R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE."

Transkrypt

1 R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w okresie od dnia r. do dnia r. z przerwami. 2. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził biegły rewident: Bogusława Zemełka zam. w Sosnowcu, ul. Orkana 9 Nr ewid Skład Zarzdu Energomontau - Południe S.A. w okresie od dnia r. do dnia r. był nastpujcy : Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Członek Zarzdu Pan Wojciech Nazarek Pan Andrzej Hołda - od r. Pan Tadeusz Torbus

2 4. Głównym Ksigowym była Pani Wiesława Póniak od dnia r. 5. Skład Rady Nadzorczej w okresie, za który badano sprawozdanie finansowe był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Marek Wesołowski - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 4) Pan Krzysztof Radojewski - Członek RN 5) Pan Waldemar Tevnell - Członek RN A. CZ OGÓLNA I. Forma prawna jednostki Nazwa firmy brzmi: Energomonta - Południe Spółka Akcyjna adres: Katowice, ul. Mickiewicza 15 Spółka moe uywa skrótu nazwy firmy: Energomonta - Płd S.A. Zmiany organizacyjne w Spółce nie wystpiły. II. Przedmiot działalnoci W Krajowym Rejestrze Sdowym, w rubryce przedmiot działalnoci zostały zarejestrowane 73 pozycje. Realizowanym przedmiotem działalnoci jest w szczególnoci: 1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 2. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych oraz budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 3. budowa obiektów inynierii wodnej, 4. wykonywanie instalacji elektrycznych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, 2

3 5. wykonywanie robót budowlanych wykoczeniowych, 6. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, 7. wynajem sprztu budowlanego i burzcego z obsług operatorsk, 8. sprzeda hurtowa materiałów budowlanych i wyposaenia sanitarnego, 9. badania i analizy techniczne, 10. produkcja konstrukcji metalowych i ich czci, 11. kupno i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek. Faktycznie prowadzona działalno nie wykracza poza zarejestrowany zakres działalnoci i zgodna jest z numerem REGON i Statutem Spółki. III. Podstawa prawna działalnoci 1. Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037), 2. Ustawa z dnia r. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz z pón. zm.), 3. Ustawa z dnia r. Obrót instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz z pón. zm.), 4. Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.U. z 2009r. Nr 33 poz. 259), 5. Statut Spółki Akcyjnej sporzdzony w formie aktu notarialnego Rep. A nr 1661/92 z dnia r., ostatnia zmiana uchwalona dnia r. Rep. A nr 12606/2008. IV. Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 3

4 Postanowienie Sdu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dnia r. o dokonanym wpisie do Rejestru Przedsibiorców pod nr KRS: Wczeniejsza rejestracja była dokonana w Sdzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB Ostatni wpis do rejestru KRS został dokonany w dniu r. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Rejestracja podatkowa i statystyczna Energomonta - Południe S.A. posiada numer identyfikacyjny REGON nadany przez Urzd Statystyczny w Katowicach - zawiadczenie z dnia r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urzd Skarbowy w Katowicach dnia r. Naczelnik Pierwszego lskiego Urzdu Skarbowego w Sosnowcu potwierdził zarejestrowanie z dniem r. spółki jako podatnika VAT UE o numerze PL V. Wysoko kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Energomonta - Południe S.A. wynosi tys. zł i dzieli si na akcji zwykłych na okaziciela o wartoci nominalnej 1,00 zł kada. Akcje Spółki s przedmiotem obrotu giełdowego na rynku równoległym od roku. 4

5 Struktura własnoci kapitału akcyjnego na dzie roku przedstawiała si nastpujco: Właciciele akcji Ilo akcji/głosów Udział w kapitale podstawowym Renata Gasinowicz ,98 Andrzej Mikucki wraz z Piotrem Mikuckim ,07 pozostali posiadajcy poniej 5% akcji ,95 Razem: ,00 W okresie badanym nastpiło podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisj sztuk akcji serii D objtych za aport. Kapitał podstawowy został pokryty zgodnie z liter prawa i faktycznie istnieje. VI. Wielko redniorocznego zatrudnienia Przecitne zatrudnienie za 2008 rok według Z-06 wyniosło 708 osób. VII. Informacje dotyczce Zarzdu i Rady Nadzorczej Skład Zarzdu, pełnione funkcje oraz zmiany w roku badanym przedstawiały si nastpujco: Prezes Zarzdu Pan Wojciech Nazarek od r. do nadal Członek Zarzdu Pan Andrzej Hołda od r. do nadal Członek Zarzdu Pan Tadeusz Torbus od r. do r. 5

6 Skład osobowy Rady Nadzorczej do dnia r. był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Bogusław Oleksy - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Marek Czarnota - Sekretarz RN 4) Pan Piotr Góralewski - Członek RN 5) Pan Sławomir Kamiski - Członek RN 6) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 7) Pan Marek Wesołowski - Członek RN Skład osobowy Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia zakoczenia badania sprawozdania finansowego był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Marek Wesołowski - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 4) Pan Krzysztof Radojewski - Członek RN 5) Pan Waldemar Tevnell - Członek RN VIII. Zbadane sprawozdanie finansowe sporzdzone za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. składa si z: - bilansu sporzdzonego na dzie r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujcego zysk netto tys. zł - zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujcego wzrost kapitału własnego o sum tys. zł - rachunku przepływów rodków pieninych, wykazujcego zmniejszenie stanu rodków pieninych netto w cigu roku obrotowego na sum tys. zł - informacji dodatkowej. 6

7 IX. Podstaw badania sprawozdania finansowego jest umowa nr 14/08/09 z dnia r. zawarta z MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowoci i Finansów Spółka Jawna, Sosnowiec, Al. Zwycistwa 3 podmiotem uprawnionym Nr Umowa ta została zawarta w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Energomonta - Południe S.A. Nr 17 z dnia r., na podstawie 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki. Podmiot uprawniony, jak i biegły rewident s niezaleni od badanej jednostki. X. Kierownik jednostki złoył wszystkie dane przez biegłego rewidenta owiadczenia, wyjanienia i informacje. W czasie badania nie nastpiły ograniczenia zakresu ani metod badania. XI. Sprawozdanie finansowe jednostki za ubiegły okres obrotowy: 1. Było badane przez MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowoci i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu i uzyskało opini bez zastrzee. 2. Zostało zatwierdzone uchwał Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontau - Południe S.A. z dnia r. 3. Bilans zamknicia został wprowadzony do ksig okresu badanego jako bilans otwarcia. 4. Zysk netto za rok poprzedni został podzielony nastpujco: ,00 zł na wypłat dywidendy, ,91 zł na kapitał zapasowy, ,93 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia. 5. Sprawozdanie finansowe zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 1750 poz z dnia r. 7

8 6. Zostało złoone w sdzie rejestrowym w dniu r. 7. Zostało złoone w urzdzie skarbowym w dniu r. XII. Wnioski i zalecenia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy nie zostały postawione. XIII. Jednostka była w cigu roku objta kontrol przez organy kontroli. Organ kontrolny Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Chorzowie Termin kontroli z przerwami Zakres kontroli 1) Prawidłowo i rzetelno obliczania składek oraz zgłaszanie do ubezpiecze społecznych i zdrowotnych, 2) ustalenie uprawnie do wiadcze pieninych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanie tych wiadcze oraz dokonywanie rozlicze z tego tytułu, 3) prawidłowo i terminowo opracowywania wniosków o wiadczenia emerytalne i rentowe, 4) prawidłowo wystawiania zawiadcze i zgłaszania danych dla celów ubezpieczenia za okres od r r. i okres r r. W dniu r. Spółka złoyła zastrzeenie do protokołu kontroli. Biegły rewident nie wykorzystał wyników kontroli. XIV. Informacja o jednostkach powizanych Energomonta - Południe S.A. jest jednostk dominujc sporzdzajc skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jednostkami powizanymi s: 8

9 Jednostka powizana Procent udziału w prawach głosu Charakter powizania CK Modus Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena EP Centrum Rekreacji Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena Modus II Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena AMONTEX Sp. z o.o. w Radomsku 100,00 % zalena Energomonta Zachód Sp. z o.o. w upadłoci w Warszawie 90,3 % zalena Open Wrocław Sp. z o.o. w upadłoci we Wrocławiu 70,00 % zalena B. CZ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU I. Prawidłowo stosowanego systemu rachunkowoci 1. Energomonta - Południe S.A. posiada aktualn dokumentacj opisujc polityk rachunkowoci, o której mowa w art. 10 znowelizowanej ustawy z dnia r. o rachunkowoci, a w szczególnoci Zakładowy Plan Kont, wprowadzony w ycie od r. Zarzdzeniem Nr 8/2005 Prezesa Zarzdu Energomontau Południe S.A. W 2007 roku dokonana została aktualizacja Zakładowego Planu Kont w formie aneksu Nr 1 z dnia r. 2. Ksigi rachunkowe prowadzone s technik komputerow przy zastosowaniu systemu FK z firmy KOMA S.A. Oprogramowanie jest systemem zintegrowanym, składajcym si z modułów: finanse ksigowo majtek trwały gospodarka materiałowa kadry płace. 9

10 Jednostka posiada dokumentacj systemu przetwarzania danych przy uyciu programów komputerowych. 3. Operacje gospodarcze zostały udokumentowane w sposób kompletny, wystarczajcy i przejrzysty. 4. Ksigi rachunkowe zostały otwarte na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego, sporzdzonego na dzie r. Od r. jednostka prowadzi polityk rachunkowoci według zasad okrelonych w Midzynarodowych Standardach Sprawozdawczoci Finansowej. 5. Stwierdza si poprawno prowadzenia ksig w systemie komputerowym oraz zgodno z postanowieniami ZPK, a zwłaszcza zgodno wykazu kont syntetycznych z komentarzem, trafno wyboru przyjtych do stosowania zasad rachunkowoci. Przechowywanie i przetwarzanie danych jest bezpieczne. 6. Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksig rachunkowych i dowodów ksigowych, stanowicych podstaw zapisów w nich oraz powiza danych ksig rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym, pozwalaj uzna je za ogólnie spełniajce warunek rzetelnoci, bezbłdnoci i sprawdzalnoci. II. Działanie w jednostce systemu kontroli wewntrznej powizanej z systemem rachunkowoci W badanej jednostce działanie systemu kontroli wewntrznej opiera si na : kontroli funkcjonalnej pełnionej przez osoby zajmujce stanowiska kierownicze i samodzielne, zgodnie z posiadanymi zakresami czynnoci, stosowaniu instrukcji wewntrznych takich jak: Instrukcja obiegu dokumentów ksigowych, Instrukcja inwentaryzacyjna. 10

11 Badanie systemu kontroli wewntrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wie si ona ze sprawozdaniem finansowym i dotyczyło procesu: zakupu, przyjcia materiałów do magazynu, zapłat faktur dostawcom, sprzeday, wydania produktów, wpłat nalenoci, trafnoci systemu kalkulacji kosztów i wyceny produktów, ustale i dokumentacji wynagrodze i wiadcze socjalnych, kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków. Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczcych niedocigni w działaniu systemu kontroli wewntrznej. III. Inwentaryzacja 1. Roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona na podstawie polece słubowych Prezesa Zarzdu Energomontau - Południe S.A. nr 8/2008 z dnia r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów oraz nr 10/2008 z dnia r. w sprawie inwentaryzacji nie zakoczonych robót budowlano-montaowych, budownictwa mieszkaniowego i produkcji przemysłowej w toku. 2. Organizacja i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji był prawidłowy. 3. Inwentaryzacj objto: a) w drodze spisu z natury: - rodki pienine w kasie, czeki, weksle, papiery wartociowe na dzie r. - zapasy materiałów i towarów na dzie r. - zapasy produkcji w toku na dzie r. b) w drodze potwierdzenia: - stany rodków pieninych na rachunkach banko- 11

12 wych i stan zacignitych kredytów bankowych na dzie r. - stan nalenoci od kontrahentów na dzie r. c) w drodze weryfikacji dokumentów: - pozostałe aktywa i pasywa na dzie r. 4. Biegły rewident uczestniczył w inwentaryzacji zapasów materiałów i towarów oraz produkcji przemysłowej w toku. Do przebiegu inwentaryzacji uwag nie było. Ponadto wził udział w niezapowiedzianej kontroli kasy przeprowadzonej w dniu r. Stan gotówki był zgodny z raportem kasowym. 5. Terminy i czstotliwo inwentaryzacji s zgodne z art. 26 ustawy z dnia r. o rachunkowoci. Inwentaryzacj aktywów i pasywów, przeprowadzon w sposób, zakresie, terminach i z czstotliwoci przewidzian w ustawie o rachunkowoci, uznano za poprawn. Rónice inwentaryzacyjne rozliczono w ksigach 2008 roku. IV. Potwierdzenie posiadania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powizanymi Badana jednostka posiada dokumentacj podatkow transakcji z jednostkami powizanymi. V. Ocena właciwego przechowywania ksig rachunkowych, dokumentacji ksigowej i sprawozda finansowych Dokumentacja ksigowa, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisujca przyjte zasady rachunkowoci, przechowywane s w nale- yty sposób w Dziale Ksigowoci oraz w archiwum zakładowym. 12

13 C. OCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ OCENA SY- TUACJI FINANSOWEJ 1. Zmiana stanu aktywów (majtku) na r. w stosunku do stanu na r. oraz jego struktura s nastpujce: Składniki aktywów r. Kwota Struktura % r. Kwota Struktura % w tys. zł Dynamika w % 2: A. Aktywa trwałe , ,84 212,89 1. Rzeczowe aktywa trwałe , ,86 111,43 2. Wartoci niematerialne 277 0, ,63 22,74 3. Nieruchomoci inwestycyjne , ,65 140,16 4. Aktywa finansowe , , ,5 5. Nalenoci długoterminowe 63 0, ,03 100,00 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,51 333,43 B. Aktywa obrotowe , ,16 126,09 1. Zapasy , ,83 66,62 2. Nalenoci krótkoterminowe , ,80 219,54 3. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,89 456,08 4. Aktywa finansowe obrotowe , ,95 50,02 5. rodki pienine i ich ekwiwalenty , ,69 19,57 Aktywa razem , ,00 148,52 2. Zmiana stanu ródeł pochodzenia aktywów (majtku) na r. w stosunku do stanu na r. oraz jego struktura s nastpujce: Składniki pasywów r Kwota Struktura % Kwota Struktura % w tys. zł Dynamika w % 2: A. Kapitał własny , ,34 119,23 13

14 B. Zobowizania długoterminowe , ,67 216,91 1. Rezerwy , ,88 106,13 2. Zobowizania finansowe , ,79 359,87 C. Zobowizania krótkoterminowe , ,99 166,57 1. Rezerwy 649 0, ,84 39,67 2. Zobowizania finansowe , ,79 275,80 3. Zobowizania krótkoterminowe , ,36 141,76 Pasywa razem , ,00 148,52 Ocena aktywów i pasywów bilansu roku badanego i poprzedniego wskazuje na znaczcy: wzrost długoterminowych aktywów finansowych tys. zł spadek zapasów tys. zł wzrost nalenoci krótkoterminowych tys. zł wzrost rozlicze midzyokresowych tys. zł spadek rodków pieninych i ich ekwiwalentów tys. zł wzrost kapitału własnego tys. zł wzrost zobowiza finansowych tys. zł wzrost zobowiza krótkoterminowych tys. zł W efekcie majtek ogółem zwikszył si o tys. zł. 3. Wyniki finansowe w okresie badanym w stosunku do roku ubiegłego s nastpujce : Rok biecy Rok poprzedni w tys. zł Wskanik Lp. Tre + zysk - strata + zysk - strata + poprawa - pogorszenie % (3 : 4) Wynik na sprzeday ,97 2. Wynik na pozostałych 14

15 przychodach i kosztach ,00 3. Wynik na przychodach i kosztach finansowych Zysk brutto ,73 5. Podatek dochodowy ,95 6. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku Zysk netto ,58 Porównanie wyników działalnoci gospodarczej roku sprawozdawczego z rokiem poprzednim wskazuje na stabilizacj wyniku finansowego. 4. Istotne wskaniki zyskownoci, płynnoci finansowej i wypłacalnoci s nastpujce : Lp. Nazwa wskanika Rok biecy Rok poprzedni + Poprawa - pogorszenie Wskanik zyskownoci sprzeday 5,84 % 5,48 % + 0,36 % 2. Wskanik płynnoci biecej 127,62 % 168,58 % - 40,96 % 3. Wskanik płynnoci szybki 107,77 % 118,97 % - 11,20 % 4. Wskanik obcienia majtku zobowizaniami 61,99 % 52,66 % - 9,33 % 5. Wskanik obrotu nalenoci 76 dni 55 dni - 21 dni 6. Wskanik obrotu zobowiza 61 dni 44 dni - 17 dni 9. Wskanik obrotu zapasami 26 dni 30 dni + 4 dni Wskaniki zyskownoci, płynnoci finansowej i wypłacalnoci wykazuj pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego, ale nadal s na dobrym poziomie. Analiza sytuacji majtkowej, finansowej i wyniku finansowego wskazuje, e kontynuacja działalnoci jednostki w nastpnym roku obrotowym nie jest zagroona. 15

16 BADANIE WŁACIWE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POZYCJI KSZTAŁTUJCYCH WYNIK DZIA- ŁALNOCI JEDNOSTKI I. AKTYWA TRWAŁE 1. Rzeczowe aktywa trwałe wynosz : rodki trwałe warto pocztkowa Dotychczasowe umorzenie Warto netto na dzie r. rodki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe na r tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Udział % w sumie bilansowej 13,40 % Kwota rocznej amortyzacji tys. zł 1.1. W cigu roku zwikszono warto rodków trwałych ogółem z tytułu: zakupu modernizacji przyjcia w leasing tys. zł tys. zł tys. zł razem tys. zł oraz zmniejszono z tytułu: likwidacji kradziey sprzeday tys. zł 145 tys. zł tys. zł razem mniej umorzenie rozchodowanych rodków trwałych tys. zł tys. zł 16

17 warto netto rozchodowanych rodków trwałych 882 tys. zł 1.2. W 2008r. nakłady na budow rodków trwałych i wartoci niematerialnych w stosunku do moliwych ródeł finansowych wynosz : 1) Nakłady na budow rodków trwałych tys. zł 2) ródła finansowania a) amortyzacja tys. zł b) dochody ze sprzeday rodków trwałych 178 tys. zł c) rodki własne tys. zł Razem ródła finansowania tys. zł Sfinansowanie nakładów na budow rodków trwałych i wartoci niematerialnych przedstawia si nastpujco : - zobowizania na r tys. zł - nakłady na budow rodków trwałych i warto- ci niematerialnych tys. zł Razem potrzebne rodki na finansowanie budowy rodków trwałych i wartoci niematerialnych tys. zł - zobowizania na r tys. zł - sfinansowano nakłady tys. zł Zobowizania z tytułu budowy rodków trwałych i wartoci niematerialnych na r. s nieprzeterminowane. rodki trwałe zostały ujte w ksigach w sposób kompletny, a ich suma została prawidłowo wykazana w sprawozdaniu finansowym. rodki trwałe s prawidłowo kwalifikowane do poszczególnych grup rodzajowych i posiadaj właciwe stawki amortyzacyjne, zgodne z przewidywanym okresem ich ekonomicznej uytecznoci. 17

18 Przychody i rozchody rodków trwałych oraz budowa rodków trwałych zostały w prawidłowy sposób udokumentowane. Grunty oraz budynki wykazywane s w wartoci godziwej, na postawie okresowo przeprowadzanej wyceny rzeczoznawcy majtkowego. Rónice z wyceny odnoszone s na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozostałe rodki trwałe wyceniane s w wysokoci ogółu kosztów powstałych w zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartoci. Po dacie bilansu nie zaszły adne zdarzenia majce wpływ na sytuacj finansow firmy. Rzeczowe aktywa trwałe zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym w prawidłowej wysokoci, zgodnej z ewidencj syntetyczn i analityczn oraz zestawieniem obrotów i sald. 2. Wartoci niematerialne wynosz: Wartoci niematerialne wart. pocztkowa tys. zł Dotychczasowe umorzenie tys. zł Odpis wartoci firmy tys. zł Warto netto na dzie r. 129 tys. zł Nakłady na wartoci niematerialne 148 tys. zł Razem warto netto na r. 277 tys. zł Udział procentowy w sumie bilansowej 0,10 % Kwota rocznej amortyzacji 137 tys. zł Wartoci niematerialne stanowi: 1. warto firmy - tys. zł 2. inne wartoci niematerialne 129 tys. zł 3. wartoci niematerialne w budowie 148 tys. zł 18

19 Warto firmy powstała w wyniku połczenia z jednostk zalen Wica Inwest Sp. z o.o. z Wrocławia. W wyniku przeprowadzonego testu na utrat wartoci, dokonany został odpis w koszty czciowo w roku 2007 a w 2008 roku w pozostałej czci. Inne wartoci niematerialne stanowi: licencje na oprogramowanie komputerowe. Klasyfikacja do wartoci niematerialnych jest prawidłowa. Wartoci niematerialne stanowice licencje i programy komputerowe amortyzowane s przez oszacowany okres ich uytkowania, podlegajcy weryfikacji na koniec kadego roku obrotowego. Wartoci niematerialne zostały ujte w sposób kompletny w ksigach i sprawozdaniu finansowym. Zmiany wartoci niematerialnych zostały właciwie udokumentowane. Zwikszenia i zmniejszenia stanu wartoci niematerialnych przedstawiały si nastpujco: Wyszczególnienie Warto pocztkowa Umorzenie Stan na r tys. zł tys. zł Przychody za 2008 rok Umorzenia za 2008 rok Odpis wartoci firmy 152 tys. zł 137 tys. zł tys. zł Stan na r tys. zł tys. zł Warto netto 129 tys. zł Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartoci niematerialne w kwocie 277 tys. zł s prawidłowe, zgodne z zestawieniem obrotów i sald. 19

20 3. Nieruchomoci inwestycyjne wynosz: Nieruchomoci inwestycyjne brutto Dotychczasowe umorzenie Warto netto na dzie r tys. zł - tys. zł tys. zł Udział procentowy w sumie bilansowej 5,33 % Nieruchomoci inwestycyjne stanowice grunty i budynki były wyceniane według wartoci godziwej na dzie r. przez rzeczoznawc majtkowego. Dla budowli wchodzcych w skład nieruchomoci inwestycyjnych przyjto warto ksigow netto jako warto godziw. Na dzie r. przeszacowano nieruchomoci inwestycyjne przyjte na majtek w 2008 roku po koszcie wytworzenia. Nieruchomoci inwestycyjne nie podlegaj amortyzacji. Wynik przeszacowania zaliczony został do przychodów okresu, w którym powstał. Zmiany w cigu roku w stanie nieruchomoci inwestycyjnych s nastpujce: Wyszczególnienie Warto brutto na r. Przychody w 2008 roku, z tego: Warto pocztkowa tys. zł tys. zł - nabycie 492 tys. zł - przekwalifikowanie z zapasów tys. zł - wycena według wartoci godziwej tys. zł Sprzeda w 2008 roku Warto brutto na r. Warto umorzenia na r. Warto netto na r tys. zł tys. zł - tys. zł tys. zł Nieruchomoci inwestycyjne zostały prawidłowo wycenione i wykazane w sprawozdaniu finansowym. 20

21 4. Aktywa finansowe Wyszczególnienie Warto ewidencyjna Odpisy aktualizujce Warto bilansowa Długoterminowe aktywa finansowe tys. zł tys. zł tys. zł a) w jednostkach powizanych z tego przypada na: - udziały - udzielone po- yczki b) w pozostałych jednostkach z tego przypada na : - pozostałe udziały - akcje dostpne do sprzeday tys. zł tys. zł tys. zł 944 tys. zł 770 tys. zł 174 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 551 tys. zł - 5 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 398 tys. zł 219 tys. zł 179 tys. zł Razem na r tys. zł tys. zł tys. zł Udział % w sumie bilansowej 17,04 % Aktywa finansowe zostały ujte w ksigach i sprawozdaniu finansowym w sposób kompletny. Posiadane udziały w obcych jednostkach, wobec braku moliwoci wiarygodnego okrelenia ich wartoci godziwej, zostały wycenione w cenach nabycia, po uwzgldnieniu odpisów aktualizujcych. Akcje w pozostałych jednostkach zostały zakwalifikowane jako aktywa finansowe dostpne do sprzeday i wycenione w wartoci godziwej, na podstawie wartoci rynkowej na dzie bilansowy. 21

22 Aktywa finansowe zostały wykazane w bilansie w kwotach zgodnych z zestawieniem obrotów i sald. 5. Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od jednostek pozostałych Razem Nalenoci brutto - 63 tys. zł 63 tys. zł Odpisy aktualizujce - tys. zł - tys. zł Nalenoci netto na r tys. zł 63 tys. zł Udział % w sumie bilansowej 0,02 % Nalenoci długoterminowe stanowi wpłacone kaucje, które zostan zwrócone w okresie póniejszym ni 12 miesicy od dnia bilansowego. Zaliczenie do nalenoci długoterminowych jest prawidłowe. Nalenoci długoterminowe zostały prawidłowo wykazane w bilansie. 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys. zł Inne rozliczenia midzyokresowe 267 tys. zł Razem tys. zł Udział % w sumie bilansowej 1,15 % Ujemna rónica podatku dochodowego została obliczona prawidłowo. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały rozliczone z wynikiem roku biecego w kwocie tys. zł. 22

23 Inne rozliczenia midzyokresowe stanowi koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego w kwocie 267 tys. zł, przypadajce do zapłaty po r. Wykazane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe rozliczenia midzyokresowe s zgodne z zestawieniem obrotów i sald. II. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy tys. zł Udział % w sumie bilansowej 9,79 % z tego przypada na : 1) Materiały tys. zł 2) Półprodukty i produkty w toku tys. zł 3) Produkty gotowe tys. zł 4) Towary tys. zł Zapasy materiałów i towarów objto inwentaryzacj w drodze spisu z natury wg stanu na dzie r. Spis z natury robót w toku został dokonany na dzie r. Stwierdzone niewielkie rónice inwentaryzacyjne zostały rozliczone w ksigach 2008 roku. Zgodnie z ewidencj ksigow stan zapasów materiałowych wynosił: materiały na składzie materiały w drodze rozliczenie zakupu upominków warto materiałów netto odpis aktualizacyjny warto materiałów netto tys. zł 87 tys. zł 11 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 23

24 Zgodnie z ewidencj ksigow stan produkcji w toku wynosił: produkcja podstawowa produkcja przemysłowa Warto produkcji w toku ogółem 67 tys. zł tys. zł tys. zł Produkty gotowe w kwocie tys. zł stanowi produkty budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z ewidencj ksigow stan zapasów towarów wynosił: towary przeznaczone do sprzeday towary przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe grunty przeznaczone do sprzeday Warto towarów tys. zł 905 tys. zł tys. zł tys. zł Stan zapasów nie wykazujcych rotacji ponad 180 dni przedstawia si nastpujco : Stan na pocztek okresu 451 tys. zł Stan na koniec okresu 664 tys. zł Przyrost 213 tys. zł Zapasy nierotacyjne zostały objte odpisem aktualizujcym w kwocie 200 tys. zł. Zapasy zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym w sposób kompletny. Wycena zapasów na dzie bilansowy została dokonana z zachowaniem zasady ostronej wyceny. Wykazane w bilansie stany zapasów s prawidłowe, zgodne z zestawieniem obrotów i sald i kontami syntetycznymi oraz zostały potwierdzone inwentaryzacj. 24

25 2. Nalenoci krótkoterminowe Nalenoci krótkoterminowe brutto tys. zł mniej : - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł Nalenoci krótkoterminowe netto na r tys. zł Udział % w sumie bilansowej 44,06 % z tego przypada na : Nalenoci z tytułu dostaw i usług brutto tys. zł mniej : - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł Nalenoci z tytułu dostaw i usług netto tys. zł Z kwoty brutto nalenoci z tytułu dostaw i usług przypada na nalenoci : nieprzeterminowane tys. zł przeterminowane tys. zł w tym płatne: a) do 3 miesicy tys. zł b) od 3 do 6 miesicy 65 tys. zł c) od 6 do 12 miesicy 85 tys. zł d) powyej 12 miesicy tys. zł Razem tys. zł Nalenoci przeterminowane powyej 12 miesicy stanowi nalenoci w postpowaniu układowym, w upadłoci, po wyrokach, noty odsetkowe. Nalenoci od jednostek objtych postpowaniem układowym, upadłociowym i likwidacyjnym wynosz tys. zł. 25

26 Wielko odpisów aktualizujcych wycen nalenoci zagroonych niecigalnoci jest wystarczajca. Nalenoci z tytułu dostaw i usług zostały wykazane w kwotach wymaganej zapłaty. Pozostałe nalenoci w łcznej kwocie tys. zł to : - nalenoci z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze tys. zł - rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji tys. zł - inne tys. zł Pozostałe nalenoci zostały objte odpisem aktualizujcym w kwocie 760 tys. zł Nalenoci dochodzone na drodze sdowej przedstawiaj si nastpujco: Wyszczególnienie Na r. Na r. nalenoci dochodzone na drodze sdowej tys. zł tys. zł odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł tys. zł stan nalenoci po pomniejszeniu o odpisy z tytułu aktualizacji wyceny - tys. zł - tys. zł Pozycja nalenoci dochodzonych na drodze sdowej nie jest wykazana w bilansie, gdy cała warto została objta odpisem aktualizujcym. 26

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Sprawozdanie finansowe LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Spis treści Spis treści...1 Spis not...2 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo