R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE."

Transkrypt

1 R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w okresie od dnia r. do dnia r. z przerwami. 2. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził biegły rewident: Bogusława Zemełka zam. w Sosnowcu, ul. Orkana 9 Nr ewid Skład Zarzdu Energomontau - Południe S.A. w okresie od dnia r. do dnia r. był nastpujcy : Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Członek Zarzdu Pan Wojciech Nazarek Pan Andrzej Hołda - od r. Pan Tadeusz Torbus

2 4. Głównym Ksigowym była Pani Wiesława Póniak od dnia r. 5. Skład Rady Nadzorczej w okresie, za który badano sprawozdanie finansowe był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Marek Wesołowski - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 4) Pan Krzysztof Radojewski - Członek RN 5) Pan Waldemar Tevnell - Członek RN A. CZ OGÓLNA I. Forma prawna jednostki Nazwa firmy brzmi: Energomonta - Południe Spółka Akcyjna adres: Katowice, ul. Mickiewicza 15 Spółka moe uywa skrótu nazwy firmy: Energomonta - Płd S.A. Zmiany organizacyjne w Spółce nie wystpiły. II. Przedmiot działalnoci W Krajowym Rejestrze Sdowym, w rubryce przedmiot działalnoci zostały zarejestrowane 73 pozycje. Realizowanym przedmiotem działalnoci jest w szczególnoci: 1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 2. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych oraz budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 3. budowa obiektów inynierii wodnej, 4. wykonywanie instalacji elektrycznych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, 2

3 5. wykonywanie robót budowlanych wykoczeniowych, 6. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, 7. wynajem sprztu budowlanego i burzcego z obsług operatorsk, 8. sprzeda hurtowa materiałów budowlanych i wyposaenia sanitarnego, 9. badania i analizy techniczne, 10. produkcja konstrukcji metalowych i ich czci, 11. kupno i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek. Faktycznie prowadzona działalno nie wykracza poza zarejestrowany zakres działalnoci i zgodna jest z numerem REGON i Statutem Spółki. III. Podstawa prawna działalnoci 1. Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037), 2. Ustawa z dnia r. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz z pón. zm.), 3. Ustawa z dnia r. Obrót instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz z pón. zm.), 4. Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.U. z 2009r. Nr 33 poz. 259), 5. Statut Spółki Akcyjnej sporzdzony w formie aktu notarialnego Rep. A nr 1661/92 z dnia r., ostatnia zmiana uchwalona dnia r. Rep. A nr 12606/2008. IV. Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 3

4 Postanowienie Sdu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dnia r. o dokonanym wpisie do Rejestru Przedsibiorców pod nr KRS: Wczeniejsza rejestracja była dokonana w Sdzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB Ostatni wpis do rejestru KRS został dokonany w dniu r. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Rejestracja podatkowa i statystyczna Energomonta - Południe S.A. posiada numer identyfikacyjny REGON nadany przez Urzd Statystyczny w Katowicach - zawiadczenie z dnia r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urzd Skarbowy w Katowicach dnia r. Naczelnik Pierwszego lskiego Urzdu Skarbowego w Sosnowcu potwierdził zarejestrowanie z dniem r. spółki jako podatnika VAT UE o numerze PL V. Wysoko kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Energomonta - Południe S.A. wynosi tys. zł i dzieli si na akcji zwykłych na okaziciela o wartoci nominalnej 1,00 zł kada. Akcje Spółki s przedmiotem obrotu giełdowego na rynku równoległym od roku. 4

5 Struktura własnoci kapitału akcyjnego na dzie roku przedstawiała si nastpujco: Właciciele akcji Ilo akcji/głosów Udział w kapitale podstawowym Renata Gasinowicz ,98 Andrzej Mikucki wraz z Piotrem Mikuckim ,07 pozostali posiadajcy poniej 5% akcji ,95 Razem: ,00 W okresie badanym nastpiło podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisj sztuk akcji serii D objtych za aport. Kapitał podstawowy został pokryty zgodnie z liter prawa i faktycznie istnieje. VI. Wielko redniorocznego zatrudnienia Przecitne zatrudnienie za 2008 rok według Z-06 wyniosło 708 osób. VII. Informacje dotyczce Zarzdu i Rady Nadzorczej Skład Zarzdu, pełnione funkcje oraz zmiany w roku badanym przedstawiały si nastpujco: Prezes Zarzdu Pan Wojciech Nazarek od r. do nadal Członek Zarzdu Pan Andrzej Hołda od r. do nadal Członek Zarzdu Pan Tadeusz Torbus od r. do r. 5

6 Skład osobowy Rady Nadzorczej do dnia r. był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Bogusław Oleksy - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Marek Czarnota - Sekretarz RN 4) Pan Piotr Góralewski - Członek RN 5) Pan Sławomir Kamiski - Członek RN 6) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 7) Pan Marek Wesołowski - Członek RN Skład osobowy Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia zakoczenia badania sprawozdania finansowego był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Marek Wesołowski - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 4) Pan Krzysztof Radojewski - Członek RN 5) Pan Waldemar Tevnell - Członek RN VIII. Zbadane sprawozdanie finansowe sporzdzone za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. składa si z: - bilansu sporzdzonego na dzie r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujcego zysk netto tys. zł - zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujcego wzrost kapitału własnego o sum tys. zł - rachunku przepływów rodków pieninych, wykazujcego zmniejszenie stanu rodków pieninych netto w cigu roku obrotowego na sum tys. zł - informacji dodatkowej. 6

7 IX. Podstaw badania sprawozdania finansowego jest umowa nr 14/08/09 z dnia r. zawarta z MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowoci i Finansów Spółka Jawna, Sosnowiec, Al. Zwycistwa 3 podmiotem uprawnionym Nr Umowa ta została zawarta w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Energomonta - Południe S.A. Nr 17 z dnia r., na podstawie 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki. Podmiot uprawniony, jak i biegły rewident s niezaleni od badanej jednostki. X. Kierownik jednostki złoył wszystkie dane przez biegłego rewidenta owiadczenia, wyjanienia i informacje. W czasie badania nie nastpiły ograniczenia zakresu ani metod badania. XI. Sprawozdanie finansowe jednostki za ubiegły okres obrotowy: 1. Było badane przez MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowoci i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu i uzyskało opini bez zastrzee. 2. Zostało zatwierdzone uchwał Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontau - Południe S.A. z dnia r. 3. Bilans zamknicia został wprowadzony do ksig okresu badanego jako bilans otwarcia. 4. Zysk netto za rok poprzedni został podzielony nastpujco: ,00 zł na wypłat dywidendy, ,91 zł na kapitał zapasowy, ,93 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia. 5. Sprawozdanie finansowe zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 1750 poz z dnia r. 7

8 6. Zostało złoone w sdzie rejestrowym w dniu r. 7. Zostało złoone w urzdzie skarbowym w dniu r. XII. Wnioski i zalecenia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy nie zostały postawione. XIII. Jednostka była w cigu roku objta kontrol przez organy kontroli. Organ kontrolny Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Chorzowie Termin kontroli z przerwami Zakres kontroli 1) Prawidłowo i rzetelno obliczania składek oraz zgłaszanie do ubezpiecze społecznych i zdrowotnych, 2) ustalenie uprawnie do wiadcze pieninych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanie tych wiadcze oraz dokonywanie rozlicze z tego tytułu, 3) prawidłowo i terminowo opracowywania wniosków o wiadczenia emerytalne i rentowe, 4) prawidłowo wystawiania zawiadcze i zgłaszania danych dla celów ubezpieczenia za okres od r r. i okres r r. W dniu r. Spółka złoyła zastrzeenie do protokołu kontroli. Biegły rewident nie wykorzystał wyników kontroli. XIV. Informacja o jednostkach powizanych Energomonta - Południe S.A. jest jednostk dominujc sporzdzajc skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jednostkami powizanymi s: 8

9 Jednostka powizana Procent udziału w prawach głosu Charakter powizania CK Modus Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena EP Centrum Rekreacji Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena Modus II Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena AMONTEX Sp. z o.o. w Radomsku 100,00 % zalena Energomonta Zachód Sp. z o.o. w upadłoci w Warszawie 90,3 % zalena Open Wrocław Sp. z o.o. w upadłoci we Wrocławiu 70,00 % zalena B. CZ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU I. Prawidłowo stosowanego systemu rachunkowoci 1. Energomonta - Południe S.A. posiada aktualn dokumentacj opisujc polityk rachunkowoci, o której mowa w art. 10 znowelizowanej ustawy z dnia r. o rachunkowoci, a w szczególnoci Zakładowy Plan Kont, wprowadzony w ycie od r. Zarzdzeniem Nr 8/2005 Prezesa Zarzdu Energomontau Południe S.A. W 2007 roku dokonana została aktualizacja Zakładowego Planu Kont w formie aneksu Nr 1 z dnia r. 2. Ksigi rachunkowe prowadzone s technik komputerow przy zastosowaniu systemu FK z firmy KOMA S.A. Oprogramowanie jest systemem zintegrowanym, składajcym si z modułów: finanse ksigowo majtek trwały gospodarka materiałowa kadry płace. 9

10 Jednostka posiada dokumentacj systemu przetwarzania danych przy uyciu programów komputerowych. 3. Operacje gospodarcze zostały udokumentowane w sposób kompletny, wystarczajcy i przejrzysty. 4. Ksigi rachunkowe zostały otwarte na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego, sporzdzonego na dzie r. Od r. jednostka prowadzi polityk rachunkowoci według zasad okrelonych w Midzynarodowych Standardach Sprawozdawczoci Finansowej. 5. Stwierdza si poprawno prowadzenia ksig w systemie komputerowym oraz zgodno z postanowieniami ZPK, a zwłaszcza zgodno wykazu kont syntetycznych z komentarzem, trafno wyboru przyjtych do stosowania zasad rachunkowoci. Przechowywanie i przetwarzanie danych jest bezpieczne. 6. Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksig rachunkowych i dowodów ksigowych, stanowicych podstaw zapisów w nich oraz powiza danych ksig rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym, pozwalaj uzna je za ogólnie spełniajce warunek rzetelnoci, bezbłdnoci i sprawdzalnoci. II. Działanie w jednostce systemu kontroli wewntrznej powizanej z systemem rachunkowoci W badanej jednostce działanie systemu kontroli wewntrznej opiera si na : kontroli funkcjonalnej pełnionej przez osoby zajmujce stanowiska kierownicze i samodzielne, zgodnie z posiadanymi zakresami czynnoci, stosowaniu instrukcji wewntrznych takich jak: Instrukcja obiegu dokumentów ksigowych, Instrukcja inwentaryzacyjna. 10

11 Badanie systemu kontroli wewntrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wie si ona ze sprawozdaniem finansowym i dotyczyło procesu: zakupu, przyjcia materiałów do magazynu, zapłat faktur dostawcom, sprzeday, wydania produktów, wpłat nalenoci, trafnoci systemu kalkulacji kosztów i wyceny produktów, ustale i dokumentacji wynagrodze i wiadcze socjalnych, kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków. Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczcych niedocigni w działaniu systemu kontroli wewntrznej. III. Inwentaryzacja 1. Roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona na podstawie polece słubowych Prezesa Zarzdu Energomontau - Południe S.A. nr 8/2008 z dnia r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów oraz nr 10/2008 z dnia r. w sprawie inwentaryzacji nie zakoczonych robót budowlano-montaowych, budownictwa mieszkaniowego i produkcji przemysłowej w toku. 2. Organizacja i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji był prawidłowy. 3. Inwentaryzacj objto: a) w drodze spisu z natury: - rodki pienine w kasie, czeki, weksle, papiery wartociowe na dzie r. - zapasy materiałów i towarów na dzie r. - zapasy produkcji w toku na dzie r. b) w drodze potwierdzenia: - stany rodków pieninych na rachunkach banko- 11

12 wych i stan zacignitych kredytów bankowych na dzie r. - stan nalenoci od kontrahentów na dzie r. c) w drodze weryfikacji dokumentów: - pozostałe aktywa i pasywa na dzie r. 4. Biegły rewident uczestniczył w inwentaryzacji zapasów materiałów i towarów oraz produkcji przemysłowej w toku. Do przebiegu inwentaryzacji uwag nie było. Ponadto wził udział w niezapowiedzianej kontroli kasy przeprowadzonej w dniu r. Stan gotówki był zgodny z raportem kasowym. 5. Terminy i czstotliwo inwentaryzacji s zgodne z art. 26 ustawy z dnia r. o rachunkowoci. Inwentaryzacj aktywów i pasywów, przeprowadzon w sposób, zakresie, terminach i z czstotliwoci przewidzian w ustawie o rachunkowoci, uznano za poprawn. Rónice inwentaryzacyjne rozliczono w ksigach 2008 roku. IV. Potwierdzenie posiadania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powizanymi Badana jednostka posiada dokumentacj podatkow transakcji z jednostkami powizanymi. V. Ocena właciwego przechowywania ksig rachunkowych, dokumentacji ksigowej i sprawozda finansowych Dokumentacja ksigowa, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisujca przyjte zasady rachunkowoci, przechowywane s w nale- yty sposób w Dziale Ksigowoci oraz w archiwum zakładowym. 12

13 C. OCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ OCENA SY- TUACJI FINANSOWEJ 1. Zmiana stanu aktywów (majtku) na r. w stosunku do stanu na r. oraz jego struktura s nastpujce: Składniki aktywów r. Kwota Struktura % r. Kwota Struktura % w tys. zł Dynamika w % 2: A. Aktywa trwałe , ,84 212,89 1. Rzeczowe aktywa trwałe , ,86 111,43 2. Wartoci niematerialne 277 0, ,63 22,74 3. Nieruchomoci inwestycyjne , ,65 140,16 4. Aktywa finansowe , , ,5 5. Nalenoci długoterminowe 63 0, ,03 100,00 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,51 333,43 B. Aktywa obrotowe , ,16 126,09 1. Zapasy , ,83 66,62 2. Nalenoci krótkoterminowe , ,80 219,54 3. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,89 456,08 4. Aktywa finansowe obrotowe , ,95 50,02 5. rodki pienine i ich ekwiwalenty , ,69 19,57 Aktywa razem , ,00 148,52 2. Zmiana stanu ródeł pochodzenia aktywów (majtku) na r. w stosunku do stanu na r. oraz jego struktura s nastpujce: Składniki pasywów r Kwota Struktura % Kwota Struktura % w tys. zł Dynamika w % 2: A. Kapitał własny , ,34 119,23 13

14 B. Zobowizania długoterminowe , ,67 216,91 1. Rezerwy , ,88 106,13 2. Zobowizania finansowe , ,79 359,87 C. Zobowizania krótkoterminowe , ,99 166,57 1. Rezerwy 649 0, ,84 39,67 2. Zobowizania finansowe , ,79 275,80 3. Zobowizania krótkoterminowe , ,36 141,76 Pasywa razem , ,00 148,52 Ocena aktywów i pasywów bilansu roku badanego i poprzedniego wskazuje na znaczcy: wzrost długoterminowych aktywów finansowych tys. zł spadek zapasów tys. zł wzrost nalenoci krótkoterminowych tys. zł wzrost rozlicze midzyokresowych tys. zł spadek rodków pieninych i ich ekwiwalentów tys. zł wzrost kapitału własnego tys. zł wzrost zobowiza finansowych tys. zł wzrost zobowiza krótkoterminowych tys. zł W efekcie majtek ogółem zwikszył si o tys. zł. 3. Wyniki finansowe w okresie badanym w stosunku do roku ubiegłego s nastpujce : Rok biecy Rok poprzedni w tys. zł Wskanik Lp. Tre + zysk - strata + zysk - strata + poprawa - pogorszenie % (3 : 4) Wynik na sprzeday ,97 2. Wynik na pozostałych 14

15 przychodach i kosztach ,00 3. Wynik na przychodach i kosztach finansowych Zysk brutto ,73 5. Podatek dochodowy ,95 6. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku Zysk netto ,58 Porównanie wyników działalnoci gospodarczej roku sprawozdawczego z rokiem poprzednim wskazuje na stabilizacj wyniku finansowego. 4. Istotne wskaniki zyskownoci, płynnoci finansowej i wypłacalnoci s nastpujce : Lp. Nazwa wskanika Rok biecy Rok poprzedni + Poprawa - pogorszenie Wskanik zyskownoci sprzeday 5,84 % 5,48 % + 0,36 % 2. Wskanik płynnoci biecej 127,62 % 168,58 % - 40,96 % 3. Wskanik płynnoci szybki 107,77 % 118,97 % - 11,20 % 4. Wskanik obcienia majtku zobowizaniami 61,99 % 52,66 % - 9,33 % 5. Wskanik obrotu nalenoci 76 dni 55 dni - 21 dni 6. Wskanik obrotu zobowiza 61 dni 44 dni - 17 dni 9. Wskanik obrotu zapasami 26 dni 30 dni + 4 dni Wskaniki zyskownoci, płynnoci finansowej i wypłacalnoci wykazuj pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego, ale nadal s na dobrym poziomie. Analiza sytuacji majtkowej, finansowej i wyniku finansowego wskazuje, e kontynuacja działalnoci jednostki w nastpnym roku obrotowym nie jest zagroona. 15

16 BADANIE WŁACIWE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POZYCJI KSZTAŁTUJCYCH WYNIK DZIA- ŁALNOCI JEDNOSTKI I. AKTYWA TRWAŁE 1. Rzeczowe aktywa trwałe wynosz : rodki trwałe warto pocztkowa Dotychczasowe umorzenie Warto netto na dzie r. rodki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe na r tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Udział % w sumie bilansowej 13,40 % Kwota rocznej amortyzacji tys. zł 1.1. W cigu roku zwikszono warto rodków trwałych ogółem z tytułu: zakupu modernizacji przyjcia w leasing tys. zł tys. zł tys. zł razem tys. zł oraz zmniejszono z tytułu: likwidacji kradziey sprzeday tys. zł 145 tys. zł tys. zł razem mniej umorzenie rozchodowanych rodków trwałych tys. zł tys. zł 16

17 warto netto rozchodowanych rodków trwałych 882 tys. zł 1.2. W 2008r. nakłady na budow rodków trwałych i wartoci niematerialnych w stosunku do moliwych ródeł finansowych wynosz : 1) Nakłady na budow rodków trwałych tys. zł 2) ródła finansowania a) amortyzacja tys. zł b) dochody ze sprzeday rodków trwałych 178 tys. zł c) rodki własne tys. zł Razem ródła finansowania tys. zł Sfinansowanie nakładów na budow rodków trwałych i wartoci niematerialnych przedstawia si nastpujco : - zobowizania na r tys. zł - nakłady na budow rodków trwałych i warto- ci niematerialnych tys. zł Razem potrzebne rodki na finansowanie budowy rodków trwałych i wartoci niematerialnych tys. zł - zobowizania na r tys. zł - sfinansowano nakłady tys. zł Zobowizania z tytułu budowy rodków trwałych i wartoci niematerialnych na r. s nieprzeterminowane. rodki trwałe zostały ujte w ksigach w sposób kompletny, a ich suma została prawidłowo wykazana w sprawozdaniu finansowym. rodki trwałe s prawidłowo kwalifikowane do poszczególnych grup rodzajowych i posiadaj właciwe stawki amortyzacyjne, zgodne z przewidywanym okresem ich ekonomicznej uytecznoci. 17

18 Przychody i rozchody rodków trwałych oraz budowa rodków trwałych zostały w prawidłowy sposób udokumentowane. Grunty oraz budynki wykazywane s w wartoci godziwej, na postawie okresowo przeprowadzanej wyceny rzeczoznawcy majtkowego. Rónice z wyceny odnoszone s na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozostałe rodki trwałe wyceniane s w wysokoci ogółu kosztów powstałych w zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartoci. Po dacie bilansu nie zaszły adne zdarzenia majce wpływ na sytuacj finansow firmy. Rzeczowe aktywa trwałe zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym w prawidłowej wysokoci, zgodnej z ewidencj syntetyczn i analityczn oraz zestawieniem obrotów i sald. 2. Wartoci niematerialne wynosz: Wartoci niematerialne wart. pocztkowa tys. zł Dotychczasowe umorzenie tys. zł Odpis wartoci firmy tys. zł Warto netto na dzie r. 129 tys. zł Nakłady na wartoci niematerialne 148 tys. zł Razem warto netto na r. 277 tys. zł Udział procentowy w sumie bilansowej 0,10 % Kwota rocznej amortyzacji 137 tys. zł Wartoci niematerialne stanowi: 1. warto firmy - tys. zł 2. inne wartoci niematerialne 129 tys. zł 3. wartoci niematerialne w budowie 148 tys. zł 18

19 Warto firmy powstała w wyniku połczenia z jednostk zalen Wica Inwest Sp. z o.o. z Wrocławia. W wyniku przeprowadzonego testu na utrat wartoci, dokonany został odpis w koszty czciowo w roku 2007 a w 2008 roku w pozostałej czci. Inne wartoci niematerialne stanowi: licencje na oprogramowanie komputerowe. Klasyfikacja do wartoci niematerialnych jest prawidłowa. Wartoci niematerialne stanowice licencje i programy komputerowe amortyzowane s przez oszacowany okres ich uytkowania, podlegajcy weryfikacji na koniec kadego roku obrotowego. Wartoci niematerialne zostały ujte w sposób kompletny w ksigach i sprawozdaniu finansowym. Zmiany wartoci niematerialnych zostały właciwie udokumentowane. Zwikszenia i zmniejszenia stanu wartoci niematerialnych przedstawiały si nastpujco: Wyszczególnienie Warto pocztkowa Umorzenie Stan na r tys. zł tys. zł Przychody za 2008 rok Umorzenia za 2008 rok Odpis wartoci firmy 152 tys. zł 137 tys. zł tys. zł Stan na r tys. zł tys. zł Warto netto 129 tys. zł Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartoci niematerialne w kwocie 277 tys. zł s prawidłowe, zgodne z zestawieniem obrotów i sald. 19

20 3. Nieruchomoci inwestycyjne wynosz: Nieruchomoci inwestycyjne brutto Dotychczasowe umorzenie Warto netto na dzie r tys. zł - tys. zł tys. zł Udział procentowy w sumie bilansowej 5,33 % Nieruchomoci inwestycyjne stanowice grunty i budynki były wyceniane według wartoci godziwej na dzie r. przez rzeczoznawc majtkowego. Dla budowli wchodzcych w skład nieruchomoci inwestycyjnych przyjto warto ksigow netto jako warto godziw. Na dzie r. przeszacowano nieruchomoci inwestycyjne przyjte na majtek w 2008 roku po koszcie wytworzenia. Nieruchomoci inwestycyjne nie podlegaj amortyzacji. Wynik przeszacowania zaliczony został do przychodów okresu, w którym powstał. Zmiany w cigu roku w stanie nieruchomoci inwestycyjnych s nastpujce: Wyszczególnienie Warto brutto na r. Przychody w 2008 roku, z tego: Warto pocztkowa tys. zł tys. zł - nabycie 492 tys. zł - przekwalifikowanie z zapasów tys. zł - wycena według wartoci godziwej tys. zł Sprzeda w 2008 roku Warto brutto na r. Warto umorzenia na r. Warto netto na r tys. zł tys. zł - tys. zł tys. zł Nieruchomoci inwestycyjne zostały prawidłowo wycenione i wykazane w sprawozdaniu finansowym. 20

21 4. Aktywa finansowe Wyszczególnienie Warto ewidencyjna Odpisy aktualizujce Warto bilansowa Długoterminowe aktywa finansowe tys. zł tys. zł tys. zł a) w jednostkach powizanych z tego przypada na: - udziały - udzielone po- yczki b) w pozostałych jednostkach z tego przypada na : - pozostałe udziały - akcje dostpne do sprzeday tys. zł tys. zł tys. zł 944 tys. zł 770 tys. zł 174 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 551 tys. zł - 5 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 398 tys. zł 219 tys. zł 179 tys. zł Razem na r tys. zł tys. zł tys. zł Udział % w sumie bilansowej 17,04 % Aktywa finansowe zostały ujte w ksigach i sprawozdaniu finansowym w sposób kompletny. Posiadane udziały w obcych jednostkach, wobec braku moliwoci wiarygodnego okrelenia ich wartoci godziwej, zostały wycenione w cenach nabycia, po uwzgldnieniu odpisów aktualizujcych. Akcje w pozostałych jednostkach zostały zakwalifikowane jako aktywa finansowe dostpne do sprzeday i wycenione w wartoci godziwej, na podstawie wartoci rynkowej na dzie bilansowy. 21

22 Aktywa finansowe zostały wykazane w bilansie w kwotach zgodnych z zestawieniem obrotów i sald. 5. Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od jednostek pozostałych Razem Nalenoci brutto - 63 tys. zł 63 tys. zł Odpisy aktualizujce - tys. zł - tys. zł Nalenoci netto na r tys. zł 63 tys. zł Udział % w sumie bilansowej 0,02 % Nalenoci długoterminowe stanowi wpłacone kaucje, które zostan zwrócone w okresie póniejszym ni 12 miesicy od dnia bilansowego. Zaliczenie do nalenoci długoterminowych jest prawidłowe. Nalenoci długoterminowe zostały prawidłowo wykazane w bilansie. 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys. zł Inne rozliczenia midzyokresowe 267 tys. zł Razem tys. zł Udział % w sumie bilansowej 1,15 % Ujemna rónica podatku dochodowego została obliczona prawidłowo. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały rozliczone z wynikiem roku biecego w kwocie tys. zł. 22

23 Inne rozliczenia midzyokresowe stanowi koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego w kwocie 267 tys. zł, przypadajce do zapłaty po r. Wykazane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe rozliczenia midzyokresowe s zgodne z zestawieniem obrotów i sald. II. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy tys. zł Udział % w sumie bilansowej 9,79 % z tego przypada na : 1) Materiały tys. zł 2) Półprodukty i produkty w toku tys. zł 3) Produkty gotowe tys. zł 4) Towary tys. zł Zapasy materiałów i towarów objto inwentaryzacj w drodze spisu z natury wg stanu na dzie r. Spis z natury robót w toku został dokonany na dzie r. Stwierdzone niewielkie rónice inwentaryzacyjne zostały rozliczone w ksigach 2008 roku. Zgodnie z ewidencj ksigow stan zapasów materiałowych wynosił: materiały na składzie materiały w drodze rozliczenie zakupu upominków warto materiałów netto odpis aktualizacyjny warto materiałów netto tys. zł 87 tys. zł 11 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 23

24 Zgodnie z ewidencj ksigow stan produkcji w toku wynosił: produkcja podstawowa produkcja przemysłowa Warto produkcji w toku ogółem 67 tys. zł tys. zł tys. zł Produkty gotowe w kwocie tys. zł stanowi produkty budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z ewidencj ksigow stan zapasów towarów wynosił: towary przeznaczone do sprzeday towary przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe grunty przeznaczone do sprzeday Warto towarów tys. zł 905 tys. zł tys. zł tys. zł Stan zapasów nie wykazujcych rotacji ponad 180 dni przedstawia si nastpujco : Stan na pocztek okresu 451 tys. zł Stan na koniec okresu 664 tys. zł Przyrost 213 tys. zł Zapasy nierotacyjne zostały objte odpisem aktualizujcym w kwocie 200 tys. zł. Zapasy zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym w sposób kompletny. Wycena zapasów na dzie bilansowy została dokonana z zachowaniem zasady ostronej wyceny. Wykazane w bilansie stany zapasów s prawidłowe, zgodne z zestawieniem obrotów i sald i kontami syntetycznymi oraz zostały potwierdzone inwentaryzacj. 24

25 2. Nalenoci krótkoterminowe Nalenoci krótkoterminowe brutto tys. zł mniej : - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł Nalenoci krótkoterminowe netto na r tys. zł Udział % w sumie bilansowej 44,06 % z tego przypada na : Nalenoci z tytułu dostaw i usług brutto tys. zł mniej : - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł Nalenoci z tytułu dostaw i usług netto tys. zł Z kwoty brutto nalenoci z tytułu dostaw i usług przypada na nalenoci : nieprzeterminowane tys. zł przeterminowane tys. zł w tym płatne: a) do 3 miesicy tys. zł b) od 3 do 6 miesicy 65 tys. zł c) od 6 do 12 miesicy 85 tys. zł d) powyej 12 miesicy tys. zł Razem tys. zł Nalenoci przeterminowane powyej 12 miesicy stanowi nalenoci w postpowaniu układowym, w upadłoci, po wyrokach, noty odsetkowe. Nalenoci od jednostek objtych postpowaniem układowym, upadłociowym i likwidacyjnym wynosz tys. zł. 25

26 Wielko odpisów aktualizujcych wycen nalenoci zagroonych niecigalnoci jest wystarczajca. Nalenoci z tytułu dostaw i usług zostały wykazane w kwotach wymaganej zapłaty. Pozostałe nalenoci w łcznej kwocie tys. zł to : - nalenoci z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze tys. zł - rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji tys. zł - inne tys. zł Pozostałe nalenoci zostały objte odpisem aktualizujcym w kwocie 760 tys. zł Nalenoci dochodzone na drodze sdowej przedstawiaj si nastpujco: Wyszczególnienie Na r. Na r. nalenoci dochodzone na drodze sdowej tys. zł tys. zł odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł tys. zł stan nalenoci po pomniejszeniu o odpisy z tytułu aktualizacji wyceny - tys. zł - tys. zł Pozycja nalenoci dochodzonych na drodze sdowej nie jest wykazana w bilansie, gdy cała warto została objta odpisem aktualizujcym. 26

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo