LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane pilotażowo, na realizację których PARP zawiera umowę lub porozumienie z usługodawcą. USŁUGA DORADCZA PROINNOWACYJNA KSI KSU Usługa składa się z dwóch etapów. Etap I: Audyt technologiczny 1 będący szczególnym rodzajem audytu innowacyjności, który polega na ocenie potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Etap II: Transfer technologii 2 będący szczególnym rodzajem doradza we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot. Średni czas trwania audytu technologicznego to ok. 3 dni, czas aktywnego zaangażowania w pomoc doradczą w procesie transferu technologii to ok. 6 tygodni, przy czym należy podkreślić, że cały proces współpracy z przedsiębiorcą dotyczący znalezienia oraz pomocy we wdrożeniu technologii trwa nawet do 24 miesięcy. Usługa dostępna odpłatnie w ośrodkach Krajowej Sieci Innowacji KSU, które podpisały z PARP porozumienie o świadczeniu tego rodzaju usług. Lista ośrodków, które podpisały porozumienie będzie sukcesywnie aktualizowana i zamieszczona pod adresem: USŁUGA FINANSOWA POŻYCZKA Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w niektórych Funduszach również dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pożyczka może być udzielona na cele 1 Powinien doprowadzić, co najmniej do dokonania przez Ośrodek KSI KSU oceny potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych przez niego produktów lub usług. 2 Powinien doprowadzić, co najmniej do zawarcia umowy pomiędzy usługobiorcą a dostawcą technologii. 1

2 inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.niekiedy wymagany jest od klienta wkład własny.. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone. Kwota pożyczki ustalana jest indywidualnie. W niektórych funduszach może ona wynosić nawet 500 tys. zł na jeden cel. Maksymalny okres spłaty pożyczki mieści się w przedziale miesięcy.. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału. Koszt oprocentowania pożyczek wynosi średnio 5,5% i jest uzależniony od stóp rynkowych- oprocentowanie ustalane jest nie niżej niż stopa referencyjna wynosząca obecnie 4,91% (http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php). Niektóre fundusze udzielają pożyczek niżej oprocentowanych, na zasadach pomocy de minimis. Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie przez poszczególne fundusze. Usługa realizowana jest przez Fundusze Pożyczkowe (FP). Lista FP KSU znajduje się w niezbędniku w SIKSU. USŁUGA FINANSOWA PORĘCZENIE Poręczenia kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mogą uzyskać kredyt lub pożyczkę, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe. Udzielone poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania. Okres poręczenia może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące i trwa do momentu spłaty zobowiązania. Opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa kredytu / pożyczki. Wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kapitału kredytu lub pożyczki (bez odsetek i opłat dodatkowych). Za udzielone poręczone FPK pobierają opłaty manipulacyjne, w zależności od funduszu sięgające maksymalnie 3% wartości poręczenia. Usługa realizowana jest przez Fundusze Poręczeniowe (FPK). Lista FPK współpracujących w KSU znajduje się w niezbędniku w SI KSU. DORADZTWO W OPTYMALIZACJI KOSZTÓW (Aktywna po podpisaniu porozumienia). Usługa optymalizacji kosztów składa się z trzech etapów: I. Etap I wstępne rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie finansowych, 2

3 II. III. rachunkowych, podatkowych i prawnych aspektów jego funkcjonowania; Etap II przeprowadzenie audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej, na które może składać się, m.in.: a) Audyt finansowy (analiza modelu biznesowego): analiza przychodów i kosztów, analiza rynku, analiza wskaźnikowa, analiza struktury kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych, analiza czynników (np. przewagi kosztowej przedsiębiorstwa), analiza ryzyka finansowego, b) Audyt rachunkowy: weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości, ocena systemu kontroli wewnętrznej (system obiegu dokumentów), weryfikacja systemu rachunkowości, analiza prawidłowości i rzetelności wyceny pozycji bilansowych, analiza i ocena istotnych operacji gospodarczych z punktu widzenia poprawnego ujęcia i wykazania dla celów księgowych, c) Audyt podatkowy, d) Audyt prawny: analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami oraz procedur ich windykacji, analiza zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę (wystawione weksle, udzielone poręczenia, ustanowione hipoteki), analiza stosowanych przez przedsiębiorcę umów, wzorców umownych w stosunkach z kontrahentami (klientami), analiza stosowanych przez przedsiębiorcę umów z pracownikami i współpracownikami, analiza korporacyjnej struktury przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorstw działających w formie spółek prawa handlowego, e) Opracowanie raportu z Etapu II Strategia Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Dokładny zakres przedmiotowy etapu II zależy od potrzeb przedsiębiorcy zidentyfikowanych na pierwszym etapie. Na rzecz każdego klienta usługi powinny zostać wyświadczone minimum dwa spośród ww. 4 audytów. Etap III wsparcie doradcze w procesie wdrażania rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Klientem usługi optymalizacji kosztów może być każdy przedsiębiorca z sektora MSP bez względu na branżę oraz formę prawną działalności gospodarczej (patrz Kwalifikator MSP: Ewentualne ograniczenia dostępu do usługi mogą dotyczyć wielkości potencjalnego klienta (w szczególności firm mikro) oraz stosowanych przez niego metod gromadzenia danych finansowych. Z uwagi na zaawansowanie i stopień skomplikowania poszczególnych analiz, najbardziej wiarygodne dane zwrotne otrzymują przedsiębiorstwa małe i średnie, a w przedsiębiorstwa mikro, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość euro i od trzech lat księgowość przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, chyba że przedsiębiorca działa krócej na rynku i od samego początku prowadzi księgowość w formie księgi rachunkowej. Z uwagi na zakończenie projektu pilotażowego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z poddziałania POKL, usługi optymalizacji kosztów dostępne są za pełną odpłatnością. 3

4 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Usługa składa się z dwóch niezależnych komponentów: Komponent I Etap I: audyt środowiskowy obejmuje wszystkie przedsięwzięcia firmy związane z gospodarką odpadami, emisją pyłów do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, a także pozostałą działalnością, która ma wpływ na środowisko. W raporcie przedsiębiorca otrzyma informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych, a także wskazówki, co należy zrobić, aby działalność była prowadzona zgodnie z nimi. Etap II: wsparcie przy wdrażaniu działań zalecanych w raporcie. Przedsiębiorca dowiaduje się jakie zmiany, w jakim czasie powinien wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby spełniać wymogi prawa ochrony środowiska, jakie koszty musi ponieść w celu wdrożenia rekomendowanych rozwiązań (np. zakup oprogramowania, pomiary i testy laboratoryjne, opłaty administracyjne). Konsultant pomaga przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji (np. związanej z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie niezbędnych sprawozdań dotyczących wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska) i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń. Komponent II usługa szkoleniowa w zakresie praktycznych umiejętności związanych z obliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy korzystają z oprogramowania, które umożliwia obliczanie takich opłat, a także przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań dla urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Po przeszkoleniu takie oprogramowanie zostanie bezpłatnie przekazane i zainstalowane u przedsiębiorcy. Usługodawca jest również zobowiązany do pierwszego uruchomienia dostarczonego arkusza u przedsiębiorcy. Komponent I: Etap I powinien być zrealizowany w ciągu 21 dni roboczych. Etap II w okresie 3 miesięcy. Komponent II: planowane jest dwudniowe szkolenie. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnej usługi składającej się z dwóch komponentów lub wybrać tylko jeden komponent. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł za Komponent I oraz zł za Komponent II. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Usługa ochrony środowiska testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się w niezbędniku w SIKSU. FINANSOWANIE ZWROTNE Usługa finansowania zwrotnego składa się z dwóch komponentów: Komponent I: Etap I Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie i sporządzenie biznes planu; Etap II - Asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą; Etap III Doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu opracowanego w etapie I-ym i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez 6 miesięcy 4

5 od momentu otrzymania przez przedsiębiorcę środków finansowych od instytucji finansującej, tj. od dnia zawarcia umowy o finansowanie zwrotne z instytucją finansującą i nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. Komponent II, to szkolenia z podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o jego dofinansowanie oraz monitoringu realizacji. Czas trwania jednej usługi doradztwa w ramach Komponentu I wynosi do 40 godzin dla przedsiębiorcy, na którą składa się: do 26 godzin diagnozy potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania (etap I), w tym czas na wypełnienie formularza diagnozy i przygotowania zakresu umowy; do 2 godzin doradztwa w ramach etapu II oraz do 12 godzin doradztwa we wdrażaniu biznes planu (etap III usługi), przy założeniu średnio 2 godzin doradztwa w miesiącu. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnej usługi składającej się z dwóch komponentów lub wybrać tylko jeden komponent. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od maja 2012 r. do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł za Komponent I oraz za osobę zł za Komponent II. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Usługa finansowanie zwrotne testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/finansowanie_zwrotne oraz niezbędniku SIKSU. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje otoczenia biznesu, które w ramach działania 3.1 POIG zostały wyłonione do realizacji projektu pn. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Podmioty mają podpisane z PARP umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje typu: inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne, które świadczą dwuetapowo wsparcie przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Etapy świadczenia usługi Inicjowanie działalności innowacyjnej: I Etap Preinkubacja, obejmuje: 5

6 1. Opracowanie biznesplanu 2. Analizę ryzyka 3. Analizę rynku 4. Ekspertyzy technologiczne 5. Wsparcie doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowych technologii na rynek 6. Aspekty prawne działania przedsiębiorstwa, podatkowe, księgowe, finansowe oraz organizacji i zarządzania. Badanie i dostęp do najnowszych raportów rynkowych 7. Umożliwienie przedsiębiorcy kontaktów z firmami działającymi w branży. 8. Wsparcie infrastrukturalne (infrastruktura technologiczna, zaplecze technicznoorganizacyjne). Po pozytywnej ocenie aspektu innowacyjności pomysłu na biznes, wykonalności technicznej oraz opłacalności możliwe jest wejście kapitałowe. II Etap wejście kapitałowe, obejmuje: 1. Założenie spółki kapitałowej 2. Objecie udziałów spółki 3. Maksymalna wartość objętych udziałów EUR 4. Monitoring i nadzór nad inwestycją prowadzony przez Inkubator 5. Maksymalny okres wsparcia do 10 lat Po osiągnieciu zakładanej stopy zwrotu możliwe jest wyjście kapitałowe poprzez, np. sprzedaż udziałów (prawo pierwokupu), emisje akcji spółki na rynku, sprzedaż udziałów innym funduszom lub inwestorom branżowym. Lista inkubatorów przedsiębiorczości dostępna jest w niezbędniku SI KSU (sukcesywnie uzupełniana). PARKI TECHNOLOGICZNE (naukowo-badawcze) Parki technologiczne mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty i usługi. W Parkach dostępne są usługi: doradcze (marketingowe, prawne, finansowe), administracyjne oraz wspierające przedsiębiorczość w różnych aspektach. Najczęściej spotykany zakres usług to komercjalizacja technologii, usługi patentowe, itp. Ponadto zapewnianie firmom przestrzeni biurowej i produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz oferowanie szeregu usług wspierających ich działalność. Ważnym elementem tego wsparcia jest pośredniczenie w kontaktach między środowiskiem naukowym a biznesowym oraz dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy. W rezultacie dzięki udostępnieniu biur z pełną infrastrukturą po konkurencyjnych cenach, przedsiębiorstwa i instytucje naukowe oszczędzają czas i finanse, które mogą przeznaczyć na rozwój działalności statutowej. Oferty wynajmu pomieszczeń badawczych i szkolenia merytoryczne, także w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności. Natomiast doradztwo i usługi biznesowe pozwalają na lepszą organizację firmy oraz unikanie błędów związanych z nieznajomością obowiązujących przepisów, czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 6

7 Parki Technologiczne oferują usługi bezpłatne oraz odpłatne. Lista Parków Technologicznych znajduje się w niezbędniku SI KSU (sukcesywnie uzupełniana). POZIOM II Usługi specjalistyczne zapewniane przez podmioty monitorowane przez inne podmioty, z którymi PARP podpisała porozumienia o udostępnianiu usług. CENTRA OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA (COIE) Usługa informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicą kraju. Usługa ta składa się z dwóch elementów: Element I usługa pro-eksport, która obejmuje m.in: identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski, wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych, gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne, pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem, pozyskiwanie i przekazywanie informacji (a w przypadkach tego wymagających formułowanie rekomendacji) ukierunkowanych na umożliwienie przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw: dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego, dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych, udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej - krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych), informowanie o funkcjonalności zasad korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, informowanie i rekomendowanie wykorzystania instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, przygotowywanie i obsługę misji gospodarczych z/do regionu. Element II usługa pro-biz obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje, inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie. Element I pro-eksport : dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie RP. Element II pro-biz : dostępna dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Usługa bezpłatna, dostępna w Centrach Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), których lista znajduje się pod adresem: SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK 7

8 Ośrodki sieci EEN są afiliowane przy różnych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Link do europejskiej strony sieci Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network w Polsce opiera się na zasadzie "zawsze właściwych drzwi", co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. Usługi EEN są dla przedsiębiorców bezpłatne. W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach: 1. CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum 2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego). Strona internetowa konsorcjum 3. B2Europe West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum 4. BSN South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Strona internetowa konsorcjum Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków znajdują się na W zakresie II poziomu dostępności usługi opieka nad klientem możliwe jest skierowanie przedsiębiorcy zainteresowanego nawiązaniem współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcą lub instytutem badawczym w zakresie transferu technologii, w tym audytami technologicznymi, wymianą ofert technologicznych, pomocą w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzeniem przedsiębiorców z jednostkami naukowymi do wybranego ośrodka EEN. PROMOCJA GOSPODARCZA POLSKI WSCHODNIEJ 8

9 Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przewiduje promocję pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym celem Programu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą pięciu województw, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt będzie realizowany w latach Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy w ramach projektu mogą korzystać z udziału w targach i misjach gospodarczych. Uczestnictwo w projekcie objęte jest pomocą de minimis. W ramach projektu organizowanych jest corocznie około przedsięwzięć promocyjnych: Targów i wystaw międzynarodowych, Wyjazdowych misji gospodarczych dla przedsiębiorców Przyjazdowych misji gospodarczych przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Makroregionu Polski Wschodniej Lista wydarzeń promocyjnych planowanych na kolejny rok kalendarzowy dostępna jest na portalu Na liście wydarzeń znajdują się kontakty do opiekuna projektu. Minimum 3 miesiące przed wydarzeniem ogłaszany jest nabór wniosków. Dokumenty związane z naborem znajdują się na stronie oraz Lista uczestników publikowana jest na powyższych stronach 14 dni od zakończenia naboru. Pomoc konsultanta PK KSU w ramach usługi opieka nad klientem może obejmować skierowanie przedsiębiorcy na odpowiednie wydarzenie: misję lub targi oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o uczestnictwo w wydarzeniu promocyjnym. Z każdym przedsiębiorcą zawierana jest umowa o uczestnictwo w wydarzeniu promocyjnym. Informacje o projekcie dostępne są na stronach ANIOŁY BIZNESU Poddziałanie realizowane w ramach POIG skierowane do instytucji otoczenia biznesu w tym aniołów biznesu, dotyczy nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstawaniami i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu organizowane są spotkania przed inwestorami oraz możliwość pozyskania środków finansowych od inwestorów na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Wsparcie konsultantów PPK KSU mogłoby obejmować konsultacje związane z przygotowaniem się przedsiębiorcy do spotkania/wystąpienia przez Aniołem Biznesu, 9

10 prezentacji pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie, które mogłoby zostać objęte wsparciem inwestycyjnym Anioła. Dane kontaktowe sieci Aniołów Biznesu znajdują się na stronie: (strona PI z wszystkimi organizacjami typu BA). USŁUGI W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Usługi doradztwa w obszarze wzornictwa przemysłowego oferuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. IWP zajmuje się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, przygotowania i wdrożenia nowych produktów, w tym przygotowaniem i realizacją konkursów na wyłonienie dostawców usług projektowych. Klientami IWP są przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać innowację poprzez wzornictwo, w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. IWP realizuje projekty edukacyjne w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem (design management), m.in. szkolenia dla przedsiębiorców i studia podyplomowe dla kadry zarządzającej. Organizuje promocję innowacyjnych produktów i dobrych praktyk wzorniczych w postaci wystaw i konkursów. Pełna oferta usług świadczonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znajduje się na stronie: GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORECZEŃ I GWARANCJI BGK Gwarancja należytego wykonania umowy udzielana jest przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), obejmujących projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Gwarancja jest wydawana przez oddział BGK na wniosek Wykonawcy przedsięwzięcia i stanowi zabezpieczenie na wypadek gdyby Klient nie zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z umową. 10

11 Umożliwia realizację m.in. projektów miękkich" np. szkoleniowych, które są finansowane bezpośrednio ze środków dotacji. Beneficjentem tej gwarancji jest instytucja podejmująca decyzję o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów. Gwarancja obejmuje do 80% wartości umowy i nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro*. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą i wynikający z umowy będącej przedmiotem gwarancji. Pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania. BGK pobiera także opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK. Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji należytego wykonania umowy jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu". BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie. Wniosek o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy jest składany w oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego Więcej informacji: rzadowego-programu-wspieranie-przedsiebiorczosci-z-wykorzystaniem-poreczen-i- gwarancji-bgk PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Usługi obejmują działania promocyjne prowadzone w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych zaplanowanego na lata , które wpłyną na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz wzrost znaczenia Polski i polskich eksporterów na rynku międzynarodowym. Branżowe programy promocji Najważniejszym komponentem, który realizowany będzie w ramach projektu jest organizacja branżowych programów promocji 11

12 Branżowe programy promocji prowadzone są dla 15 wybranych przez MG branżach, które zostały uznane jako perspektywiczne i mogące stać się naszymi specjalnościami eksportowymi. Mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływanie na daną branżę jako całość. Składają się z dwóch komponentów: 1. Komponent A opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców, 2. Komponent B - opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całości. Przygotowany, w ramach komponentu pierwszego, program promocji uwzględnia zdywersyfikowane formy promocji (np: udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowania i produkcji artykułów oraz materiałów promocyjnych), które dostosowane będą do specyfiki danej branży. Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach komponentu A został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Głównymi kategoriami kosztów, które mogą być refundowane w wysokości do 75%, są: wynajem powierzchni wystawienniczej, wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej, wynajem sal konferencyjnych, udział w szkoleniach związanych z udziałem w programach promocji, zakup usługi transportu i spedycji eksponatów, zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenie tych materiałów, zorganizowanie przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach. Nabór przedsiębiorców został dotychczas ogłoszony dla 10 z ww. branż - jubilersko bursztynniczej, maszyn i urządzeń górniczych, usługi IT i ITC, budownictwa, turystyki medycznej, kosmetyków, produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego, meblarskiej oraz odzieży, dodatków i galanterii skórzanej. W przypadku kolejnych 3 branż - stolarki okiennej i drzwiowej, przemysłu obronnego, polskich specjalności żywnościowych oraz produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej została już zawarta umowa z realizatorem i niebawem spodziewane jest ogłoszenie naboru. Umowa na ostatnią branżę - ochrony i zachowania zabytków zostanie zawarta w ciągu najbliższych kilku dni. Zakresy przedstawionych koncepcji branżowych programów promocji dostępne są w zakresach projektów branżowych dostępnych na stronach Ministerstwa Gospodarki promocji 12

13 romocji. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projektach branżowych powinni kontaktować się z konsorcjami wybranymi do poszczególnych projektów, których wykaz znajduje się na podanej powyżej stronie Ministerstwa Gospodarki. Programy promocji o charakterze ogólnym W ramach projektu zaplanowano również realizację programów promocji o charakterze ogólnym. Celem programów promocji w krajach perspektywicznych będą skoncentrowane, kompleksowe działania promocyjne, obejmujące udział w wybranych targach, misjach gospodarczych (towarzyszące zaplanowanym wizytom polityczno-gospodarczym) połączonych ze spotkaniami matchmakingowymi, organizacją study-tour dziennikarzy, organizacji producenckich, kampanią promocyjną ogólną w mediach i ewentualną kampanią w mediach branżowych. Działania promocyjne realizowane będą przez wybranego w postępowaniu przetargowym organizatora programu. Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach programów promocji ogólnej został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , podobnie jak w przypadku branżowych programów promocji. Do krajów perspektywicznych, w których odbędą się działania promocyjne należą - Algieria, Brazylia, Kanada, Kazachstan, Turcja. Podpisanie umów z organizatorami poszczególnych programów planowane jest na październik br., natomiast realizacja programów rozpocznie się 1 stycznia 2013 roku i potrwa do końca 2013 roku. Marka Polskiej Gospodarki Pomysł opracowania Marki Polskiej Gospodarki powstał z potrzeby wzmocnienia międzynarodowej pozycji polskich branż, przyspieszenia międzynarodowej ekspansji polskich firm oraz umocnienia wizerunku Polski. Aby lepiej zrozumieć, jak Polska może najlepiej się wyróżnić, Ministerstwo Gospodarki zleciło przeprowadzenie badań wizerunkowych. Blisko dziesięć tysięcy przedsiębiorców z różnych krajów wskazywało, z czym kojarzy im się Polska, jakie są mocne strony polskiej gospodarki oraz czy warto z Polską prowadzić współpracę biznesową. Wszystko po to, by stworzyć Markę Polskiej Gospodarki. Markę, która będzie służyć promocji Polski w świecie biznesu. Okazało się, że najbardziej wartościowym i rozpoznawalnym walorem Polski są ludzie. Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków. Na różne sposoby wszyscy Polacy stworzyli ten wspólny wizerunek w świecie biznesu, dzięki czemu jest to naturalny aspekt, który Ministerstwo Gospodarki będzie od tej pory wykorzystywało w działaniach promujących polską gospodarkę na świecie. 13

14 To pierwsza w Polsce inicjatywa stworzenia wspólnej koncepcji wizualnej dla programu promocji polskiej gospodarki. Ważne jest, by logo miało praktyczne zastosowanie w biznesie. Dlatego Ministerstwo Gospodarki zachęca polskich przedsiębiorców do włączania się w program promocji, np. poprzez wykorzystywanie logo Marki na swoich produktach lub w swoich materiałach promocyjnych. Marka Polskiej Gospodarki ma również swoją szatę graficzną. Nowe logo polskiej gospodarki wykorzystuje barwy narodowe - biel i czerwień. Opracowany znak graficzny odwołuje się do sieci uzupełniających się ludzi, która układa się w literę P. Uzupełniony jest o napis Polska, dla którego dobrano specjalnie zaprojektowaną, łagodną czcionkę. Logo stwarza ogromne możliwości dalszej interpretacji graficznej, co pozwala na opracowywanie atrakcyjnych materiałów promujących polską gospodarkę. Więcej +Gospodarki Portal Promocji Eksportu Portal Promocji Eksportu (www.eksporter.gov.pl) to internetowa, publiczna baza danych zawierająca informacje przydatne dla polskich przedsiębiorców planujących eksportować swoje towary/usługi na rynki zagraniczne. Portal Promocji Eksportu umożliwia polskim eksporterom: - dostęp do aktualnych informacji o rynkach zagranicznych oraz instrumentach wspierania polskiego eksportu, - nawiązywanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, - bezpłatną promocję przedsiębiorstwa i jego ofert eksportowych. Portal ten zawiera informacje makroekonomiczne o: rynkach zagranicznych dla polskich eksporterów (w języku polskim), obejmujące m.in. następujące zagadnienia: podstawowe informacje o kraju, rozwój gospodarczy, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza z Polską, regulacje prawno-administracyjne dostępu do rynku, rynki branżowo-towarowe, targi i wystawy, Polsce dla przedsiębiorców zagranicznych, formach wspierania eksportu w Polsce, a także informacje ofertowe odnośnie: profili polskich eksporterów z pełnymi danymi kontaktowymi, ofert eksportowych polskich przedsiębiorstw, zapytań ofertowych firm zagranicznych). Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) funkcjonują w 48 krajach na świecie i stanowią wizytówkę Ministra Gospodarki. Celem zaangażowania WPHI w realizację projektu jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej obsługi merytorycznej i technicznej przedsiębiorców 14

15 biorących udział w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Obecnie w większości WPHI zatrudnieni są eksperci, którzy mają za zadanie świadczenie nieodpłatnych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, zasilanie Portalu Promocji Eksportu, a także współudział w pozyskiwaniu specjalistycznych opracowań, analiz, czy też badań, które wykonywane są na zamówienie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji. Każdy przedsiębiorca zainteresowany rozwijaniem działalności na rynkach zagranicznych ma możliwość uzyskania pomocy ze strony eksperta. Dane kontaktowe WPHI znajdują się pod linkiem: USŁUGI REALIZOWANE POD NADZOREM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Projekty realizowane z działania 6.2 POKL Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (lista usługodawców dostępna w ofercie Regionalnego PK KSU danego województwa) Pomoc konsultanta PK KSU przy przygotowaniu aplikacji zgłoszeniowej do projektu lub w dalszej kolejności pomoc przy podpisaniu Umowy o świadczenie usług szkoleniowodoradczych czy Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej/wsparcia pomostowego polegająca na analizie dokumentacji/ umowy, wyjaśnienie zapisów, analiza wymagań kwalifikacyjnych, wyjaśnienie zapisów regulaminowych, pomoc konsultanta w trakcie korzystania przez klienta z usług w ramach działania: pomoc w rozliczeniach, realizowanie postępów usługi specjalistycznej. Inkubatory Przedsiębiorczości i Parki Technologiczne, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa (lista usługodawców dostępna w ofercie Regionalnego PK KSU danego województwa). POZIOM III Usługi specjalistyczne, które oferowane są na rynku przez wielu usługodawców, których oferty można porównać i przedstawić klientowi. PARP ani współpracujące z PARP podmioty nie prowadzą nadzoru nad świadczeniem tych usług. USŁUGI INSTYTUCJI FINANSOWYCH (BANKI, FIRMY LEASINGOWE). Banki obecnie świadczą szeroki wachlarz usług dla sektora MŚP, tworząc dopasowane do wymagań przedsiębiorców pakiety usług, w skład których wchodzą m.in. rozliczenia krajowe i zagraniczne, zarządzanie płynnością, dostęp do źródeł finansowania, czy rachunek bieżący, oszczędnościowo-rozliczeniowy uwzględniający specyfikę firmy. Oferowane są również liczne produkty bankowe, takie jak karty płatnicze, karty kredytowe, lokaty i kredyty. Banki świadczą usługi za pomocą nowoczesnych systemów bankowości elektronicznej (również 15

16 bankowości internetowej), co sprowadza załatwianie przez przedsiębiorców formalności do minimum. Korzystanie z usług firm leasingowych to kolejny sposób na finansowanie działalności przedsiębiorców. Firmy te oferują najczęściej dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. USŁUGI INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH Instytucje ubezpieczeniowe mają w swoim zakresie usług oferty dedykowane dla MŚP. Przedsiębiorcy ubezpieczając swoją firmę korzystają z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. W ostatnich latach, w wyniku kilkuletniego członkostwa w UE wzrosła potrzeba i świadomość przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń OC z odpowiednim zakresem ochrony. Pozostałe ubezpieczenia, którymi zainteresowani są przedsiębiorcy to NNW pracowników, polisy na życie ochrony prawnej, finansowe, transportowe (cargo) czy od utraty zysku, ubezpieczenia finansowe w postaci gwarancji wadialnych czy należytego wykonania kontraktu. USŁUGI SZKOLENIOWE Firmy szkoleniowe świadczą usługi dla klientów chcących podnieść kwalifikacje swoje oraz pracowników swojej firmy. Dostępne są szkolenia otwarte lub zamknięte, dostosowane do pojedynczych pracowników bądź do potrzeb całej firmy. Możliwe formy szkolenia to szkolenia stacjonarne zewnętrzne, w siedzibie firmy oraz e-learnigowe. Oferta obejmuje również coaching polegający na interaktywnych zajęciach oraz indywidualnym podejściu do pracownika, które ma na celu przyspieszenie jego rozwoju oraz wykorzystanie w jak największym stopniu już posiadanych przez niego informacji. Firmy szkoleniowe świadczą usługi między innymi z zakresu administracji, zarządzania, marketingu, organizacji, wykorzystania umiejętności, czy zarządzania zasobami ludzkimi. Lista firm szkoleniowych dostępna jest pod adresem:

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo