R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE."

Transkrypt

1 R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w okresie od dnia r. do dnia r. z przerwami. 2. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził biegły rewident: Bogusława Zemełka zam. w Sosnowcu, ul. Orkana 9 Nr ewid Skład Zarzdu Energomontau - Południe S.A. w okresie od dnia r. do dnia r. był nastpujcy : Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Członek Zarzdu Pan Wojciech Nazarek Pan Andrzej Hołda - od r. Pan Tadeusz Torbus

2 4. Głównym Ksigowym była Pani Wiesława Póniak od dnia r. 5. Skład Rady Nadzorczej w okresie, za który badano sprawozdanie finansowe był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Marek Wesołowski - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 4) Pan Krzysztof Radojewski - Członek RN 5) Pan Waldemar Tevnell - Członek RN A. CZ OGÓLNA I. Forma prawna jednostki Nazwa firmy brzmi: Energomonta - Południe Spółka Akcyjna adres: Katowice, ul. Mickiewicza 15 Spółka moe uywa skrótu nazwy firmy: Energomonta - Płd S.A. Zmiany organizacyjne w Spółce nie wystpiły. II. Przedmiot działalnoci W Krajowym Rejestrze Sdowym, w rubryce przedmiot działalnoci zostały zarejestrowane 73 pozycje. Realizowanym przedmiotem działalnoci jest w szczególnoci: 1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 2. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych oraz budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 3. budowa obiektów inynierii wodnej, 4. wykonywanie instalacji elektrycznych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, 2

3 5. wykonywanie robót budowlanych wykoczeniowych, 6. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, 7. wynajem sprztu budowlanego i burzcego z obsług operatorsk, 8. sprzeda hurtowa materiałów budowlanych i wyposaenia sanitarnego, 9. badania i analizy techniczne, 10. produkcja konstrukcji metalowych i ich czci, 11. kupno i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek. Faktycznie prowadzona działalno nie wykracza poza zarejestrowany zakres działalnoci i zgodna jest z numerem REGON i Statutem Spółki. III. Podstawa prawna działalnoci 1. Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037), 2. Ustawa z dnia r. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz z pón. zm.), 3. Ustawa z dnia r. Obrót instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz z pón. zm.), 4. Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.U. z 2009r. Nr 33 poz. 259), 5. Statut Spółki Akcyjnej sporzdzony w formie aktu notarialnego Rep. A nr 1661/92 z dnia r., ostatnia zmiana uchwalona dnia r. Rep. A nr 12606/2008. IV. Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru 3

4 Postanowienie Sdu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dnia r. o dokonanym wpisie do Rejestru Przedsibiorców pod nr KRS: Wczeniejsza rejestracja była dokonana w Sdzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB Ostatni wpis do rejestru KRS został dokonany w dniu r. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Rejestracja podatkowa i statystyczna Energomonta - Południe S.A. posiada numer identyfikacyjny REGON nadany przez Urzd Statystyczny w Katowicach - zawiadczenie z dnia r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP nadany przez Urzd Skarbowy w Katowicach dnia r. Naczelnik Pierwszego lskiego Urzdu Skarbowego w Sosnowcu potwierdził zarejestrowanie z dniem r. spółki jako podatnika VAT UE o numerze PL V. Wysoko kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Energomonta - Południe S.A. wynosi tys. zł i dzieli si na akcji zwykłych na okaziciela o wartoci nominalnej 1,00 zł kada. Akcje Spółki s przedmiotem obrotu giełdowego na rynku równoległym od roku. 4

5 Struktura własnoci kapitału akcyjnego na dzie roku przedstawiała si nastpujco: Właciciele akcji Ilo akcji/głosów Udział w kapitale podstawowym Renata Gasinowicz ,98 Andrzej Mikucki wraz z Piotrem Mikuckim ,07 pozostali posiadajcy poniej 5% akcji ,95 Razem: ,00 W okresie badanym nastpiło podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisj sztuk akcji serii D objtych za aport. Kapitał podstawowy został pokryty zgodnie z liter prawa i faktycznie istnieje. VI. Wielko redniorocznego zatrudnienia Przecitne zatrudnienie za 2008 rok według Z-06 wyniosło 708 osób. VII. Informacje dotyczce Zarzdu i Rady Nadzorczej Skład Zarzdu, pełnione funkcje oraz zmiany w roku badanym przedstawiały si nastpujco: Prezes Zarzdu Pan Wojciech Nazarek od r. do nadal Członek Zarzdu Pan Andrzej Hołda od r. do nadal Członek Zarzdu Pan Tadeusz Torbus od r. do r. 5

6 Skład osobowy Rady Nadzorczej do dnia r. był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Bogusław Oleksy - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Marek Czarnota - Sekretarz RN 4) Pan Piotr Góralewski - Członek RN 5) Pan Sławomir Kamiski - Członek RN 6) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 7) Pan Marek Wesołowski - Członek RN Skład osobowy Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia zakoczenia badania sprawozdania finansowego był nastpujcy: 1) Pan Sławomir Masiuk - Przewodniczcy RN 2) Pan Marek Wesołowski - Z-ca Przewodniczcego RN 3) Pan Andrzej Kowalski - Członek RN 4) Pan Krzysztof Radojewski - Członek RN 5) Pan Waldemar Tevnell - Członek RN VIII. Zbadane sprawozdanie finansowe sporzdzone za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. składa si z: - bilansu sporzdzonego na dzie r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujcego zysk netto tys. zł - zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujcego wzrost kapitału własnego o sum tys. zł - rachunku przepływów rodków pieninych, wykazujcego zmniejszenie stanu rodków pieninych netto w cigu roku obrotowego na sum tys. zł - informacji dodatkowej. 6

7 IX. Podstaw badania sprawozdania finansowego jest umowa nr 14/08/09 z dnia r. zawarta z MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowoci i Finansów Spółka Jawna, Sosnowiec, Al. Zwycistwa 3 podmiotem uprawnionym Nr Umowa ta została zawarta w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Energomonta - Południe S.A. Nr 17 z dnia r., na podstawie 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki. Podmiot uprawniony, jak i biegły rewident s niezaleni od badanej jednostki. X. Kierownik jednostki złoył wszystkie dane przez biegłego rewidenta owiadczenia, wyjanienia i informacje. W czasie badania nie nastpiły ograniczenia zakresu ani metod badania. XI. Sprawozdanie finansowe jednostki za ubiegły okres obrotowy: 1. Było badane przez MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowoci i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu i uzyskało opini bez zastrzee. 2. Zostało zatwierdzone uchwał Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontau - Południe S.A. z dnia r. 3. Bilans zamknicia został wprowadzony do ksig okresu badanego jako bilans otwarcia. 4. Zysk netto za rok poprzedni został podzielony nastpujco: ,00 zł na wypłat dywidendy, ,91 zł na kapitał zapasowy, ,93 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia. 5. Sprawozdanie finansowe zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 1750 poz z dnia r. 7

8 6. Zostało złoone w sdzie rejestrowym w dniu r. 7. Zostało złoone w urzdzie skarbowym w dniu r. XII. Wnioski i zalecenia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy nie zostały postawione. XIII. Jednostka była w cigu roku objta kontrol przez organy kontroli. Organ kontrolny Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Chorzowie Termin kontroli z przerwami Zakres kontroli 1) Prawidłowo i rzetelno obliczania składek oraz zgłaszanie do ubezpiecze społecznych i zdrowotnych, 2) ustalenie uprawnie do wiadcze pieninych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanie tych wiadcze oraz dokonywanie rozlicze z tego tytułu, 3) prawidłowo i terminowo opracowywania wniosków o wiadczenia emerytalne i rentowe, 4) prawidłowo wystawiania zawiadcze i zgłaszania danych dla celów ubezpieczenia za okres od r r. i okres r r. W dniu r. Spółka złoyła zastrzeenie do protokołu kontroli. Biegły rewident nie wykorzystał wyników kontroli. XIV. Informacja o jednostkach powizanych Energomonta - Południe S.A. jest jednostk dominujc sporzdzajc skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jednostkami powizanymi s: 8

9 Jednostka powizana Procent udziału w prawach głosu Charakter powizania CK Modus Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena EP Centrum Rekreacji Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena Modus II Spółka z o.o. w Katowicach 100,00 % zalena AMONTEX Sp. z o.o. w Radomsku 100,00 % zalena Energomonta Zachód Sp. z o.o. w upadłoci w Warszawie 90,3 % zalena Open Wrocław Sp. z o.o. w upadłoci we Wrocławiu 70,00 % zalena B. CZ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU I. Prawidłowo stosowanego systemu rachunkowoci 1. Energomonta - Południe S.A. posiada aktualn dokumentacj opisujc polityk rachunkowoci, o której mowa w art. 10 znowelizowanej ustawy z dnia r. o rachunkowoci, a w szczególnoci Zakładowy Plan Kont, wprowadzony w ycie od r. Zarzdzeniem Nr 8/2005 Prezesa Zarzdu Energomontau Południe S.A. W 2007 roku dokonana została aktualizacja Zakładowego Planu Kont w formie aneksu Nr 1 z dnia r. 2. Ksigi rachunkowe prowadzone s technik komputerow przy zastosowaniu systemu FK z firmy KOMA S.A. Oprogramowanie jest systemem zintegrowanym, składajcym si z modułów: finanse ksigowo majtek trwały gospodarka materiałowa kadry płace. 9

10 Jednostka posiada dokumentacj systemu przetwarzania danych przy uyciu programów komputerowych. 3. Operacje gospodarcze zostały udokumentowane w sposób kompletny, wystarczajcy i przejrzysty. 4. Ksigi rachunkowe zostały otwarte na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego, sporzdzonego na dzie r. Od r. jednostka prowadzi polityk rachunkowoci według zasad okrelonych w Midzynarodowych Standardach Sprawozdawczoci Finansowej. 5. Stwierdza si poprawno prowadzenia ksig w systemie komputerowym oraz zgodno z postanowieniami ZPK, a zwłaszcza zgodno wykazu kont syntetycznych z komentarzem, trafno wyboru przyjtych do stosowania zasad rachunkowoci. Przechowywanie i przetwarzanie danych jest bezpieczne. 6. Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksig rachunkowych i dowodów ksigowych, stanowicych podstaw zapisów w nich oraz powiza danych ksig rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym, pozwalaj uzna je za ogólnie spełniajce warunek rzetelnoci, bezbłdnoci i sprawdzalnoci. II. Działanie w jednostce systemu kontroli wewntrznej powizanej z systemem rachunkowoci W badanej jednostce działanie systemu kontroli wewntrznej opiera si na : kontroli funkcjonalnej pełnionej przez osoby zajmujce stanowiska kierownicze i samodzielne, zgodnie z posiadanymi zakresami czynnoci, stosowaniu instrukcji wewntrznych takich jak: Instrukcja obiegu dokumentów ksigowych, Instrukcja inwentaryzacyjna. 10

11 Badanie systemu kontroli wewntrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wie si ona ze sprawozdaniem finansowym i dotyczyło procesu: zakupu, przyjcia materiałów do magazynu, zapłat faktur dostawcom, sprzeday, wydania produktów, wpłat nalenoci, trafnoci systemu kalkulacji kosztów i wyceny produktów, ustale i dokumentacji wynagrodze i wiadcze socjalnych, kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków. Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczcych niedocigni w działaniu systemu kontroli wewntrznej. III. Inwentaryzacja 1. Roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona na podstawie polece słubowych Prezesa Zarzdu Energomontau - Południe S.A. nr 8/2008 z dnia r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów oraz nr 10/2008 z dnia r. w sprawie inwentaryzacji nie zakoczonych robót budowlano-montaowych, budownictwa mieszkaniowego i produkcji przemysłowej w toku. 2. Organizacja i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji był prawidłowy. 3. Inwentaryzacj objto: a) w drodze spisu z natury: - rodki pienine w kasie, czeki, weksle, papiery wartociowe na dzie r. - zapasy materiałów i towarów na dzie r. - zapasy produkcji w toku na dzie r. b) w drodze potwierdzenia: - stany rodków pieninych na rachunkach banko- 11

12 wych i stan zacignitych kredytów bankowych na dzie r. - stan nalenoci od kontrahentów na dzie r. c) w drodze weryfikacji dokumentów: - pozostałe aktywa i pasywa na dzie r. 4. Biegły rewident uczestniczył w inwentaryzacji zapasów materiałów i towarów oraz produkcji przemysłowej w toku. Do przebiegu inwentaryzacji uwag nie było. Ponadto wził udział w niezapowiedzianej kontroli kasy przeprowadzonej w dniu r. Stan gotówki był zgodny z raportem kasowym. 5. Terminy i czstotliwo inwentaryzacji s zgodne z art. 26 ustawy z dnia r. o rachunkowoci. Inwentaryzacj aktywów i pasywów, przeprowadzon w sposób, zakresie, terminach i z czstotliwoci przewidzian w ustawie o rachunkowoci, uznano za poprawn. Rónice inwentaryzacyjne rozliczono w ksigach 2008 roku. IV. Potwierdzenie posiadania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powizanymi Badana jednostka posiada dokumentacj podatkow transakcji z jednostkami powizanymi. V. Ocena właciwego przechowywania ksig rachunkowych, dokumentacji ksigowej i sprawozda finansowych Dokumentacja ksigowa, zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisujca przyjte zasady rachunkowoci, przechowywane s w nale- yty sposób w Dziale Ksigowoci oraz w archiwum zakładowym. 12

13 C. OCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ OCENA SY- TUACJI FINANSOWEJ 1. Zmiana stanu aktywów (majtku) na r. w stosunku do stanu na r. oraz jego struktura s nastpujce: Składniki aktywów r. Kwota Struktura % r. Kwota Struktura % w tys. zł Dynamika w % 2: A. Aktywa trwałe , ,84 212,89 1. Rzeczowe aktywa trwałe , ,86 111,43 2. Wartoci niematerialne 277 0, ,63 22,74 3. Nieruchomoci inwestycyjne , ,65 140,16 4. Aktywa finansowe , , ,5 5. Nalenoci długoterminowe 63 0, ,03 100,00 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,51 333,43 B. Aktywa obrotowe , ,16 126,09 1. Zapasy , ,83 66,62 2. Nalenoci krótkoterminowe , ,80 219,54 3. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,89 456,08 4. Aktywa finansowe obrotowe , ,95 50,02 5. rodki pienine i ich ekwiwalenty , ,69 19,57 Aktywa razem , ,00 148,52 2. Zmiana stanu ródeł pochodzenia aktywów (majtku) na r. w stosunku do stanu na r. oraz jego struktura s nastpujce: Składniki pasywów r Kwota Struktura % Kwota Struktura % w tys. zł Dynamika w % 2: A. Kapitał własny , ,34 119,23 13

14 B. Zobowizania długoterminowe , ,67 216,91 1. Rezerwy , ,88 106,13 2. Zobowizania finansowe , ,79 359,87 C. Zobowizania krótkoterminowe , ,99 166,57 1. Rezerwy 649 0, ,84 39,67 2. Zobowizania finansowe , ,79 275,80 3. Zobowizania krótkoterminowe , ,36 141,76 Pasywa razem , ,00 148,52 Ocena aktywów i pasywów bilansu roku badanego i poprzedniego wskazuje na znaczcy: wzrost długoterminowych aktywów finansowych tys. zł spadek zapasów tys. zł wzrost nalenoci krótkoterminowych tys. zł wzrost rozlicze midzyokresowych tys. zł spadek rodków pieninych i ich ekwiwalentów tys. zł wzrost kapitału własnego tys. zł wzrost zobowiza finansowych tys. zł wzrost zobowiza krótkoterminowych tys. zł W efekcie majtek ogółem zwikszył si o tys. zł. 3. Wyniki finansowe w okresie badanym w stosunku do roku ubiegłego s nastpujce : Rok biecy Rok poprzedni w tys. zł Wskanik Lp. Tre + zysk - strata + zysk - strata + poprawa - pogorszenie % (3 : 4) Wynik na sprzeday ,97 2. Wynik na pozostałych 14

15 przychodach i kosztach ,00 3. Wynik na przychodach i kosztach finansowych Zysk brutto ,73 5. Podatek dochodowy ,95 6. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku Zysk netto ,58 Porównanie wyników działalnoci gospodarczej roku sprawozdawczego z rokiem poprzednim wskazuje na stabilizacj wyniku finansowego. 4. Istotne wskaniki zyskownoci, płynnoci finansowej i wypłacalnoci s nastpujce : Lp. Nazwa wskanika Rok biecy Rok poprzedni + Poprawa - pogorszenie Wskanik zyskownoci sprzeday 5,84 % 5,48 % + 0,36 % 2. Wskanik płynnoci biecej 127,62 % 168,58 % - 40,96 % 3. Wskanik płynnoci szybki 107,77 % 118,97 % - 11,20 % 4. Wskanik obcienia majtku zobowizaniami 61,99 % 52,66 % - 9,33 % 5. Wskanik obrotu nalenoci 76 dni 55 dni - 21 dni 6. Wskanik obrotu zobowiza 61 dni 44 dni - 17 dni 9. Wskanik obrotu zapasami 26 dni 30 dni + 4 dni Wskaniki zyskownoci, płynnoci finansowej i wypłacalnoci wykazuj pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego, ale nadal s na dobrym poziomie. Analiza sytuacji majtkowej, finansowej i wyniku finansowego wskazuje, e kontynuacja działalnoci jednostki w nastpnym roku obrotowym nie jest zagroona. 15

16 BADANIE WŁACIWE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POZYCJI KSZTAŁTUJCYCH WYNIK DZIA- ŁALNOCI JEDNOSTKI I. AKTYWA TRWAŁE 1. Rzeczowe aktywa trwałe wynosz : rodki trwałe warto pocztkowa Dotychczasowe umorzenie Warto netto na dzie r. rodki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe na r tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Udział % w sumie bilansowej 13,40 % Kwota rocznej amortyzacji tys. zł 1.1. W cigu roku zwikszono warto rodków trwałych ogółem z tytułu: zakupu modernizacji przyjcia w leasing tys. zł tys. zł tys. zł razem tys. zł oraz zmniejszono z tytułu: likwidacji kradziey sprzeday tys. zł 145 tys. zł tys. zł razem mniej umorzenie rozchodowanych rodków trwałych tys. zł tys. zł 16

17 warto netto rozchodowanych rodków trwałych 882 tys. zł 1.2. W 2008r. nakłady na budow rodków trwałych i wartoci niematerialnych w stosunku do moliwych ródeł finansowych wynosz : 1) Nakłady na budow rodków trwałych tys. zł 2) ródła finansowania a) amortyzacja tys. zł b) dochody ze sprzeday rodków trwałych 178 tys. zł c) rodki własne tys. zł Razem ródła finansowania tys. zł Sfinansowanie nakładów na budow rodków trwałych i wartoci niematerialnych przedstawia si nastpujco : - zobowizania na r tys. zł - nakłady na budow rodków trwałych i warto- ci niematerialnych tys. zł Razem potrzebne rodki na finansowanie budowy rodków trwałych i wartoci niematerialnych tys. zł - zobowizania na r tys. zł - sfinansowano nakłady tys. zł Zobowizania z tytułu budowy rodków trwałych i wartoci niematerialnych na r. s nieprzeterminowane. rodki trwałe zostały ujte w ksigach w sposób kompletny, a ich suma została prawidłowo wykazana w sprawozdaniu finansowym. rodki trwałe s prawidłowo kwalifikowane do poszczególnych grup rodzajowych i posiadaj właciwe stawki amortyzacyjne, zgodne z przewidywanym okresem ich ekonomicznej uytecznoci. 17

18 Przychody i rozchody rodków trwałych oraz budowa rodków trwałych zostały w prawidłowy sposób udokumentowane. Grunty oraz budynki wykazywane s w wartoci godziwej, na postawie okresowo przeprowadzanej wyceny rzeczoznawcy majtkowego. Rónice z wyceny odnoszone s na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozostałe rodki trwałe wyceniane s w wysokoci ogółu kosztów powstałych w zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartoci. Po dacie bilansu nie zaszły adne zdarzenia majce wpływ na sytuacj finansow firmy. Rzeczowe aktywa trwałe zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym w prawidłowej wysokoci, zgodnej z ewidencj syntetyczn i analityczn oraz zestawieniem obrotów i sald. 2. Wartoci niematerialne wynosz: Wartoci niematerialne wart. pocztkowa tys. zł Dotychczasowe umorzenie tys. zł Odpis wartoci firmy tys. zł Warto netto na dzie r. 129 tys. zł Nakłady na wartoci niematerialne 148 tys. zł Razem warto netto na r. 277 tys. zł Udział procentowy w sumie bilansowej 0,10 % Kwota rocznej amortyzacji 137 tys. zł Wartoci niematerialne stanowi: 1. warto firmy - tys. zł 2. inne wartoci niematerialne 129 tys. zł 3. wartoci niematerialne w budowie 148 tys. zł 18

19 Warto firmy powstała w wyniku połczenia z jednostk zalen Wica Inwest Sp. z o.o. z Wrocławia. W wyniku przeprowadzonego testu na utrat wartoci, dokonany został odpis w koszty czciowo w roku 2007 a w 2008 roku w pozostałej czci. Inne wartoci niematerialne stanowi: licencje na oprogramowanie komputerowe. Klasyfikacja do wartoci niematerialnych jest prawidłowa. Wartoci niematerialne stanowice licencje i programy komputerowe amortyzowane s przez oszacowany okres ich uytkowania, podlegajcy weryfikacji na koniec kadego roku obrotowego. Wartoci niematerialne zostały ujte w sposób kompletny w ksigach i sprawozdaniu finansowym. Zmiany wartoci niematerialnych zostały właciwie udokumentowane. Zwikszenia i zmniejszenia stanu wartoci niematerialnych przedstawiały si nastpujco: Wyszczególnienie Warto pocztkowa Umorzenie Stan na r tys. zł tys. zł Przychody za 2008 rok Umorzenia za 2008 rok Odpis wartoci firmy 152 tys. zł 137 tys. zł tys. zł Stan na r tys. zł tys. zł Warto netto 129 tys. zł Wykazane w sprawozdaniu finansowym wartoci niematerialne w kwocie 277 tys. zł s prawidłowe, zgodne z zestawieniem obrotów i sald. 19

20 3. Nieruchomoci inwestycyjne wynosz: Nieruchomoci inwestycyjne brutto Dotychczasowe umorzenie Warto netto na dzie r tys. zł - tys. zł tys. zł Udział procentowy w sumie bilansowej 5,33 % Nieruchomoci inwestycyjne stanowice grunty i budynki były wyceniane według wartoci godziwej na dzie r. przez rzeczoznawc majtkowego. Dla budowli wchodzcych w skład nieruchomoci inwestycyjnych przyjto warto ksigow netto jako warto godziw. Na dzie r. przeszacowano nieruchomoci inwestycyjne przyjte na majtek w 2008 roku po koszcie wytworzenia. Nieruchomoci inwestycyjne nie podlegaj amortyzacji. Wynik przeszacowania zaliczony został do przychodów okresu, w którym powstał. Zmiany w cigu roku w stanie nieruchomoci inwestycyjnych s nastpujce: Wyszczególnienie Warto brutto na r. Przychody w 2008 roku, z tego: Warto pocztkowa tys. zł tys. zł - nabycie 492 tys. zł - przekwalifikowanie z zapasów tys. zł - wycena według wartoci godziwej tys. zł Sprzeda w 2008 roku Warto brutto na r. Warto umorzenia na r. Warto netto na r tys. zł tys. zł - tys. zł tys. zł Nieruchomoci inwestycyjne zostały prawidłowo wycenione i wykazane w sprawozdaniu finansowym. 20

21 4. Aktywa finansowe Wyszczególnienie Warto ewidencyjna Odpisy aktualizujce Warto bilansowa Długoterminowe aktywa finansowe tys. zł tys. zł tys. zł a) w jednostkach powizanych z tego przypada na: - udziały - udzielone po- yczki b) w pozostałych jednostkach z tego przypada na : - pozostałe udziały - akcje dostpne do sprzeday tys. zł tys. zł tys. zł 944 tys. zł 770 tys. zł 174 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 551 tys. zł - 5 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 398 tys. zł 219 tys. zł 179 tys. zł Razem na r tys. zł tys. zł tys. zł Udział % w sumie bilansowej 17,04 % Aktywa finansowe zostały ujte w ksigach i sprawozdaniu finansowym w sposób kompletny. Posiadane udziały w obcych jednostkach, wobec braku moliwoci wiarygodnego okrelenia ich wartoci godziwej, zostały wycenione w cenach nabycia, po uwzgldnieniu odpisów aktualizujcych. Akcje w pozostałych jednostkach zostały zakwalifikowane jako aktywa finansowe dostpne do sprzeday i wycenione w wartoci godziwej, na podstawie wartoci rynkowej na dzie bilansowy. 21

22 Aktywa finansowe zostały wykazane w bilansie w kwotach zgodnych z zestawieniem obrotów i sald. 5. Nalenoci długoterminowe Od jednostek powizanych Od jednostek pozostałych Razem Nalenoci brutto - 63 tys. zł 63 tys. zł Odpisy aktualizujce - tys. zł - tys. zł Nalenoci netto na r tys. zł 63 tys. zł Udział % w sumie bilansowej 0,02 % Nalenoci długoterminowe stanowi wpłacone kaucje, które zostan zwrócone w okresie póniejszym ni 12 miesicy od dnia bilansowego. Zaliczenie do nalenoci długoterminowych jest prawidłowe. Nalenoci długoterminowe zostały prawidłowo wykazane w bilansie. 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys. zł Inne rozliczenia midzyokresowe 267 tys. zł Razem tys. zł Udział % w sumie bilansowej 1,15 % Ujemna rónica podatku dochodowego została obliczona prawidłowo. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały rozliczone z wynikiem roku biecego w kwocie tys. zł. 22

23 Inne rozliczenia midzyokresowe stanowi koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego w kwocie 267 tys. zł, przypadajce do zapłaty po r. Wykazane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz pozostałe rozliczenia midzyokresowe s zgodne z zestawieniem obrotów i sald. II. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy tys. zł Udział % w sumie bilansowej 9,79 % z tego przypada na : 1) Materiały tys. zł 2) Półprodukty i produkty w toku tys. zł 3) Produkty gotowe tys. zł 4) Towary tys. zł Zapasy materiałów i towarów objto inwentaryzacj w drodze spisu z natury wg stanu na dzie r. Spis z natury robót w toku został dokonany na dzie r. Stwierdzone niewielkie rónice inwentaryzacyjne zostały rozliczone w ksigach 2008 roku. Zgodnie z ewidencj ksigow stan zapasów materiałowych wynosił: materiały na składzie materiały w drodze rozliczenie zakupu upominków warto materiałów netto odpis aktualizacyjny warto materiałów netto tys. zł 87 tys. zł 11 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 23

24 Zgodnie z ewidencj ksigow stan produkcji w toku wynosił: produkcja podstawowa produkcja przemysłowa Warto produkcji w toku ogółem 67 tys. zł tys. zł tys. zł Produkty gotowe w kwocie tys. zł stanowi produkty budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z ewidencj ksigow stan zapasów towarów wynosił: towary przeznaczone do sprzeday towary przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe grunty przeznaczone do sprzeday Warto towarów tys. zł 905 tys. zł tys. zł tys. zł Stan zapasów nie wykazujcych rotacji ponad 180 dni przedstawia si nastpujco : Stan na pocztek okresu 451 tys. zł Stan na koniec okresu 664 tys. zł Przyrost 213 tys. zł Zapasy nierotacyjne zostały objte odpisem aktualizujcym w kwocie 200 tys. zł. Zapasy zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym w sposób kompletny. Wycena zapasów na dzie bilansowy została dokonana z zachowaniem zasady ostronej wyceny. Wykazane w bilansie stany zapasów s prawidłowe, zgodne z zestawieniem obrotów i sald i kontami syntetycznymi oraz zostały potwierdzone inwentaryzacj. 24

25 2. Nalenoci krótkoterminowe Nalenoci krótkoterminowe brutto tys. zł mniej : - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł Nalenoci krótkoterminowe netto na r tys. zł Udział % w sumie bilansowej 44,06 % z tego przypada na : Nalenoci z tytułu dostaw i usług brutto tys. zł mniej : - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł Nalenoci z tytułu dostaw i usług netto tys. zł Z kwoty brutto nalenoci z tytułu dostaw i usług przypada na nalenoci : nieprzeterminowane tys. zł przeterminowane tys. zł w tym płatne: a) do 3 miesicy tys. zł b) od 3 do 6 miesicy 65 tys. zł c) od 6 do 12 miesicy 85 tys. zł d) powyej 12 miesicy tys. zł Razem tys. zł Nalenoci przeterminowane powyej 12 miesicy stanowi nalenoci w postpowaniu układowym, w upadłoci, po wyrokach, noty odsetkowe. Nalenoci od jednostek objtych postpowaniem układowym, upadłociowym i likwidacyjnym wynosz tys. zł. 25

26 Wielko odpisów aktualizujcych wycen nalenoci zagroonych niecigalnoci jest wystarczajca. Nalenoci z tytułu dostaw i usług zostały wykazane w kwotach wymaganej zapłaty. Pozostałe nalenoci w łcznej kwocie tys. zł to : - nalenoci z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze tys. zł - rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji tys. zł - inne tys. zł Pozostałe nalenoci zostały objte odpisem aktualizujcym w kwocie 760 tys. zł Nalenoci dochodzone na drodze sdowej przedstawiaj si nastpujco: Wyszczególnienie Na r. Na r. nalenoci dochodzone na drodze sdowej tys. zł tys. zł odpisy z tytułu aktualizacji wyceny tys. zł tys. zł stan nalenoci po pomniejszeniu o odpisy z tytułu aktualizacji wyceny - tys. zł - tys. zł Pozycja nalenoci dochodzonych na drodze sdowej nie jest wykazana w bilansie, gdy cała warto została objta odpisem aktualizujcym. 26

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 12 czerwca do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo