Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane pilotażowo, na realizację których PARP zawiera umowę lub porozumienie z usługodawcą. USŁUGA DORADCZA PROINNOWACYJNA KSI KSU Usługa składa się z dwóch etapów. Etap I: Audyt technologiczny 1 będący szczególnym rodzajem audytu innowacyjności, który polega na ocenie potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Etap II: Transfer technologii 2 będący szczególnym rodzajem doradza we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot. Średni czas trwania audytu technologicznego to ok. 3 dni, czas aktywnego zaangażowania w pomoc doradczą w procesie transferu technologii to ok. 6 tygodni, przy czym należy podkreślić, że cały proces współpracy z przedsiębiorcą dotyczący znalezienia oraz pomocy we wdrożeniu technologii trwa nawet do 24 miesięcy. Usługa dostępna odpłatnie w ośrodkach Krajowej Sieci Innowacji KSU, które podpisały z PARP porozumienie o świadczeniu tego rodzaju usług. Lista ośrodków, które podpisały porozumienie będzie sukcesywnie aktualizowana i zamieszczona pod adresem: USŁUGA FINANSOWA POŻYCZKA Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w niektórych Funduszach również dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pożyczka może być udzielona na cele 1 Powinien doprowadzić, co najmniej do dokonania przez Ośrodek KSI KSU oceny potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych przez niego produktów lub usług. 2 Powinien doprowadzić, co najmniej do zawarcia umowy pomiędzy usługobiorcą a dostawcą technologii. 1

2 inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe. Minimalny wkład własny pożyczkobiorcy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone. Kwota pożyczki może wynosić maksymalnie 500 tys. zł na jeden cel. Okres spłaty pożyczki to najczęściej 36 miesięcy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału. W indywidualnych funduszach istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy. Koszt oprocentowania pożyczek wynosi średnio 5,5% i jest uzależniony od stóp rynkowych (nie niższe niż stopa referencyjna wynosząca obecnie 4,26%). Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie przez poszczególne fundusze. Usługa realizowana jest przez Fundusze Pożyczkowe (FP). Lista FP KSU znajduje się w niezbędniku w SIKSU. USŁUGA FINANSOWA PORĘCZENIE Poręczenia kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mogą uzyskać kredyt lub pożyczkę, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe. Udzielone poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania. Okres poręczenia może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące i trwa do momentu spłaty zobowiązania. Opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa kredytu / pożyczki. Wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kapitału kredytu lub pożyczki (bez odsetek i opłat dodatkowych). Usługa realizowana jest przez Fundusze Poręczeniowe (FPK). Lista FPK współpracujących w KSU znajduje się w niezbędniku w SI KSU. DORADZTWO W OPTYMALIZACJI KOSZTÓW (Aktualnie nieaktywna -, przywrócimy po podpisaniu porozumień). Usługa składała się z dwóch etapów, obejmujących: Etap I audyt zarządzania finansami w przedsiębiorstwie wraz z opracowaniem strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wynikiem audytu jest informacja m.in. na temat kosztów, których poziom będzie mógł być zmniejszony, narzędzi i procedur, jakie należy wprowadzić, struktury kanałów dystrybucji towarów lub usług, oraz działań, które pozwolą przedsiębiorcy uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć rentowność. Raport z audytu szczegółowo 2

3 opisuje co najmniej trzy najbardziej rokujące optymalizacje obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w audytowanym przedsiębiorstwie, przynajmniej w dwóch obszarach przeprowadzonego audytu, które zostaną następnie wdrożone w ramach etapu II. Etap II doradztwo we wdrożeniu rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku realizacji II etapu u przedsiębiorcy zostanie wdrożona strategia optymalizacji kosztów, dotycząca zmian podatkowych, prawnych lub finansowych. np. przebudowa systemu rachunku kosztów, propozycja wzorów sprawozdań finansowych adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca stosuje i zobowiązuje się stosować w całym okresie trwałości projektu, wdrożone procedury oraz narzędzia informatyczne. Etap I powinien zostać zrealizowany w ciągu 29 dni roboczych. Etap II liczba godzin doradztwa konieczna do wdrożenia rekomendacji z poszczególnych typów audytu powinna być wykorzystana w okresie 6 miesięcy. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis, Usługa optymalizacji kosztów testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/optymalizacja_kosztow/lista_osrodkow_ksu_iw PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Usługa składa się z dwóch niezależnych komponentów: Komponent I Etap I: audyt środowiskowy obejmuje wszystkie przedsięwzięcia firmy związane z gospodarką odpadami, emisją pyłów do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, a także pozostałą działalnością, która ma wpływ na środowisko. W raporcie przedsiębiorca otrzyma informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych, a także wskazówki, co należy zrobić, aby działalność była prowadzona zgodnie z nimi. Etap II: wsparcie przy wdrażaniu działań zalecanych w raporcie. Przedsiębiorca dowiaduje się jakie zmiany, w jakim czasie powinien wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby spełniać wymogi prawa ochrony środowiska, jakie koszty musi ponieść w celu wdrożenia rekomendowanych rozwiązań (np. zakup oprogramowania, pomiary i testy laboratoryjne, opłaty administracyjne). Konsultant pomaga przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji (np. związanej z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie niezbędnych sprawozdań dotyczących wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska) i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń. Komponent II usługa szkoleniowa w zakresie praktycznych umiejętności związanych z obliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy korzystają z oprogramowania, które umożliwia obliczanie takich opłat, a także przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań dla urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Po przeszkoleniu takie oprogramowanie zostanie bezpłatnie przekazane i zainstalowane u przedsiębiorcy. Usługodawca jest również zobowiązany do pierwszego uruchomienia dostarczonego arkusza u przedsiębiorcy. Komponent I: Etap I powinien być zrealizowany w ciągu 21 dni roboczych. Etap II w okresie 3 miesięcy. 3

4 Komponent II: planowane jest dwudniowe szkolenie. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnej usługi składającej się z dwóch komponentów lub wybrać tylko jeden komponent. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł za Komponent I oraz zł za Komponent II. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Usługa ochrony środowiska testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się w niezbędniku w SIKSU. FINANSOWANIE ZWROTNE Usługa finansowania zwrotnego składa się z dwóch komponentów: Komponent I: Etap I Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie i sporządzenie biznes planu; Etap II - Asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą; Etap III Doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu opracowanego w etapie I-ym i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez 6 miesięcy od momentu otrzymania przez przedsiębiorcę środków finansowych od instytucji finansującej, tj. od dnia zawarcia umowy o finansowanie zwrotne z instytucją finansującą i nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. Komponent II, to szkolenia z podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o jego dofinansowanie oraz monitoringu realizacji. Czas trwania jednej usługi doradztwa w ramach Komponentu I wynosi do 40 godzin dla przedsiębiorcy, na którą składa się: do 26 godzin diagnozy potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania (etap I), w tym czas na wypełnienie formularza diagnozy i przygotowania zakresu umowy; do 2 godzin doradztwa w ramach etapu II oraz do 12 godzin doradztwa we wdrażaniu biznes planu (etap III usługi), przy założeniu średnio 2 godzin doradztwa w miesiącu. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnej usługi składającej się z dwóch komponentów lub wybrać tylko jeden komponent. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od maja 2012 r. do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł za Komponent I oraz za osobę zł za Komponent II. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Usługa finansowanie zwrotne testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się pod 4

5 adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/finansowanie_zwrotne oraz niezbędniku SIKSU. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje otoczenia biznesu, które w ramach działania 3.1 POIG zostały wyłonione do realizacji projektu pn. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Podmioty mają podpisane z PARP umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje typu: inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne, które świadczą dwuetapowo wsparcie przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Etapy świadczenia usługi Inicjowanie działalności innowacyjnej: I Etap Preinkubacja, obejmuje: 1. Opracowanie biznesplanu 2. Analizę ryzyka 3. Analizę rynku 4. Ekspertyzy technologiczne 5. Wsparcie doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowych technologii na rynek 6. Aspekty prawne działania przedsiębiorstwa, podatkowe, księgowe, finansowe oraz organizacji i zarządzania. Badanie i dostęp do najnowszych raportów rynkowych 7. Umożliwienie przedsiębiorcy kontaktów z firmami działającymi w branży. 8. Wsparcie infrastrukturalne (infrastruktura technologiczna, zaplecze technicznoorganizacyjne). Po pozytywnej ocenie aspektu innowacyjności pomysłu na biznes, wykonalności technicznej oraz opłacalności możliwe jest wejście kapitałowe. II Etap wejście kapitałowe, obejmuje: 1. Założenie spółki kapitałowej 2. Objecie udziałów spółki 3. Maksymalna wartość objętych udziałów EUR 4. Monitoring i nadzór nad inwestycją prowadzony przez Inkubator 5. Maksymalny okres wsparcia do 10 lat Po osiągnieciu zakładanej stopy zwrotu możliwe jest wyjście kapitałowe poprzez, np. sprzedaż udziałów (prawo pierwokupu), emisje akcji spółki na rynku, sprzedaż udziałów innym funduszom lub inwestorom branżowym. 5

6 Lista inkubatorów przedsiębiorczości dostępna jest w niezbędniku SI KSU (sukcesywnie uzupełniana). PARKI TECHNOLOGICZNE (naukowo-badawcze) Parki technologiczne mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty i usługi. W Parkach dostępne są usługi: doradcze (marketingowe, prawne, finansowe), administracyjne oraz wspierające przedsiębiorczość w różnych aspektach. Najczęściej spotykany zakres usług to komercjalizacja technologii, usługi patentowe, itp. Ponadto zapewnianie firmom przestrzeni biurowej i produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz oferowanie szeregu usług wspierających ich działalność. Ważnym elementem tego wsparcia jest pośredniczenie w kontaktach między środowiskiem naukowym a biznesowym oraz dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy. W rezultacie dzięki udostępnieniu biur z pełną infrastrukturą po konkurencyjnych cenach, przedsiębiorstwa i instytucje naukowe oszczędzają czas i finanse, które mogą przeznaczyć na rozwój działalności statutowej. Oferty wynajmu pomieszczeń badawczych i szkolenia merytoryczne, także w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności. Natomiast doradztwo i usługi biznesowe pozwalają na lepszą organizację firmy oraz unikanie błędów związanych z nieznajomością obowiązujących przepisów, czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Parki Technologiczne oferują usługi bezpłatne oraz odpłatne. Lista Parków Technologicznych znajduje się w niezbędniku SI KSU (do uzupełnienia). POZIOM II Usługi specjalistyczne zapewniane przez podmioty monitorowane przez inne podmioty, z którymi PARP podpisała porozumienia o udostępnianiu usług. CENTRA OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA (COIE) Usługa informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicą kraju. Usługa ta składa się z dwóch elementów: Element I usługa pro-eksport, która obejmuje m.in: identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski, wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych, gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne, pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem, pozyskiwanie i przekazywanie informacji (a w przypadkach tego wymagających formułowanie rekomendacji) ukierunkowanych na umożliwienie przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw: dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego, dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych, udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie 6

7 działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej - krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych), informowanie o funkcjonalności zasad korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, informowanie i rekomendowanie wykorzystania instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, przygotowywanie i obsługę misji gospodarczych z/do regionu. Element II usługa pro-biz obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje, inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie. Element I pro-eksport : dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie RP. Element II pro-biz : dostępna dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Usługa bezpłatna, dostępna w Centrach Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), których lista znajduje się pod adresem: SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK Ośrodki sieci EEN są afiliowane przy różnych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Link do europejskiej strony sieci Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network w Polsce opiera się na zasadzie "zawsze właściwych drzwi", co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. Usługi EEN są dla przedsiębiorców bezpłatne. W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach: 1. CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum 2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego). Strona internetowa konsorcjum 7

8 3. B2Europe West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum 4. BSN South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Strona internetowa konsorcjum Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków znajdują się na W zakresie II poziomu dostępności usługi opieka nad klientem możliwe jest skierowanie przedsiębiorcy zainteresowanego nawiązaniem współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcą lub instytutem badawczym w zakresie transferu technologii, w tym audytami technologicznymi, wymianą ofert technologicznych, pomocą w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzeniem przedsiębiorców z jednostkami naukowymi do wybranego ośrodka EEN. PROMOCJA GOSPODARCZA POLSKI WSCHODNIEJ Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przewiduje promocję pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym celem Programu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą pięciu województw, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt będzie realizowany w latach Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy w ramach projektu mogą korzystać z udziału w targach i misjach gospodarczych. Uczestnictwo w projekcie objęte jest pomocą de minimis. W ramach projektu organizowanych jest corocznie około przedsięwzięć promocyjnych: Targów i wystaw międzynarodowych, Wyjazdowych misji gospodarczych dla przedsiębiorców Przyjazdowych misji gospodarczych przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Makroregionu Polski Wschodniej Lista wydarzeń promocyjnych planowanych na kolejny rok kalendarzowy dostępna jest na portalu Na liście wydarzeń znajdują się kontakty do opiekuna projektu. Minimum 3 miesiące przed wydarzeniem ogłaszany jest nabór wniosków. Dokumenty związane z naborem znajdują się na stronie oraz Lista uczestników publikowana jest na powyższych stronach 14 dni od zakończenia naboru. 8

9 Pomoc konsultanta PK KSU w ramach usługi opieka nad klientem może obejmować skierowanie przedsiębiorcy na odpowiednie wydarzenie: misję lub targi oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o uczestnictwo w wydarzeniu promocyjnym. Z każdym przedsiębiorcą zawierana jest umowa o uczestnictwo w wydarzeniu promocyjnym. Informacje o projekcie dostępne są na stronach ANIOŁY BIZNESU Poddziałanie realizowane w ramach POIG skierowane do instytucji otoczenia biznesu w tym aniołów biznesu, dotyczy nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstawaniami i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu organizowane są spotkania przed inwestorami oraz możliwość pozyskania środków finansowych od inwestorów na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Wsparcie konsultantów PPK KSU mogłoby obejmować konsultacje związane z przygotowaniem się przedsiębiorcy do spotkania/wystąpienia przez Aniołem Biznesu, prezentacji pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie, które mogłoby zostać objęte wsparciem inwestycyjnym Anioła. Dane kontaktowe sieci Aniołów Biznesu znajdują się na stronie: (strona PI z wszystkimi organizacjami typu BA). USŁUGI W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Usługi doradztwa w obszarze wzornictwa przemysłowego oferuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. IWP zajmuje się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, przygotowania i wdrożenia nowych produktów, w tym przygotowaniem i realizacją konkursów na wyłonienie dostawców usług projektowych. Klientami IWP są przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać innowację poprzez wzornictwo, w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. IWP realizuje projekty edukacyjne w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem (design management), m.in. szkolenia dla przedsiębiorców i studia podyplomowe dla kadry zarządzającej. Organizuje promocję innowacyjnych produktów i dobrych praktyk wzorniczych w postaci wystaw i konkursów. Pełna oferta usług świadczonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znajduje się na stronie: 9

10 USŁUGI REALIZOWANE POD NADZOREM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH <do uzupełnienia przez RPK w terminie do końca maja 2012r. lub uzupełnieniem o komentarz, że usługi tego typu nie są świadczone w danym województwie> POZIOM III Usługi specjalistyczne, które oferowane są na rynku przez wielu usługodawców, których oferty można porównać i przedstawić klientowi. PARP ani współpracujące z PARP podmioty nie prowadzą nadzoru nad świadczeniem tych usług. USŁUGI INSTYTUCJI FINANSOWYCH (BANKI, FIRMY LEASINGOWE). Banki obecnie świadczą szeroki wachlarz usług dla sektora MŚP, tworząc dopasowane do wymagań przedsiębiorców pakiety usług, w skład których wchodzą m.in. rozliczenia krajowe i zagraniczne, zarządzanie płynnością, dostęp do źródeł finansowania, czy rachunek bieżący, oszczędnościowo-rozliczeniowy uwzględniający specyfikę firmy. Oferowane są również liczne produkty bankowe, takie jak karty płatnicze, karty kredytowe, lokaty i kredyty. Banki świadczą usługi za pomocą nowoczesnych systemów bankowości elektronicznej (również bankowości internetowej), co sprowadza załatwianie przez przedsiębiorców formalności do minimum. Korzystanie z usług firm leasingowych to kolejny sposób na finansowanie działalności przedsiębiorców. Firmy te oferują najczęściej dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. USŁUGI INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH Instytucje ubezpieczeniowe mają w swoim zakresie usług oferty dedykowane dla MŚP. Przedsiębiorcy ubezpieczając swoją firmę korzystają z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. W ostatnich latach, w wyniku kilkuletniego członkostwa w UE wzrosła potrzeba i świadomość przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń OC z odpowiednim zakresem ochrony. Pozostałe ubezpieczenia, którymi zainteresowani są przedsiębiorcy to NNW pracowników, polisy na życie ochrony prawnej, finansowe, transportowe (cargo) czy od utraty zysku, ubezpieczenia finansowe w postaci gwarancji wadialnych czy należytego wykonania kontraktu. USŁUGI SZKOLENIOWE Firmy szkoleniowe świadczą usługi dla klientów chcących podnieść kwalifikacje swoje oraz pracowników swojej firmy. Dostępne są szkolenia otwarte lub zamknięte, dostosowane do pojedynczych pracowników bądź do potrzeb całej firmy. Możliwe formy szkolenia to szkolenia stacjonarne zewnętrzne, w siedzibie firmy oraz e-learnigowe. Oferta obejmuje również coaching polegający na interaktywnych zajęciach oraz indywidualnym podejściu do pracownika, które ma na celu przyspieszenie jego rozwoju oraz wykorzystanie w jak największym stopniu już posiadanych przez niego informacji. Firmy szkoleniowe świadczą usługi między innymi z zakresu administracji, zarządzania, marketingu, organizacji, wykorzystania umiejętności, czy zarządzania zasobami ludzkimi. 10

11 Lista firm szkoleniowych dostępna jest pod adresem:

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ Strona1 EKSPERTYZA: OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ Toruń 2012 Strona2 1. Wstęp. 2. Cele działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo