PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji: Pieczęć firmowa dewelopera: Kraków, dn S t r o n a

2 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dziennik Ustaw nr 232 poz. 1377) 2 S t r o n a

3 Spis treści: Część ogólna I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera II. Doświadczenie developera III. Informacje dotyczące Nieruchomości i przedsięwzięcia developerskiego A. Informacje dotyczące gruntu a) działka b) Księga wieczysta c) Plan zagospodarowania przestrzennego d) Przewidywane przedsięwzięcia w okolicy B. Informacje dotyczące budynku a) Pozwolenie na budowę b) Termin realizacji inwestycji c) Termin przeniesienia prawa własności d) opis przedsięwzięcia developerskiego e) Sposób pomiaru powierzchni f) Źródła finansowania przedsięwzięcia developerskiego g) Środki ochrony nabywców oraz instrukcja zapewniająca bezpieczeństwo środków nabywcy h) Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach i) Dopuszczalna waloryzacja oraz jej zasady IV. Warunki odstąpienia od umowy V. Inne informacje 3 S t r o n a

4 Część indywidualna I. Cena II. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku A. zestawienie powierzchni B. Dostępne media C. Dostęp do drogi publicznej III. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku IV. Określenia powierzchni i układu pomieszczeń oraz standard wykonania lokalu mieszkalnego A. Powierzchnia i układ pomieszczeń B. Standard wykonania lokalu mieszkalnego V. Załączniki. 4 S t r o n a

5 PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA W KRAKOWIE CZĘŚĆ OGÓLNA 5 S t r o n a

6 i. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera Dane dewelopera Deweloper BRERA INVESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Adres Nr NIP i REGON Ul. Królowej Jadwigi 74A NIP REGON Nr telefonu Adres elektronicznej Nr faksu Adres internetowej dewelopera poczty strony brak Załacznik nr. 1 Odpis KRS Brera Investycje Sp. z o.o. sp. k. Załacznik nr. 2 Decyzja nadania nr NIP Załacznik nr 3 decyzja nadania nr REGON II. Doświadczenie dewelopera A. Historia i udokumentowanie doświadczenia dewelopera. Spółka Brera Investycje sp. z o.o. sp. k. została powołana w dniu roku w Krakowie, aktem notarialnym Repetytorium A nr 2623/2014. Jest to spółka celowa zawiązana wyłącznie do przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej W Residence, która polegać będzie na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi wraz z odcinkami pod budynkiem i zbiornikiem retencyjnym, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej i elektryczną, a także budowę przyłącza wodociągowego i gazowego, 6 S t r o n a

7 przebudowę fragmentu instalacji wodociągowej oraz fragmentu sieci gazowej oraz zjazdem z drogi publicznej, pochylnią do garażu podziemnego i dojściem do budynku na działce nr 15/1, 50/3 50/2, 48/1 obr. 8 Podgórze przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie. Spółka nie realizowała do tej pory żadnej innej inwestycji jednakże doświadczenia komandytariuszy i osób nią zarządzających pozwoli spółce zrealizować inwestycje zgodnie z oczekiwanymi przez klientów wysokimi standardami i jakością. Przeciwko deweloperowi nie są prowadzone i nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej ,00 zł. III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego Inwestycja W Residence znajduje się w unikatowej lokalizacji tuż przy bulwarach wiślanych w dzielnicy Dębniki przy ul. Czarodziejskiej, pełnej zieleni i dobrze skomunikowanej a jednocześnie cichej okolicy. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Park Dębnicki, bulwary wiślane. W promieniu około 1 km znajduje się park Skały Twardowskiego oraz teren Zakrzówka, który oferuje mieszkańcom tej części miasta wyjątkowe warunki do rekreacji oraz aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. Obszar około 140 ha unikatowych terenów zielonych, jak i bliskość Starego Miasta Krakowa tworzy tutaj wyjątkowe miejsce. A. Informacje dotyczące gruntu a) Działka Przedsięwzięcie inwestycyjne W Residence zlokalizowane w Krakowie obręb 8 (Podgórze) przy ul. Tynieckiej na działce nr 15/1 o powierzchni 0,0827 ha oraz przy ul. Czarodziejskiej na działce 50/3 (droga dojazdowa) o powierzchni 0,0076 ha (łączna wielkość działek 0,0900 ha). Załącznik nr 4 wypis z ewidencji gruntu Załącznik nr 5 wyrys z ewidencji gruntu b) Księga wieczysta Działka 50/3 objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1P/ /2, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych w której dzielnica Podgórze, obręb 8 Podgórze, utworzonej z działki nr 50/3, o łącznej powierzchni 0,0076 ha. 7 S t r o n a

8 Działka 50/3 objęta jest użytkowaniem wieczystym do Użytkownikiem wieczystym działki 15/1 jest spółka BRERA INVESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie. Działka 15/1 objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1P/ /8, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych, w której dla nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Tynieckiej, dzielnica Podgórze, obręb 8, utworzonej z działki nr 15/1, o powierzchni 0,0827 ha. Właścicielem działki 15/1 jest spółka BRERA INVESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie. Załącznik nr 6 odpis księgi wieczystej nr KR1P/ /2 oraz nr KR1P/ /8 c) Plan zagospodarowania przestrzennego Na terenie Inwestycji obowiązuje miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidywanym w art. 59 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działki o numerach 50/3 oraz 15/1 objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Bulwary Wisły, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku. Działki na której znajdować się będzie przedsięwzięcie deweloperskie zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zostały oznaczone symbole MW.4 teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dopuszczalna wysokość zabudowy 12 m, dopuszczalny procent zabudowy działki wynosi 30%. Działki sąsiadujące z przedmiotową nieruchomością mają oznaczenia: MW.3 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną MN.4 tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MW.1 tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną U.2 tereny przeznaczone pod działalność usługową d) Przewidywane inwestycje w okolicy Informacje zawarte w dokumentach dostępnych publicznie dotyczące przewidywanych nieruchomości w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, a w szczególności oczyszczalniach ścieków, 8 S t r o n a

9 spalarniach śmieci, wysypiskach oraz cmentarzach. W promieniu 1km przewiduje się następujące inwestycje: budowę Trasy Zwierzynieckiej wchodzącej w skład III Obwodnicy-odcinek południowo-zachodni obejmujący ulicę gło wną przyspieszoną GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,2 km, skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przedłużonym nowym przebiegiem ulicy Księcia Józefa ul. Nowa Księcia Józefa o kategorii ulicy zbiorczej (Z) 1 x 2 pasy ruchu, przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, oświetlenia zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata w promieniu 1 km od przedmiotowej inwestycji przewidywana jest budowa linii tramwajowej z Salwatora do węzła Przegorzały zgodnie z informacjami zawartymi w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska udostępnionymi przez Polską Agencję Z eglugi Powietrznej w zakresie istniejących, wykorzystywanych operacyjnie oraz planowanych do wykorzystania korytarzy powietrznych wynika, z e w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomos ci nie ma aktualnie wykorzystywanych korytarzy powietrznych, ani takowe nie są planowane (z wyprzedzeniem do 28 dni przed ich uruchomieniem). w promieniu 1 km od nieruchomości zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nie przewiduję się: oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci oraz wysypisk w promieniu 1 km od nieruchomości znajduje się istniejący Cmentarz Salwatorski B. Informacje dotyczące budynku a) Pozwolenie na budowę Spółka przeprowadzi inwestycję na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1840/2014 z dnia roku znak AU MFO na rzecz Pana Rafała Kuli, przeniesionej na dewelopera decyzją nr 379/5/2014 z dnia roku znak AU MFO Załącznik nr 7 decyzja nr 1840/2014 Załącznik nr 8 decyzja nr 379/5/2014 b) Termin Realizacji Inwestycji planowany termin Realizacji Inwestycji to: - październik rozpoczęcie prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę 9 S t r o n a

10 planowane zakończenie Inwestycji c) Termin przeniesienia prawa własności Zawarcie umowy przenoszącej własność (w wykonaniu umowy deweloperskiej) nastąpi w terminie do dnia w miejscu i terminie wskazanym przez dewelopera, na co Nabywca wyraża zgodę. d) opis przedsięwzięcia deweloperskiego Przedsięwzięcie deweloperskie W Residence polegać będzie na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi wraz z odcinkami pod budynkiem i zbiornikiem retencyjnym, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej i elektryczną, a także budowę przyłącza wodociągowego i gazowego, przebudowę fragmentu instalacji wodociągowej oraz fragmentu sieci gazowej oraz zjazdem z drogi publicznej, pochylnią do garażu podziemnego i dojściem do budynku na działce nr 15/1, 50/3 50/2, 48/1 obr. 8 Podgórze przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie. Na poziomie -1 zaprojektowano garaż podziemny z 10 miejscami postojowymi oraz kotłownię i pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie śmietnika. Na kondygnacjach od 0 do 3 lokale mieszkalne, na ostatniej kondygnacji dach zielony i tarasy. Zaprojektowanie mieszkania posiadają zróżnicowaną strukturę, z dostępnymi balkonami, tarasami oraz ogródkami od około 78,35 m2 do około 112,94 m2. Lista lokali mieszkalnych: Piętro Nr lokalu roboczy Planowana powierzchnia (m2) Ilość pokoi Parter 1 78,35 4 Parter 2 101,74 4 I piętro 3 88,65 5 I piętro 4 96, S t r o n a

11 II piętro 5 112,94 4 II piętro 6 107,83 4 III piętro 7 112,94 4 III piętro 8 107,83 4 e) Sposób pomiaru powierzchni Ostateczny metraż lokali mieszkalnych oraz balkonów, tarasów i ogródków zostanie ustalony na podstawie obmiaru tych powierzchni na etapie, którym możliwe będzie dokonanie pomiaru. Pomiar zostanie dokonany przez Sprzedającego zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. f) Źródła finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Spółka zamierza sfinansować Inwestycję w całości ze środków własnych albo w 43,08% z kredytu oraz 56,92% stanowić będzie wkład własny spółki. g) Środki ochrony nabywców oraz instrukcja zapewniająca bezpieczeństwo środków nabywcy Do momentu przeniesienia prawa własności lokalu wszystkie środki uzyskane w ramach zapłaty za mieszkanie będą zdeponowane na rachunku powierniczym zamkniętym w banku PKO BP. W razie nie przeniesienia odrębnej własności nieruchomości we wskazanym terminie w umowie deweloperskiej bank gwarantuje zwrot środków pieniężnych na konto Nabywcy. Załącznik nr 9 promesa banku PKO BP h) Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach Niniejszy harmonogram ma charakter poglądowy a terminy Realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie. Lp. Zakres prac Planowany czas Realizacji 1 2 Roboty ziemne Listopad 2014 Fundamenty Listopad S t r o n a

12 3 Stan surowy Marzec Stolarka okienna i drzwiowa Kwiecień Elewacja Czerwiec Prace wykończeniowe wewnętrzne Grudzień Przyłącza wewnętrzne (inst. elektr, wod-kan, gaz) Październik Wykonanie infrastruktury zewnętrznej Listopad Zakończenie budowy Marzec Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Kwiecień 2016 i) Dopuszczalna waloryzacja oraz jej zasady nie dotyczy. IV. Warunki odstąpienia od umowy 1. Strony mają prawo odstąpić od Umowy na zasadach ogólnych, na zasadach określonych ściśle w art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 oraz na zasadach zawartych w umowie deweloperskiej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego prospektu informacyjnego. Art Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2; 3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 12 S t r o n a

13 6) w przypadku nie przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. Ponadto nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku: 1. zmiany stawki podatku VAT na lokale mieszkalne, w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy deweloperskiej. 2. W przypadku zmiany metrażu po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej o więcej niż 2% W biurze Inwestycji w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej 6 oraz w przy ul. Królowej Jadwigi 74A tel osoby zainteresowane zawarciem umowy przedwstępnej deweloperskiej mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: 1. Kopią aktualnego odpisu KRS 2. Sprawozdaniem finansowym za ostatnie dwa lata firmy Brera Investycje Sp. z o.o. sp. k. 3. Projektem architektoniczno-budowlanym. 13 S t r o n a

14 PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA W KRAKOWIE CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 14 S t r o n a

15 i) cena Cena m2 powierzchni mieszkania o numerze roboczym. wynosi około zł. Podstawą do obliczenia ceny będzie powierzchnia lokalu mieszkalnego, powierzchnia balkonu oraz położenie mieszkania (mieszkania na wyższych kondygnacjach z widokiem na Wawel). II. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku a) Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni Liczba mieszkań 8 szt. Powierzchnia użytkowa mieszkalna 806,00 m2 Liczba miejsc parkingowych 10 szt. Liczba kondygnacji 5 Załącznik nr 10 rzut kondygnacji B. Dostępne media W budynku zostaną zainstalowane następujące media: Instalacja C.O., zimnej i ciepłej wody użytkowej Indywidualne opomiarowanie mediów dla mieszkań liczniki wody i C.O. Instalacja elektryczna Kanalizacja deszczowa Kanalizacja sanitarna Instalacja przeciwpożarowa oraz detekcji tlenku węgla Instalacja odgromowa Instalacja zasilania windy Instalacja klimatyzacji 15 S t r o n a

16 C) Dostęp do drogi publicznej Inwestycja posiadać będzie bezpośredni dojazd do ulicy Czarodziejskiej z działek 15/1, 50/3 50/2, 48/1. IV. Określenia powierzchni i układu pomieszczeń oraz standard wykonania lokalu mieszkalnego Załącznik nr 11 - standard wykończenia lokali mieszkalnych i budynku Załącznik nr 12 karta mieszkania wraz z rzutem kondygnacji i zaznaczonym na nim lokalem mieszkalnym V. Załączniki: Załącznik nr 1 Odpis KRS Brera Investycje Sp. z o.o. sp. k. Załącznik nr 2 Decyzja nadania nr NIP Załącznik nr 3 decyzja nadania nr REGON Załącznik nr 4 wypis z ewidencji gruntu Załącznik nr 5 wyrys z ewidencji gruntu Załącznik nr 6 odpis księgi wieczystej nr KR1P/ /2 oraz KR1P/ /8 Załącznik nr 7 decyzja 1840/2014 Załącznik nr 8 decyzja 379/5/2014 Załącznik nr 9 promesa banku PKO BP Załącznik nr 10 rzut kondygnacji Załącznik nr 11 standard wykończenia lokalu i budynku Załącznik nr 12 karta mieszkania wraz z rzutem kondygnacji i zaznaczonym na nim lokalem mieszkalnym Załącznik nr 13 wzór umowy deweloperskiej 16 S t r o n a

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1277 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1277 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1277 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY 1. Przedmiot Regulaminu 1. Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 210 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 210 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 210 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-..-.. PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów

Bardziej szczegółowo