Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla EKOP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla EKOP"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla EKOP kod modułu: 2BL_12 1. Informacje ogólne koordynator dr hab. prof. UŚ Adam Rostański modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015 semestr II (letni) forma studiów stacjonarne sposób ustalania oceny Ocena końcowa jest średnią z wyniku zaliczenia pisemnego wykładu (0,5) oraz oceny z końcowej modułu laboratorium (0,5). Ocena z wykładu jest średnią ocen zaliczenia wykładów z części botanicznej i części zoologicznej. Ocena z laboratorium jest średnią ocen z laboratoriów w części botanicznej (średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i sprawozdań) i części zoologicznej (średnia ocen ze sprawozdań). Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń pisemnych wykładu i z laboratoriów umożliwia otrzymanie pozytywnej oceny końcowej modułu. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa Wykład prowadzący treści zajęć metody prowadzenia zajęć dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć 2BL_12_fs_1 dr hab. prof. UŚ Adam Rostański, prof. dr hab. Jacek Gorczyca Wykład Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt przybliża studentowi główne problemy współczesnej taksonomii i filogenezy roślin i zwierząt opartej o genetyczne podstawy zmienności organizmów. Treść wykładu zawiera: - podstawy tworzenia klasyfikacji roślin i zwierząt; przegląd procedur taksonomicznych i metod gromadzenia danych taksonomicznych; - metody taksonomii numerycznej (fenetycznej) i taksonomii kladystycznej; - metody taksonomii ewolucyjnej i wykorzystanie metod molekularnych we współczesnych badaniach taksonomicznych; - zastosowanie badań taksonomicznych w różnych działach biologii. jak w opisie modułu 15 godzin 20 godzin Utrwalenie treści wykładu, praca z podstawową, zalecaną w sylabusie literaturą przedmiotu w tym również literaturą uzupełniającą wskazaną przez prowadzącego, przygotowanie do zaliczenia pisemnego z treści wykładu. 7 wykładów x 90min. i 1 wykład x 45 min., sala B-204 (ul. Jagiellońska 28), sala 216 (ul. Bankowa 9).

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 obowiązkowa uzupełniająca adres strony www informacje dodatkowe 1. Futyama D.J Ewolucja. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa. 2. Klimaszewski S.M., Wojciechowski W., Jedlicka L Podstawy systematyki zoologicznej. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice. 3. Stace C.A Taksonomia roślin i biosystematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 1. Drobnik J Zelnik i zielnikarstwo. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 2. Fortey R.A, Thomas R.H Arthropod relationships. Chapman & Hall, London-Winheim -New York-Tokyo. 3. Kornaś J., Kornaś A.M Geografia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 4. Mayr E Podstawy systematyki zwierząt. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 5. Peter A.X Multicellular Animals. A new approach to the phylogenetic order in Nature. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Springer, Mainz. 6. Rostański K Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice. 7. Szarski H Mechanizmy ewolucji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 8. Winston J.E Describing species, practical Taxonomic Procedure for Biologist. Columbia Univ. Press, New York. nazwa Laboratorium prowadzący treści zajęć metody prowadzenia zajęć dr Teresa Nowak, dr Katarzyna Bzdęga, dr hab. Jolanta Brożek, dr inż. Marcin Walczak Treści realizowane w trakcie zajęć laboratoryjnych obejmują następujące zagadnienia: - Teoretyczne podstawy taksonomii: systematyka, taksonomia, biosystematyka, populacja, gatunek i zasady doboru materiału do analiz. - Pojęcie cechy w biologii. Wartość i kategoryzacja cech w botanice. Grupowanie obiektów na przykładach nie biologicznych i biologicznych. - Taksonomia fenetyczna a filogenetyczna. Analiza fenetyczna na wybranym przykładzie botanicznym. Przygotowanie opisu gatunku rośliny. - Wprowadzenie do zagadnień taksonomii molekularnej. Podstawowa terminologia genetyczna w tym pojęcie zmienności genetycznej. Opracowanie macierzy i konstruowanie dendrogramów z wykorzystaniem zadanych współczynników genetycznych przy użyciu wybranych programów komputerowych. - Wykorzystanie różnorodnych cech bionomicznych w taksonomii zwierząt. - Analiza cech morfologicznych wybranych grup zwierząt i ich oznaczenie do gatunku według klucza. - Rodzaje literatury taksonomicznej. Procedura opisywania nowego gatunku i recenzji publikacji naukowej. - Podobieństwa pomiędzy organizmami jako podstawa wnioskowania filogenetycznego. Określanie cechy homologicznych i homoplastycznych, polaryzowanie cech i konstruowanie matryc dla wybranych grup owadów na podstawie dostępnej literatury. - Podstawowe założenia kladystyki. Analiza pokrewieństw taksonów na podstawie kladogramów. Tworzenie drzew filogenetycznych bazujących na opracowanych matrycach opartych o cechy morfologiczne oraz sekwencjach markerów molekularnych pozyskanych z baz danych molekularnych np.: GenBank, przy użyciu wybranych programów komputerowych Winclada i Mega. jak w opisie modułu

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć obowiązkowa uzupełniająca adres strony www zajęć informacje dodatkowe 30 godzin 35 godzin Przygotowanie teoretyczne do laboratorium na podstawie zalecanej przez prowadzącego literatury przedmiotu, utrwalenie treści przekazywanych na ćwiczeniach i wykładach, poszerzenie wiedzy na podstawie wskazanej literatury przedmiotu, przygotowanie do kolokwiów i zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności do przygotowywania sprawozdań. 5 jednostek laboratoryjnych x 3 godz., sala B-206 (ul. Jagiellońska 28) i pracownia komputerowa B-205 (ul. Jagiellońska 28) 5 jednostek laboratoryjnych x 3 godz., sala 215 (ul. Bankowa 9) i pracownia komputerowa B- 205 (ul. Jagiellońska 28) 1. Matile L., Tassay P., Goujet D Wstęp do systematyki zoologicznej. PWN, Warszawa. 2. Higgs P.G., Attwood T.K Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN, Warszawa. 3. Stace C.A Taksonomia roślin i biosystematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 1. Baxavenis A.D., Ouellette B.F Bioinformatyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 2. Briggs D., Walters S.M Plant Variation and Evolution (3. ed.). Cambridge Univ. Press, Cambridge. 3. Chmielewski W.A Tropy i ślady zwierząt. PTTK Kraj, Warszawa. 4. Drobnik J Zelnik i zielnikarstwo. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 5. Falniowski A Metody numeryczne w taksonomii. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków. 6. Klucze do oznaczania owadów Polski. Polskie Towarzystwo Entomologiczne. 3. Opis sposobów efektów kształcenia modułu Zaliczenie pisemne osoba(-y) przeprowadzająca(-e) 2BL_12_fs_1 dr hab. prof. UŚ. Adam Rostański, prof. dr hab. Jacek Gorczyca 2BL_12_w_1 Opanowanie i umiejętność wykorzystania wiedzy z treści wykładów oraz zalecanej w sylabusie literatury przedmiotu (podstawowej i uzupełniającej). bdb student prawidłowo definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z taksonomią i filogenezą roślin i zwierząt, potrafi ze zrozumieniem wykorzystać wyniki analiz taksonomicznych; zna różnorodne metody analiz taksonomicznych i filogenetycznych i sposoby ich wykorzystania w taksonomii roślin i zwierząt; db - student definiuje i wykorzystuje wybrane pojęcia związane z taksonomią i filogenezą roślin i zwierząt, rozumie wybrane metody analizy taksonomicznej; posługuje się poznanym aparatem pojęciowym z zakresu taksonomii roślin i zwierząt; dst - student potrafi definiować wybrane pojęcia związane z podstawami filogenezy roślin i zwierząt oraz technikami analizy taksonomicznej, wykazuje podstawową znajomość wykorzystania poznanej wiedzy w taksonomii roślin i zwierząt; ndst - student nie definiuje i nie wykorzystuje pojęć związanych z taksonomią i filogenezą roślin i zwierząt, nie identyfikuje i nie potrafi zrozumieć podstawowych technik analizy

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 Kolokwium osoba(-y) przeprowadzająca(-e) Sprawozdanie osoby przeprowadzające taksonomicznej, nie wykazuje podstawowej znajomości wykorzystania poznanej wiedzy w taksonomii roślin i zwierząt. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje określoną liczbę punktów. Do ustalenia ostatecznej oceny stosuje się następującą skalę w odniesieniu do poprawnych odpowiedzi: % pkt - bdb 81-90% pkt - +db 71-80% pkt - db 61-70% pkt - +dst 51-60% pkt - dst 0-50% pkt - ndst Zaliczenie pisemne ma charakter testowo-opisowy. Zakres materiału: wiedza zdobyta w trakcie wykładów. Zakres ten obejmuje także pracę z literaturą uzupełniającą. Część pytań może mieć charakter testu wyboru, część będzie wymagała krótkiego opisu problemu. Czas trwania zaliczenia - ok. 1/2 h. dr Teresa Nowak Wiedza z zakresu programu laboratoriów BL_12_w_2 Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje określoną liczbę punktów. Do ustalenia ostatecznej oceny stosuje się następującą skalę w odniesieniu do poprawnych odpowiedzi: % pkt - bdb 81-90% pkt - +db 71-80% pkt - db 61-70% pkt - +dst 51-60% pkt - dst 0-50% pkt - ndst W przypadku otrzymania oceny ndst. możliwa jest poprawa w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, a w przypadku nieobecności napisanie kolokwium, w innym, ustalonym z prowadzącym terminie. 1 kolokwium w terminie zgodnym z harmonogramem laboratoriów. Pytania (4-5) mają charakter otwarty. Czas trwania kolokwium ok. 15 min. 2BL_12_w_3 dr Teresa Nowak, dr Katarzyna Bzdęga, dr hab. Jolanta Brożek,, dr inż. Marcin Walczak Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć. Wiedza i praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadanych problemów (m.in.: umiejętność oznaczania

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 gatunków zwierząt i roślin na podstawie różnorodnych cech taksonomicznych, wykonanie analiz fenetycznej i kladystycznej). Sprawozdania oceniane są pod względem poprawność j oraz zakresu opracowanego zagadnienia tematycznego. Poszczególne części sprawozdania podlegają różnej ocenie punktowej. Za każde sprawozdanie student może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Ostateczna ocena ustalona jest wg następującej skali: 15 pkt bdb pkt db+ 12 pkt db pkt dst+ 8-9 pkt dst 7 pkt ndst Student składa 6 sprawozdań przygotowanych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego po odbyciu poszczególnych bloków tematycznych. Obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa. W sytuacjach losowych, dopuszczalne są dwie nieobecności, które muszą być usprawiedliwione.. W przypadku każdej nieobecności punktacja za sprawozdanie wynosi zero (0).

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Techniki mikroskopowe modułu: 1BL_49 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Biologiczne podstawy zachowania człowieka i zwierząt kod modułu: 2BL_26 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Embriologia roślin nasiennych SYLABUS A. Informacje ogólne

Embriologia roślin nasiennych SYLABUS A. Informacje ogólne Embriologia roślin nasiennych A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2N-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia

Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia 1. Informacje ogólne koordynator Tomasz Nowak modułu: rok

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo