REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre zarządzanie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Maj, 2011 rok 1

2 1. Definicje 1. Projekt projekt nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre zarządzanie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Beneficjent Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz. 3. Partnerzy : 1) Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, Chełmiec 2) Gmina Kamionka Wielka, Kamionka Wielka 3) Gmina Łososina Dolna, Łososina Dolna 4) Gmina Nawojowa, Nawojowa 313 5) Gmina Rytro, Rytro 265 6) Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 7) Miasto Grybów, Grybów, Rynek 12 8) Gmina Grybów, Grybów, ul. Jakubowskiego 33 9) Gmina Korzenna, Korzenna 10) Gmina Łabowa, Łabowa 37 11) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Muszyna, Rynek 31 12) Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój, Piwniczna Zdrój Rynek 20 13) Gmina Podegrodzie, Podegrodzie ) Miasto i Gmina Stary Sącz, Stary Sącz, ul. Batorego Realizator- Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz 5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 6. Beneficjenci Ostateczni pracownicy niżej wymienionych Urzędów Miast/Gmin z terenu powiatu nowosądeckiego: Urząd Gminy Chełmiec Urząd Gminy Kamionka Wielka Urząd Gminy Łososina Dolna Urząd Gminy Nawojowa Urząd Gminy Rytro Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Urząd Miasta Grybów Urząd Gminy Grybów Urząd Gminy Korzenna Urząd Gminy Łabowa Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Urząd Gminy Podegrodzie 2

3 Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz którzy spełniają kryteria określone w 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 7. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Kierownika Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Projektu, Specjalista ds. rekrutacji oraz gminni koordynatorzy z Urzędów Miast/Gmin uczestniczących w Projekcie. 2. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu nr POKL /10 pt. "Nowosądecka Akademia Samorządowa", realizowanego przez Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w parterstwie z czternastoma jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu nowosądeckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre zarządzanie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2. Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Miast/Gmin niżej wskazanych: a) Urząd Gminy Chełmiec b) Urząd Gminy Kamionka Wielka c) Urząd Gminy Łososina Dolna d) Urząd Gminy Nawojowa e) Urząd Gminy Rytro f) Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem g) Urząd Miasta Grybów h) Urząd Gminy Grybów i) Urząd Gminy Korzenna j) Urząd Gminy Łabowa k) Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna l) Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój m) Urząd Gminy Podegrodzie n) Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz 3. Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2013 roku. 4. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez 14 miast/gmin objętych projektem do marca 2013r., poprzez wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem 415 pracowników Urzędów Miast/Gmin. 3

4 3. Uczestnicy projektu 1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby należące do grupy docelowej Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , tj. pracownicy urzędów administracji samorządowej. Za pracownika w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się wyłącznie osoby, których status reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U ). 2. W projekcie nie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych itp. 3. Beneficjentem Ostatecznym projektu może być pracownik Urzędu Miasta/Gminy biorącego udział w projekcie, który: - złoży kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną - jest zainteresowany uzupełnieniem lub podwyższeniem lub nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności. 4. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród pracowników Urzędów Miast/Gmin uczestniczących w projekcie, na podstawie złożonego. 5. Beneficjenci Ostateczni powinni zawierać się w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 64 rokiem życia. 6. Grupa Beneficjentów Ostatecznych liczyć będzie 415 osoby. 7. Wśród Beneficjentów Ostatecznych 103 osoby należały będą do przedziału wiekowego powyżej 45 roku życia, z wyłączeniem pracowników, którzy w najbliższym czasie przejdą na świadczenia emerytalne kryterium strategiczne. 8. Każdy Beneficjent Ostateczny będzie mógł brać udział w kilku szkoleniach, w zależności od wyniku analizy luk kompetencyjnych. 4. Informacje o szkoleniach 1. Beneficjenci Ostateczni będą rekrutowani na następujące rodzaje szkoleń (zakładana tematyka szkoleń zgodnie z projektem): A) SZKOLENIA PRACOWNICZE (łącznie 360 godz. dla 170 osób, zajęcia wyjazdowe poza miejscem pracy) - Zarządzanie strategiczne - (2 grupy po 15 osób, 16 godz. dla grupy, łącznie 32 godz.) - szkolenie wyjazdowe 2-dniowe dla kadry kierowniczej UG - Komunikacja międzyludzka w tym obsługa klienta (5 grup po 10 os., 24 godz. dla grupy, łącznie 120 godz.) szkolenie wyjazdowe 3-dniowe - Podstawy zarządzania monitorowania potrzeb i ustalanie celów JST (4 grupy po 10 osób, 32 godz. dla grupy, łącznie 128 godzin) szkolenie wyjazdowe 4-dniowe 4

5 - Zarządzanie zmianą, umiejętność pracy w zespole (5 grup po 10 osób, 16 godz. dla grupy, łącznie 80 godz.) - szkolenie wyjazdowe 2-dniowe. B) SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE związane z wykonywaniem obowiązków służbowych na poszczególnych stanowiskach pracy podnoszenie unikalnych kompetencji związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Szkolenie w grupach 10 osobowych podczas godzin pracy (oddelegowanie): - Zamówienie publiczne i partnerstwo publiczno-prawne (2 grupy x 40 godz.) 5 dni/1 grupa - Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego (3 grupy x 48 godz.) 6 dni/1 grupa - Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (3 grupy x 80 godz.) 10 dni/1 grupa - Budowanie wizerunku instytucji publicznej PR i komunikacja z mediami (2 grupy x 16 godz.) 2 dni/1 grupa - Ochrona danych osobowych (3 grupy x 8 godz.) 1 dzień/1 grupa - Postępowanie administracyjne, prawo miejscowe techniki legislacyjne (10 grup x 40 godz.) 5 dni/1 grupa Absolwenci szkoleń pracowniczych i specjalistycznych otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat projektowy. C) SZKOLENIA OGÓLNOROZWOJOWE I STUDIA PODYPLOMOWE - Administracja samorządowa i rozwój regionalny dla pracowników nie posiadających wykształcenia związanego z administracją (2 grupy po 15 osób, 180 godz.). Zajęcia odbywać się będą w Nowym Sączu, w godzinach pracy (oddelegowanie). Zajęcia odbywać się będą 8 godz. dziennie, 1 raz w tygodniu. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu. Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. - Kurs języka angielskiego - 15 grup po 5 osób, 60 godz. na grupę, łącznie 900 godz. Zajęcia po 2 godz. lekcyjne 2 razy w tygodniu. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe. 2. W ramach projektu realizowane również będą inne szkolenia i kursy, których tematyka i zakres wynikać będzie z bieżących potrzeb. 5. Proces rekrutacji 1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 9 maja 2011 r. do 20 maja 2011 r. 2. Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc na Liście rankingowej - podstawowej (załącznik nr 7) oraz Liście rankingowej - rezerwowej (załącznik nr 8). 3. W ramach projektu stworzona zostanie lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do listy podstawowej. 4. Potencjalni Beneficjenci Ostateczni składają następujące dokumenty rekrutacyjne koordynatorowi gminnemu w terminie do 16 maja 2011 r.: a) formularz zgłoszenia (wzór w załączniku nr 2) b) oraz załącznik: 5

6 -kopia dowodu osobistego, 5. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 6. Koordynatorzy gminni weryfikują pod względem formalnym dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i dla wszystkich uczestników, którzy złożyli kompletne dokumenty rekrutacyjnie zgodnie z zapisami 5 pkt 4 sporządzają następujące dokumenty w postaci zbiorczej listy: - zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór w załączniku nr 3), - zgoda kierownika jednostki na udział w projekcie (wzór w załączniku nr 4) Następnie sporządzają gminną listę rankingową i w terminie do 20 maja 2011 r., przekazują dokumenty wraz z propozycją listy rankingowej do specjalisty do spraw rekrutacji w biurze projektu w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. 7. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 31 maja 2011 r. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu pracowników spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryterium strategicznego: 25% uczestników projektu stanowić mają osoby powyżej 45 roku życia, z wyłączeniem osób, które w najbliższym czasie przejdą na świadczenia emerytalne oraz kolejności zgłoszeń. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. 8. O wynikach rekrutacji Beneficjenci Ostateczni zostaną powiadomieni telefonicznie. 9. Pracownik Urzędu Miasta/Gminy zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia składa Deklarację uczestnictwa w projekcie (wzór w załączniku nr 5) i Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku nr 6). 10. Pracownik Urzędu Miasta/Gminy zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: - samodzielnej rezygnacji uczestnika na pisemny wniosek prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, uczestnik w/w wniosek przedkłada do właściwego Koordynatora gminnego, który to w terminie do 3 dni od dnia otrzymania rezygnacji zgłasza zmiany do Kierownika projektu wraz z propozycją osoby z listy rezerwowej, która ma przystąpić do projektu - na wniosek trenera prowadzącego szkolenie lub na wniosek koordynatora gminnego uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w szkoleniach, - rezygnacji z pracy w Urzędzie Miasta/Gminy biorącej udział w projekcie, - w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć w ramach szkolenia. 11. Skreślenie Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników projektu dokonuje Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Koordynatorem gminnym wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 6

7 12. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 13. Ponieważ w projekcie weźmie udział większość pracowników Urzędów Miast/Gmin, w proporcjach kobieta i mężczyzna odpowiadających strukturze zatrudnienia wg płci, projekt ma charakter równościowy. 6. Postanowienia końcowe 1. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej u koordynatorów gminnych; na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin uczestniczących w projekcie oraz w biurze projektu. 2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 5. Załączniki do regulaminu: - Zestawienie uczestników projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa w podziale na Urzędy Gminy/Miasta załącznik nr 1, - Formularz zgłoszenia - załączniku nr 2, - Zaświadczenie o zatrudnieniu - załączniku nr 3, - Zgoda kierownika jednostki na udział w projekcie - załączniku nr 4, - Deklarację uczestnictwa w projekcie - załączniku nr 5, - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -załączniku nr 6, - Lista rankingowa podstawowa załącznik nr 7, - Lista rankingowa rezerwowa załącznik nr 8. Opracował: sp. ds. rekrutacji Zatwierdził: Elżbieta Bożek Winiarska Kierownik Projektu 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa Tabela 1. Zestawienie ilościowe uczestników projektu nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa w podziale na Urzędy Miasta/Gminy Lp. Nazwa Urzędu ogółem osoby powyżej Urząd Gminy Chełmiec Urząd Gminy Kamionka Wielka Urząd Gminy Łososina Dolna Urząd Gminy Nawojowa Urząd Gminy Rytro Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Urząd Miasta Grybów Urząd Gminy Grybów Urząd Gminy Korzenna Urząd Gminy Łabowa Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 12 Urząd Miasta i Gminy Piwniczna 20 2 Zdrój 13 Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz 33 7 RAZEM

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa Formularz Zgłoszenia do projektu nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa Imię (imiona)..nazwisko Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia.. PESEL... Adres zameldowania stałego* miasto wieś (ulica, numer domu, numer mieszkania) Kod pocztowy Miejscowość/poczta... Województwo.. Nr tel. stacjonarnego.*.nr tel. komórkowego. * * Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak nie Jestem pracownikiem Urzędu Gminy/Miasta: (nazwa Urzędu Miasta/Gminy) Na stanowisku: *- pola obowiązkowe, w przypadku braku danych wpisać brak danych 9

10 Deklaruję zainteresowanie udziałem w następujących szkoleniach: Lp Nazwa szkolenia Wstaw X w odpowiednich polach SZKOLENIA PRACOWNICZE Zarządzanie strategiczne tylko dla kadry zarządzającej tj. burmistrz/wójt, z-ca burmistrza/wójta, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów, działów Komunikacja międzyludzka w tym obsługa klienta Podstawy zarządzania monitorowania potrzeb i ustalanie celów Zarządzanie zmianą, umiejętność pracy w zespole SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Zamówienie publiczne i partnerstwo publiczno-prawne Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Budowanie wizerunku instytucji publicznej PR i komunikacja z mediami Ochrona danych osobowych Postępowanie administracyjne, prawo miejscowe techniki legislacyjne SZKOLENIA OGÓLNOROZWOJOWE I STUDIA PODYPLOMOWE Administracja samorządowa i rozwój regionalny Kurs języka angielskiego INNE (proszę podać jakie): ) Oświadczam, iż przed złożeniem niniejszego zapoznałem/am się i akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa. 2) Oświadczam, iż w/w dane są zgodne z prawdą. 3) Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w ramach projektu nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich z siedzibą w Nowym Sączu zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 10

11 Podpis koordynator gminnego Podpis składającego formularz Załącznik: 1/ Kopia dowodu osobistego 11

12 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (pieczęć Urzędu Miasta/Gminy) (miejscowość i data) Zaświadcza się, iż n/w osoby są pracownikami Urzędu Miasta/Gminy... (proszę wpisać nazwę Urzędu Miasta/Gminy) Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko Wydział (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Urzędu Miasta/Gminy) 12

13 Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa ZGODA KIEROWNIKA JEDNOSTKI NA UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W PROJEKCIE nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa (pieczęć Urzędu Miasta/Gminy) (miejscowość i data) Wyrażam zgodę na udział n/w pracowników Urzędu Miasta/Gminy zakwalifikowanych do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nowosądecka Akademia Samorządowa Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Nowosądecki. Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko Wydział (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Urzędu Miasta/Gminy) 13

14 Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) Nr PESEL... a) Dobrowolnie deklaruje udział w projekcie nr POKL /10 Nowosądecka Akademia Samorządowa poprzez uczestnictwo w następujących szkoleniach/ studiach podyplomowych*:.. b) Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu V. Dobre Zarządzanie, Priorytetu 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Działania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Kapitał Ludzki , c) oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie Pouczenie: uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą miejscowość i data czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego 14

15 Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 4a, Warszawa 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. miejscowość, data czytelny podpis uczestnika projektu 15

16 Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa LISTA RANKINGOWA - PODSTAWOWA Pracowników (nazwa Urzędu Miasta/Gminy) ubiegających się o uczestnictwo w projekcie nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa A) SZKOLENIA PRACOWNICZE 1)Zarządzanie strategiczne 16

17 2)Komunikacja międzyludzka w tym obsługa klienta 17

18 3)Podstawy zarządzania monitorowania potrzeb i ustalanie celów JST 18

19 4) Zarządzanie zmianą, umiejętność pracy w zespole 19

20 B) SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 1) Zamówienie publiczne i partnerstwo publiczno-prawne 20

21 2) Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego 21

22 3) Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 22

23 4)Budowanie wizerunku instytucji publicznej PR i komunikacja z mediami 23

24 5)Ochrona danych osobowych 24

25 6)Postępowanie administracyjne, prawo miejscowe techniki legislacyjne 25

26 C) SZKOLENIA OGÓLNOROZWOJOWE I STUDIA PODYPLOMOWE 1)Administracja samorządowa i rozwój regionalny studia podymlomowe 26

27 2)Kurs języka angielskiego 27

28 Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa LISTA RANKINGOWA - REZERWOWA Pracowników (nazwa Urzędu Miasta/Gminy) ubiegających się o uczestnictwo w projekcie nr POKL /10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa A) SZKOLENIA PRACOWNICZE 1)Zarządzanie strategiczne 28

29 2)Komunikacja międzyludzka w tym obsługa klienta 29

30 3)Podstawy zarządzania monitorowania potrzeb i ustalanie celów JST 30

31 4)Zarządzanie zmianą, umiejętność pracy w zespole 31

32 B) SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 1) Zamówienie publiczne i partnerstwo publiczno-prawne 32

33 2) Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego 33

34 3) Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 34

35 4)Budowanie wizerunku instytucji publicznej PR i komunikacja z mediami 35

36 5)Ochrona danych osobowych 36

37 6)Postępowanie administracyjne, prawo miejscowe techniki legislacyjne 37

38 C) SZKOLENIA OGÓLNOROZWOJOWE I STUDIA PODYPLOMOWE 1)Administracja samorządowa i rozwój regionalny studia podymlomowe 38

39 2)Kurs języka angielskiego 39

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa Tabela 1. Zestawienie ilościowe uczestników projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Nowosądecka Akademia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszenia. do projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa. Imię (imiona)..nazwisko. Imiona rodziców...

Formularz Zgłoszenia. do projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Nowosądecka Akademia Samorządowa. Imię (imiona)..nazwisko. Imiona rodziców... Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Formularz Zgłoszenia do projektu nr POKL.05.02.01-00-003/10 pt. Imię (imiona)..nazwisko. Imiona rodziców..... Data i miejsce urodzenia......

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... Lp. I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA w ramach rekrutacji do projektu e-powiat Nowosądecki

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu:

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu: KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11 Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Projekt: Profesjonalny urząd - program doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników i kadry oraz uczestnictwa w projekcie Przedszkola w Gminie Miastkowo FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W. Do projektu Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0063/15 realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze Wrota

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie JACEK i OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA Imię (imiona) i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Adres zamieszkania dziecka miasto wieś województwo:.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr do Zarządzenia nr 89/04 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 0.05.04 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego (POKL.05.0.0-00-06/)

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło.. Formularz Zgłoszenia

Wpłynęło.. Formularz Zgłoszenia Wpłynęło.. Formularz Zgłoszenia do projektu Imię (imiona)..nazwisko Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia Płeć. PESEL...Wiek w chwili przystąpienia do projektu Adres zameldowania stałego* miasto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU KARTA ZGŁOSZENIA Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy 2. Priorytet,

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Kobieta Mężczyzna 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument 11 DEFIINIICJJE Regulamin - Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym Świadomy konsument wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

/Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

/Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI DATA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA: WYPEŁNIA ORGANIZATOR PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-wsparcie kadry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NR ZGŁOSZENIA. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Karta Zgłoszenia do projektu Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego

Karta Zgłoszenia do projektu Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego Data wpływu / wypełnia szkolny koordynator/ Załącznik nr 1 do regulaminu Karta Zgłoszenia do projektu Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego Imię (imiona)..nazwisko... Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Nasza Wiedza-Naszą Szansą na Przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Definicje. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja MIASTO NOWY SĄCZ Partner projektu: POWIAT NOWOSĄDECKI REGULAMIN III REKRUTACJI DO PROJEKTU Informatyk zawód przyszłości realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN: PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN: PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY realizowany przez, tel./fax: 81 534 70 04, Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami lub na komputerze I. Dane osobowe Nazwisko i imię (imiona): Płeć kobieta mężczyzna Data

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem mojego dziecka do Projektu Tradycja-Edukacja-Przyszłość, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: Działanie 7.2.1 POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-031/12-00 Okres realizacji projektu: 01.03.2013r.-30.09.2014r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM. Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0063/15 realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze Wrota

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Witajcie w przedszkolnej bajce! realizowanym w mieście Sokołów Podlaski

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Witajcie w przedszkolnej bajce! realizowanym w mieście Sokołów Podlaski Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Witajcie w przedszkolnej bajce! realizowanym w mieście Sokołów Podlaski 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Witajcie w przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

... (Imię i nazwisko składającego oświadczenie) zam... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ zam... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) oświadczam, że w razie rezygnacji z udziału w kursie języka angielskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka)

Nr telefonu stacjonarnego rodzica. (Imię i nazwisko dziecka) Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Gimnazja z programem realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ Strona1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ 1. Dane przedsiębiorstwa Nazwa: Adres siedziby głównej przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Projektu Kultura ponad granicami 1 Przepisy ogólne.

REGULAMIN REKRUTACJI Projektu Kultura ponad granicami 1 Przepisy ogólne. REGULAMIN REKRUTACJI Projektu 1 Przepisy ogólne. 1. Projekt realizowany jest przez gminę Borów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 2013,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (uczeń)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (uczeń) DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (uczeń) Ja, niżej podpisana/y...... (imię i nazwisko) deklaruję udział mojego syna/córki... (imię i nazwisko) PESEL.. Wiek..... Adres zamieszkania... Telefon opiekuna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny.././.* Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie Profesjonalista rynku gastronomicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych (wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) Data przyjęcia dokumentów i podpis osoby przyjmującej

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych (wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) Data przyjęcia dokumentów i podpis osoby przyjmującej Formularz Zgłoszeniowy dla Uczniów/Uczennic do projektu Edukacja w Leścach" RPLU.12.02.00-06-0111/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ulica Nr budynku Nr lokalu - Kod pocztowy Poczta Powiat Województwo

Ulica Nr budynku Nr lokalu - Kod pocztowy Poczta Powiat Województwo Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu : Staże szansą na dobry start zawodowy w ramach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1.: Mobilność edukacyjna Imię/imiona Nazwisko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Data wpływu formularza: Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region UWAGA: 1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY. Dane podstawowe uczestnika projektu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY. Dane podstawowe uczestnika projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dane podstawowe uczestnika projektu Imię (Imiona) Nazwisko Płeć Wiek (w chwili przystępowania do projektu) PESEL Wykształcenie Opieka nad dziećmi

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU "Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA 1 Data i godzina wpływu Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach

Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Pesel Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach Dane personalne Dziecka 4. Data urodzenia 5. Płeć kobieta / mężczyzna 6. Wykształcenie niższe niż

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość urzędów JST usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego

Nowa jakość urzędów JST usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowa jakość urzędów JST usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Załącznik nr 1 w projekcie Wyższe kwalifikacje pewniejsza przyszłość na rynku pracy. Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Dokument tożsamości Nazwa Wydany przez Numer Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo