przygotował: Bazy danych Paweł Kasprowski Wersja 2006Z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przygotował: Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Wersja 2006Z"

Transkrypt

1 Bazy danych Paweł Kasprowski

2 Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy Przesłanie zapytania SQL Odebranie rezultatów

3 Pierwszy przykład JDBC import java.sql.*; class DBExample1{ public static void main(string[] args){ try{ Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:uran","lab","lab"); Statement stmt = con.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("select * from pracownicy"); while(rs.next()) System.out.print(rs.getString(1)+" "+rs.getstring(4)+"\n"); con.close(); catch(sqlexception ec) { System.err.println(ec.getMessage()); catch(classnotfoundexception ex) {System.err.println("Cannot find driver."); DBExample1.java

4 Ładowanie sterownika Zwykle sterownik typu 4 Ściągnięcie pliku jar ze sterownikiem Umieszczenie go na ścieżce Zmiana nazwy sterownika i url'a w programie

5 Przykłady sterowników SQL Server 2005 (http://msdn.microsoft.com/data/ref/jdbc) java -classpath ".;msbase.jar;mssqlserver.jar;msutil.jar" %1 MySQL (http://www.mysql.com/products/connector/j/) java -classpath ".;mysql-connector-java.jar" %1 PostgreSQL (http://jdbc.postgresql.org) java -classpath ".;postgres-8.2dev-503.jdbc2ee.jar" %1 run.bat

6 Zmiana sterownika import java.sql.*; class DBExample1{ public static void main(string[] args){ try{ Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:uran","lab","lab"); Statement stmt = con.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("select * from pracownicy"); while(rs.next()) System.out.print(rs.getString(1)+" "+rs.getstring(4)+"\n"); con.close(); catch(sqlexception ec) { System.err.println(ec.getMessage()); catch(classnotfoundexception ex) {System.err.println("Cannot find driver."); DBExample1.java

7 Zmiana sterownika import java.sql.*; class DBExample1{ public static void main(string[] args){ try{ Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:// /baza","lab","lab"); Statement stmt = con.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("select * from pracownicy"); while(rs.next()) System.out.print(rs.getString(1)+" "+rs.getstring(4)+"\n"); con.close(); catch(sqlexception ec) { System.err.println(ec.getMessage()); catch(classnotfoundexception ex) {System.err.println("Cannot find driver."); DBExample1.java

8 Utrzymywanie połączenia Nawiązanie połączenia jest czasochłonne lepiej więc raz nawiązane połączenie używać do kolejnych zapytań Problem: jak przechwać informację o połączeniu, jeśli jest ono używane w różnych obiektach Rozwiązanie: własny obiekt "Połączenie" dostępny globalnie (wszędzie w aplikacji) Pytanie: jak to zrobić? Rozwiązanie naiwne: przekazywanie referencji na obiekt do każdej klasy w dużych aplikacjach niemożliwe

9 Użycie funkcji statycznych Funkcja lub właściwość statyczna: istnieje (i jest dostępna!) niezależnie od obiektów Dostęp do niej z innego obiektu przez nazwę istniejącego obiektu lub nazwę klasy

10 Static members class Foo{ int x; Foo f1=new Foo(); Foo f2=new Foo(); f1.x=1; f2.x=2; println(f1.x+, +f2.x); class Foo{ static int x; Foo f1=new Foo(); Foo f2=new Foo(); f1.x=1; f2.x=2; println(f1.x+, +f2.x); 1,2 2,2

11 Static members class Foo{ int x; Foo f1=new Foo(); Foo f2=new Foo(); f1.x=1; f2.x=2; println(f1.x+, +f2.x); 1,2 class Foo{ static int x; Foo f1=new Foo(); Foo f2=new Foo(); f1.x=1; f2.x=2; Foo.x=10; println(f1.x+, +f2.x); 10,10

12 Dostęp do elementów statycznych class Foo{ private static String x; public static String getx() {return x; Dowolna klasa ma dostęp do x:... String mojazmienna = Foo.getX();...

13 Inicjalizacja zmiennej class Foo{ private static String x; public static String getx() { if(x==null) x="abcd"; return x;

14 Zmienna jako obiekt import java.sql.*; class DBCon { private static Connection con; public static Connection getconnection() { if(con==null) {... return con; W programie: Connection con = DBCon.getConnection();...

15 Inicjalizacja połączenia import java.sql.*; class DBCon { private static Connection con; static Connection getconnection() { if(con==null) { try{ Class.forName("..."); con = DriverManager.getConnection("<url>", "...","..."); catch(sqlexception ec) {... catch(classnotfoundexception ex) {... return con;

16 Użycie DBCon... Connection c = DBCon.getConnection(); try{ Statement stmt = c.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("..."); while(rs.next()) System.out.println(rs.getString(1)); catch(sqlexception ec) {......

17 Użycie DBCon... try{ Statement stmt = DBCon.getConnection().createStatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("..."); while(rs.next()) System.out.println(rs.getString(1)); catch(sqlexception ec) {......

18 Zalety rozwiązania Połączenie nawiązywane jest tylko raz na początku Kolejne wywołania używają już stworzonego połączenia Wada: program główny niezbyt się uprościł Rozwiązanie: może więcej logiki do DBCon?

19 Uproszczenie aplikacji try{ ResultSet rs = DBCon.getDBCon().executeQuery("select..."); while(rs.next()) System.out.println(rs.getString(1)); catch(sqlexception ec) {...

20 DBCon część statyczna class DBCon { private static DBCon dbcon; static DBCon getdbcon() { if(dbcon==null) dbcon = new DBCon(); return dbcon;...

21 DBCon konstruktor class DBCon {... private Connection con; public DBCon() { try{ Class.forName("..."); con = DriverManager.getConnection(".",".","."); catch(sqlexception ec) {... catch(classnotfoundexception ex) {......

22 DBCon executequery class DBCon {... public ResultSet executequery(string query) { ResultSet rs = null; try{ Statement stmt = con.createstatement(); rs = stmt.executequery(query); catch(sqlexception ec) {... return rs;

23 Zalety i wady rozwiązania Aplikacja niezależna od źródła danych Wszelkie zmiany w dostępie do danych w jednym miejscu Wada: wciąż obsługa ResultSet'a w programie głównym

24 JOptionPane Prekonfigurowane okna dialogowe (4 typy) showmessagedialog(...); Pokazuje informacje i przycisk OK showconfirmdialog(...) Pyta o potwierdzenie (Yes/No/Cancel) showinputdialog(...) Pobiera jakąś wartość showoptiondialog(...) Mocno konfigurowalne okno dialogowe

25 Przykład JOptionPane [1] Zwykła informacja JOptionPane.showMessageDialog(frame,"That s a message");

26 JOptionPane example [2] Proste okno potwierdzenia int answer = JOptionPane.showConfirmDialog(frame, "Choose Yes or No", "Title", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

27 JOptionPane example [3] Wprowadzanie danych ImageIcon icon = new ImageIcon("duke.gif"); String s = (String)JOptionPane.showInputDialog( frame, "Complete the sentence:\n"+ "\ I love...\"", "Customized Dialog", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE, icon, null, cats");

28 JOptionPane example [4] Input values with list of choices Object[] possibilities = { cats", dogs", bats"; String s = (String)JOptionPane.showInputDialog( frame, "Complete the sentence:\n"+ "\ I love...\"", "Customized Dialog", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE, icon, possibilities, cats");

29 JOptionPane example [5] Własne przyciski typu Yes/No/Cancel Object[] options = { First", Second", Forget it!"; int answer = JOptionPane.showOptionDialog(frame, What s your choice?, Title", JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, options, options[2]);

30 Parametry JOptionPane.showXX parentwindow message messagetype optiontype options icon title initialvalue

31 messagetype ERROR_MESSAGE INFORMATION_MESSAGE WARNING_MESSAGE QUESTION_MESSAGE PLAIN_MESSAGE

32 optiontype DEFAULT_OPTION YES_NO_OPTION YES_NO_CANCEL_OPTION OK_CANCEL_OPTION Możliwości te mogą zostać rozszerzone lub zmienione przez użycie parametru options

33 Zwracane wartości Integer: YES_OPTION, NO_OPTION, CANCEL_OPTION, OK_OPTION, CLOSED_OPTION. String: wprowadzona wartość DialogDemo

34 Wstawianie tablic i list Wyświetlanie danych: JTable JList Przechowywanie danych: TableModel ListModel

35 Przykładowa tablica Vector colnames = new Vector(); colnames.add( first"); colnames.add( second"); colnames.add("third"); DefaultTableModel tbmod = new DefaultTableModel(colnames,0); for(int i=0;i<10;i++) { Vector row = new Vector(); row.add( row +String.valueOf(i)); row.add( val2"); row.add( val3"); tbmod.addrow(row); JTable tbl = new JTable(tbMod); contentpane.add(new JScrollPane(tbl)); FirstTable.java

36 Własny model danych class MyFirstTableModel extends AbstractTableModel { public int getrowcount() {... public int getcolumncount() {... public String getcolumnname(int Col) {... public Object getvalueat(int nrow, int ncol) {... dowolny sposób przechowywania dowolnych danych

37 Przykład modelu danych class MyFirstTableModel extends AbstractTableModel { Vector data; Vector cols; public MyFirstTableModel(Vector p_cols) { cols = p_cols; data = new Vector(); public void addrow(vector p_row) { data.add(p_row); public int getrowcount() { return data.size(); public int getcolumncount() { return cols.size(); public Object getvalueat(int nrow, int ncol) { return ((Vector)data.get(nRow)).get(nCol);

38 Użycie modelu danych Vector tbcols = new Vector(); tbcols.add("jeden"); tbcols.add("dwa"); MyFirstTableModel tbmod = new MyFirstTableModel(tbCols); for(int i=0;i<10;i++) { Vector row = new Vector(); row.add(string.valueof(i)+"x"); row.add("y"); tbmod.addrow(row); JTable tbl = new JTable(tbMod); contentpane.add(new JScrollPane(tbl)); FirstTable2.java

39 Wyświetlanie informacji z bazy... DbTableModel tbm = new DbTableModel("select * from table"); JTable tbl = new JTable(tbm);... DBTable.java

40 Definicja DbTableModel class DbTableModel extends AbstractTableModel {... public DbTableModel(String query) {... Statement stmt = con.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery(query);... cols = new Vector(); for (int i=1;i<=noofrows;i++) cols.add(rs.getmetadata().getcolumnname(i)); while(rs.next()) { Vector row = new Vector(); for (int i=1;i<=noofrows;i++) row.add(rs.getstring(i)); data.add(row);...

41 Mapowanie obiektowe ORM: Object-to-Relational Mapping Idea: jednolitość interfejsu obiektowego Użycie obiektów zamiast ResultSet'ów Jak najmniej SQLa jak najwięcej programowania obiektowego Zwykle wiersz zapytania to obiekt w programie Na przykład funkcja: getpracownicy(int idzesp) mogłaby zwracać listę obiektów klasy Pracownicy

42 Bean Pracownik class Pracownik { int nrp; String nazw; Date dataur; public String getnrp() {return nrp; public void setnrp(int nrp) {this.nrp = nrp; public String getnazw() {return nazw; public void setnazw(string nazw) {this.nazw=nazw; public Date getdataur() {return dataur; public void setdataur(date dataur) {this.dataur=dataur;

43 Biblioteka Hibernate Biblioteka dla Javy zapewniająca ORM Dostęp do danych przez specjalne klasy Nie wymaga znajomości SQL Konfiguracja w pliku XML hibernate.cfg.xml Każde mapowanie opisane w osobnym pliku: Nazwa.hbm.xml

44 Klasa przykładowa public class HibernateExample { private final static SessionFactory factory; static { // 1. Inicjalizacja Hibernate Configuration cfg = new Configuration().configure(); // 2. Utworzenie fabryki sesji Hibernate factory = cfg.buildsessionfactory(); public static void main(string[] args) { HibernateExample m = new HibernateExample(); m.createusers(); m.displayusers(); źródło: jlaskowski.blogspot.com

45 Przykład użycia public void createusers() { // 3. Otwarcie sesji Hibernate Session session = factory.opensession(); // 4. Rozpoczęcie transakcji Transaction tx = session.begintransaction(); // 5. Utworzenie użytkownika User u = new User(); u.setimie("jacek"); u.setnazwisko("laskowski"); // 6. Zapisanie użytkownika w bazie danych session.save(u); // 7. Zatwierdzenie transakcji tx.commit(); // 8. Zamknięcie sesji Hibernate session.close();

46 Przykład użycia public void displayusers() { // 3. Otwarcie sesji Hibernate Session session = factory.opensession(); // 4. Rozpoczęcie transakcji Transaction tx = session.begintransaction(); // 5. Utworzenie zapytania SQL do bazy o listę użytkowników Criteria criteria = session.createcriteria(user.class); // 6. Wykonanie zapytania SQL List users = criteria.list(); // 7. Iterowanie po wyniku zapytania SQL for (Iterator it = users.iterator(); it.hasnext();) { User user = (User) it.next(); System.out.println(user); // 8. Zatwierdzenie transakcji tx.commit(); // 9. Zamknięcie sesji Hibernate session.close();

47 Koniec Główne źródło:

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Łączenie z bazą danych Podstawy Klient Serwer Sterownik Własne API (Application Programmer Interface) Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Dostęp do danych w aplikacji bazy danych i XML Data Access Objects (DAO) Główna idea: uniezależnić aplikację od źródła danych Interfejs DAO zapewnia wszystkie operacje na danych (tzw.

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid Java rozszerzenie PLAN WYKŁADU 1. Java2D AWT SWING Inicjalizacja Metody 2. JDBC Connector 3. Programowanie sieciowe Socket ServerSocket 4. Servlety Serwer internetowy Klasa HttpServlet 5. JSP 6. Java3D

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 1 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu Architektury aplikacji Architektura aplikacji Jednowarstwowa Dwuwarstowa Rozproszona (JDBC) Wprowadzenie Architektura JDBC Sterowniki,

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Badanie technologii LINQ

Badanie technologii LINQ WEiI PK Katedra Inżynierii Komputerowej Badanie technologii LINQ Ćwiczenia z przedmiotu Obiektowe bazy danych Włodzimierz Khadzhynov 2010-03-02 Spis treści Wstęp... 3 LINQ to Objects... 3 LINQ to XML...

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka JPA i Hibernate Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka Krótko o sobie... Twórca oprogramowania całościowe podejście Technologie Architektury Metodyki, podejścia, najlepsze praktyki Usability

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo