Między tradycją a nowoczesnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Między tradycją a nowoczesnością"

Transkrypt

1 TEMAT NUMERU Praktyki wzmacniające komunikację Między tradycją a nowoczesnością Strategiczne podejście do komunikacji w firmach to wyznacznik jej efektywności. Przepływ zasobów wiedzy i informacji wśród pracowników organizacji powinien być zorientowany na realizację konkretnych celów, budowanie pożądanych zachowań, postaw, zaspakajanie ich potrzeb oraz mierzyć efekty pracy. Dorota Jaworska Zacznijmy od początku. Co to znaczy strategiczne podejście? Grupa Azoty bardzo wyraźnie i jasno to definiuje oraz opisuje (patrz ramka: Strategiczne podejście ). Przykład ten pokazuje, jaka jest misja firmy, jej wizja i wartości, w jaki sposób będą one oddziaływać na procesy zachodzące w organizacji. Identyfikacja i nazwanie poszczególnych procesów będzie stanowiło podstawę do stworzenia poszczególnych strategii. I tak, jeśli w organizacji mają miejsce np. takie procesy, jak: planowania i zaopatrzenia, Strategiczne podejście Grupa Azoty w sposób strategiczny traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju. Grupa opracuje oraz będzie realizować strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na podstawie modelowego rozwiązania przyjętego w Grupie Azoty S.A. (Jednostka Dominująca). Zintegrowane podejście do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych ma na celu wykształcenie kultury prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Grupa Azoty jest aktywnym uczestnikiem systemu społecznego. Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty podejmują działania, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy. Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem., która zostanie wdrożona w Grupie Azoty, będzie oparta na trzech filarach: 1. zrównoważona produkcja, 2. miejsce pracy, 3. dialog i budowanie relacji. Strategiczne podejście wskazuje na to, w jaki sposób Grupa Azoty będzie wypracowywać wartość dla interesariuszy przy jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem odbywa się na poziomie strategicznym, co przekłada się na poprawę procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy Azoty. Źródło dostęp: 30 kwietnia 2015 r. 16 Personelplus czerwiec2015

2 sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), komunikacji, produkcji, dystrybucji, to do każdego z tych procesów niezbędne jest opracowanie strategii (patrz rysunek: Rodzaje strategii w organizacji ). Działania związane z opracowywaniem strategii firmy i towarzyszących jej strategii cząstkowych wynikających ze specyfiki organizacji oraz zachodzących w niej procesów, wpływają na budowanie kultury organizacyjnej. Warunek jest jednak taki, aby budowanie kultury organizacyjnej miało przełożenie na konkretne działania ukierunkowane na faktyczną zmianę zachowań kadry zarządzającej i pracowników. Mówią o tym wyniki badań z 2013 r. firmy GFMP, przedstawione w raporcie Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2013 Między wyzwaniami a ograniczeniami. Dane przedstawione na wykresie na s. 19 Przyszłe wyzwania dla komunikacji wewnętrznej potwierdzają wagę działów komunikacji i osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną. Ich rola jest strategiczna wspieranie zmian zachodzących w organizacji oraz budowanie kultury organizacyjnej. Zatem komunikacja wewnętrzna w organizacji jest ważnym do tego narzędziem. Chcąc osiągnąć sukces w procesie komunikacji wewnętrznej, należy postawić na kilka elementów (patrz na s. 18 ramka: Sekret udanej komunikacji wewnętrznej ). Wartością dodaną do wskazanych sekretów udanej komunikacji wewnętrznej jest kreatywność i zaangażowanie osób odpowiedzialnych za rozwój komunikacji w firmie. Przykładem może być okres przedświąteczny w firmie ING Życie, podczas którego pracownicy otrzymali prezent w postaci karty przedpłaconej, którą pracownik mógł zapłacić za zakupy w dowolnym sklepie. Zamiast otrzymania mailowej informacji od zespołu HR, mówiącej o tym, gdzie pracownik może taką kartę odebrać oraz suchej informacji od dostawcy o tym, w jaki sposób z niej korzystać, firma wykorzystała potencjał prezentów do podkręcenia zaangażowania pracowników. 6 grudnia w Mikołajki, wchodzących do biura pracowników witał nietypowy film wyświetlany na firmowych plazmach, przedstawiający Śnieżynkę (po bliższym Rodzaje strategii w organizacji planowania Źródło opracowanie własne autorki. dystrybucji organizacji ZZL przyjrzeniu się można było rozpoznać osobę z działu marketingu), która chodziła po biurze i rozdawała świąteczne słodycze. Słodkości czekały też na biurkach pracowników. Wszyscy otrzymali także świątecznie opakowane karty podarunkowe, a wręczał je elf. Dyskusje o Śnieżynce i elfie trwały przez kolejne tygodnie. Pracownicy byli bardzo zadowoleni z takiej akcji, poczuli się wyróżnieni, a atmosfera w biurze była naprawdę świąteczna. Rola osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie Istotnym trendem, jaki obserwuje się w komunikacji wewnętrznej, jest zmiana sposobu funkcjonowania, czyli przejście od roli nadawcy komunikatów w stronę konsultanta, doradcy czy biznes partnera dla wszystkich procesów w firmie. Rolą osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną jest ścisła współpraca ze wszystkimi działami, po to, aby skutecznie wspierać komunikację między wydziałami oraz komunikację projektową. Celem tego jest rzetelne przekazywanie informacji, reagowanie na potencjalne sytuacje kryzysowe oraz bieżące wyłapywanie sukcesów, które warto promować i wspólnie się z nich cieszyć. W wielu organizacjach cała odpowiedzialność za doinformowanie pracowników jest zrzucana na produkcji komunikacji czerwiec2015 Personelplus 17

3 TEMAT NUMERU Praktyki wzmacniające komunikację Sekret udanej komunikacja wewnętrznej Otwartość i szybkość działania świadomy wagi komunikacji zarząd, otwarty i czynnie biorący udział w procesach komunikacji. Przykład idzie z góry, dlatego też zarząd jest kluczowym uczestnikiem procesów komunikacji wewnętrznej w firmie to właśnie on wyznacza cele biznesowe, a jego rolą jest jak najszybsze i najskuteczniejsze przekazanie ich pracownikom. Druga kwestia to posiadający umiejętności komunikacyjne i chcący się komunikować menedżerowie. Delegowanie, kontrolowanie i motywowanie są ich kluczowymi kompetencjami, ale bez umiejętności komunikowania są jak pustynia bez wody. Bezpośredni przełożony jest najbardziej pożądanym źródłem informacji o firmie. Zatem znaczenia nabiera rola samych menedżerów w procesie zmian. Ich podejście do efektywnego informowania o planowanych zmianach wzrasta. Dialog firmy powinny wykorzystywać to jak ludzie w życiu codziennym dzielą się informacjami, wrażeniami, komentarzami. W przeciwnym wypadku mogą się skazać na porażkę lub spadek efektywności. Istotą komunikacji wewnętrznej jest mądre wykorzystanie potencjału pracowników ich wiedzy, doświadczeń, kompetencji i umiejętności do ich naturalnej gotowości dzielenia się nimi. Dzięki temu następuje efektywna wymiana informacji pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą, a także między departamentami lub zespołami projektowymi. W ten sposób firma buduje świadomość pracowników, że ich głos jest ważny, co dalej przekłada się na większą tożsamość pracownika z firmą. Dopasowanie się do potrzeb odbiorcy to co zwłaszcza w dużych firmach jest zauważalne, to oderwanie komunikacji korporacyjnej od tego, w jaki sposób ludzie porozumiewają się w codziennych sytuacjach. Przejawia się to głównie w nadużywaniu żargonów, makaronizmów, w tłumaczeniu angielskich sformułowań bez zachowania treści przekazu, przesadnym podkreślaniu sukcesów i bagatelizowaniu problemów, co jest sprzeczne z polskim sposobem opisywania rzeczywistości. Jeśli komunikacja ma być skuteczna oraz wiarygodna, to należy mówić szczerze prostym językiem bez koloryzowania i filozofowania oraz agresywnej propagandy. Zaufanie kluczowy czynnik efektywności komunikacji, który bardzo często nie jest brany pod uwagę w badaniach. 1 Określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. dział komunikacji lub osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w firmie, a które tak naprawdę zajmują się strategią komunikacji, czyli opracowywaniem i dostarczaniem narzędzi, metod i technik komunikowania się, procedur i polityki komunikacji w firmie oraz wsparciem w postaci doradztwa dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania. Skuteczna komunikacja pozwala zaangażować pracowników w prowadzone przez firmę działania, coraz częściej akcje społecznościowe, charytatywne, i uczynić ich ambasadorami promowanych idei, a to z kolei przekłada się na ich lojalność i poczucie przynależności do firmy. W ING Życie tak się dzieje. Firma koncentruje się na nietypowych akcjach, które silnie angażują pracowników. Przykładowo, zaproszenie pracowników do wspólnego biegu, który inicjował kampanię marketingową promującą nowe ubezpieczenie na wypadek nowotworu czy wspólne przygotowanie flash mobu 1, w ramach którego pracownicy (wspólnie z klientami, reprezentantami stowarzyszenia Amazonki i przypadkowymi przechodniami) zatańczyli na Dworcu Centralnym w Warszawie, aby zamanifestować radość życia w międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem. Środki komunikacji wewnętrznej Z roku na rok powiększa się lista narzędzi komunikacji wewnętrznej. Nadal funkcjonują te tradycyjne, jak: tablice, biuletyny wewnętrzne, plakaty, mailingi i newslettery. W przypadku większych firm standardem jest intranet, który łączy w sobie platformę wymiany dokumentów z ogłoszeniami, a także coraz częściej z takimi narzędziami komunikacji jak: fora, blogi korporacyjne, czaty, video-czaty. Na popularności zyskują także firmowe telewizje nadające coraz bardziej rozbudowane programy. 18 Personelplus czerwiec2015

4 Dążąc do dialogu z pracownikami, polskie firmy wykorzystują tradycyjne sposoby, m.in. dyskusje i sesje pytań podczas dużych spotkań, spotkania przedstawicieli załogi z kierownictwem, warsztaty w celu wypracowania rozwiązań konkretnych problemów, nieformalne spotkania z kierownictwem, skrzynki pytań lub uwagi i pomysły w intranecie. Pobudzaniu dialogu w komunikacji dół góra służą np. media społecznościowe. W ostatnich latach zmieniły one radykalnie oblicze Internetu. Stały się nieodzownym miejscem wymiany informacji bez względu na czas, miejsce i autora. Znalazły też swoje miejsce w firmach i nabierają w nich coraz większego znaczenia. Nadal jednak większa część firm stosuje fora internetowe, intranet, czaty i komunikatory wewnętrzne, ale coraz więcej przekonuje się do mediów społecznościowych, bo cechuje je szybkość i otwartość funkcjonowania. Jak pokazują wyniki badania z 2012 r., przeprowadzonego przez RR Communication Consulting, spośród irm, które wdrożyły w komunikacji wewnętrznej rozwiązania oparte o media społecznościowe, zadowolenie ze sposobu ich funkcjonowania wyraziło 74 proc. irm. Odmiennego zdania było zaledwie proc. respondentów, a 16 proc. było niezdecydowanych 2. Cele implementacji takich rozwiązań były różnorodne (patrz na s. 20 wykresy: Cele wdrożenia mediów społecznościowych w irmach ). W badaniu wzięły udział 154 irmy. Badanie było przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych Przyszłe wyzwania dla komunikacji wewnętrznej (w proc.) Jakie zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną będą nabierały na znaczeniu w ciągu najbliższych dwóch lat? Wspieranie zmian w firmie Budowanie kultury organizacyjnej w komunikacji z pracownikami Budowanie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy Zorientowanie komunikacji na wspieranie strategii firmy Rozwijanie dialogu z pracownikami Rozwijanie zaufania w organizacji Komunikacja z nowymi generacjami pracowników Komunikacja prezesa i top managementu Legenda: ankietowani mogli wskazać trzy odpowiedzi Źródło raport GFMP Komunikacja wewnętrzna. Między wyzwaniami a ograniczeniami, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. 2 A. Kawik, pl/2012/09/social-media-w-firmach-usprawniaja-komunikacje-i-buduja-relacje-miedzy-pracownikami/#, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. czerwiec2015 Personelplus 19

5 TEMAT NUMERU Praktyki wzmacniające komunikację Cele wdrożenia mediów społecznościowych w firmach (w proc.) Cele wdrożenia mediów społecznościowych w firmach z osobami odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną w lipcu i sierpniu 2012 r. Wśród respondentów 51 proc. stanowiły irmy krajowe, a 49 proc. było polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji. Media społecznościowe nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie z punktu widzenia pokolenia Z, czyli ludzi urodzonych po 1995 r. Te osoby właśnie wchodzą na rynek pracy. Dla nich Facebook jest podstawą do kontaktów. Twitter zastępuje im prasę Cele wdrożenia mediów społecznościowych w zależności od liczby pracowników w firmie Źródło dostęp: 30 kwietnia 2015 r. Sympatii szukają się na Tinderze. Zdjęcia wrzucają na Instagram. Oglądają vine y. Szalone akcje wrzucają na Snapchata. Tradycyjny służy im coraz częściej tylko do kontaktów formalnych. Internet jest głównym źródłem poszukiwania pracy. Serwisy rekrutacyjne, job boardy w ich świadomości również istnieją od zawsze. To wystarczy osobom odpowiedzialnym za komunikację w firmie, aby stosować i rozwijać media społecznościowe jako narzędzie komunikacji wewnętrznej, ważny element tzw. komunikacji 360º, łączącej marketing ATL i BTL, Public Relations, a często także CSR. Jest to także narzędzie, które ma służyć dopasowaniu się do odbiorcy. Wpływ systemów informatycznych na rozwój komunikacji wewnętrznej Grupa PKP zatrudnia prawie 85 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji jest szczególnie istotne ze względu na wdrażane w Grupie zmiany, mające poprawić efektywność zarządzania. Dlatego też firma zdecydowała wdrożyć platformę Microsoft do budowy systemu komunikacji i współpracy. W tym celu zastosowała Active Directory, środowiska: SharePoint, Exchange i Lync, a także platformę Microsoft Forefront Identity Manager 20. Platforma umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu pomiędzy pracownikami. Pozwala także na sprawdzenie, czy dana osoba jest w określonym momencie dostępna. Możliwe jest synchronizowanie kontaktów w książkach adresowych i sprawdzanie kalendarza. Aplikacje komunikacyjne w telefonach komórkowych pozwalają na sprawniejsze prowadzenie codziennych spraw i wymianę opinii. Wdrożenie zrealizowane w Grupie PKP idzie w parze z najnowszymi trendami organizacji komunikacji w przedsiębiorstwach. Zastosowane narzędzia w praktyce zwiększają dostępność pracowników i pozwalają lepiej gospodarować ich czasem. Dodatkowo pracownicy są lepiej zorientowani w strukturze swojej firmy, co ułatwia wymianę 20 Personelplus czerwiec2015

6 informacji i tworzenie zespołów roboczych. Te czynniki przekładają się na większą efektywność całej organizacji powiedziała Magdalena Taczanowska, dyrektor sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft 3. Przykład PKP pokazuje, że w dużych firmach proces przepływu informacji musi być wzbogacony o bardziej zaawansowane formy wymiany informacji, które, jak się okazuje, mają inne korzyści większą efektywność pracy w całej organizacji. Niestandardowe formy wzmacniające komunikację Firma JCommerce, z branży IT, specjalizująca się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru information management, jest doskonałym przykładem stosowania niestandardowych form wzmacniających komunikację w firmie. To co ją charakteryzuje, to wygląd i funkcjonalność poszczególnych pomieszczeń i biur w siedzibie firmy. Kreacja każdego biura przez odpowiednią kolorystykę i stylizację dopasowaną do funkcji jakie ma pełnić, stworzenie miejsc do złapania oddechu lub odpoczynku, przez promowanie idei zdrowego stylu życia w postaci wyciskanych soków stanowiących jeden z elementów codziennego wyposażenia kuchni. W firmie znajdują się m.in. takie pomieszczenia jak: focus room, client s dedicated JTeam, be yourself (sala gier i zabaw konsola play station, piłkarzyki), create, think. Wirtualną podróż po biurze można zobaczyć przez kanał you tube, co jest kolejnym dowodem na łączenie komunikacji wewnętrznej z employer brandingiem 4. Znajdź złoty środek Niewątpliwie, mimo że nowe technologie wkraczają w różne sfery naszego życia, warto mieć jednak świadomość, iż elektroniczny przepływ informacji i komunikacji musi być zrównoważony przez bezpośredni kontakt (twarzą w twarz). Nie da się oszukać natury ludzkiej, która potrzebuje tradycyjnej rozmowy. Analogii można szukać również w dążeniu zakładów produkcyjnych do Złote zasady budowania efektywnej komunikacji w firmie 1. Nastawienie na dialog. 2. Budowanie atmosfery zaufania i otwartości. 3. Kompetentna kadra menedżerska. 4. Zarząd, który jest świadomy roli i rangi ważności komunikacji w firmie. 5. Strategiczna rola działu komunikacji lub osoby odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzną w firmie. 6. Posiadanie przez pracowników odpowiedzialnych za komunikację kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność słuchania i odczytywania nastrojów w firmie. 7. Właściwy dobór narzędzi, metod i kanałów komunikacji (spotkania, media społecznościowe, wewnętrzne komunikatory, intranet itp.). 8. Jasne procedury komunikacji. 9. Opracowanie polityki komunikacji zgodnej z kulturą organizacyjną firmy.. Rosnąca rola komunikacji wewnętrznej dla firm będących w procesie zmian. Źródło opracowanie własne autorki. jak największej automatyzacji procesów. Jednak maszyny i urządzenia wymagają udziału człowieka w ich obsłudze. W gestii osób od komunikacji jest zatem właściwy dobór i zachowanie proporcji pomiędzy tradycyjnymi metodami prowadzenia dialogu a bardziej zaawansowanymi. W tej sytuacji prawdziwym wyzwaniem staje się mądre ograniczenie liczby wykorzystywanych narzędzi oraz znalezienie złotego środka między efektywnością a kosztami. Równie ważne jest także dobre planowanie komunikacji w taki sposób, aby nie przeciążyć uwagi odbiorców nadmierną liczbą bodźców (patrz ramka: Złote zasady budowania efektywnej komunikacji w firmie ). Dorota Jaworska coach ACC ICF, certyfikowany trener biznesu House of Skills, doradca, praktyk. Właściciel firmy DoradKom. Specjalizuje się w coachingu biznesowym i komunikacji wewnętrznej. 3 Patrz: aktualnosci/case-study-lepsza- -komunikacja--wieksza-efek- tywnosc-wdrozenie-microsoft- -w-grupie-pkp,12843, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. 4 Patrz: https://www.youtube. com/watch?v=h-ilkflfkfq, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. czerwiec2015 Personelplus 21

Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie

Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie Strona 1 Dobra komunikacja to proces dwustronny: nadawca daje odbiorcy szansę na zadawanie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR

Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR n i e z b ę d n i k od p o w i e d z i a l n e g o bi z n e s u Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR Wyzwania, możliwości, trendy s p i s tr e ś c i Wprowadzenie Odpowiedzialny biznes jak zarządzać wiedzą?

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce.

Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce. Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce. Raport z badań opinii wraz z komentarzem. Warszawa, wrzesień 2011 "Kamila Grobelna" 09-02-2011 Raport przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015 89 Ocena usług polskich agencji zatrudnienia W warunkach globalnej gospodarki trudno jest różnicować jakość usług jakiegokolwiek przedsiębiorcy ze względu na kraj pochodzenia. Kluczowe znaczenie ma otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo