URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 tel Internet: Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania - lipiec 2009 r. WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2008 R. W 2008 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie małopolskim wynosiło 2904 zł i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło o 238 zł, tj. o 8,9%. Od początku lat 90-tych średnie wynagrodzenie w województwie systematycznie wzrastało, przy czym najwyższą dynamikę 109,1 osiągnęło w 2007 r. Dynamika średniej płacy i zatrudnienia w województwie małopolskim na tle dynamiki średnich płac w Polsce ,0 108,7 109, ,6 104,2 104,0 103,8 104, ,9 104,8 102,4 105,0 103,9 106,1 109,1 108, ,9 95,4 100,9 101,6 101,4 102,3 102,9 106, przeciętne wynagrodzenie przeciętne zatrudnienie przeciętne wynagrodzenie POLSKA W analizowanym okresie, mimo światowego kryzysu finansowego i jego symptomów w Polsce w drugiej połowie 2008 r., średnia płaca w województwie wzrosła o 8,9%. W skali kraju wzrost przeciętnej płacy w omawianym okresie był jeszcze wyższy. Warto zwrócić uwagę, że relatywnie wysoki wzrost średniej płacy wystąpił przy także wysokim wzroście zatrudnienia. W 2008 r. przeciętne zatrudnienie w Małopolsce ukształtowało się na poziomie 654,2 tys. osób i w stosunku do poprzedniego roku było wyższe o 6,0%. Od 2003 r. przeciętna liczba zatrudnionych systematycznie wzrasta, a tempo tego wzrostu także przyspiesza. Niemniej, w poprzednich latach, średnie zatrudnienie wzrastało corocznie w granicach od 1,5% do 3%. Zatem wzrost o 6,0% należy uznać za bardzo wysoki.

2 - 2 - Średnią płacę w województwie w większym stopniu kształtują podmioty sektora prywatnego, które w 2008 r. zatrudniały 403,7 tys. osób, czyli blisko 2/3 ogółu pracowników. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze ukształtowało się na poziomie 2696 zł i było o 543 zł niższe w stosunku do sektora publicznego. Płace w sektorze prywatnym są niższe niż w publicznym, a w ostatnich 3 latach dysproporcja w tym zakresie między sektorami zmniejszała się i w 2007 r. nieznacznie przekraczała 400 zł. Zwiększenie tej różnicy w omawianym roku jest efektem relatywnie niższego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym - o 7,8%, wobec 11,4% wzrostu płacy w sektorze publicznym. Największy wpływ na poziom średniej płacy w Małopolsce wywiera sekcja przetwórstwo przemysłowe. Zgrupowane w niej podmioty skupiały blisko 26% z ponad 654 tys. ogółu zatrudnionych w 2008 r. w województwie. Struktura zatrudnienia w województwie małopolskim według sekcji (PKD 2004) w 2008 r. Działalność usługowa Pośrednictwo finansowe Hotele i restauracje komunalna, społeczna 2,1% 2,1% i indywidualna, pozostała 2,7% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,0% 6,2% Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 6,4% 4,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,5% 0,5% 25,5% 16,6% Obsługa nieruchomości i firm 7,8% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 8,2% 14,3% Na poziom przeciętnego wynagrodzenia w województwie wywiera wpływ również sytuacja płacowa jednostek z sekcji: handel i naprawy, edukacja, a także ochrona zdrowia i opieka społeczna. Pracownicy tych sekcji stanowili blisko 40% ogółu zatrudnionych w województwie. Nadal obserwuje się bardzo duże zróżnicowanie w poziomie przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach. Relatywnie najmniej zarabiają pracownicy sekcji hotele i restauracje. Przeciętna płaca w tej sekcji była niższa od średniej płacy w województwie o blisko 35% i wyniosła 1897 zł. Najwięcej w omawianym okresie zarobili pracownicy pośrednictwa finansowego zł, tj. o ponad 70% więcej niż przeciętna płaca w Małopolsce. Rozpiętość w odchyleniu przeciętnego wynagrodzenia w tych sekcjach w stosunku do średniego wynagrodzenia w województwie wyniosła ponad 105 pkt proc. i zmniejszyła się w stosunku do 2007 r. o 12 punktów. W kraju w 2008 r. najniższe wynagrodzenie wystąpiło także w sekcji hotele i restauracje, najwyższe - w sekcji górnictwo, a rozpiętość między ich poziomem była minimalnie wyższa niż w województwie.

3 - 3 - Relację wynagrodzeń w poszczególnych sekcjach w stosunku do średniej płacy wojewódzkiej w omawianym okresie przedstawia poniższy wykres. Odchylenie przeciętnej płacy w sekcjach (PKD 2004) od średniej wojewódzkiej w 2008 r. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 3,6 47,8-5,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 45,4-8,2-18,2 Hotel i restauracje -34,7-5,0 Pośrednictwo finansowe 70,7 Obsługa nieruchomości i firm 7,0 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 25,4 5,5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna -1,1 Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała -10,1-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 % Przeciętne wynagrodzenie w województwie ogółem w skali roku wzrosło o blisko 9%, ale w poszczególnych sekcjach tempo wzrostu tego wynagrodzenia było mocno zróżnicowane. W 2008 r. relatywnie najwyższy wzrost płac odnotowano w sekcji ochrona zdrowia i pomoc społeczna. W tej sekcji wystąpił 17 procentowy wzrost płac podobnie jak rok wcześniej - ponad 18%. W liczbach bezwzględnych oznacza to wyższą płacę o blisko 420 zł dla każdego pracownika tej sekcji. Należy zaznaczyć, że tak wysoki wzrost średniego wynagrodzenia odnotowano przy ponad 2% wzroście przeciętnego zatrudnienia. Podobna sytuacja miała miejsce w administracji publicznej. W sekcji tej płace wzrosły o blisko 13% przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 1,8%. Niespełna 12% wzrost płac wystąpił w dwóch sekcjach - budownictwo oraz górnictwo. W budownictwie, podobnie jak w sekcji ochrona zdrowia i pomoc społeczna, był to kolejny, trzeci rok znacznego wzrostu wynagrodzeń, przy równoczesnym wzroście przeciętnego zatrudnienia. W sekcji tej wzrost płac był potwierdzeniem utrzymującej się, dobrej koniunktury, gdyż podwyżka wynagrodzeń wystąpiła przy najwyższym wśród sekcji - około 17% wzroście zatrudnienia. W sekcji górnictwo przy 6% wzroście zatrudnienia odnotowano ponad 11 procentowy wzrost średniej płacy. Dość korzystnie ukształtowała się sytuacja w sekcjach: działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała oraz handel i naprawy, w których przy wzroście płac o blisko 11% nastąpił wzrost zatrudnienia odpowiednio o: 4,2% i o 11,8%. W pozostałych sekcjach wzrost wynagrodzeń nie przekroczył 10%, przy czym w sekcji pośrednictwo finansowe skutki kryzysu były najbardziej widoczne. W tej sekcji w 2008 r. zanotowano najniższy wzrost średniej płacy (tylko o 1,2%), ale nastąpiło to kosztem zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia o blisko 1/10.

4 - 4 - Dynamika średniej płacy i zatrudnienia według sekcji (PKD 2004) w województwie małopolskim w 2008 r. (rok 2007 = 100) Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 120 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 80 Obsługa nieruchomości i firm Pośrednictwo finansowe Hotele i restauracje średnie zatrudnienie średnia płaca Poziom średniej płacy w układzie przestrzennym województwa wykazuje silne zróżnicowanie. Przeciętna płaca najwyższy poziom osiąga w Krakowie, gdzie są zlokalizowane uczelnie, instytucje i firmy zatrudniające naukowców oraz wysokiej klasy fachowców ze wszystkich dziedzin gospodarki. Uwagę zwraca struktura zatrudnienia w Krakowie według sektorów ekonomicznych. Blisko 48% ogółu zatrudnionych w 2008 r. pracowało w jednostkach sektora usług rynkowych grupującego sekcje: pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm, hotele i restauracje, handel i naprawy, transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. TABL. 1. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2008 R. WEDŁUG PODREGIONÓW I SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W sektorze przemysłowym, który skupia sekcje: przetwórstwo przemysłowe, PODREGIONY Sektory ekonomiczne wytwarzanie i zaopatry- a - przeciętne zatrudnieusług usług wanie w energię elektryczną, gaz, nie w tys. osób Ogółem przemysłowy wodę, górnictwo oraz budownictwo rolniczy rynkowyckowych nieryn- b przeciętne wynagrodzenie w zł zatrudnionych było 26,7% ogółu OGÓŁEM... a 654,2 3,3 230,2 231,2 189,4 b pracowników w mieście. Na podobnym Krakowski... a 85,8 0,8 35,9 24,8 24,2 poziomie ukształtował się b udział sektora usług nierynkowych, M. Kraków... a 303,4 0,9 80,9 144,5 77,2 do którego zalicza się sekcje: b administracja publiczna, edukacja Nowosądecki... a 99,3 0,7 35,8 27,0 35,8 b oraz ochrona zdrowia i opieka Oświęcimski... a 96,9 0,6 47,8 19,7 28,8 społeczna. b Przeciętne wynagrodzenie Tarnowski... a 68,7 0,3 29,8 15,3 23,3 b w pozostałych podregionach ukształtowało się na poziomie znacznie niższym niż w Krakowie, będąc wypadkową średnich płac w poszczególnych powiatach, gdzie zróżnicowanie jest bardzo wysokie.

5 - 5 - Stosunkowo wysoki poziom średniej płacy w powiatach krakowskim i wielickim jest korzystnym efektem sąsiedztwa wielkiego miasta. Relatywnie wyższe płace występują także w powiatach zachodniej części województwa - olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim, tradycyjnie związanych z górnictwem i firmami z otoczenia górnictwa i przetwórstwa metali. W trzech powiatach: miechowskim, proszowickim i dąbrowskim, usytuowanych w północnej części województwa, średnia płaca jest nieco wyższa z powodu relatywnie niskiego zatrudnienia w sektorze prywatnym w tych powiatach. Przeciętne wynagrodzenie w tych powiatach wyznaczają głównie jednostki sektora publicznego, w których wynagrodzenia są kształtowane przez budżet państwa. Średnia płaca i struktura zatrudnienia w powiatach województwa małopolskiego w 2008 r. 36,1 63,9 olkuski 59,5 40,5 miechowski 43,0 57,0 25,6 44,6 55,4 dąbrowski krakowski 58,0 42,0 74,4 chrzanowski Kraków 36,3 oświęcimski 28,5 63,7 38,8 71,5 61,2 wadowicki myślenicki proszowicki 32,2 67,8 wielicki bocheński 59,8 40,2 51,4 48,6 brzeski 46,3 53,7 Tarnów tarnowski 35,4 64,6 38,4 61,6 suski limanowski 55,5 44,5 36,3 63,7 nowotarski 55,8 44,2 Nowy Sącz 36,6 63,4 nowosądecki 57,7 42,3 gorlicki 58,8 41,2 44,7 55,3 tatrzański średnie zatrudnienie w % sektor prywatny sektor publiczny Źródłem danych do niniejszego opracowania są wyniki badania o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy za cztery kwartały 2008 r. Badanie to w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wszystkie podmioty z wyłączeniem tzw. małych, czyli tych o liczbie pracujących do 9 osób, a poza sektorem przedsiębiorstw wszystkie podmioty z wyłączeniem stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji oraz z wyłączeniem osób zatrudnionych w działalności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o przeciętnym wynagrodzeniu z uwzględnieniem małych podmiotów gospodarczych poza rolnictwem indywidualnym zostaną zamieszczone w Roczniku Statystycznym Województwa Małopolskiego, który będzie wydany w grudniu br. Dane zamieszczone w informacji sygnalnej podano w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 (PKD 2004). Stosowane w opracowaniu określenia: przeciętne/średnie miesięczne wynagrodzenie, przeciętna/średnia płaca miesięczna oraz te same określenia bez przymiotnika miesięczny są równoważne. Nazwy województwo małopolskie i Małopolska używane są zamiennie. Opracowała: Małgorzata Szopa US Kraków Oddział w Tarnowie, tel średnie wynagrodzenie w złotych 2200 do 2400 (6) 2401 do 2600 (7) 2601 do 2800 (5) 2801 do 3000 (3) powyżej 3000 (1) Cyfry w nawiasach oznaczają liczbę powiatów

柳州化工股份有限公司

柳州化工股份有限公司 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2005...8...8...8...9...10...10...10...10...10...10...10...11...11...11...11...11...11...11...12...12...12...12...12...13...13...13...13...13...13...14...14...14...14...14...15...15...15...15...16...16

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. & 4. 5. 6. 7. A B C A1 A2 B1 B2 2.1 / 2.2 2.3 [ ] 1 2 3 4 5 5 5 , A B C internet 1. 2. 3. 5 20 % % 1 2 3 4 5 3.3 1 2 3 4 A 15% B C D E 199 199 199 199 199 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332)

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332) 考 研 数 学 三 必 知 的 题 型 们 经 常 听 前 讲 要 书 能 死 书, 仅 可 以 用 到 文 类 的 学 科, 对 于 数 学 的 复 是 如 那 对 于 考 研 复 的 学, 如 何 做 到 数 学 的 书 死 书 呢 华 既 然 是 以 考 试 向, 那 在 复 时 就 要 先 确 考 试 的 常 题 型 以 及 对 的 考 察 点 以 数 例 硕 士 研 生 入 学 考 试 数

Bardziej szczegółowo

最新执法工作手册(九十八)

最新执法工作手册(九十八) ..................... I ...................................... II ............................... III ' ' 24 9 11 [2000]25 12 2001 1 20 ?br>

Bardziej szczegółowo

互 聯 網 與 工 業 融 合 創 新 指 導 意 見 2015 年 出 臺 1 月 6 日, 據 工 信 部 消 息, 作 為 中 國 版 工 業 4.0 戰 略 的 重 要 抓 手, 互 聯 網 與 工 業 融 合 創 新 指 導 意 見 2015 年 將 出 臺, 目 前 前 瞻 研 究 工

互 聯 網 與 工 業 融 合 創 新 指 導 意 見 2015 年 出 臺 1 月 6 日, 據 工 信 部 消 息, 作 為 中 國 版 工 業 4.0 戰 略 的 重 要 抓 手, 互 聯 網 與 工 業 融 合 創 新 指 導 意 見 2015 年 將 出 臺, 目 前 前 瞻 研 究 工 2015 年 1 月 7 日 市 場 回 顧 與 後 市 分 析 昨 日 創 業 板 迎 來 絕 地 反 擊 終 盤, 上 證 綜 指 深 證 成 指 中 小 板 指 數 和 創 業 板 指 分 別 上 漲 了 0.03% 1.28% 2.07% 5.12% 兩 市 全 天 成 交 約 8199.7 億 元 人 民 幣 板 塊 方 面, 傳 媒 軍 工 和 電 腦 板 塊 上 漲, 分 別 上 漲

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2006 2006 291.7 ( 2.9 288.8 ) 1.9 65.5 2006 2005 40% 2006 2006 11 30 4497 905 20 < > 2917 2006 1. 06 21173 64995 218 2. 06 3,447,524 9,343,550 1,216,506 2,365,798 48,572 23,726 3. 06 1109 8275 44 8160

Bardziej szczegółowo

Kraków 和 Małopolska 的信息和通信技术部门

Kraków 和 Małopolska 的信息和通信技术部门 Kraków 和 Małopolska 的信息和通信技术部门 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 和 Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 共同实施一个项目, 称为 : 提升您在小波兰的业务, 在 优先 3 倡议下, 由 2014-2020

Bardziej szczegółowo

: : : / : ISBN / F3255 : : CIP (2006)

: : : / : ISBN / F3255 : : CIP (2006) : : : / : ISBN 7504497381/ F3255 : 5. 00 : 2006 3 CIP (2006) 012860 A 1 1 7 2 4 5 6 9 10 11 13 14 16 18 20 21 23 B 25 25 26 1 200 27 28 30 31 32 33 900 34 35, 36 38, 39 41 45 46 47 C 49 49 50 51 53 54

Bardziej szczegółowo

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 佳 作 080822 瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 樹 林 市 三 多 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 六 林 家 羽 小 六 陳 聖 斌 胡 世 銘 許 志 文 小 六 王 彥 蘋 小 五 黃 紹 誠

Bardziej szczegółowo

计算机网络与教育(五).doc

计算机网络与教育(五).doc I :... :........................ E......... :........................... II.................. 20 550...... 1.000... MBA............................................. .............................. INTERNET.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 筹建湖南出版投资控股集团财务有限公司可行性研究报告

Microsoft Word - 筹建湖南出版投资控股集团财务有限公司可行性研究报告 筹 建 湖 南 出 版 投 资 控 股 集 团 财 务 有 限 公 司 可 行 性 研 究 报 告 二 〇 一 三 年 十 月 目 录 一 湖 南 出 版 投 资 控 股 集 团 基 本 情 况... 1 ( 一 ) 历 史 沿 革 和 集 团 概 况... 1 ( 二 ) 组 织 结 构 及 母 公 司 治 理 结 构... 3 ( 三 ) 集 团 成 员 单 位 状 况... 5 ( 四 ) 财

Bardziej szczegółowo

2 013 12 118 119 2015 2008 2009 1 2012 120 121 Sir Sir 2014 11 122 123 K 124 125 2013 126 127 ! 128 129 2013 6 2014 KK Sir KK Sir KK Sir Anna Anna 130 131 Sir 2009 10 1 2010 132 133 2014 122015 1 Gigi

Bardziej szczegółowo

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した 55 9 25 1 23 24 26 27 29 30 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 47 48 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61 62 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 77 81 82 83 84 85 86 119 87 88 90 91 93 94

Bardziej szczegółowo

年 度

年 度 吉 林 大 学 珠 海 学 院 教 学 质 量 工 程 项 目 立 项 责 任 书 项 目 编 号 项 目 类 别 项 目 名 称 项 目 负 责 人 教 学 单 位 项 目 起 止 时 间 ZLGC20110203 院 级 精 品 课 程 建 设 项 目 大 学 计 算 机 基 础 李 昱 2012 年 6 月 ~ 2016 年 5 月 吉 林 大 学 珠 海 学 院 制 二 一 一 年 四 月

Bardziej szczegółowo

98-02臺師大游騰達.doc

98-02臺師大游騰達.doc 1 2009.09.21~2009.11.21 ( 1466-1560) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( Skype ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5-8 ( 1 ) 5-6 1 ( ) ( ) U 3-4 2 3 ( ) ( ) ( ) ( ) (20-25 ) ( ) 2 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) 25 20 10-15 2 ( ) (1-2

Bardziej szczegółowo

怒 江 之 战 南 派 三 叔 乾 坤 著 内 容 简 介 六 十 多 年 前, 十 万 中 国 远 征 军 溃 败 怒 江, 穿 越 胡 康 河 谷 原 始 丛 林 的 撤 退 过 程 中, 非 战 斗 减 员 将 近 五 万 将 士 自 此, 这 片 土 著 口 中 的 魔 鬼 居 住 地, 再

怒 江 之 战 南 派 三 叔 乾 坤 著 内 容 简 介 六 十 多 年 前, 十 万 中 国 远 征 军 溃 败 怒 江, 穿 越 胡 康 河 谷 原 始 丛 林 的 撤 退 过 程 中, 非 战 斗 减 员 将 近 五 万 将 士 自 此, 这 片 土 著 口 中 的 魔 鬼 居 住 地, 再 怒 江 之 战 南 派 三 叔 乾 坤 著 内 容 简 介 六 十 多 年 前, 十 万 中 国 远 征 军 溃 败 怒 江, 穿 越 胡 康 河 谷 原 始 丛 林 的 撤 退 过 程 中, 非 战 斗 减 员 将 近 五 万 将 士 自 此, 这 片 土 著 口 中 的 魔 鬼 居 住 地, 再 无 人 敢 接 近 然 而 不 久 后, 令 人 惊 诧 的 事 情 发 生 明 明 是 没 有 生

Bardziej szczegółowo

四川省科学技术协会2010年度重点学科建设研究项目

四川省科学技术协会2010年度重点学科建设研究项目 四 川 诚 信 ( 信 用 ) 体 系 建 设 调 研 报 告 四 川 省 市 场 经 济 诚 信 建 设 促 进 会 调 研 课 题 组 2011 年 08 月 23 日 1 四 川 诚 信 ( 信 用 ) 体 系 建 设 调 研 报 告 调 研 课 题 参 与 单 位 主 管 单 位 : 四 川 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 承 担 单 位 : 四 川 省 市 场 经 济 诚 信 建

Bardziej szczegółowo

0! 0!""! #$!""!%& "!" &"!""!% (%&)*" +" *" +&!""!%*" &* *(!""!%& &, *-!""!,- *!""!%!""!%+ *"" (!!, &") " &" *"" +. *+!"!""!% &") "!" "!""!%& + *! "!""

0! 0!! #$!!%& ! &!!% (%&)* + * +&!!%* &* *(!!%& &, *-!!,- *!!%!!%+ * (!!, &)  & * +. *+!!!% &) ! !!%& + *! ! !"!##! $! %& 0 " 0!""!!##!("# )!!* +#!##!() *! "*,# -.#!##!(+ $# "# "##!##!(,!##!("#!) / "##!##!(,-"#!* + "##!##!(/(" -!##*()("# ),!, $,#!##!(*(" -!##$($($" ),!, "!#!##!(, $/ "$ *#!##!(* ),!, +#!##!.$!".#!##!(,.$!"

Bardziej szczegółowo

16 A05847 AC " 大 豐 " 安 嗽 喘 錠 0 公 絲 ( 歐 希 林 ) 17 A06175 AC A06834 A AC68341G0 19 A06849 A " 大 豐 " 癒 尿 寧 膜 衣 錠 1 00 公 絲

16 A05847 AC  大 豐  安 嗽 喘 錠 0 公 絲 ( 歐 希 林 ) 17 A06175 AC A06834 A AC68341G0 19 A06849 A  大 豐  癒 尿 寧 膜 衣 錠 1 00 公 絲 1 A00956 AC0956100 勇 旺 膠 囊 有 效 期 限 018 年 03 月 4 日 以 前 之 所 有 批 號 A0096 AC096100 普 怡 錠 47001-47003 5700 3 A008165 A008165100 " 大 豐 " 化 痰 淨 錠 8 47101 57101 4 A01447 AC1447100 " 大 豐 " 博 賜 康 膜 衣 錠 10 5 A0137

Bardziej szczegółowo

毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 概 案 例 与 实 践 教 程 本 专 题 概 述 的 是 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 事 业 的 指 导 思 想 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主

毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 概 案 例 与 实 践 教 程 本 专 题 概 述 的 是 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 事 业 的 指 导 思 想 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 专 题 一 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 概 案 例 与 实 践 教 程 本 专 题 概 述 的 是 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 事 业 的 指 导 思 想 马 克 思 主 义 中 国 化 两 大 理 成 果 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 体 系 及 其 精 髓, 是

Bardziej szczegółowo

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc I...1...16...24 ( )...33...44...50...57...62...63...69...78...81...88...90...93...96 ( )..97 ( )... 104 ( )...111 ... 113... 114... 118... 121... 127... 132 2004... 136... 139... 144... 155. 162... 169...

Bardziej szczegółowo

40 16 28 30 1918 11 11 143 2018 4 1921 1 52% 2 38. 86 2 700 75% 1931 3 192 3 69% 31% 14% 9% 5% 2% 1% 4 1939 3 500 21 1941 6 1944 7 5 1945 3 2 200 31. 17 4 /5 98% 1946 2 393 6 1 /3 1918 7 1 1772 1793 1795

Bardziej szczegółowo

沈阳药科大学2012年博士研究生招生简章

沈阳药科大学2012年博士研究生招生简章 沈 阳 药 科 大 学 2015 年 博 士 研 究 生 招 生 简 章 沈 阳 药 科 大 学 是 一 所 具 有 光 荣 革 命 传 统 的 学 校,1931 年 诞 生 于 江 西 瑞 金, 是 我 国 历 史 最 悠 久 的 综 合 性 药 科 大 学 学 校 占 地 面 积 63.7 万 平 方 米, 建 筑 面 积 36.8 万 平 方 米, 教 职 工 1141 名 学 校 目 前 已

Bardziej szczegółowo

公司代號:233527

公司代號:233527 1 62.23 37.75 69.30 40.21 94.84 56.35 161.40 86.62 72.69 73.67 8.63 8.65 1. 2 3 4 5 6 7 16,489,265 54.84% 28,399,603 45.69% 5,041 484,896 1.61% 921,302 1.48% 5,231 484,896 1.61% 921,302 1.48% 90,014 0.14

Bardziej szczegółowo

<303231382DAAFCA9D4B4B5A55BB0B2B4C12DA9AFBAD6B7A5A5FAA451A4E9A4A7AEC82020A6E6B57BAAED202D20303231382DAAFCA9D4B4B5A55BB0B2B4C12DA9AFBAD6B7A5A5FAA451A4E9A4A7AEC82020A6E6B57BAAED>

<303231382DAAFCA9D4B4B5A55BB0B2B4C12DA9AFBAD6B7A5A5FAA451A4E9A4A7AEC82020A6E6B57BAAED202D20303231382DAAFCA9D4B4B5A55BB0B2B4C12DA9AFBAD6B7A5A5FAA451A4E9A4A7AEC82020A6E6B57BAAED> 2014 金 質 旅 遊 獎 阿 拉 斯 加 雪 白 大 地 幸 福 極 光 10 天 FRN12700 搭 乘 日 第 01 天 第 01 天 第 08 天 第 09 天 第 10 天 啟 程 地 / 目 的 地 參 考 班 機 起 飛 時 間 台 北 / 西 雅 圖 西 雅 圖 / 安 克 拉 治 費 爾 班 / 西 雅 圖 西 雅 圖 / 台 北 抵 達 台 北 長 榮 航 空 BR 26 阿

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Bardziej szczegółowo

穨街道.PDF

穨街道.PDF (1) (2) (3) (3) (4) (5) Video : ( ) (6) (7) (8) ( ) --!,,,,,,,!, 157,... .... , 1844 , : 1., 2. ------,, :, : 15-20 : 1., 2. 3. : :,,, ( 10-15 ) ( ),,,, :,,, : : (158 )XX, XX ( ) : ( ) :, : : 10 : 1.,

Bardziej szczegółowo

考察國外公車捷運系統規劃及營運機制報告書

考察國外公車捷運系統規劃及營運機制報告書 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 為 行 銷 推 廣 新 竹 市 觀 光 資 源 赴 大 陸 天 津 市 考 察 出 國 報 告 書 服 務 機 關 : 新 竹 市 政 府 姓 名 職 稱 : 游 副 市 長 建 華 等 9 人 派 赴 國 家 : 大 陸 地 區 出 國 期 間 : 103 年 8 月 31 日 至 9 月 3 日 報 告 繳 交 日 期 : 103 年 11 月

Bardziej szczegółowo

校园之星

校园之星 O A B AB O AB C C B C K A C B B C C A Rafflesia arnoldii R Br Rafflesia arnoldii R Br

Bardziej szczegółowo

裕隆日產零管科2005年

裕隆日產零管科2005年 親 子 教 育 旅 行 行 程 特 色 2015 北 海 道 雪 祭 冬 戀 溫 泉 美 食 五 日 ( 函 館 進 旭 川 出 ) 專 為 親 子 安 排 設 計 與 規 劃 的 自 組 行 程, 寓 教 於 樂 的 學 習 體 驗!! 飯 店 特 色 : 全 程 A 級 酒 店, 不 住 郊 區 偏 遠 地 區 札 幌 市 區 : 札 幌 Excel 東 急 飯 店 或 同 級 洞 爺 溫 泉

Bardziej szczegółowo

L A N L A N L A N L A N WA N 1-8 L A N ( WA N ) L A N L A N L A N WA N L A N L A N WA N ( 1-9 )

L A N L A N L A N L A N WA N 1-8 L A N ( WA N ) L A N L A N L A N WA N L A N L A N WA N ( 1-9 ) LAN WAN (Local Area Network, LAN) (Metropolitan Area Network, MAN) L A N M A N L A N M A N 1 ~ 1 3 m i l e (wide area network, WA N ) WA N L A N L A N 3 0 m i l e WA N I n t e r n e t L A N WA N L A N

Bardziej szczegółowo

今日要聞

今日要聞 項 次 1 2 3 4 5 今 日 要 聞 101.08.13( 一 ) 新 聞 標 題 資 料 來 源 新 聞 類 別 呈 閱 / 轉 知 新 聞 追 蹤 處 理 100 學 年 達 5.4 萬 多 人 大 專 生 延 畢 惡 化 台 灣 人 才 恐 斷 層 使 用 者 付 費 台 大 政 大 及 清 大 延 畢 生 增 收 學 雜 費 天 堂 不 撤 守 -( 社 論 ) 大 陸 學 歷 甄 試,

Bardziej szczegółowo

打 造 新 型 领 导 力 揭 示 未 来 领 导 力 面 临 的 新 挑 战 根 据 Hay ( 合 益 ) 集 团 2030 领 导 力 的 研 究 发 现, 未 来 的 领 导 者 想 要 成 功 就 必 须 掌 握 新 的 技 能 和 素 质 内 容 介 绍 2 1 全 球 范 围 内 的 力 量 对 比 正 在 发 生 变 化 5 2 气 候 变 化 和 资 源 匮 乏 的 问 题 与

Bardziej szczegółowo

Paperless Printer, Job 117

Paperless Printer, Job 117 直 航 北 疆 ~ 典 藏 花 季 ~ 伊 寧 薰 衣 草 可 可 托 海 喀 納 斯 湖 魔 鬼 城 巴 音 布 魯 克 10+1 日 ( 全 程 無 購 物 無 自 費 ) 行 程 特 色 : 揭 開 喀 納 斯 神 秘 面 紗 ~ 探 尋 喀 納 斯 湖 怪 之 謎 ~ 領 略 天 似 穹 廬 籠 罩 四 野 ~ 感 受 神 奇 變 換 的 雅 丹 地 貌 新 疆 位 於 中 國 西 北 邊

Bardziej szczegółowo

行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點修正草案

行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點修正草案 屏 東 縣 政 府 公 務 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 :) 屏 東 縣 政 府 辦 理 大 陸 地 區 第 五 屆 海 峽 兩 岸 ( 福 州 ) 合 唱 節 參 賽 暨 參 訪 演 藝 廳 場 館 計 畫 服 務 機 關 : 屏 東 縣 政 府 職 稱 : 文 化 處 處 長 姓 名 : 徐 芬 春 職 稱 : 文 化 處 表 演 藝 術 科 科 長 姓 名 : 游 靜 敏 職 稱 :

Bardziej szczegółowo

2004 096 ...1...3...3...5...5...5...6......6......8...10....14....14...16...16...17 1 2 3 4 5 6 7 8 2004 8 31 % A B C D=C.B E=(C-B)/B 100% 1 10,347.68 4,761.55 4,761.55 2 3 1.43 1.43 1.4-0.03-2.10% 4 5

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 文件4

Microsoft Word - 文件4 面 試 常 見 問 題 集 粹 一 般 問 題 1. 請 以 一 分 鐘 介 紹 一 下 你 自 己 (3 分 鐘 :5 分 鐘 ) 2. 請 用 三 個 形 容 詞 形 容 一 下 你 自 己 3. 說 出 你 三 個 優 點 4. 請 說 出 三 個 理 由 本 系 應 選 擇 你 的 理 由 ( 順 便 說 出 自 己 約 三 個 缺 點 ) 5. 由 繳 交 的 [ 自 傳 ] 及 [ 讀

Bardziej szczegółowo

i

i i i ii 1 2 3 4 % N) 5 50.0 AMINO ACID #64 [modified by Administrator] IntAmp_1 nc 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0 1 - ala - 10.483 2 - thr - 11.107 3 - gly - 11.872 4 - val - 13.458 5 - ser - 14.903 6 - pro

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf 3 12,, 1979 2 23,?,,,,,, 6,,,,,??,,,,? 1 12? 3 12? 1979? 3 12,,,,,,,,,,,,, 11,, 3 5 3 12,,, 12 7000 2 ,,?,, 2, 50 100,, 250,,,,?,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,, :,,??,,,,?,,,, : 4 ,,??,,,,,,? 2,,,,,?,,,,,,, 750,

Bardziej szczegółowo

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 女 優, 屬 Muse Communication(ミューズコミュニケーシ ョン) 旗 下 藝 人

Bardziej szczegółowo

教育部高等学校教学

教育部高等学校教学 教 育 部 高 等 学 校 教 学 指 导 委 员 会 通 讯 2012 年 第 2 期 ( 总 第 105 期 ) 政 策 信 息...1 教 育 部 等 部 门 关 于 进 一 步 加 强 高 校 实 践 育 人 工 作 的 若 干 意 见 教 思 政 [2012]1 号... 1 委 员 访 谈... 8 校 长 论 坛... 13 重 构 培 养 体 系 打 造 育 人 平 台 全 面 提

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C> 中 華 民 國 99 年 12 月 22 日 本 校 99 學 年 度 研 究 所 考 試 入 學 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 崑 山 科 技 大 學 99 學 年 度 碩 博 士 班 考 試 入 學 招 生 簡 章 ( 草 案 ) 一 律 先 完 成 網 路 報 名 再 交 報 名 文 件 崑 山 科 技 大 學 研 究 所 招 生 委 員 會 校 址 :710 台 南 縣 永

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - TienTu_6s

Microsoft Word - TienTu_6s 闯 入 阴 魔 界 之 火 龙 因 果 注 定 人 间 欲 海 世 界 沙 巴 神 山! 远 眺 望 去, 层 峦 迭 嶂 浑 厚 绵 延 千 山 翠 微 苍 苍 璁 珑, 在 万 树 绿 丛 顶, 一 带 浡 滃 云 气 澒 洞 氤 氲 着 潆 潆 烟 岚, 透 玄 云 泱 郁 而 出 的 竟 是 黓 黝 深 黑 嶙 峋 峭 立 维 石 岩 岩 的 巑 杬 尖 山 与 层 层 复 层 层 的 断

Bardziej szczegółowo

2013第二期(上)12月9日改

2013第二期(上)12月9日改 简讯 新闻快递 华西区域公司组织 西昌游 2013年9月中旬 时 代 装 饰 公 司 工 会 组 织 总部和深圳区域公司 员 工 进 行 了 一 次 短 途 旅 为促进部门之间沟通 加强同事之间的交流 增进公 游 本次旅游选择了 空 气 清 新 景 色 宜 人 的 司 的 团 结 协 作 增 强 集 体 凝 聚 力 2 0 1 3年7月4日 至7日 7月 珠海为目的地 行程 共 有 两 日 分 为

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - social welfare in China.doc

Microsoft Word - social welfare in China.doc 1. 大 綱 2. 毛 澤 東 的 社 會 主 义 思 想 与 制 度 3. 鄧 小 平 的 改 革 / 胡 锦 涛 : 构 建 和 谐 社 会 4. 改 革 後 的 社 會 風 险 5. 社 會 保 障 市 場 化 改 革 6. 社 會 福 利 制 度 社 区 服 务 7. 專 業 社 会 工 作 發 展 8. 總 結 中 国 的 社 會 福 利 政 策 梁 祖 彬 香 港 大 學 社 會 工 作

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2? 3 4 6 39 40 41 42 43 54 56 57 59 60 61 1 2 ? 3 1. ( ) 2. 4 -- 5 1. 90 9 6 100 53 90 7 90 8 2. 1. 9 2. pivot 10 ( ) 11 12 1. 89 11 13 14 2. 15 136 29 90 22 90/10/08 16 17 V u 18 19 805 42-1 20 1. 21

Bardziej szczegółowo

计算机网络

计算机网络 (delay latency) = + + LEC. A B A 0 0 0 B .6. = 0ms, 0Mb/s, 0x0 - x0x0 =x0 bit RTT RTT (Round-Trip Time) .7 OSI/RM OSI/RM OSI/RM TCP/IP (application layer) (transport layer) (network layer)

Bardziej szczegółowo

内页.FIT)

内页.FIT) 中 共 泸 西 县 委 常 委 尧 宣 传 部 部 长 李 涛 文 化, 是 一 个 地 方 的 魂, 是 一 个 民 族 的 根 一 个 没 有 文 化 根 基 的 民 族 是 没 有 希 望 的 民 族, 一 个 没 有 文 化 气 蕴 的 地 区 是 缺 乏 生 机 的 枯 城 所 以, 在 财 富 遍 地 的 时 代, 许 多 国 家 和 地 区 依 然 不 断 挖 掘 着 文 化 的 黄

Bardziej szczegółowo

費用說明 出發日期 2014年9月18 日(週四 )~ 9月22日(週一) 成團人數 每團人數須達16人始成行 (每團只招6-7個家庭) 團費特惠 NT 43900 (含專業導遊與領隊 共 2 位 ) 6-12足歲佔床小孩 41900 元 2-6足歲不佔床37900 元 2歲以下嬰兒12000元 包

費用說明 出發日期 2014年9月18 日(週四 )~ 9月22日(週一) 成團人數 每團人數須達16人始成行 (每團只招6-7個家庭) 團費特惠 NT 43900 (含專業導遊與領隊 共 2 位 ) 6-12足歲佔床小孩 41900 元 2-6足歲不佔床37900 元 2歲以下嬰兒12000元 包 Penta 北 海 道 初 秋 親 子 歡 樂 溫 泉 美 食 五 日 ( 函 館 進 千 歲 出 ) 親 子 優 質 旅 行 行 程 特 色 專 為 親 子 安 排 設 計 與 規 劃 的 自 組 行 程, 寓 教 於 樂 的 學 習 體 驗!! 班 機 : 採 用 大 公 司 航 班 長 榮 早 去 10: 00 下 午 回 15:45 班 次 ( 參 考 航 班, 實 際 以 行 前 LIST

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 0405.10 0405.90 04.05 38.270E/238.25338.482 1993HSC ' 84.71 84.71 26 8471.80 [] NC0340 F/5P/7NC0341NC0276

Bardziej szczegółowo

2G1.S2

2G1.S2 第 十 一 章 胺 和 酰 胺 胺 和 酰 胺 是 烃 的 含 氮 衍 生 物 生 物 体 中 含 有 许 多 含 氮 有 机 物, 如 胺 酰 胺 含 氮 杂 环 生 物 碱 氨 基 酸 蛋 白 质 和 核 酸 等 这 些 物 质 对 生 命 是 十 分 重 要 的 在 人 体 代 谢 过 程 中, 蛋 白 质 的 水 解 产 物 氨 基 酸 脱 羧 生 成 胺 临 床 上 某 些 药 物 如 普

Bardziej szczegółowo

( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 1867, 4, 5, : ( ), :, 152

( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 1867, 4, 5, : ( ), :, 152 ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 151 1999 2 ( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 1867, 4, 5, : ( ), :, 152 ,,,,,, 12 17,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, 1874, (H en ry N. Sho re),, (Jam es Carro ll),, :,, 4,, 6 7 153 1999 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

2013 Sir 1994 something!

2013 Sir 1994 something! 2013 Sir 1994 something! 066 067 2011 Vincent Mok 068 069 Vincent Vincent 2013 5 070 071 2015 072 073 ADA Ada 2014 2015 2 1996 2005 SamyMay Lam Iris... Sir 074 075 Hea 076 077 078 079 Samy 080 081 1 993

Bardziej szczegółowo

以 免 影 响 正 常 的 学 习 进 程, 为 保 证 学 生 在 规 定 的 最 长 年 限 内 顺 利 完 成 学 业, 学 生 每 学 期 修 读 课 程 一 般 在 22 学 分 左 右 学 分 4 了 解 任 课 老 师 情 况 及 课 程 简 介, 拟 定 自 己 的 计 划 课 程

以 免 影 响 正 常 的 学 习 进 程, 为 保 证 学 生 在 规 定 的 最 长 年 限 内 顺 利 完 成 学 业, 学 生 每 学 期 修 读 课 程 一 般 在 22 学 分 左 右 学 分 4 了 解 任 课 老 师 情 况 及 课 程 简 介, 拟 定 自 己 的 计 划 课 程 选 课 程 序 及 有 关 规 定 一 选 课 前 的 准 备 工 作 1 熟 悉 本 专 业 的 培 养 计 划 专 业 指 导 性 教 学 计 划 或 专 业 培 养 计 划 是 学 校 按 照 专 业 目 标 和 年 限, 在 充 分 调 研 的 基 础 上 经 学 校 教 学 指 导 委 员 会 反 复 论 证, 并 经 学 校 组 织 的 专 家 审 核 后 制 定 的 充 分 考 虑 了

Bardziej szczegółowo

台灣科學工業園區科學工業同業公會

台灣科學工業園區科學工業同業公會 台 灣 科 學 工 業 園 區 科 學 工 業 同 業 公 會 2015 江 蘇 參 訪 參 訪 團 104.06.28-07.03 - 考 察 參 訪 報 告 - 報 告 人 : 湯 玉 惠 目 錄 一 參 訪 目 的 ------------------------------------------2 二 參 訪 成 員 ------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 8 / / / / / / / 40 / / / 1 1949 2007 / / / / / / / / / / / / / 2 / / / / 10+1 / / / / / / / / / / 82 / / 3 / / / / / / / / / / / / / / / / / 4 / 1021 1067 / 1912 1928 / 1855 1996 / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

波 兰 生 活 和 工 作 的 理 想 之 地 波 兰 生 活 和 工 作 的 理 想 之 地 目 录 前 言........................................................ 5 波 兰 概 况.................................................... 6 波 兰 投 资 环 境...............................................

Bardziej szczegółowo

內 容 摘 要 :(300 字 ~500 字 ) 為 促 進 兩 岸 土 地 管 理 與 城 市 更 新 學 術 與 實 務 界 的 交 流, 本 次 受 邀 至 大 陸 北 京 市 參 觀 考 察 北 京 市 國 民 黨 團 中 國 人 民 大 學 安 排 土 地 協 會 及 接 受 中 國 日

內 容 摘 要 :(300 字 ~500 字 ) 為 促 進 兩 岸 土 地 管 理 與 城 市 更 新 學 術 與 實 務 界 的 交 流, 本 次 受 邀 至 大 陸 北 京 市 參 觀 考 察 北 京 市 國 民 黨 團 中 國 人 民 大 學 安 排 土 地 協 會 及 接 受 中 國 日 附 件 一 臺 中 市 政 府 公 務 出 國 或 赴 大 陸 地 區 報 告 提 要 類 別 : 其 他 出 國 報 告 名 稱 : 受 邀 中 國 人 民 大 學 公 共 管 理 學 院 綠 色 城 市 規 劃 建 設 專 題 演 講 及 有 關 土 地 管 理 與 城 市 更 新 經 驗 交 流 含 附 件 : 是 否 出 國 計 畫 主 辦 機 關 : 臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局

Bardziej szczegółowo

2007年半度报告全文.doc

2007年半度报告全文.doc 2 3 4 6 8 12 20 20 1 HUNAN HUATIAN GREAT HOTEL CO.,LTD. ( : HHGH) 300 0731-4442888-8092880889 0731-44422704449370 huatianzqb@163.com 300 300 410001 http://www.huatian-hotel.com resv@huatian-hotel.com http://www.cninfo.com.cn

Bardziej szczegółowo

首都高速1.FIT)

首都高速1.FIT) 阴 主 办 院 党 委 工 作 部 阴 第 1 期 阴 总 第 93 期 阴 精 确 管 理 和 谐 文 诚 信 高 效 精 干 和 谐 公 司 召 开 2016 年 工 作 研 讨 会 本 报 讯 1 月 8 日 袁 公 司 在 三 楼 会 议 室 召 开 2016 年 工 作 研 讨 会 袁 一 天 高 效 务 实 的 会 议 中 1 份 企 业 文 建 设 规 划 发 布 袁 16 份 工 作

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7CAB3C7CAD0C8BCC6F8B9A4B3CCCFEEC4BFBFC9D0D0D0D4D1D0BEBFB1A8B8E62E444F43>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7CAB3C7CAD0C8BCC6F8B9A4B3CCCFEEC4BFBFC9D0D0D0D4D1D0BEBFB1A8B8E62E444F43> 第 一 章 总 论 1.1 项 目 名 称 及 承 办 单 位 1.11 项 目 名 称 肥 城 市 燃 气 工 程 1.12 项 目 承 办 单 位 肥 城 市 城 市 资 产 运 营 公 司 1.13 建 设 地 点 肥 城 市 城 区 1.2 编 制 依 据 一 项 目 承 办 单 位 关 于 编 制 本 项 目 可 研 报 告 委 托 二 肥 城 市 总 体 规 划 (2000 年 -2010

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - ¤å¥ó1

Microsoft Word - ¤å¥ó1 全 國 知 識 經 濟 發 展 會 議 總 結 報 告 日 期 : 89.11.05 Story Type : 內 政, 經 濟 為 籌 劃 我 國 下 一 世 紀 國 家 經 濟 發 展 願 景 的 全 國 知 識 經 濟 發 展 會 議, 在 為 期 兩 天 會 議 的 熱 烈 討 論 之 後, 今 ( 五 ) 日 中 午 舉 行 閉 幕 式, 副 總 統 呂 秀 蓮 及 行 政 院 長 張 俊

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FABCD2B7F8C9E4B0B2C8ABC9EAB1A8CFB5CDB3C8EDBCFEB2D9D7F7CBB5C3F732303039313230392E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FABCD2B7F8C9E4B0B2C8ABC9EAB1A8CFB5CDB3C8EDBCFEB2D9D7F7CBB5C3F732303039313230392E646F63> 国 家 辐 射 安 全 申 报 系 统 用 户 使 用 说 明 书 版 本 :V1.0-1 - 目 录 目 录...2 1. 国 家 辐 射 安 全 申 报 系 统 功 能 简 介...4 2. 用 户 办 事 指 南...6 2.1. 工 作 内 容 指 南...6 2.2. 许 可 证 变 更 延 续 注 销...7 2.3. 生 产 厂 家 销 售 放 射 源...8 2.4. 普 通 单 位

Bardziej szczegółowo

cse9811

cse9811 臺 北 縣 政 府 勞 工 局 98 年 11 月 廉 政 簡 訊 本 期 目 錄 局 徽 釋 義 : 勞 工 圓 舞 曲 北 縣 向 前 行 之 作 品 圖 案 以 北 人 圓 行 為 主 要 設 計 元 件 : 一 北 - 代 表 臺 北 縣 政 府 勞 工 局 二 人 - 三 人 成 眾, 代 表 北 縣 勞 工 三 圓 - 代 表 合 作 和 諧 圓 滿 四 行 - 代 表 邁 步 向 前

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2018 1 1. 1-17 2. 2018 4 8 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) (%) (%) 2,082,353 73.67 2,082,353 73.67 744,118 26.33 744,118 26.33 2,826,471 100.00

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2018 2 1. 1-17 2. 2018 4 8 1 1. China Life Insurance Company Limited 16 2 2. (1) (%) (%) 2,082,353 73.67 2,082,353 73.67 744,118 26.33 744,118 26.33 2,826,471 100.00

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2017 4 1-17 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) 2,082,353 73.67% 2,082,353 73.67% 744,118 26.33% 744,118 26.33% 2,826,471 100.00% 2,826,471 100.00%

Bardziej szczegółowo

安 排 日 式 風 味 定 食 燒 肉 精 緻 火 鍋 等, 品 嚐 道 地 日 本 鄉 野 風 味, 並 享 受 品 嚐 北 海 道 蟹 之 美 味, 滿 足 您 的 口 慾 購 物 景 點 : 安 排 札 幌 車 站 商 圈 大 丸 百 貨 或 去 Big camera 採 購 電 器 暢 遊

安 排 日 式 風 味 定 食 燒 肉 精 緻 火 鍋 等, 品 嚐 道 地 日 本 鄉 野 風 味, 並 享 受 品 嚐 北 海 道 蟹 之 美 味, 滿 足 您 的 口 慾 購 物 景 點 : 安 排 札 幌 車 站 商 圈 大 丸 百 貨 或 去 Big camera 採 購 電 器 暢 遊 2016 Penta 北 海 道 夏 艷 花 海 騎 馬 親 子 歡 樂 溫 泉 美 食 五 日 ( 千 歲 進 出 ) 親 子 優 質 旅 行 行 程 特 色 專 為 親 子 安 排 設 計 與 規 劃 的 自 組 行 程, 寓 教 於 樂 的 學 習 體 驗!! 親 子 優 質 旅 行 行 程 特 色 ( 專 為 親 子 安 排 設 計 與 規 劃 的 自 組 行 程, 寓 教 於 樂 的 學

Bardziej szczegółowo

硕士论文正文

硕士论文正文 ...4...13...20...26...27...31...38...41...46...49...62...69...89...101...113...125 ...130...130 ( ) ( ) 0 526 56 , ( ) ( ) XX 38 55 44 121 39 I7 O O O O 0 O 0 O O O O 0 O

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2014年臺灣醫療團赴大陸內蒙古自治區考察交流出國報告--final.doc

Microsoft Word - 2014年臺灣醫療團赴大陸內蒙古自治區考察交流出國報告--final.doc 出 國 報 告 書 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 2014 年 臺 灣 醫 療 團 赴 大 陸 內 蒙 古 自 治 區 考 察 交 流 主 辦 機 關 : 蒙 藏 委 員 會 報 告 人 員 : 蒙 藏 委 員 會 蒙 事 處 科 長 紀 慧 貞 蒙 藏 委 員 會 蒙 事 處 科 員 紀 英 豪 衛 生 福 利 部 附 屬 醫 療 及 社 會 福 利 機 構 管 理 會 執 行 長 林 慶

Bardziej szczegółowo

03/14( 六 ) 第 一 天 台 中 - 高 雄 小 港 / 仁 川 - 清 溪 川 - 東 大 門 綜 合 市 場 - 北 村 韓 屋 村 - 韓 國 文 化 體 驗 營 DIY 泡 菜 製 作 + 人 蔘 飲 料 + 韓 服 寫 真 + 傳 統 韓 餅 BR172 08:30/12:20 今

03/14( 六 ) 第 一 天 台 中 - 高 雄 小 港 / 仁 川 - 清 溪 川 - 東 大 門 綜 合 市 場 - 北 村 韓 屋 村 - 韓 國 文 化 體 驗 營 DIY 泡 菜 製 作 + 人 蔘 飲 料 + 韓 服 寫 真 + 傳 統 韓 餅 BR172 08:30/12:20 今 韓 國 愛 寶 樂 園 南 怡 島 汗 蒸 幕 5 天 出 發 日 期 :2015 年 03 月 14 日 ( 星 期 六 ) 行 程 特 色 : 加 贈 人 氣 知 名 品 牌 KyoChon 校 村 ( 橋 村 ) 炸 雞, 每 房 一 份 + 每 人 一 瓶 啤 酒 或 可 樂 二 擇 一 註 : 如 飯 店 附 近 沒 有 橋 村 聯 鎖 店 時. 以 別 家 炸 雞 替 代 每 天 每 人

Bardziej szczegółowo

4

4 HP NetMetrix/UX 1999 1 ...2 1....3 2. HP NetMetrix...4 3. HP NetMetrix/UX...6 3.1 (Automated Reporter)...7 3.2 (Protocol Analyzer)...9 3.3 (Internetwork Monitor)...11 3.4 (Load Monitor)...12 3.5 (Internetwork

Bardziej szczegółowo

路桥建设报104.FIT)

路桥建设报104.FIT) 大 干 实 干 喜 迎 十 八 大 中 国 共 产 党 第 十 八 次 全 国 代 表 大 会 ( 简 称 中 共 十 八 大 ), 将 于 2012 年 11 月 8 日 在 北 京 召 开 在 十 八 大 会 议 上, 将 选 举 产 生 新 一 届 的 中 共 中 央 领 导 层, 包 括 中 央 委 员 会 委 员 中 央 候 补 委 员 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 委 员 在 之

Bardziej szczegółowo

未命名-8

未命名-8 1 1 1., 2.,, 3., 1 3 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 1 2 13 1 3 1., 2.,, 3., 1 3 1 5 1 5 1 8 1 9 2 1 1 6 2 2 2 2 2 3 2 3 24 2 4 1., 2., 3., 2 4 2 6 2 6 2 8 3 0 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 34 3 4 1. 2., 3.,, 3 4 3 7 3 7 3

Bardziej szczegółowo

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号: 2009 2009 2 3 5 5 8 15 67 1 2009 1 2 3 501 501 4 5 501 6 (%) 16 (%) 2 2009 (%) +- 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2009 4 2009 1 5 2009 ( ) ( ) 6 2009 12000 30 1/8 ~52 150 2500 () () () () () () 1 1462.13 1548.09 33.36%

Bardziej szczegółowo

伊 人 當 自 強 增 強 締 女 能 力 懂 民 措 施 彙 緝 婦 女 求 助 熱 線 香 港 婦 女 中 心 協 會 一 一 麗 閻 婦 女 中 心 計 劃 的 內 容 婦 女 求 助 熱 線 源 自 於 1978 年 的 反 強 姦 運 動, 為 全 港 第 一 { I 菜 為 女 性 所

伊 人 當 自 強 增 強 締 女 能 力 懂 民 措 施 彙 緝 婦 女 求 助 熱 線 香 港 婦 女 中 心 協 會 一 一 麗 閻 婦 女 中 心 計 劃 的 內 容 婦 女 求 助 熱 線 源 自 於 1978 年 的 反 強 姦 運 動, 為 全 港 第 一 { I 菜 為 女 性 所 參 與 會 伊 人 當 自 強 增 強 締 女 能 力 懂 民 措 施 彙 緝 婦 女 求 助 熱 線 香 港 婦 女 中 心 協 會 一 一 麗 閻 婦 女 中 心 計 劃 的 內 容 婦 女 求 助 熱 線 源 自 於 1978 年 的 反 強 姦 運 動, 為 全 港 第 一 { I 菜 為 女 性 所 設 立 的 熱 線, 由 群 熱 心 的 婦 女 義 工 發 起, 義 擔 任 熱 線 輔

Bardziej szczegółowo

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線

本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02) 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02) 裝 訂 線 本校彙整截止日 :107 年 4 月 27 日申請前請詳閱簡章 相關表件請送交至蘭潭校區國際事務處 受文者 : 國立嘉義大學 教育部書函 檔號 : 保存年限 : 地址 :10051 臺北市中山南路 5 號傳真 :(02)23976980 聯絡人 : 孫菊英電話 :(02)77365739 裝 訂 線 發文日期 : 中華民國 107 年 3 月 12 日發文字號 : 臺教文 ( 三 ) 字第 1070036127

Bardziej szczegółowo

P1027984-061.pdf

P1027984-061.pdf EZ320 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 17 18 19 20 21 22 23 24 Belt Belt 25 Belt 26 27 28 29 30 31 Made in China EZ320 This product is covered by one or more Zebra US patents. PCC: PLACE BAR CODE

Bardziej szczegółowo

<30363233A4BDA769A657B3E62E786C7378>

<30363233A4BDA769A657B3E62E786C7378> 105 年 度 青 年 暑 期 社 區 工 讀 計 畫 錄 取 學 生 名 單 序 號 單 位 編 號 單 位 名 稱 職 缺 名 稱 學 生 姓 名 學 校 名 稱 1 AR-001 社 團 法 人 花 蓮 縣 持 修 積 善 協 網 站 廣 宣 侯 欣 言 致 理 科 技 大 學 2 AR-001 社 團 法 人 花 蓮 縣 持 修 積 善 協 影 像 製 作 黃 大 謙 國 立 政 治 大 學

Bardziej szczegółowo

捷利实业股份有限公司

捷利实业股份有限公司 OO 2004 1 JIELEE INDUSTRY CO.LTD 2 3 20 9 045153608158 045153608944 xuchaowu@jielee.com 4 1 20 9 150001 jielee@jielee.com 5 http://www.cninfo.com.cn 1 6 000996 7 1994 8 28 38 2301091330247 230109712039595

Bardziej szczegółowo

主 管 单 位 : 中 共 浙 江 省 委 统 战 部 主 办 单 位 : 浙 江 海 外 联 谊 会 浙 江 中 国 和 平 统 一 促 进 会 浙 江 省 统 一 战 线 理 论 研 究 会 浙 江 省 光 彩 事 业 促 进 会 浙 江 省 知 识 界 人 士 联 谊 会 浙 江 省 新 生

主 管 单 位 : 中 共 浙 江 省 委 统 战 部 主 办 单 位 : 浙 江 海 外 联 谊 会 浙 江 中 国 和 平 统 一 促 进 会 浙 江 省 统 一 战 线 理 论 研 究 会 浙 江 省 光 彩 事 业 促 进 会 浙 江 省 知 识 界 人 士 联 谊 会 浙 江 省 新 生 C2014 年 7 月 总 第 259 期 ontents 目 录 特 别 策 划 [ 特 稿 ] 03 / 小 荷 才 露 尖 尖 角 浙 江 省 积 极 探 索 统 一 战 线 助 推 基 层 协 商 民 主 发 展 的 四 种 模 式 胡 慧 蕾 05 / 五 水 共 治, 民 主 党 派 在 行 动 浙 江 省 民 主 党 派 组 织 争 做 五 水 共 治 六 大 员 本 刊 记 者 徐

Bardziej szczegółowo

全 程 住 宿 兩 人 一 室 ( 含 溫 泉 區 ) 報 名 本 產 品 請 以 雙 數 為 單 位 ; 若 報 名 人 數 為 奇 數, 則 需 補 單 人 房 差 如 遇 日 本 連 續 假 期. 則 行 程 和 飯 店 公 司 保 有 更 改 同 等 飯 店 之 權 利. 期 許 讓 您 更

全 程 住 宿 兩 人 一 室 ( 含 溫 泉 區 ) 報 名 本 產 品 請 以 雙 數 為 單 位 ; 若 報 名 人 數 為 奇 數, 則 需 補 單 人 房 差 如 遇 日 本 連 續 假 期. 則 行 程 和 飯 店 公 司 保 有 更 改 同 等 飯 店 之 權 利. 期 許 讓 您 更 鹿 兒 島 篤 姬 丰 采 ~ 阿 蘇. 櫻 島 火 山 霧 島 雙 溫 泉 美 食 五 日 篤 姬 和 平 改 革 的 新 女 性 探 訪 薩 摩 ( 鹿 兒 島 舊 稱 ) 出 身 的 武 士 女 兒 篤 姬 的 故 鄉, 走 訪 篤 姬 拍 攝 場 景, 體 驗 南 九 州 之 美 歷 經 幕 府 末 期 到 明 治 時 期 的 重 大 變 革 時 代, 仍 是 堅 持 自 己 的 道 路 勇

Bardziej szczegółowo

1996年年度报告

1996年年度报告 1996 ANNUAL REPORT 1996 SHENYANG NEU-ALPINE SOFTWARE CO., LTD. 3 4 5 11 17 18 19 31 32 33 2 1993 6 1996 6 18 1996 2.4 3500 : 3 11 :110006 :024-3841748 :024-3890817 3 1996 (%) 1995 1994 1. ( ) 10490.3 120.0

Bardziej szczegółowo

英语专业(中英文)

英语专业(中英文) 英 语 专 业 课 程 体 系 框 架 图 课 程 类 别 学 时 数 ( 其 开 课 设 课 目 的 ( 阐 述 该 课 程 在 培 养 学 生 品 德 知 识 能 力 体 育 或 美 育 的 作 课 程 名 称 中 实 验 ) 学 期 用 在 课 程 体 系 中 与 前 后 课 程 的 关 系 ) 所 属 课 程 群 开 课 学 院 掌 握 马 克 思 主 义 的 基 本 立 场 观 点 和 方

Bardziej szczegółowo