Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym"

Transkrypt

1 Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział w tworzeniu PKB wynosi ok. 6 procent. Ma on 20 procentowy udział w produkcji sprzedanej całego przemysłu oraz 16 procentowy udział w zatrudnieniu w całym przemyśle. Polska w Unii Europejskiej, jest szóstym producentem żywności i poważnym eksporterem netto artykułów rolno spożywczych. W latach wartość inwestycji w przemyśle spożywczym, była co najmniej dwu a nawet trzykrotnie wyższa niż w rolnictwie. Nie oznacza to, że potrzeby inwestycyjne tej branży zostały w pełni zaspokojone. Wspieranie inwestycji w sektorze rolno spożywczym będzie kontynuowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Dobre wyniki polskich producentów żywności osiągane są m.in. dzięki dostosowaniu branży spożywczej do norm i standardów weterynaryjnych UE. Procesy modernizacyjne zakładów zostały wsparte środkami pochodzącymi i z funduszy UE i budżetu krajowego. Jedną z instytucji, która pomagała i nadal pomaga firmom realizować inwestycje była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Unijnym programem, z którego firmy spożywcze mogły uzyskać środki jeszcze przed akcesją był SAPARD. Potem finansowanie inwestycji w przetwórstwie spożywczym odbywało się przy pomocy środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W latach podmioty branży spożywczej będą mogły dofinansować inwestycje z nowego PROW. 1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata są działania umożliwiające wspieranie modernizacji sektora spożywczego oraz rozwoju innych firm tworzących nowe miejsca pracy na wsi. W latach ARiMR będzie agencją płatniczą dla wszystkich wydatków z nowego unijnego funduszu rolnego EFRROW, czyli funduszu, który finansuje działania PROW. Fundusz nowego PROW to 13,2 mld euro z budżetu UE i 4 mld euro z krajowego, łącznie 17,2 mld euro. W PROW jest działanie zatytułowane Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej adresowane do przedsiębiorców z przetwórstwa rolno-spożywczego. Jest to działanie podobne, jak działanie Poprawa

2 przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata W nowym PROW na wspieranie inwestycji w przetwórstwie spożywczym przewidziano ok. 1,1 mld euro. W stosunku do SPO, PROW zawiera kilka istotnych innowacji dotyczących wsparcia firm z sektora rolnospożywczego. Małe i średnie firmy będą mogły otrzymać zwrot do 40 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje (budowy, remonty, modernizacja zakładów, zakup linii produkcyjnych, środków transportu, urządzeń, oprogramowania), a duże firmy do 25 proc. W obu przypadkach maksymalna kwota dofinansowania będzie mogła wynieść nie więcej niż 20 mln zł w całym okresie trwania programu, a w przypadku firm posiadających wiele zakładów - 30 mln zł. Na największe wsparcie (do 50 proc.) będą mogły liczyć małe i średnie firmy, które mają podpisane długoterminowe umowy kontraktacyjne z grupami producentów na dostawę surowców rolnych. Do nowości w PROW zalicza się też możliwość ubiegania się o dofinansowanie, obok przetwórców, dla firm zajmujących się hurtowym handlem artykułami rolnymi, a także możliwość uzyskania dofinansowania kosztów leasingu. 2. Działanie zatytułowane Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich cieszyło się dużym zainteresowaniem podmiotów z sektora rolno-spożywczego. Wartość wnioskowanego dofinansowania na wsparcie przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych przekroczyła limit dostępnych środków, a podpisane z ARiMR umowy opiewają na kwotę 1,94 mld zł. Wydzielone na ten cel środki zostaną wykorzystane w 100%. Do firm trafiło już ponad 700 mln zł z zakontraktowanej puli finansowej. Kolejne płatności są realizowane, po przedstawieniu dokumentów i faktur zrealizowanych inwestycji. ARiMR musi rozliczyć wszystkie inwestycje zrealizowane w ramach tego działania do końca 2008 r. Projekty o najwyższej wartości pomocy sięgały 20 mln zł. Dotyczyły one m.in. budowy proszkowni mleka i laboratorium wraz z maszynami i urządzeniami, budowy zakładów przetwórstwa mięsnego, ubojni drobiu, budowy i uruchomienia wytwórni pasz. Zrealizowane projekty o najniższej wartości były dofinansowane przez ARiMR w wysokości 100 tys zł. Dotyczyły one m.in. zakupu komór wędzalniczych,

3 samochodów specjalistycznych, zmiany użytkowania części pomieszczeń zaplecza socjalnego w zakładach czy choćby zakupu urządzeń do czyszczenia mięsa i noży krążkowych do odkostniania mięsa. Działanie to zostało skierowane do podmiotów prowadzących działalność związaną z przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych objętych Załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z wyłączeniem artykułów rybnych, leśnych i produktów pochodzących z państw trzecich 1. Zainteresowane podmioty złożyły wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 2 928,4 mln zł. Pierwotnie przyjęty limit finansowy dla Działania 1.5 wynosił 464,3 mln euro. W wyniku dokonanej realokacji wzrósł on do 475,0 mln euro, w tym 332,5 mln euro ze środków UE oraz 142,5 mln euro z tytułu współfinansowania z krajowych środków publicznych. Kwota ta stanowi ok. 26,6% całego budżetu Programu. W wyniku weryfikacji pozytywnie zostały ocenione wnioski. Kwota wnioskowanego i przyznanego dofinansowania w Działaniu Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych wg województw (w mln zł) Błąd! Nieprawidłowe łącze. Zawarte umowy dotyczyły głównie projektów związanych z sektorami: przetwórstwa mleka i wyrobu serów (18,6%), produkcji mięsa drobiowego i króliczego (15,1%), produkcji mięsa z wyjątkiem drobiowego i króliczego (14,3%) oraz produkcji konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (12,7%). Struktura projektów, wg sektorów wsparcia Błąd! Nieprawidłowe łącze. Średnia kwota przyznanego dofinansowania na 1 projekt wynosi 1 664,1 tys. zł i jest znacznie niższa od kwoty maksymalnej możliwej do uzyskania w trakcie trwania programu na jeden podmiot (20 mln zł). Kwota ta jednak w przeliczeniu na 1 Wyjątek stanowią sektory przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb, w których dopuszczono możliwość przetwarzania surowców pochodzących z państw trzecich, pod warunkiem jednak, iż udział tych surowców nie przekracza 30% przetwarzanych w zakładzie produktów rolnych (w ujęciu wartościowym).

4 jednego beneficjenta jest wyższa i wynosi 2 683,2 tys. zł, gdyż wielu inwestorów realizowało więcej niż jeden projekt. Przeciętna kwota dofinansowana w przeliczeniu na jeden projekt jest znacznie zróżnicowana w poszczególnych województwach. Najwyższy poziom dofinansowania występuje w województwach podlaskim (2 875,7 tys. zł) i warmińsko-mazurskim (2 224,1 tys. zł), najniższy natomiast śląskim (633,1 tys. zł) oraz podkarpackim (947,3 tys. zł). Średnia kwota przyznanego dofinansowania oraz średnia wysokość kosztów kwalifikowalnych na projekt, wg województw [w tys. zł] Błąd! Nieprawidłowe łącze.większość projektów dotyczyła stosunkowo niewielkich inwestycji. Świadczyć o tym może fakt, iż w 63% projektów poziom dofinansowania wynosi do 1 mln zł, natomiast tylko dla 7,0% - przekracza 5 mln zł. Struktura projektów wg poziomu przyznanej pomocy Błąd! Nieprawidłowe łącze. 3. Duży wpływ na skalę inwestycji zrealizowanych w przetwórstwie spożywczym miały preferencyjne kredyty, o oprocentowaniu obniżonym przez dopłaty z ARiMR, udzielane zakładom modernizującym swe linie produkcyjne i wprowadzającym nowe technologie. W latach banki współpracujące z Agencją udzieliły inwestorom z przetwórstwa spożywczego 1445 nisko oprocentowanych kredytów łącznie na kwotę przekraczającą 1,33 mld zł. Mleczarnie otrzymały 113 takich kredytów w łącznej wysokości ponad 150 mln zł, przemysł mięsny 619 łącznie na kwotę przekraczającą 750 mln zł. Przetwórniom ziemniaka banki udzieliły w omawianym czasie 5 kredytów preferencyjnych i była to w sumie kwota przekraczająca 22 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę okres przedakcesyjny i pierwsze lata członkostwa w UE, to w latach banki udzieliły przetwórstwu spożywczemu ponad 6700 kredytów inwestycyjnych preferencyjnie oprocentowanych, a łączna kwota tych kredytów przekroczyła 3,47 mld zł. 4. Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) stanowił instrument wsparcia przez Unię Europejską procesu przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących. Jednocześnie był ważnym etapem przygotowań instytucji i beneficjentów tych krajów do korzystania po akcesji z unijnych instrumentów wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

5 Program SAPARD, którego realizacja w Polsce rozpoczęła się w lipcu 2002 r., obejmował kilka działań i kierunków wsparcia finansowego rolnictwa i branży rolno spożywczej, w tym najważniejszym działaniem dla branży była Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych Budżet Programu SAPARD wynoszący początkowo 944 mln euro (708,2 mln euro ze środków UE oraz 235,8 mln euro z budżetu krajowego) okazał się niewystarczający z uwagi na szczególnie duże - w końcowej fazie przyjmowania wniosków o pomoc - zainteresowanie rolników i przedsiębiorców uzyskaniem wsparcia. Chcąc stworzyć możliwość sfinansowania wszystkich projektów spełniających wymogi Programu SAPARD Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzgodniło z Komisją Europejską przesunięcie na ten cel środków z budżetu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 140 mln euro. Działanie Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych przeznaczone było na wsparcie przedsięwzięć w branży przetwórstwa rolno-spożywczego związanych z poprawą konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, dostosowaniem do wymogów Jednolitego Rynku w zakresie norm sanitarnych, higienicznych, weterynaryjnych oraz jakościowych. W ramach tego działania zawarto ogółem umowy przyznające pomoc w łącznej wysokości 1 663,6 mln zł, z których zostało zrealizowanych i rozliczonych na ogólną kwotę 1 525,0 mln zł. Umowy zawarte i rozliczone poprawa przetwórstwa wg schematów i sektorów Umowy zawarte Umowy rozliczone kwota kwota Działanie/Schemat/Komponent przyznanej udzielonej liczba liczba pomocy pomocy (w mln zł) (w mln zł) 1.1 Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawa marketingu , ,8 artykułów pochodzenia zwierzęcego 1.1 a Sektor mleczarski , ,7 1.1 b Sektor mięsny , ,7 1.1 c Sektor rybny , ,4 1.2 Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawa marketingu owoców i warzyw , ,2 Razem , ,0 W zdecydowanej większości umowy podpisane (82,9%), jak i zrealizowane (84,1%) dotyczyły przedsięwzięć podejmowanych w ramach Wsparcia

6 restrukturyzacji przetwórstwa i poprawa marketingu artykułów pochodzenia zwierzęcego. Średnia kwota przyznanej pomocy w ramach podpisanych umów wyniosła 1 239,6 tys. zł, w tym w branżach przetwarzających surowce pochodzenia zwierzęcego 1 253,2 tys. zł a w przetwórstwie owoców i warzyw 1 177,9 tys. zł. W odniesieniu do umów zrealizowanych kwoty te były relatywnie niższe i wyniosły odpowiednio: 1 202,7 tys. zł, 1 230,8 tys. zł oraz 1 090,6 tys. zł. Wsparcie finansowe w ramach Programu SAPARD przyniosło dla branży przetwórstwa artykułów rolnych i rybnych znaczące efekty rzeczowe, w tym m.in.: wdrożenie systemu HACCP w 581 zakładach, w tym w sektorach: mięsnym 300, mleczarskim 127, owocowo-warzywnym 102 oraz rybnym 52, wdrożenie programu dostosowania do norm UE w 747 zakładach, w tym w sektorach: mięsnym 412, mleczarskim 154, owocowo-warzywnym 130 oraz rybnym 51, zakup 320 cystern do transportu mleka surowego. 5. Projekty, na które ARiMR przyznała dofinansowanie, mają najczęściej na celu poprawę warunków sanitarno higienicznych i weterynaryjnych produkcji oraz poprawę jakości produkcji. Największy jednak udział w dofinansowywanych inwestycjach mają projekty, których celem jest wprowadzenie nowych lub modernizacja istniejących technologii produkcji. Wsparcie udzielone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SAPARD i SPO) pozwoliło inwestorom przemysłu spożywczego szybciej dostosować zakłady do wymogów UE i poprawić konkurencyjność tych firm na unijnym rynku. Są one bardziej efektywne i lepiej służą całemu rolnictwu. Modernizacja kluczowych branż przyczyniła się do wzrostu eksportu, co zwiększyło zapotrzebowanie na surowce rolnicze, a w konsekwencji przyczyniło się do polepszenia dochodów rolniczych i cen produktów sprzedawanych przez rolników. Wzrósł popyt na produkty rolno spożywcze. Dzięki inwestycjom w nowe technologie i polepszenie standardów higienicznych wzrosła jakość oferowanych wyrobów a to podwyższyło zaufanie konsumentów do branży i produktów. Przez ostatnie kilka lat, od 2002 roku ARiMR dofinansowała i dofinansuje (płatności z SPO są realizowane) inwestycje w sektorze rolno spożywczym kwotą ponad 3,5 mld zł. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata podmioty mają do dyspozycji większe środki. W budżecie przewidziano na te cele 1,1

7 mld euro. Agencja przygotowuje się do wdrożenia pomocy dla przetwórstwa i po uzyskaniu akredytacji poda do publicznej wiadomości termin, od kiedy będzie przyjmowała wnioski w ramach działania - Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie

Artur Zimny. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. 1. Wprowadzenie Artur Zimny Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej 1. Wprowadzenie Stosunkowo niska rentowność gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych sprawia, że

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Czyżewskiego. * Autor przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Czyżewskiego. * Autor przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Piotr Łuczak * INSTYTUCJONALNE ZAPLECZE DOSTOSOWAŃ RYNKOWYCH W ROLNICTWIE W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI POLSKIEJ Wstęp Polskie rolnictwo, jak wiele innych sektorów gospodarki w okresie transformacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo