhaltung. Teil to. :Register der ausführlichen Inhaltbezeichnungen * Am Anfang jedes Teil gibt es ausführlichs rnhaltwemeichnis

6 lnhalt* Vorwort. lifüerig Grammatik Täil 1.: Rächne. Zätaagaabe. Abmässige. Täil 2.: Phersönliche daate. Prüüef. Bildig. Gsellschaftlihi kontakt. Täil 3.: Underkunft: Hotel. Pangsioon. Privatunderkunft. Täil 4.: Naarig: Naarigsmittel. Gricht (schpiise). Getränk. Wo mer ässed. Täil 5.: Bekläidig Täil 6.: Gschäft und dienschtläischtige. Täil 7.: Vercheer: Öffentliche vercheer. Privatvercheer. A de gränze Täil 8.: Gsundhäit und hygiene: Gsundhäit. Fitness (gymnastik). Hygiene. Täit 9.: Freiziit. Erholig. Underhaltig. Täil 10.: Regischter vo de detallisierte inhaltbezäichnige.. Bi jedem teil git es uusfüürliches inhaltsregischter

7 LUXEMEUR# SF#fSCli{-qf,r$ pw&ffiffi& trffituffiffi F*H* /*:-ff i *ffi f$

8 P 7 Przedmowa Szwajcaria stynie z pomocy innym narodom w trudnych ekonomicznie i politycznie sytuacjach. Szereg regionow w Polsce, w tym rcwnieä znajduj4cy sie na Maznwsztt obszar Kurpiowski odczul w latach dzieuriecdziesi4tych skutki postre2ymowej, pookupacyjnej schedy gospodarczej w wielu dziedzrnach, przede wszystkim w postaci braku medykamentöw, odzieiry jak i ro2nycr:. artykulöw codziennego u2ytku. Szpitale ograniczaly sw4 dzialalnosö ze wzglgdu na brak nie tylko lekarstw, ale prr,ede ws4ystkim Srodköw dezynfekcyjnych niezbgdnych przy operacjach. Parafie koscielne zurracaly sig w takich przypadkach o pomoc do wspölnot koscielnych innych krajöw W tym okresie Paralia Katolicka w Ostrolgce, dziel<r posrednictwu przedsigbiorstwa turystycznego, dziala1qcego na tym terenie, zwröcila sig o pomoc do dalekiej wöwczas geografrcznie szwajcarskiej Paralü Sw. Anny w malym miasteczku Opfikonie- Glattbrugu, przylegtym do lotniska i miasta Kloten. Po stronie polskiej Andrzej Bis wspdlnie z proboszczem, ksiedzem Zukowskim i miejscowymi wladzarrri samorzadowymi Ostrolgki organizowal niezbgdny transport, a po stronie szwajcarskiej proboszcz wloskiej Misji Katolickiej w Kloten Don Pino, ksiei.a z kosciola 5w. Anny i prznde wszystkim Pani Maria Hug z Pania Liza Donatsch i grupa kobiet, ktora w miare rozvroju akcji wzrosla do setki, orgartizowali zbiorke lekarstw, odziezy i ZywnoSci dla dzieci i pieniedry na paliwo do transportu tych daröw. Szereg ciqiarowek z setkami paczek i lekarstwami dla szpitali dotarlo do Kurpiowsr-czyzny i jej okolic. Dziel<r temu szpitale mogty podjaö operacje, a dziesiatki podzigkowan potvrierdzily udan4 i poka,lna w swych rozmiarach akcjg pomocy. Zaröwno rozmiar pömocy i jej znaczenie w owym czasie zmobilizowaty Kurpiöw do sz*r.egölnej formy podzigkowania: znrganizr'wania wystgpow zespolu folklorysgrcznego na miejscu w Szrvajcarii m. in. w postaci przedstawienia ofiarodawcom spektaklu owesele Kurpiowskie". I tutaj dziekr Andrzejowi Bisowi i nauczrycielowi Tadeuszowi Zebrowl<remrr, w wyniku troski o mo2liwie efektyvme prz,ekazanie folkloru, pojawila sie mysl uzupelnienia wystgpu tlumacr,eniem tekstöw wystawianego spektaklu na... jezyk zurysko-niemiecki!

9 Przedmowa Idee te podjeli autorzy niniejszego poradnika i tak powstala wspölpraca autorska i zapocz4tkowano tworzenie pomostu jgz,ykowego szwqicarsko-polskiego, owocuj4cego w postaci szeregu wydawanych publikacji, ktöry razszerzony dziala do dzis. Tego rodzajlu przedsigwz,tgcie wymagalo konsultacji wielu o- söb. Nie sposöb wymieniö wszystkich. Obydwaj autorzy tych prac s4 czlonkami stowarqfszenia r,verein Schweizerdeutsch, i w tym kregu osöb znaleäli zrozumienie i pomoc. Nalef;aloby przy tym serdecznie podngkowai doktorowi i doktorowi honoris causa Rudolfowi Trübowi, nestorowi tego stowarzyszenia; profesorowi dr. Jerzemu Bleikerowi przewodnicz4cemu Grupy Jeryka Zurysko- Niemieckiego wymienionego stowarzrysz.enia; Viktorowi Szobingerowi, wydawcy i autorowi wielu publikacji w tym jezyku, doktorowi Arturowi Baurerowi, szczegotnemu przyjacielowi Polski oraz dwum konsultantom Willemu Bachmanowi i ksiedzu proboszc zawi Arnoldowi Hubertowi. Nie sposöb wymieniö tych "dor5rwczych konsultantöw", zagabywanych sporadycznie przy röänycn. okolicznosciach o tresi i forme poszczegolnych wyraien, ktürzy z,aopatrywali nas rownieä w rzadkie i trudne do zdobycia ärodla pismiennictwa, czgsto o zrracz,erriu histo ry czr:ym. Natezy sie podzigkowanie Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyänie w Londynie w sz,uegillno3ci profesorowi Andrzejowi äakiemu, profesorowi Leszkowi Bednarczukowi, obydwom z Krakowa, czlonkom Polskiej Akademii UmiejetnoSci. Wiele zawdziec;.etrrly temu ostatniemu. ktöry sporo czasu poswigcil ocenie naszego wysilku i pomögl w wydaniu publikacji naukowej "Sytuacja jgzykowa w niemiecko-jgzycznej Szwajcarii", ktöra ukazala sie w 1,997 roku. Mamy nadzieje, irc to unikalne prrndsigwzi cie w postaci niniejszego poradnika, w jakims stopniu przyczyni sie do rozwoju jezvkowych relacji polsko-szwajcarskich i da pocz4tek dalszym tego rodzaju opracowaniom. Niezaleänie od pomocy w kontaktach turystycznych i osobistych poradnik moie byö pomocny z,aintetesowanym w opanowywaniu jezyka zurysko-niemieckiego. Slu2ymy chetnie innymi wydanymi lub znajduj4cych sie toku przygotowarria pozycjami, dotycz4cych relacji obydwu jezyköw polskiego i zurysko-niemieckiego. hutorzy

10 W - Wprowadzenie 9 WPROUTADZENIE 9 Wstgp Budowa poradn ika iezykowe go Gramatyki: niemiecka i zr-rryskoniemiecka Gtoski a litery w jgzryku niemieckim. Indent5rfikacja glosek po prz'ez litery 10 T2 T4 22

11 w Ilrstgp Worowadzenie WPROWADZEIITIE lo Europg zamreszlanje uriele narodow. Kzädy z nich posfuguje sie okre3lonym jgzykiem. Jednym z europejskich jqzyköw jest jeryk niemiecla,. Jqzyk ten jest ojczystym nie tylko dla Niemcow w Niemcz,ech, ale takie dla Austriaköw, Luksemburczykow, mie szkaäcdw Lichtensztaj nu j ak i niemiec ko - jgzy cznej Szwaj c arü. Wielojgzyc?,taa Szur4icaria z oficjalrrymi czterema jqzykami: francuskim, niemieckim, wloskim i retoromanskim, charakteryzuje sie w czesci niemiecko-jgzyczrlej niespot5rkanym w Europie zjawiskiem jqzykowym. Obok urzgdowego jgzyka rriemieckiego z iego szrrqicarskimi cechami szcz,egllnymi, prrntmral i przelywa od.rodzente jgzyk alemeäskir w jego regionahrych odmianach. Okolo 650/o Szurajcarow ident5dkqie sie zarowno regionalnymi jqaykarnü alemanskiail (z dorobkiem literackim), jak i strefowym, urzgdowym jqzykiem szurajcarsko-niemieckim. Stanowi on, podobnie jak np. w Austrü jezyk niemiecko-austrieki, pewna, obszarow4 modyfikacje standardowego jqzykaniemieckiego, Pielggnowanego vr Niemeznch otaz stosowanego na cat5rm niemiecka -jg4r cztaym ohrszar ze Europy Standardoury - "standarddeutsch" - jeryk niemiecki jest uirywany pr?ez mniejszosd niemieck4 we Francji, Holandii, BelSti, Danü, we Wloszech, w Polsce i inrrych krqiach. W relacjach gospodarczyeh i nauko!rych w skali Swiatowej okolo 1OO milionöw ludzi komunikuje sie w tym jeryl<u.wybrany do niniejszego poradrrika zasob slounrictwa standardowego jezyka rriemieckiego odrriesiony zostal zaröwno do jqzyka polskiego jak i do scisle z jqzylaem niemieckim spokrewrrionego jednego z regionalnych szwag'carskich jezykow -.jerykazurysko-niemieckiego..ieryk ten wybrano nie przypadkowo. r,leryk, a wlasciwie grupa jgzyklw plemion germanskich - Alemanöw, ktöre to plemiona przemie city sie ze swoich siedzib w okolicach rzeki *,aby w okresie rnigdzy II wiekiem przed Chr5rstusem a IV wiekiem po Chryshrsie na tereny migdzy Jeztorem Bodenskim, Renem a ärodlam,i Dunaju, u&vorzyly krölewstwo, ä po jego upadku w VII wieku ptqyutedrorralr na tereny obecnej Sznrajcarii, stanowi do dzi6 rqionalne na nangdzie porozumiewania sie i utrwalania kultury.

12 W Wprowadzenie 11 Padra ny, przybrye4cy do Szwajcarii, przygotowany do poroä.rmiewania sig w jezyku niemieckim, jest zaskoczony szeregiem zjawisk, jakie tu wystepuja w dziedzinie jgz5lkowej. Konduktor w tramwaju i kierowca w autobusie, sprzedawcy w sklepach, rodzice i ich dzieci w domu i na podwörku, miejscowi studenci i profesorowie (w tym rcwnieä gerrnanisci!) möwi4 miedzy soba innym jgzykiem arriz.eli standardowy niemiecki, uczony w szkolach Niemiec, Austrii, Luksemburga, Liechtesteinu. TrudnoSci w rrozvmieniu tego jezyka poteguja sie przy szybszei mowie. Okazuje sig, 2e radio i telewizia,opanowaneo s4 pfzez ten jezyk. Pojawi4ja sie rownieh w tym jezyku reklamy, ogloszenia, napisy na szyldach sklepowych itp. W telewizji powazne dyskusje, programy foklorystyczne prowadzone s4 w tym jezyls. W niemieckojgzycznej Szrvajcarii tutejsi rdzrcnni mieszkaney {przede wszystkim}, a tal<2e dluhej z.amieszkali cudzoziemcy, möwi4 lokalnymi igzykami zrohnicowanymi regionalnie, ale posiadaj4cymi okreslone, wspölne, nieco odmienne od standardowego Sezyka niemieckiego oraz tak zv{ amega szw Ecarsko - niemieckie go jgryka, cechy. Na niemiecko-jg4rczrrym obszatze Szwajcarii mamy do czynienia z trz,ema iezykami pochodzenia niemieckiego. Sa to: lezyk niemiecki standardowy, z\'{arly ostandarddeutsch', pisany i czytarty, rzadztej mowiony; iezyk niemiecki obszaru szwajcarskiego (zvtarty zwykle szwajearsko-niemieckim Jgzykiem plsaaym lub "schriftsprache"), pisany, czytarry, cz sciowo röwnie2 möwioily, traktowany jako urzqdowy i jgzyki sz*ajcarsko-nlemieckie, pochodzenia alemafskiegor zv{a\le omundartami" prr.ede wszrystkim, möwione, ale posiadaj4ce wlasn4 literature, zröhnicowane terytorialnie w postaci wielu regionalnych odmian. Wieksze podobszary jgzykowe w niemiecko-jezycznej Szwajcarii nosza rlaz-,lvqy- regiondw, gdzie sie tych jqzyk0w uzywa (np. jezyk zurysko-niemiecki na obszarrn zuryskim, bernenskoniemiecki w okolicach Berna, ieryk bazylejski w i wokol Bazyleil. lezykl te ui4rwa sie na codzien i to prawie we wsz.ystkich okoliczno3ciach. Miqdzy tymi igzykarrri sz*r'egöln4 role odgrywa lezy} zurysko-nlemiegll, a prr,ede wszystkim jego cechy, w ktörych rrrolna dopatrzyi sie zaröwno prostoty wymowy, morfologii jak i budowy "Äarh i pewnej uniwersalno6ci w stosunku do innych regionalnych jezyk6w.

13 Wsten t2 Jgzylaem tym maz,na porozumiec sig na calym niemieckojgzycznym obszatz.e Szur jcarii. Zr:,stal on podany w poradniku w zakresie, niezbgdnym dla porozumiewiania sig podczas pobytu w tym pigknym kraju. Budowa poradnika Jgzykowego. Poradnik prz.eznaczany jest prz,ede wszystkim dla Polaköw udaj4cych sie do Szwajcarii jak i do Niemiec, Austrü i innych krqiöw niemieckqgzycznych przy okae1i potrzeby kontaktowania sig w jezyt<tt niemieckim. Slownictwo niemieckie, aczkolwiek w pewnym stopniu zdeterminowane szwajcarsk4 odmiana standardowego jeryka, to jednak (iako ras6b podany w poradniku w postaci wyrazßw jak i frazl mie3ci sie w strukturze leksykografrcznej standartowego jeryka niemieckiego i tym samym mohna je traktowai jako cze$ö jeryka uniwersalnego dla calego niemieckiego obszaru j gz,ykowego. We wstgpie podano ogö1n4 charakterystykg struktury gramatycznej obydwu j9zyk6w. Prry jeryku niemieckim zurrücono sr*r,egaln4 uwage na zmiarry jakie zostaty przyjgte w kierunku unowoczesnienia i uscislenia gramatyki. Co sig tycry jezyka zurysko-niemieckiego, informacj a z.awiera jedynie krötki opis jego cech i ralet struktury tego jezyka w bezpo$redniej komunikacji na codzien. Cr.gsö tematyczna podz,relona zostala na nastgpujace grupy zagadnieniowe: 1. Licz.enie. Okreslenie czasu. Pomiary. 2. Dalrte personalne. Zawod. Wyksztalcenie. Kontakty towarzyskie. 3. Zamieszkanie. a. Wyzywienie. 5. Stroj.' 6. Zal<atpy ikorzystanie z uslug. 7. Przemiesz.czarrie sig. 8. Zdrawie i higiena. 9. Cras wolny. Wypoczynek. Rozrywki. Kaida cr.ei;ö wyposazona jest w sz*r,egölolvy spis tresci. Numeracja stron w tym spisie znrtentowana na paszczegolne grupy zagadnie niowe u latwi a znalez,te n ie po szu kiwane go ha sla.

14 Wsteo 13 Dalsz4 pomoc w poszukiwaniu hasel stanowi podany na koncu poradnika alfabetyczny rejestr z grupowa ich numeracj4 ze spisöw sz*z,egolowych. Ulatwia to znajezrenie odpowiedniego hasla. warianty znaczeniowe poszc?,egölnych hasel oddzielone sa przecinkiem o,' lub Srednikiem o;". W ujgciu tematsrcznym u2ytkownik znajdzie zarlwno zasöb slownictwa jak i typowe *aay stanowi4ce elementy diatogow. Pocz4tek wspölpracy autorow poradnika w zakresie obydwu jqzykow: polskiego i zurysko-niemieckiego sigga lg87 roku i lat polniejszych. w roku L987 urystgpowal w Szwajcarii polski kurpiowski zespolfolklorystyczny z przedstawieniem,kurpiowskie Wesele". Przy tej okazji autorzy dokonali tlumacrenia tekstöw inscenizowanego wystepu z iezyka polskiego i gwary kurpiowskiej na jezyk zurysko-niemiecki. Tlumacz.enie to lukaz.alo sie w owym czasie w postaci broszury, a ktorego tozs",et?.atae wydanie ukahe sig w ramach wydawnictw Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrolgce. Jest to pierwsza pröba w ogolnosci bezpo$redniego literackiego tlumacz.enia z jgzyka slowianskiego, czesciowo z gwary tego jeryka na jqzyk zurysko-niemiecki. Te droga chcielismy: - zbudowaö pomost pomigdzy dwoma kulturami, - zainteresowaö Szwajcarow polskimi tradycjami kulturouyffii, - szcz,egalnie polskiej wsi kurpiowskiej, - w rarnach wöwczas odbywajacej sie imprezy bezposrednio ulatwiö zrazumienie tresci wystawionego dziela, - prz.ekonaö sceptyköw o bogactwie iezyka zurysko-niemieckiego i jego slownictwa. Poradnik jest w pewnym sensie kontynuacja tego pomostu kulturalnego w przewidywaniu rozvtoju dalszych kontaktöw migdzy obytlwoma narodami.

15 W Wstep 14 Gramatyki: alemieeka i zurysko-niemlecka W ostatnim dziesiecioleciu w gramatyce jezyka niemieckiego nast4pity istotne i powaäne z,rniaurry. Zmiany te kajarzy sie czesto z wprowadr.eniem nowej pisowni. Jest to niepelna i bledna w istocie ocena sytuacji. Niezaleznie od zmiart w pisowni, Centralny Instytut Jezyka Niemieckiego w Mannheim zasygnajizowal wprowadzenie istotnych nowosci i udoskonalen w gramatyce iezyka niemieckiego oraz jej podzial na tradycyjna i nowoczesn43. ow tradycyjnej gramatyce rozroänia sie pieö skladniköw rdania: podmiot, ot?&czenie, dopelnienie, okolicznik, przydawkg. W gramatyce dependencyjnej (wspölzaleänosci T.M.) wystgpuja uzupelnlenia czasowntka (orznczenia T.M.) np. : podmiot (On oddgcha.), uzupelnienie genetywowe (Ona pottzebuje apiekl.), uzupelnienie datywowe (On pomaga swojej matce.l, uzupelnienie akuzatywowe (Oni placq ralchunek.), uzupelnienie przyimkowe (Ona czeka na swojego przglaclela.), uzupelnienie sytuacyjne (Monachium letg ndd lzarq. Wgpadek zdarzgl sre w poniedzlalek.), uzupelnienie kierunkowe (Jed-ziemg do Jeponli.), uzupelnienie klasyfikacyjne {Jan jest nauezgclelem.), uzupelnienie okreslaj4ce cechy (Ona jest lntellgentna.), uzupelnienie bezokolicznikowe (Matg siakowie chcq teraz isö. f 4. Wspölczesn4 tradycyjn4 gramatykg niemiecka charakteryzuje prz.ede wszrystkiem uporz4dkowanie szeregu kategorii pacz4wszy od relacji miedzry wymow4 a pisownia, uscislenie cech i wspolzaleänosci kategorii morfologpcznych, wprowadzenie podstaw frazeologii i gramatyki jezyka möwionego oraz przyigcie rasadnicz.ej' roli orzeczßnlia przy twotzeniu zdania. 3 Die neue deutsctrc Rechtschreibung, verfasst von Ursula Hermann, völlig neu bearbeitet und erweitert von Prof. Dr. Lutz Gätze (Professor für das Fach Deutsch als Fremdsprache der Fachrichtung Germanistik an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken) mit einem Geleitwort von Dr. Klaus Heller {Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut f{rr deutsche Sprache, Mannheim), Lexikographisches Institut, München L996, str n Die rleue deutsche Rechtsctveibttng...rTamäe, str. 132

16 Tradycyjn4 gramatykg niemieck4 w ujgciu wspölczesnym roimiq w- stosunlku do gramatyki lat szesdziesi4tych przede wszystkim nowe okre3lenia szeregu kategorii. Do nich moäna zaliczyö m.in. lwpro*adzenie jako ezesci mowg wgrazöw rodzajnlkoutgch (Artiketwörter)s, to jest kompleksu tgch zaimköw, ktöre towarzgszqc rzeczownikom,' päaoanie - jak rodzainiki, wskazt$q ich rod-z'aj gramntgena. - Zaliezenie llczebnlkd/,ut jaka czei;ci mowg do kategortt ptzg' mtotnlkörrl.. - Traktowanie przgmiotniköw pelniqcgch w zdgrtiu funkcje ptzgsl1wkawe oteoticiniköw jako prugmtotnlk6w, a nie oprzg miotnikowg ch Przg st6wk6w' - Wpro*äa"iof" nadrzgdnego pojgeia,,junlctlotlett" dla spöjniköut jako ueäci mowq. - wproutadzenie do gramatgki migdzg waraz,em a zdaniem kategorä rgntw utgrazöw' (7rozg1 i jako czqi;ei gramatgki wiedzg o,]*porn inf,roto*", w jerakt niemieckim rfrazac?u opartej mgsciowo o szeroko poigtq frazeologiq. - Brtdowg zdaiiä opiera sie na orzeezenlu, z kt1rego tre$ci wgchodzqe, rozmieszcea siq odpowiednio w zdaniu iego sktadniki' - Tra.dgcgjna gramatgko niemieeka wspölczesnei epoki ktad^zie nacisk no- lrnuriabure utgmowe i ntaiomos;ö relacji miqdzy fonemami i grafemami - gtroskami i literami' Wprawädza sie röwniet nowg dziat gramatgla - gramatgke iezgka möufionego. - Nauna jezglfozflawsfina w Niemczech zaimuje sig r6wnie2 regutami komufikacjt JgzgkoweJ w röhngch jej aspektach 5 Artikelwort (Genuswort): wyraa podlegaj4cy deklinacji, towarrysz4cy rzecz,owrallgowi (np. die, d.iese' solche, andere Seenutürdigkeitenl, wskazujqcy röwnoczesnie na jego rodzaj granatyczny' klaniem autoröi {oradniio naletatobg ttttaj uttsz,gtedniö r6utnie2 formg przgmiotnikowe, kiedg przgmiotnik u odmianie mocnej, touarzgszqc - rz"""ounikau.,i, rfiuniei u skaz$ e ro dzaj gramatg czrlv'

17 W..Wstep 16 NiezaleLnie od gramatyki tradycyjnej rozurija sie obecnie nowoczesna gramatyka Jezyka niemieckiego uwzglqdniaj4ca najnowsze Swiatowe osi4gniecia jgzykoztaawcze. Cechy podstawowe tych nowych teorii i zastosowan praktyczrtyeh, moäna spröbowaö okresliö jako przesunigcie punktu teoretycznej i praktycznej wahnosci w strukturrn, jezyka na zdanie i skladnie, co w zakresie badan i arrajiz wi42e sie röwniez z moäliurosciami jakie daja komputery. W odniesieniu do tzur. nosoczesnej gramatyki zaobserwowaö mo2na wprowadzenie wymienionej juä tnv. Valenz - (Wertigkeitf, gramatyki walencyjno ci, ktöra inacz.ej okresla sig jako gramatykg dependeneyjne lub gramatykg wsp6lzaleänoici. opod terminem,rvalenzu - ("wywartosciowanie"l rozumie si wlasciwosci czasowniköw, r?ßczßwniköw i przymiotniköw, wiryaniar.e soba roänych pod wzglgdem rodz.alu i liczby -+ uzvpelnien. Odwrotnie uzupelnienia te sa z,aleine od czasownika, tzecz,ownika, przymiotnika(utspötzaleinosö lub inaczej sprzghenie zwrotne T. M. ). Gramatyka, ktora jeden rodzaj czesci mowy w jezyku niemiecl<tm prz.euraznie czasownik - stawia na centralnym miejscu w zdaniu i stad wedlug klas {obligatoryjnych) uzupelniefi aurralizuje jego zlariag,kt, w zdartil., nazywa sig {Valerrzgrammiatik} gramatyke wspölzaleäno6el. Za pomoc4 pröb syntaktyeznych {proba wymiary, pröba zast4pienia itd.) okresla sig owe skladniki zdalrtia (uzupelnienia), ktöre powinny wystgpowaö przy paszczegölnych czasownikach, a wigc dla gramatycz"raego minimum w sensie zachowania logscznego minimum sensownosci s4 konieczrte {nie do odrzucenia prry minimaliz.acji formy ujecia wypowiedol. Przy czym rozroznia sig nastgpuj4ce klasy czasownikow: 1. Czasowniki o wartosciowosci zerowej: Pada deszcz. Pada Snieg. {zdania bezpodmiotowe}. 2. Czasowniki o wartosciowosci pierwszego stopnia: Mielwlina 6pi.. (Michnlina - podmiot). 3. Czasowniki o wartosciowosci drugiego stopnia: Znam tego mghczgzn. (podmiot i uzupelnienie akuzatywowe)o. Ona pomaga swojej mqtce. {podmiot i u4r-pelnienie datywowe6}. 0 Storynik wqrqzöw obcgeh, PWN,Warszaw lg7l,strony str. 34, 168, 300, 599.

18 w Wstep l7 4. Czasowniki o wartosciowosci trzeciego stopnia: Ona stawia wffie na stole.(podmiot + uzupelnienie akuzatywowe + uzupelnienie kierunkowe). Ona przewid.ziata go na nastgpca.{podmiot + uzupelninie akuzatywowe + uzupelnienie przyimkowe). Ona rntcila jemu ksiq/ke na glowg (podmiot + uzupelnienie akuzatywo'üre + uzu peln ienie kieru nk ow e z datywe m pr zy nalizxto Sci). Opis,owartoSciowoSci" czasowniköw, rzeczawniköw (nadzieja t:la, nle2nosö od) i pr4ymiotniköw tbyö odpowiedzialnym za, byö wdzigcznyml rabwalifikowal sie do skladni (nauki o zdaniul jezyka niemieckiego i znajazl zastosowanie w Licznych nowoczesnych gramatykach i podrgcznikach wspölczesnego 3ezyka.", Przystgpujac z kolei do krötkiej charakterystyki gramatyki jezyka zurysko-niemieckiego prz*kantjemy na wstgpie kilka informacji zwiqrtycr:. z tym jezykiem. Jeryk zuryskoniemiecki jak to ju2 zaznaczylismy w stosunku do wszystkich regionalnych jezykour alemanskich, jest jgzsrkiem wszystkich warstw spolecznych i stosowanym jako pelnowartosciowy jezyk - spoleczny Srodek komunikacji - w radio, telewizji, teatrz,e i posiada wlasn4 literaturg pigknas, pisownigo i gramatyke to. Przedstawienie ogölnych cech jezyka zurysko-niemieckiego nale?aloby rozpoc4e przede wszystkim od wspomniarrej jwl pisowni Dietha. W pisowni, ktörej zgodnosö z wymowa jest nieomal calkowita lqczy sig aspekty: wymowy i koniecznosci rozpoznania znaczenia wtazu. 7 Die neue deutsche Rechtscttreibung...,Tamhe, str. L37 /8 8 Viktor Schobin get, Züritüüts clu Wörter. Terta Eig enheiten.6. Aufl age Zfrnch' 1993 Z;itrchLer Kantonalbank, str Eu ge n Dieth, Schwg zertütschi Dialätcts chrifi, Dieth- Schreibung, bearbeitet und herausgegeben von Christian Schmid-Cadalbert, Verlag sauerländer Aarau, Frankfurt am Mäin, Salzburg loartur Baur, Schtaeiz,erd.eutsch- uolwr und. uohin?, Verlag Hans Rohr, Z&nch Artur Baur, Schtag zerttiüts ch u Grüezi mitenand", Praktische Sprach- Lehre des Schweizerdeutschen für Kurse und Selbstunterricht, Winterthur 1992, Gembsberg Viktor Schoblnger, Kurze Züichdeutsche Grammatik, Z&nch Albert Weber, Htrichdeutsch.e Grammatik, 3. Auflage, Z&nch L987.

19 w Wsteo 18 Samogloski zapisuje sie alfabetem lacinskim tak jak sie je w przyblüeniu wymawia. K*itdy adczytujac je adaptuje wymowe do niuansöw danego regionu. Podobnie r?,ecz ma sie 7,e spölgloskami z ta röänic4, 2e przeglosytl spolglosek dhniecznych b, d, g na p, t, k(gg) nie uwidacznia sie literowo w pisowni, ieircli uniemozliwiloby to rozpoznanie wyrazu. W tym przepadku odwrotnie tazpoztranie fonetyczne przeglosu pozostawia sig odczytujacemu i jego znajomosci jgzyka. Np. chlopiec pisze sie bueb, a czyta bueb lub PueP, to zraaczy, ire po tozpoznaniu ztaaczeraia wyrazta ury/mawia sie go wedlug regul fonetyki regionu. Koartykulacja oraz towarzyszace jej zjawiska przebiegqia w jqzyku zurysko-niemieckim w sposöb regularny i zapobiegai4 "spigtrzaniu sieo glosek. Nieco odmiennie od normalnej wymowy przebiega koartykulacja np. w t.zur. szybkiej mowie i prowadzi czesto do ranikania glosek. Np. nazwg miejscowosci Glattbrugg lvymawia sie w normalnej wymowie,ktatpruk', w sz,ybkiej "klapruk". W poradniku zastosowano w jezyku zurysko-niemieckim t-zur. pisownig Dietha. Cecha zasadnicz,a tei pisowni jest zapisywanie glosek tak jak one sa wymawiane i tym s unym zapewniö mo2liwosö odtwotzenia wymowy z zastosowaniem indywidualnych cech pasz,czegölnych podregionöw, a nawet grup spolecznych. Mo2liwoSci te wyn:{rie4 z faktu, ire pisownia powstala w 1938 rokul2 i Wm samym w tak krötkim okresie czasu nie wystapilo charakterystyczne dla wiekszosci jgzyköw nawarstwianie sie rlhnic migdzy przyjeffm alfabetem dla pisowni a dynamik4 zröhnicowarria wymowy w stosunku do pocz4tköw pismaw danym jezyku. To te w przypadku jezyka zurysko-niemieckiego podany ponüej Wku grafemöw jest w r.asadzie adelavanty dla!rymolr'y. W jezyku zurysko-niemieckim wystepuja nastqpuj4ce gloski, odzwierciedlone literami (grafemami) alfabetu lacinskiego. aaaat..ot tt b; d, g wymawia sie przed lub po spölgloskach zamknietych n;p; ps1tnders (szcrngolniel, suntig {niedzieta}, zaml<niglych lub szczelinowych P$ß9 t2w 1938 roku Komisja pod przewodnictwem profesora Eugena Dietha opracowala auabet dla regionalnych jezyköw u2ywanych w niemieckojgzycznym obszarze zutanym alfabetem Dietha.

20 w Wsteo 19 Samogloski krötkie: a, ä, G, Ö(öl' e lszczelinowe), 6, i, i, o, ön ö, ü, ö, ü, ü, ü, ü, Samogloski dlugie: aa' ää, ee, öö (ööl' ii, ii, oo' öö' öö' öö' uu, üü, üü, üü. Dwugloski: ai, au, äileitejl' ie, ion oi{oj}' ou' öi(öj}, ue, ui, üe. Spölgloski (podzial z punktu widzenia todzaju artykulacji): zwqrte -b, d, s, 98, P, t zwarto-szczelinowe -Gk, gch, k{gl' pf' szczelinowe +b, chch' flvl' ff' h' J, 3, nasowe m, mmr nr nllr ngr ngng. spötotwarte 1, ll, r ph, th, tsch tz{ts}n x{ks}n z as, sch, schsch, w Dla plynnosci wymowy w miejscach zetkniecia migdzy dwoma wyrar.ami samoglosek wystgpuj4 t^t. l4czniki,fl' lub,f (szczegllnie po radzajnikach), np. der alte frau (stara kobieta), der öpfel (jabtlco). Jeirclt pomigdzry okreslonymi grupami (parami) spölglosek istnieje niebezpieczefrstwo,spigtrzenia sie" wymowy, to aäeby temu rapobiec owciska sig" niej aka ttzecia spölgloska, ktora L4cr4c Te dwie umozliwia plynna wymowq, ilp. tundentsdtter! {niemieckie Donnerutetter! polskie grartda!, awqnfitra!) - d pomigdzy n - (e)r. W trakcie mowy gtoski lqcz4 sig w Wtazy. Prry formowaniu sie do nastgpnej gtoski narz4dy morlry zndduie sig jeszcze na miejscu poprzednio formowanej gloski. Przy tym mo2re nast4pic,rpodouniattie sig jednej gloski do drugiej, co ulatwia wymowg i spelnia podobn4 rolg jak!4cznil<t miedzy dwiema samogloskami (na koncu jednego i na pocz4tku drugiego wyrazul. Wa2niejsze zakresy upodobniania to: spölgloska zgbowa do spdtgloski wargowej en baämarüel : en batmantel, spllgloska z.qbowa do spölgloski poäniebnieniowej en pantoffel : em pantoffil spötgloska zebowa do spölgloski zebowej z schpinge = tsclrrying(e). Z'etkniecie sie dw6ch spotgtosek bezdfovi7czflych powoduje prz.eksztalcenie ich w dtrlrieczn, op. abboue = appoue. Prry &vorz,eniu wyrazow pochodnych jak i liczby mnogiej rzeczowniköw, w czasownikach, przymiotnikach i przyslöwkach wystepuje charakterystyczny dla jpzyka zurysko-niemieckiego pfzegläs. Akcent.vq1razory spoczywa naicz.gsciej na pierwszej sylabie. trla drugiej sylabie spoczjrwa akcent w czasownikach zloz'onych nierozdiietnie. Podwöjny akcent :vq..rcz'ory wystepde w wyrazach zlor.anych w obydwu jego czgsciacln oraz w dluhszych wyrazach.

21 W Wstep 20 OdnoSnie morfologii lub inaczej form gramatycrnych tego jezyka stwierdzamy szereg osobliwosci. Przede wszystkim mamy do czynienia z uproszczongmi formami deklinaryjngmi. Wystepuja w zasadzie dwa przypadl<t: t.zttr. podstaaroulg, to jest pol4cz.enie mianownika i biernika w jednym i drugi do;tiutus lacz&cy zttarle n Lrn w jeryku polskim funkcj e nafzednika, miejscownika i wolacz,a (de maa, em maal. Dopelniacz pojawia sie tylko w formie szcz4tkowej przy imionach wlasnych (s Taners tochter). Jego funkcje realizowane sa?a. pomoc4 specjalnej formy opartej na narzgdniku. Czasownik w liczbie mnogiej posiada tylko jedna form grarnatyczn4 dla trz.ech form osobowych (mer rüeffed - my wolamy, er rüeffedwy wolacie, sre fieffed oni, one wol4i4. Zgodnie z pisownia Dietharzeczowniki pisze sie z malej litery. Zalehnie od koncöwek i przeglosu rozro nia sie cztery deklinacj e. Jgzyk zurysko-niemiecki posiada rodzajniki: okreslong i nieakrestong, ktöre nalei4- ra:;em z zaimkami wskazuj4cymi rod"$ do grupy wyraznw rodz.alnikowych. W jezyku zurysko-niemieckim r?'eczßwt7ik uiryty jako or?ß,cznik wystepuje w nominatiwie rrp. er isch dän frürd (on jest twoim przyjacielem). Rz.eczoutrriki oznacrajace ilosö, wägg, miarg lqcza sie z mianownikiem: ich chauffen äis totzet dier {kupuje tuzin jaj). Po liczebnikach nieokreslonych jak np. uil wystqpuje mianownik, np. uiti schüeler (dtrho uuniöut Prz.ecznnie nie wptywa na dopelnienie, np. ich isse de chuech.e $ent ciastko); ich isse de chueetrc nüüt(nie jem ciastka a rodzai gramatgczng i reolng nie wptywaj, podobnie jak w ierykuniemieckim, na kofrcowke imienia osoby. w jgzyku zurysko-niemieckim podobnie jak w niemieckim rcdzaj rownieä nie wplywa na koncöwke nazwiska osoby. hör Kowalskg, frau Kowalskg, fröilain Kawalskg. W jezyku zurysko-niemieckim 7atmek zurrotny okresla jednocz.esnie osobe i liczbe (pojedyncr,a,lub mnog4): ich setze mich du setzt dich er, si, es setzt sich mer setzed öis, ir setzed öi, sie setzed sich (siadaö). W jgzyku zurysko-niemieckim kahdei osobie liczby pojedynczej i mnogiej odpowiada odrgbny zanrrrek dzieria*vcry: ich ha geern mini schuel, du hasch geern d:ini schuel, er hat geern sinr schuel, mer häind geern öisf schuel, ir händ geern öi schuel, si händ geern in schuel. Dwa r.aimki nieokreslone wystqpuja analogicznie do iezyka niemieckieso: man i es. Np.me gseet kaini blueme, es fsch katt.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Hueber. Deutsch als Fremdsprache. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Audio Kurs niemiecki dla początkujących. Deutsch Polnisch.

Hueber. Deutsch als Fremdsprache. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Audio Kurs niemiecki dla początkujących. Deutsch Polnisch. Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Audio Kurs niemiecki dla początkujących Deutsch Polnisch Begleitheft Spis treści Lekcja 1 Guten Tag oder Hallo! Dzień dobry albo Cześć! Witamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Wir sind wieder alle da! Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nazwy przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

- pomoc w celu zmniejszenia bledow pisowni i bledow gramatycznych

- pomoc w celu zmniejszenia bledow pisowni i bledow gramatycznych Strona glowna Witamy na stronie internetowej TaalpuntenZo. Celem TaalpuntenZo jest: - pomoc w nauce jezyka holenderskiego - pomoc w celu zmniejszenia bledow pisowni i bledow gramatycznych Jestes pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 2 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW Kompass 1 neu i Kompass 2 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.0 Poniższy rozkład

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h Semestr I 18 godzin Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

J niemiecki klasy: 2 Technikum oraz 2 LO /zakres rozszerzony/ PWN- zakres rozszerzony

J niemiecki klasy: 2 Technikum oraz 2 LO /zakres rozszerzony/ PWN- zakres rozszerzony WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH J niemiecki klasy: 2 Technikum oraz 2 LO /zakres rozszerzony/ PWN- zakres rozszerzony Ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4 Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1. Rozdział 1 Guten Appetit! - nazwać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Technikum i ZSZ Program nauczania DKOS-5002-20/06 Podręcznik: Direkt 1a, 1b, 2a zakres podstawowy Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Materiałem, który jest propozycją regulacji oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów ROZKŁAD MATERIAŁU Przedmiot: język niemiecki Rok szkolny: 2014/2015, semestr I i II Klasa: 2 (jedna jednostka lekcyjna tygodniowo, łącznie ok. 38 jednostek) Podręcznik: Kompass 1 Neu & Kompass 2 Neu. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne alles klar a i b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Kapitel Wo spricht man Deutsch? Wo spricht man Deutsch? Słuchanie ze zrozumieniem. Wir stellen uns vor

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0 Treści nauczania/ temat rozdziału ROZDZIAŁ I Człowiek Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe(pp) (wszystko, co w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY. Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY. Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus Uczeń opowiada o swoich wakacjach, informuje o różnych formach spędzania czasu.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter

ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter ROZKŁAD MATERIAŁU Neue Expedition Deutsch. Starter Tematyka jednostki lekcyjnej Cele komunikacyjne Zagadnienia gramatyczne Słownictwo Rozdział 1 Wir lernen uns kennen 1. Deutsch ist einfach 2. Ein Mountainbikertreffen

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.A Celujący (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego typu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rozdział 1. Hallo! Wie geht s? rozpoznać znaczenie wybranych internacjonalizmów wymienić wybrane internacjonalizmy poprawnie wymawiać poznane internacjonalizmy poprawnie zapisać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor?

Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor? ODCINEK 13 Duszpasterska posługa Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor? Anna i kobieta w czerwieni toczą

Bardziej szczegółowo

1. Wie heißt du? - Jak się nazywasz?

1. Wie heißt du? - Jak się nazywasz? 205 - Język niemiecki Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_205 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane Administracja Oceny Profil

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA Treści nauczania / temat rozdziału Starter! podstawowe (P) Uczeń: zna nazwy członków rodziny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH JĘZYK DRUGI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE OCENA: CELUJĄCY OCENA: BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Tematyka/ problematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo