LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane pilotażowo, na realizację których PARP zawiera umowę lub porozumienie z usługodawcą. USŁUGA DORADCZA PROINNOWACYJNA KSI KSU Usługa składa się z dwóch etapów. Etap I: Audyt technologiczny 1 będący szczególnym rodzajem audytu innowacyjności, który polega na ocenie potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Etap II: Transfer technologii 2 będący szczególnym rodzajem doradza we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot. Średni czas trwania audytu technologicznego to ok. 3 dni, czas aktywnego zaangażowania w pomoc doradczą w procesie transferu technologii to ok. 6 tygodni, przy czym należy podkreślić, że cały proces współpracy z przedsiębiorcą dotyczący znalezienia oraz pomocy we wdrożeniu technologii trwa nawet do 24 miesięcy. Usługa dostępna odpłatnie w ośrodkach Krajowej Sieci Innowacji KSU, które podpisały z PARP porozumienie o świadczeniu tego rodzaju usług. Lista ośrodków, które podpisały porozumienie będzie sukcesywnie aktualizowana i zamieszczona pod adresem: USŁUGA FINANSOWA POŻYCZKA Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w niektórych Funduszach również dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pożyczka może być udzielona na cele 1 Powinien doprowadzić, co najmniej do dokonania przez Ośrodek KSI KSU oceny potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych przez niego produktów lub usług. 2 Powinien doprowadzić, co najmniej do zawarcia umowy pomiędzy usługobiorcą a dostawcą technologii. 1

2 inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe.niekiedy wymagany jest od klienta wkład własny.. Spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone. Kwota pożyczki ustalana jest indywidualnie. W niektórych funduszach może ona wynosić nawet 500 tys. zł na jeden cel. Maksymalny okres spłaty pożyczki mieści się w przedziale miesięcy.. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie rat kapitału. Koszt oprocentowania pożyczek wynosi średnio 5,5% i jest uzależniony od stóp rynkowych- oprocentowanie ustalane jest nie niżej niż stopa referencyjna wynosząca obecnie 4,91% (http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php). Niektóre fundusze udzielają pożyczek niżej oprocentowanych, na zasadach pomocy de minimis. Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie przez poszczególne fundusze. Usługa realizowana jest przez Fundusze Pożyczkowe (FP). Lista FP KSU znajduje się w niezbędniku w SIKSU. USŁUGA FINANSOWA PORĘCZENIE Poręczenia kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mogą uzyskać kredyt lub pożyczkę, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe. Udzielone poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania. Okres poręczenia może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące i trwa do momentu spłaty zobowiązania. Opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa kredytu / pożyczki. Wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kapitału kredytu lub pożyczki (bez odsetek i opłat dodatkowych). Za udzielone poręczone FPK pobierają opłaty manipulacyjne, w zależności od funduszu sięgające maksymalnie 3% wartości poręczenia. Usługa realizowana jest przez Fundusze Poręczeniowe (FPK). Lista FPK współpracujących w KSU znajduje się w niezbędniku w SI KSU. DORADZTWO W OPTYMALIZACJI KOSZTÓW (Aktywna po podpisaniu porozumienia). Usługa optymalizacji kosztów składa się z trzech etapów: I. Etap I wstępne rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie finansowych, 2

3 II. III. rachunkowych, podatkowych i prawnych aspektów jego funkcjonowania; Etap II przeprowadzenie audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej, na które może składać się, m.in.: a) Audyt finansowy (analiza modelu biznesowego): analiza przychodów i kosztów, analiza rynku, analiza wskaźnikowa, analiza struktury kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych, analiza czynników (np. przewagi kosztowej przedsiębiorstwa), analiza ryzyka finansowego, b) Audyt rachunkowy: weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości, ocena systemu kontroli wewnętrznej (system obiegu dokumentów), weryfikacja systemu rachunkowości, analiza prawidłowości i rzetelności wyceny pozycji bilansowych, analiza i ocena istotnych operacji gospodarczych z punktu widzenia poprawnego ujęcia i wykazania dla celów księgowych, c) Audyt podatkowy, d) Audyt prawny: analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami oraz procedur ich windykacji, analiza zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę (wystawione weksle, udzielone poręczenia, ustanowione hipoteki), analiza stosowanych przez przedsiębiorcę umów, wzorców umownych w stosunkach z kontrahentami (klientami), analiza stosowanych przez przedsiębiorcę umów z pracownikami i współpracownikami, analiza korporacyjnej struktury przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorstw działających w formie spółek prawa handlowego, e) Opracowanie raportu z Etapu II Strategia Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Dokładny zakres przedmiotowy etapu II zależy od potrzeb przedsiębiorcy zidentyfikowanych na pierwszym etapie. Na rzecz każdego klienta usługi powinny zostać wyświadczone minimum dwa spośród ww. 4 audytów. Etap III wsparcie doradcze w procesie wdrażania rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Klientem usługi optymalizacji kosztów może być każdy przedsiębiorca z sektora MSP bez względu na branżę oraz formę prawną działalności gospodarczej (patrz Kwalifikator MSP: Ewentualne ograniczenia dostępu do usługi mogą dotyczyć wielkości potencjalnego klienta (w szczególności firm mikro) oraz stosowanych przez niego metod gromadzenia danych finansowych. Z uwagi na zaawansowanie i stopień skomplikowania poszczególnych analiz, najbardziej wiarygodne dane zwrotne otrzymują przedsiębiorstwa małe i średnie, a w przedsiębiorstwa mikro, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość euro i od trzech lat księgowość przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, chyba że przedsiębiorca działa krócej na rynku i od samego początku prowadzi księgowość w formie księgi rachunkowej. Z uwagi na zakończenie projektu pilotażowego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z poddziałania POKL, usługi optymalizacji kosztów dostępne są za pełną odpłatnością. 3

4 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Usługa składa się z dwóch niezależnych komponentów: Komponent I Etap I: audyt środowiskowy obejmuje wszystkie przedsięwzięcia firmy związane z gospodarką odpadami, emisją pyłów do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, a także pozostałą działalnością, która ma wpływ na środowisko. W raporcie przedsiębiorca otrzyma informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych, a także wskazówki, co należy zrobić, aby działalność była prowadzona zgodnie z nimi. Etap II: wsparcie przy wdrażaniu działań zalecanych w raporcie. Przedsiębiorca dowiaduje się jakie zmiany, w jakim czasie powinien wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby spełniać wymogi prawa ochrony środowiska, jakie koszty musi ponieść w celu wdrożenia rekomendowanych rozwiązań (np. zakup oprogramowania, pomiary i testy laboratoryjne, opłaty administracyjne). Konsultant pomaga przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji (np. związanej z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie niezbędnych sprawozdań dotyczących wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska) i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń. Komponent II usługa szkoleniowa w zakresie praktycznych umiejętności związanych z obliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy korzystają z oprogramowania, które umożliwia obliczanie takich opłat, a także przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań dla urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Po przeszkoleniu takie oprogramowanie zostanie bezpłatnie przekazane i zainstalowane u przedsiębiorcy. Usługodawca jest również zobowiązany do pierwszego uruchomienia dostarczonego arkusza u przedsiębiorcy. Komponent I: Etap I powinien być zrealizowany w ciągu 21 dni roboczych. Etap II w okresie 3 miesięcy. Komponent II: planowane jest dwudniowe szkolenie. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnej usługi składającej się z dwóch komponentów lub wybrać tylko jeden komponent. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł za Komponent I oraz zł za Komponent II. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Usługa ochrony środowiska testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się w niezbędniku w SIKSU. FINANSOWANIE ZWROTNE Usługa finansowania zwrotnego składa się z dwóch komponentów: Komponent I: Etap I Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie i sporządzenie biznes planu; Etap II - Asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą; Etap III Doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu opracowanego w etapie I-ym i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez 6 miesięcy 4

5 od momentu otrzymania przez przedsiębiorcę środków finansowych od instytucji finansującej, tj. od dnia zawarcia umowy o finansowanie zwrotne z instytucją finansującą i nie dłużej niż do dnia 31 marca 2013 r. Komponent II, to szkolenia z podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o jego dofinansowanie oraz monitoringu realizacji. Czas trwania jednej usługi doradztwa w ramach Komponentu I wynosi do 40 godzin dla przedsiębiorcy, na którą składa się: do 26 godzin diagnozy potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania (etap I), w tym czas na wypełnienie formularza diagnozy i przygotowania zakresu umowy; do 2 godzin doradztwa w ramach etapu II oraz do 12 godzin doradztwa we wdrażaniu biznes planu (etap III usługi), przy założeniu średnio 2 godzin doradztwa w miesiącu. Przedsiębiorca może skorzystać z pełnej usługi składającej się z dwóch komponentów lub wybrać tylko jeden komponent. Usługa dla przedsiębiorcy, w okresie testowania tj. od maja 2012 r. do r. jest bezpłatna, ze względu na dofinansowanie w ramach projektu systemowego PARP ze środków POKL. Maksymalna wartość dofinansowania to zł za Komponent I oraz za osobę zł za Komponent II. Wartość usługi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis. Usługa finansowanie zwrotne testowana jest przez ośrodki, których lista znajduje się pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/finansowanie_zwrotne oraz niezbędniku SIKSU. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje otoczenia biznesu, które w ramach działania 3.1 POIG zostały wyłonione do realizacji projektu pn. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Podmioty mają podpisane z PARP umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje typu: inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne, które świadczą dwuetapowo wsparcie przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Etapy świadczenia usługi Inicjowanie działalności innowacyjnej: I Etap Preinkubacja, obejmuje: 5

6 1. Opracowanie biznesplanu 2. Analizę ryzyka 3. Analizę rynku 4. Ekspertyzy technologiczne 5. Wsparcie doradcze w zakresie testowania i wprowadzania nowych technologii na rynek 6. Aspekty prawne działania przedsiębiorstwa, podatkowe, księgowe, finansowe oraz organizacji i zarządzania. Badanie i dostęp do najnowszych raportów rynkowych 7. Umożliwienie przedsiębiorcy kontaktów z firmami działającymi w branży. 8. Wsparcie infrastrukturalne (infrastruktura technologiczna, zaplecze technicznoorganizacyjne). Po pozytywnej ocenie aspektu innowacyjności pomysłu na biznes, wykonalności technicznej oraz opłacalności możliwe jest wejście kapitałowe. II Etap wejście kapitałowe, obejmuje: 1. Założenie spółki kapitałowej 2. Objecie udziałów spółki 3. Maksymalna wartość objętych udziałów EUR 4. Monitoring i nadzór nad inwestycją prowadzony przez Inkubator 5. Maksymalny okres wsparcia do 10 lat Po osiągnieciu zakładanej stopy zwrotu możliwe jest wyjście kapitałowe poprzez, np. sprzedaż udziałów (prawo pierwokupu), emisje akcji spółki na rynku, sprzedaż udziałów innym funduszom lub inwestorom branżowym. Lista inkubatorów przedsiębiorczości dostępna jest w niezbędniku SI KSU (sukcesywnie uzupełniana). PARKI TECHNOLOGICZNE (naukowo-badawcze) Parki technologiczne mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty i usługi. W Parkach dostępne są usługi: doradcze (marketingowe, prawne, finansowe), administracyjne oraz wspierające przedsiębiorczość w różnych aspektach. Najczęściej spotykany zakres usług to komercjalizacja technologii, usługi patentowe, itp. Ponadto zapewnianie firmom przestrzeni biurowej i produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz oferowanie szeregu usług wspierających ich działalność. Ważnym elementem tego wsparcia jest pośredniczenie w kontaktach między środowiskiem naukowym a biznesowym oraz dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy. W rezultacie dzięki udostępnieniu biur z pełną infrastrukturą po konkurencyjnych cenach, przedsiębiorstwa i instytucje naukowe oszczędzają czas i finanse, które mogą przeznaczyć na rozwój działalności statutowej. Oferty wynajmu pomieszczeń badawczych i szkolenia merytoryczne, także w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności. Natomiast doradztwo i usługi biznesowe pozwalają na lepszą organizację firmy oraz unikanie błędów związanych z nieznajomością obowiązujących przepisów, czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 6

7 Parki Technologiczne oferują usługi bezpłatne oraz odpłatne. Lista Parków Technologicznych znajduje się w niezbędniku SI KSU (sukcesywnie uzupełniana). POZIOM II Usługi specjalistyczne zapewniane przez podmioty monitorowane przez inne podmioty, z którymi PARP podpisała porozumienia o udostępnianiu usług. CENTRA OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA (COIE) Usługa informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicą kraju. Usługa ta składa się z dwóch elementów: Element I usługa pro-eksport, która obejmuje m.in: identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski, wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych, gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne, pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem, pozyskiwanie i przekazywanie informacji (a w przypadkach tego wymagających formułowanie rekomendacji) ukierunkowanych na umożliwienie przedsiębiorcom czy grupom przedsiębiorstw: dostosowania strategii eksportowej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego, dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych, udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej - krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych), informowanie o funkcjonalności zasad korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT, informowanie i rekomendowanie wykorzystania instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: finansowym, usługowym, instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, przygotowywanie i obsługę misji gospodarczych z/do regionu. Element II usługa pro-biz obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje, inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie. Element I pro-eksport : dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie RP. Element II pro-biz : dostępna dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Usługa bezpłatna, dostępna w Centrach Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), których lista znajduje się pod adresem: SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK 7

8 Ośrodki sieci EEN są afiliowane przy różnych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Link do europejskiej strony sieci Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network w Polsce opiera się na zasadzie "zawsze właściwych drzwi", co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. Usługi EEN są dla przedsiębiorców bezpłatne. W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach: 1. CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum 2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego). Strona internetowa konsorcjum 3. B2Europe West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum 4. BSN South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Strona internetowa konsorcjum Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków znajdują się na W zakresie II poziomu dostępności usługi opieka nad klientem możliwe jest skierowanie przedsiębiorcy zainteresowanego nawiązaniem współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcą lub instytutem badawczym w zakresie transferu technologii, w tym audytami technologicznymi, wymianą ofert technologicznych, pomocą w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzeniem przedsiębiorców z jednostkami naukowymi do wybranego ośrodka EEN. PROMOCJA GOSPODARCZA POLSKI WSCHODNIEJ 8

9 Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przewiduje promocję pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym celem Programu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą pięciu województw, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt będzie realizowany w latach Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy w ramach projektu mogą korzystać z udziału w targach i misjach gospodarczych. Uczestnictwo w projekcie objęte jest pomocą de minimis. W ramach projektu organizowanych jest corocznie około przedsięwzięć promocyjnych: Targów i wystaw międzynarodowych, Wyjazdowych misji gospodarczych dla przedsiębiorców Przyjazdowych misji gospodarczych przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Makroregionu Polski Wschodniej Lista wydarzeń promocyjnych planowanych na kolejny rok kalendarzowy dostępna jest na portalu Na liście wydarzeń znajdują się kontakty do opiekuna projektu. Minimum 3 miesiące przed wydarzeniem ogłaszany jest nabór wniosków. Dokumenty związane z naborem znajdują się na stronie oraz Lista uczestników publikowana jest na powyższych stronach 14 dni od zakończenia naboru. Pomoc konsultanta PK KSU w ramach usługi opieka nad klientem może obejmować skierowanie przedsiębiorcy na odpowiednie wydarzenie: misję lub targi oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o uczestnictwo w wydarzeniu promocyjnym. Z każdym przedsiębiorcą zawierana jest umowa o uczestnictwo w wydarzeniu promocyjnym. Informacje o projekcie dostępne są na stronach ANIOŁY BIZNESU Poddziałanie realizowane w ramach POIG skierowane do instytucji otoczenia biznesu w tym aniołów biznesu, dotyczy nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstawaniami i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu organizowane są spotkania przed inwestorami oraz możliwość pozyskania środków finansowych od inwestorów na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Wsparcie konsultantów PPK KSU mogłoby obejmować konsultacje związane z przygotowaniem się przedsiębiorcy do spotkania/wystąpienia przez Aniołem Biznesu, 9

10 prezentacji pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie, które mogłoby zostać objęte wsparciem inwestycyjnym Anioła. Dane kontaktowe sieci Aniołów Biznesu znajdują się na stronie: (strona PI z wszystkimi organizacjami typu BA). USŁUGI W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Usługi doradztwa w obszarze wzornictwa przemysłowego oferuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. IWP zajmuje się doradztwem w zakresie strategii i zarządzania wzornictwem, przygotowania i wdrożenia nowych produktów, w tym przygotowaniem i realizacją konkursów na wyłonienie dostawców usług projektowych. Klientami IWP są przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wykorzystać innowację poprzez wzornictwo, w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. IWP realizuje projekty edukacyjne w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem (design management), m.in. szkolenia dla przedsiębiorców i studia podyplomowe dla kadry zarządzającej. Organizuje promocję innowacyjnych produktów i dobrych praktyk wzorniczych w postaci wystaw i konkursów. Pełna oferta usług świadczonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znajduje się na stronie: GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORECZEŃ I GWARANCJI BGK Gwarancja należytego wykonania umowy udzielana jest przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), obejmujących projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Gwarancja jest wydawana przez oddział BGK na wniosek Wykonawcy przedsięwzięcia i stanowi zabezpieczenie na wypadek gdyby Klient nie zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z umową. 10

11 Umożliwia realizację m.in. projektów miękkich" np. szkoleniowych, które są finansowane bezpośrednio ze środków dotacji. Beneficjentem tej gwarancji jest instytucja podejmująca decyzję o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów. Gwarancja obejmuje do 80% wartości umowy i nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro*. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą i wynikający z umowy będącej przedmiotem gwarancji. Pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania. BGK pobiera także opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK. Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji należytego wykonania umowy jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu". BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie. Wniosek o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy jest składany w oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego Więcej informacji: rzadowego-programu-wspieranie-przedsiebiorczosci-z-wykorzystaniem-poreczen-i- gwarancji-bgk PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Usługi obejmują działania promocyjne prowadzone w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych zaplanowanego na lata , które wpłyną na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz wzrost znaczenia Polski i polskich eksporterów na rynku międzynarodowym. Branżowe programy promocji Najważniejszym komponentem, który realizowany będzie w ramach projektu jest organizacja branżowych programów promocji 11

12 Branżowe programy promocji prowadzone są dla 15 wybranych przez MG branżach, które zostały uznane jako perspektywiczne i mogące stać się naszymi specjalnościami eksportowymi. Mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływanie na daną branżę jako całość. Składają się z dwóch komponentów: 1. Komponent A opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców, 2. Komponent B - opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całości. Przygotowany, w ramach komponentu pierwszego, program promocji uwzględnia zdywersyfikowane formy promocji (np: udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowania i produkcji artykułów oraz materiałów promocyjnych), które dostosowane będą do specyfiki danej branży. Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach komponentu A został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Głównymi kategoriami kosztów, które mogą być refundowane w wysokości do 75%, są: wynajem powierzchni wystawienniczej, wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej, wynajem sal konferencyjnych, udział w szkoleniach związanych z udziałem w programach promocji, zakup usługi transportu i spedycji eksponatów, zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenie tych materiałów, zorganizowanie przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach. Nabór przedsiębiorców został dotychczas ogłoszony dla 10 z ww. branż - jubilersko bursztynniczej, maszyn i urządzeń górniczych, usługi IT i ITC, budownictwa, turystyki medycznej, kosmetyków, produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego, meblarskiej oraz odzieży, dodatków i galanterii skórzanej. W przypadku kolejnych 3 branż - stolarki okiennej i drzwiowej, przemysłu obronnego, polskich specjalności żywnościowych oraz produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej została już zawarta umowa z realizatorem i niebawem spodziewane jest ogłoszenie naboru. Umowa na ostatnią branżę - ochrony i zachowania zabytków zostanie zawarta w ciągu najbliższych kilku dni. Zakresy przedstawionych koncepcji branżowych programów promocji dostępne są w zakresach projektów branżowych dostępnych na stronach Ministerstwa Gospodarki promocji 12

13 romocji. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projektach branżowych powinni kontaktować się z konsorcjami wybranymi do poszczególnych projektów, których wykaz znajduje się na podanej powyżej stronie Ministerstwa Gospodarki. Programy promocji o charakterze ogólnym W ramach projektu zaplanowano również realizację programów promocji o charakterze ogólnym. Celem programów promocji w krajach perspektywicznych będą skoncentrowane, kompleksowe działania promocyjne, obejmujące udział w wybranych targach, misjach gospodarczych (towarzyszące zaplanowanym wizytom polityczno-gospodarczym) połączonych ze spotkaniami matchmakingowymi, organizacją study-tour dziennikarzy, organizacji producenckich, kampanią promocyjną ogólną w mediach i ewentualną kampanią w mediach branżowych. Działania promocyjne realizowane będą przez wybranego w postępowaniu przetargowym organizatora programu. Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach programów promocji ogólnej został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , podobnie jak w przypadku branżowych programów promocji. Do krajów perspektywicznych, w których odbędą się działania promocyjne należą - Algieria, Brazylia, Kanada, Kazachstan, Turcja. Podpisanie umów z organizatorami poszczególnych programów planowane jest na październik br., natomiast realizacja programów rozpocznie się 1 stycznia 2013 roku i potrwa do końca 2013 roku. Marka Polskiej Gospodarki Pomysł opracowania Marki Polskiej Gospodarki powstał z potrzeby wzmocnienia międzynarodowej pozycji polskich branż, przyspieszenia międzynarodowej ekspansji polskich firm oraz umocnienia wizerunku Polski. Aby lepiej zrozumieć, jak Polska może najlepiej się wyróżnić, Ministerstwo Gospodarki zleciło przeprowadzenie badań wizerunkowych. Blisko dziesięć tysięcy przedsiębiorców z różnych krajów wskazywało, z czym kojarzy im się Polska, jakie są mocne strony polskiej gospodarki oraz czy warto z Polską prowadzić współpracę biznesową. Wszystko po to, by stworzyć Markę Polskiej Gospodarki. Markę, która będzie służyć promocji Polski w świecie biznesu. Okazało się, że najbardziej wartościowym i rozpoznawalnym walorem Polski są ludzie. Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków. Na różne sposoby wszyscy Polacy stworzyli ten wspólny wizerunek w świecie biznesu, dzięki czemu jest to naturalny aspekt, który Ministerstwo Gospodarki będzie od tej pory wykorzystywało w działaniach promujących polską gospodarkę na świecie. 13

14 To pierwsza w Polsce inicjatywa stworzenia wspólnej koncepcji wizualnej dla programu promocji polskiej gospodarki. Ważne jest, by logo miało praktyczne zastosowanie w biznesie. Dlatego Ministerstwo Gospodarki zachęca polskich przedsiębiorców do włączania się w program promocji, np. poprzez wykorzystywanie logo Marki na swoich produktach lub w swoich materiałach promocyjnych. Marka Polskiej Gospodarki ma również swoją szatę graficzną. Nowe logo polskiej gospodarki wykorzystuje barwy narodowe - biel i czerwień. Opracowany znak graficzny odwołuje się do sieci uzupełniających się ludzi, która układa się w literę P. Uzupełniony jest o napis Polska, dla którego dobrano specjalnie zaprojektowaną, łagodną czcionkę. Logo stwarza ogromne możliwości dalszej interpretacji graficznej, co pozwala na opracowywanie atrakcyjnych materiałów promujących polską gospodarkę. Więcej +Gospodarki Portal Promocji Eksportu Portal Promocji Eksportu (www.eksporter.gov.pl) to internetowa, publiczna baza danych zawierająca informacje przydatne dla polskich przedsiębiorców planujących eksportować swoje towary/usługi na rynki zagraniczne. Portal Promocji Eksportu umożliwia polskim eksporterom: - dostęp do aktualnych informacji o rynkach zagranicznych oraz instrumentach wspierania polskiego eksportu, - nawiązywanie kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, - bezpłatną promocję przedsiębiorstwa i jego ofert eksportowych. Portal ten zawiera informacje makroekonomiczne o: rynkach zagranicznych dla polskich eksporterów (w języku polskim), obejmujące m.in. następujące zagadnienia: podstawowe informacje o kraju, rozwój gospodarczy, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza z Polską, regulacje prawno-administracyjne dostępu do rynku, rynki branżowo-towarowe, targi i wystawy, Polsce dla przedsiębiorców zagranicznych, formach wspierania eksportu w Polsce, a także informacje ofertowe odnośnie: profili polskich eksporterów z pełnymi danymi kontaktowymi, ofert eksportowych polskich przedsiębiorstw, zapytań ofertowych firm zagranicznych). Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) funkcjonują w 48 krajach na świecie i stanowią wizytówkę Ministra Gospodarki. Celem zaangażowania WPHI w realizację projektu jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej obsługi merytorycznej i technicznej przedsiębiorców 14

15 biorących udział w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Obecnie w większości WPHI zatrudnieni są eksperci, którzy mają za zadanie świadczenie nieodpłatnych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, zasilanie Portalu Promocji Eksportu, a także współudział w pozyskiwaniu specjalistycznych opracowań, analiz, czy też badań, które wykonywane są na zamówienie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji. Każdy przedsiębiorca zainteresowany rozwijaniem działalności na rynkach zagranicznych ma możliwość uzyskania pomocy ze strony eksperta. Dane kontaktowe WPHI znajdują się pod linkiem: USŁUGI REALIZOWANE POD NADZOREM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Projekty realizowane z działania 6.2 POKL Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (lista usługodawców dostępna w ofercie Regionalnego PK KSU danego województwa) Pomoc konsultanta PK KSU przy przygotowaniu aplikacji zgłoszeniowej do projektu lub w dalszej kolejności pomoc przy podpisaniu Umowy o świadczenie usług szkoleniowodoradczych czy Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej/wsparcia pomostowego polegająca na analizie dokumentacji/ umowy, wyjaśnienie zapisów, analiza wymagań kwalifikacyjnych, wyjaśnienie zapisów regulaminowych, pomoc konsultanta w trakcie korzystania przez klienta z usług w ramach działania: pomoc w rozliczeniach, realizowanie postępów usługi specjalistycznej. Inkubatory Przedsiębiorczości i Parki Technologiczne, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa (lista usługodawców dostępna w ofercie Regionalnego PK KSU danego województwa). POZIOM III Usługi specjalistyczne, które oferowane są na rynku przez wielu usługodawców, których oferty można porównać i przedstawić klientowi. PARP ani współpracujące z PARP podmioty nie prowadzą nadzoru nad świadczeniem tych usług. USŁUGI INSTYTUCJI FINANSOWYCH (BANKI, FIRMY LEASINGOWE). Banki obecnie świadczą szeroki wachlarz usług dla sektora MŚP, tworząc dopasowane do wymagań przedsiębiorców pakiety usług, w skład których wchodzą m.in. rozliczenia krajowe i zagraniczne, zarządzanie płynnością, dostęp do źródeł finansowania, czy rachunek bieżący, oszczędnościowo-rozliczeniowy uwzględniający specyfikę firmy. Oferowane są również liczne produkty bankowe, takie jak karty płatnicze, karty kredytowe, lokaty i kredyty. Banki świadczą usługi za pomocą nowoczesnych systemów bankowości elektronicznej (również 15

16 bankowości internetowej), co sprowadza załatwianie przez przedsiębiorców formalności do minimum. Korzystanie z usług firm leasingowych to kolejny sposób na finansowanie działalności przedsiębiorców. Firmy te oferują najczęściej dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. USŁUGI INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH Instytucje ubezpieczeniowe mają w swoim zakresie usług oferty dedykowane dla MŚP. Przedsiębiorcy ubezpieczając swoją firmę korzystają z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. W ostatnich latach, w wyniku kilkuletniego członkostwa w UE wzrosła potrzeba i świadomość przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń OC z odpowiednim zakresem ochrony. Pozostałe ubezpieczenia, którymi zainteresowani są przedsiębiorcy to NNW pracowników, polisy na życie ochrony prawnej, finansowe, transportowe (cargo) czy od utraty zysku, ubezpieczenia finansowe w postaci gwarancji wadialnych czy należytego wykonania kontraktu. USŁUGI SZKOLENIOWE Firmy szkoleniowe świadczą usługi dla klientów chcących podnieść kwalifikacje swoje oraz pracowników swojej firmy. Dostępne są szkolenia otwarte lub zamknięte, dostosowane do pojedynczych pracowników bądź do potrzeb całej firmy. Możliwe formy szkolenia to szkolenia stacjonarne zewnętrzne, w siedzibie firmy oraz e-learnigowe. Oferta obejmuje również coaching polegający na interaktywnych zajęciach oraz indywidualnym podejściu do pracownika, które ma na celu przyspieszenie jego rozwoju oraz wykorzystanie w jak największym stopniu już posiadanych przez niego informacji. Firmy szkoleniowe świadczą usługi między innymi z zakresu administracji, zarządzania, marketingu, organizacji, wykorzystania umiejętności, czy zarządzania zasobami ludzkimi. Lista firm szkoleniowych dostępna jest pod adresem:

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny COIE, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania COIE, 2) organizację COIE, 3) zasady funkcjonowania COIE, 4) wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r. 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r. Katowice, 28 marca 2014 r. Obszary działalności PARP Informacja Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Obszary działalności PARP Informacja Doradztwo PARP 2013 Szkolenia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo