PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV"

Transkrypt

1 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

2 Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna T. Gadacz Ustawa o Systemie Oświatowym określa podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Artykuł 6. Karty Nauczyciela zobowiązuje nauczyciela do wychowania młodzieży, dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich. Należy jednak pamiętać, że pierwszym miejscem, w którym zaczyna się proces wychowawczy jest dom rodzinny. Nauczyciele powinni jedynie wspomagać i uzupełnić oddziaływania rodziców. Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Treści programu są zgodne ze Statutem Szkoły. Strona 2 z 15

3 PODSTAWA PRAWNA DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz.483), Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku(dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572), art. 22,22a, 53,54,57,64a,90. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października1982 roku ze zmianami, Ustawa z 11 kwietnia 2007r. roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zamianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9 maja 2007r. Nr 80, poz.542), art Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z póz. zmianami), art. 6 i 6a. Uchwałą Nr 28 Rady Ministrów z 6 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych, do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badan i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006r. Nr 235 poz. 1703), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220) Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002r. sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku, Rozporządzenie MENiS w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 15 stycznia 2001 roku, Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002 roku, Rozporządzenie MENiS zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 31 stycznia 2002 roku, Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego im C..Norwida w Warszawie Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z dnia 31 stycznia 2003 roku. Wizja Szkoły, Misja Szkoły. Strona 3 z 15

4 SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent naszej szkoły potrafi samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Cechują go takt i kultura osobista. Dba o piękno i poprawność języka ojczystego. Zawsze słowny i punktualny doskonale współpracuje w grupie. Wiedza zdobyta w czasie trzyletniej edukacji pozwala mu na rozwijanie określonych zainteresowań, na poznawanie świata i ludzi, a zdobyte umiejętności na swobodne korzystanie z różnych źródeł wiedzy oraz umiejętne ich wykorzystanie. Otwarty i życzliwy łatwo nawiązuje kontakty. Jest przygotowany do pracy zespołowej, gdyż potrafi rozwiązywać wszelkie konflikty. Jego tolerancja i rozwaga pozwalają na dokonywanie właściwego wyboru w trudnych sytuacjach. Szanuje prawo każdego do odmiennych poglądów. Rozumie różnice wynikające z przynależności do różnych kręgów kulturowych. Kierując się ambicją, poszukuje wyzwań, które dostarczyłyby mu nowych doświadczeń i pozwoliłyby na samokontrolę. Potrafi myśleć twórczo, co wykorzystuje przy realizacji stawianych sobie celów. Biegle zna co najmniej jeden język obcy i sprawnie posługuje się nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi. Nasz absolwent odznacza się bystrością umysłu i spostrzegawczością oraz pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Strona 4 z 15

5 WIZJA XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WARSZAWIE XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy. Liceum, harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki. XXIV LO w Warszawie podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej, zawierającej między innymi treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za wprowadzenie młodzieży do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania uczniów do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie. XXIV Liceum szanuje pluralizm światopoglądowy i uczucia religijne uczniów, kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne. Zadaniem Liceum im. C. K. Norwida jest nie tylko dostarczanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych, ale w istotnym stopniu przekazywanie informacji i pomoc w dokonywaniu bezstronnej analizy wydarzeń i procesów, zachodzących w regionie, kraju i w świecie. Przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji praw obywatela. Nasze liceum łączy suwerenność nauczycieli w doborze treści i metod nauczania z wrażliwością na opinię różnych grup społeczności szkolnej. Bada i analizuje potrzeby uczniów, współpracuje z ich rodzicami. W planowaniu pracy szkoły uwzględnia opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania, jednocześnie realizując pełny zakres zadań, wynikających z szeroko pojętego interesu społecznego. Nasze liceum ułatwia uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas zajęć organizowanych w szkole. Gromadzi i udostępnia księgozbiór, kształci umiejętności korzystania z multimedialnych środków przekazu informacji, zapewnia dostęp do wideoteki i sieci komputerowej. Nauczyciele XXIV LO w Warszawie realizują zadania szkoły profesjonalnie, przestrzegają zasad etyki zawodowej, kierują się wrażliwością na potrzeby młodzieży. Sposób wywiązywania się z tych zadań, jakość ich pracy, umiejętności i dorobek są najważniejszymi kryteriami oceny ich pracy. Pracownicy administracji i obsługi dążą do zapewnienia możliwie najwyższych standardów technicznego wyposażenia szkoły, uczestniczą w procesie wychowawczym liceum, dbając o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły. Strona 5 z 15

6 MISJA SZKOŁY Zależy nam, aby stworzyć szkołę efektywną, przyjazną i twórczą. Chcemy zapewnić najwyższą jakość edukacji i jednocześnie być szkołą autonomiczną, kreatywną, tolerancyjną. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty nauczycieli, uczniów oraz rodziców świadomych odpowiedzialności za rozwój młodzieży. W związku z tym: uczymy miłości do ojczyzny i poczucia tożsamości regionalnej, uczymy sumiennego wypełniania obowiązków, podejmowania wysiłków na rzecz dobra wspólnego, przestrzegania praw normujących życie społeczne, wspieramy uczniów zdolnych, kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, kształtujemy system wartości etycznych i religijnych, dbamy o wysoką jakość kształcenia i wychowania. Strona 6 z 15

7 CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ: opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem młodego człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku, praca z uczniem zdolnym, przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko, a także za estetykę swojego warsztatu pracy, kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie, kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej, zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, umacnianie wiary młodzieży we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów, przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, kształtowanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej oraz umiejętności komunikacyjnych, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej uczniów oraz ich indywidualnych zdolności twórczych. CELE SZCZEGÓLOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIAŁAŃ: rozwój emocjonalny ucznia, rozwój intelektualny ucznia, rozwój społeczny ucznia, rozwój zdrowotny ucznia, wiedza dotycząca funkcjonowania rodziny i rozwoju seksualnego człowieka. Strona 7 z 15

8 EWALUACJA Ewaluacja programu będzie dokonywana na podstawie: ankiet, zapisów w dziennikach lekcyjnych, zapisów na stronie internetowej, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, obserwacji na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, analizy dokumentacji pracy pedagoga i pielęgniarki, analizy projektów edukacyjnych, pracy zespołów wychowawczych, udziału uczniów w konkursach, imprezach i olimpiadach, wyników klasyfikacji. MODYFIKACJA Szkolny Program Wychowawczy ulega modyfikacji na podstawie wniosków wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań. Strona 8 z 15

9 Rozwój intelektualny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Korzystanie z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł i nośników informacji w szkole i poza nią nauczyciele informatyki Karty wycieczki, zapisy w dziennikach lekcyjnych, informacje na stronie internetowej, sprawozdania nauczycieli Rozwijanie ciekawości poznawczej Udział w zajęciach i wykładach organizowanych w ramach Festiwalu Nauk, współpraca ze szkołami wyższymi (wykłady, zajęcia) i innych ofert kulturalno-edukacyjnych samorząd szkolny, biblioteka, wszyscy nauczyciele Notatki w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek Rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia Stosowanie metod aktywizujących wszyscy nauczyciele Obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych Promowanie uzdolnień uczniów Udział uczniów w zajęciach dodatkowych Recitale uczniów uzdolnionych muzycznie, przedstawienia teatru szkolnego. Prezentacje twórczości literackiej, plastycznej i fotograficznej uczniów i absolwentów, imprezy związane z patronem, np.: Konkurs Norwidowski, Czytanie Norwida Udział uczniów w kołach zainteresowań i warsztatach wszyscy nauczyciele Udział uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach, zawodach sportowych wszyscy nauczyciele, biblioteka Zapisy w dziennikach Strona 9 z 15

10 Udział uczniów w konkursach Rozwój kulturalny Konkursy interdyscyplinarne. Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiady, certyfikaty językowe Udział w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach wszyscy nauczyciele Udział uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach, wyniki klasyfikacji zespół humanistyczny, samorząd Notatki w dziennikach lekcyjnych Edukacja prawna młodzieży Wyjścia klasowe, lekcje muzealne, warsztaty samorządowe nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, historii, wychowawcy Notatki w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek Strona 10 z 15

11 Rozwój społeczny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Kształtowanie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupie. Promowanie postawy wzajemnej przyjaźni i zaufania Organizowanie zajęć integracyjnych z psychologiem. Organizowanie wycieczek klasowych, międzyklasowych, organizowanie wspólnych imprez klasowych i szkolnych, godzin wychowawczych. Rozmowy i dyskusje wszyscy nauczyciele, psycholog Analiza dokumentacji pracy pedagoga, zapisy w dziennikach lekcyjnych, ankiety ewaluacyjne Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w planowaniu wydatków i działań modernizacyjnych Przeprowadzenie ankiety dla uczniów, stałe konsultacje, zebrania rodziców w salach, które podlegają opiece danej klasy, spotkania rady rodziców, trójek klasowych dyrekcja, administracja szkoły, samorząd Konsultacje Kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej oraz kultury zachowania Organizowanie obchodów świąt szkolnych i państwowych, wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej, lekcje wychowawcze wychowawca, nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych Aktywizacja środowiska szkolnego Praca w Samorządzie Uczniowskim dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, samorząd Zapisy w dziennikach lekcyjnych, sprawozdanie samorządu szkolnego Kreowanie postaw prospołecznych Poznawanie ludzi godnych naśladowania Udział w akcjach charytatywnych, pełnienie obowiązku dyżurnego w klasie, szatni Spotkania z absolwentami, ludźmi kultury i sztuki wszyscy nauczyciele, samorząd Plan pracy komisji przedmiotowych, roczny plan pracy szkoły, zapisy w dziennikach wszyscy nauczyciele, samorząd Zapisy w kronikach, zapisy na stronie internetowej Strona 11 z 15

12 Promowanie uczniów uzdolnionych oraz zaangażowanych w działalność społeczną Nagradzanie wybitnych uczniów dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz stypendiami na koniec semestru i roku szkolnego rada rodziców, dyrekcja, samorząd, wychowawcy Zapisy w dziennikach lekcyjnych Kształtowanie postaw uczniów poprzez sport, nauka wzajemnej rywalizacji, postaw fair-play Wyjścia na strzelnicę, biegi na orientację, udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych.. nauczyciele wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego Zapisy w dziennikach lekcyjnych Kultywowanie tradycji Uroczystości szkolne oraz imprezy zewnętrzne osoba określona w planie pracy na dany rok szkolny, nauczyciele, uczniowie, rodzice Zapisy w dziennikach lekcyjnych, zapisy na stronie internetowej, zapisy w kronice szkolnej Kształtowanie więzi z regionem Organizowanie wycieczek turystycznych, krajoznawczych, wyjścia do miejsc Pamięci Narodowej wszyscy nauczyciele, samorząd Karty wycieczek, zapisy w dziennikach lekcyjnych, publikacje na stronie internetowej Strona 12 z 15

13 Rozwój emocjonalny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Poznawanie swoich słabych i mocnych stron Zajęcia psycho-edukacyjne dostarczające uczniom informacji zwrotnych na temat ich własnych postaw, mocnych i słabych stron psycholog, wszyscy nauczyciele, samorząd Analiza dokumentacji pracy pedagoga Umiejętność w określeniu i wyrażaniu uczuć Uczenie technik ułatwiających wyrażanie uczuć psycholog Analiza dokumentacji pracy pedagoga Umiejętność radzenia sobie ze stresem Warsztaty antystresowe psycholog, wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, analiza dokumentacji pracy pedagoga Promowanie postaw wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania Kształtowanie postaw tolerancji Promowanie wrażliwości wobec uczniów o specjalnych potrzebach, wspólna organizacja i udział w imprezach szkolnych Zajęcia dotyczące rozwiązywania konfliktów, komunikowania się wszyscy nauczyciele, pielęgniarka Zapisy w dokumentacji pedagoga, pielęgniarki wychowawcy, psycholog Zapisy w dokumentacji pedagoga Promowanie podstaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych Godziny wychowawcze, lekcje przedmiotów humanistycznych, i pozostałe zajęcia wychowawca, nauczyciele, psycholog Zapisy w dokumentacji pedagoga Strona 13 z 15

14 Rozwój zdrowotny ucznia ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Kształtowanie świadomego dążenia do ochrony zdrowia jako nadrzędnej wartości dla człowieka Udział w programach promujących zdrowy tryb życia, udział w zajęciach profilaktyki zdrowotnej Wychowawcy, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, pielęgniarka Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji pielęgniarki Propagowanie honorowego krwiodawstwa Wykłady, pogadanki nauczyciele wychowania fizycznego i biologii Dokumentacja fotograficzna, zapisy w planie pracy i sprawozdania komisji wychowania fizycznego, informacje na stronie internetowej Pomoc w radzeniu sobie ze stresem Warsztaty, lekcje wychowawcze, spotkania z psychologiem wychowawca, nauczyciele, psycholog Zapisy w dziennikach, dokumentacja pedagoga Uświadomienie głównych zagrożeń utraty zdrowia Promowanie zdrowego stylu życia Profilaktyka uzależnień, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, zapobieganie depresji, stresowi Kształtowanie właściwych nawyków pielęgnacyjnych i higienicznych, aktywnych form wypoczynku wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach, dokumentacja, dokumentacja pielęgniarki, Szkolny Program Profilaktyki wszyscy nauczyciele, pielęgniarka Zapisy w dziennikach, dokumentacja pielęgniarki, Szkolny Program Profilaktyki Strona 14 z 15

15 Wiedza dotycząca funkcjonowania rodziny i rozwoju seksualnego człowieka ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, etyki oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie Organizowanie zajęć z udziałem pielęgniarki, specjalistów Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, etyki Realizowanie zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, etyki oraz zajęciach wychowania do życia w rodzinie wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, analiza dokumentacji pielęgniarki wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych wszyscy nauczyciele Zapisy w dziennikach lekcyjnych, obserwacja uczniów na zajęciach Strona 15 z 15

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo