PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV"

Transkrypt

1 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

2 Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna T. Gadacz Ustawa o Systemie Oświatowym określa podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Artykuł 6. Karty Nauczyciela zobowiązuje nauczyciela do wychowania młodzieży, dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich. Należy jednak pamiętać, że pierwszym miejscem, w którym zaczyna się proces wychowawczy jest dom rodzinny. Nauczyciele powinni jedynie wspomagać i uzupełnić oddziaływania rodziców. Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Treści programu są zgodne ze Statutem Szkoły. Strona 2 z 15

3 PODSTAWA PRAWNA DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz.483), Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku(dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572), art. 22,22a, 53,54,57,64a,90. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października1982 roku ze zmianami, Ustawa z 11 kwietnia 2007r. roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zamianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9 maja 2007r. Nr 80, poz.542), art Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z póz. zmianami), art. 6 i 6a. Uchwałą Nr 28 Rady Ministrów z 6 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych, do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badan i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006r. Nr 235 poz. 1703), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220) Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002r. sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku, Rozporządzenie MENiS w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 15 stycznia 2001 roku, Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002 roku, Rozporządzenie MENiS zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 31 stycznia 2002 roku, Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego im C..Norwida w Warszawie Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z dnia 31 stycznia 2003 roku. Wizja Szkoły, Misja Szkoły. Strona 3 z 15

4 SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent naszej szkoły potrafi samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Cechują go takt i kultura osobista. Dba o piękno i poprawność języka ojczystego. Zawsze słowny i punktualny doskonale współpracuje w grupie. Wiedza zdobyta w czasie trzyletniej edukacji pozwala mu na rozwijanie określonych zainteresowań, na poznawanie świata i ludzi, a zdobyte umiejętności na swobodne korzystanie z różnych źródeł wiedzy oraz umiejętne ich wykorzystanie. Otwarty i życzliwy łatwo nawiązuje kontakty. Jest przygotowany do pracy zespołowej, gdyż potrafi rozwiązywać wszelkie konflikty. Jego tolerancja i rozwaga pozwalają na dokonywanie właściwego wyboru w trudnych sytuacjach. Szanuje prawo każdego do odmiennych poglądów. Rozumie różnice wynikające z przynależności do różnych kręgów kulturowych. Kierując się ambicją, poszukuje wyzwań, które dostarczyłyby mu nowych doświadczeń i pozwoliłyby na samokontrolę. Potrafi myśleć twórczo, co wykorzystuje przy realizacji stawianych sobie celów. Biegle zna co najmniej jeden język obcy i sprawnie posługuje się nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi. Nasz absolwent odznacza się bystrością umysłu i spostrzegawczością oraz pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Strona 4 z 15

5 WIZJA XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WARSZAWIE XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy. Liceum, harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki. XXIV LO w Warszawie podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej, zawierającej między innymi treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za wprowadzenie młodzieży do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania uczniów do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. XXIV Liceum szanuje pluralizm światopoglądowy i uczucia religijne uczniów, kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne. Zadaniem Liceum im. C. K. Norwida jest nie tylko dostarczanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych, ale w istotnym stopniu przekazywanie informacji i pomoc w dokonywaniu bezstronnej analizy wydarzeń i procesów, zachodzących w regionie, kraju i w świecie. Przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji praw obywatela. Nasze liceum łączy suwerenność nauczycieli w doborze treści i metod nauczania z wrażliwością na opinię różnych grup społeczności szkolnej. Bada i analizuje potrzeby uczniów, współpracuje z ich rodzicami. W planowaniu pracy szkoły uwzględnia opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania, jednocześnie realizując pełny zakres zadań, wynikających z szeroko pojętego interesu społecznego. Nasze liceum ułatwia uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas zajęć organizowanych w szkole. Gromadzi i udostępnia księgozbiór, kształci umiejętności korzystania z multimedialnych środków przekazu informacji, zapewnia dostęp do wideoteki i sieci komputerowej. Nauczyciele XXIV LO w Warszawie realizują zadania szkoły profesjonalnie, przestrzegają zasad etyki zawodowej, kierują się wrażliwością na potrzeby młodzieży. Sposób wywiązywania się z tych zadań, jakość ich pracy, umiejętności i dorobek są najważniejszymi kryteriami oceny ich pracy. Pracownicy administracji i obsługi dążą do zapewnienia możliwie najwyższych standardów technicznego wyposażenia szkoły, uczestniczą w procesie wychowawczym liceum, dbając o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły. Strona 5 z 15

6 MISJA SZKOŁY Zależy nam, aby stworzyć szkołę efektywną, przyjazną i twórczą. Chcemy zapewnić najwyższą jakość edukacji i jednocześnie być szkołą autonomiczną, kreatywną, tolerancyjną. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty nauczycieli, uczniów oraz rodziców świadomych odpowiedzialności za rozwój młodzieży. W związku z tym: uczymy miłości do ojczyzny i poczucia tożsamości regionalnej, uczymy sumiennego wypełniania obowiązków, podejmowania wysiłków na rzecz dobra wspólnego, przestrzegania praw normujących życie społeczne, wspieramy uczniów zdolnych, kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, kształtujemy system wartości etycznych i religijnych, dbamy o wysoką jakość kształcenia i wychowania. Strona 6 z 15

7 CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ: opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem młodego człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku, praca z uczniem zdolnym, przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko, a także za estetykę swojego warsztatu pracy, kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie, kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej, zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, umacnianie wiary młodzieży we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów, przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, kształtowanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej oraz umiejętności komunikacyjnych, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej uczniów oraz ich indywidualnych zdolności twórczych. CELE SZCZEGÓLOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIAŁAŃ: rozwój emocjonalny ucznia, rozwój intelektualny ucznia, rozwój społeczny ucznia, rozwój zdrowotny ucznia, wiedza dotycząca funkcjonowania rodziny i rozwoju seksualnego człowieka. Strona 7 z 15

8 EWALUACJA Ewaluacja programu będzie dokonywana na podstawie: ankiet, zapisów w dziennikach lekcyjnych, zapisów na stronie internetowej, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, obserwacji na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, analizy dokumentacji pracy pedagoga i pielęgniarki, analizy projektów edukacyjnych, pracy zespołów wychowawczych, udziału uczniów w konkursach, imprezach i olimpiadach, wyników klasyfikacji. MODYFIKACJA Szkolny Program Wychowawczy ulega modyfikacji na podstawie wniosków wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań. Strona 8 z 15

9 Rozwój intelektualny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Korzystanie z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł i nośników informacji w szkole i poza nią nauczyciele informatyki Karty wycieczki, zapisy w dziennikach lekcyjnych, informacje na stronie internetowej, sprawozdania nauczycieli Rozwijanie ciekawości poznawczej Udział w zajęciach i wykładach organizowanych w ramach Festiwalu Nauk, współpraca ze szkołami wyższymi (wykłady, zajęcia) i innych ofert kulturalno-edukacyjnych samorząd szkolny, biblioteka, wszyscy nauczyciele Notatki w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek Rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia Stosowanie metod aktywizujących wszyscy nauczyciele Obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych Promowanie uzdolnień uczniów Udział uczniów w zajęciach dodatkowych Recitale uczniów uzdolnionych muzycznie, przedstawienia teatru szkolnego. Prezentacje twórczości literackiej, plastycznej i fotograficznej uczniów i absolwentów, imprezy związane z patronem, np.: Konkurs Norwidowski, Czytanie Norwida Udział uczniów w kołach zainteresowań i warsztatach wszyscy nauczyciele Udział uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach, zawodach sportowych wszyscy nauczyciele, biblioteka Zapisy w dziennikach Strona 9 z 15

10 Udział uczniów w konkursach Rozwój kulturalny Konkursy interdyscyplinarne. Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiady, certyfikaty językowe Udział w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach wszyscy nauczyciele Udział uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach, wyniki klasyfikacji zespół humanistyczny, samorząd Notatki w dziennikach lekcyjnych Edukacja prawna młodzieży Wyjścia klasowe, lekcje muzealne, warsztaty samorządowe nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, historii, wychowawcy Notatki w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek Strona 10 z 15

11 Rozwój społeczny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Kształtowanie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupie. Promowanie postawy wzajemnej przyjaźni i zaufania Organizowanie zajęć integracyjnych z psychologiem. Organizowanie wycieczek klasowych, międzyklasowych, organizowanie wspólnych imprez klasowych i szkolnych, godzin wychowawczych. Rozmowy i dyskusje wszyscy nauczyciele, psycholog Analiza dokumentacji pracy pedagoga, zapisy w dziennikach lekcyjnych, ankiety ewaluacyjne Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w planowaniu wydatków i działań modernizacyjnych Przeprowadzenie ankiety dla uczniów, stałe konsultacje, zebrania rodziców w salach, które podlegają opiece danej klasy, spotkania rady rodziców, trójek klasowych dyrekcja, administracja szkoły, samorząd Konsultacje Kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej oraz kultury zachowania Organizowanie obchodów świąt szkolnych i państwowych, wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej, lekcje wychowawcze wychowawca, nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych Aktywizacja środowiska szkolnego Praca w Samorządzie Uczniowskim dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, samorząd Zapisy w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie samorządu szkolnego Kreowanie postaw prospołecznych Poznawanie ludzi godnych naśladowania Udział w akcjach charytatywnych, pełnienie obowiązku dyżurnego w klasie, szatni Spotkania z absolwentami, ludźmi kultury i sztuki wszyscy nauczyciele, samorząd Plan pracy komisji przedmiotowych, roczny plan pracy szkoły, zapisy w dziennikach wszyscy nauczyciele, samorząd Zapisy w kronikach, zapisy na stronie internetowej Strona 11 z 15

12 Promowanie uczniów uzdolnionych oraz zaangażowanych w działalność społeczną Nagradzanie wybitnych uczniów dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz stypendiami na koniec semestru i roku szkolnego rada rodziców, dyrekcja, samorząd, wychowawcy Zapisy w dziennikach lekcyjnych Kształtowanie postaw uczniów poprzez sport, nauka wzajemnej rywalizacji, postaw fair-play Wyjścia na strzelnicę, biegi na orientację, udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych.. nauczyciele wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego Zapisy w dziennikach lekcyjnych Kultywowanie tradycji Uroczystości szkolne oraz imprezy zewnętrzne osoba określona w planie pracy na dany rok szkolny, nauczyciele, uczniowie, rodzice Zapisy w dziennikach lekcyjnych, zapisy na stronie internetowej, zapisy w kronice szkolnej Kształtowanie więzi z regionem Organizowanie wycieczek turystycznych, krajoznawczych, wyjścia do miejsc Pamięci Narodowej wszyscy nauczyciele, samorząd Karty wycieczek, zapisy w dziennikach lekcyjnych, publikacje na stronie internetowej Strona 12 z 15

13 Rozwój emocjonalny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Poznawanie swoich słabych i mocnych stron Zajęcia psycho-edukacyjne dostarczające uczniom informacji zwrotnych na temat ich własnych postaw, mocnych i słabych stron psycholog, wszyscy nauczyciele, samorząd Analiza dokumentacji pracy pedagoga Umiejętność w określeniu i wyrażaniu uczuć Uczenie technik ułatwiających wyrażanie uczuć psycholog Analiza dokumentacji pracy pedagoga Umiejętność radzenia sobie ze stresem Warsztaty antystresowe psycholog, wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, analiza dokumentacji pracy pedagoga Promowanie postaw wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania Kształtowanie postaw tolerancji Promowanie wrażliwości wobec uczniów o specjalnych potrzebach, wspólna organizacja i udział w imprezach szkolnych Zajęcia dotyczące rozwiązywania konfliktów, komunikowania się wszyscy nauczyciele, pielęgniarka Zapisy w dokumentacji pedagoga, pielęgniarki wychowawcy, psycholog Zapisy w dokumentacji pedagoga Promowanie podstaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych Godziny wychowawcze, lekcje przedmiotów humanistycznych, i pozostałe zajęcia wychowawca, nauczyciele, psycholog Zapisy w dokumentacji pedagoga Strona 13 z 15

14 Rozwój zdrowotny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Kształtowanie świadomego dążenia do ochrony zdrowia jako nadrzędnej wartości dla człowieka Udział w programach promujących zdrowy tryb życia, udział w zajęciach profilaktyki zdrowotnej Wychowawcy, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, pielęgniarka Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji pielęgniarki Propagowanie honorowego krwiodawstwa Wykłady, pogadanki nauczyciele wychowania fizycznego i biologii Dokumentacja fotograficzna, zapisy w planie pracy i sprawozdania komisji wychowania fizycznego, informacje na stronie internetowej Pomoc w radzeniu sobie ze stresem Warsztaty, lekcje wychowawcze, spotkania z psychologiem wychowawca, nauczyciele, psycholog Zapisy w dziennikach, dokumentacja pedagoga Uświadomienie głównych zagrożeń utraty zdrowia Promowanie zdrowego stylu życia Profilaktyka uzależnień, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, zapobieganie depresji, stresowi Kształtowanie właściwych nawyków pielęgnacyjnych i higienicznych, aktywnych form wypoczynku wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach, dokumentacja, dokumentacja pielęgniarki, Szkolny Program Profilaktyki wszyscy nauczyciele, pielęgniarka Zapisy w dziennikach, dokumentacja pielęgniarki, Szkolny Program Profilaktyki Strona 14 z 15

15 Wiedza dotycząca funkcjonowania rodziny i rozwoju seksualnego człowieka ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, etyki oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie Organizowanie zajęć z udziałem pielęgniarki, specjalistów Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, etyki Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, etyki oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, analiza dokumentacji pielęgniarki wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, obserwacja uczniów na zajęciach Strona 15 z 15

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 76 im. Wisławy Szymborskiej w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 76 im. Wisławy Szymborskiej w Warszawie 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 76 im. Wisławy Szymborskiej w Warszawie 2 Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra,

Bardziej szczegółowo

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ORZYSZU

PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ORZYSZU PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ORZYSZU rok szkolny 2016/2017 Treści programu wychowawczego pozostają w zgodzie z: 1. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Powszechną Deklaracją Praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSAW SKIERNIEWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSAW SKIERNIEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSAW SKIERNIEWICACH Ustawa o Systemie Oświatowym określa podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Kształcenie i wychowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcące Animator Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji od II semestru roku szkolnego w dniu 12.01.2016 roku. Uchwała

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie PROGRAM WYCHOWAWCZY I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie CHEŁM 2013 Miłości ziemi rodzinnej, miłości wszystkiego, co polskie - stój zawsze przy mnie Stefan Czarniecki Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Lenkiewicz SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2011 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Kasperkiewicz SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE na lata 2013 2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH na lata 2015 2017 WSTĘP Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU 1 Plan wychowawczy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM 1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM nr 16 w Gdańsku 2017-2019 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72; 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. I. z 1996 r. nr

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W MYSIADLE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013/2014 1 PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 W WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 W WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 W WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Motto,, Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, Lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, A więc także jego serce

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. T. Gadacz Koncepcja programu- cele

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Stworzenie dziecku możliwości rozwoju intelektualnego 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA 2014 2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004, nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej Spis zawartości koncepcji: I. Część wstępna: 1. Podstawa prawna opracowania koncepcji pracy szkoły. 2. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI Obszar 1 PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI Lp. Zadania Sposoby realizacji Lekcje przedmiotowe Kształtowanie umiejętności Lekcje biblioteczne korzystania Projekcje filmów ze współczesnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zał. do Uchwały Nr 4-2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIELCU PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2013-2016 Sielec 2013 Spis treści: I.Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki dzieci i młodzieży. II. Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WIZJA I MISJA SZKOŁY

WSTĘP WIZJA I MISJA SZKOŁY WSTĘP W świetle założeń reformy edukacji szkoła powinna być środowiskiem, w którym dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia stanowi płaszczyznę całej działalności edukacyjnej. Pierwszym miejscem, gdzie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/16

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/16 Z e s p ó ł S z k ó ł N r 6 7 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowania

Szkolny Program Wychowania Szkolny Program Wychowania Rok szkolny 2013/2014 LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie SZKOLNY PROGRAM WYCHOWANIA LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo