Nr Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych Czerwiec 2004 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1051 Potrzeba stworzenia warunków sprzyjających wzrostowi aktywności i rozwoju przedsiębiorczości, wynikająca z trudnej sytuacji na rynku pracy, inspiruje rząd Polski do coraz to nowych działań, mających na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo zróżnicowanej oferty proponowanej przez krajowe jednostki, jak również możliwości uzyskania wsparcia z funduszy pomocowych, małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają szereg barier w ich wykorzystaniu. Istnieje zatem ciągła konieczność zmian prawnych, które przyczynią się do ułatwienia i podejmowania prowadzenia przez MSP działalności gospodarczej oraz spowodują większe zainteresowanie oferowaną pomocą.

2 BSiE 1 1. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Rozpoczęty w latach 90. dynamiczny rozwój przedsiębiorczości miał swoje odbicie w powstaniu tysięcy małych firm prywatnych 1. Aktualnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. W latach , w tej grupie firm, powstało około miliona nowych miejsc pracy, co spowodowało, że jej udział w zatrudnieniu osiągnął blisko ¾ ogółu pracujących. Na koniec 2003 r. liczba MSP zarejestrowanych wg REGON wynosiła tys. Zmiany liczebności omawianych podmiotów pod koniec 1995 r. prezentuje poniższy wykres: Liczba małych i średnich przedsiębiorstw ogółem w tys r r r r r r r r r. Źródło: dane zebrane na podstawie informacji i opracowań statystycznych Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, GUS MSP charakteryzuje rozdrobnienie, przejawiające się bardzo wysokim udziałem tzw. przedsiębiorstw mikro (do 9 pracujących), który w 2003 r. wynosił 95,4%. Porównanie struktury MSP w 1995 r. i 2003 r. prezentują poniższe wykresy: 1 W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz z późniejszymi zmianami) zdefiniowano małego i średniego przedsiębiorcę: Art Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów EURO. 2. Nie uważa się jednak za małego przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali posiadają: 1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, 2) prawa do ponad 25% udziału w zysku, 3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Art Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, nie będącego małym przedsiębiorcą, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów EURO. 2. Nie uważa się jednak za średniego, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają: 1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, 2) prawa do ponad 25% udziału w zysku, 3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższyć kwoty, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 2.

3 2 BSiE 1995 rok 2003 rok 91,8% 95,4% mikro (0-9) małe (10-49) 1,1% 7,1% 0,8% 3,9% średnie (50-249) Zmiany w prezentowanych latach charakteryzuje zmniejszanie się udziału przedsiębiorstw małych i średnich, na korzyść przedsiębiorstw mikro (ich udział zwiększył się o 3,6 punktów procentowych). Natomiast w ostatnim okresie, tj. w latach największy, prawie 5%. przyrost liczebności podmiotów odnotowano w grupie firm małych, stanowiącej 3,9% MSP ogółem. W sektorze publicznym w 2003 r. największy wzrost liczebności podmiotów (w układzie związanym z Polską Klasyfikacją Działalności PKD) wystąpił w następujących sekcjach: hotele i restauracje o 31% (w tym największy w przedsiębiorstwach mikro), obsługa nieruchomości i firm oraz nauka o 12% (w tym największy w przedsiębiorstwach małych), edukacja o 32% (w tym największy w przedsiębiorstwach mikro). Spadek odnotowano w sekcjach przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna. Natomiast w sektorze prywatnym nastąpił wzrost liczebności podmiotów w następujących sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo o 9,2% (w tym największy w przedsiębiorstwach mikro), hotele i restauracje o 5,7%, w grupie małych przedsiębiorstw, obsługa nieruchomości i firm oraz nauka o 5,6% (w tym największy w grupie małych przedsiębiorstw), administracja publiczna i obrona narodowa oraz ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne o 6,7% (w tym największe w grupie średnich przedsiębiorstw). Spadku liczby podmiotów w żadnej sekcji sektora prywatnego w tym okresie nie odnotowano. W 2003 r. powstało ogółem 108 tys. firm mikro. Dynamika wzrostu liczby MPS nowo powstałych wskazuje, że największy, ponad 11%-wy przyrost, występował w grupie przedsiębiorstw w sektorze publicznym najmniejszych (w sektorze prywatnym przyrost wynosił 3,1%). MSP wykazują znaczne zróżnicowanie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Patrz tabela 1.

4 BSiE 3 Tabela 1. L. p. Sekcja Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) Liczba podmiotów Struktura w % W 2003 roku (w tys.) 1 Handel hurtowy i detaliczny ,5 2 Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności ,2 3 Przetwórstwo przemysłowe ,7 4 Budownictwo ,1 5 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 270 7,5 6 Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna 221 6,2 7 Pozostałe ,8 OGÓŁEM ,0 W 2003 roku najwięcej, bo blisko 50% małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonowało w sekcji handel hurtowy i detaliczny oraz w obsłudze nieruchomości. W porównaniu do lat poprzednich, struktura uległa tylko nieznacznej zmianie i dwie ww. grupy podmiotów nadal dominują. Na koniec 2001 r. (dane za 2002 r. i 2003 r. będą opublikowane w połowie br.) liczba tzw. przedsiębiorstw aktywnych 2 wynosiła W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to spadek o 6,2%. Struktura przedsiębiorstw aktywnych była identyczna, jak w roku poprzednim. Liczba małych przedsiębiorstw stanowiła 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw aktywnych. Ze względu na wzrost w 2001 r. liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw i równoczesny spadek liczby firm aktywnych, liczba aktywnych prywatnych przedsiębiorstw (w stosunku do zarejestrowanych) poważnie się zmniejszyła (z 59,5% w 2000 r. do 53,1% na koniec 2001 r.). A zatem prawie połowa przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON, faktycznie nie prowadziła działalności gospodarczej. Dotyczyło to głównie małych podmiotów zarejestrowanych przez osoby fizyczne. Udział sektora MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto w latach obrazuje poniższy wykres. Udział MSP w tworzeniu PKB 50,0% 40,0% 30,0% 30,0% 40,0% 45,3% 48,1% 48,2% 48,6% 48,3% 20,0% 10,0% 0,0% 1995 r r r r r r r. W latach badany wskaźnik utrzymywał się na porównywalnym poziomie, a 2001 r. był pierwszym od połowy lat dziewięćdziesiątych, w którym udział MSP w tworzeniu PKB obniżył się. 2 Oprócz rolnictwa i leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej.

5 4 BSiE 2. Rządowe programy wsparcia dla MSP W celu poprawy otoczenia prawnego oraz ułatwienia przedsiębiorcom rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, administracja państwowa podejmowała różnorakie działania. Realizacja pierwszego programu z 1995 r. potwierdziła konieczność kontynuacji wsparcia dla MSP przez program kolejny, zatytułowany Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku. Działania podejmowane w oparciu o ten dokument polegały głównie na: zapewnieniu przedsiębiorcom pomocy doradczo-szkoleniowej, związanej z prowadzoną działalnością, ułatwieniu dostępu do źródeł finansowania, pochodzących z Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju eksportu. Potrzeba objęcia wsparciem coraz szerszego kręgu przedsiębiorców skutkowała w późniejszych okresach kolejnymi programami, m.in. Przedsiębiorczość Rozwój Praca, Plan działań antykryzysowych w sferze ochrony rynku pracy, Kapitał dla przedsiębiorczych. Podstawową instytucją, która koordynuje wszystkie działania rządu RP wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 3, przy udziale innych resortów i agencji (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz we współpracy z organizacjami przedsiębiorców. Polityka państwa wobec MSP polega, między innymi, na realizowaniu zaleceń wynikających z ustawy z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji 4. Na podstawie tej ustawy przedsiębiorstwa, a także gminy, mogą ubiegać się o dotacje na finansowanie inwestycji z budżetu państwa. Ponadto ustawa stwarza możliwości: dofinansowania udziału przedsiębiorstw w zbiorowych wystąpieniach na targach i wystawach za granicą, uzyskania dotacji na organizowanie w Polsce targów międzynarodowych, wsparcia szkoleń na temat organizacji i technik handlu zagranicznego, w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5 (PARP) podejmuje szereg działań na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości, poprzez: ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do informacji, wiedzy związanej z prowadzeniem firmy oraz specjalistycznych usług doradczych, udzielanie dotacji dla przedsiębiorców zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych za pośrednictwem dostępnych baz danych. Działania PARP realizowane są za pośrednictwem Krajowego Systemu Usług, poprzez bezpłatne świadczenie usług informacyjno-doradczych, udzielaniu dotacji na konsolidację (finansowanie części kosztów przy procesie łączenia się), dotacji na pozyskanie finansowania (np. dofinansowanie kosztów związanych z emisją akcji), dotacji na wspólną ofertę 3 Szczegółowe informacje odnośnie form pomocy znajdują się na stronie internetowej ministerstwa 4 Dz. U. Nr 41, poz. 363 z 19 kwietnia 2002 r., z późniejszymi zmianami. 5 Szczegółowe informacje odnośnie form pomocy znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6 BSiE 5 (pokrycie części kosztów usług doradczych, obejmujących wspólną ofertę realizacji zamówienia publicznego) oraz udzielanie pożyczek na finansowanie części kosztów przedsięwzięć, w zakresie działalności innowacyjnej (np. wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup licencji, zakup i montaż maszyn i urządzeń do budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 nadzoruje i finansuje pomoc przy realizacji nowych inwestycji, służących ochronie środowiska. Na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy finansowej na realizację nowych inwestycji dotyczących: ochrony wód przed zanieczyszczeniami, poprawy jakości wody do picia, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz oszczędzania surowców i energii. W celu wspierania działalności, związanej z ochroną środowiska, Minister Finansów powołał fundację EkoFundusz 7, która zarządza środkami finansowymi, pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu. EkoFundusz dofinansowuje (w formie dotacji i pożyczek) przedsięwzięcia, mające istotne znaczenie dla ochrony środowiska w Polsce i spełniające priorytety międzynarodowe (m.in. wspieranie transferu zagranicznych technologii środowiskowych). Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nadzoruje, przy udziale Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT), 8 dofinansowanie projektów badawczo-wdrożeniowych. Federacja ogłasza i przeprowadza konkursy na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami niektórych funduszy celowych oraz wybranymi programami rządowymi przeznaczonymi dla MSP. Informacje na temat oferowanych produktów można uzyskać pod adresem internetowym Podstawowe formy wspierania MSP przez BGK to poręczenia, gwarancje, premie i dopłaty. Mogą być nimi objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone na: finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, organizowanie własnego miejsca pracy lub zakładanie spółdzielni przez absolwentów, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, realizowanie kontraktów eksportowych, zapobieganie lub usuwanie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej. Bank może również wspomagać MSP poprzez dopłaty do kredytów przeznaczonych dla określonych grup zawodowych oraz na inne określone cele. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia, które służy rozwojowi obszarów wiejskich i dotyczy głównie: inwestycji w rolnictwie oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym, przedsięwzięć, tworzących dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem, rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz poprawy struktury agrarnej, inwestycji związanych z budową giełd i rynków hurtowych,

7 6 BSiE doradztwa rolniczego oraz upowszechnianiu i wdrażaniu rachunkowości w gospodarstwach. Agencja dopłaca do oprocentowania kredytów bankowych, udziela gwarancji kredytowych i poręczeń spłat kredytów oraz pożyczek. Cechą wspólną wszystkich wymienionych form pomocy finansowej jest zasada łączenia środków publicznych ze środkami własnymi inwestorów. Szczegółowe informacje na temat wszystkich instrumentów oferowanych przez agencję można znaleźć na jej stronie internetowej Pomoc przedakcesyjna Polska korzysta z trzech funduszy przedakcesyjnych: PHARE, SAPARD, ISPA oraz niektórych programów wspólnotowych, dostępnych na tych samych zasadach dla wszystkich państw członkowskich UE. Program PHARE finansował przygotowanie do wstąpienia do Unii Europejskiej. W ramach tego programu przewidziano wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dotacje administrowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program PHARE 2001 Spójność Gospodarcza i Społeczna miał na celu zmniejszenie opóźnień i nierównomierności rozwoju regionów między innymi poprzez: promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Program SAPARD został uruchomiony głównie ze względu na zapóźnienia w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich. Z jego środków MSP mogą finansować inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Z funduszy mogą korzystać na ściśle określonych zasadach: przedsiębiorstwa i rolnicy na dostosowanie produkcji do norm UE, modernizacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy, gminy przeznaczając środki na określone inwestycje lokalne. Program ISPA ma na celu wsparcie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i transportu. W programie nie ma bezpośrednich dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównymi beneficjentami są samorządy regionalne, Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych oraz Polskie Koleje Państwowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pośrednio skorzystać ze środków programu, ubiegając się o zamówienia publiczne w zakresie prowadzonych remontów i inwestycji. 4. Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych Polska wykorzystuje bezzwrotną pomoc z Unii Europejskiej od 1990 r. Początkowa była to pomoc humanitarna i rzeczowa, służąca poprawie stanu zaopatrzenia handlu i osiągnięciu równowagi rynkowej. Następnie, już w ramach programu PHARE, była to niematerialna pomoc techniczna, mająca na celu utrwalanie wzrostu gospodarczego. Stopniowo zastępowano je środkami na cele inwestycyjne, głównie na rzecz poprawy stanu infrastruktury. Od 1998 r. priorytet dotyczył przede wszystkim wspierania działań dostosowawczych przed uzyskaniem akcesji. Od 2000 r. uruchomione zostały nowe programy przedakcesyjne ISPA i SAPARD. 9

8 BSiE 7 Łączna suma wsparcia udzielonego przez UE Polsce w ramach programów przedakcesyjnych wyniosła mln euro. Wartość alokacji dla poszczególnych funduszy kształtowała się w poniższych okresach następująco: PHARE ( r.) mln euro, ISPA ( r.) mln euro, SAPARD ( r.) 708 mln euro Wykorzystanie środków PHARE W ramach Programu PHARE z alokowanej na lata kwoty tys. euro do 15 lutego br. zakontraktowano 75,7%, natomiast wypłacono 63% środków. Poniższa tabela prezentuje poziom wykorzystania środków (w tys. euro) w poszczególnych okresach. Tabela 2. Lata Alokacja wg MF Środki zakontraktowane Środki zakontraktowane w % Środki wydatkowane Środki wydatkowane w % , , , , , , , , , ,8 Razem , ,0 Dane dotyczące lat przedstawiono zbiorczo, ponieważ został już zakończony okres kontraktacji i wydatkowania środków. Dla alokacji w tym okresie zakontraktowano łącznie 95,2%, natomiast wydatkowano 93,8% środków. Należy zaznaczyć, że w latach udział środków zakontraktowanych i wydatkowanych był najniższy i wynosił odpowiednio w 1998 r. 90,4% i 89% a w 1999 r. 84,3% i 81,5%. Proces kontraktacji środków alokowanych w latach został już zakończony, a wydatkowanie środków dla realizacji części projektów PHARE 2000 potrwa do końca III kwartału br. Proces wydatkowania dla niektórych projektów PHARE 2001 przedłużono do listopada 2005 r. Dla alokacji PHARE 2002 i 2003 zakończenie realizacji podstawowych projektów przewiduje się na koniec 2005 r. (niektóre projekty zakończą się dopiero w 2006 r.). Z uwagi na największe możliwości absorbowania środków przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w ostatnich dwóch latach strona polska, we współpracy z Komisją Europejską, dokonuje realokacji środków bądź wnioskuje o przedłużenie okresów realizacji wybranych projektów Wykorzystanie środków w ramach programu ISPA Budżet ISPA wynosi 1,04 mld euro rocznie, z czego Polsce przysługuje od 30 do 37% tej kwoty, czyli średnio 348 mln euro. Z dniem 1 maja 2004 r. realizowane projekty ISPA stają się projektami Funduszu Spójności. W ramach tego programu realizowane są projekty w sektorze środowiska i transportu. W latach w sektorze środowiska łączny koszt kwalifikowany dla wszystkich projektów wynosił 1.520,3 mln euro, z tego maksymalne dofinansowanie z funduszu ISPA to kwota 940,6 mln euro. Najbardziej zaawansowane są projekty ISPA 2000, w ramach których prace są już rozpoczęte, natomiast trwają procesy przetargowe w projektach ISPA W ramach ISPA 2003 Komisja Europejska zatwierdziła 15 projektów, z czego memoranda finansowe podpisano dla trzech projektów. W sektorze transportu w latach łączny koszt kwalifikowany wynosi 1.503,7 mln euro, z tego maksymalne dofinansowanie z funduszu to kwota mln euro. W ramach alokacji ISPA

9 8 BSiE 2000 proces kontraktacji został zakończony w czterech. spośród sześciu projektów, a w odniesieniu do alokacji 2001 i 2002 większość projektów jest w fazie przygotowywania dokumentacji przetargowych. W sektorze transportu do dofinansowania ISPA 2003 zatwierdzono cztery projekty, przy czym memoranda finansowe podpisano dla trzech projektów Wykorzystanie środków w ramach programu SAPARD Łączna kwota środków z programu SAPARD w latach na finansowanie projektów w ramach czterech rocznych umów wynosi 708,16 mln euro. W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2002 r. o przekazaniu Polsce zarządzania programem, w roku 2002 rozpoczął się proces wdrażania programu SAPARD. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o pomoc finansową w następujących działaniach: działanie 1 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, działanie 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, działanie 6 Szkolenia zawodowe, działanie 7 Pomoc techniczna. W związku z przystąpieniem Polski do UE Komitet Monitorujący podjął uchwałę o rezygnacji z działania 5 Działania rolno-środowiskowe, a środki przeznaczone na to działanie będą przesunięte na pozostałe, obecnie realizowane. Według stanu na 27 lutego br. łączna kwota zawartych umów we wszystkich działaniach stanowi około 45% środków programu SAPARD dostępnych w ramach rocznych umów finansowych , zaś łączna kwota zrealizowanych płatności stanowi około 25% środków. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończono już proces przyjmowania wniosków z programu SAPARD, a data zakończenia zawierania umów została określona na 30 czerwca 2004 r. Terminowe zakończenie programu jest warunkiem rozpoczęcia wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach tego programu będą kontynuowane działania realizowane między innymi na rzecz MSP, w ramach programu SAPARD. 5. Uwagi końcowe Najpoważniejszą barierę rozwoju MSP stanowi brak środków finansowych na inwestycje i rozwój. Mimo zróżnicowanej oferty wsparcia ze strony funduszy pomocowych oraz licznej sieci ośrodków doradczych, możliwości korzystania ze środków są utrudnione z wielu powodów, m.in. z powodu ograniczonego dostępu do informacji (głównie internetu) oraz braku własnych środków lub koniecznych zabezpieczeń finansowych, decydujących o dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Istotną barierę stanowi złożoność i zmienność wniosków kredytowych. Natomiast podstawową przyczyną ograniczonego zainteresowania MSP środkami pomocowymi wydają się problemy związane z prowadzeniem codziennej działalności gospodarczej, m.in. niestabilne i skomplikowane przepisy. Istnieje zatem ciągła konieczność przeprowadzenia szeroko rozumianych zmian prawnych, (szczególnie przepisów dotyczących przedsiębiorstw), które mogłyby przyczynić się do ułatwienia podejmowania i prowadzenia przez MSP działalności gospodarczej. Postulowane zmiany wymuszą wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności oraz spowodują większe zainteresowanie MSP środkami z programów wspólnotowych.

10 BSiE 9 Źródła: 1. Rządowy Program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Informacje o małych i średnich przedsiębiorstwach publikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczośc. 3. Raport o stanie realizacji programów pomocy przedakcesyjnej materiał Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 4. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. 5. Materiały resortowe o wykorzystaniu funduszy PHARE, ISPA, SAPARD dostępne na stronach internetowych.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

nr domu 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Wartość pomocy w PLN Okres, na jaki została udzielona pomoc

nr domu 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Wartość pomocy w PLN Okres, na jaki została udzielona pomoc A. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY OTRZYMAŁ POMOC PUBLICZNĄ 1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy 2. Adres lub województwo powiat siedziba przedsiębiorcy gmina miejscowość ulica 3. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

3. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

3. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI . OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.1 ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej został utworzony na wzór (przeznaczonego dla państw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI Renata Kot EuroDotacje Consulting e-mail: biuro@eurodotacja.com Fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Europejski

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10

towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ przez Śląskie Centrum Naukowo Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach Słownik pojęć stosowanych w Regulaminie: 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia wydatku.

O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia wydatku. O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia wydatku. Europejska polityka regionalna Podstawowym celem polityki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Celem działań wspierających małych i średnich przedsiębiorców, podejm owanych przez rząd, jest pobudzenie ich aktywności gospodarczej

WSTĘP. Celem działań wspierających małych i średnich przedsiębiorców, podejm owanych przez rząd, jest pobudzenie ich aktywności gospodarczej WSTĘP O trudnej sytuacji na polskim rynku pracy świadczą znaczące rozmiary zjawiska bezrohocia. W ostatnich latach stopy bezrobocia w Polsce były ogólnie wyższe od przeciętnych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo