Między tradycją a nowoczesnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Między tradycją a nowoczesnością"

Transkrypt

1 TEMAT NUMERU Praktyki wzmacniające komunikację Między tradycją a nowoczesnością Strategiczne podejście do komunikacji w firmach to wyznacznik jej efektywności. Przepływ zasobów wiedzy i informacji wśród pracowników organizacji powinien być zorientowany na realizację konkretnych celów, budowanie pożądanych zachowań, postaw, zaspakajanie ich potrzeb oraz mierzyć efekty pracy. Dorota Jaworska Zacznijmy od początku. Co to znaczy strategiczne podejście? Grupa Azoty bardzo wyraźnie i jasno to definiuje oraz opisuje (patrz ramka: Strategiczne podejście ). Przykład ten pokazuje, jaka jest misja firmy, jej wizja i wartości, w jaki sposób będą one oddziaływać na procesy zachodzące w organizacji. Identyfikacja i nazwanie poszczególnych procesów będzie stanowiło podstawę do stworzenia poszczególnych strategii. I tak, jeśli w organizacji mają miejsce np. takie procesy, jak: planowania i zaopatrzenia, Strategiczne podejście Grupa Azoty w sposób strategiczny traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju. Grupa opracuje oraz będzie realizować strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na podstawie modelowego rozwiązania przyjętego w Grupie Azoty S.A. (Jednostka Dominująca). Zintegrowane podejście do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych ma na celu wykształcenie kultury prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Grupa Azoty jest aktywnym uczestnikiem systemu społecznego. Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty podejmują działania, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy. Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem., która zostanie wdrożona w Grupie Azoty, będzie oparta na trzech filarach: 1. zrównoważona produkcja, 2. miejsce pracy, 3. dialog i budowanie relacji. Strategiczne podejście wskazuje na to, w jaki sposób Grupa Azoty będzie wypracowywać wartość dla interesariuszy przy jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem odbywa się na poziomie strategicznym, co przekłada się na poprawę procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy Azoty. Źródło dostęp: 30 kwietnia 2015 r. 16 Personelplus czerwiec2015

2 sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), komunikacji, produkcji, dystrybucji, to do każdego z tych procesów niezbędne jest opracowanie strategii (patrz rysunek: Rodzaje strategii w organizacji ). Działania związane z opracowywaniem strategii firmy i towarzyszących jej strategii cząstkowych wynikających ze specyfiki organizacji oraz zachodzących w niej procesów, wpływają na budowanie kultury organizacyjnej. Warunek jest jednak taki, aby budowanie kultury organizacyjnej miało przełożenie na konkretne działania ukierunkowane na faktyczną zmianę zachowań kadry zarządzającej i pracowników. Mówią o tym wyniki badań z 2013 r. firmy GFMP, przedstawione w raporcie Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2013 Między wyzwaniami a ograniczeniami. Dane przedstawione na wykresie na s. 19 Przyszłe wyzwania dla komunikacji wewnętrznej potwierdzają wagę działów komunikacji i osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną. Ich rola jest strategiczna wspieranie zmian zachodzących w organizacji oraz budowanie kultury organizacyjnej. Zatem komunikacja wewnętrzna w organizacji jest ważnym do tego narzędziem. Chcąc osiągnąć sukces w procesie komunikacji wewnętrznej, należy postawić na kilka elementów (patrz na s. 18 ramka: Sekret udanej komunikacji wewnętrznej ). Wartością dodaną do wskazanych sekretów udanej komunikacji wewnętrznej jest kreatywność i zaangażowanie osób odpowiedzialnych za rozwój komunikacji w firmie. Przykładem może być okres przedświąteczny w firmie ING Życie, podczas którego pracownicy otrzymali prezent w postaci karty przedpłaconej, którą pracownik mógł zapłacić za zakupy w dowolnym sklepie. Zamiast otrzymania mailowej informacji od zespołu HR, mówiącej o tym, gdzie pracownik może taką kartę odebrać oraz suchej informacji od dostawcy o tym, w jaki sposób z niej korzystać, firma wykorzystała potencjał prezentów do podkręcenia zaangażowania pracowników. 6 grudnia w Mikołajki, wchodzących do biura pracowników witał nietypowy film wyświetlany na firmowych plazmach, przedstawiający Śnieżynkę (po bliższym Rodzaje strategii w organizacji planowania Źródło opracowanie własne autorki. dystrybucji organizacji ZZL przyjrzeniu się można było rozpoznać osobę z działu marketingu), która chodziła po biurze i rozdawała świąteczne słodycze. Słodkości czekały też na biurkach pracowników. Wszyscy otrzymali także świątecznie opakowane karty podarunkowe, a wręczał je elf. Dyskusje o Śnieżynce i elfie trwały przez kolejne tygodnie. Pracownicy byli bardzo zadowoleni z takiej akcji, poczuli się wyróżnieni, a atmosfera w biurze była naprawdę świąteczna. Rola osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie Istotnym trendem, jaki obserwuje się w komunikacji wewnętrznej, jest zmiana sposobu funkcjonowania, czyli przejście od roli nadawcy komunikatów w stronę konsultanta, doradcy czy biznes partnera dla wszystkich procesów w firmie. Rolą osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną jest ścisła współpraca ze wszystkimi działami, po to, aby skutecznie wspierać komunikację między wydziałami oraz komunikację projektową. Celem tego jest rzetelne przekazywanie informacji, reagowanie na potencjalne sytuacje kryzysowe oraz bieżące wyłapywanie sukcesów, które warto promować i wspólnie się z nich cieszyć. W wielu organizacjach cała odpowiedzialność za doinformowanie pracowników jest zrzucana na produkcji komunikacji czerwiec2015 Personelplus 17

3 TEMAT NUMERU Praktyki wzmacniające komunikację Sekret udanej komunikacja wewnętrznej Otwartość i szybkość działania świadomy wagi komunikacji zarząd, otwarty i czynnie biorący udział w procesach komunikacji. Przykład idzie z góry, dlatego też zarząd jest kluczowym uczestnikiem procesów komunikacji wewnętrznej w firmie to właśnie on wyznacza cele biznesowe, a jego rolą jest jak najszybsze i najskuteczniejsze przekazanie ich pracownikom. Druga kwestia to posiadający umiejętności komunikacyjne i chcący się komunikować menedżerowie. Delegowanie, kontrolowanie i motywowanie są ich kluczowymi kompetencjami, ale bez umiejętności komunikowania są jak pustynia bez wody. Bezpośredni przełożony jest najbardziej pożądanym źródłem informacji o firmie. Zatem znaczenia nabiera rola samych menedżerów w procesie zmian. Ich podejście do efektywnego informowania o planowanych zmianach wzrasta. Dialog firmy powinny wykorzystywać to jak ludzie w życiu codziennym dzielą się informacjami, wrażeniami, komentarzami. W przeciwnym wypadku mogą się skazać na porażkę lub spadek efektywności. Istotą komunikacji wewnętrznej jest mądre wykorzystanie potencjału pracowników ich wiedzy, doświadczeń, kompetencji i umiejętności do ich naturalnej gotowości dzielenia się nimi. Dzięki temu następuje efektywna wymiana informacji pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą, a także między departamentami lub zespołami projektowymi. W ten sposób firma buduje świadomość pracowników, że ich głos jest ważny, co dalej przekłada się na większą tożsamość pracownika z firmą. Dopasowanie się do potrzeb odbiorcy to co zwłaszcza w dużych firmach jest zauważalne, to oderwanie komunikacji korporacyjnej od tego, w jaki sposób ludzie porozumiewają się w codziennych sytuacjach. Przejawia się to głównie w nadużywaniu żargonów, makaronizmów, w tłumaczeniu angielskich sformułowań bez zachowania treści przekazu, przesadnym podkreślaniu sukcesów i bagatelizowaniu problemów, co jest sprzeczne z polskim sposobem opisywania rzeczywistości. Jeśli komunikacja ma być skuteczna oraz wiarygodna, to należy mówić szczerze prostym językiem bez koloryzowania i filozofowania oraz agresywnej propagandy. Zaufanie kluczowy czynnik efektywności komunikacji, który bardzo często nie jest brany pod uwagę w badaniach. 1 Określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. dział komunikacji lub osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w firmie, a które tak naprawdę zajmują się strategią komunikacji, czyli opracowywaniem i dostarczaniem narzędzi, metod i technik komunikowania się, procedur i polityki komunikacji w firmie oraz wsparciem w postaci doradztwa dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania. Skuteczna komunikacja pozwala zaangażować pracowników w prowadzone przez firmę działania, coraz częściej akcje społecznościowe, charytatywne, i uczynić ich ambasadorami promowanych idei, a to z kolei przekłada się na ich lojalność i poczucie przynależności do firmy. W ING Życie tak się dzieje. Firma koncentruje się na nietypowych akcjach, które silnie angażują pracowników. Przykładowo, zaproszenie pracowników do wspólnego biegu, który inicjował kampanię marketingową promującą nowe ubezpieczenie na wypadek nowotworu czy wspólne przygotowanie flash mobu 1, w ramach którego pracownicy (wspólnie z klientami, reprezentantami stowarzyszenia Amazonki i przypadkowymi przechodniami) zatańczyli na Dworcu Centralnym w Warszawie, aby zamanifestować radość życia w międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem. Środki komunikacji wewnętrznej Z roku na rok powiększa się lista narzędzi komunikacji wewnętrznej. Nadal funkcjonują te tradycyjne, jak: tablice, biuletyny wewnętrzne, plakaty, mailingi i newslettery. W przypadku większych firm standardem jest intranet, który łączy w sobie platformę wymiany dokumentów z ogłoszeniami, a także coraz częściej z takimi narzędziami komunikacji jak: fora, blogi korporacyjne, czaty, video-czaty. Na popularności zyskują także firmowe telewizje nadające coraz bardziej rozbudowane programy. 18 Personelplus czerwiec2015

4 Dążąc do dialogu z pracownikami, polskie firmy wykorzystują tradycyjne sposoby, m.in. dyskusje i sesje pytań podczas dużych spotkań, spotkania przedstawicieli załogi z kierownictwem, warsztaty w celu wypracowania rozwiązań konkretnych problemów, nieformalne spotkania z kierownictwem, skrzynki pytań lub uwagi i pomysły w intranecie. Pobudzaniu dialogu w komunikacji dół góra służą np. media społecznościowe. W ostatnich latach zmieniły one radykalnie oblicze Internetu. Stały się nieodzownym miejscem wymiany informacji bez względu na czas, miejsce i autora. Znalazły też swoje miejsce w firmach i nabierają w nich coraz większego znaczenia. Nadal jednak większa część firm stosuje fora internetowe, intranet, czaty i komunikatory wewnętrzne, ale coraz więcej przekonuje się do mediów społecznościowych, bo cechuje je szybkość i otwartość funkcjonowania. Jak pokazują wyniki badania z 2012 r., przeprowadzonego przez RR Communication Consulting, spośród irm, które wdrożyły w komunikacji wewnętrznej rozwiązania oparte o media społecznościowe, zadowolenie ze sposobu ich funkcjonowania wyraziło 74 proc. irm. Odmiennego zdania było zaledwie proc. respondentów, a 16 proc. było niezdecydowanych 2. Cele implementacji takich rozwiązań były różnorodne (patrz na s. 20 wykresy: Cele wdrożenia mediów społecznościowych w irmach ). W badaniu wzięły udział 154 irmy. Badanie było przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych Przyszłe wyzwania dla komunikacji wewnętrznej (w proc.) Jakie zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną będą nabierały na znaczeniu w ciągu najbliższych dwóch lat? Wspieranie zmian w firmie Budowanie kultury organizacyjnej w komunikacji z pracownikami Budowanie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy Zorientowanie komunikacji na wspieranie strategii firmy Rozwijanie dialogu z pracownikami Rozwijanie zaufania w organizacji Komunikacja z nowymi generacjami pracowników Komunikacja prezesa i top managementu Legenda: ankietowani mogli wskazać trzy odpowiedzi Źródło raport GFMP Komunikacja wewnętrzna. Między wyzwaniami a ograniczeniami, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. 2 A. Kawik, pl/2012/09/social-media-w-firmach-usprawniaja-komunikacje-i-buduja-relacje-miedzy-pracownikami/#, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. czerwiec2015 Personelplus 19

5 TEMAT NUMERU Praktyki wzmacniające komunikację Cele wdrożenia mediów społecznościowych w firmach (w proc.) Cele wdrożenia mediów społecznościowych w firmach z osobami odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną w lipcu i sierpniu 2012 r. Wśród respondentów 51 proc. stanowiły irmy krajowe, a 49 proc. było polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji. Media społecznościowe nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie z punktu widzenia pokolenia Z, czyli ludzi urodzonych po 1995 r. Te osoby właśnie wchodzą na rynek pracy. Dla nich Facebook jest podstawą do kontaktów. Twitter zastępuje im prasę Cele wdrożenia mediów społecznościowych w zależności od liczby pracowników w firmie Źródło dostęp: 30 kwietnia 2015 r. Sympatii szukają się na Tinderze. Zdjęcia wrzucają na Instagram. Oglądają vine y. Szalone akcje wrzucają na Snapchata. Tradycyjny służy im coraz częściej tylko do kontaktów formalnych. Internet jest głównym źródłem poszukiwania pracy. Serwisy rekrutacyjne, job boardy w ich świadomości również istnieją od zawsze. To wystarczy osobom odpowiedzialnym za komunikację w firmie, aby stosować i rozwijać media społecznościowe jako narzędzie komunikacji wewnętrznej, ważny element tzw. komunikacji 360º, łączącej marketing ATL i BTL, Public Relations, a często także CSR. Jest to także narzędzie, które ma służyć dopasowaniu się do odbiorcy. Wpływ systemów informatycznych na rozwój komunikacji wewnętrznej Grupa PKP zatrudnia prawie 85 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji jest szczególnie istotne ze względu na wdrażane w Grupie zmiany, mające poprawić efektywność zarządzania. Dlatego też firma zdecydowała wdrożyć platformę Microsoft do budowy systemu komunikacji i współpracy. W tym celu zastosowała Active Directory, środowiska: SharePoint, Exchange i Lync, a także platformę Microsoft Forefront Identity Manager 20. Platforma umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu pomiędzy pracownikami. Pozwala także na sprawdzenie, czy dana osoba jest w określonym momencie dostępna. Możliwe jest synchronizowanie kontaktów w książkach adresowych i sprawdzanie kalendarza. Aplikacje komunikacyjne w telefonach komórkowych pozwalają na sprawniejsze prowadzenie codziennych spraw i wymianę opinii. Wdrożenie zrealizowane w Grupie PKP idzie w parze z najnowszymi trendami organizacji komunikacji w przedsiębiorstwach. Zastosowane narzędzia w praktyce zwiększają dostępność pracowników i pozwalają lepiej gospodarować ich czasem. Dodatkowo pracownicy są lepiej zorientowani w strukturze swojej firmy, co ułatwia wymianę 20 Personelplus czerwiec2015

6 informacji i tworzenie zespołów roboczych. Te czynniki przekładają się na większą efektywność całej organizacji powiedziała Magdalena Taczanowska, dyrektor sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft 3. Przykład PKP pokazuje, że w dużych firmach proces przepływu informacji musi być wzbogacony o bardziej zaawansowane formy wymiany informacji, które, jak się okazuje, mają inne korzyści większą efektywność pracy w całej organizacji. Niestandardowe formy wzmacniające komunikację Firma JCommerce, z branży IT, specjalizująca się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru information management, jest doskonałym przykładem stosowania niestandardowych form wzmacniających komunikację w firmie. To co ją charakteryzuje, to wygląd i funkcjonalność poszczególnych pomieszczeń i biur w siedzibie firmy. Kreacja każdego biura przez odpowiednią kolorystykę i stylizację dopasowaną do funkcji jakie ma pełnić, stworzenie miejsc do złapania oddechu lub odpoczynku, przez promowanie idei zdrowego stylu życia w postaci wyciskanych soków stanowiących jeden z elementów codziennego wyposażenia kuchni. W firmie znajdują się m.in. takie pomieszczenia jak: focus room, client s dedicated JTeam, be yourself (sala gier i zabaw konsola play station, piłkarzyki), create, think. Wirtualną podróż po biurze można zobaczyć przez kanał you tube, co jest kolejnym dowodem na łączenie komunikacji wewnętrznej z employer brandingiem 4. Znajdź złoty środek Niewątpliwie, mimo że nowe technologie wkraczają w różne sfery naszego życia, warto mieć jednak świadomość, iż elektroniczny przepływ informacji i komunikacji musi być zrównoważony przez bezpośredni kontakt (twarzą w twarz). Nie da się oszukać natury ludzkiej, która potrzebuje tradycyjnej rozmowy. Analogii można szukać również w dążeniu zakładów produkcyjnych do Złote zasady budowania efektywnej komunikacji w firmie 1. Nastawienie na dialog. 2. Budowanie atmosfery zaufania i otwartości. 3. Kompetentna kadra menedżerska. 4. Zarząd, który jest świadomy roli i rangi ważności komunikacji w firmie. 5. Strategiczna rola działu komunikacji lub osoby odpowiedzialnej za komunikację wewnętrzną w firmie. 6. Posiadanie przez pracowników odpowiedzialnych za komunikację kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność słuchania i odczytywania nastrojów w firmie. 7. Właściwy dobór narzędzi, metod i kanałów komunikacji (spotkania, media społecznościowe, wewnętrzne komunikatory, intranet itp.). 8. Jasne procedury komunikacji. 9. Opracowanie polityki komunikacji zgodnej z kulturą organizacyjną firmy.. Rosnąca rola komunikacji wewnętrznej dla firm będących w procesie zmian. Źródło opracowanie własne autorki. jak największej automatyzacji procesów. Jednak maszyny i urządzenia wymagają udziału człowieka w ich obsłudze. W gestii osób od komunikacji jest zatem właściwy dobór i zachowanie proporcji pomiędzy tradycyjnymi metodami prowadzenia dialogu a bardziej zaawansowanymi. W tej sytuacji prawdziwym wyzwaniem staje się mądre ograniczenie liczby wykorzystywanych narzędzi oraz znalezienie złotego środka między efektywnością a kosztami. Równie ważne jest także dobre planowanie komunikacji w taki sposób, aby nie przeciążyć uwagi odbiorców nadmierną liczbą bodźców (patrz ramka: Złote zasady budowania efektywnej komunikacji w firmie ). Dorota Jaworska coach ACC ICF, certyfikowany trener biznesu House of Skills, doradca, praktyk. Właściciel firmy DoradKom. Specjalizuje się w coachingu biznesowym i komunikacji wewnętrznej. 3 Patrz: aktualnosci/case-study-lepsza- -komunikacja--wieksza-efek- tywnosc-wdrozenie-microsoft- -w-grupie-pkp,12843, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. 4 Patrz: https://www.youtube. com/watch?v=h-ilkflfkfq, dostęp: 30 kwietnia 2015 r. czerwiec2015 Personelplus 21

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o.

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. aleksandra.barczyk@velvetcare.pl piotr.majcherkiewicz@elevatosoftware.com

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

adekwatne " dostarczając usługi " i prostota rozwiązań. Wierzymy, " poczucie bezpieczeństwa " otaczamy pełną opieką, " do potrzeb.

adekwatne  dostarczając usługi  i prostota rozwiązań. Wierzymy,  poczucie bezpieczeństwa  otaczamy pełną opieką,  do potrzeb. oferta Wierzymy, " że w biznesie najważniejsze jest " poczucie bezpieczeństwa " i prostota rozwiązań. Naszych Klientów" otaczamy pełną opieką, " dostarczając usługi " adekwatne " do potrzeb." Gramy zawsze

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR wejdź na www.hrweb.pl

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR wejdź na www.hrweb.pl Zatrudnieni mają głos? W 2011 to pracodawcy komunikowali się z pracownikami. W 2012 roku chcą odwrócić role i inspirować pracowników do tego, by ci chętniej dzielili się z nimi pomysłami i rozwiązaniami.

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS PODSTAWOWE KIERUNKI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ß Ý Û Pionowe w dół (kierowane w dół hierarchii

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efektywność procesów HR. Dlaczego warto oraz jak należy je badać?

Efektywność procesów HR. Dlaczego warto oraz jak należy je badać? Efektywność procesów HR Dlaczego warto oraz jak należy je badać? HRD Cluster Po co? Co robimy? Plany Kto jest w Klastrze? Gdynia ForFutureH Hrtec Pomorski Park Naukowo Technologiczny Wrocław WSB LMI CS

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

JAK DOSKONALID KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ?

JAK DOSKONALID KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ? JAK DOSKONALID KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ? Katarzyna Bogusz Doradca ds. HR i komunikacji wewnętrznej Wolters Kluwer 189 % O tyle średnio jest przekraczany budżet w projektach, które nie kooczą się na czas.

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera.

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera. Przedstawmy się! Jesteśmy energicznym i doświadczonym zespołem. Cenimy sobie przedewszystkim lojalność, efektywność i precyzję. Realizując potrzeby i cele naszych klientów nie stawiamy sobie żadnych barier.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. Wybrane realizacje w ramach obsługi marketingowej firm

PORTFOLIO. Wybrane realizacje w ramach obsługi marketingowej firm PORTFOLIO Wybrane realizacje w ramach obsługi marketingowej firm 2 Premium Solutions Polska / branża: IT / Z firmą Premium Solutions Polska pracujemy od kilku lat jako zewnętrzny dział marketingu. Z zarządem

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego

Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego Anna Daria Nowicka socjolog NES Healthcare Szkolenia nie są kosztem

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki budowania, rozwijania i potwierdzania kompetencji w kontekście globalnych trendów HR Barbara Matyaszek-Szarek HEURESIS

Nowoczesne techniki budowania, rozwijania i potwierdzania kompetencji w kontekście globalnych trendów HR Barbara Matyaszek-Szarek HEURESIS Nowoczesne techniki budowania, rozwijania i potwierdzania kompetencji w kontekście globalnych trendów HR Barbara Matyaszek-Szarek HEURESIS Gdańsk, 12 września 2014 r. Trendy Globalne, Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

O wywróceniu do góry nogami tradycyjnego zarządzania personelem w korporacji

O wywróceniu do góry nogami tradycyjnego zarządzania personelem w korporacji O wywróceniu do góry nogami tradycyjnego zarządzania personelem w korporacji Małgorzata Tłuchowska Dyrektor HR Regionu Europy Centralnej i Wschodniej Wolters Kluwer Legal & Regulatory Tradycyjna struktura

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo