Bazy danych wykład dwunasty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych wykład dwunasty"

Transkrypt

1 Bazy danych wykład dwunasty Interfejs do połaczeń z baza danych Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa danych 1 / 29

2 Zajmiemy się mechanizmami pozwalajacymi połaczyć się z BD z poziomu aplikacji klienta. Szczegółowo omówimy interfejs JDBC i bazę Oracle, inne mechanizmy sa dość podobne. danych 2 / 29

3 Nawiazywanie połaczenia Dodajemy do projektu bibliotekę JDBC (Project Properties/Libraries and Classpath/Add Library/Oracle JDBC ) Musimy zaimportować pakiet java.sql ( import java.sql.*). Rejestrujemy sterownik: DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.oracledriver()); danych 3 / 29

4 Nawiazywanie połaczenia c.d. Otwieramy połaczenie Connection conn = DriverManager.getConnection(url bazy, użytkownik, hasło). format adresu url: protokół adres bazy danych:port: sid. parametry znaleźć można w pliku tnsnames.ora (w szczególności SERVICE_NAME = <sid>), np. Connection conn = DriverManager.getConnection( "user", "passwd"); po pracy połaczenie zamykamy conn.close(); danych 4 / 29

5 Wykonywanie zapytań Otwieramy obiekt implentujacy interfejs zapytań typu Statement. Wykonujemy zapytynie zachowujac wynik w zmiennej typu ResultSet. Typ ten implementuje iterator, którym możemy odczytywać wyniki zapytania. danych 5 / 29

6 Wykonywanie zapytań Statement stmt = conn.createstatement(); ResultSet rset = stmt.executequery("select TABLE_NAME from USER_TABLES"); while (rset.next()) System.out.println(rset.getString(1)); danych 6 / 29

7 Wykonywanie zapytań W metodzie ResultSet.getstring() możemy podać: numer atrybutu wyniku zapytania (pierwszy atrybut ma numer 1), jego nazwe (jeśli używamy aliasów select A as B from... podajemy alias). danych 7 / 29

8 Wykonywanie zapytań przykład import java. s q l. ; class JDBC_Example { public s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] args ) { DriverManager. r e g i s t e r D r i v e r ( new o r a c l e. jdbc. d r i v e r. OracleDriver ( ) ) ; Connection conn = DriverManager. getconnection ( " jdbc : oracle : t h i n :1521:XE", " c h r i s ", " c h r i s h a s l o " ) ; Statement stmt = conn. createstatement ( ) ; ResultSet r s e t = stmt. executequery ( " s e l e c t TABLE_NAME from USER_TABLES" ) ; while ( r s e t. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( r s e t. g e t S t r i n g ( 1 ) ) ; r s e t. close ( ) ; stmt. close ( ) ; conn. close ( ) ; Konrad } Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) danych 8 / 29

9 Odczytywanie wyników zapytania Klasa ResultSet posiada rodzinę funkcji getx (String, Short, Int, Float, Double, TimeStamp,...). Jeżeli wynikiem zapytania jest wartość atrybutu NULL, to w przypadku String, TimeStamp, Date zostanie zwrócony pusty wskaźnik. W przypadku funkcji zwracajacych wartości numeryczne, atrybut o wartości NULL zostanie zwrócony jako zero. Aby rozstrzygnać czy wczytana wartość nie pochodzi od NULL, można użyć metody wasnull, zwracajacej true, jeśli wartość była równa NULL. danych 9 / 29

10 Odczytywanie wyników zapytania przykład ResultSet r s _ i =stmt. executequery ( " s e l e c t count ( ) as i l o s c from osoby " ) ; r s _ i. next ( ) ; i n t i = r s _ i. g e t I n t ( " i l o s c " ) ; i n t k = r s _ i. g e t I n t ( 1 ) ; danych 10 / 29

11 Aktualizacja danych Aktualizację danych wykonujemy analogicznie jak zadanie zapytania. Służy temu metoda metoda Statement.executeUpdate(polecenie DML). Możemy wykonać w ten sposób polecenia INSERT, UPDATE, DELETE. Metoda zwraca ilość zmodyfikowanych krotek. Możemy wykonać też polecenie DDL. danych 11 / 29

12 Transakcje Każde polecenie stanowi jedna transakcję. Jeśli chcemy wyłaczyć/wł aczyć automatyczne zatwierdzanie transakcji możemy użyć metody Connection.setAutoCommit(false/true). Zatwierdzamy wtedy wykonane polecenia metoda Connection.commit(), wycofujemy metoda Connection.rollback(). Polecenie rollback() wycofuje zmiany wprowadzone od czasu ostatniego commit(); Przy zamknięciu połaczenia następuje domyślny commit(). danych 12 / 29

13 Transakcje przykład conn. setautocommit ( false ) ; Statement stmt = conn. createstatement ( ) ; stmt. executeupdate ( " i n s e r t i n t o osoby values ( Olga, Kwiatkowska ) " ) ; stmt. executeupdate ( " i n s e r t i n t o osoby values ( Iwona, Kwiatkowska ) " ) rs = stmt. executequery ( " s e l e c t imie, nazwisko from osoby " ) ; while ( rs. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( rs. g e t S t r i n g (1)+ " " + rs. g e t S t r i n g ( 2 rs. close ( ) ; conn. r o l l b a c k ( ) ; rs = stmt. executequery ( " s e l e c t imie, nazwisko from osoby " ) ; while ( rs. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( rs. g e t S t r i n g (1)+ " " + rs. g e t S t r i n danych 13 / 29

14 Transakcje przykład conn. setautocommit ( false ) ; Statement stmt = conn. createstatement ( ) ; stmt. executeupdate ( " i n s e r t i n t o osoby values ( Olga, Kwiatkowska ) " ) ; conn. commit ( ) / / Uwaga zatwierdzamy zmiany! stmt. executeupdate ( " i n s e r t i n t o osoby values ( Iwona, Kwiatkowska ) " ) rs = stmt. executequery ( " s e l e c t imie, nazwisko from osoby " ) ; while ( rs. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( rs. g e t S t r i n g (1)+ " " + rs. g e t S t r i n g ( 2 rs. close ( ) ; conn. r o l l b a c k ( ) ; rs = stmt. executequery ( " s e l e c t imie, nazwisko from osoby " ) ; while ( rs. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( rs. g e t S t r i n g (1)+ " " + rs. g e t S t r i n danych 14 / 29

15 Zapytania prekompilowane Bezpośrednie przysyłanie zapytania do SZBD jest kosztochłonne. System musi za każdym razem zoptymalizować i skompilować zapytanie. Jeżeli wiemy, że będziemy wykonywac zapytania pewnego typu możemy ograniczyć te koszty, do jednokrotnego wykonania. W samym zapytaniu możemy później zmieniać parametry, z którymi jest wykonywane. danych 15 / 29

16 Zapytania prekompilowane przykład PreparedStatement ps = conn. preparestatement ( " s e l e c t nazwisko from osoby where imie =? " ) ; ps. s e t S t r i n g ( 1, " Jan " ) ; ResultSet rs=ps. executequery ( ) ; while ( rs. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( rs. g e t S t r i n g ( " nazwisko " ) ) ; rs. close ( ) ; ps. s e t S t r i n g ( 1, "Ewa" ) ; ResultSet rs=ps. executequery ( ) ;... rs. close ( ) ; ps. close ( ) ; danych 16 / 29

17 Zapytania prekompilowane przykład PreparedStatement s t m t =conn. preparestatement ( " update osoby set hobby=? where rok_urodzenia=? " ) ; stmt. s e t S t r i n g ( 1, " brak " ) ; stmt. s e t I n t ( 2, ) ; stmt. executeupdate ( ) ; danych 17 / 29

18 Przewijanie wyników Po wynikach zapytania możemy poruszać się w sposób bardziej elastyczny. Musimy utworzyć inaczej obiekt typu Statement: Statement stmt = conn. createstatement ( rodzaj przewijania, r o d z a j odczytu ) ; Rodzaj przewijania przyjać wartość: ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.Type_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY. Rodzaj odczytu: ResultSet.CONCUR_READ_ONLY, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE. danych 18 / 29

19 Przewijanie wyników Jeśli utworzyliśmy obiekt Statement w powyższy sposób możemy posłuzyć się szeregiem metod clasy ResultSet pozycjonujacych kursor. absolute(n), dla n dodatnich lub ujemnych, relative(n), dla n dodatnich lub ujemnych, first, last next, previous. Możemy sprawdzać aktualna pozycję przez metody isafterlast, isbeforefirst, islast, isfirst. danych 19 / 29

20 Modyfikowanie relacji wynikowych Jeśli utworzyliśmy zapytanie z parametrem ResultSet.CONCUR_UPDATABLE, możemy modyfikować krotki wyniku. Pola aktualnie odczytywanej krotki modyfikujemy przez metodę ResultSet.UpdateX(nazwa, value), gdzie X to nazwa typu. Po skonczeniu modyfikowania wywołujemy metodę ResultSet.updateRow() (lub ResultSet.cancelUpdates()). danych 20 / 29

21 Modyfikowanie relacji wynikowych przykład Statement stmt = conn. createstatement ( ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE) ; ResultSet rs = stmt. executequery ( " s e l e c t nazwisko from osoby " ) ; while ( rs. next ( ) ) { i f ( rs. g e t S t r i n g ( 1 ). equals ( " Kowalski " ) ) { rs. updatestring ( 1, " Kwiatkowski " ) ; rs. updaterow ( ) ; } Uwaga. Te instrukcje zmienia wszystkich Kowalskich w tabeli osoby na Kwiatkowskich. danych 21 / 29

22 Wstawianie krotek przykład rs. movetoinsertrow ( ) ; rs. updatestring ( 1, " Jan " ) ; rs. updatestring ( 2, " Kowalski " ) ; rs. insertrow ( ) ; rs. movetocurrentrow ( ) ; danych 22 / 29

23 Przetwarzanie wsadowe przykład Przetwarzanie wsadowe dostępne jest tylko dla UPDATE, INSERT, DELETE. Zapytanie, które generuje wynik spowoduje zgłoszenie wyjatku. PreparedStatement s t m t =conn. preparestatement ( " update osoby set hobby=? where rok_urodzenia=? " ) ; stmt. s e t S t r i n g ( 1, " brak " ) ; stmt. s e t I n t ( 2, ) ; stmt. addbatch ( ) ; stmt. s e t S t r i n g ( 1, " kaszka " ) ; stmt. s e t I n t ( 2, ) ; stmt. addbatch ( ) ; i n t [ ] t = stmt. executebatch ( ) ; danych 23 / 29

24 Modyfikowanie ilości przesyłanych krotek Sterownik JDBC dla Oracle umozliwia zwiększenie liczby przeysłanych krotek metoda setrowprefetch(int). Musimy zrzutować obiekt Statement na OracleStatement. Mechanizm jest podobny dla PreparedStatement i OraclePreparedStatement. Pozwala to zwiększenie efektywności współpracy z BD. danych 24 / 29

25 Modyfikowanie ilości przesyłanych krotek przykład Statement stmt=conn. createstatement ( ) ; ( ( OracleStatement ) stmt ). setrowprefetch ( 1 0 ) ; ResultSet rs = stmt. executequery ( " s e l e c t imie, nazwisko from osoby " ) ; while ( rs. next ( ) ) System. out. p r i n t l n ( rs. g e t S t r i n g (1)+ " " + rs. g e t S t r i n g ( 2 danych 25 / 29

26 Interfejs dla C++ OCCI OCCI Oracle C++ Call Interface, Oferuje podobna funkcjonalność co JDBC. Pobieramy ze strony Oracle. Trzeba uważać, żeby pobrać właściwa wersję, tzn. właściw a dla kompilatora i właściwa dla platformy na która piszemy aplikację (32 lub 64 bit). Pobieramy i rozpakowujemy InstantClient. Dodajemy ścieżki do katalogów, w których trzymamy instantclient-a oraz biblioteki dla Visual Studio XXXX. danych 26 / 29

27 Interfejs dla C++ OCCI Piszac aplikację określamy w projekcie: miejsce dla plików z definicjami: w zakładce VC++ Directories/ Include Directories dopisujemy ścieżkę Oracle, np. c:/oraclexe/app/oracle/product/11.2.0/serve/oci/include do Library Directories dodajemy katalogi z bibliotekami, w których zainstalowaliśmy instantclient oraz biblioteki Visual Studio (vc10,...). danych 27 / 29

28 Program porównawczy # i n c l u d e " occi. h " # i n c l u d e <iostream > # i n c l u d e <iomanip > namespace oc = o racle : : o cci ; using namespace System ; using namespace std ; oc : : Environment env ; oc : : Connection conn ; oc : : Statement stmt = NULL ; oc : : ResultSet rs = NULL ; s t r i n g s q l = " s e l e c t imie, nazwisko from osoby " ; danych 28 / 29

29 Program porównawczy i n t main ( ) { env=oc : : Environment : : createenvironment ( oc : : Environment : : DEFAULT ) ; conn = env >createconnection ( " user ", " pswd ", "XE" ) ; stmt = conn >createstatement ( s q l ) ; rs = stmt >executequery ( ) ; i f ( rs ) { while ( rs >next ( ) ) { cout << setw ( 16) << l e f t << rs >g e t S t r i n g ( 1 ) ; } } stmt >closeresultset ( rs ) ; conn >terminatestatement ( stmt ) ; env >terminateconnection ( conn ) ; oc : : Environment : : terminateenvironment ( env ) ; return 0; Konrad } Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) danych 29 / 29

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC (Java Database Conectiviti) jest interfejsem pozwalającym połączyć aplikację Javy z zewnętrzną bazą danych za pomocą odpowiednich sterowników. Dużą zaletą JDBC

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java 9.1 Obsługa baz danych w Javie - pakiet SQL 9.2 Utworzenie połączenia z bazą danych 9.3 Sterowniki 9.4 Wysłanie polecenia SQL 9.5 Rezultaty i ich przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Zadanie do wykonania na następny tydzień: Przedstawić aplikację napisaną w JSP realizującą analogiczne zadania jak pierwsza aplikacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Łączenie z bazą danych Podstawy Klient Serwer Sterownik Własne API (Application Programmer Interface) Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 1 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu Architektury aplikacji Architektura aplikacji Jednowarstwowa Dwuwarstowa Rozproszona (JDBC) Wprowadzenie Architektura JDBC Sterowniki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 3 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu.net Data Providers Nawiązywanie połączenia Wykonywanie kwerend Przeglądanie wyniku zapytania Parametryzacja kwerend Obiekty DataSet, DataTable,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo